SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI İÇİN
AB FONLARI
24 Mart 2015
“Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi”
Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı
ADANA
Katılım Öncesi
Mali Yardım
Aracı (IPA)
IPA Kapsamında
STK’lara Sağlanan
Destekler
Avrupa Birliği
Programları
Sunum
İçeriği
IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan
Destekler
Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler
Merkezi düzeydeki Kamu
Kurum ve Kuruluşları
(Bakanlık, Müsteşarlık vb.)
Hibe Programı, AB uyum çalışmaları
çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu
kuruluşları tarafından geliştirilmiş
projelere yerel kuruluşlarının da
katılmasını sağlamak amacıyla
oluşturulmuş bir proje uygulama
yöntemidir.
Hibe Programları
Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel
Yönetimler, Odalar, İşletmeler,
Birlikler, Eğitim Kurumları vb.
IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan
Destekler
Sivil
Toplum
Diyaloğu
İstihdam
Sürdürülebilir
Sosyal ve
Ekonomik
Kalkınma
Hayatboyu
Öğrenme
Hayat
Kalitesinin
Artırılması
Cinsiyet
Eşitliği
Girişimcilik
Kamu-STK
İşbirliği
Eğitim ve
Kültür
Çevrenin
Korunması
Temel Hak ve
Özgürlükler
Kültürel
Miras
Sosyal İçerme
Kapasite
Gelişimi
Mesleki
Gelişim
IPA Kapsamında 2020’ye kadar
STK’ların Faydalanabileceği Destekler
Katılım Öncesi Yardım
Aracı 2014-2020
Birlik İçin Hazırlayıcı
Reformlar-Sivil
Toplum
186 Milyon Avro
İstihdam, Sosyal Politikalar,
Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin
Teşviki ve İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
435 Milyon Avro
Ne zaman ve nasıl faydalanılabilir?
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, BU KAPSAMDA DUYURUSU YAPILACAK TEKLİF
ÇAĞRILARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
HİBE
PROGRAMLARINDA
BAŞVURU SÜRECİ
NASIL İŞLER?
Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA
Proje Ön
Tekliflerinin
sunulması
Teklif Çağrısının
yayınlanması
Proje Ön Tekliflerinin
değerlendirilmesi
II. AŞAMA
Seçilen Proje Ön Teklif
sahiplerinden tam
başvuru formu
paketinin talep
edilmesi
Seçilen başvuruların
sahiplerinin ve
ortaklarının uygunluk
kontrolü
Tam başvuru
formları
paketlerinin
sunulması
Tam başvuru
formları paketlerinin
değerlendirilmesi
Sözleşmelerin
imzalanması
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(www.mfib.gov.tr)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(www.ikg.gov.tr)
Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb.
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA
Proje Ön
Tekliflerinin
sunulması
Teklif Çağrısının
yayınlanması
Proje Ön Tekliflerinin
değerlendirilmesi
II. AŞAMA
Seçilen Proje Ön Teklif
sahiplerinden tam
başvuru formu
paketinin talep
edilmesi
Seçilen başvuruların
sahiplerinin ve
ortaklarının uygunluk
kontrolü
Tam başvuru
formları
paketlerinin
sunulması
Tam başvuru
formları paketlerinin
değerlendirilmesi
Sözleşmelerin
imzalanması
Başvurular Nereye Yapılır ?
Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder.
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(www.mfib.gov.tr)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(www.ikg.gov.tr)
I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri
1. Proje Ön Teklifi (4 Sayfa)
2. Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi
3. Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı
I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin
Değerlendirilmesi
Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile
Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir.
İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme
Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı
Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA
Proje Ön
Tekliflerinin
sunulması
Teklif Çağrısının
yayınlanması
Proje Ön Tekliflerinin
değerlendirilmesi
II. AŞAMA
Seçilen Proje Ön Teklif
sahiplerinden tam
başvuru formu
paketinin talep
edilmesi
Seçilen başvuruların
sahiplerinin ve
ortaklarının uygunluk
kontrolü
Tam başvuru
formları
paketlerinin
sunulması
Tam başvuru
formları paketlerinin
değerlendirilmesi
Sözleşmelerin
imzalanması
II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve
Eklerinin Sunumu
Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini
takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru
Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına
dair bir bildirim göndermektedir.
Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri
daha sonra Tam Başvurularını teslim
etmeleri için davet edilmektedir.
II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve
Eklerinin Sunumu
Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru
Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından
daha önce belirlenen son teslim tarihine
kadar talep edilen belgeleri teslim
etmekle yükümlüdür.
Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak
başarılı
bulunduğu
anlamına
gelmemektedir. Nihai değerlendirme
Tam
Başvuru
Formu
üzerinden
yapılmaktadır.
II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun
Değerlendirilmesi
1. İdari Kontrol
2. Teknik Değerlendirme
1. Mali ve Operasyonel Kapasite
2. Projenin İlgililiği
3. Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği
4. Projenin sürdürülebilirliği
5. Projenin bütçe ve maliyet etkinliği
Başvuru Süreci: Finansman Kararı
Sözleşme
Makamı
Hibe
Faydalanıcısı
Proje Uygulaması Başlar
2002-2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE
UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI
2002-2014 dönemi içerisinde
72 hibe programı ile 3630
projeye yaklaşık 462 Milyon
Avro destek sağlanmıştır.
2002-2014 dönemi içerisinde
Adana’da 20 hibe programı ile
56 projeye yaklaşık 4 Milyon
Avro destek sağlanmıştır.
Sözleşme Adedine Göre Performans
Sıralaması
Sıra
Kuruluş
Sözleşme Adedi
Hibe Tutarı€
1
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar)
972
89.230.432,56
2
KOBİ
654
3
Belediye
416
47.767.998,55
116.381.240,83
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Oda
Üniversite-Yüksek Okul
Birlik
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Meslek Lisesi
İl Özel İdaresi
Kooperatif
Diğer
Çiftçi Grubu
İlköğretim Okulu
Sendika
Halk Eğitim Merkezi
390
191
135
114
101
83
75
69
65
61
51
39
42.997.086,84
28.849.321,35
20.635.325,98
23.897.300,15
15.138.045,45
20.631.699,46
6.273.152,93
8.013.533,25
5.311.118,70
5.282.422,64
7.147.642,24
5.105.828,02
AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum
Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler)
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları,
Dernek veya Vakıflar
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2014-2015 dönemi içerisinde uygulanacak 39 projeye yaklaşık 4,9 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum
Diyaloğu – III (Siyasi Kriterler)
Proje Sahibi Kuruluş: AB’ye Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği
Kadın Hakları Projesi
Projenin hedefi: Adana’nın Yüreğir bölgesinde kadın
hakları konusunda farkındalığın artırılması ve kadın
alanında çalışan STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi
Bazı Faaliyetler:
Avusturya’daki uygulamaları incelemek üzere Viyana’ya
bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.
Yüreğir Belediyesi’ne ait Kültür Merkezleri aracılığıyla
kadın hakları konusunda farkındalık artırma seminerleri
düzenlenecektir.
Kamu görevlileri ve STK’lara yönelik eğitimler verilecektir.
Hibe Tutarı: 104 Bin Avro
Proje sonuçlarının ve çıktılarının paylaşılacağı bir kapanış
konferansı organize edilecektir.
Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun
Geliştirilmesi Hibe Programı
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
Tüzel kişiliğe sahip olan,
kâr amacı gütmeyen
sivil toplum kuruluşları
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2013-2014 dönemi içerisinde uygulanmış 23 projeye yaklaşık 1,93 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun
Geliştirilmesi Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Adana Sosyal Hizmetler Vakfı
Gülmeye Engel Yok Projesi
Projenin hedefleri:
Bölgede yaşayan zihinsel engelli hastaların ağız ve diş sağlığı
konusundaki tedavi bekleme gün sayısının en aza indirilmesi
Zihinsel engelli çocukları olan ailelerin ağız ve diş sağlığı
konusunda bilinçlendirilmesi
Bölgedeki gönüllü diş hekimlerinin zihinsel engelli hasta
tedavisi konusunda deneyim kazanması
Bazı faaliyetler:
Hibe Tutarı: 72 Bin Avro
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 13 diş
hekimi İngiltere ve İsveç’te bu konuda uzmanlaşmış kliniklerde
eğitim almıştır.
Konu ile ilgili kitapçıklar ve broşür dağıtımı yapılmış;
bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir.
Aktif İşgücü Programı Projesi Yeni
Fırsatlar Programı
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
İŞKUR
Sivil toplum kuruluşları,
Yerel yönetimler, sendikalar,
sanayi, ticaret, ziraat ve
meslek odaları ve
kuruluşları vb.
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2005-2006 dönemi içerisinde uygulanmış 245 projeye yaklaşık 32 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
Aktif İşgücü Programı Projesi Yeni
Fırsatlar Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Adana Sokak Çocukları Derneği
Sokaktan Geleceğe Projesi
Projenin hedefi: Dezavantajlı konumda olan 15–24 yaş
arasındaki çocuk ve gençlere tercihleri doğrultusunda 6 uzmanlık
alanında meslek eğitimi kazandırılması
Bazı Faaliyetler:
Yaklaşık 170 gence ilgi ve yeteneklerine göre alabalık ve
akvaryum balıkları yetiştiriciliği, organik çilek yetiştiriciliği,
mevsimlik çiçek yetiştiriciliği, kaportacılık, karo ve seramik
döşemeciliği, kebapçılık ve tatlıcılık alanlarında mesleki beceri
kazanmalarının ve bu sayede istihdam edilebilirliklerinin
arttırılması yönünde eğitimler verilmiştir.
Hibe Tutarı: 300 Bin Avro
Proje Adana Valiliği ortaklığında ve Çukurova Üniversitesi
desteğiyle yürütülmüştür.
Sivil Toplum Diyaloğu AB-Türkiye
Odaları Ortaklık Hibe Programı
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
TOBB
Ticaret Odaları, Sanayi
Odaları, Ticaret ve Sanayi
Odaları vb.
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2008-2010 dönemi içerisinde uygulanmış 22 projeye yaklaşık 2,25 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
Sivil Toplum Diyaloğu AB-Türkiye
Odaları Ortaklık Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Adana Ticaret Odası
Yeşil Dokunuş Projesi
Projenin hedefi: Çevre konusunda farkındalığın artırılması,
kuruluşların çevresel yenilik kapasitelerinin güçlendirilmesi,
çevreci ürünler/olanaklar hakkında bilgilendirmeler vasıtasıyla
rekabetin artırılması
Bazı Faaliyetler:
Adana’da Çevreci İşletmeler Kulübü kurulmuştur.
10 şirket ISO 14000 sertifikası almıştır.
Yeşil Dokunuş markası oluşturulmuştur.
3 adet çevre konferansı düzenlenmiştir.
Hibe Tutarı: 115 Bin Avro
Bölgesel Çevre Pozisyonu ve Geleceği Durum Raporu hazırlandı.
Marka geliştirme ve fikri mülkiyet hakları üzerine seminerler
düzenlenmiştir.
BAŞVURU
YAPILABİLECEK
TEKLİF ÇAĞRILARI
VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE
PROGRAMI
Başvuru
yapılabilir
VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE
PROGRAMI
Teklif Çağrısının hedefi
15 sektörde Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri
(VOC-Test Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmek
Tarım, Avcılık ve
Balıkçılık;
İş ve Yönetim
Kültür ve Sanat;
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Toplumsal ve Kişisel
Hizmetler
Ağaç İşleri [Kağıt ve
Kağıt Ürünleri ]
Elektrik ve
Elektronik
Cam, Çimento ve
Toprak
Adalet ve Güvenlik
Ticaret [Satış ve
Pazarlama]
Eğitim
Gıda
Çevre
Maden
Finans
Son Başvuru Tarihi:
08.05.2015
Toplam Hibe: 4.5 Milyon Avro
Asgari tutar : 150.000 Avro
Azami tutar: 250.000 Avro
Uygun Başvuru Sahipleri: sivil toplum kuruluşları (STK), profesyonel/ mesleki dernekler/
vakıflar/ federasyonlar/ konfederasyonlar, işveren ve işçi örgütleri/ kuruluşları, ticaret
ve/veya sanayi odaları, odalar ve birlikler.
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
Başvuru
yapılabilir
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı
Toplam Bütçe (€)
Hibe Tutarları ve
Tahmini Proje Sayısı
Öncelik Alanları
Çevre
1.778.000
50.000€-150.000€
~12 Proje
Doğa Koruma ve
İklim Değişikliği
Enerji
1.000.000
50.000€-150.000€
~7 Proje
Enerji Verimliliği,
Yenilebilir Enerji,
Elektrik ve Doğalgaz
Tüketicinin ve Sağlığın
Korunması
1.000.000
50.000€-150.000€
~7 Proje
Tüketici Hakları ve
Halk Sağlığı
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı
Uygun Başvuru Sahipleri
Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler
Çevre
Sivil Toplum Kuruluşları
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar,
dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi
ülkelerden kar amacı gütmeyen
kuruluşlar)
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler,
vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı
gütmeyen kuruluşlar);
Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri,
Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç),
Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler ve Barolar
Enerji
Sivil Toplum Kuruluşları
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar,
dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi
ülkelerden kar amacı gütmeyen
kuruluşlar)
Sivil Toplum Kuruluşları
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve
vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB
üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar)
Tüketicinin ve
Sağlığın Korunması
Sivil Toplum Kuruluşları
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar,
dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi
ülkelerden kar amacı gütmeyen
kuruluşlar)
Sivil Toplum Kuruluşları
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve
vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB
üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar)
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı
Toplam Bütçe
(€)
Hibe Tutarları ve
Tahmini Proje
Sayısı
Öncelik Alanları
Adalet, Özgürlük ve
Güvenlik
1.000.000
50.000€-150.000€
~7 Proje
Göç, iltica ve insan ticareti ile mücadele
50.000€-150.000€
~7 Proje
AB ülkelerinde tesis edilen mesleki
yeterliliklerin karşılıklı tanınması
sisteminin daha iyi kavranabilmesi için
meslek örgütleri arasında işbirliği
yapılması
50.000€-150.000€
~7 Proje
Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel
kalkınmada stratejik planlama; Kalkınma
Ajansları için ekonomik kalkınma modelleri
ve analitik araçlar; Bölgesel politika
tasarımı için ortak veritabanı; Kalkınma
politikalarının izleme, değerlendirme ve
etki analizi; Bölgesel planlamada etkin
ortaklık
İş Kurma Hakkı ve
Hizmet Sunumu
Serbestisi
Bölgesel Politika ve
Yapısal Araçların
Koordinasyonu
1.000.000
1.000.000
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı
Uygun Başvuru Sahipleri
Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler
Adalet, Özgürlük ve
Güvenlik
Sivil Toplum Kuruluşları
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek
ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden
kar amacı gütmeyen kuruluşlar)
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler,
vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı
gütmeyen kuruluşlar);
Üniversiteler, Düşünce Kuruluşları, Odalar (TOBB
ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar,
Konfederasyonlar, Birlikler ve Barolar
İş Kurma Hakkı ve
Hizmet Sunumu
Serbestisi
Sivil Toplum Kuruluşları
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek
ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden
kar amacı gütmeyen kuruluşlar)
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler,
vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı
gütmeyen kuruluşlar);
Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç),
Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler,
Barolar, İşçi ve İşveren Sendikaları
Sivil Toplum Kuruluşları
Bölgesel Politika ve
Yapısal Araçların
Koordinasyonu
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek
ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden
kar amacı gütmeyen kuruluşlar)
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler,
vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı
gütmeyen kuruluşlar);
Kalkınma Ajansları
Kalkınma Ajansları
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı
İşletme ve Sanayi
Politikası
Tarım ve Balıkçılık
Eğitim
Toplam Bütçe
(€)
Hibe Tutarları ve
Tahmini Proje
Sayısı
Öncelik Alanları
1.000.000
50.000€150.000€
~7 Proje
Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin
geliştirilmesi; Üretimde ve ürünlerde enerji ve
çevre performanslarının iyileştirilmesi; Çevreye
duyarlı ve enerji verimli ürünlerin, teknolojilerin ve
üretim süreçlerinin benimsenmesine yönelik bilgi,
deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı
2.000.000
50.000€150.000€
~13 Proje
Tarım ve kırsal kalkınma; Gıda güvenliği,
veterinerlik ve bitki sağlığı; Balıkçılık
50.000€150.000€
~7 Proje
Erken okul terklerinin önlenmesi ile mücadele;
Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/
yeterliliklerin geliştirilmesi; Öğretmenlerin mesleki
ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi; Okul
öncesi eğitim; Yetişkin eğitiminde kalite
1.000.000
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı
Uygun Başvuru Sahipleri
İşletme ve Sanayi
Politikası
Sivil Toplum Kuruluşları
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar,
dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi
ülkelerden kar amacı gütmeyen
kuruluşlar)
Sivil Toplum Kuruluşları
Tarım ve Balıkçılık
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar,
dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi
ülkelerden kar amacı gütmeyen
kuruluşlar)
Sivil Toplum Kuruluşları
Eğitim
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar,
dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi
ülkelerden kar amacı gütmeyen
kuruluşlar)
Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler
Sivil Toplum Kuruluşları
(Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların
federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar
amacı gütmeyen kuruluşlar)
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler,
vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı
gütmeyen kuruluşlar);
Kooperatifler, üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri,
ziraat odaları, federasyonlar, konfederasyonlar
Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler,
vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve
konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı
gütmeyen kuruluşlar);
Üniversiteler, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS
üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar,
Birlikler
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
YAKIN DÖNEMDE
DUYURULACAK HİBE
PROGRAMLARI
YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE
PROGRAMLARI
Hibe Programı
İlgili Kurum
Hibe
Programı
Bütçesi
Ortak Kültürel
Miras: Koruma ve
Türkiye il AB Arası
Diyalog Aşama II
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
2.700.000€
~30
50.000-100.000€
1.000.000€
20
20.000-100.000€
3.000.000€
15-20
20-30
10.000-50.000€
İle
50.000-200.000€
Çalışma Hayatında
Sosyal Diyaloğun
Çalışma ve Sosyal
Geliştirilmesi Hibe Güvenlik Bakanlığı
Programı
İklim Değişikliği
Hibe Programı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Tahmini Proje
Sayısı
Ortalama Bütçe
2016-2020 DÖNEMİNDE SİVİL TOPLUMA
SAĞLANACAK DESTEKLER
Sivil Toplum Diyaloğu
2016 yılından itibaren
her sene yaklaşık
6 milyon Avro
Sivil Toplum için Kapasite Geliştirme
2016 yılından itibaren
her sene yaklaşık
4 milyon Avro
Sivil Toplum Kuruluşları için hazırlanan kitapçığımıza
göz atmayı unutmayınız.
Bakanlığımızın ağına kayıt olarak Hibe Duyurularının
eposta adresine gelmesini sağlayabilirsiniz.
İlginize teşekkür
ederiz.
Download

Sivil Toplum Kuruluşları - Avrupa Birliği Bakanlığı