Soubor otázek k ústní zkoušce z předmětu Části a mechanismy strojů
2. ročníku BS FS LS/2015
1.
Typy zátěží a jejich účinky, lomy a časové průběhy namáhání strojních částí. Význam
a rozdělení spojů. Šroubové spoje, výhody, nevýhody, typy šroubů. Závity, typy,
parametry, použití, tolerance, značení. Materiál šroubů a matic, třídy pevnosti.
2.
Síly působící na šroubový spoj. Silové poměry na šroubu od montážního utažení
a povolení matice, podmínka samosvornosti, redukovaný třecí úhel, součinitel tření na
závitu.
3.
Výpočet šroubů spojů zatížených provozní příčnou silou působící v nebo mimo rovinu
spojení. 4 konstrukční provedení, jejich přednosti, nevýhody, použití.
4.
Výpočet šroubů spojů zatížených provozní silou působící ve směru osy šroubu, 2 typy,
výpočet sil ve šroubu a přírubách, aplikace diagramu předepjatého spoje, výpočet
tuhosti šroubu a přírub, zásady návrhu předepjatého šroubového spoje.
5.
Šroubový spoj kombinovaně zatížený provozními silami, provedení spoje, výpočet. Vliv
vyšší provozní teploty na předepjatý šroubový spoj.
6.
Výpočet krátkého a dlouhého šroubu namáhaného přídavným ohybem, příčiny
přídavného ohybu, vliv deformace přírub na osovou sílu ve šroubu pomocí diagramu
předepjatého spoje, konstrukční zásady.
7.
Samovolné uvolnění šroubového spoje, podmínky spolehlivého spojení přírub, příčiny
samovolného uvolnění, způsoby pojištění šroubů a matic.
8.
Pohybové šrouby, funkce, 4 provedení, druhy matic, závity, výpočet otáček, krouticího
momentu, výkonu, účinnosti, zvyšování účinnosti, výpočet šroubu a matice, údržba
9.
Svarová spojení, použití, výhody, nevýhody, druhy svařování a svarů, předpoklady
statického výpočtu svarů, nosný průřez svaru, velikost. Konstrukční a technologické
zásady navrhování svařenců.
10. Statický výpočet tupých svarů jednoduše a složitě namáhaných podle ČSN 05 0120.
11. Statický výpočet koutových svarů, smluvní postup. Příklady jednoduše a složitě
namáhaných koutových svarů. Výpočet připojení prutu L ke styčníkové desce
příhradové konstrukce. Svařovaná ozubená kola.
12. Výpočet děrových, žlábkových a bodových svarů.
13. Význam, způsoby a aplikace nýtování, druhy nýtů, nýtovací matice, materiál nýtů,
provedení pevných a nepropustných nýtových spojů, pevnostní výpočet
14. Svěrná spojení sevřením na válcové a kuželové ploše, princip, použití, konstrukční
provedení, výpočet, únosnost.
15. Svěrná spojení vzepřením, aplikace, výpočet
16. Nalisovaný spoj, princip, použití, namáhání, přesah a pevnostní kontrola lisovaného
náboje na plný a dutý čep.
17. Nalisovaný spoj, výpočet únosnosti, montáž, způsoby lisování, konstrukce.
18. Drážková spojení, druhy, přednosti, nedostatky, použití, výpočet spojení hřídele
s nábojem pomocí těsného pera a rovnobokého drážkování.
19. Spojení pomocí čepů a kolíků, druhy, provedení, použití, výpočet.
20. Lepení a lepené spoje, použití, výhody, nevýhody, druhy lepidel, loupání, konstrukce,
výpočet. Příčiny selhání lepeného spoje.
1
21. Převody, funkce, rozdělení. Mechanické převody, rozdělení, základní parametry
složeného mechanického převodu. Další druhy mechanických převodů.
22. Řemenové převody, výhody, nevýhody. Druhy, materiál a provedení řemenů.
Vlastnosti, předpětí, pružný a totální skluz, teoretický a skutečný převodový poměr.
Výpočet základních tahů, koeficient tření v klínové drážce. Uspořádání převodů, použití
napínací a vodící kladky. Návrh a výpočet klínového řemene, volba výpočtových
průměrů řemenic, osové vzdálenosti, počet řemenů. Rozdělení a materiál řemenic,
požadavky kladené na řemenice, provedení klínových řemenic. Zásady správné
montáže a provozu převodů pomocí klínových řemenů.
23. Řetězové převody, použití, výhody, nevýhody, rozdělení a provedení řetězů.
Nerovnoměrnost chodu, důsledky, způsoby snížení jejího vlivu. Uspořádání řetězových
převodů, nejvýhodnější, montáž, způsoby napínání, použití vodících lišt, způsoby
mazání, mazivo, zásady údržby. Návrh a výpočet převodového řetězu, pevnostní
kontrola. Řetězová kola, návrh ozubení, konstrukční provedení řetězových kol, materiál.
24. Ozubené převody čelními koly s přímými zuby, výhody, nevýhody, rozdělení. Profil
zubu, popis evolventy, involuta. Základní profil, normalizované parametry, nestandardní
ozubení, znázornění soukolí. Korekce ozubení a soukolí, princip, druhy, přínosy,
rozdělení ozubených kol a soukolí podle korekce. Znázornění obecně korigovaného
soukolí, přisunutí kol, změna vzdálenosti os.
25. Geometrický výpočet ozubení, výpočet výškových rozměrů, patní rozměry, hlavové
rozměry, hlavová vůle. Výpočet tloušťkových rozměrů, minimální tloušťka zubu na
hlavě.
26. Podřezání zubu, popis, důsledky, podmínka nepodřezání zubů. Odstranění podřezání.
Minimální a maximální korekce. Graf x(z).
27. Záběrové vlastnosti čelního soukolí s přímými zuby, znázornění záběru zubů, podmínka
trvalého záběru, teoretická a skutečná dráha záběru, součinitel trvání záběru profilu,
záběrová a skluzová rychlost, měrné skluzy, jejich význam, výpočet a průběh.
28. Silové poměry a základy pevnostního výpočtu ozubení, záběrová síla, její rozdělení na
zuby, časový průběh, obvodová a radiální síla. Základní poruchy zubů, pevnostní
výpočet zubů podle ČSN 01 4686, kritický průřez zubu, pevnostní podmínky.
29. Hřídele, funkce, rozdělení, výpočtový model, specifikace podpor, modelové zatížení.
Návrh hřídele, provedení osazení a materiál hřídelů. Kontrola hřídele z hlediska
statického zatížení a kritických otáček, pásmo kritických otáček.
30. Osy a čepy. Druhy čepů, návrh rozměrů, výpočet, kontrola na zahřátí. Rozdělení os,
výpočet osy kladky uložené na dvou podporách nebo letmo.
31. Valivá ložiska, výhody, nevýhody, rozdělení, konstrukce ložiska, normalizované
rozměry a označování, vlastnosti základních typů valivých ložisek. Návrh ložiska,
výpočet velikosti ložiska. Konstrukce - zásady uložení ložisek.
2
Download

Části a mechanismy strojů