Nasávací detektory kouře VESDA®
při ochraně kulturního dědictví
Martin Nerad
Tyco Fire & Integrated Solutions
Tyco Fire & Integrated Solutions
Představení firmy
Tyco Fire & Integrated Solutions
Součást koncernu Tyco Fire & Security
Ve více než 100 zemích
Obrat $11 miliard
Více než 1200 poboček
105000 zaměstnanců
600 nových produktů ročně
35 výrobních závodů
3
June 15, 2010
Ochrana kulturního dědictví
Ochrana kulturního dědictví
• Rizika
• Příčiny požárů
• Hlásiče požáru
• Proč VESDA
• Problémy při
detekci požáru
• Alternativy
• Reference
5
June 15, 2010
Rizika
Lidské zdraví a životy
• Vysoká koncentrace osob (divadla, muzea…)
• Návštěvníci nejsou obeznámeni s únikovými cestami
• Problematická evakuace
Včasné rozpoznání požáru poskytuje více času na
bezpečnou evakuaci osob!
6
June 15, 2010
Rizika
Ohrožení historických a uměleckých památek
• Historické objekty
• Muzeální exponáty
• Umělecká díla
Včasné rozpoznání požáru je extrémně důležité pro
ochranu nenahraditelných kulturních památek!
7
June 15, 2010
Příčiny požárů
• Žhářství
• Nedbalost návštěvníků (nedopalky)
• Nedbalost při provádění stavebních úprav a oprav
• Technické závady (elektroinstalace, topná tělesa))
• Přírodní živly (úder blesku)
8
June 15, 2010
Požární signalizace
Problematika požární detekce
v historických objektech
• Technické
parametry objektu
–
Výška a objem vnitřního prostoru, proudění vzduchu, absence
únikových cest
–
Hořlavé materiály konstrukce a vybavení objektu
• Estetické
–
hledisko
Umístění klasických hlásičů požáru naruší vzhled historických interiérů
• Požadavek
10
na co nejvčasnější detekci požáru
–
Rychlá a řízená evakuace osob
–
Minimalizace škod vzniklých požárem nebo následným hasebním
zásahem
June 15, 2010
Hlásiče požáru
Požár je možné detekovat v několika fázích:
–
–
–
–
11
Počáteční (neviditelný)
Kouřové nasávací hlásiče
Hlásiče CO
Viditelný kouř
Opticko - kouřové
Ionizační
Viditelný plamen
UV
IR
Teplo
June 15, 2010
Hlásiče požáru
Požár je možné detekovat v několika fázích:
–
–
–
–
12
Počáteční (neviditelný)
Kouřové nasávací hlásiče
Hlásiče CO
Viditelný kouř
Opticko - kouřové
Ionizační
Viditelný plamen
UV
IR
Teplo
June 15, 2010
Nasávací kouřové hlásiče VESDA®
Co je nasávací kouřový hlásič ?
EN54-20
Nasávací hlásiče kouře jsou velice citlivé hlásiče, pracující na principu
nasávání vzorků vzduchu do vyhodnocovací jednotky systémem tenkých
trubiček s otvory. Vyhodnocovací jednotka pracuje na principu citlivé
optické komory, např.s laserovým paprskem, a je schopná detekovat
částice kouře v koncentracích již řádu ppm. Průtok nasávaného vzduchu
ve vyhodnocovací jednotce musí být monitorován, pokles průtoku
nasávaného vzduchu větší než 20 % musí být signalizován jako porucha.
Použití nasávacích hlásičů je v oblasti ochrany počítačových serverů
a objektů památkové péče
14
June 15, 2010
Co je nasávací kouřový hlásič ?
15
June 15, 2010
Co je nasávací kouřový hlásič ?
EN54-20
Definuje 3 kategorie citlivosti:
Třída A – vysoká citlivost
Třída B – zvýšená citlivost
Třída C – normální citlivost
A
Třída C odpovídá svou citlivostí (na nasávacím otvoru!)
běžnému opticko-kouřovému hlásiči.
Pro skutečně účinnou ochranu kulturního dědictví jsou
vhodné nasávací hlásiče třídy A.
Vždy je nutné porovnávat citlivost na nasávacím otvoru!
16
June 15, 2010
B
C
Proč VESDA®?
Nejrychlejší
Vyloučení
Více
nutnosti aktivace SHZ
času pro bezpečnou evakuaci
Problematická
detekce kouře (rozsáhlé prostory)
Problematické
prostředí (prašnost)
Možnost
Obtížný
17
rozpoznání požáru
June 15, 2010
skryté instalace
přístup pro servis a zkoušky
VESDA® - nejrychlejší rozpoznání požáru
Neviditelný kour
HUSTOTA KOURE
1. Fáze
VESDA
Las er P LUS
Viditelný kour
Plameny
Žár
2. Fáze
3. Fáze
4. Fáze
88
CAS
VAROVÁNÍ
18
June 15, 2010
PREDPOPLACH
POŽÁR 1
POŽÁR 2
VESDA® - více času pro evakuaci
Prostory s omezenými únikovými cestami
Muzea
Divadla
Historické
Církevní
19
June 15, 2010
budovy
objekty
VESDA® - kde je obtížné detekovat kouř
Budovy s vysokými stropy, silným prouděním
vzduchu nebo s prosklenými stropy
Muzea
Divadla
Atria
Církevní
20
June 15, 2010
objekty
VESDA® - skrytá instalace
V historických interiérech působí klasické požární
hlásiče rušivě
Církevní
objekty
Reprezentační
objekty
Muzea
Galerie
Moderní
21
June 15, 2010
budovy
VESDA® - skrytá instalace
Nasávací potrubí je vedeno mimo chráněný prostor,
vzduch z tohoto prostoru je nasáván tenkými
kapilárami, vedenými stropem.
římsa
beams
22
June 15, 2010
VESDA® - skrytá instalace
Na tomto stropě je požární detektor!
23
June 15, 2010
VESDA® - skrytá instalace
24
June 15, 2010
VESDA® - skrytá instalace
25
June 15, 2010
VESDA® - skrytá instalace
Pro skryté vedení kapilár
lze využít existující zařízení
objektu
26
June 15, 2010
VESDA® - reference
Tyco Fire & Security
instalovalo 12 nasávacích
hlásičů VESDA pro ochranu
katedrály sv. Pavla v
Londýně
27
June 15, 2010
VESDA® - reference
Topkapi Palace
– Sídlo
osmanských sultánů
od 15. stol.
– Nejvýznamnější
kulturní
památka Istanbulu
– Nasávací
kapiláry jsou
vedeny skrz zdobený strop
28
June 15, 2010
Alternativa – hlásiče CO
Hlásiče CO při ochraně kulturního dědictví
C + O2 = CO2 – normální proces hoření (otevřený
plamen)
C + O = CO – nedokonalé spalování – doutnavý požár
Oxid uhelnatý je jedovatý plyn, vznikající především v
počáteční fázi požáru (doutnání)
Oxid uhelnatý je prvním detekovatelným produktem
doutnajícího požáru. Lze jej detekovat podstatně dříve,
než viditelný kouř.
Oxid uhelnatý je plyn, jeho šíření v uzavřeném prostoru
tedy nezávisí na termickém proudění vzduchu.
30
June 15, 2010
Hlásiče CO při ochraně kulturního dědictví
Významná redukce počtu falešných poplachů (hlásič CO
je z principu necitlivý na prach, vodní páru, kouř)
Možnost montáže na libovolné místo v chráněném
prostoru tam, kde montáž na strop není možná (např. na
zeď)
Včasná detekce požáru poskytuje více času na evakuaci
Včasná detekce požáru snižuje riziko poškození
památkových objektů a předmětů
Možnost použití i jako detektor životu nebezpečné
koncentrace CO (prostory vytápěné lokálními nebo
centrálními plynovými topidly)
31
June 15, 2010
Objekty chráněné systémy firmy Tyco
Windsor castle - UK
32
June 15, 2010
Objekty chráněné systémy firmy Tyco
Albertina Museum
33
June 15, 2010
Objekty chráněné systémy firmy Tyco
Austrian National Library
34
June 15, 2010
Objekty chráněné systémy firmy Tyco
Schönbrunn castle
35
June 15, 2010
Dotazy?
Děkuji za pozornost!
Více informací na:
www.tycofis.cz
www.tycosafetyproducts-europe.com
Download

Nerad, Tyco - Nasávací detektory kouře VESDA při ochraně