Prezentace společnosti
Základní identifikační
údaje
Křiţíkova 68a, 612 00 Brno
Česká republika
Právní forma:
Datum vzniku:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
WWW:
E-mail:
akciová společnost
1. 5. 1992
46347267
CZ46347267
+420 532 045 000
+420 532 045 303
www.kralovopolska.cz
[email protected]
Statutární orgány
a výkonné vedení
společnosti
PŘEDSTAVENSTVO
 Ing. Miroslav Jucha – předseda představenstva a generální ředitel
 Ing. Karel Čípek, CSc. – člen představenstva
DOZORČÍ RADA
 JUDr. Hana Halasová – předsedkyně dozorčí rady
 Aleš Richter – člen dozorčí rady
 Ing. Pavel Trávníček – člen dozorčí rady
VÝKONNÝ ŘEDITEL - Ing. Miroslav Klose, MBA
FINANČNÍ ŘEDITEL - Ing. Pavel Trávníček
Společnost
s dlouholetou tradicí
123 ROKŮ LÍDREM VE STROJÍRENSTVÍ
Zaloţení firmy
na výrobu parních
kotlů, vagónů
a kompresorů
majiteli LEDERER
a PORGES
1889
Masivní rozvoj
výroby zařízení
Zahájena pro chemický
průmysl
výroba
jeřábů
1950
1920
Nosné obory
Vznik akciové
chemický a
společnosti
petrochemický
průmysl, ocelové
1992
konstrukce a speciální
jeřáby
1980
2004
Soukromý vlastník
100 % - neveřejně
obchodovatelné akcie
Trţby v letech
783 mil. Kč
658 mil. Kč
2008
798 mil. Kč
580 mil. Kč
2009
2010
2011
Zákazníci
v České republice
JEŘÁBY
 ArcelorMittal Ostrava
 Vítkovice Heavy Machinery
 TŢ Třinec
 JE Dukovany
PRAHA
CHEMICKÉ APARÁTY
 Siemens Industrial Turbomachinery
 TECHNOEXPORT Praha
 ZVU ENGINEERING
 BRONSWERK HEAT
 UNIS
 FLASH STEEL
BRNO
Zákazníci
ve světě
NORSKO
FINSKO
RUSKO
#
LITVA
BĚLORUSKO
NĚMECKO POLSKO
SLOVENSKO
RAKOUSKO
UKRAJINA
MAĎARSKO
BULHARSKO
TURECKO
SÝRIE
IRÁK
EGYPT
TURKMENISTAN
Teritoriální rozdělení
dodávek
CHEMICKÉ APARÁTY
Rok 2011
Bělorusko
ČR
14%
3%
Uzbekistán
2%
Ukrajina
19%
Slovensko
17%
Indonésie
8%
Polsko
3%
Rusko
34%
Rok 2010
Rusko
6%
Bulharsko
7%
Ostatní
4%
ČR
35%
Turecko
13%
Sýrie
16%
Venezuela
19%
Teritoriální rozdělení
dodávek
JEŘÁBY A OCELOVÉ KONSTRUKCE
Rok 2011
Rusko
11%
Slovensko
5%
Rok 2010
Slovensko
3%
Rakousko
11%
Bělorusko
23%
ČR
68%
Finsko
3%
Ostatní
2%
Rusko
58%
Německo
9%
ČR
7%
Výrobní program
ZAŘÍZENÍ PRO PETROCHEMICKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL
Tepelné výměníky
 s pevnými trubkovnicemi
 s plovoucí hlavou
 s U-trubkami
Výrobní program
ZAŘÍZENÍ PRO PETROCHEMICKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL
Uskladňovací nádrţe




s pevnou střechou
s plovoucí střechou
s vnitřní plovoucí střechou
s ochrannou jímkou
Nádoby
 tlakové
 beztlakové
 s míchacím zařízením
Výrobní program
ZAŘÍZENÍ PRO PETROCHEMICKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL
Reaktory
 hydrogenační procesy
 krakovací procesy
Výrobní program
ZAŘÍZENÍ PRO PETROCHEMICKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL
Kolony
 vakuové
 tlakové
 atmosférické
Výrobní program
JEŘÁBY O OCELOVÉ KONSTRUKCE
Jeřáby
 mostové do nosnosti aţ 540 tun
 poloportálové do nosnosti aţ 300 tun
 speciální – metalurgické, přístavní,
kontejnerové, konzolové a jiné
Výrobní program
JEŘÁBY O OCELOVÉ KONSTRUKCE
Ocelové konstrukce
 technologické
 mosty ţelezniční
 mosty silniční
Ukázka výrobků
ZAŘÍZENÍ PRO PETROCHEMICKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL
Ukázka výrobků
JEŘÁBY O OCELOVÉ KONSTRUKCE
Výrobní moţnosti
Celková výrobní plocha
36 900 m2
 DĚLÍRNA
plocha: 3 700 m2
nosnost jeřábu: 16 t
 CHEMIE
plocha: 18 000 m2
nosnost jeřábu: 160 t
 JEŘÁBY A OCELOVÉ
KONSTRUKCE
plocha: 14 000 m2
nosnost jeřábu: 2 x 25 t
 SPECIALNÍ PROCESY
(tepelné zpracování, tryskání, nátěry)
plocha: 1 200 m2
Výrobní technologie
Dělení
Příprava materiálu
Tepelné zpracování
Obrábění – horizontální obráběcí centrum – FUQ 150 B
Základní parametry
Rozjezdy stroje:
• Osa X 10 000 mm
• Osa Y 4 000 mm
• Osa Z 1 500 mm
Výkon stroje: 60 kW
Otáčky: 4 000 ot/min
Otočný přesuvný stůl - rozměry 2 000 x 2 500 mm
Výrobní technologie
Povrchová úprava
LAKOVNA
• stříkací kabina o rozměrech 7,5 x 7,5 x 35 m
má vstupní rolovací vrata 6,5 x 6,5 m
• hmotnost výrobku do 50 t, výjimečně
aţ do 110 t
TRYSKÁNÍ SA 2,5
• otryskávání povrchu kovu tlakem
abrazivem - korundem. Rozměry boxu 4,7 x 5,5 x 20 m
Výrobní technologie
Svařování
 ruční obalenou elektrodou (metoda č. 111)
 ruční v inertní ochranné atmosféře (metoda č. 141)
 poloautomatické svařování tavící se elektrodou v ochranném
plynu (metoda č. 135)
 plně mechanizované svařování pod tavidlem (metoda č. 121)
 plně mechanizované svařování v inertní
ochranné atmosféře svarů typu
trubka-trubkovnice (metoda č. 141)
 navařování korozivzdorných vrstev
ručně (metoda č. 111)
 mechanizované navařování pod tavidlem
páskovou elektrodou (metoda č. 122)
Politika jakosti
PLNÍME KVALITATIVNÍ POŢADAVKY A NÁROKY NAŠICH
ZÁKAZNÍKŮ
Snaha o dosaţení maximální kvality výrobků a reálnost záměru
plně se orientovat na poţadavky a potřeby zákazníka je
základním předpokladem pro konkurenceschopnost a úspěch
naší společnosti.
CERTIFIKÁT
ČSN EN ISO 9001 : 2009
Politika jakosti
CERTIFIKACE A OPRÁVNĚNÍ PRO VÝROBU
Energetické kotle a tlakové nádoby
 ASME BPV – Code - sekce 1
 ASME BPV - Code - Sekce VIII
Divize 1, Divize 2
 Certifikát o oprávnění k registraci výrobků
oráţených symbolem ASME Code
 AD Merkblatt HPO
 Oprávnění k výrobě, montáţím a opravám
tlakových zařízení dle Vyhl. ČÚBP
a ČBÚ č. 18/1979 Sb.
Politika jakosti
CERTIFIKACE A OPRÁVNĚNÍ PRO VÝROBU
Energetické kotle a tlakové nádoby
 Razrešenije No. 05 - 839 - 2010 udělený
odborem pro dohled – Gospromnadzor,
Bělorusko
 Gostnadzoruochrantruda – Ukrajina
Díly trubkových pecí (kolektory)
 GOST R – Rusko
 Povolení Rostěchnadzor - Rusko
Přehled všech oprávnění najdete na
www.kralovopolska.cz
Kontaktujte náš
obchodní odbor
ZKUŠENÉ VEDENÍ, STABILITA TÝMU A VYNIKAJÍCÍ
SPOLUPRÁCE
Chemické aparáty
Ing. Pavel Klaška
obchodní ředitel
klaska
kralovopolska.cz
Bc. Jaroslav Řeháček
• Ing. Kateřina Floková, T: 532 041 407
[email protected]
• Vlastimil Matoušek, T: 532 045 108
[email protected]
• Ing. Jitka Ragánová, T: 532 045 480
[email protected]
zástupce obchodního ředitele
rehacek
kralovopolska.cz
+420 532 045 000
+420 532 045 303
Jeřáby a ocelové konstrukce
• Ing. Pavel Faustmann, T: 532 045 488
[email protected]
• Ing. Vlastimil Pilař, T: 532 045 004
[email protected]
Download

Prezentace společnosti