ŽIVOTOPIS
Osobní údaje
Jméno
Příjmení
Akademické tituly
Datum, místo narození
Stav
Místo trvalého pobytu
Státní příslušnost
Status pobytu
Telefon
E-mail
Doručovací adresa
Změna příjmení
Adrian
PORTMANN
Ph.D., Mag. phil.
29. 12. 1974, Wolhusen (Švýcarsko)
Ženatý
Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01
Švýcarská konfederace
Trvalý pobyt v ČR
+420 776 057 714
[email protected]
Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01
Na základě rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, které nabylo právní moci
dne 7. 3. 2011, se změnilo mé občanské příjmení podle matčiny strany rodiny na Portmann.
Vzdělání
2001 – 2004
Univerzita Karlova v Praze (Česká republika), Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií
(Ph.D.): studium oboru Moderní dějiny
Disertační práce:
Zwischen Vertreibung und Integration: Tschechische Deutschenpolitik 1947–1953. Fakulta sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze 2004, 2 sv., 750 s.
1997 – 2001
Universität Wien (Rakousko), Geistes- und Kulturwissenschaftliche Fakultät (Mag. phil.):
studium historie a kombinace oborů se zaměřením na balkánské země a slavistiku
Diplomová práce:
Die Besiedlung der Grenzgebiete der böhmischen Länder 1945–1950: Forschungsstand, ausgewählte
Probleme und Arbeitsbibliographie. Universität Wien, Geistes- und Kulturwissenschaftliche Fakultät
2001, 371 s. (knižní vydání: München 2001).
1996 – 1997
Universität Bern (Švýcarsko), Philosophische Fakultät: studium historie a politologie
1992 – 1995
Kantonsschule Reussbühl (švýcarská maturita, typ B)
1988 – 1992
Kantonsschule Schüpfheim
Zaměstnání
od 2008
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Brno
Vědecký pracovník
 od 2008: výuka (v češtině a němčině): přednášky, semináře a kolokvia
 od 2011: podíl na koncipování a řízení studijní specializace pro magisterské studium (OPVK
„Multikulturní společnost a moderní dějiny“, viz zde); organizační a obsahové zajištění
pravidelných přednášek domácích a zahraničních hostů, diskuzních besed a zahraničních exkurzí
 od 2008: zkoušení a vedení/konzultování bakalářských, magisterských i doktorských prací
studentů
 od 2008: organizace mezinárodních konferencí a seminářů
srpen 2013 –
říjen 2013
Vojenský historický ústav, Oddělení výuky a vzdělávání, Praha
Výzkumný a vývojový pracovník
 podíl na přípravě koncepce nového panelu humanitně-vzdělávacích kurzů pro studenty
Univerzity obrany v Brně
2006 – 2008
Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, Ústí nad Labem
Odborný asistent
 podíl na zajištění studijního programu a odborných konferencích
Adrian Portmann | 1/5
Pedagogická činnost
od 2008
Výuka (viz výše)
od 2003
Vedení, konzultace a oponentury magisterských a bakalářských diplomových prací
 Filozofická fakulta MU Brno
 Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem
 Pedagogická fakulta TU Liberec
Oblasti odborné
činnosti








Seznam odborných
publikací
(výběr)
Monografie a
komentované edice
Migrace a populační politika ve středovýchodní Evropě ve 20. století
Situace německého obyvatelstva v Československu po roce 1945
Pohraničí českých zemí od roku 1918
Podoby multikulturního soužití v moderních evropských dějinách
Vznik a důsledky fenoménu přistěhovalectví v západoevropských společnostech od konce
druhé světové války
Kultury vzpomínání
Totalitární a autoritářské režimy 20. století
Nacionalismus a výzkum identit
(odborná publikační činnost nadále pod jménem Adrian von Arburg)
Kompletní seznam publikací zde
Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. Středokluky 2011. Díl II.1 z řady:
ARBURG, Adrian von – STANĚK, Tomáš (eds.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–
1951: Dokumenty z českých archivů, 960 s. + CD-ROM.
Autorem kapitol:
 Téma dokumentace a pramenná základna, s. 12–20.
 Na přelomu: První poválečné měsíce, s. 21–213 (spoluautor: Tomáš Staněk).
Editorem většiny z 708 publikovaných dokumentů
Češi a Němci do roku 1945. Úvod k edici. Středokluky 2010. Díl I. z řady: ARBURG, Adrian von – STANĚK,
Tomáš (eds.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: Dokumenty z českých
archivů, 376 s.
Autorem kapitol:
 Obecná charakteristika díla, s. 10–27.
 Základní údaje o území, obyvatelstvu a územně správním členění, s. 28–70.
 Češi a Němci do konce druhé světové války (spoluautoři: David Kovařík, Matěj Spurný, Tomáš
Staněk, Pavel Maršálek), s. 71–218.
 Stav výzkumu a společenská relevance tematiky, s. 220–256.
 Pramenná základna a výběr dokumentů, s. 257–285.
 Ediční zásady, s. 286–297.
 K použité terminologii, s. 298–306.
Akty hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování. Středokluky 2010. Díl II.3 z řady: ARBURG,
Adrian von – STANĚK, Tomáš (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951:
Dokumenty z českých archivů, 332 s. + CD-ROM.
Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945: Stav bádání – Prameny – Metody –
Perspektivy. K vydání připravili Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák a David Kovařík. Brno 2010, 536 s.
(kolektivní monografie 18 autorů).
Autorem kapitol:
 Jak dál ve výzkumu poválečného postavení německy hovořícího obyvatelstva v českých
zemích? Několik úvah k diskuzi, s. 25–53.
 Problematika návratu „neprávem odsunutých“ osob v projednávání ústředních státních
orgánů, s. 279–317.
Adrian Portmann | 2/5
Studie
Únor 1948 – přelom v československé politice vůči Němcům? In: KOCIAN, Jiří - DEVÁTÁ, Markéta (eds.):
Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha 2011 (vyd.
2012) (České křižovatky evropských dějin), s. 225-234.
Poválečné přesuny obyvatelstva v českých zemích: Otázka jejich vztahu k sídelně-politickým opatřením z
předchozích období a dopadu na společenskou transformaci. In: ŠEDIVÝ, Ivan – NĚMEČEK, Jan – KOCIAN,
Jiří – TŮMA, Oldřich (eds.): 1938: Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40.
letech XX. století: Hledání východisek. Praha 2010 (České křižovatky evropských dějin), s. 291–315.
Desetiletí katastrof 1938–1948 v zrcadle historického výzkumu. In: Antikomplex (ed.): Tragická místa
paměti 1935–1945: Průvodce po historii jednoho regionu / Tragische Erinnerungsorte 1935–1945:
Führer durch die Geschichte einer Region. Zpracoval Ondřej Matějka. Praha 2010, s. 34–61.
Konstruktéři nového pohraničí. Aktéři sídelní politiky a naplňování jejich vizí. In: Dějiny a současnost,
XXXII/7 (2010), s. 14–17.
Peripherie oder Pionierland? Konzeptionen zur neuen Funktion des tschechischen Grenzgebiets 1945–
1951. In: LOZOVIUK, Petr (ed.): Grenzgebiet als Forschungsfeld: Aspekte der ethnografischen und
kulturhistorischen Erforschung des Grenzlandes. Leipzig 2009 (Schriften zur sächsischen Geschichte und
Volkskunde, 29), s. 85–112.
Kdo byl německým antifašistou? = Wer war ein deutscher Antifaschist? In: OKURKA, Tomáš (ed.):
Zapomenutí hrdinové: Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích = Vergessene Helden: Deutsche NSGegner in den böhmischen Ländern. Ústí nad Labem 2008, s. 9–24.
Breiter Diskurs auf dünnem Eis: Tschechische Historiker und die Vertreibung der Deutschen seit 1990. In:
FRANZEN, K. Erik – HASLINGER, Peter – SCHULZE WESSEL, Martin (eds.): Diskurse über
Zwangsmigrationen in Zentraleuropa: Geschichtspolitik, Fachdebatten, literarisches und lokales Erinnern
seit 1989. München 2008 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 108), s. 195–216.
Von
der
Spurensicherung
zur
reflektierten
Auswertung.
Überlieferungsgrad
und
Dokumentationspotential der Archivakten über die Flucht, Vertreibung und Zwangsaussiedlung der
Deutschen aus dem Osten. Überlegungen zum Fallbeispiel Tschechoslowakei. In: Deutschland Archiv,
5/2007, s. 883–890.
„Hier gibt es kein Zurück mehr“. Vertreibung, Aussiedlung, Flucht und Ausreise deutscher Antifaschisten
aus der Tschechoslowakei 1945–1951. In: I oni byli proti: Sborník z mezinárodní historické konference,
která se konala ve dnech 13.–15. listopadu 2006 v Ústí nad Labem v rámci projektu "Dokumentace
osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s
opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu". Ústí nad Labem
2007, s. 185–215.
Migrationsprozesse in der Tschechoslowakei. Die Vertreibung der Deutschen und ihre binnenstaatlichen
Folgen 1945–1950. In: LUFT, Robert – EIBER, Ludwig (ed.): Bayern und Böhmen: Kontakt, Konflikt, Kultur.
Vorträge der Tagung des Hauses der Bayerischen Geschichte und des Collegium Carolinum in Zwiesel
vom 2. bis 4. Mai 2005. München 2007 (1. und 2. Auflage; Veröffentlichungen des Collegium Carolinum,
111), s. 241–284.
Abschied und Neubeginn. Der Bevölkerungswechsel in den Sudetengebieten nach 1945. In: Als die
Deutschen weg waren: Was nach der Vertreibung geschah. Ostpreussen, Schlesien, Sudetenland. Das
Buch zur WDR-Fernsehserie. Berlin 2005 (1. Auflage), 2006 (2. Auflage), 2007 Reinbek bei Hamburg
(Rowohlt Taschenbuch), s. 185–217.
Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění "evakuace" německého
obyvatelstva (květen až září 1945). Část 1: Předpoklady a vývoj do konce května 1945. In: Soudobé
dějiny, XII/3–4 (2005), s. 465–533 (spoluautor: Tomáš Staněk).
Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění "evakuace" německého
obyvatelstva (květen až září 1945). Část 2: Československá armáda vytváří "hotové skutečnosti", vláda je
před cizinou legitimizuje. In: Soudobé dějiny, XIII/1–2 (2006), s. 13–49 (spoluautor: Tomáš Staněk).
Adrian Portmann | 3/5
Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění "evakuace" německého
obyvatelstva (květen až září 1945). Část 3: Snaha vlády a civilních úřadů o řízení "divokého odsunu". In:
Soudobé dějiny, XIII/3–4 (2006), s. 322–376 (spoluautor: Tomáš Staněk).
Zwangsumsiedlung als Patentrezept. Tschechoslowakische Bevölkerungspolitik im mitteleuropäischen
Vergleich 1945–1954. In: NIEDOBITEK, Matthias – KROLL, Frank-Lothar (ed.): Vertreibung und
Minderheitenschutz in Europa. Berlin 2005 (Chemnitzer Europastudien, 1), s. 43–113.
Tak či onak. Nucené přesídlení v komplexním pojetí poválečné sídelní politiky v českých zemích. In:
Soudobé dějiny, X/3 (2003), s. 253–292.
Univerzitní skripta
Immigration und Multikulturalität im Westen Europas seit dem Ersten Weltkrieg. Skript zur Vorlesung.
Brno 2012, 300 s.
Zahraniční zkušenosti
od 2001
Česká republika: 2. dlouhodobý pobyt (14 let)
Praha (7 let), Brno (6 let), Mikulov (1 rok)
 postgraduální studium
 vědecká práce, vysokoškolské učení, řízení občanského sdružení
od 2006
Německo, Rakousko
 krátko- až střednědobé výzkumné pobyty v německých archivních a výzkumných zařízeních,
např.: Institut für Zeitgeschichte (Mnichov), Sächsisches Hauptstaatsarchiv (Drážďany),
Bayerisches Hauptstaatsarchiv (Mnichov), Österreichisches Staatsarchiv (Vídeň),
Niederösterreichisches Landesarchiv (St. Pölten)
od 2001
Německo, Polsko, Rakousko, Švýcarsko
 Vystoupení na vědeckých konferencích, seminářích a sympoziích
 Hostující přednášky
 Účast na diskuzních panelech
 kompletní seznam zde
1997 – 2001
Rakousko (4 roky)
Universität Wien, Vídeň
 magisterské studium
1995 – 1996
Česká republika: 1. dlouhodobý pobyt (1 rok)
Státní jazyková škola, Praha
 absolvování intensivního kurzu českého jazyka
Práce v akademických
a dalších organizacích,
ocenění a členství
od 2013
Vědecká rada Ústavu pro studium totalitárních režimů – předseda
od 2013
Člen kuratoria Akademie Mitteleuropa, e.V.
od 2013
Člen Historia Europeana, o. s.
od 2012
Zakládající člen Conditio humana, o. s. – předseda
2011
Udělení ceny "Zlaté srdce pro Evropu" od Kruhu přátel česko-německého porozumění; slavnostní
předání ceny se konalo dne 6. září 2011 na velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.
od 2009
Člen redakční rady časopisu Slezský sborník
od 2008
Člen redakčního kruhu Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
od 2004
Člen Matice moravské
od 2004
Člen Historische Kommission für die böhmischen Länder (korespondent)
od 2004
Člen redakční rady časopisu Soudobé dějiny, vydávaného Ústavem pro Soudobé dějiny Akademie věd ČR,
v.v.i.
2004 – 2009
od 2003
2001 – 2003
Držitel post-doc stipendia VolkswagenStiftung (Hannover)
Člen Spolku pro dějiny Němců v Čechách
Držitel doktorského stipendia ZEIT-Stiftung (Hamburk)
Adrian Portmann | 4/5
Jazykové schopnosti
Čeština
plynně, dlouholetá praxe v ústní a písemné podobě
Angličtina
plynně, dlouholetá praxe v ústní a písemné podobě
Němčina
Francouzština
Srbština/Chorvatština
mateřský jazyk
dobrá úroveň
základy
Slovenština
plynně, pasivně
Polština
základy, pasivně
Italština
základy, pasivně
Španělština
základy, pasivně
Latina
dobrá úroveň, pasivně
Počítačové schopnosti
MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, zřízení a správa webů,
konverze a komprese audio a video formátů, správa serverových stanic, authoring multimediálních
vzdělávacích aplikací
Řidičský průkaz
B
Mikulov, 29. prosince 2013
Adrian Portmann | 5/5
Download

Životopis - Adrian Portmann