Jak vybrat vhodný glukometr a jak
si ověřit jeho správnou funkci?
Drahomíra Springer
Referenční laboratoř při ÚLBLD VFN
a 1.LF UK Praha
FONS 2014 21.-23.9.2014
Diabetes mellitus a glukometry
• Pandemická choroba s neustále se zvyšující incidencí
• Stovky milionů glukometrů používaných diabetiky,
praktickými lékaři, diabetology, pediatry a na
nemocničních odděleních
• Možnosti a meze použitelnosti
• Zabezpečení důsledného sledování a vyhodnocování
kvality glukometrů i jejich obsluhy a údržby
• Srovnatelnost výsledků měření glukometrů s výsledky
klinických laboratoří, hrajících referenční roli, je
základem hodnocení jejich kvality.
Glukometr
POCT
Selfmonitoring
Malý, spolehlivý, správný…
Osobní glukometry
Doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů
Friedecký B, Springer D, Kratochvíla J, Škrha J, Zima T
Schváleno 26.3.2014 výborem České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
Doporučení je založené na textu
mezinárodní normy ISO 15197:2013. Je
určené pro všechny uživatele glukometrů,
tedy nejen diabetiky, ale i pracovníky
laboratoří, diabetology, praktické lékaře,
pracovníky lékáren, střední zdravotnický
personál apod.
ISO 15197:2013
• In vitro diagnostic test systems — Requirements
for blood-glucose monitoring systems for selftesting in managing diabetes mellitus
• Vychází z nových možností technologického
pokroku
• testování glukometru podle normy před uvedením
výrobku na trh
• Podmínka pro získání označení CE – výrobek prošel
testováním dle normy ISO 15197.
ISO 15197:2013
• Celá řada požadavků
– bezpečnost výrobku
– Stabilita v nejrůznějším prostředí
– definice uživatelského hodnocení výrobku
– Analytická evaluace
• vliv interferujících látek
• stabilita reagencií
• požadavky na analytiku - definice vzorků pro
testování, postupy a kritéria, kterým má přístroj
vyhovět.
Doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů
Výběr glukometru
Referenční metodu pro stanovení pravdivosti glukometru
ISO 15197:2013 neurčuje. Většina starších glukometrů deklaruje
srovnání s elektrochemickým stanovením na systému YSI 2300,
který se ale v naší republice nepoužívá a dle současných názorů
není pro toto srovnání vhodný. Proto je vhodné použít srovnání
s běžně užívaným stanovením glukózy pomocí hexokinázové
metody (v akreditované klinické laboratoři).
YSI 2300
Glucose Analyzer
Specifický enzym je imobilizován mezi dvě membrány, polykarbonátovou a z
acetátcelulózy. Peroxid vodíku jako produkt enzymatické reakce prochází
acetátcelulózovou memránou k platinové elektrodě, kde dochází k jeho oxidaci.
Výsledek koreluje s původní koncentrací substrátu ve vzorku
Doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů
Výběr glukometru
Rozhodující při volbě glukometru je splnění požadavků na kvalitu podle
kritérií normy ISO 15197:2013, která všechny zásadní požadavky shrnuje a
vymezuje. Podle této normy nesmí chyba měření koncentrace glukózy vůči
referenční metodě u více než 95 % výsledků měření překročit tyto hodnoty:
± 0,83 mmol/l pro koncentrace < 5,6 mmol/l
± 15% pro koncentrace ≥ 5,6 mmol/l
skupina
1
2
3
4
5
mmol/l
1,7 - 2,8
2,9 - 6,1
6,2 - 8,3
8,4 - 13,9
14,0 - 22,2
Opakovatelnost
schopnost naměřit stále stejnou
hladinu v jednom vzorku
v časově omezeném intervalu
• žilní krev odebraná do antikoagulantu
• 5 hladin glukózy na 10 glukometrech, 3 šarže proužků
• Každý vzorek se měří 10krát na každém glukometru a
každou šarží
• Celkem 1500 stanovení
• Celkové statistické vyhodnocení opakovatelnosti se provede
zvlášť pro hladiny nižší a vyšší než 5,55 mmol/l.Pro hladiny
nižší se počítá SD (s 95% CI) a navíc CV pro hladiny vyšší
skupina
mmol/l
1
1,7 - 2,8
2
5,3 - 8,0
3
15,5 - 23,3
Mezilehlá preciznost
testování shody výsledků
získaných glukometrem během
delšího časového období
(minimálně 10 dní)
• 10 glukometrů, tři šarže proužků a 3 hladiny glukózy
• Používá se kontrolní materiál
• Celkem minimálně 900 stanovení
• Statistické vyhodnocení mezilehlé preciznosti se provede
zvlášť pro hladiny nižší a vyšší než 5,55 mmol/l.Pro hladiny
nižší se počítá SD (s 95% CI) a navíc CV pro hladiny vyšší
Stanovení správnosti
• čerstvé krevní vzorky 100 dobrovolníků
• porovnání s referenční metodou
• Z jednoho vpichu je odebrána krev pro další testování
referenční metodou, poté test na 2 glukometrech se 3
šaržemi testovacích proužků
• Celkem minimálně 600 měření na glukometru
• Pro vyhodnocení se užívá dvojí kritérium, které musí být
vždy splněno
– Výsledky pod 5,55 mmol/l se nesmí lišit od referenční
metody o více než +/- 0,83 mmol/l
– výsledky vyšší než 5,55 mmol/l se nesmí lišit o více než +/15%
– Zároveň musí být 99% výsledků jednotlivých měření
v zónách A a B chybové mřížky
Rozdělení počtu testovaných vzorků
podle hladin glukózy
skupina % vzorků
mmol/l
1
5
≤ 2,77
2
15
2,77 – 4,44
3
20
4,44 – 6,66
4
30
6,66 – 11,10
5
15
11,10 – 16,65
6
10
16,65 – 22,20
K získání odlehlých
koncentrací se doporučuje
nechat krevní vzorky
„zestárnout“ a tím získat
nízké hladiny, pro vyšší
hladinu se doporučuje krev
obohatit roztokem glukózy
Ve skupině 2: minimálně 8 vzorků kapilární krve musí být nezměněno
Ve skupině 5: všechny vzorky kapilární krve musí být nezměněny
Ve skupině 6: minimálně 5 vzorků kapilární krve musí být nezměněno
Další kritéria
• Hodnocení interferencí – hematokrit, teplota
• Uživatelské hodnocení – 100 laiků s běžným
poučením provede sebetestování , do 5 minut
se srovná s referenční metodou
• Celkové zhodnocení kvality systému
Uživatelské testování glukometrů
Odchylka výsledku získaného glukometrem od hodnoty
naměřené referenční metodou s vyznačenými liniemi
povolených odchylek dle normy ISO 15197:2013
Zároveň musí
být 99 %
výsledků měření
v zónách A a B
chybové mřížky
Doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů
Dostupnost hodnocení glukometrů
Každý glukometr by měl být nejpozději po 5 letech užívání obměněn za nový.
Při výběru nového zařízení jsou k dispozici nejen data získaná u výrobce a distributora
glukometru, ale i výsledky testování glukometru v českých podmínkách:
(http://ulbld.lf1.cuni.cz/referencni-lab, http://www.diab.cz/testovani-glukometru).
Velmi cenná jsou data testovaných glukometrů volně přístupná na stránkách
zahraničních pracovišť (www.skup.nu).
K významným výběrovým kritériím patří i data výsledků externího hodnocení kvality
glukometrů (www.sekk.cz , www.dgkl-rfb.de).
Freckmann G. et al: System accuracy evaluation of 43 blood glucose monitoring systems for selfmonitoring of blood glucose according to DIN EN ISO 15197. J Diabetes Sci Technol 2012,1;6:1060-75.
Hasslacher C. et al: Accuracy of Self Monitoring Blood Glucose Systems in a Clinical Setting: Application of
New Planned ISO- Standards. Clin. Lab. 2013;59(7-8):727-33.
www.skup.nu
Scandinavian evaluation
of laboratory equipment
for primary health care.
Organizace při norském
EHK POCT systémů NOKLUS
www.skup.nu
Scandinavian evaluation of laboratory equipment for primary health care.
Organizace při norském EHK POCT systémů NOKLUS
Seznam úspěšně testovaných glukometrů ve SKUP od roku 2006 do roku 2014
*) SM = selfmonitoring; LP = ordinace lékařů, klinické laboraře
Glukometr
Accu-Chek Aviva
Wellion Calla Light
Mylife Unio
Accu-Chek Mobile
Accu-Chek Aviva
StatStrip
Mendor Discreet
Contour XT
Accu-Chek Performa
OneTouch Verio
Free Style LITE
Contour
Použití *)
Rok testování
Zadavatel testování
SM + LP
SM
2014
2013
Roche Diagnostics
Med Trust GmbH
SM + LP
SM + LP
2013
2013
Bionime Corp.
Roche Diagnostics
SM + LP
SM + LP
2013
2013
Roche Diagnostics
Nova Biomed.Corp.
SM
SM + LP
2012
2012
Mendor Oy
Bayer
SM + LP
2011
Roche
SM + LP
SM + LP
SM + LP
2011
2010
2009
LifeScan
Abbott
Bayer
Doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů
Kontrola funkce glukometru
• 1. externí kontrola kvality –
pro nemocnice a ambulance 2x ročně
• 2. osobní glukometry
– minimálně 1x ročně a to srovnáním naměřené
koncentrace glukózy s hodnotou získanou měřením v
klinické laboratoři
– srovnání se provádí u lačných osob, aby bylo možné
vyloučit rozdíly mezi kapilární a venózní krví
– vždy při změně šarží testovacích proužků a při každém
podezření na poskytování chybných výsledků
SEKK
Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
• Kontrola je určena pro všechny systémy, které umožňují stanovení
glukózy, včetně systémů POCT glukometrů
• Vzorky : sérum, 1 sada obsahující 2 lyofilizované vzorky po cca 2 ml
• Zprávy pro účastníky: osvědčení o účasti, certifikát, výsledkový list
(kvantitativní výsledky), komplexní statistika
•
Certifikát není vystavován pro systémy POCT.
• Minimální objednávka: 2 cykly
• Každý účastník si v rámci tohoto programu může otestovat až 10
glukometrů.
• Pracoviště, která nedisponují potřebným laboratorním vybavením si
mohou objednat jednoduchou soupravu (plastová pipeta 2 ml dělená po
0,2 ml + silikonový dudlík) určenou pro odměření rekonstituentu.
•
• Cena jednoho cyklu EHK (včetně jedné sady vzorků)
1200 Kč
•
Pipetovací souprava
190 Kč
Přehled průměrů výsledků měření vzorků externího hodnocení kvality SEKK
pro 9 glukometrů v cyklech GLC2/13 a GLC1/14. Target value je hodnota
získaná referenčním měřením kontrolního materiálu.
1 – Accu-Chek Performa, Nano, 2 – Accu-Chek Inform II, 3 - One Touch
Vita, 4 - One Touch Ultra, 5 - Nova StatStrip, 6 – Contour, 7 - Optium
Xceed, 8 - Glucocard Arkray, 9 – Element, 10 - target value
16
GLC
GLC
GLC
GLC
14
Glukóza mmol/l
12
10
8
6
4
2
0
0
1
2
3
4
5
6
glukometry + target value
7
8
9
10
2/13 A
2/13 B
1/14 A
1/14 B
Dvě hladiny glukózy
kontrolní materiál pro EHK
15,00
13,00
glukóza (mmol/l)
11,00
9,00
7,00
5,00
3,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Hodnocení osobních glukometrů
v RL pro klinickou biochemii
při ÚLBLD VFN a 1. LF UK
Zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem
pro akreditaci o.p.s. č. 1250.3
Hodnocení osobních glukometrů
• s ohledem na normu EN ISO 15197,
doporučení NACB:
„Summary Guidelines and Recommendations for
laboratory analysis in the diagnosis and
management of diabetes mellitus“ (2011)
a české doporučení „Diabetes mellitus laboratorní diagnostika
a sledování stavu pacientů“ (2012).
Hodnocení osobních glukometrů
• Testování je prováděno akreditovanou metodu
Stanovení glukózy systémem glukometr –
měřící proužek pro ověření funkce glukometru.
• Srovnání výsledků měření získaných
glukometrem a hexokinázovou metodou
ve venózní krvi. Metoda testování byla v roce
2013 reakreaditována dle normy ISO 17 025
Českým institutem pro akreditaci.
• Testování systémů glukometr-proužek - žadatel
o posouzení dodá 2 glukometry a minimálně
400 proužků ze dvou šarží.
Metoda pro hodnocení
glukometrů v RL
• Referenční metoda
– vysoká specifita reakce
1. katalýza hexokinázou: fosfátová skupina z ATP se váže na
glukózu
2. katalýza glukóza-6-fosfátdehydrogenázou: oxidace glukóza-6fosfátu na 6-fosfoglukonát
– oxidační činidlo NADP+ se přitom redukuje na NADPH2  růst
absorbance při 340 nm
– IFCC doporučení: před analýzou deproteinace HClO4
– stanovení ruší hemolýza a léčiva absorbující v UV
Hodnocení osobních glukometrů
• Závazná úspěšnost 95% výsledků +/- 0,83 mmol/l pro < 5,6 mmol/l
+/- 15%
pro > 5,6 mmol/l
Další rozdělení naměřených výsledků:
Do ±0,3 mmol/L
Do ± 0,55 mmol/L
Do ± 0,8 mmol/L
18/40 (45 %)
28/40 (70 %)
38/40 (95 %)
Do ±5 %
Do ± 10 %
Do ± 15 %
36/160 (22 %)
78/160 (49 %)
156/160 (97 %)
Celkem:
Do ± 0,8 mmol/L a ± 15 %
194/200 (97%)
Korelační graf
Korelace stanovení glukózy hexokinázovou metodou a pomocí
glukometru při zpracování Passing Bablockovým grafem
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
HK metoda
25
30
35
Rozdílový graf Bland Altman. Na ose x jsou vyneseny průměry výsledků (HK+
glukometr)/2, na ose y jsou rozdíly hladin HK- glukometr. Plná čára zvýrazňuje
průměrný rozdíl, čerchované čáry jsou hranice intervalu spolehlivosti
průměrného rozdílu.
Děkuji za pozornost
4
3
+1.96 SD
2,3
2
1
Mean
0,6
0
-1.96 SD
-1,1
-1
-2
0
5
10
15
20
25
30
Mean of HK metoda and glukometr
35
40
Download

Jak vybrat vhodný glukometr a jak si ověřit jeho správnou funkci