Toto vydání Obchodního věstníku obsahuje veškeré údaje uveřejněné a zveřejněné dne 12. ledna 2011 ve 12.00 hod. v Obchodním věstníku na portálu veřejné správy
strana A/14 u 2/2011
OZNÁMENÍ / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
Výzva k podání nabídky
na dodávku softwarového vybavení v rámci akce
»Archtex – Pořízení specializovaných informačních technologií«
Na základě požadavků stanovených pro výběr dodavatelů v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace vyhlašujeme tímto zakázku na dodávku dále specifikovaného strojního vybavení.
1. Vyhlašovatel
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
ARCHTEX s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
26234777
Zadavatel:
IČ:
Sídlo:
Adresa pro doručování:
Jednající:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dále i jen »zadavatel«)
ZEMAN ART s.r.o.
25822209
Kopřivnice, Česká 361, PSČ 742 21
Podnikatelský areál 330, Mošnov, PSČ 742 51
Ing. Rostislav Zeman, jednatel
Ing. Rostislav Zeman
+420 597 471 544, 602 774 882
[email protected]
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI OPPI
Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení s názvem »Zhotovení stavby výrobní haly«
na kompletní provedení:
Kontaktní osoba žadatele: Ing. Arch. Zdeněk Hirnšal, jednatel
Kontakt:
[email protected], 732 288 976
– stavebních prací pro zhotovení stavby: »Rekonstrukce nevyužívaného skladu
na polygrafickou výrobní halu společnosti ZEMAN ART s.r.o.«.
2. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je software pro návrh, statické posouzení a tvorbu střihových plánů pro textilní a fóliové konstrukce s použitím nikoli geometrického, ale
výpočtového algoritmu pro rovnovážný stav sítě postupu s výpočty pneumatických konstrukcí, jakož i nelineárních výpočtů lanových a textilních struktur.
Výše uvedený předmět výběrového řízení je součástí projektu, na který bude podána žádost o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace.
3. Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídky je možno podávat do sídla zadavatele poštou či osobně tak, aby byly doručeny nejpozději do 14.2.2011 do 10.00 hod.
Vyhlášení výsledků proběhne bez zbytečného odkladu.
4. Finanční kontrola
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je vyhotovena v elektronické podobě a obsahuje bližší podmínky zakázky. Zájemcům může být zaslána na základě jejich požadavku doručeného na adresu [email protected]
6. Práva vyhlašovatele
Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu, nebo právo podmínky výběrového řízení měnit.
362383-02/11
Oznámení o vyhlášení výběrového
řízení v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace
Dne 31.12.2010 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
»ÚOHS«) na základě návrhu společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, IČ: 47674857 (dále jen »navrhovatel«), řízení ve věci povolení
spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č.143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen »zákon«). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 3 tak, že navrhovatel, a jeho prostřednictvím společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, získá možnost výlučně kontrolovat
společnosti CITONICE AGRO, a.s., se sídlem Jevišovice 102, IČ: 25308866,
a AGRO Jevišovice, a.s., se sídlem Jevišovice 102, IČ: 49455958. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází v oblastech (i) produkce a prodeje rostlinných
zemědělských komodit, (ii)chovu a prodeje hospodářských zvířat, (iii) výroby
a prodeje krmných směsí, (iv) skladování rostlinných komodit a (v) prodeje nezpracovaného mléka. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.
Případné připomínky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. S004/2011/KS do 5 dnů
od zveřejnění tohoto oznámení, a to faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na
adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7,
604 55 Brno.
362278-02/11
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek: od 12.00 hod. 12.1.2011 do 13.00 hod.
16.2.2011.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
Bližší informace o požadovaných technických parametrech, metodě hodnocení doručených nabídek, obchodních a platebních podmínkách a dalších skutečnostech
jsou uvedené v Zadávací dokumentaci, která bude Uchazeči zaslána na písemné
vyžádání.
Zadavatel přijímá nabídky na adrese uvedené v Zadávací dokumentaci v uzavřené
obálce s označením: NEOTVÍRAT nebo NEROZLEPOVAT nebo NEOTEVÍRAT
a současně »NÁZVEM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ« nejpozději do data doručení nabídek (viz výše nebo také v Zadávací dokumentaci).
Zadavatel uzavře smlouvu s vítězným Uchazečem, jehož nabídka získá největší
počet bodů dle kritérií pro hodnocení. Podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný Dodavatel osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly, což bude také uvedeno ve smlouvě s vítězným Uchazečem.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a vyhrazuje si právo výběrové řízení zrušit, a to v případech
uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI OPPI
1. Zadavatel výběrového řízení
Firma:
OSP, spol. s r.o.
Sídlo:
Moravský Krumlov, Okružní 394
IČ:
44026421
Statutární zástupce:
Ing. Vlastimil Kocanda
Zástupce pro výběrové řízení:
Jan Husák
Sídlo:
664 54 Těšany 347
IČ:
75751313
Vyhlašuje výběrové řízení učiněné dle požadavků OPPI, Pravidla pro výběr dodavatelů, číslo vydání/aktualizace: 7/1, ze dne 1.10. 2010.
na zakázku »Školicí středisko stavební firmy OSP Moravský Krumlov«, předpokládaný finanční rozsah je cca 17,5 mil. Kč bez DPH. Jedná se o provedení stavebních
prací – kompletní rekonstrukce stávajícího objektu.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
362310-02/11
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHOŘÍZENÍ
V RÁMCI OPPI
1. Firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266, 316 06 Plzeň
25235753
CZ25235753
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
vyhlašuje výběrové řízení na dodávku s názvem
Plánovací hlavy pro vodorovný vyvrtávací stroj
WEQ 200NC 4/17/HCW2
2. Zadávací dokumentace v elektronické podobě je zájemcům k dispozici na
vyžádání na adrese [email protected] Fyzické vyzvednutí zadávací dokumentace je možné v sídle zadavatele. Informace na mobilním čísle 605 221 601.
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
NA STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI ROP StČ
4. Pokud se v názvu výběrového řízení, či v zadávací dokumentaci, objevují konkrétní obchodní značky či názvy, jedná se pouze o vymezení standardu. Zadavatel akceptuje i jiné, technicky srovnatelné řešení.
OSP, spol. s r.o.
Moravský Krumlov, Okružní 394
Ing. Vlastimil Kocanda
[email protected]
515 322 266, 603 768 516
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž
rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
1. Společnost: LIF TRADE, a.s.
Sídlo:
Liberec V, Jablonecká 7/22, PSČ 460 01
IČ:
46504681
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 14.2. 2011.
vyhlašuje výběrové řízení
3. Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační
předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob hodnocení nabídek jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
Firma:
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
pod názvem »Zvýšení atraktivity rekreačního střediska Drhleny v Českém
ráji o sportovně rekreační zařízení« na realizaci stavebních prací – úpravu
a výstavbu nových sportovních relaxačních ploch, výstavbu nových areálových zpevněných ploch, novou výstavbu areálového veřejného osvětlení, výstavbu nového oplocení areálu a úpravy sociálního objektu v rámci
Rekreačního střediska Drhleny v Českém ráji.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Dále si společnost vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Staveniště je umístěno na pozemcích zadavatele.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem vyhlášení zadávacího řízení v Obchodním věstníku, tj. 12.1. 2011 a končí dnem 14.2. 2011 ve 12.00 hod.
5. Zadavatel prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to
i bez uvedení důvodu.
6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Ing. Vlastimil Kocanda
statutární zástupce zadavatele
Předpokládaná hodnota zakázky:
8 231 390,- Kč bez DPH v platné výši
362328-02/11
Předpokládaný termín splnění zakázky:
Do 30.4.2012
Místo plnění zakázky:
Rekreační středisko Drhleny v Českém ráji, Čížovka 142, 294 02 Kněžmost
Termín zahájení plnění:
1. 3. 2011
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
362384-02/11
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
V Moravském Krumlově dne 4.1.2011
2. Údaje o zakázce
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: La Lorraine,a.s.
Sídlo: Kladno, U Kožovy hory 2748, PSČ 272 01
IČ:
25544551
3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v Zadávací dokumentaci.
Zadavatel poskytuje Zadávací dokumentaci v digitálním tvaru na nosičích CD
a za tuto dokumentaci požaduje úhradu ve výši 1000,- Kč splatných:
a) V hotovosti při přebírání Projektové dokumentace
b) Převodem na účet objednavatele (musí proběhnout před vyzvednutím zadávací dokumentace):
Číslo účtu:
8402581/0100
Var. symbol:
IČ uchazeče
Zpráva pro příjemce: název výběrového řízení
4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Instalace linky na zpracování plundrového a listového těsta.
Výrobní linka bude zpracovávat až 2200 kg těsta. Bude se skládat z části laminování, listování, výroby různých produktů, kynutí a zamražení.
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Fax:
La Lorraine,a.s.
Kladno, U Kožovy hory 2748, PSČ 272 01
Josef Pokorný
[email protected]
420 602 736 463
420 312 687 306
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Trsek
E-mail: [email protected]
Tel.: 739 589 481
Fax: 480 100 422
Ing. Markéta Tumová
E-mail: [email protected]
Tel.: 739 589 530
Fax: 480 100 422
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž
rozhodující je datum a čas přijetí nabídky vyhlašovatelem, nikoliv datum odeslání.
5. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 13. 1. 2011 a končí dne 4. 2. 2011
ve 12.00 hod.
6. Dne 19. 1. 2011 od 10.00 hod. proběhne prohlídka místa plnění zakázky, a to na
základě předchozí domluvy o účasti.
7. Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
2. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 12.2.2011.
3. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
4. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
362382-02/11
Firma Michal Ondráček – ACTIV vyhlašuje výzvu k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace ve výběrovém řízení prováděném dle Pravidel pro výběr dodavatelů
platných pro Operační program ICT v podnicích, na dodávku informačního systému
a doplnění potřebného hardware.
1. Zadavatel – identifikační údaje zadavatele
Michal Ondráček – ACTIV
Ponětovice 111, Šlapanice u Brna, PSČ 664 51
IČ: 47871415
DIČ: CZ7304083809
Zastoupený podnikatelem společnosti, Michalem Ondráčkem
2. Vymezení druhu a předmětu zakázky:
Předmětem výběrového řízení je:
– Dodávka informačního systému a doplnění potřebného hardware.
Místo plnění: CZ – Brno, Jihomoravský kraj
Adresa: LIF.a.s., Jablonecká 7/22, 460 00 Liberec V
Vyhlašuje výběrové řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
8. Opravné prostředky dodavatelů jsou připuštěny. Po otevření nabídek proběhne
jejich formální kontrola, ke každé nabídce bude vyhotoven protokol a dodavatelům, kteří nebudou splňovat formální požadavky, bude zaslán e-mail na jimi udanou kontaktní adresu s požadavky na doplnění. Každému dodavateli bude
poskytnuta jednotná lhůta 48 hodin na doplnění.
9. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
10. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zadávací dokumentace:
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentaci je možno vyzvednout v sídle Zadavatele v pracovních
dnech od 9.00 do 14.00. Cena zadávací dokumentace je 200 Kč. Výše uvedená
adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů.
Kontaktní osoba: Michal Ondráček
Telefon:
+420 777 818 818
E-mail:
[email protected]
4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 13.1.2011 a končí dne
14.2.2011 v 10.00 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
5. Ostatní
– Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky.
– Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
– Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Předmětné výběrové řízení neproběhne v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale dle pravidel ROP Střední Čechy.
362340-02/11
362298-02/11
Download

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ