Korunovaná hvězdami
 69
Ami
   
    
   
 
   
     
    
   
REF.: Při - jmi na - ši chvá
  


C
   
    
   
   
    
    
   


  
  
  
G
  
 
    
  
-
lu,

 
 
 
 
ce - lá

 Emi
  


ko - ru - nu z hvězd máš



 

    Emi
 
       
   
pří - stav



a




H7
jis - tý



 
 
 
Emi
Pan - no pře - sva - tá,




Emi

náš,
   
        
 
   
Hudba: M Dannaud
Text: Chant de l'Emmanuel (A. Dumont)
© 2000, Éditions de l'Emmanuel, 26, rue de l'Abbé Grégoire, 75006 Paris
© 2010 komunita Emmanuel, Lidická 6, 602 00 Brno




jsi



    G
   
 
   
Hmi
Pa - ní
Hmi/F#

di - vu - krá - sná,
   
    
   

    D
    
   
Ami
slun-cem

o - dě - ná,
   
    
    
   
    D
    
   
   
Ami
u no - hou
   
    

    




D7

mě - síc
Emi
  Hmi
 
  
  
   
Ami
spá - sy
jsi






jit - řen - kou.
   
    
   
   






     D
     
    
G

1. Ú - žas - ná
je Tvá krá - sa,
ó,
Pan- no
po - kor - ná,
2. Mís - to své
ne - o - pouš - tíš
u
no- hou
Sy - no - vých,
3. Jmé- no tvé
jas - ně
zá - ří
nád - he - rou
ne-smír - nou
4. Bůh
 tě vzal do své
slá - vy,
o - zdo- bil
  
  
  
  
Ami
 
 
 
ko - ru - nou,



 
 
 

 
 




G/H
    
     
    
1. od - po - víš slo - vu Pá
C
2. zkou-še - ná




 jsi
 


stá - váš
2. Z pra-me - nů
Bo - ží
spá - sy
3. Ra- dos - tí
E - va
já - sá,
4. Věr ně nás
do- pro
 - vá - zí















 
 






C




 
 




 



D




ví - ru


dě - tí
tě zvou.



 
 

 Hmi
 

Krá lov - nou.






   
   
   
chvá - lu vzdá stvo- ře - ní,
 ce Tvé ma - teř - ské,
     

    
srd




nad
Bo - žím
vtě - le - ním.



Ami






Hmi



Emi

nám
ne - be
ot - ví - rá.
3. v lás- ce Tvé
od - krý - vá
se
pří - slib
spa - se - ní.

 
 
 



slá - vy








k trů - nu



žíz - ni- vým na - bí - ráš.
ob - jí - máš,





zro - ze - ným,
2. Kříž, kte - rý
4. pro - jdi s ná - mi až

svých
jit - řen - kou
na - ší
Emi

 
 

 D7
 


vů - le Tvá."
nám z E - vy


Emi






"Staň se
a
1. já - sot zní v ne- be - sích

ně:











G


1. Lů-nem spá - sy se

-
chraň
4. krá - su tvou vy - vý - šil,










bo - les - tí,
3. Krá-lov-nou an - dě - lů

     Hmi
     
    
Emi

















ne - bes - ké.


Download

Korunovaná hvězdami