CMY K
TOKOZ a. s.
Santiniho 20/26
591 02 Îìár nad Sázavou 2
âeská republika
tel.: +420 566 802 111
fax: +420 566 802 102
e-mail: [email protected]
www.tokoz.cz
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: [email protected], www.tokoz.cz
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:34
Stránka 1
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
OS kování TOKOZ V
– pouÏití pro dfievûná okna otevíravû sklopná
Popis
– pouÏití pro ‰ífiku okna do 100 cm s max. v˘‰kou 180 cm
a pro ‰ífiky od 100 cm do 150 cm s max. v˘‰kou okna 160 cm
– pravolevé provedení pákového mechanismu
– moÏnost doplnûní otevíravû sklopného kování Tokoz V hranov˘mi uzávûry (u jednokfiídl˘ch oken)
nebo hranov˘mi rozvorami (u dvoukfiídl˘ch oken) ve spojitosti s EURO klikou
– sklopné kfiídlo slouÏí k trvalému vûtrání a je ve vûtrací poloze zaji‰tûno proti zavfiení prÛvanem
– zmûna funkce kování se provádí pfiestavením páky mechanismu do polohy vodorovné nebo svislé
– zmûnu polohy lze provádût pouze pfii zavfieném okenním kfiídle
– povrchová úprava kování: zinkováno se Ïlut˘m nebo modr˘m chromátem
– povrchová úprava mechanismu: prá‰kovû lakováno – bílá, hnûdá nebo zlatá
Fotografie
v˘robku
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:34
Stránka 2
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
OS kování TOKOZ V montáÏ
Rozmûrov˘
nákres
OS kování TOKOZ V do max. ‰ífiky okna 120 cm
v˘‰ka okna
XY
90–100 cm
631
120 cm
881
150–160 cm
1281
180 cm
1481
v˘‰ka okna
XZ
90–100 cm
281
120 cm
406
150–180 cm
606
‰ífika okna
YZ
60 cm
407
90 cm
707
120 cm
1007
OS kování TOKOZ V do max. ‰ífiky okna 150 cm
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:34
Stránka 3
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
OS kování TOKOZ V – náhradní díly
název v˘robku
obj. ãíslo
název v˘robku
obj. ãíslo
NÛÏky I pravé Ïlut˘ chromát
455 14
NÛÏky 120 modr˘ chromát
460 03
NÛÏky I levé Ïlut˘ chromát
455 15
NÛÏky 120 Ïlut˘ chromát
460 04
NÛÏky I pravé modr˘ chromát
455 13
NÛÏky 150 modr˘ chromát
476 03
NÛÏky I levé modr˘ chromát
455 16
NÛÏky 150 Ïlut˘ chromát
476 04
NÛÏky II pravé Ïlut˘ chromát
458 13
NÛÏky II levé Ïlut˘ chromát
458 15
název v˘robku
NÛÏky II pravé modr˘ chromát
458 14
Horní závûs modr˘ chromát
923 008
NÛÏky II levé modr˘ chromát
458 16
Horní závûs Ïlut˘ chromát
923 072
název v˘robku
923 010
Závûs I Ïlut˘ chromát
923 065
923 009
Otevfien˘ závûs Ïlut˘ chromát
923 073
923 010
Závûs I Ïlut˘ chromát
923 065
obj. ãíslo
âep kliky
923 051
Klika hnûd˘ lak
923 068
Klika bíl˘ lak
923 069
Klika zlat˘ lak matn˘
923 070
název v˘robku
obj. ãíslo
Mechanismus zlat˘ lak matn˘
456 14
Mechanismus hnûd˘ lak
456 15
Mechanismus bíl˘ lak
456 16
název v˘robku
obj. ãíslo
Otoãná základna modr˘ chromát
923 007
Otoãná základna Ïlut˘ chromát
923 071
název v˘robku
Úhel Ïlut˘ chromát
obj. ãíslo
Závûs I modr˘ chromát
název v˘robku
Úhel modr˘ chromát
obj. ãíslo
Otevfien˘ závûs modr˘ chromát
název v˘robku
obj. ãíslo
obj. ãíslo
Závûs I modr˘ chromát
název v˘robku
název v˘robku
obj. ãíslo
obj. ãíslo
Základna mechanismu modr˘ chromát
455 33
Základna mechanismu Ïlut˘ chromát
455 34
název v˘robku
obj. ãíslo
455 31
Závûs I modr˘ chromát
923 010
455 32
Závûs I Ïlut˘ chromát
923 065
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Sortimentní
tabulka
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:34
Stránka 4
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
NÛÏky pro sklopná okna
Popis
– umoÏÀují bezpeãné sklopení kfiídla podél jeho spodní hrany
– nÛÏky urãeny k zakování na horní nebo svisl˘ vlys okenního kfiídla, kde je mezera mezi kfiídlem okna
a rámem 12 mm
– nÛÏky pro sklopná okna ‰ 45 jsou urãeny do max. ‰ífiky okna 600 mm
– nÛÏky pro sklopná okna jsou urãeny pro ‰ífiku okna od 600 mm do 1 500 mm
– moÏnost jednoduchého rozpojení nÛÏek
– bezpeãnostní pojistka proti náhodnému vypadnutí okenního kfiídla
– povrchová úprava: zinkováno se Ïlut˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
2x
2x
Sortimentní
tabulka
název v˘robku
‰ífika okna
4,4
4,4
balení (ks)
obj. ãíslo
NÛÏky pro sklopná okna ‰ 45 modr˘ chromát
do 600
50
492 01
NÛÏky pro sklopná okna ‰ 45 Ïlut˘ chromát
do 600
50
492 02
NÛÏky pro sklopná okna modr˘ chromát
601–1 500
50
490 01
NÛÏky pro sklopná okna Ïlut˘ chromát
601–1 500
50
490 02
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:34
Stránka 5
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kfiídelní spojka
– urãena pro snadné rozebíratelné spojení zdvojen˘ch okenních kfiídel
Popis
– zabraÀuje vzájemnému svû‰ení vnitfiního a vnûj‰ího kfiídla
– kuÏelov˘ hrot zaji‰Èuje snadné navedení kfiídel pfii jejich spojování
– je skryt˘m spojením na obvodû kfiídel
– povrchová úprava: zinkováno se Ïlut˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:34
Stránka 6
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kfiídelní spojka
Rozmûrov˘
nákres
Sortimentní
tabulka
název v˘robku
balení (ks)
obj. ãíslo
Kfiídelní spojka s vruty (Ïlut˘ chromát)
50
916 704
Kfiídelní spojka bez vrutÛ (Ïlut˘ chromát)
50
916 705
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:34
Stránka 7
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Hranov˘ uzávûr
– spoleãnû s rámov˘mi uzávûry slouÏí k zaji‰tûní zavfieného kfiídla proti otevfiení
Popis
– urãen pro zakování na jednokfiídlá otevíravá i sklopná okna a na balkónové dvefie
– provedení s konstantní v˘‰kou kliky, zakrácení se provádí z jedné strany
– provedení s variabilní v˘‰kou kliky, zakrácení se provádí z obou stran
– excentrické provedení uzávûru umoÏÀuje regulovat sílu pfiítlaku kfiídla do rámu
– excentrické uzávûry jsou pro pfiepravu a montáÏ fixovány v otevfiené poloze
– ãtyfihran pro kliku 7 mm
– sefiízení pomocí ‰estihranného zástrãného klíãe velikosti 4
– rozsah sefiiditelnosti je od -1,5 mm do +1,5 mm
– povrchová úprava: zinkováno se Ïlut˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:34
Stránka 8
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Hranov˘ uzávûr
Fotografie
v˘robku
Sortimentní
tabulka
variabilní
v˘‰ka kliky
pevná
oznaãení
uzávûru
obj.
ãíslo
v˘‰ka kfiídla
v polodráÏce (mm)
v˘‰ka kliky
(mm)
potfiebn˘ poãet
rámov˘ch uzávûrÛ (ks)
HU A 500
483 01
400–500
170
2
HU A 600
483 02
501–600
170
2
HU A 700
483 03
601–700
263
2
HU A 800
483 04
701–800
263
2
HU A 900
483 05
801–900
413
2
HU A 1 000
483 06
901–1 000
413
2
HU B 900
483 11
801–900
413
3
HU B 1 000
483 12
901–1 000
413
3
HU B 1 100
483 13
1 001–1 100
513
3
HU B 1 200
483 14
1 101–1 200
513
3
HU B 1 300
483 15
1 201–1 300
563
3
HU B 1 400
483 16
1 301–1 400
563
3
HU B 1 500
483 17
1 401–1 500
563
3
HU B 1 600
483 18
1 501–1 600
563
3
HU B 1 700
483 19
1 601–1 700
563
3
HU B 1 800
483 20
1 701–1 850
563
3
HU C 2 050
483 31
1 851–2 050
1 113
4
HU C 2 250
483 32
2 051–2 250
1 113
4
HU S 500
483 42
200–500
250
1
HU SA 800
483 43
501–800
400
2
HU SA 1 100
483 44
801–1 100
550
2
HU SB 1 400
483 45
1 101–1 400
700
3
HU SB 1 800
483 46
1 401–1 800
900
3
HU SC 2 400
483 47
1 801–2 400
1 200
4
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:34
Stránka 9
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Hranová rozvora TOKOZ
– spoleãnû s rámov˘mi uzávûry a uzávûry rozvory slouÏí k zaji‰tûní zavfien˘ch kfiídel proti otevfiení
Popis
– urãena pro zakování na dvoukfiídlá okna a balkónové dvefie
– provedení je s fixní v˘‰kou rozvory
– excentrické provedení uzávûrÛ (uzavíracích bodÛ) umoÏÀuje regulovat sílu pfiítlaku kfiídla do rámu
– excentrické uzávûry jsou pro pfiepravu a montáÏ fixovány v otevfiené poloze
– ãtyfihran pro kliku 7 mm
– sefiízení pomocí ‰estihranného zástrãného klíãe velikosti 4
– rozsah sefiiditelnosti je od 1,5 mm do +1,5 mm
– povrchová úprava: zinkováno se Ïlut˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:34
Stránka 10
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Hranová rozvora TOKOZ
Rozmûrov˘
nákres
Sortimentní
tabulka
v˘‰ka
OKNA
(cm)
90
120
135
150
160
180
oznaãení
rozvory
HR 755
obj.
ãíslo
488 01
v˘‰ka kfiídla
v polodráÏce
(mm)
755–757
A
B
C
D
755
263
–
–
potfiebn˘ poãet potfiebn˘ poãet
uzávûrÛ rozvory rámov˘ch uzávûrÛ
(ks)
20–4 (ks)
2
–
HR 769
488 02
769–771
769
263
–
–
2
–
HR 781
488 03*
781–783
781
263
–
–
2
–
HR 803
488 04
803–805
803
263
–
–
2
–
HR 1 055
488 11 1 055–1 057
1 055
513
160
–
2
1
HR 1 069
488 12 1 069–1 071
1 069
513
160
–
2
1
HR 1 081
488 13* 1 081–1 083
1 081
513
160
–
2
1
HR 1 103
488 14 1 103–1 105
1 103
513
160
–
2
1
HR 1 205
488 21 1 205–1 207
1 205
563
110
–
2
1
HR 1 219
488 22 1 219–1 221
1 219
563
110
–
2
1
HR 1 231
488 23 1 231–1 233
1 231
563
110
–
2
1
HR 1 253
488 24 1 253–1 255
1 253
563
110
–
2
1
HR 1 355
488 31 1 355–1 357
1 355
563
110
–
2
1
HR 1 369
488 32 1 369–1 371
1 369
563
110
–
2
1
HR 1 381
488 33* 1 381–1 383
1 381
563
110
–
2
1
HR 1 403
488 34 1 403–1 405
1 403
563
110
–
2
1
HR 1 455
488 41 1 455–1 457
1 455
563
110
–
2
1
HR 1 469
488 42 1 469–1 471
1 469
563
110
–
2
1
HR 1 481
488 43* 1 481–1 483
1 481
563
110
–
2
1
HR 1 503
488 44 1 503–1 505
1 503
563
110
–
2
1
HR 1 655
488 51 1 655–1 657
1 655
563
110
–
2
1
HR 1 669
488 52 1 669–1 671
1 669
563
110
–
2
1
HR 1 681
488 53* 1 681–1 683
1 681
563
110
–
2
1
HR 1 703
488 54 1 703–1 705
1 703
563
110
–
2
1
C
D
* takto oznaãené poloÏky jsou skladem, ostatní na zakázku
v˘‰ka
DVE¤Í
(cm)
oznaãení
rozvory
obj.
ãíslo
v˘‰ka kfiídla
v polodráÏce
(mm)
220
HR 2 055
488 61
2 055–2 057
2 055 1 113
230
440
2
2
HR 2 069
488 62
2 069–2 071
2 069 1 113
230
440
2
2
HR 2 081
488 63*
2 081–2 083
2 081 1 113
230
440
2
2
HR 2 103
488 64
2 103–2 105
2 103 1 113
230
440
2
2
A
B
potfiebn˘ poãet potfiebn˘ poãet
uzávûrÛ rozvory rámov˘ch uzávûrÛ
(ks)
20–4 (ks)
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:35
Stránka 11
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Uzávûr rozvory
Popis
– uzávûr pro zapu‰tûní do spodního a horního vlysu okenního nebo dvefiního rámu
– urãen pro dfievûné rámy oken a balkónov˘ch dvefií
– uzávûr pro mezeru mezi kfiídlem a rámem 4 mm
– povrchová úprava: zinkováno se Ïlut˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
protikusy k hranov˘m rozvorám
mezera mezi
rámem a kfiídlem – 4 mm
obj. ãíslo
Uzávûr rozvory
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
938 81
Sortimentní
tabulka
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:35
Stránka 12
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Okenní rozpûra
Popis
– urãena k fixaci ventilaãní polohy okenních kfiídel s moÏností zaji‰tûní v jednotliv˘ch polohách
– fixace zaji‰tûna stavûcím ‰roubem
– povrchovû upravená galvanick˘m pokovením a lakovaná prá‰kov˘m lakem
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:35
Stránka 13
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Okenní rozpûra s pojistkou
– urãena k fixaci ventilaãní polohy okenních kfiídel s moÏností zaji‰tûní v jednotliv˘ch polohách
Popis
– fixace zaji‰tûna otoãením pojistky
– skfiíÀka a drÏák táhla ze slitiny zinku lakované prá‰kov˘m lakem v barvû bílé nebo hnûdé
– táhlo z oceli povrchovû cementované a galvanicky pokovené
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:35
Stránka 14
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Uzamykatelná okenní rozpûra
Popis
– urãena k fixaci ventilaãní polohy okenních kfiídel s moÏností uzamãení v jednotliv˘ch polohách
– fixace zaji‰tûna pomocí klíãe
– zabezpeãuje okenní kfiídlo z vnitfiní i venkovní strany proti neÏádoucímu otevfiení
– balena po jednom a ãtyfiech kusech (tzv. rodinné balení – moÏnost uzamykání jedním klíãem)
– na pfiání lze dodat více rozpûr na jeden klíã
– skfiíÀka a drÏák táhla ze slitiny zinku lakované prá‰kov˘m lakem v barvû bílé nebo hnûdé
– táhlo z oceli povrchovû cementované a galvanicky pokovené
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
Sortimentní
tabulka
název v˘robku
balení (ks)
obj. ãíslo
Rozpûra bílá
25
917 101
Rozpûra hnûdá
25
917 108
Rozpûra s pojistkou bílá (1 ks)
1
452 01
Rozpûra s pojistkou bílá (10 ks)
10
452 02
Rozpûra s pojistkou hnûdá (1 ks)
1
452 03
Rozpûra s pojistkou hnûdá (10 ks)
10
452 04
Rozpûra uzamykatelná bílá (1 ks)
1
443 01
Rozpûra uzamykatelná bílá (4 ks)
4
443 02
Rozpûra uzamykatelná hnûdá (1 ks)
1
443 03
Rozpûra uzamykatelná hnûdá (4 ks)
4
443 04
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
určeno pro okna níže uvedených výrobců
obj. číslo
ATIP, LANGER střešní okna, PRIMA FENESTRA, SOLÁRA, Truhlářství ZIMA
443 11
FAKRO, KUBESO, ROTO, VELUX
443 12
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:35
Stránka 15
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
V˘klopné rameno TOKOZ
– slouÏí pro polohovatelné zaji‰tûní sklopn˘ch oken
Popis
– bezpeãnostní rameno s moÏností stupÀovitého nastavení poloh (ovládáno pfies bezpeãnostní pojistku)
– zaji‰Èuje vysokou úroveÀ bezpeãnosti pfii zachycení volnû padajícího kfiídla v první vûtrací poloze
a vysokou pevnost v ãistící poloze
– urãeno pro vertikálnû osazená pravoúhlá okna – dfievûná i plastová (s v˘stuÏí i bez v˘ztuÏe)
– urãeno pro v˘‰ky kfiídel od 290 mm do 1 200 mm
– minimální ‰ífika polodráÏky 11 mm, minimální hloubky polodráÏky 18 mm
– pro montáÏe a dopravu jsou díly kfiídla a rámu oddûleny
– maximální úhel otevfiení v ãistící poloze 60°-90°
– moÏnost distanãních vloÏek pro rÛzné plastové profily
– povrchová úprava: zinkováno se Ïlut˘m chromátem nebo stfiíbrnou pasivací bez Cr6
– skryté kování pro plastová okna a Eurookna
– pro vrchní zakování
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Fotografie
v˘robku
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:35
Stránka 16
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
V˘klopné rameno TOKOZ
Rozmûrov˘
nákres
TYP 1
TYP 2
K¤ÍDELNÍ ZÁKLADNA
Sortimentní
tabulka
DISTANâNÍ VLOÎKA
V˘klopné rameno TOKOZ
oznaãení / provedení
poãet vûtracích poloh
obj. ãíslo (10 ks)
pro PVC
a eurookna
pro vrchní
zakování
pro PVC
a eurookna
pro vrchní
zakování
V˘klopné rameno – Typ 1 / stfiíbrné
2
2
703 02
705 02
V˘klopné rameno – Typ 1 / Ïluté
2
–
703 01
–
V˘klopné rameno – Typ 2 / stfiíbrné
3
–
702 02
–
V˘klopné rameno – Typ 2 / Ïluté
3
–
702 01
–
Distanãní vloÏky pro plastové profily k v˘klopnému ramenu
oznaãení / balení
tlou‰Èka
(mm)
obj. ãíslo (10 ks)
bílá barva
hnûdá barva
Distanãní vloÏka (Typ 1)
3,5
493 14
493 43
Distanãní vloÏka (Typ 2)
5,5
493 45
493 47
Distanãní vloÏka (Typ 3)
Distanãní vloÏka – ‰ikmá (Typ 10)
8
493 49
493 51
3,5
493 53
493 55
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:35
Stránka 17
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
V˘klopné rameno (polohovatelné zaji‰tûní pro sklopná okna)
MoÏnosti
uÏití
Návod
k zakování
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:35
Stránka 18
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Diagram pouÏitelnosti v˘klopného ramene
Diagram
pouÏitelnosti
Diagram pouÏítelnosti 1ks v˘klopného ramene na okenním kfiídle
Max. hmotnost okenního kfiídla 40 kg
Diagram pouÏítelnosti 2ks v˘klopného ramene na okenním kfiídle
Max. hmotnost okenního kfiídla 60 kg
Sortimentní
tabulka
doporuãené montáÏní parametry v˘klopného ramene
TYP 1 a TYP 2
rozmûr
úhel otevfiení
v˘‰ka kfiídla
[E]
rameno
TYP
[A]
[B]
[C]
[D1]
[D2]
290–400
TYP 1
245
45
180–245
33°
50°
–
90°
400–560
TYP 1
275
75
205–275
27°
40°
–
67°
560–700
TYP 2
520
170
225–277
11°
22°
30°
88°
700–850
TYP 2
570
220
244–292
9°
19°
26°
72°
850–1 200
TYP 2
620
270
261–363
9°
17°
23°
62°
[D3]
[F]
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:35
Stránka 19
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Spojka okenní mfiíÏky
Popis
– urãena ke spojení okenního kfiídla a pfiedsazené okenní mfiíÏky
– mosazné pouzdro vrutu zaji‰Èuje jeho maximální kolmost vzhledem ke kfiídlu okna
a minimální vÛli okenní mfiíÏky
– spojka umoÏÀuje jednoduchou montáÏ i demontáÏ okenní mfiíÏky na kfiídlo okna
– spojka není na povrchu mfiíÏky viditelná
– spojky jsou umístûny ve vodorovn˘ch a horních ramenech mfiíÏky; u vy‰‰ích nebo ‰ir‰ích
okenních kfiídel je poãet spojek a smûr jejich otevírání dán druhem a velikostí mfiíÏky
– stfiedící trn umoÏÀuje snadné a pfiesné zakování mfiíÏky na kfiídlo okna
Fotografie
v˘robku
Detail
umístûní
název v˘robku
balení (ks)
obj. ãíslo
Spojka okenní mfiíÏky bílá
50
473 02
Spojka okenní mfiíÏky hnûdá
50
473 01
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Sortimentní
tabulka
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:35
Stránka 20
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Spojka okenní mfiíÏky
ovládací páãka
skfiíÀka
upevÀovací vrut
vnitfiní strana mfiíÏky
s t fie d í c í t r n
p o u z d ro
vrut 3,5x16
okenní mfiíÏka
Rozmûrov˘
nákres
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:36
Stránka 21
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Rámov˘ uzávûr EUROFALZ 18 (20)
– uzávûr urãen˘ pro zakování do okenního nebo dvefiního rámu, kde tvofií spojení s hranov˘m uzávûrem
Popis
– urãen pro dfievûné rámy oken a balkónov˘ch dvefií
– uzávûr pro mezeru mezi kfiídlem a rámem 12 mm
– uzávûr pro rámov˘ profil EUROFALZ 18
– uzávûr pro rámov˘ profil EUROFALZ 20
– povrchová úprava: zinkováno se Ïlut˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
protikusy k hranov˘m uzávûrÛm
mezera mezi
rámem a kfiídlem – 12 mm
obj. ãíslo
Rámov˘ uzávûr pro EUROFALZ 18
486 02
Rámov˘ uzávûr pro EUROFALZ 20
486 03
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Sortimentní
tabulka
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:36
Stránka 22
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Rámov˘ uzávûr 20–4
Popis
– uzávûr urãen˘ pro zapu‰tûní do okenního nebo dvefiního rámu, kde tvofií spojení s hranov˘m uzávûrem
– urãen pro dfievûné rámy oken a balkónov˘ch dvefií
– uzávûr pro mezeru mezi kfiídlem a rámem 4 mm
– povrchová úprava: zinkováno se Ïlut˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
Sortimentní
tabulka
protikusy k hranov˘m uzávûrÛm 20–4
mezera mezi
rámem a kfiídlem – 4 mm
Rámov˘ uzávûr pro EUROFALZ 20–4
obj. ãíslo
486 04
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:36
Stránka 23
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Pfiizvedávaã okenních kfiídel
Popis
– usnadÀuje zavírání okenních kfiídel pfiizvednutím do rámu
– zabraÀuje svû‰ování okenních kfiídel v zavfieném stavu
– urãen pro dfievûná okna opatfiená hranov˘m uzávûrem, kde je mezera mezi kfiídlem okna a rámem 12 mm
– moÏnost pouÏití pro v‰echny typy hranov˘ch uzávûrÛ a rámov˘ch profilÛ
– pravolevé provedení – jednoduch˘m vych˘lením ramena pfiizvedávaãe
– eliminuje nepfiesnosti pfii zakování – velk˘ rozsah sefiiditelnosti
– povrchová úprava: zinkováno se Ïlut˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
název v˘robku
balení (ks)
obj. ãíslo
Rameno pfiizvedávaãe
50
475 04
Základna pfiizvedávaãe EURONUT 7/8
50
475 01
Základna pfiizvedávaãe EUROFALZ 18
50
475 02
Základna pfiizvedávaãe EUROFALZ 20
50
475 03
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Sortimentní
tabulka
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:36
Stránka 24
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Spojovací ‰roub
Popis
– urãen pro demontovatelné spojení zdvojen˘ch okenních kfiídel
– moÏnost pouÏití v nábytkáfiském prÛmyslu
– povrchová úprava: zinkováno s modr˘m nebo Ïlut˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
Sortimentní
tabulka
x
název
balení (ks)
obj. ãíslo
VloÏka z PH
500
911 202
Závitová vloÏka
500
911 206
Kovová podloÏka modr˘ chromát
500
911 203
Kovová podloÏka Ïlut˘ chromát
500
911 210
·roub 6 x 55 modr˘ chromát
300
191 608
·roub 6 x 55 Ïlut˘ chromát
300
191 609
Spojovací ‰roub okenní modr˘ chromát – komplet
100
911 201
Spojovací ‰roub okenní Ïlut˘ chromát – komplet
100
911 209
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:36
Stránka 25
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Úchytka velká
Popis
– urãena pro otoãná a kyvná okna nebo v nábytkáfiském prÛmyslu
– materiál – ocel
– povrchovû upravená galvanick˘m pokovením nebo prá‰kov˘m lakováním
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
název v˘robku
Úchytka velká modr˘ chromát
balení (ks)
obj. ãíslo
50
195 901
Úchytka velká bílá
50
195 903
Úchytka velká hnûdá
50
195 904
Úchytka velká Ïlut˘ chromát
50
195 909
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Sortimentní
tabulka
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:36
Stránka 26
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Úchytka malá
Popis
– urãena pro balkónové dvefie nebo v nábytkáfiském prÛmyslu
– materiál – hliník
– povrchovû upravená prá‰kov˘m lakováním
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
Sortimentní
tabulka
název v˘robku
balení (ks)
obj. ãíslo
Úchytka malá bílá
20
474 01
Úchytka malá hnûdá
20
474 02
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:36
Stránka 27
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kotevní plechy
Popis
Popis
– urãeny k upevnûní okenního rámu do ostûní
– vyrábûny ze Ïárovû zinkovaného ocelového plechu tlou‰Èky 1,5 mm
Fotografie
v˘robku
– pro plastová okna
TYP 1
TYP 2
TYP 4
– pro dfievûná okna
TYP 3
Rozmûrov˘
nákres
Kotevní plech
pro plastová okna
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
balení
(ks)
obj.
ãíslo
TYP 1
156
–
8,3
45
100
467 01
TYP 2
156
–
4,3
42
100
468 01
TYP 4
156
–
4,5
31
100
494 01
Kotevní plech
pro dfievûná okna
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
balení
(ks)
obj.
ãíslo
TYP 3
156
20,5
–
–
100
469 01
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Sortimentní
tabulka
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:36
Stránka 28
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
ZaráÏka vrat
Popis
– urãena k zaji‰tûní vrat a dvefií proti neÏádoucímu zavfiení
– je vyrábûna z ocelového profilu ve tfiech základních velikostech
– umoÏÀuje snadnou manipulaci
– povrchová úprava: zinkováno s modr˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
Rozmûrov˘
nákres
Sortimentní
tabulka
název v˘robku
obj. ãíslo
ZaráÏka vrat (200 mm)
470 05
ZaráÏka vrat (300 mm)
470 01
ZaráÏka vrat (400 mm)
470 02
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:36
Stránka 29
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Náhradní díl k TOKOZ II
Popis
Klika levá, pravá
Fotografie
v˘robku
název v˘robku
balení (ks)
obj. ãíslo
TOKOZ II klika pravá
20
915 102
TOKOZ II klika levá
20
915 103
Závûs horní
Závûs stfiední
Závûs spodní
Sortimentní
tabulka
Popis
Fotografie
v˘robku
název v˘robku
TOKOZ II závûs horní
balení (ks)
obj. ãíslo
50
915 105
TOKOZ II závûs stfiední
50
915 106
TOKOZ II závûs spodní
50
915 107
Ocelov˘ závûs
Sortimentní
tabulka
Popis
– není vhodné nahrazovat obdobn˘mi produkty z jin˘ch materiálÛ (Zn),
které neodpovídají poÏadavkÛm na pevnost a bezpeãnost
Fotografie
v˘robku
název v˘robku
balení (ks)
obj. ãíslo
Ocelov˘ závûs TOKOZ
1
915 319
Ocelov˘ závûs TOKOZ
10
915 302
Vodící loÏisko
Sortimentní
tabulka
Popis
Fotografie
v˘robku
název v˘robku
Vodící loÏisko TOKOZ
balení (ks)
200
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
obj. ãíslo
300 061
Sortimentní
tabulka
Katalog New Styl SK 225
14.7.2006 16:36
Stránka 30
ZNAâKOVÉ PRODUKTY
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Závûs otoãn˘ch a kyvn˘ch oken TOKOZ 13
Popis
– zabezpeãuje otoãné spojení kyvn˘ch a otoãn˘ch okenních kfiídel s rámem
– moÏnost plynulého sefiízení brzdícího efektu
– urãen pro okenní kfiídla do 50 kg
– tûleso závûsu je odlitkem ze slitiny hliníku, spojovací ãep je ocelov˘, brzdící elementy z polyamidu
Fotografie
v˘robku
Sortimentní
tabulka
název v˘robku
Otoãn˘ závûs TOKOZ 13
balení (ks)
obj. ãíslo
10
916 201
Okenní plech nájezdní
Popis
– urãen pro snadnûj‰í zavírání okenních kfiídel
– povrchová úprava: zinkováno se Ïlut˘m nebo modr˘m chromátem
Fotografie
v˘robku
Sortimentní
tabulka
název v˘robku
balení (ks)
obj. ãíslo
Okenní plech nájezdní Ïlut˘ chromát
100
916 303
Okenní plech nájezdní modr˘ chromát
100
916 301
Plech nájezdní – plotniãka
500
916 302
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika,
tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, www.tokoz.cz, e-mail: [email protected]
Download

Stavební kování