VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Název zakázky
Projekt
Identifikační kód projektu
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele
Sídlo
IČ / DIČ
Právní forma
Bankovní spojení
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
2. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba
Kontaktní telefon
Kontaktní email
Realizace truhlářských, nábytkářských a drobných stavebních prací
Modernizace, rekonstrukce a drobné stavební úpravy kabinetů
(provozních prostor) se zachováním požadavků na historický
interiér budovy GJN
VZMR – GJN/2013/4
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy
Hellichova 457/3, 11800, Praha 1
708 72 767
příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
200 123 0018/6000
RNDr. Juraj Liška – ředitel školy
RNDr. Juraj Liška,
257 404 810
[email protected],
Ing. Jan Dušek
602 684 506
[email protected]
3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací)
Dodávka zboží, montážní práce, truhlářské práce, stavební práce v budově GJN
4. Popis (specifikace) předmětu zakázky
Smyslem tohoto projektu je modernizace prostor GJN, vybavit zejména kabinety novým nábytkem,
který bude plnit veškeré požadavky na estetiku, účelné využití prostoru a bude korespondovat
s historickým vzhledem budovy.
Jedná se zejména o tyto činnosti:
• Výroba a montáž nábytku dle zadání školy, zejména výroba nábytku na míru. Součástí služby budou
i drobné stavební úpravy a dodávka veškerého materiálu, montážní práce při kompletaci nábytku
v budově GJN.
• Provádění průběžných oprav a úprav stávajícího nábytku a dřevěných konstrukcí i ostatních částí
interiéru budovy GJN.
Vzhledem ke specifikům školského provozu budou opravy a montáže prováděny v době předem
dohodnuté, např. i o víkendech nebo ve večerních hodinách. Práce budou prováděny na základě
jednotlivých objednávek (případně žádanek), přičemž odpovědný zástupce GJN musí předem
odsouhlasit cenovou nabídku. Zadavatel požaduje nástup na provedení práce nejpozději do 3
kalendářních dní od předání objednávky (žádanky), v případě dodávky a montáže nábytku musí být
termín dodávky vždy dohodnut předem se zástupci GJN dle nezbytné doby výroby nábytku. V případě
havarijní opravy požaduje zadavatel nástup na opravu následující kalendářní den. Dodavatel vyplní
celkovou předpokládanou hodnotu, která bude stanovena vyplněním přiložené tabulky.
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
6. Doba a místo plnění zakázky
Doba plnění zakázky
Místo plnění zakázky
500 000 Kč bez DPH za kalendářní rok
30.12.2013 – 31.12.2016
Gymnázium Jana Nerudy
7. Povinné součástí nabídky a požadavky zadavatele na popis plnění zakázky
1) Hlavička – identifikace zájemce a jeho nabídky
2) Vlastní nabídka zpracovaná formou vyplněním krycího listu nabídky z přílohy této výzvy
3) Přílohy – představení společnosti
a) Reference
b) Materiály prokazující splnění kvalifikačních kritérií dle §53 Zákona o zadávání
veřejných zakázek.
8. Podmínky zadavatele
1) Platba vždy až po dodání předmětu plnění dodavatelem a následném odsouhlasení úplnosti a
správnosti dodávky zástupcem odběratele formou oboustranně podepsaného předávacího
protokolu. Pokud budou součástí předmětu plnění i montážní práce, tak platba až po
ukončení těchto prací
2) Možnost kdykoliv jednostranně vypovědět Rámcovou smlouvu bez udání důvodu
9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky
Lhůta pro podání nabídek
30.12.2013 do 12 hod.
Místo pro podání nabídky
Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1;
sekretariát ředitele
Způsob předložení nabídky
Zalepená obálka s nápisem „Neotevírat – veřejná
soutěž“
Jazyk zpracování nabídky
Český jazyk, Slovenský jazyk
10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Č. 1
Vymezení požadavku
Základní kvalifikační předpoklady analogicky dle § 53 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Způsob prokázání splnění požadavku
dodavatelem
Splnění základních kvalifikačních
předpokladů prokazuje dodavatel
předložením čestného prohlášení
dodavatele.
Č. 2
Vymezení požadavku
Způsob prokázání splnění požadavku
dodavatelem
Č. 3
Vymezení požadavku
Způsob prokázání splnění požadavku
dodavatelem
Profesní kvalifikační předpoklady analogicky
dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Splnění profesních kvalifikačních
předpokladů prokazuje dodavatel
předložením následujících dokladů
a) Doklad o oprávnění k podnikání
b) Výpis z obchodního rejstříku
Oba výše uvedené doklady lze
předložit v prosté kopii.
Technické předpoklady – reference.
Uchazeč doloží formou čestného prohlášení
seznam min. 2 referenčních zakázek na
obdobné služby provedené uchazečem
v posledních 5 letech.
11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem bude nabídková cena bez DPH, zpracovaná formou vyplněného
krycího listu nabídky.
12. Další požadavky zadavatele
Platební podmínky
Formální požadavky na zpracování nabídky
Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel
připouští
Záruční doba
Upozornění k režimu výběrového řízení
Otevírání obálek s nabídkami
Přílohy
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Splatnost bude 30 dní od doručení daňového
dokladu.
Nabídka se podává v jednom písemném
vyhotovení. Nabídky budou řádně čitelné, bez
škrtů a přepisů.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Min. 24 měsíců
Tato veřejná zakázka je zakázkou malého
rozsahu ve smyslu § 12 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“). Veřejná zakázka se tak dle
§ 18 odst. 5 zákona řídí pouze zásadami
uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto
výběrového řízení nejsou stanovené zákonem.
Otevírání obálek bude 30.12.2013 ve 14 hod.
v budově školy.
Krycí list nabídky ve formě slepého výkazu výměr
Datum
Místo
12.12.2013
Praha
RNDr. Juraj Liška v.r., ředitel gymnázia
Download

Výzva k zaslání nabídky - Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova