Záruční list
Verze programu
SuperVAG FLASH
Sériové číslo adaptéru
_______________
Datum prodeje
____._____.________
Odběratel
________________________
Adresa
________________________
_________________________
Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím, např.
zapojení adaptéru k vozu se jmenovitým napětím větším než 12 V,
nesprávným zapojením koncovky s volnými piny apod. Dále se záruka
nevztahuje na poškození adaptéru mechanickými vlivy, vodou, agresivními
látkami, zvýšenou teplotou apod. Záruka se také neposkytuje na adaptér,
do kterého byl proveden jakýkoliv zásah neautorizovanou osobou.
3
Obsah
Licence
5
......................................................................................................................
Licenční
podmínky
5
......................................................................................................................
Autorská
práva
5
Obsah......................................................................................................................
dodávky
6
......................................................................................................................
Zjištění
verze programu
6
Systémové požadavky
6
Instalace programu SuperVAG FLASH
7
......................................................................................................................
Postup
instalace
7
......................................................................................................................
Odinstalování
programu Flash
11
......................................................................................................................
Doinstalování
dalšího produktu řady SuperVAG Diagnostic Tools
11
......................................................................................................................
Instalace
ovladačů kabelu USB do Windows
12
......................................................................................................................
Přihlášení
adaptéru Bluetooth do počítače
13
......................................................................................................................
Nastavení
Windows
15
Úsporný .............................................................................................................................................
režim nebo režim spánku
15
Konfigurace komunikačního adaptéru
16
......................................................................................................................
Zjednodušený
režim
16
Aktualizace
.............................................................................................................................................
firmw are adaptéru po internetu
Správa licence
.............................................................................................................................................
19
21
......................................................................................................................
Expertní
režim
22
Karta......................................................................................................................
FLASH
25
Karta......................................................................................................................
Licence
26
Karta......................................................................................................................
Ovladače USB
27
Karta......................................................................................................................
Systemové informace
28
Karta......................................................................................................................
Registry Windows
29
Ovládání programu SuperVAG FLASH
30
......................................................................................................................
Význam
ikon programu
31
......................................................................................................................
Servisní
menu
32
......................................................................................................................
Správce
souborů
32
......................................................................................................................
Práce
s pamětí Flash EEPROM
34
Čtení paměti
.............................................................................................................................................
FLASH
Zápis do.............................................................................................................................................
paměti FLASH
34
36
Aktualizace
.............................................................................................................................................
firmw are řídicích jednotek SIMOS
38
......................................................................................................................
Práce
s datovými soubory
39
Datové soubory
.............................................................................................................................................
39
© 2002 - 2011
3
4
SVG FLASH
Načtení vybraného
.............................................................................................................................................
souboru z plochy Window s do adresáře
Zkopírování
.............................................................................................................................................
vybraného souboru na plochu Window s
Prohlížení
.............................................................................................................................................
obsahu souboru
Porovnání
.............................................................................................................................................
dvou souborů
Převod souboru
.............................................................................................................................................
do jiného formátu
39
39
40
41
42
......................................................................................................................
Ovlivnění
průběhu čtení a zápisu (parametry komunikace)
43
Volba komunikační
.............................................................................................................................................
rychlosti
Ukončení.............................................................................................................................................
probíhající operace
43
44
......................................................................................................................
Ukončení
programu
44
Obsah nápovědy
45
Seznam řídicích jednotek
45
Typický průběh výkonu a momentu před a
po úpravě
48
......................................................................................................................
Kód motoru
AGR
48
......................................................................................................................
Kód motoru
ASV, AHF
49
......................................................................................................................
Kód motoru
AGP
50
......................................................................................................................
Kód motoru
ATD
51
......................................................................................................................
Kód motoru
ASZ
52
......................................................................................................................
Kód motoru
AXB, BAU, BCB, BJB, BKC, BLS, BSW, BXE, BXF
53
......................................................................................................................
Kód motoru
BKD, BKP, BLD, BMM, BRE
54
© 2002 - 2011
Licence
1
Licence
1.1
Licenční podmínky
5
Instalací, kopírováním, načtením, otevřením nebo jiným použitím tohoto programu souhlasíte s
podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste
oprávněni tento program užívat. Program je chráněn autorskými právy a mezinárodními úmluvami o
autorských právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Program se neprodává,
pouze se uděluje licence k jeho užívání.
Na základě této smlouvy jsou vám udělena následující práva:
Smíte si vytvořit jednu záložní kopii programu. Tuto záložní kopii smíte použít výhradně k archivním
účelům.
Licence na program se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro užití více
než jedním uživatelem.
Program nelze pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat.
Bez omezení dalších práv může výrobce ukončit tuto smlouvu, jestliže nesplníte její podmínky. V
takovém případě musíte zničit všechny kopie programu a datových souborů.
Komunikační kabel je součástí poskytované licence. Není dovoleno zasahovat do jeho zapojení.
1.2
Autorská práva
Veškerá vlastnická práva a práva na duševní vlastnictví týkající se tohoto programu, doprovodné tištěné
materiály a jakékoli kopie programu jsou majetkem výrobce. Tištěný materiál dodávaný s programem
není povoleno kopírovat. Veškerá vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví obsažená v tomto
programu jsou majetkem vlastníka obsahu a jsou chráněna příslušnými autorskými zákony a zákony a
úmluvami na ochranu duševního vlastnictví. Tato smlouva neposkytuje žádná práva týkající se obsahu.
Veškerá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena výrobci.
Výrobce nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv /včetně a bez
omezení, přímé nebo nepřímé škody na zdraví, ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze
ztrát podnikatelských informací nebo jakékoliv další zvláštní ztráty/, způsobené užíváním nebo
nemožností užívat tento produkt, i když byl výrobce upozorněn na možnost vzniku takových škod. V
žádném případě a ze žádného ustanovení této smlouvy nevyplývá, že by odpovědnost výrobce
přesahovala částku Vámi zaplacenou za program včetně hardwarového převodníku.
© 2002 - 2011
6
1.3
SVG FLASH
Obsah dodávky
licence SuperVAG (DIAG / COMFORT VW / COMFORT PSA / TOOLBOX)
odolný a praktický kufřík
komunikační adaptér USB nebo USB/Bluetooth (za příplatek)
konektory potřebné k propojení s vozidlem
návod k obsluze
instalační DVD
možnost získání nadstandardních příplatkových služeb:
- aktualizace
- školení
1.4
Zjištění verze programu
Jak zjistit, kterou verzi programu máte nainstalovanou?
Pomůže Vám program SuperConfig, ve kterému provedete Konfiguraci adaptéru a vpravo se Vám
vzápětí zobrazí tabulka aktivovaných produktů.
Pro bezchybnou funkci programu je nutná správná kombinace verze programu, firmware adaptéru a
zakoupených licencí!
2
Systémové požadavky
Minimální konfigurace počítače
Pentium 1500 MHz
tiskárna (pro tisk paměti závad)
1 GB RAM (Win XP), 2 GB RAM (Win Vista / 7)
Operační systém Windows XP / Vista / 7 + jejich instalované aktualizace!
1 volný port USB / Bluetooth
1,5 GB volného místa na disku
DVD mechanika
minimální rozlišení obrazu 800x600 px
internetové připojení (pouze pro stažení nových verzí a firmware adaptéru)
© 2002 - 2011
Systémové požadavky
3
7
Instalace programu SuperVAG FLASH
Tento průvodce instalací obsahuje pouze obecný popis celé procedury. Úkony specifické pro jednotlivé
verze najdete vždy na www.supervag.cz v sekci Podpora.
3.1
Postup instalace
Pokud máte v systému zatrženou volbu Automatické oznámení o vložení CD, instalační program se
spustí automaticky. V opačném případě spusťte soubor setupXX_cz.exe na instalačním DVD.
Následně budete vyzvání k odsouhlasení instalce, čímž také potvrdíte, že máte aktivováno předplatné na
příslušný rok.
Registrační údaje
Po shlédnutí základních informací a přijetí licenčních podmínek budete vyzváni k vyplnění registračních
údajů a k zadání typu rozhraní komunikačního adaptéru.
Pozor!
Typ připojení (USB/Bluetooth/sériový port) musí být správně nastaven.
Nesprávná informace může zamezit funkci programu.
Po nastavení všech informací klikněte na tlačítko Další.
© 2002 - 2011
8
SVG FLASH
Licenční údaje
Na obrazovce Výběr produktů SuperVAG nastavte, které programy se mají instalovat. Zaškrtněte
pouze programy, pro které vlastníte platnou licenci. Ostatní programy po nainstalování fungovat nebudou.
© 2002 - 2011
Instalace programu SuperVAG FLASH
9
Cílové umístění
Dále si můžete zvolit, do kterého adresáře chcete diagnostický program nainstalovat. Adresář volíte buď
výběrem cesty v adresářové struktuře pomoc myši nebo přímým zadáním z klávesnice do okna
s aktuálním adresářem. Pokud nezměníte nabízenou volbu, program se nainstaluje do přednastaveného
adresáře C:\Program Files\Carsoft\SuperVAG.
© 2002 - 2011
10
SVG FLASH
Nastavení zástupců programů
V předposledním okně instalace si můžete zvolit zda vytvořit ikonu na ploše a/nebo v panelu rychlého
přístupu na liště (vedle tlačítka Start).
Kliknutím na tlačítko Instalovat se spustí vlastní instalace.
Pokud máte komunikační adaptér s rozhraním USB, zobrazí se po ukončení instalace obrazovka pro
nainstalování ovladačů USB (pokud chcete provádět instalaci nebo změny, kabel nesmí být zapojen do
počítače). Zapojte jej do počítače a do auta až po ukončení instalace driverů, kdy Vás k tomu program
sám vybídne.
Po dokončení instalace můžete program spustit v nabídce Start / Programy / Carsoft poklepáním na
ikonu FLASH. Pokud jste zvolili vytvoření ikon na ploše a/nebo v panelu rychlého spouštění, najdete
ikony také tam.
© 2002 - 2011
Instalace programu SuperVAG FLASH
3.2
11
Odinstalování programu Flash
Systém SuperVAG odinstalujete též kliknutím na položku Odinstalovat aplikaci SuperVAG přímo v
nabídce Start / Programy / Carsoft.
3.3
Doinstalování dalšího produktu řady SuperVAG Diagnostic
Tools
Pokud si přejete doinstalovat nově zakoupenou aplikaci Systému SuperVAG Diagnostic Tools, je
nutné nainstalovat znovu celý diagnostický systém SuperVAG z instalačního CD nebo ze souboru, který
stáhnete ze stránek www.supervag.cz (sekce Ke stažení).
V okně Výběr produktů SuperVAG poté zaškrtněte všechny produkty, ke kterým vlastníte licenci
(včetně nově zakoupené). Dále pokračujte stejně jako při první instalaci.
© 2002 - 2011
12
3.4
SVG FLASH
Instalace ovladačů kabelu USB do Windows
Ovladače USB se instalují v průběhu instalace diagnostiky SuperVAG. Podmínkou je zvolit typ rozhraní
USB (dle obrázku z průběhu instalace).
Ke konci instalace budete informováni o nainstalovaných ovladačích USB a jejich verzi. Pokud je aktuální
(dostupná) vyšší verze ovladačů, můžete kliknutím na tlačítko Odinstalovat tyto ovladače odebrat a
následně tlačítkem Instalovat vložit do systému nové.
V případě jakýchkoli potíží je též možné doinstalovat ovladače kdykoli pomocí jednoduché aplikace v
nabídce START / Programy / Carsoft / Reinstalace ovladačů USB
© 2002 - 2011
Instalace programu SuperVAG FLASH
3.5
13
Přihlášení adaptéru Bluetooth do počítače
Vyhledání komunikačního adaptéru UNIVERSAL
1. Zastrčte přijímač bluetooth do zdířky USB. Vyčkejte, než proběhne instalace potřebných ovladačů a
poté stiskněte modrou ikonu Bluetooth v pravém dolním rohu (viz obrázek).
2. Zobrazí se okno, ve kterém zvolíte „Přidat…“ nové zařízení.
3. Připojte komunikační adaptér UNIVERSAL k napětí (do OBD konektoru ve voze), zatrhněte políčko
„Zařízení je nastaveno…“ a klikněte na „Další“. Poté začne vyhledávání dostupného adaptéru.
4. Po dokončení vyhledávání se objeví okno s nalezenými bluetooth zařízeními. Zvolte požadovaný
komunikační adaptér (jméno a výrobní číslo) a klikněte na „Další“.
© 2002 - 2011
14
SVG FLASH
5. V následujícím dialogovém okně zadejte klíč „0“ podle obrázku:
6. Dokončenou instalaci signalizuje následující dialog:
© 2002 - 2011
Instalace programu SuperVAG FLASH
3.6
15
Nastavení Windows
Pro správnou činnost programu je zapotřebí upravit některé parametry operačního systému Windows.
3.6.1
Úsporný režim nebo režim spánku
Tyto volby najdete pod tlačítkem Napájení, které je v dialogu nastavování šetřiče obrazovky(zvýrazněno
na obrázku dole na straně 6).
Prodlužte dobu pro automatické vypínání monitoru po určité době
(běžně bývá nastaveno 5 min. při provozu z baterií)
Prodlužte dobu pro automatické vypínání harddisku po určité době
(běžně bývá nastaveno 5 min. při provozu z baterií)
Vypněte automatický přechod do úsporného režimu po určité době
(běžně bývá nastaveno 10 min. při provozu z baterií).
Vypněte automatické přechod do režimu spánku po určité době
(běžně bývá nastaveno 20 min. při provozu z baterií).
POZOR!
Vypněte i stejné volby pro provoz ze sítě.
Nastavenou volbu si uložte jako Schéma nastavení napájení a používejte pouze toto schéma.
(Nepřepínejte na jiné ani v průběhu práce v jiném programu).
© 2002 - 2011
16
4
SVG FLASH
Konfigurace komunikačního adaptéru
Program SuperConfig je určen pro systémové nastavení programů systému SuperVAG Diagnostic
Tools.
Nelze jej spustit samostatně, ale vyvolává se z libovolného nainstalovaného programu systému
SuperVAG Diagnostic Tools (příkazem KONFIGURACE nebo klávesou F12).
Spuštění aplikace SuperConfig:
Klepneme na ikonu Servisního menu
a následně v servisním menu zvolíme KONFIGURACE
Výřez obrazovky FLASH ukazuje
Servisní menu
K dispozici jsou dva režimy práce:
1. Zjednodušený režim
2. Expertní režim
4.1
Zjednodušený režim
Tento režim slouží pouze k přihlášení komunikačního adaptéru do systému SuperVAG Diagnostic
Tools. Neumožňuje nastavení jiných parametrů. V případě, že chcete změnit systémové parametry
programu, přepněte do Expertního režimu.
Přihlášení komunikačního adaptéru do systému (zjednodušený režim)
Pro bezchybnou funkci programu je nutná správná kombinace verze programu, firmware adaptéru a
zakoupených licencí!
© 2002 - 2011
Konfigurace komunikačního adaptéru
© 2002 - 2011
17
18
SVG FLASH
Kliknutím na tlačítko Konfigurace adaptéru se automaticky provede otestování portů počítače, vyhledá
se adaptér a zkontroluje jeho nastavení. Vpravo se též zobrazí všechny programy, pro které vlastníte
licenci (viz obr. níže). V případě potřeby se provede aktualizace firmware v komunikačním adaptéru.
Poznámka:
Pokud používáte adaptér bluetooth (a tento je již přihlášený v počítači), zaškrtněte políčko bluetooth,
viz kapitola Přihlášení adaptéru Bluetooth do počítače.
Pokud je vše správně nastaveno, objeví se hlášení Kontrola adaptéru dokončena. Klikněte na tlačítko
OK a můžete začít pracovat s programy SuperVAG Diagnostic Tools.
Políčko "Bezpečná komunikace"
Pokud se během práce s diagnostikou SuperVAG objeví závada 707 nebo 1301a, je problém v
konfiguraci vašeho počítače. Pro odstranění těchto potíží stačí zatrhnout políčko „Bezpečná
komunikace“.
© 2002 - 2011
Konfigurace komunikačního adaptéru
4.1.1
19
Aktualizace firmware adaptéru po internetu
Pokud používáte mimo COMFORT VW nebo PSA i další moduly, je nutné s každou novou verzí
programu aktualizovat také firmware Vašeho adaptéru!
Nové verze vybraných aplikací systému SuperVAG tedy vyžadují také nový firmware adaptéru.
Stiskněte tlačítko Konfigurace adaptéru:
© 2002 - 2011
20
SVG FLASH
Pokud je to vyžadováno, zobrazí se okno pro Aktualizaci firmware adaptéru :
Zajistěte, aby byl Váš počítač připojen k internetu a stiskněte Aktualizace po internetu. Ostatní
tlačítka není nutné v běžných případech využívat. Po dokončení aktualizace se automaticky zopakuje
konfigurace adaptéru, po které je program připraven k použití.
© 2002 - 2011
Konfigurace komunikačního adaptéru
4.1.2
21
Správa licence
Správa licence vyvolá externí program pro načtení a zadání licenčního čísla komunikačního adaptéru.
Pomocí licenčního čísla lze aktivovat jednotlivé programy, které komunikují pomocí komunikačního
adaptéru SuperVAG. Pro práci se správcem licencí je třeba, aby byl komunikační adaptér připojený do
počítače i auta.
Při aktivaci dalšího programu nebo jeho funkce opište aktuálně platné licenční číslo a zašlete jej spolu s
objednávkou prodejci, u kterého jste první licenci zakoupili.
Po obdržení nového licenčního čísla vyvolejte okno programu Správa licence, znovu načtěte aktuální
kód a nový kód vepište do řádku Nové licenční číslo. Potom klikněte na tlačítko Zapiš do adaptéru a
počkejte, až se dole ve stavovém řádku objeví text Zapsáno.
POZOR! Mezi vyčtením a zapsáním nového licenčního čísla nesmí být přeinstalována verze diagnostiky
SuperVAG! Program však může být mezi vyčtením a zapsáním vypnut a znovu zapnut.
© 2002 - 2011
22
4.2
SVG FLASH
Expertní režim
Tento režim slouží k přihlášení komunikačního adaptéru do systému SuperVAG Diagnostic Tools a
kromě toho umožňuje i další nastavení.
Přihlášení komunikačního adaptéru do systému (expertní režim)
Na kartě Systém klikněte na typ komunikačního portu, ke kterému je připojen Váš komunikační adaptér
(pro volbu USB zvolte USB Virtual COM). Potom klikněte na tlačítko Najdi připojený adaptér.
© 2002 - 2011
Konfigurace komunikačního adaptéru
Po vyhledání adaptéru se zobrazí karta Licence a na ní informace o Vašem adaptéru.
Klikněte na tlačítko OK a můžete začít pracovat s programy SuperVAG Diagnostic Tools.
© 2002 - 2011
23
24
SVG FLASH
Další funkce expertního režimu
V expertním režimu je možné změnit různá nastavení programů SuperVAG Diagnostic Tools.
Pro přehlednost jsou jednotlivé parametry uspořádány na kartách. V dalším textu je popis jednotlivých
funkcí uspořádán podle těchto karet.
Karta Systém
Výběr typu portu
Pod horním okrajem záložky jsou tlačítka pro nastavení typu spojení mezi počítačem a komunikačním
adaptérem.
Kliknutím na správné tlačítko se Vám zobrazí dostupná čísla portů.
Pokud se Vám zobrazí jeden nebo více portů, prohledají se po kliknutí na tlačítko Najdi připojený
adaptér automaticky všechny dostupné porty a po nalezení se zobrazí informace o připojeném
komunikačním adaptéru (přepne se na kartu Licence).
Rozlišení obrazovky
V nabídce je seznam dostupných rozlišení grafického adaptéru.
Pouhým výběrem jiného nastavení dojde k přepnutí grafického adaptéru na zvolený režim. Tato volba je
platná pouze do nejbližšího restartu operačního systému.
Pokud jste s novým nastavením spokojeni, klikněte na tlačítko Změň trvale, nové údaje se zapíší do
registrů a nastavení zůstane zachováno trvale.
© 2002 - 2011
Konfigurace komunikačního adaptéru
4.3
25
Karta FLASH
Parametry komunikace
Prodleva definuje časování odesílaných dat.
Správná hodnota je 1.
Velikost bloku definuje množství najednou načítaných dat při čtení řídicí jednotky.
Správná hodnota je 346.
Prodleva KWP definuje časování protokolu KWP2000.
Správná hodnota je 100.
Čekání před novým navazováním komunikace definuje časovou prodlevu před opakováním
navazování komunikace.
Správná hodnota je 200.
Nastavení odesílání souborů
Slouží k nastavení odchozí pošty pro zasílání souborů přímo z programu FLASH. Pokud používáte
k příjímání a odesílání pošty program na Vašem počítači, např. Outlook Express, Outlook, Eudora nebo
Thunderbird, zvolte typ klienta „Windows klient“.
Pokud přistupujete k poště přes webové rozhraní, kontaktujte Vašeho poskytovatele připojení pro adresu
a parametry SMTP serveru.
Příklad pro nastavení pošty na serveru seznam.cz :
-
© 2002 - 2011
SMTP Server :
Uživatelské jméno :
Heslo :
Vaše mailová adresa :
Příjemce :
smtp.seznam.cz
<Vaše přihlašovací j méno>@seznam.cz
<Vaše přístupové heslo ke schránce>
<Vaše přihlašovací j méno>@seznam.cz
[email protected]
26
4.4
SVG FLASH
Karta Licence
Údaje na této kartě jsou uvedeny bez informací o instalovaných produktech a bez informace o verzi
firmware v komunikačním adaptéru.
Pokud máte připojený komunikační adaptér do počítače i do auta (stačí zajistit jeho napájení), provedete
pomocí klávesy F1 – Najdi připojený adaptér test adaptéru a zobrazíte jeho parametry.
Aktualizace firmware nahraje do komunikačního kabelu aktuální data pro komunikaci. Doporučujeme
provést tuto aktualizaci vždy po získání nové verze programu.
© 2002 - 2011
Konfigurace komunikačního adaptéru
4.5
27
Karta Ovladače USB
Údaje na této kartě slouží ke kontrole verze ovladačů USB, příp. k jejich přeinstalování.
Poznámka:
Tato karta je dostupná pouze v případě, že jste zvolili typ rozhraní USB (na kartě Systém).
Instalace ovladačů
Před manipulací s ovladači odpojte USB adaptér od počítače. Jinak nemusí být všechny soubory
správně přepsány. Instalaci ovladačů neprovádějte na jiné, již nainstalované ovladače (údaj v políčku
Nainstalovaná verze USB ovladačů), ale proveďte vždy nejprve odinstalování ovladačů.
Odinstalování ovladačů
Před odinstalováním ovladačů odpojte USB adaptér od počítače. Jinak nelze ovladače z počítače
kompletně odinstalovat.
© 2002 - 2011
28
4.6
SVG FLASH
Karta Systemové informace
Pod zobrazenými systémovými informacemi jsou k dispozici systémové ikony – zjednoduší Vám
hledání systémových funkcí jako např:
vyvolání okna Správce hardware
nastavení datumu a času
konfigurace řízení spotřeby Vašeho počítače
externí aktualizace komunikačního adaptéru
© 2002 - 2011
Konfigurace komunikačního adaptéru
4.7
29
Karta Registry Windows
Informace centrálního registru Windows, které jsou zde zobrazeny, slouží pouze k nahlédnutí. Není
možné je nijak upravovat.
© 2002 - 2011
30
5
SVG FLASH
Ovládání programu SuperVAG FLASH
Spuštění programu
Program spustíte poklepání na tuto ikonu:
START)
(najdete na ploše Windows nebo v nabídce
Plocha programu je rozdělena na následující části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nástrojová lišta s tlačítky jednotlivých funkcí
Panel pro výběr vozu a jednotky
Panel pro výběr souboru
Informační okno s údaji o vybraném souboru
Stavové okno
Okno nápovědy
© 2002 - 2011
Ovládání programu SuperVAG FLASH
5.1
Význam ikon programu
Navigační ikona zobrazí menu servisních funkcí
Načtení obsahu paměti řídicí jednotky
Zápis souboru do paměti řídicí jednotky
Uloží vybraný soubor na plochu Windows
Načte vybraný soubor z plochy Windows
Odešle vybraný soubor emailem
Otevře okno Správce souborů
Otevře okno Správce příchozí pošty
Zobrazí kompletní obsah zvoleného souboru
Porovná obsah dvou zvolených souborů.
Převede zvolený soubor na typ ZPR
Převede zvolený soubor na základní typ BIN
© 2002 - 2011
31
32
5.2
SVG FLASH
Servisní menu
SERVISNÍ MENU
Servisní menu lze vyvolat přímo z okna aplikace FLASH. Toto menu obsahuje funkce sloužící k
nastavení nebo zjednodušení používání aplikace FLASH.
Výřez obrazovky FLASH ukazuje
Servisní menu
Servisní menu aktuálně nabízí dvě funkce:
KONFIGURACE - spouští program SuperConfig, pomocí něhož je možné konfigurovat komunikační
adaptér i samotný program.
NÁVOD K OBSLUZE - otevřené manuál FLASH ve formě PDF.
5.3
Správce souborů
SPRÁVCE SOUBORŮ
Stisknutím této ikony zobrazíte dialogové okno Spráce souborů. Toto okno vám zpřístupní datové
soubory uložené v různých složkách vašeho počítače.
Význam ovládacích prvků správce souborů:
Pomocí této ikony můžete jakýkoli vyhledaný soubor
zkopírovat z jeho původního umístění (Dokumenty) přímo do
složky vozu, nad kterou právě stojíte v programu FLASH.
Pomocí této ikony přejdete ve správci souborů přímo do
složky vozu, nad kterým právě stojíte v programu FLASH.
© 2002 - 2011
Ovládání programu SuperVAG FLASH
33
Zobrazí obsah standardní složky Dokumenty, jak ji znáte z
Windows.
Zobrazí obsah složky Plocha. Pokud kopírujete nebo
ukládáte souboru na plochu, najdete je právě zde.
Pomocí těchto ikon vyhledáte požadovaný datový soubor, který následně zkopírujete do příslušné složky
programu FLASH - tedy k řídicí jednotce, nad kterou právě stojíte v programu.
Pokud potřebujete některý soubor smazat, stiskněte nad ním pravé tlačítko myši a zvolte Odstranit.
Podobným způsobem je možné soubory také kopírovat.
Pokud potřebujete soubor přesunout do jiné složky, učiníte tak jednoduše přetažením do příslušné
složky (Drag and Drop).
Okno správce souborů
© 2002 - 2011
34
SVG FLASH
5.4
Práce s pamětí Flash EEPROM
5.4.1
Čtení paměti FLASH
Postup pro správné čtení paměti FLASH EEPROM:
1. Propojte řádně jednotku ve voze s vaším PC.
2. Pečlivě vyberte model vozu, rok výroby a konkrétní řídicí jednotku, se kterou komunikujete.
3. Následně se zpřístupní ikona pro zahájení čtení paměti.
4. Klikněte na tuto ikonu, nastavte rychlost čtení v následujícím dialogu a spusťte čtení.
© 2002 - 2011
Ovládání programu SuperVAG FLASH
35
5. Po dokončení čtení se zobrazí dialog pro pojmenování souboru.
6. Po zvolení jména a potvrzení se soubor uloží k příslušné ŘJ a vy jej uvidíte v poli pro načtené datové
soubory:
© 2002 - 2011
36
SVG FLASH
5.4.2
Zápis do paměti FLASH
5.4.2.1
Zapsat soubor uložený na ploše Windows
1. Stiskněte ikonu "Načti vybraný soubor z plochy".
Zobrazí se dialog s platnými soubory, uloženými na ploše.
2. Zvolte požadovaný soubor. Ten se automaticky uloží k příslušné ŘJ:
3. Označte požadovaný soubor a klikněte na ikonu "Zápis do paměti FLASH"
4. V následujícím dialogu nastavte rychlost zápisu a spusťte zápis.
DBEJTE NA TO, ABY NEDOŠLO K PŘEDČASNÉMU VÝPADKU KOMUNIKACE!
K výpadku komunikace může dojít v následujících případech:
Pokud je slabá baterie ve voze / notebooku. Udržujte proto baterie nabité.
Pokud jsou současně prováděny práce na vozidle. Po dobu zápisu neprovádějte na vozidle
žádné práce.
Pokud jsou současně prováděny práce na pracovišti. Silné mechanické otřesy nebo
elektromagnetické rušení (např. od svařování) mohou způsobit nesprávnou funkci.
© 2002 - 2011
Ovládání programu SuperVAG FLASH
5.4.2.2
37
Zapsat soubor uložený jinde
1. Pomocí ikony
otevřete Správce souborů.
2. Ve stromové struktuře vyhledáte vámi požadovaný soubor.
Okno správce souborů
3. Stisknete tlačítko "Kopíruj do aktuální složky"
4. Soubor se automaticky zkopíruje k právě aktivní jednotce v programu FLASH.
5. Označte požadovaný soubor a klikněte na ikonu "Zápis do paměti FLASH"
6. V následujícím dialogu nastavte rychlost zápisu a spusťte zápis.
DBEJTE NA TO, ABY NEDOŠLO K PŘEDČASNÉMU VÝPADKU KOMUNIKACE!
K výpadku komunikace může dojít v následujících případech:
Pokud je slabá baterie ve voze / notebooku. Udržujte proto baterie nabité.
Pokud jsou současně prováděny práce na vozidle. Po dobu zápisu neprovádějte na vozidle žádné
práce.
Pokud jsou současně prováděny práce na pracovišti. Silné mechanické otřesy nebo
elektromagnetické rušení (např. od svařování) mohou způsobit nesprávnou funkci.
© 2002 - 2011
38
5.4.3
SVG FLASH
Aktualizace firmware řídicích jednotek SIMOS
V případě výskytu závady, která je zapříčiněna nedostatečným testováním při vývoji, vydá výrobce
příslušného automobilu disk s opraveným firmwarem, který se nahrává do paměti Flash řídicí jednotky.
Pokud vydal výrobce CD s opraveným firmware vhodným pro Váš vůz, můžete je použít v programu
FLASH.
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u jednotek EDC 17, MED 17 a SIMOS 3 (koncern VAG).
Poznámka: Aktualizací firmware řídicí jednotky se přepíše původní obsah.
Pro vyvolání průvodce aktualizací firmware proveďte následující postup:
1. Vložte aktualizační CD do mechaniky.
2. Spusťte program FLASH a v něm Správce souborů.
3. Ve stromové struktuře vyhledejte příslušný disk a na něm soubor typu SGO.
4. Stisknete tlačítko "Kopíruj do aktuální složky"
5. Soubor se automaticky zkopíruje k právě aktivní jednotce v programu FLASH.
6. Označte požadovaný soubor a klikněte na ikonu "Zápis do paměti FLASH"
7. V následujícím dialogu nastavte rychlost zápisu a spusťte zápis.
DBEJTE NA TO, ABY NEDOŠLO K PŘEDČASNÉMU VÝPADKU KOMUNIKACE!
K výpadku komunikace může dojít v následujících případech:
Pokud je slabá baterie ve voze / notebooku. Udržujte proto baterie nabité.
Pokud jsou současně prováděny práce na vozidle. Po dobu zápisu neprovádějte na vozidle žádné
práce.
Pokud jsou současně prováděny práce na pracovišti. Silné mechanické otřesy nebo
elektromagnetické rušení (např. od svařování) mohou způsobit nesprávnou funkci.
© 2002 - 2011
Ovládání programu SuperVAG FLASH
5.5
Práce s datovými soubory
5.5.1
Datové soubory
39
Program SuperVAG FLASH používá jako standardní datový typ soubory s příponou ZPR. Tento datový
formát v sobě nese také informace o typu vozidla ze kterého pochází, datumu načtení a další. Soubory
ZPR vynikají zejména datovou úsporností (cca 1/3 původní velikosti). Samozřejmě, že je možné nadále
používat soubory s příponou BIN, přičemž práce s oběma typy je naprosto shodná.
Oba formáty lze mezi sebou bez problémů převádět tlačítky „Převod souboru na BIN“ a „Převod
souboru na ZPR“.
Ovládání je shodné s ovládáním Průzkumníka ve Windows. K pohybu mezi soubory slouží na klávesnici
šipky. Pokud chcete označit více souborů (např. pro porovnání) podržte klávesu Ctrl a myší klikněte na
požadované soubory.
Pokud chcete kopírovat označené soubory, jednoduše je přetáhněte myší na požadované místo.
5.5.2
Načtení vybraného souboru z plochy Windows do adresáře
NAČTI VYBRANÝ SOUBOR Z PLOCHY
Stiskem tlačítka "Načti vybraný soubor z plochy" zkopírujete označený soubor ZPR / BIN z plochy
Windows do složky přednastavené programem FLASH, ze které je automaticky zobrazován v seznamu
dostupných souborů.
5.5.3
Zkopírování vybraného souboru na plochu Windows
KOPÍRUJ VYBRANÝ SOUBOR NA PLOCHU
Stiskem tlačítka "Kopíruj vybraný soubor na plochu" zkopírujete označený soubor ZPR / BIN na
plochu Windows, kde ho najdete jako ikonu.
© 2002 - 2011
40
5.5.4
SVG FLASH
Prohlížení obsahu souboru
ZOBRAZENÍ OBSAHU SOUBORU
Pomocí této funkce vyvoláte okno, ve kterém uvidíte na levé straně obsah souboru jako čísla
v hexadecimálním (šestnáctkovém) tvaru a v pravém sloupci potom jednotlivé ASCII znaky. V prohlížeči
můžete vyhledávat pomocí klávesy Ctrl+F. Vyhledat další výskyt je možné klávesou F3. Prohlížení
ukončíte zavřením okna nebo klávesou Esc.
© 2002 - 2011
Ovládání programu SuperVAG FLASH
5.5.5
41
Porovnání dvou souborů
POROVNÁVÁNÍ SOUBORŮ
1. Držte klávesu CTRL a zároveň postupně označte oba soubory k porovnání. Oba soubory se musejí
nacházet u jedné zvolené ŘJ.
2. Klikněte na ikonu
3. Zobrazí se výsledek porovnání. Buďto hlášení o shodě, nebo výpis rozdílů. Tlačítky v nástrojové liště
můžete přeskakovat na další nebo předchozí rozdílný úsek.
Okno porovnávaných souborů
Ve spodní části každého výpisu je řádek se stavovými informacemi. Čísla za lomítkem jsou
v hexadecimálním tvaru:
Pos – pozice na které se nachází kurzor
Size – celková velikost načteného souboru
Diff cnt. – počet nalezených rozdílů
Diff no. – číslo označeného rozdílu.
Prohlížení ukončíte zavřením okna, nebo klávesou Esc.
© 2002 - 2011
42
5.5.6
SVG FLASH
Převod souboru do jiného formátu
1. Označte datový soubor, které chcete převést.
2. Klikněte na příslušnou ikonu:
3. Soubor bude automaticky převeden do požadovaného formátu.
4. Původní soubor zůstává zachován.
Výhody formátu ZPR:
kontrola poškození dat
zadání doplňkových informací přímo do souboru
ukládání více datových souborů (originál, upravený) do jediného souboru
© 2002 - 2011
Ovládání programu SuperVAG FLASH
5.6
43
Ovlivnění průběhu čtení a zápisu (parametry komunikace)
Na správný průběh čtení nebo zápisu má vliv více parametrů. Program SuperVAG FLASH je nastaven
tak, aby byly operace dokončeny v pořádku na co nejširší skupině řídicích jednotek.
K dispozici jsou speciální režimy, které jsou naladěny na zvláštní chování některých jednotek v případě
výpadku komunikace.
Poznámka k zápisu do řídicí jednotky:
U řídicích jednotek EDC15 je po výpadku komunikace nutné obnovit operaci tím, že vypnete a zapnete
klíč v zapalování a provedete zápis znovu (doporučujeme na nižší rychlosti).
5.6.1
Volba komunikační rychlosti
V programu jsou k dispozici 2 rychlosti komunikace s řídicí jednotkou. Volbu je možné provést před
zahájením každé operace:
Vyšší rychlosti jsou k dispozici pouze pro kabel USB nebo Bluetooth. Na kabelech se sériovým
rozhraním je nepoužívejte (nefungují).
Bezpečné čtení / zápis je určeno pro komunikaci s řídicími jednotkami v automobilech s plnou
výbavou (stav nízké impedance sériové linky). V tomto režimu mohou operace čtení / zápisu
trvat mnohem déle (hodinu).
V automobilech s xenonovými reflektory může dojít během komunikace k chybě
přenosu dat. Zapnutím volby Bezpečné čtení / zápis zajistíte, aby program FLASH
kontroloval data již během přenosu. Program je následně schopem vyžádat si
poškozenou část znovu a doplnit ji, případně znovu zapsat (automatická korekce chyb).
Rychlé čtení / zápis nabízí nejkratší dobu jedné operace.
Poznámka: V automobilech s plnou výbavou (Climatronic, Navigace, …) doporučujeme ověřit
operací Čtení obsahu paměti, že vysoká rychlost funguje bez problémů.
© 2002 - 2011
44
5.6.2
SVG FLASH
Ukončení probíhající operace
Pokud je potřeba přerušit chod programu během práce s pamětí Flash EEPROM, použijte tlačítko
Přerušit čtení / zápis v aktuálním dialogu.
Tímto tlačítkem ukončíte program v nejkratší možné době, aniž by došlo k zablokování řídicí jednotky.
5.7
Ukončení programu
Program ukončíte kliknutím na tlačítko Konec vpravo na hlavní liště.
Před ukončením se zobrazí kontrolní dotaz, zda skutečně chcete program opustit.
Poznámka:
Pokud zrovna běží operace Čtení nebo Zápis, přeruší toto tlačítko rozpracovanou operaci, ale program v
tu chvíli neukončí.
© 2002 - 2011
Ovládání programu SuperVAG FLASH
6
45
Obsah nápovědy
Okno nápovědy nabízí průvodce základními funkcemi:
čtení paměti FLASH
zápis do paměti FLASH
porovnání 2 souborů
převod souboru na jiný formát
7
Seznam řídicích jednotek
Podle modelu auta nebo obsahu válců motoru není možné rozeznávat typ řídicí jednotky. Proto je nutné
zvolit pro správnou funkci programu FLASH také typ řídicí jednotky (např. EDC15V).
1900 EDC16U1 (viz první sloupec následující tabulky)
1900 - objem motoru 1,9 l
EDC16 - generace vstřikování (EDC = Bosch, Simos a SID = Siemens)
U1 - typ vstřikování (U1 = PD, CP34 = CR)
Pro lepší přehlednost jsou typy řídicích jednotek (koncernu VW) roztříděny podle jejich číselného
označení a motorizací v následující tabulce:
© 2002 - 2011
46
SVG FLASH
SEZNAM ŘÍDICÍCH JEDNOTEK PRO JEDNOTLIVÉ KÓDY MOTORU
1900 EDC15P
AJM
AMF
ANU
ANY
ARL
ASZ
ATD
ATJ
ATL
AUY
AVB
AVF
AWX
AXR
AYZ
BAY
BEW
BHC
BLT
BNM
BNV
BPX
BSW
BTB
BUK
BVK
1900 EDC15V
AGP
ALH
AQM
ASV
ASX
ASY
AVG
2500 EDC15V 2500 EDC15V 6V 2500 EDC15V 6V
1M
ACV
AHY
AJT
ANJ
AUF
AVR
AXG
AXL
AYC
AYY
BBE
BBF
AKE
AYM
BAU
BCZ
BDG
BDH
BFC
© 2002 - 2011
Seznam řídicích jednotek
47
SEZNAM ŘÍDICÍCH JEDNOTEK PRO JEDNOTLIVÉ KÓDY MOTORU
EDC16U1
AJS
AVQ
AXB
AXC
AXD
AXE
AYH
BAC
BDJ
BJB
BKC
BKD
BKE
BRU
BST
© 2002 - 2011
EDC16U3x
BGW
BKD
BKE
BLB
BLS
BMM
BMP
BNZ
BPC
BPD
BPE
BPW
BPZ
BRB
BRE
BRR
BRS
BRT
BSS
BSU
BSV
BXE
BXF
EDC16CP3X
ASB
ASE
BMC
BMK
BNG
BPP
BSG
BUG
BUN
BVN
BJJ
BJK
BJL
BJM
EDC17CP14
CAGA
CAGB
CAGC
CAHA
CAHB
CANA
CASA
CASB
CASC
CATA
CBAA
CBAB
CBBA
CBBB
CBDA
CBDB
CCMA
CEGA
PPD1.X
BKP
BMA
BMN
BMR
BRD
BUY
BUZ
BVE
BWV
EDC16CP34.4
BJJ
BJK
BJL
BJM
48
8
SVG FLASH
Typický průběh výkonu a momentu před a po úpravě
Zde jsou uvedeny typické průběhy výkonu a momentu před a po úpravě datového souboru ve firmě HR
Carsoft s.r.o.
Pokud chce zákazník přesný průběh, je potřeba provést měření přímo na jeho voze.
8.1
Kód motoru AGR
Parametry
Jm. moment
Jm. výkon
Kompresní poměr
Chlazení plnicího vzduchu
Řídicí jednotka
1,9 TDi, 4 válce, 2 ventily/válec,
Mn= 202Nm/1900 ot/min
Pn=66 kW/4000 ot/min
19,5 : 1
ano
EDC15V
300
moment
upravený
250
200
moment
původní
150
100
výkon
upravený
50
výkon původní
0
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Poznámky:
Naznačené průběhy jsou platné pro zaběhnutý motor (přibližně 10 tis.km), standardní (střední) zvýšení
výkonu úpravou programu.
U těchto motorů je třeba po vyšší zátěži (např. jízda po dálnici) nechat turbodmychadlo před vypnutím
motoru vychladnout—buď klidnou jízdou nebo alespoň 1 minutu nechat motor běžet na volnoběh.
© 2002 - 2011
Typický průběh výkonu a momentu před a po úpravě
8.2
49
Kód motoru ASV, AHF
Parametry
Jm. moment
Jm. výkon
Kompresní poměr
Chlazení plnicího vzduchu
Řídicí jednotka
1,9 TDi, 4 válce, 2 ventily/válec,
Mn= 235Nm/1900 ot/min
Pn= 81 kW/4150 ot/min
19,5 : 1
ano
EDC15V
350
300
moment
upravený
moment
původní
250
200
150
výkon
upravený
100
výkon původní
50
0
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Poznámky:
Naznačené průběhy jsou platné pro zaběhnutý motor (přibližně 10 tis.km), standardní (střední) zvýšení
výkonu úpravou programu.
U těchto motorů je třeba po vyšší zátěži (např. jízda po dálnici) nechat turbodmychadlo před vypnutím
motoru vychladnout—buď klidnou jízdou nebo alespoň 1 minutu nechat motor běžet na volnoběh.
© 2002 - 2011
50
8.3
SVG FLASH
Kód motoru AGP
Parametry
Jm. moment
Jm. výkon
Kompresní poměr
Chlazení plnicího vzduchu
Řídicí jednotka
1,9 SDi, 4 válce, 2 ventily/válec,
Mn= 130Nm/2000 ot/min
Pn= 50 kW/4200 ot/min
19,5 : 1
ne
EDC15V (SDI)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Výkon
Výkon upravený
Moment
Moment upravený
4500
Poznámky:
Naznačené průběhy jsou platné pro zaběhnutý motor (přibližně 10 tis.km), standardní (střední) zvýšení
výkonu úpravou programu.
© 2002 - 2011
Typický průběh výkonu a momentu před a po úpravě
8.4
51
Kód motoru ATD
Parametry
Jm. moment
Jm. výkon
Kompresní poměr
Chlazení plnicího vzduchu
Řídicí jednotka
1,9 TDi PD, 4 válce, 2 ventily/válec,
Mn= 240Nm/2000 ot/min
Pn= 74 kW/4200 ot/min
19 : 1
ano
EDC15P
350
300
moment
upravený
250
moment
původní
200
150
výkon
upravený
100
výkon původní
50
0
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Poznámky:
Naznačené průběhy jsou platné pro zaběhnutý motor (přibližně 10 tis.km), standardní (střední) zvýšení
výkonu úpravou programu.
U těchto motorů je třeba po vyšší zátěži (např. jízda po dálnici) nechat turbodmychadlo před vypnutím
motoru vychladnout—buď klidnou jízdou nebo alespoň 1 minutu nechat motor běžet na volnoběh.
U motorů se vstřikováním čerpadlo-tryska je třeba bedlivě hlídat stav oleje pomocí měrky. Hlášení o
nízké hladině oleje je opožděno.
© 2002 - 2011
52
8.5
SVG FLASH
Kód motoru ASZ
Parametry
Jm. moment
Jm. výkon
Kompresní poměr
Chlazení plnicího vzduchu
Řídicí jednotka
1,9 TDi PD, 4 válce, 2 ventily/válec,
Mn= 285 Nm/2500 ot/min
Pn= 96 kW/4000 ot/min
19 : 1
ano
EDC15P
400
350
moment
upravený
300
250
moment
původní
200
150
výkon
upravený
100
výkon původní
50
0
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Poznámky:
Naznačené průběhy jsou platné pro zaběhnutý motor (přibližně 10 tis.km), standardní (střední) zvýšení
výkonu úpravou programu.
U těchto motorů je třeba po vyšší zátěži (např. jízda po dálnici) nechat turbodmychadlo před vypnutím
motoru vychladnout—buď klidnou jízdou nebo alespoň 1 minutu nechat motor běžet na volnoběh.
U motorů se vstřikováním čerpadlo-tryska je třeba bedlivě hlídat stav oleje pomocí měrky. Hlášení o
nízké hladině oleje je opožděno.
© 2002 - 2011
Typický průběh výkonu a momentu před a po úpravě
8.6
53
Kód motoru AXB, BAU, BCB, BJB, BKC, BLS, BSW, BXE, BXF
Parametry
Jm. moment
Jm. výkon
Chlazení plnicího vzduchu
Řídicí jednotka
1,9 TDi PD, 4 válce,
Mn= 285 Nm/2500 ot/min
Pn= 77 kW/4000 ot/min
ano
EDC16 BOSCH
Poznámky:
Naznačené průběhy jsou platné pro zaběhnutý motor (přibližně 10 tis.km), standardní (střední) zvýšení
výkonu úpravou programu.
U těchto motorů je třeba po vyšší zátěži (např. jízda po dálnici) nechat turbodmychadlo před vypnutím
motoru vychladnout—buď klidnou jízdou nebo alespoň 1 minutu nechat motor běžet na volnoběh.
U motorů se vstřikováním čerpadlo-tryska je třeba bedlivě hlídat stav oleje pomocí měrky. Hlášení o
nízké hladině oleje je opožděno.
© 2002 - 2011
54
8.7
SVG FLASH
Kód motoru BKD, BKP, BLD, BMM, BRE
Parametry
Jm. moment
Jm. výkon
Chlazení plnicího vzduchu
Řídicí jednotka
1,9 TDi PD, 4 válce
Mn= 320 Nm/2500 ot/min
Pn= 103 kW/4000 ot/min
ano
EDC16 BOSCH
Poznámky:
Naznačené průběhy jsou platné pro zaběhnutý motor (přibližně 10 tis.km), standardní (střední) zvýšení
výkonu úpravou programu.
U těchto motorů je třeba po vyšší zátěži (např. jízda po dálnici) nechat turbodmychadlo před vypnutím
motoru vychladnout—buď klidnou jízdou nebo alespoň 1 minutu nechat motor běžet na volnoběh.
U motorů se vstřikováním čerpadlo-tryska je třeba bedlivě hlídat stav oleje pomocí měrky. Hlášení o
nízké hladině oleje je opožděno.
© 2002 - 2011
Typický průběh výkonu a momentu před a po úpravě
© 2002 - 2011
55
© 2002-2011 HR Carsoft s.r.o.
Download

3 Instalace programu SuperVAG FLASH