24.4.2013
Označování a balení
chemických látek a směsí
Ing. Hana Krejsová
[email protected]
Tel.: 724400555
724278705
Nejprve základní pojmy důležité (nejen) pro balení a označování:
DODAVATEL
„dodavatelem“ látky nebo směsi je výrobce, dovozce, následný uživatel
nebo distributor uvádějící na trh látku samotnou nebo obsaženou ve směsi
a/nebo směs.
„uvedením na trh“ dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma.
Za uvedení na trh se považuje rovněž dovoz
„dovozem“ fyzické uvedení na celní území Společenství – (jakékoli chemické
látky nebo směsi nakoupená mimo EU)
1
24.4.2013
„dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která
odpovídá za dovoz;
„následným uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba usazená ve
Společenství jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou
nebo obsaženou ve směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti.
Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel. Za následného
uživatele se považuje rovněž zpětný dovozce osvobozený od povinnosti
registrace (následným uživatelem je „výrobce“ směsí)
„distributorem“ fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství,
včetně maloobchodníka, která pouze skladuje a uvádí na trh látku samotnou
nebo obsaženou ve směsi pro třetí osoby;
Balení
Definice obalu dle CLP i dle chemického zákona:
„obalem“ jedna nebo více schránek a veškeré další součásti nebo materiály
nezbytné k tomu, aby schránky plnily funkci obalu a další bezpečnostní
funkce
„vloženým obalem“ obal umístěný mezi vnitřní obal nebo předměty a vnější
obal
2
24.4.2013
Balení obecně
Dodavatel, který uvádí na trh směs, která je klasifikována jako nebezpečná
nebo může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní
prostředí (specifické nebezpečnosti vyjmenované ve vyhlášce) zajistí, aby
tato směs byla opatřena obalem a uzávěrem, které jsou :
a) navrženy a konstruovány tak, aby obsah nemohl uniknout
b) zhotoveny z materiálů, které nejsou narušovány obsahem a nevytvářejí s
ním nebezpečné sloučeniny
c) vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají tlaku a deformacím
vznikajícím při běžném zacházení a že nedojde k jejich uvolnění
d) navrženy a konstruovány tak, aby mohly být opakovaně používány bez
úniku obsahu, jsou-li určeny k opakovanému použití
Těmto podmínkám vyhovují obaly pro mezinárodní přepravu silniční,
železniční,vodní vnitrozemskou, leteckou a námořní.
Balení - chemický zákon
SPOTŘEBITEL
Obal směsi, který splňuje technické požadavky a který je určen k prodeji
spotřebiteli musí dále vyhovovat požadavkům:
a) obal obsahující směs, která je označena jako vysoce toxická, toxická nebo
žíravá, musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelnou
výstrahu pro nevidomé
b) obal obsahující směs, která je označena jako zdraví škodlivá, extrémně
hořlavá nebo vysoce hořlavá, musí být opatřen hmatatelnou výstrahou
pro nevidomé (kromě aerosolových rozprašovačů)
c) obal obsahující směs musí být navržen a konstruován tak, aby jeho
provedení nebo označení nebylo shodné s provedením nebo označením
používaným pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo
kosmetické prostředky, kterým by mohl být uveden spotřebitel v omyl
nebo kterým by mohlo dojít k jeho záměně za hračky
3
24.4.2013
Balení - chemický zákon
SPOTŘEBITEL
Vysoce toxický:
Uzávěr
+
R26 Vysoce toxický při vdechování.
R27 Vysoce toxický při styku s kůží.
R28 Vysoce toxický při požití.
(nebo kombinace)
R 39/….. Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných
nevratných účinků při …..dle věty nebo kombinace vět

Toxický
R23 Toxický při vdechování.
R24 Toxický při styku s kůží.
R25 Toxický při požití.
(nebo kombinace)
R 39/….. Toxický: nebezpečí velmi vážných
nevratných účinků při …..dle věty nebo kombinace vět
R48/……Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví
při dlouhodobé expozici při …..dle věty nebo kombinace vět
Balení - chemický zákon
SPOTŘEBITEL
Žíravý
R35 Způsobuje těžké poleptání.
R34 Způsobuje poleptání.
Uzávěr
+

Toxický
Zvláštní případ
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
(kromě aerosolových rozprašovačů)
Dále sem patří:
Směs obsahující více než 3 % methanolu
Směs obsahující více než 1 % dichlormethanu
4
24.4.2013
Balení - chemický zákon
SPOTŘEBITEL
Zdraví škodlivý
Symbol
R20 Zdraví škodlivý při vdechování.
R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
R22 Zdraví škodlivý při požití.
(nebo kombinace)
R 48/….. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození
zdraví při…..dle věty nebo kombinace vět
R68/……Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných
účinků při …..dle věty nebo kombinace vět

R12 Extrémně hořlavý
(kromě aerosolů)
R11 Vysoce hořlavý
Balení - chemický zákon
SPOTŘEBITEL
Obal nebezpečné směsi určené k prodeji spotřebiteli, který je opatřen
hmatatelnou výstrahou pro nevidomé nebo uzávěrem odolným proti
otevření dětmi, stanoví prováděcí právní předpis náležitosti, zajišťující
zvýšenou ochranu těchto skupin spotřebitelů.
Ve zvláštním právním předpisu je uvedeno, že obal s uzávěrem „proti dětem“
a se slepeckým symbolem musí mít směs, která:
představuje nebezpečí poškození plic (Xn, R 65) a nejde-li o směs
uváděnou na trh v aerosolovém rozprašovači nebo v obalu vybaveném
nerozebíratelně připojeným rozstřikovacím zařízením,
b) obsahuje methanol (číslo CAS 67-56-1, číslo ES 200-659-6) v
koncentraci rovné nebo vyšší než 3 %,
c) obsahuje dichlormethan (číslo CAS 75-09-2, číslo ES 200-838-9) v
koncentraci rovné nebo vyšší než 1 %.
a)
5
24.4.2013
Balení - chemický zákon
SPOTŘEBITEL
Obal nebezpečné směsi určený k prodeji spotřebiteli, který je opatřen
uzávěrem odolným proti otevření dětmi nebo uzávěrem opatřeným
hmatatelnou výstrahou pro nevidomé, musí rovněž odpovídat
požadavkům příslušné české technické normy upravující obaly odolné
dětem nebo obaly opatřené hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.
ČSN EN ISO 8317 Obaly – Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební
postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly.
ČSN EN 862 (77 0411) Obaly – Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební
postupy na opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než
farmaceutické výrobky.
ČSN EN ISO 11683 – Obaly – Hmatatelné výstrahy – Požadavky.
ČSN EN 14391 (77 4002) – Obaly – Hliníkové tuby – Hmatatelné výstrahy.
Balení - chemický zákon
SPOTŘEBITEL
POZOR
Dodavatel, který uvádí na trh směs, je povinen uchovávat doklady o splnění
požadavků na obal stanovených v odstavci 2 písm. a) a b) a v prováděcím
právním předpisu a v odstavci 3
TÝKÁ SE OBALŮ PRO SPOTŘEBITELE – UZÁVĚRŮ
ODOLNÝCH OTEVŘENÍ DĚTMI A HMATATELNÝCH VÝSTRAH
PRO NEVIDOMÉ
po dobu, po kterou je směs uváděna na trh a po dobu dalších 10 let od jejího
posledního uvedení na trh a poskytnout je na vyžádání příslušným
správním orgánům pro potřeby výkonu státní správy.
Vyplývá z toho že:
kontrolní orgán má právo vyžadovat doklad o splnění podmínek uzávěrů
odolných otevření dětmi.
6
24.4.2013
Umístění slepeckých symbolů na obale ( stejné zákon i CLP)
SPOTŘEBITEL
Umístění slepeckých symbolů na obale:
Všeobecné požadavky na obaly se dnem
Značka hmatatelné výstrahy jako celek musí být umístěna na svislé ploše
uchopení v blízkosti hrany tak, aby vrchol trojúhelníka byl vzdálen ode dna
obalu nejvíce 50 mm.
Norma specifikuje dále umístění
pro aerosoly – aktivní knoflík nebo rozprašovač působící přes uzávěr
Nádoby na hořlavý plyn
Plastové obaly se širokým vstupním otvorem – plocha uchopení pokud možno
nejblíže otvoru
Obaly bez dna - tuby cartridge – speciální značení viz norma
MALÉ OBALY – na ploše uchopení podle uvážení výrobce
Umístění slepeckých symbolů na obale:
Výstraha musí zůstat hmatatelná během očekávané doby použití balení za
podmínek odpovídajících běžnému zacházení
(nemůže být na igelitovém přebalu opakovaně používaného výrobku, pokud
se tento při prvém otevření odstraní)
Rozměry značky:
Běžná velikost musí být použita vždy pokud je to fyzicky možné
 Strana 18 mm  2 mm (běžná velikost)
 Strana 9 mm (nelze-li fyzicky použít větší)
Tříbodová značka ) (nelze-li fyzicky použít 9 mm)
Značka 3 mm (nelze-li fyzicky použít tříbodovou)
7
24.4.2013
Opáčko označování chemický zákon
Výstražné symboly nebezpečnosti dle zákona
8
24.4.2013
Označování
Dodavatel, který uvádí na trh směs:
1. Splňuje pro označování požadavky vyhlášky 402/2011 Sb.
2. Splňuje požadavky zákona
Identifikace dodavatele - kdo bude na etiketě
Má být: jméno/název , adresa a telefonní číslo dodavatele/dodavatelů
Látka nebo směs je předávána v rámci dodavatelského řetězce a může nastat
přebalování, přeznačení jinou firmou, úmyslné přeznačení kvůli utajení
dodavatele.
Dále na obale bude:
chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných ve směsi
(podle seznamu – CLP nebo mezinárodního názvosloví)
Výstražné symboly
R-věty
S-věty
Umístění informací na štítku
Na štítku vždy musí být:
Identifikace dodavatele
Identifikátor výrobku
výstražné symboly nebezpečnosti
standardní věty o nebezpečnosti – R věty
pokyny pro bezpečné zacházení – S věty
Údaje jsou součástí
chemického štítku, ale není
nikde řečeno, že musí být
pohromadě
Umístění doplňujících informací není stanoveno.
9
24.4.2013
Příklad dvojjazyčného štítku
R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
R37/38 Irritating to respiratory system and skin.
R41 Risk of serious damage to eyes.
S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical
advice.
S36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
S28 After contact with skin, wash immediately with plenty of water
R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
R37/38 Irritating to respiratory system and skin.
Špatně
R41 Nebezpečí vážného poškození očí
R41 Risk of serious damage to eyes.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical
advice.
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.
S36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
S28 After contact with skin, wash immediately with plenty of water
10
24.4.2013
Zásady priority pro výstražné symboly nebezpečnosti
Klasifikace vysoce toxický a toxický a současně dráždivý pro kůži
a současně Xn, Xi, C
nebo
Nepoužije se
Zásady priority pro výstražné symboly nebezpečnosti
Klasifikace vysoce toxický a toxický a současně dráždivý pro kůži
a současně Xn, Xi
Nepoužije se
11
24.4.2013
Zásady priority pro výstražné symboly nebezpečnosti
Klasifikace vysoce toxický a toxický a současně dráždivý pro kůži
a současně Xi
Nepoužije se
Zásady priority pro výstražné symboly nebezpečnosti
Klasifikace vysoce toxický a toxický a současně dráždivý pro kůži
a současně F+, F, O
Nepoužije se
12
24.4.2013
Malá balení
Při označování nebezpečné směsi v obalu, jehož obsah nepřesahuje 125 ml,
se v označení směsi neuvedou R-věty a S-věty, je-li tato směs zařazena do
jedné nebo více skupin nebezpečnosti:
• oxidující látky nebo směsi
• vysoce hořlavé látky nebo směsi
• dráždivé látky nebo směsi s výjimkou směsí s přiřazenou větou R41,
• látky nebo směsi nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným výstražným
symbolem „N“
neuvedou se S-věty, je-li tato směs zařazena do skupiny nebezpečnosti
• hořlavé látky nebo směsi
• látky nebo směsi nebezpečné pro životní prostředí bez přiřazeného
výstražného symbolu „N“.
Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou směs zařazenou do jedné nebo
více skupin nebezpečnosti:
• vysoce toxické látky nebo směsi ???
• toxické látky nebo směsi
• žíravé látky nebo směsi
určenou k nabízení nebo k prodeji spotřebiteli, opatří tuto směs
návodem k použití, který může být uveden místo na obalu nebo štítku v
příbalovém letáku. Skutečnost, že jsou některé údaje uvedeny v
příbalovém letáku, musí být uvedena na obalu nebo štítku.
Při použití výjimky na označování na základě žádosti na MŽP
Dovozce nebo následný uživatel, kterému byla povolena výjimka z požadavků
na označování, je povinen použít (na ty nebezpečnosti, které bude i přes
výjimku označovat) výstražné symboly, standardní věty označující
specifickou rizikovost směsi a standardní pokyny pro bezpečné zacházení
se směsí stanovené prováděcím právním předpisem.
13
24.4.2013
Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou směs, splní pro účely tohoto
zákona požadavky na označování nebezpečné směsi:
• v případě, že vnější obal obsahuje jeden nebo několik vnitřních obalů,
pokud je vnější obal označen v souladu s podmínkami pro přepravu
nebezpečných věcí v mezinárodní přepravě stanovenými mezinárodní
smlouvou a vnitřní obaly jsou označeny v souladu s tímto zákonem,
•
v případě, že je opatřena jedním obalem, pokud je takový obal označen v
souladu s podmínkami pro přepravu nebezpečných věcí v mezinárodní
přepravě a dále je na označení:
obchodní název směsi,
obchodní firma nebo název, sídlo a telefonní číslo (identifikace
dodavatele)
chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných ve směsi
R-věty
S-věty
jde-li o nebezpečnou směs; obsahuje rovněž výstražné symboly
Vzor chemické části štítku:
TMEL
Obsahuje: Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu
Je explicitně řečeno, co vše
Je součástí chemického štítku,
ale není řečeno, že informace
musí být pohromadě
R36/38 Dráždí oči a kůži
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
14
24.4.2013
Vzor chemické části štítku:
SPREJ
(obsahuje dichlormethan, propan, butan)
Extrémně hořlavý
Podezření na karcinogenní účinky.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
Nevdechujte páry/aerosoly
Zamezte styku s kůží a očima.
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Nádobka je pod tlakem : nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani
vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do
otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.
Pouze pro profesionální použití.
Opáčko označování CLP
15
24.4.2013
Výstražné symboly nebezpečnosti
Identifikace dodavatele - kdo bude na etiketě
Má být: jméno/název , adresa a telefonní číslo dodavatele/dodavatelů
Látka nebo směs je předávána v rámci dodavatelského řetězce a může nastat
přebalování, přeznačení jinou firmou, úmyslné přeznačení kvůli utajení
dodavatele.
Za obal a etiketu však vždy zodpovídá ten dodavatel, který látku předává dál.
1. Dodavatel nemění obal ani etiketu (za předpokladu, že je v češtině) – pak
nemusí na etiketu přidávat svůj kontakt, ale může
2. Dodavatel přebaluje – pak musí na etiketu uvést svůj kontakt
(pokud přebaluje distributor se stává následným uživatelem)
3. Dodavatel mění jazyk etikety – musí uvést svůj kontakt, protože je
odpovědný za správný překlad původního textu
(v tomto případě pokud distributor mění etiketu z důvodu překladu je
stále distributorem)
16
24.4.2013
Obecná pravidla používání štítků
Štítky musí být pevně připevněny k jedné nebo více stranám obalu, který
bezprostředně obsahuje látku nebo směs, tak, aby bylo možno údaje číst vodorovně,
je-li balení uloženo v obvyklé poloze.
Každý štítek musí mít takovou barvu a provedení, aby na něm výstražný symbol
nebezpečnosti zřetelně vystupoval.
Prvky označení musí být vyznačeny zřetelně a neodstranitelně. Musí zřetelně
vystupovat z pozadí a mít takovou velikost a uspořádání, aby byly snadno čitelné.
Štítek se nepožaduje, pokud jsou prvky označení zřetelně uvedeny přímo na obalu.
Umístění informací na štítku
výstražné symboly
nebezpečnosti
Na štítku vždy musí být pohromadě:
signální slovo
standardní věty o nebezpečnosti
pokyny pro bezpečné zacházení
Identifikace dodavatele
Identifikátor výrobku
Skupiny standardních vět o nebezpečnosti a skupiny pokynů pro bezpečné
zacházení musí být na štítku umístěny společně podle jazyka, pořadí může zvolit
dodavatel.
Doplňující informace (EUH věty, požadavky plynoucí pro látky a směsi,
jejichž uvádění na trh je regulováno, požadavky jiných předpisů, …)
se uvádějí v části pro doplňující informace.
17
24.4.2013
Příklad dvojjazyčného štítku
Dráždí kůži
varování
Způsobuje vážné podráždění očí
Může způsobit podráždění dýchacích cest
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Causes skin irritation.
warning
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Get medical advice/attention.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid release to the environment.
Dráždí kůži
Causes skin irritation.
Způsobuje vážné podráždění očí
Špatně
Causes serious eye irritation.
Může způsobit podráždění dýchacích cest
May cause respiratory irritation.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue rinsing.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
Get medical advice/attention.
Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Avoid release to the environment.
18
24.4.2013
Zásady priority pro výstražné symboly nebezpečnosti
Má-li se na štítku použít piktogram označující nebezpečí „žíravý“ , nepoužije se
pro podráždění kůže nebo očí piktogram označující nebezpečí „dráždivý“ pro kůži
a oči.
Klasifikace žíravý a současně dráždivý pro kůži
Ale v případě, že piktogram vykřičník je pro jinou třídu nebezpečnosti než
dráždivost nebo senzibilizaci bude použit
Klasifikace žíravý a současně
akutní toxicita kategorie 4
Zásady priority pro výstražné symboly nebezpečnosti
Má-li se na štítku použít piktogram označující nebezpečí „senzibilizace pro
dýchací orgány“, nepoužije se piktogram pro „senzibilizaci kůže“, „podráždění očí
a kůže“.
Klasifikace senzibilizace dýchacích orgánů a současně dráždivý pro oko
nebo kůži nebo senzibilizující kůži
Ale v případě, že piktogram vykřičník je pro jinou třídu nebezpečnosti než
dráždivost nebo senzibilizaci bude použit.
Klasifikace senzibilizace dýchacích
orgánů a současně akutní toxicita
kategorie 4
19
24.4.2013
Zásady priority pro výstražné symboly nebezpečnosti
Má-li se na štítku použít piktogram označující nebezpečí „výbušný“, je použití
piktogramu označující nebezpečí „hořlavý“ a „oxidující“ NEPOVINNÉ.
pak nepovinné je
Zásady priority pro výstražné symboly nebezpečnosti
Má-li se na štítku použít piktogram označující nebezpečí „toxický“,
nepoužije se piktogram označující nebezpečí „dráždivý“ pro oči a kůži
nebo akutní toxicitu kategorie 4.
Klasifikace toxický a současně vykřičník
20
24.4.2013
Odchylky od požadavků na označování ve zvl. případech
Zvláštní ustanovení o označování stanovená v příloze I se vztahují na:
a) lahve na přepravu plynů;
b) nádoby na plyny určené pro propan, butan nebo zkapalněný ropný plyn;
c) aerosoly a nádobky vybavené rozprašovačem a obsahující látky klasifikované jako
zdraví nebezpečné při vdechnutí;
d) kovy v celistvé formě, slitiny, směsi obsahující polymery, směsi obsahující
elastomery;
e) výbušniny uváděné na trh pro získání výbušného nebo pyrotechnického účinku.
Výjimky z požadavků na označování a balení
Má-li obal látky nebo směsi takový tvar či formu nebo je tak malý, že je nemožné
splnit požadavky kladené na štítek, uvádějí se prvky označení rozkládacích štítcích,
na přívěsných visačkách nebo na vnějším obalu. Na vnitřním obalu ale musí být
výstražné symboly, identifikátor výrobku a jméno a telefon dodavatele.
Pokud balení nepřesahuje 125 ml, lze u vybraných tříd nebezpečných látek a směsí
vypustit uvádění H- a P-vět.
V těchto případech je vždy na obalu výstražný symbol a signální slovo.
Výstražný symbol nesmí být menší než 10 x 10 mm
Nevztahuje se na biocidy a přípravky na ochranu rostlin. – kompletní označení bez
ohledu na velikost balení
21
24.4.2013
Aktualizace informací na štítcích
Dodavatel zajistí, aby po každé změně klasifikace a označení látky nebo směsi, je-li
nová nebezpečnost závažnější nebo vyžadují-li se doplňující prvky označení, byly
informace na štítku bez zbytečného prodlení aktualizovány, přičemž přihlédne k
povaze změny, pokud jde o ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
Dodavatelé spolupracují za účelem dokončení změn označení
bez zbytečného prodlení.
Pokud jsou nutné změny označení jiné než uvedené výše, zajistí dodavatel látky nebo
směsi, aby byly informace na štítku aktualizovány do osmnácti měsíců.
CLP
Zvláštní pravidla označování vnějšího obalu, vnitřního obalu a jednotlivého
obalu
Pokud má balení vnější a vnitřní obal a případně vložený obal a pokud vnější
obal vyhovuje ustanovením o označování v souladu s pravidly přepravy
nebezpečných věcí, označí se vnitřní a každý případný vložený obal v
souladu s tímto nařízením. Vnější obal může být rovněž označen v souladu
s tímto nařízením. Pokud se jeden nebo více výstražných symbolů
nebezpečnosti vyžadovaných tímto nařízením vztahují k témuž nebezpečí,
jaké upravují pravidla přepravy nebezpečných věcí, nemusí být vyznačeny
na vnějším obalu.
22
24.4.2013
Pokud se nevyžaduje, aby vnější obal balení vyhovoval ustanovením o
označování v souladu s pravidly přepravy nebezpečných věcí, označí se
vnější a případný vnitřní obal, včetně každého vloženého obalu, v
souladu s tímto nařízením. Umožňuje-li však vnější obal, aby bylo
označení vnitřního nebo vloženého obalu zřetelně viditelné, nemusí být
označen.
Jednotlivá balení, která vyhovují ustanovením o označování v souladu s
pravidly přepravy nebezpečných věcí, se označují v souladu s tímto
nařízením i s pravidly přepravy nebezpečných věcí. Pokud se jeden nebo
více výstražných symbolů nebezpečnosti vyžadovaných tímto nařízením
vztahují k témuž nebezpečí, jaké upravují pravidla přepravy
nebezpečných věcí, nemusí být vyznačeny.
Má-li obal látky nebo směsi takový tvar či formu nebo je tak malý, že je
nemožné splnit požadavky kladené na štítek umístí se informace:
a) v rozkládacích štítcích; nebo
b) na přívěsných visačkách; nebo
CLP nezná příbalový
leták
c) na vnějším obalu.
Na štítku každého vnitřního obalu musí být uvedeny alespoň
• výstražné symboly,
• identifikátor výrobku:
u látky správný chemický název (nebo název obchodní + chemický
název) a identifikační číslo (jednoznačně identifikující látku),
u směsi obchodní název směsi a názvy látek (složek) zodpovědných za
klasifikaci směsi jako nebezpečná
• jméno a telefonní číslo dodavatele látky nebo směsi.
23
24.4.2013
Chemický zákon – směsi
Pozor – chemický zákon řeší označování vnějšího a vnitřního obalu pouze
v souvislosti s přepravou.
Nemá nařízené striktní označování vnitřních nebo vložených obalů jako
CLP.
Kombinovaný obal pro
hořlavou kapalinu kat. 2
24
24.4.2013
Kombinovaný obal pro
specifickou orgánovou toxicitu
a hořlavou kapalinu kat. 2
Kombinovaný obal pro
kožní dráždivost kat. 2 a
oční dráždivost kat. 2A
Poznámka:
Dle GHS
nemusí být
označen
vnější obal.
25
24.4.2013
Jeden obal pro hořlavou kapalinu
kat. 2
Jeden obal pro specifickou
orgánovou toxicitu a hořlavou
kapalinu kat. 2
26
24.4.2013
Jeden obal pro kožní dráždivost kat.
2 a oční dráždivost kat. 2A
Praktické příklady – KCN
Štítek DSD/DPD
27
24.4.2013
Praktické příklady – KCN
Štítek CLP
Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters
airways. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Very
toxic to aquatic life with long lasting effects.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking. Store
in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Avoid breathing
dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wear protective gloves/protective
clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a
POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF
INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position
comfortable for breathing. Avoid release to the environment. Collect spillage.
28
24.4.2013
29
24.4.2013
30
24.4.2013
31
24.4.2013
Jeden obal pro přepravu i „chemii“ .
Použita přepravní značka pro nebezpečnost pro vodní prostředí
a současně i značka CLP.
Jeden obal pro přepravu i „chemii“ .
Použita pouze přepravní značka pro nebezpečnost pro vodní prostředí
32
24.4.2013
Souvislosti označování dle ADR a CLP
„chemie“
6
3
3
8
UN 1106
Bedna z lepenky
Flexibilní IBC
Ocelový sud
3
3
UN 1202
UN 3175
UN 1993
Ocelový sud
2.
4
Kovový IBC
Plastový kanystr
Společný obal přepravní a chemický
Označení „chemie“
Směs 1
Nebezpečí
H-věty
Dodavatel:
P-věty
3
8
Označení pro přepravu
UN 1106
Pokud jsou bezpečnostní značky ADR zástupné,
nemusí být umístěny v chemickém štítku, ale
mohou.
Směs 1
Nebezpečí
H-věty
Dodavatel:
P-věty
33
24.4.2013
Označen ze dvou
protilehlých stran
ADR
UN 1993
„Chemický štítek“
stačí jeden
Plastový IBC kontejner
Označování transportních obalových souborů
Transportní obalový soubor musí být označen nápisem a bezpečnostní značkou
podle požadavků na kusy, jako každý kus v něm obsažený, ledaže by nápisy a
bezpečnostní značky všech nebezpečných věcí obsažených v transportním obalovém
souboru byly zvenku viditelné. Jestliže je pro různé kusy požadována stejná
bezpečnostní značka, může být transportní obalový soubor opatřen pouze jednou.
Další označení bude:
„PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“ a UN číslo s předřazenými písmeny „UN“
U
N
0
1 0 9
3
Sudy na paletě
připáskované
Kusy na paletě
smršťovací fólie
Sudy na paletě
černá fólie
34
24.4.2013
Doplňková bezpečnostní značka pro látky klasifikované jako
N R50, N R50/53, N R51/53 nebo dle CLP nebezpečný pro vodní prostředí
akutně, chronicky kategorie 1 a kategorie 2
Značka pro látky ohrožující životní prostředí musí odpovídat dále uvedenému
obrázku. Její rozměry musí být 100 mm x 100 mm, kromě případu, kdy kusy jsou
takových rozměrů, že mohou být opatřeny jen menšími značkami.
Symbol (ryba a strom): černý na bílém nebo vhodném kontrastním podkladu“.
Štítek na velké balení (ADR symbol je 10 x 10 cm) s použitím zástupných symbolů ADR.
Nahrazen symbol
CLP
35
24.4.2013
[email protected]
Děkuji vám za pozornost
[email protected]
Tel: 466823219
Mobil: 724400555
36
Download

Označování a balení chemických látek a směsí