Veřejná zakázka
dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Název:
KHS Zlínského kraje – osobní automobil - nákup
Zadavatel:
ČR – Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
(dále jen „KHS ZK“)
Havlíčkovo nábř.600
760 01 Zlín
71009221
IČ:
Statutární zástupce:
MUDr. Dana Šviráková
ředitelka KHS ZK
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Smutková
náměstek pro úsek ekonomicko provozních činností KHS ZK
tel.: 577 006 719, e-mail: [email protected]
Investiční akce je registrována v systému SMVS pod identifikačním číslem 235V013001104.
Typ veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky:
Dodávka osobního automobilu nižší střední třídy – 1 ks
Výsledek zadávacího řízení: Jednorázová smlouva
Předpokládaná hodnota:
247.934,- Kč bez DPH (300 000,- Kč včetně DPH)
Předmět zakázky
Předmět veřejné zakázky: dodávka jednoho kusu nového osobního automobilu:
 automobil nižší střední třídy,
 model ne starší než 2013,
 motor minimálně 1,2 TSI 63 kW, příp. 1,6 TDI,
 klimatizace,
 centrální zamykání,
 autorádio,
 zimní pneumatiky.
Doba a místo plnění
- od:
12. 10. 2014
- do:
30. 11. 2014
- místo plnění: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
Havlíčkovo nábř.600
760 01 Zlín
Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:
do 2. 10. 2014
Lhůta do kdy je uchazeč vázán svou nabídkou:
do 31. 12. 2014
Způsob podání nabídek:
písemně, možno použít e-mail
Způsob zajištění obchodních a platebních podmínek: Návrh smlouvy je součástí nabídky uchazeče
Ustanovení, která musí být součástí smlouvy
Obchodní a platební podmínky
Požadujeme, aby se dodavatel v nabídce zavázal k respektování následujících základních obchodních a
platebních podmínek:
 Název veřejné zakázky bude uveden i v návrhu kupní smlouvy.
 Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v českých korunách.
 Pověřující zadavatel neposkytne dodavateli žádné zálohy.
 Příslušné platby se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury).
 Vybraný uchazeč je oprávněn vystavit daňový doklad až po poskytnutí řádného plnění předmětu
veřejné zakázky realizovaného na základě uzavřené smlouvy, po odsouhlasení dle dokumentace
a převzetí dodávky kupujícím – Předávací protokol.
 Kupující je oprávněn zadržet do 10 % z rozpočtové ceny, hrazené z prostředků státního
rozpočtu, do doby odstranění všech vad a nedodělků ze strany dodavatele.
 Splatnost dokladů musí být nejméně 21 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu
kupujícímu, zadavateli.
 Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je kupující zadavatel oprávněn je
zaslat zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. (Lhůta splatnosti
začíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů zpět
zadavateli.)
Záruční a servisní podmínky
Dále požadujeme, aby se dodavatel v nabídce zavázal k respektování následujících záručních a
servisních podmínek:
 Záruční doba a podpora na všechny části dodávky bude činit minimálně 24 měsíců. Po tuto dobu
ručí dodavatel za funkčnost a bezpečnost zboží, a to za předpokladu standardního používání
uživatelem.
 Záruční lhůta začíná běžet převzetím kompletní dodávky kupujícím – Předávací protokol.
 Záruční lhůty na reklamovanou část dodávky se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady dodavatelem.
Výše uvedené podmínky zapracuje dodavatel do návrhu kupní smlouvy, který je součástí nabídky
uchazeče.
Požadované kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Kvalifikační předpoklady splní dodavatel, jestliže:
- prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1, písm. a, b, c, d, e, j zákona,
viz. Čestné prohlášení,
- prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona – kopií výpisu z obchodního
rejstříku či jiné podobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Hodnotící kritéria
Hlavní kritéria hodnocení, jejich váha:



nejnižší nabídková cena (celková výše cenové nabídky bude uvedena včetně DPH) - 80 %,
ekologická šetrnost (ochranná známka „ekologická šetrnost výrobku“) – 10 %,
technické parametry vozidla, nabídnuté doplňkové vybavení - 10 %.
Výzva k podání nabídky
Seznam dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou:
Úřední název
ARAVER CZ, s.r.o.
AUTO Hlaváček a.s.
Autocentrum Lukáš s.r.o.
EURO CAR Zlín s.r.o.
DOBE-CAR s.r.o.
SAMOHÝL MOTOR Zlín, a.s.
Ve Zlíně dne: 24. 9. 2014
Adresa
Vlčnov 556
687 61
Týnecká 669/5
779 00 Olomouc - Holice
Masarykova 752
757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou
Vizovická 4097
760 01 Zlín - Příluky
Stará cesta 254
763 14 Zlín 12 - Štípa
Tř. Tomáše Bati 642
763 02 Zlín
IČ
60713224
65138180
26824108
48532967
60724498
25511165
Download

Veřejná zakázka - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje