Šumperská nemocnice a.s.
Strana 1/2
Řízený dokument: OS 04-19/02, Příloha č. 2 – Ošetřovatelské kódy a výkony agentur domácí péče
Vydání : 2
OŠETŘOVATELSKÉ KÓDY A VÝKONY AGENTUR DOMÁCÍ PÉČE
06311 - zavedení domácí péče
06313 - ošetřovatelská návštěva DP typ I
- kontrola užívání léků per os, celkového zdravotního stavu
- aplikace i.m., s. c., injekcí
- aplikace bolusů do epidurálního katétru
- kontroly fyziologických funkcí TK, P, TT
- kontroly DIA režimů
- odběry biolog. materiálů
- inhalační léčba
- aplikace klyzma
- péče o stomie
- ošetření a léčba bércových vředů, dekubitů (menšího rozsahu)
- převazy pooperační a poúrazové
- péče o urologické permanentní katétry
Vykazování: 3x denně
Čas výkonu: 30 min
06315 - ošetřovatelská návštěva DP typ II
- komplexní hygienická péče u částečně imobilních pacientů, inkontinentních
- rehabilitační cvičení pro nemocné po CMP, ICHS, infarktu
- ošetření a léčba bércových vředů a dekubitů většího rozsahu (časová náročnost)
Vykazování: 3x denně
Čas výkonu: 45 min
06317 - ošetřovatelská návštěva DP typ III
- komplexní ošetřovatelská péče o pacienty plně imobilní, zcela odkázané na
ošetřování druhou osobou
- pacienti v terminálním stádiu života
Vykazování: 3x denně
Čas výkonu: 60 min
06318 - ošetřovatelská návštěva DP typ IV – 15 min (odběry)
06319 - asistence při poskytování DP
K těmto 3 typům ošetřovatelských návštěv se připisují materiálové podkódy:
06321 - kontrola glykémie glukometrem
06323 - odběr biologického materiálu
OF: 3/1 den
Šumperská nemocnice a.s.
Strana 2/2
Řízený dokument: OS 04-19/02, Příloha č. 2 – Ošetřovatelské kódy a výkony agentur domácí péče
Vydání : 2
06325 - aplikace ord. parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů
a léčby bolesti
OF: 3/1 den
06327 - ošetření stomií
OF: 3/1 den
06329 - lokální ošetření
OF: 3/1 den
06331 - klyzma, výplachy, cévkování, laváže, ošetřování permanentních katétrů
OF: 3/1 den
06333 - aplikace inhalační a léčebné terapie P.O, S.C, I.M, I.V, event. další způsoby
aplikace terapie či instalace léčiv
OF: 3/1 den
06335 - nácvik a zaučování aplikace inzulínu
Maximálně 30x za 14 dní
OF: 3/1 den
06135 - výkon sestry v době od 22.00 do 06.00 hod.
06137 - výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna
06349 -
signální kód – ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu
V Šumperku dne: 15.6.2010
Vypracovala: Mgr. Eva Pavelková, náměstkyně ředitele pro OP
Download

ošetřovatelské kódy a výkony agentur domácí péče