Plzeň 12. 3. 2014
Vyhláška děkana č. 2D/2014
o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni
I.
V souladu s harmonogramem akademického roku na ZČU pro 2014/15 upřesňuji organizaci
základních studijních činností roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni a limitní termíny jím určené
tak, jak je uvedeno v této vyhlášce a v přílohách 1 až 4 této vyhlášky.
II. Pro všechny studenty FEL ZČU platí „Studijní a zkušební řád ZČU“ ve verzi ze dne 10.4.2012 (dále
SaZŘ) a s ním související kreditní systém s tím, že v rámci své kompetence upřesňuji:
1. Student FEL ZČU si může v ak. roce 2014/15 zapsat v rámci studia na FEL předměty v rozsahu
nejvýše 70 kreditů, přičemž minimálně 85% kreditů zapsaných v daném akademickém roce
musí být povinné a povinně volitelné předměty ze studijního plánu studovaného oboru.
Výjimku od tohoto ustanovení může na písemnou žádost studenta povolit děkan FEL. (Kredity
za uznané předměty se do tohoto počtu nezapočítávají.) – SaZŘ čl.18, odst.3.
2. Stanovuji minimální počet kreditů, které musí získat student v 1. semestru studia v Bc. nebo
NMgr. studijním programu FEL do limitního termínu (tj. do 20. 2. 2015) na 18 kreditů. – SaZŘ
čl.17, odst.2.
3. V souladu s vyhláškou děkana FEL č. 11D/2012 potvrzuji maximální počet zápisových propustek
v Bc studiu FEL 5 propustek a v NMgr studiu FEL 3 propustky. – SaZŘ čl.25, odst.2.
III. 1. Ukládám všem studentům FEL ZČU a všem vyučujícím na této fakultě, aby se přesně řídili
Studijním a zkušebním řádem ZČU, studijním plánem příslušného oboru v aktuální verzi pro
ak. rok 2014/15, touto vyhláškou a všemi dalšími platnými normami FEL a ZČU a pokyny
děkanátu FEL a aby je důsledně a přesně dodržovali.
2. Vyhlášky a pokyny děkanátu FEL jsou zveřejněný na „úřední desce FEL“ na internetové adrese
http://www.fel.zcu.cz, případně na vývěskách umístěných v budově FEL, Univerzitní 26, EU
2. podlaží (děkanát FEL)
Zveřejnění na úřední desce FEL ZČU nahrazuje písemně doručené rozhodnutí či oznámení.
3. Student je povinen respektovat i oznámení a rozhodnutí, která obdrží elektronickou poštou
na svoji studentskou e-mailovou adresu.
IV. V souladu s platným studijním a zkušebním řádem a jednotným harmonogramem akademického
roku 2014/15 na ZČU jsem rozhodl takto:
1. Mezní termíny zápočtů a zkoušek v akad. roce 2014/15 pro bakalářské a navazující
magisterské studium FEL jsou uvedeny v přiložené tabulce této vyhlášky. (Příloha č. 1)
2. Podmínkou pro konání obhajoby bakalářské, resp. diplomové práce a státní závěrečné
zkoušky v řádném termínu v květnu až červnu 2015 je splnění všech studijních povinností
studenta, tj.: odevzdání závěrečné bakalářské práce na požadované úrovni nejpozději do
8. 6. 2015 a získání příslušného počtu kreditů v Bc studiu nejpozději do 16. 6. 2015;
odevzdání diplomové práce na požadované úrovni nejpozději do 11. 5. 2015 a získání
příslušného počtu kreditů v NMgr studiu nejpozději do 15. 5. 2015. Při pozdějším splnění
těchto povinností musí student písemně požádat děkana FEL o náhradní termín a uvést
důvody (čl. 55 SaZŘ). Pokud děkan studentovi vyhoví, může student konat obhajobu
kvalifikační práce a SZZ až v pozdějším děkanem stanoveném termínu, pravděpodobně v září
2015, resp. až v následujícím akademickém roce 2015/16.
3. Státní závěrečné zkoušky v bakalářských a v navazujících magisterských studijních
programech FEL ZČU se konají podle příslušné směrnice děkana FEL č. 1D/2013 o SZZ a
obhajobách kvalifikačních prací na FEL ZČU v Plzni.
1/8
V. Výuka na FEL probíhá podle rozvrhu jednotlivých rozvrhových akcí, jehož oficiální verze je
dostupná na www.fel.zcu.cz/rozvrhy, na portálu ZČU a v databázi STAG.
a) Povinností kateder je každou změnu tohoto rozvrhu nechat předem schválit proděkanem pro
vzdělávací činnost, oznámit ji poté písemně příslušnému garantovi rozvrhu FEL a zabezpečit
informovanost studentů. Případná změna rozvrhu nesmí mít za následek rozvrhovou kolizi pro
studenty zapsané na dané rozvrhové akci.
b) Povinností studenta je zodpovědně si vybrat svůj úplný osobní rozvrh v rámci předzápisu, resp.
zápisu do akad. roku 2014/15. Jakékoliv rozvrhové změny vyvolané studentem v průběhu
akademického roku jsou možné jen na základě kladného rozhodnutí proděkana pro vzdělávací
činnost FEL o písemné žádosti studenta, která musí být dostatečně zdůvodněna.
VI. Výuka v kombinované formě studia probíhá formou rozvrhovaných či dohodnutých konzultací.
Studenti této formy studia jsou povinni zjistit si při první konzultaci v semestru nebo osobním
kontaktem s vyučujícím předmětu během prvních 2 týdnů semestru požadavky na průběh výuky
předmětu a na zápočet, resp. zkoušku. Vyučující, je povinen v této době zveřejnit pro studenty
kombinované formy studia dostatečně konkrétní informace o obsahu předmětu, dostupné
literatuře a požadavcích na průběh výuky a zápočet, resp. zkoušku.
VII. V průběhu akad. roku a zkouškového období je nutné zadat garantující katedrou do databáze
IS/STAG údaj o výsledku zkoušky či zápočtu v souladu se SaZŘ čl.38, odst.3 a čl.39, odst.3
nejpozději do 3 pracovních dnů a v závěru ak. roku 2014/15 limitně do 1. 9. 2015 (do 15.00
hod.)
VIII. Ve věci povinnosti účasti studentů na výuce v souvislosti se studijním a zkušebním řádem
(čl.14 SaZŘ):
1. Stanovuji povinnou účast studentů prezenčního studia FEL na všech formách výuky ve všech
povinných a povinně volitelných předmětech 1. ročníku bakalářského studia FEL.
2. Stanovuji povinnou účast studentů na výuce v prvním týdnu každého semestru, resp.
na první konzultaci v kombinovaném studiu. Vyučující seznámí studenty s obsahem
předmětu, s požadavky a s podmínkami pro získání zápočtu.
3. Stanovuji povinnou účast studentů na další výuce v rozsahu určeném garantem a
programem předmětu a schváleném vedoucím příslušné garantující katedry (viz samostatná
vyhláška děkana FEL, která bude vydána do 15. 9. 2014).
4. Neúčast na povinné výuce ve stanoveném rozsahu, resp. nesplnění náhradních povinností
za neúčast na povinné výuce, je hodnoceno jako neplnění studijních povinností
s příslušnými důsledky z pohledu hodnocení předmětu i studia.
Ukládám garantům předmětů zveřejnění programů předmětů (včetně rozpisu témat na jednotlivé
týdny semestru a podmínek pro zápočet a zkoušku) na Portálu ZČU, příp. na Courseware
(http://cw.zcu.cz), nejpozději do začátku výuky v příslušném semestru. Podmínky pro získání zápočtu
stanoví vyučující tak, aby zápočet byl standardně získatelný do skončení výuky v daném semestru.
IX. Ukládám všem zkoušejícím studentů FEL vypsání dostatečného množství zkušebních termínů
(včetně termínů opravných a termínů pro opakované přihlášky ke zkoušce), rozprostřených po
celém období stanoveném pro konání zkoušek (včetně termínů limitních).
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
děkan FEL ZČU
Příloha č. 1: Tabulka „Termíny zápočtů a zkoušek na FEL v ak. r. 2014/15“
Příloha č. 2: Harmonogram akad. roku 2014/15 pro Bc. studium na FEL ZČU
Příloha č. 3: Harmonogram akad. roku 2014/15 pro NMgr. studium FEL ZČU
Příloha č. 4: Kvalifikační práce BP/DP a SZZ - dodatek k harmonogramu ak. r. 2014/15
2/8
Tabulka: Termíny zápočtů a zkoušek na FEL v ak. r. 2014/15
Akad. r. 2014/15
bc. studium
poslední ročník
(3. roč. Bc.)
5. 1. 2015 až 6. 2. 2015 (zkoušet lze ale i mimo toto období)
(1. ročník Bc studia navíc do 27. 2. 2015 při výuce v LS)
Získání min. 18 kreditů v 1. roce studia Bc nebo NMgr. do 20.2.2015. (Pozn. 4)
s
e
m
e
s
t
r
Termín určen vyučujícím, nejpozději však do
31. 8. 2015
20. 2. 2015
20. 2. 2015
kromě výjimek stanovených v následujícím bodu
do
do
do 31. 8. 2015
31. 8. 2015
31. 8. 2015
(Pozn. 5)
(Pozn. 5)
do 31. 8. 2015
(Pozn. 5)
do 31. 8. 2015
do 31. 8. 2015
(Pozn. 5)
7. 4. až 15. 5. 2015
11. 5. až 16. 6. 2015
při konání SZZ v řádném
při konání SZZ
termínu
v řádném termínu
Termín určen vyučujícím, nejpozději však do
31. 8. 2015
15. 5. 2015
16. 6. 2015
kromě výjimek stanovených v následujícím bodu
18. 5. až 3. 7. 2015
a 24. 8. až 31. 8. 2015
do 31. 8. 2015
(Pozn. 5)
do 31.8.2015
(Pozn. 5)
do 31. 8. 2015
do 31. 8. 2015
(Pozn. 5)
do 31. 8. 2015
(Pozn. 5)
--------------
dipl. práce do
11. 5. 2015
bc. práce do
8. 6. 2015
---------------
25. 5. – 5. 6. 2015
(pís. 10. - 11. 4. 2015)
22. 6. – 26.6. 2015
-------------
s
e
m
e
st
r
LETNÍ SEMESTR
L
e
t
n
í
ZIMNÍ SEMESTR
Zi
m
n
í
Zkouškové období
po výuce v zimním
semestru
(Pozn. 1, 2) (Pozn. 4)
Mezní termín pro
získání zápočtů (ZS)
(Pozn. 3)
Děkanem povolené
výjimky pro získání
zápočtů za ZS
Mezní termín pro
vykonání zkoušek
a opravných zk.
Zkouškové období
po výuce v letním
semestru (Pozn. 1)
Mezní termín pro
získání zápočtů za r.
2013/14 (Pozn. 3)
Děkanem povolené
výjimky pro získání
zápočtů
Mezní termín pro
vykonání zkoušek
a opravných zkoušek
Odevzdání dipl. / bc.
práce
Řádný termín SZZ
(viz odst. IV.2)
(Příloha č. 1 vyhlášky děkana č. 2D/2014)
Bc. a NMgr. studium
NMgr. (inž.) studium
kromě posledního
poslední ročník
ročníku
(2.roč.NMgr.)
(Pozn. 6)
Pozn.1: Po dohodě se zkoušejícím (je-li vypsán zkušební termín) mohou studenti skládat zkoušky
(opravné zkoušky) i v předtermínu, během výukového období semestru nebo o
prázdninách.
Pozn.2: Zkoušky za zimní semestr mohou studenti konat i během letního semestru včetně
zkouškového období letního semestru.
Pozn.3: U předmětů zakončených zápočtem a zkouškou je získání zápočtu podmínkou pro konání
zkoušky.
Pozn.4: Student 1. semestru studia (Bc. i navazujícího Mgr. studia) musí získat alespoň 18 kreditů v
předepsané skladbě předmětů nejpozději do 20. 2. 2015. (Nesplnění této podmínky
znamená ukončení studia, pokud děkan v mimořádných případech nerozhodne jinak.)
Pozn.5: Uvedený mezní termín pro získání zápočtů a vykonání zkoušek v posledním roce studia v ak.
r. 2014/15 se vztahuje na studenty, kterým je děkanem FEL povoleno konání SZZ
v náhradním termínu, resp. v roce 2015/16. (Pokud bude děkanem povoleno konání SZZ
v září 2015, je tento limitní termín dán limitním termínem uzavření indexu 21. 8. 2015.)
Pozn.6: Opravný termín SZZ určí děkan buď výjimečně na září 2015 nebo až na řádné období SZZ
v následujícím akad. roce 2015/16 (děkan FEL rozhodne do 3. 7. 2015).
3/8
Harmonogram akad. roku 2014/15 pro bakalářské (Bc.) studium na FEL ZČU
(Příloha č. 2 vyhlášky děkana č. 2D/2014)
Zápis do akademického roku 2014/15 (podrobněji viz samostatná vyhláška děkana FEL):
1. ročník Bc.
24. a 25. 6., 1.7., 2. a 8. 9. 2014
kombinované studium
do 4.10. 2014
2. ročník Bc.
8. a 9. 9. 2014
3. ročník Bc.
11. a 12. 9. 2014
náhradní termín jen ze závažných důvodů a po povolení
22. až 26. 9. 2014
děkana (konkrétně dohodnot se stud. referentkou oboru)
1. až 3. ročník bakalářského (Bc.) studia FEL:
Akademický rok 2014/15 (administrativní doba trvání)
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Začátek výuky v akad. roce 2014/15
22. 9. 2014
Výuka v zimním semestru (13 týdnů, 1. týden výuky je lichý) 2)
22. 9. - 19. 12. 2014
Vyhlášení termínů zkoušek katedrami pro předměty ZS nejpozději do
5.12.2014
Zimní prázdniny
20. 12. 2014 – 2. 1. 2015
Zkouškové období ZS (5 týd., zkoušet i v předtermínu) – kromě 1.roč. Bc
5. 1. až 6. 2. 2015
Zkouškové období ZS pro 1. roč. Bc (překrývá se 3 týdny s počátkem LS)
5. 1. až 27. 2. 2015
Mezní termín pro získání 18 kreditů za 1. semestr studia
20. 2. 2015
Upřesňující zápis pro letní semestr (kromě vynucených změn)
2. 2. - 13. 2. 2015
Výuka v letním semestru (13 + 1 týden, 1. týden je lichý) 1), 2)
9. 2. – 15. 5. 2015
(Pozn.: v posledním ročníku Bc. studia se výuka v posledním týdnu LS překrývá se zk. obdobím tohoto ročníku)
Velikonoční prázdniny
2. a 3. 4. 2015
Písemná část SZZ v posledním ročníku Bc. studia
10. – 11. 4. 2015
Vyhlášení termínů zkoušek katedrami pro předměty LS nejpozději do
24. 4. 2015
Předběžný zápis pro akad. rok 2015/16 (bude upřesněno samostatnou vyhl.)
od cca 20. 5. – 31. 8. 2015
Mezní termín pro získání zápočtů za ak.r. 2014/15 v posledním roč. Bc. studia3)
16. 6. 2015
Termín odevzdání bakalářské práce
8. 6. 2015
Mezní termín pro získání zápočtů za ak.r. 2014/15 (kromě posl. ročníků)
31. 8. 2015
Zkouškové období LS (kromě posledních ročníků) (8 týdnů)
18. 5. - 3. 7. 2015, 24. 8. – 31. 8.2015
3)
Zkouškové období LS pro poslední ročníky Bc. studia
11. 5. – 16. 6. 2015
Mezní termín pro vykonání zkoušek
za akad. r. 2014/15 (kromě studentů konajících SZZ v řádném termínu)
31. 8. 2015
Státní závěrečné zkoušky Bc. oborů a obhajoby Bc. prací
22. 6. – 26. 6. 2015
Promoce Bc. oborů (bude upřesněno samostatnou vyhláškou děkana)
9. 7. a 10. 7. 2015
Letní prázdniny
4. 7. – 23. 8. 2015
Zápis do akad. r. 2015/16 (bude upřesněno samostatnou vyhláškou)
od 2. 9. 2015
Zahájení výuky v akad. roce 2015/16
21. 9. 2015
Pozn.:
1)
Velikonoční prázdniny 2.4. a 3.4.2015
Úprava rozvrhu:
v pondělí 30. 3. 2015 – náhrada za 6. 4. 2015, výuka jako v pondělí (lichý týden)
v úterý 31. 3. 2015
– náhrada za 1. 5. 2015, výuka jako v pátek (sudý týden)
ve středu 1. 4. 2015 – náhrada za 8. 5. 2015, výuka jako v pátek (lichý týden)
2)
V kombinovaném studiu začíná výuka ZS již od 19. 9. 2014 a v LS 6. 2. 2015.
3)
Pro studenty, kteří nesplní tento termín a nekonají proto SZZ v červnu 2015, platí termín
shodný s ostatními ročníky (pokud nekonají SZZ v ak. roce 2014/15), resp. termín 21.8.2015,
pokud jim bude děkanem povolen náhradní termín SZZ v září 2015.
4/8
Harmonogram akad. roku 2014/15 pro NMgr. studium na FEL ZČU
(Příloha č. 3 vyhlášky děkana FEL č. 2D/2014)
Zápis do akademického roku 2014/15 (podrobněji viz samostatná vyhláška děkana FEL):
1. ročník navazující Mgr.2)
18. a 19. 9. 2014 kombinované studium
do 4. 10. 2014
2. roč. navazující Mgr. 2)
15. a 16. 9. 2014
náhradní termín jen ze závažných důvodů a po povolení
děkana (konkrétně dohodnout se studijní referentkou)
22. až 26. 9. 2014
1. a 2. (resp. 3. 2)) ročník navazujícího magisterského (NMgr.) studia FEL:
Akademický rok 2014/15 (administrativní doba trvání)
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Začátek výuky v akad. roce 2014/15
22. 9. 2014
Výuka v zimním semestru (13 týdnů, 1. týden výuky je lichý) 3)
22. 9. - 19. 12. 2014
Vyhlášení termínů zkoušek katedrami pro předměty ZS nejpozději do
5. 12. 2014
Zimní prázdniny
20. 12. 2014 – 2. 1. 2015
Zkouškové období ZS (5 týdnů; doporučuje se zkoušet i v předtermínu)
5. 1. až 6. 2. 2015
Mezní termín pro získání 18 kreditů za 1. semestr studia
20. 2. 2015
Upřesňující zápis pro letní semestr (kromě vynucených změn)
2. 2. - 13. 2. 2015
Výuka v letním semestru (13 + 1 týden, 1. týden je lichý) 1), 3)
9. 2. – 15. 5. 2015
(Pozn.: v posledním ročníku NMgr. studia je výuka povinných předmětů LS 7 týdnů v období 9. 2.– 27.3. 2015)
Velikonoční prázdniny
2. 4. a 3. 4. 2015
Vyhlášení termínů zkoušek katedrami pro předměty LS nejpozději do
24. 4. 2015
Předběžný zápis pro akad. rok 2015/16 (bude upřesněno samostatnou vyhl.)
od cca 20. 5. – 31. 8. 2015
4)
Mezní termín pro získání zápočtů za ak.r. 2014/15 v posl. roč. NMgr.
15. 5. 2015
Termín odevzdání diplomové práce
do 11. 5. 2015
Mezní termín pro získání zápočtů za ak.r. 2014/15 (kromě posl. ročníků)
31. 8 .2015
Zkouškové období (kromě posledních ročníků) (8 týdnů)
18. 5. - 3. 7. 2014 a 24. 8. – 31. 8.2015
Zkouškové období pro poslední ročníky NMgr. studia 4)
30. 3. – 15. 5. 2015
Mezní termín pro vykonání zkoušek
za akad. r. 2014/15 (kromě studentů konajících SZZ v řádném termínu)
31. 8. 2015
Státní závěrečné zkoušky NMgr. oborů a obhajoby diplomových prací
25. 5. – 5. 6. 2015
Promoce Mgr. oborů (pravděpodobně)
22. a 23. 6. 2015
Letní prázdniny
4. 7. – 23. 8. 2015
Zápis do akad. r. 2015/16 (bude upřesněno samostatnou vyhláškou děkana)
od 14. 9. 2015
Zahájení výuky v akad. roce 2015/2016
21. 9. 2015
Pozn.:
1)
13 plných týdnů výuky (po odečtení svátků a velikonočních prázdnin);
Velikonoční prázdniny 2.4. a 3.4.2015
Úprava rozvrhu:
v pondělí 30. 3. 2015 – náhrada za 6. 4. 2015, výuka jako v pondělí (lichý týden)
v úterý 31. 3. 2015
– náhrada za 1. 5. 2015, výuka jako v pátek (sudý týden)
ve středu 1. 4. 2015 – náhrada za 8. 5. 2015, výuka jako v pátek (lichý týden)
2)
Ve studijním programu Aplikovaná elektrotechnika, který má standardní délku studia 3 roky
(včetně 1. tzv. vyrovnávacího ročníku pro absolventy neelektrotechnických bakalářských
oborů), je první ročník prakticky všem studentům uznán z jejich předchozího absolvovaného
bakalářského studia a jejich skutečná standardní délka studia je tedy rovněž 2 roky.
3)
V kombinovaném studiu začíná výuka ZS již od 19. 9. 2014 a v LS 6. 2. 2015.
4)
Pro studenty, kterým je děkanem povolen v r.2014/15 odklad SZZ platí termín do 31. 8. 2015.
5/8
Dodatek k harmonogramu ak. r. 2014/15 na FEL ZČU
Bakalářské a diplomové práce a státní závěrečné zkoušky
(Příloha č. 4 vyhlášky děkana č. 2D/2014)
BP – bakalářská práce
DP – diplomová práce
SZZ – státní závěrečná zkouška
zadávající katedra - připravuje téma BP/DP, je pracovištěm vedoucího BP/DP;
garantující katedra – katedra garantující daný studijní obor, zabezpečuje oponenta BP/DP,
zajišťuje administrativu a organizaci SZZ a obhajob prací;
ESZ BP_DP – elektronický systém zadávání bakalářských a diplomových prací na Intranetu
fakulty (garant Ing. Weissar, Ph.D. – KAE)
Harmonogram zadávání BP a DP pro ak. rok 2014/15:
(tj. pro studenty končící studium v ak. roce 2014/15)
činnost
termín
kdo
rozdělení počtu zadání mezi zadávající katedry
do 28. 2. 2014 proděkan pro VzdČ, KD
navrhování témat BP/DP samotnými studenty
(předání vlastního návrhu garantující katedře)
do 11. 4. 2014 studenti
zavedení úplného zadání do ESZ BP_DP (název práce,
bližší specifikace tématu, doporučené předměty)
do 20. 4. 2014 vedoucí prací
kontrola úplnosti, kvality a náročnosti zadání BP/DP
do 10. 5. 2014 vedoucí zadávající kat.
posouzení oborové příslušnosti i náročnosti tématu
do 20. 5. 2014 garanti oborů
(elektronicky potvrdí ved.kat. a garant oboru)
zveřejnění témat pro první kolo přihlašování studentů
23. 5. 2014 garantující katedry
ukončení 1. kola přihlašování studentů na témata
15. 6. 2014 studenti
výběr z přihlášených studentů, přidělení tématu
studentovi, odmítnutí ostatních – zveřejnění výběru
do 23. 6. 2014 vedoucí prací
2. kolo přihlašování studentů *)
od 25. 6. 2014 studenti
uzavření 2. kola přihlašování studentů *)
do 5. 9. 2014 studenti
rozhodnutí o přidělení zadání BP/DP po 2. kole
do 9. 9. 2014 vedoucí prací
konečná kontrola úplnosti a obsahové i formální
do 29. 9. 2014 vedoucí garant.kateder a
správnosti zadání
představitel oboru
předložení zadání k podpisu děkanovi
do 6. 10. 2014 garantující katedry oborů
převzetí zadání studenty (student si vyzvedne zadání
od 15. 10.
proti podpisu na sekretariátu garant. katedry)
do 31. 10. 2014 studenti
Pozn. *) Vztahuje se i na studenty přijaté opakovaně ke studiu v r.2014/15, kteří z důvodu uznání
dříve absolvovaných předmětů budou konat SZZ a obhajobu BP/DP již v r. 2014/15. (Pokud mají
zájem navrhnout vlastní téma BP/DP, musí tak učinit do 3.9.2014 a individuálně si dojednat na
garantující katedře jeho uznání a vypsání tak, aby se mohli přihlásit do termínu 5.9.2014.)
Student je povinen vyzvednout si zadání BP/DP podle pokynů garantující katedry na sekretariátu této
katedry v období od 15. 10. do 31. 10. 2014. V případě nevyzvednutí zadání BP/DP do 14. 11. 2014 se
student vystavuje nebezpečí, že nebude moci konat SZZ a obhajobu BP/DP v ak. roce 2014/15;
v krajním případě mu může být studium ukončeno pro neplnění studijních povinností.
Ihned po vyzvednutí zadání BP/DP na sekretariátu garantující katedry student kontaktuje vedoucího
práce a získá od něho bližší informace pro vypracování BP/DP, na které bude průběžně pracovat.
6/8
Harmonogram závěru studia v bakalářských studijních programech FEL v ak. roce 2014/15:
výuka v letním semestru (poslední semestr Bc. studia - 13 výuk. týdnů)
písemná část SZZ
zkouškové období (5 týdnů – překrývá se s posledním týdnem výuky LS)
odevzdání bakalářské práce
Uzavření výkazu o studiu (indexu) na studijním odd. FEL
SZZ a obhajoba BP
promoce (příp. změna bude včas oznámena)
přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia FEL ZČU
9. 2. – 15. 5. 2015
10. a 11. 4. 2015
11. 5. – 16. 6. 2015
do 8. 6. 2015
do 17 6. 2015
22. 6. – 26. 6. 2015
9. 7. – 10. 7. 2015
2. až 3. 7. 2015
Náhradní termín SZZ, resp. náhradní termín odevzdání BP (pokud bude děkanem povolen *)):
odevzdání BP *)
do 31. 7. 2015 (výjimečně do
termínu r. 2015/16)
uzavření indexu na studijním odd. FEL
do 10. 7. nebo 24.-26.8.2015
SZZ a obhajoba BP v náhradním termínu (bude upřesněno)
cca 1. - 4. 9. 2015
promoce
září 2015
Pozn.: Pokud nebude tento náhradní termín SZZ děkanem FEL stanoven, bude student SZZ konat až
v řádném termínu akad. roku 2015/16, tj. v červnu 2016. Děkan rozhodne v této záležitosti do
3. 7. 2015.
*) Náhradní termín odevzdání bakalářské práce bude děkanem povolen jen ve zcela výjimečných
případech na základě řádně zdůvodněné žádosti studenta doložené doporučením vedoucího práce a
vedoucího garantující katedry. V případě, že děkan žádosti nevyhoní, je studentovi studium ukončeno
pro neplnění povinností.
Harmonogram závěru studia v navazujícím magisterských stud. programech FEL v ak. roce 2014/15:
výuka v letním semestru (7 týdnů se zdvojeným rozsahem)
9. 2. – 27. 3. 2015
zkouškové období
30. 3. až 15. 5. 2015
odevzdání DP *)
do 11. 5. 2015
uzavření výkazu o studiu (indexu) na studijním odd. FEL
do 18. 5. 2015
SZZ a obhajoby DP
25. 5. – 5. 6. 2015
promoce absolventů (bude včas upřesněno)
22. 6. – 23. 6. 2015
Pozn.: Zkrácené výukové období posledního semestru studia (7 týdnů) se týká jen povinných a
povinně volitelných předmětů standardního stud. plánu posledního semestru. Pokud si student
zapíše některé jiné předměty, probíhá jejich výuka až do 15. 5. 2015 a případnou možnost dřívějšího
uzavření musí student řešit individuálně s příslušným vyučujícím.
Případný náhradní, resp. opravný, termín SZZ ještě v r. 2014/15 v NMgr. studiu FEL, pokud bude
děkanem FEL povolen, bude vyhlášen nejpozději do 3.7.2015 a uskutečnil by se počátkem září 2015,
nejpozději do 18. září 2015. (Pozn.: Rozhodnutí děkana o konání náhradního termínu SZZ se může
týkat jen některých studijních oborů.) Výkaz o studiu (index) je v tomto případě nutné uzavřít na
studijním odd. FEL limitně do 26.8.2015.
*) Náhradní termín odevzdání diplomové práce bude děkanem povolen jen ve zcela výjimečných
případech na základě řádně zdůvodněné žádosti studenta doložené doporučením vedoucího práce a
vedoucího garantující katedry. Náhradní termín odevzdání DP lze stanovit nejpozději do 31.7.2015,
resp. na termín odevzdání v roce 2015/16. V případě, že děkan žádosti nevyhoví, je studentovi
studium ukončeno pro neplnění povinností.
7/8
Harmonogram zadávání BP a DP pro ak. rok 2015/16:
(tj. pro studenty, kteří budou končit své studium v ak. roce 2015/16 konáním SZZ a obhajobou BP/DP)
činnost
termín
kdo
rozdělení počtu zadání mezi zadávající katedry
do 28. 2. 2015 proděkan pro VzdČ, KD
navrhování témat BP/DP samotnými studenty
(předání vlastního návrhu garantující katedře)
do 10. 4. 2015 studenti
zavedení úplného zadání do ESZ BP_DP (název práce,
bližší specifikace tématu, doporučené předměty)
do 20. 4. 2015 vedoucí prací
kontrola úplnosti, kvality a náročnosti zadání BP/DP
do 10. 5. 2015 vedoucí zadávající kat.
posouzení oborové příslušnosti i náročnosti tématu
do 20. 5. 2015 garanti oborů
(elektronicky potvrdí ved. kat. a garant oboru)
zveřejnění témat pro první kolo přihlašování studentů
22. 5. 2015 garantující katedry
ukončení 1. kola přihlašování studentů na témata
15. 6. 2015 studenti
výběr z přihlášených studentů, přidělení tématu
studentovi, odmítnutí ostatních – zveřejnění výběru
do 22. 6. 2015 vedoucí prací
2. kolo přihlašování studentů *)
od 25. 6. 2015 studenti
uzavření 2. kola přihlašování studentů *)
do 7. 9. 2015 studenti
rozhodnutí o přidělení zadání BP/DP po 2. kole
do 9. 9. 2015 vedoucí prací
konečná kontrola úplnosti a obsahové i formální
do 29. 9. 2015 vedoucí garant.kateder a
správnosti zadání
představitel oboru
předložení zadání k podpisu děkanovi
do 7. 10. 2015 garantující katedry oborů
převzetí zadání studenty (student si vyzvedne zadání
od 15. 10. 2015
proti podpisu na sekretariátu garant. katedry)
do 30. 10. 2015 studenti
Pozn. *) Vztahuje se i na studenty přijaté opakovaně ke studiu v r.2015/16, kteří z důvodu uznání
dříve absolvovaných předmětů budou konat SZZ a obhajobu BP/DP již v r. 2015/16. (Pokud mají
zájem navrhnout vlastní téma BP/DP, musí tak učinit do 3.9.2015 a individuálně si dojednat na
garantující katedře jeho uznání a vypsání tak, aby se mohli přihlásit do termínu 7.9.2015.)
Student je povinen vyzvednout si zadání BP/DP podle pokynů garantující katedry na sekretariátu této
katedry v období od 15. 10. do 30. 10. 2015. V případě nevyzvednutí zadání BP/DP do 16. 11. 2015 se
student vystavuje nebezpečí, že nebude moci konat SZZ a obhajobu BP/DP v ak. roce 2015/16;
v krajním případě mu může být studium ukončeno pro neplnění studijních povinností.
8/8
Download

Vyhláška děkana č. 2D/2014