ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU
Český Krumlov
17. – 19. října 2013
PROGRAM
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
17. 10. 2013
14. 00 - 20. 00: Hotel Růţe, Horní ulice 154, Český Krumlov
18. 10. 2013
8. 00 - 16. 00: Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov
19. 10. 2013
8. 00 - 10. 00: Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov
STAVBA STÁNKŮ
17. 10. 2013
10.00 – 19.00: VIP partneři ve foyeru Zámecké jízdárny
12.00 - 19.00: partneři ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou
NABÍDKA AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ
17. 10. 2013 můţete vyuţít k odjezdu do Českého Krumlova zdarma mikrobus.
Odjezd ve 12. 30 hod z parkoviště před terminálem Horního areálu Nemocnice České Budějovice, a. s.
ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK
Časový harmonogram přednášek obsahuje celkový čas věnovaný tématu.
20´ zahrnuje 15´ sdělení + 5´ diskuze
15´ zahrnuje 12´ sdělení + 3´ diskuze
10´ zahrnuje 7´ sdělení + 3´ diskuze
Pořadatel XX. Jihočeských onkologických dnů 17. – 19. 10. 2013: Nemocnice České Budějovice, a. s.
Organizační výbor:
Vědecký sekretář kongresu: prim. MUDr. Václav Janovský ([email protected])
Administrativa: PhDr. Marie Šotolová (723 847 004, 387 872 015, [email protected]),
Mgr. Blanka Záleská ([email protected], 387 87 2073)
Catering a zajištění prostor: Auviex, s. r. o. Český Krumlov
Registrační poplatek:
Do 30. 6. 2013 = 1 300 Kč, do 30. 9. 2013 = 1 600 Kč, na místě = 2 000 Kč. Cena včetně 21 % DPH.
Cena rautu 18. 10. 2013 v hotelu Zlatý anděl: 650,- Kč. Cena včetně 21 % DPH.
Č. účtu: 37035231/0100 VS 648039405
Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechna odborná jednání, sborník, občerstvení v průběhu JOD.
Koncert duchovní hudby v klášterním kostele Zlatá Koruna. Vstupné je dobrovolné. Výtěţek je určen na opravu zdejších varhan.
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16.
Po dobu konání XX. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem.
ČTVRTEK 17. 10. 2013 - SATELITNÍ
SYMPÓZIA HOTEL RŮŢE, HORNÍ UL. 154, ČESKÝ KRUMLOV
Čas
Místo konání
PFIZER, SPOL. S R. O.
Sekvence - nedílnou součástí léčby renálního karcinomu
17.00 – 18.00
Rotary salónek
KOOPERATIVNÍ SKUPINA PRO NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY
Zpráva o stavu projektů
prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA (1. a VFN Praha)
Prezentace 3 vítězných interaktivních kazuistik
ASTELLAS PHARMA S. R. O.
Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty:
Můţeme zacílit?
Úvod do problematiky mCRPC
prof. MUDr. Luboš Petruţelka, CSc. (1. LF UK VFN a ÚVN)
Enzalutamid - Cíleně aţ do jádra
prim. MUDr. Jana Katolická, PhD. (FN u sv. Anny, Brno)
Klinické zkušenosti s Xtandi v ČR
doc. MUDr. Luboš Holubec, PhD. (FN Plzeň)
AMGEN S. R. O.
…k lepším léčebným výsledkům nejen u pacientek s karcinomem prsu
Předsedající: doc. MUDr. Jana Prausová, PhD. (FN Motol, Praha)
XGEVA®: Vyšší účinností k lepší kvalitě ţivota
MUDr. Ondřej Sláma, PhD.(MOÚ Brno)
XGEVA®: od inovace k léčebnému standardu
prim. MUDr. Milan Kohoutek (KN Tomáše. Bati, Zlín)
Neulasta®: Primární profylaxí k maximální účinnosti chemoterapie
MUDr. Tomáš Svoboda, PhD. (FN Plzeň)
NOVARTIS S. R.O.
Afinitor v léčbě HR+ / HER2 karcinomu prsu – pokročilého
17.00 - 18.00
Jezuitský sál
17.00 – 18.00
Salónek Roţmberk
18.00 – 19.00
Hodovní síň
18.00 – 19.00
Jezuitský sál
18.00 – 19.00
Rotary salónek
18.00 – 19.00
Salónek Roţmberk
19.00 – 20.00
Hodovní síň
19.00 – 20.00
Salónek Roţmberk
19.00 – 20.30
Jezuitský sál
20.00 – 21.00
Rotary salónek
ONKOLOGICKÁ KLINIKA VFN V PRAZE A 1. LF UK
Nové moţnosti léčby solidních nádorů (Edukační blok)
Nab – paclitaxel u karcinomu prsu
prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD.
Klinické zkušenosti s léčbou karcinomu prsu
MUDr. Martina Zimovjanová
Nab – paclitaxel u adenokarcinomu pankreatu
prof. MUDr. Luboš Petruţelka, CSc.
INPHARM SPOL. S R. O.
Od skorbutu k nádoru
Význam infuzní terapie vitaminem C u onkologických pacientů
Farmakologické a klinické aspekty
doc. MUDr. Martina Kubecová, PhD. (FN Královské Vinohrady Praha)
MUDr. Martin Majirský (FN Královské Vinohrady Praha)
ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC S. R. O.
Diagnostika a hormonální léčba postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu
- interpretace nových dat v klinické praxi
Moderátor: doc. MUDr. Jana Prausová, PhD. (FN Motol, Praha)
Nové metody v patologické diagnostice nádorů prsu – začátek světlých zítřků
nebo mnoho povyku pro nic?
prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD. (Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové)
Sekvence hormonální léčby pokročilého karcinomu prsu postmenopauzálních ţen:
Nové moţnosti?
prof. MUDr. Luboš Petruţelka, CSc.(1. LF UK a VFN v Praze)
Nové horizonty v hormonální léčbě karcinomu prsu
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD. (FN Olomouc)
TEVA PHARMACEUTICALS CR, S. R. O.
Průlomová bolest – je něco nového?
Výhody OraVescent technologie pro absorpci fentanylu
PharmDr. Aleš Berka (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové)
Průlomová bolest z pohledu algeziologa
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno)
Průlomová bolest z pohledu klinického onkologa
MUDr. Marek Sochor (Krajská nemocnice Liberec)
ROCHE S. R. O.
Life Oncology
Úvod
prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD. (Onkologické a radioterapeutické odd. FN Plzeň)
Blokace dimerizace HER2 – „Nová naděje v léčbě HER2 poz. metastatického ca prsu“
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (1.LF UK a VFN Praha)
Kvalita ţivota očima pacientek – Herceptin SC
MUDr. Katarína Petráková, PhD. (MOÚ Brno)
Má cílená léčba místo v terapii HER2 negativního karcinomu prsu?
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (1.LF UK a VFN Praha)
EISAI GESMBH
Halaven (eribulin) umí prodlouţit ţivot nemocným s pokročilým karcinomem prsu
Eribulin u pokročilého karcinomu prsu – výsledky klinických studií
prim. MUDr. Katarína Petráková, PhD. (MOÚ Brno)
Účinnost a bezpečnost léčby eribulinem v paliativní léčbě ca prsu – praktické aspekty
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (1.LF UK a VFN Praha)
PÁTEK 18. 10. 2013 - ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
9.00 - 9. 15 hod: SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ JUBILEJNÍCH XX. JIHOČESKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNŮ
Janovský V.,
Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.
9.15 – 9.30 hod: PŘEDNÁŠKA RETRO. Původní přednáška z prvních Jihočeských onkologických dnů 1994.
Pecha V.
Onkologické oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s.
EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIKA
9.30
9.45
10.05
10.20
EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ PRSU
Abrahámová J.1, Dušek L.2
1
Onkologické oddělení 1. LF a F TN, Praha, 2Ústav biostatistiky a analýz MU, Brno
SCREENING - MMG, UZ, VAKUOVÁ BIOPSIE U NÁDORŮ PRSU
Skovajsová M.
Breast Unit Praque, Praha
MRI PRSU V DETEKCI KARCINOMU PRSU
Schneiderová M.
Oddělení radiologie MOÚ, Brno
POSTAVENÍ PET/CT U KARCINOMU PRSU
Bělohlávek O., Skopalová M.
PET Centrum Nemocnice Na Homolce, Praha
10.35 – 10.55 hod: PŘESTÁVKA
Během přestávky proběhne v hlavním sále křest edukativního DVD pro pacienty „Průvodce onemocněním
zhoubným nádorem“, vydaného obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius Praha s předsedkyní správní
rady a odbornou garantkou doc. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc. (Onkologická klinika 1.LF UK a VFN Praha).
PATOLOGIE, GENETIKA
10.55
11.15
11.35
INVAZIVNÍ A IN SITU KARCINOM PRSU Z POHLEDU PATOLOGA
Skálová A.
Bioptická laboratoř, s.r.o. Plzeň
KLADY A ZÁPORY NOVÉ MOLEKULÁRNÍ KLASIFIKACE NÁDORŮ PRSU
Ryška A.
Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové
SYNDROM HEREDITÁRNÍHO KARCINOMU PRSU A OVARIÍ
Štěpánková H.1, Macháčková E.2
1
Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s., 2Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno
CHIRURGIE
11.50
12.10
12.25
CHIRURGIE KARCINOMU PRSU, SOUČASNÝ POHLED
Chromý M.
Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s.
ZMĚNY PŘÍSTUPU K CHIRURGII AXILLY
Fait V., Coufal O., Krsička P.
Odd. chirurgické onkologie, MOÚ Brno
REKONSTRUKCE PRSU PO MASTEKTOMII
Kurial P., Mařík V.
Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s.
12.45 – 14.00 hod: OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY
ČASNÝ KARCINOM PRSU
CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, CÍLENÁ LÉČBA
14.00
14.20
14.40
SYSTÉMOVÁ LÉČBA ČASNÝCH STÁDIÍ KARCINOMU PRSU
Melichar B.
LF UP a FN Olomouc
STANDARDY A NOVINKY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU
Šlampa P., Burkoň P., Čoupek P., Princ D., Slávik M.
Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno
INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU
Petera J.1, Sirák I.1, Jandík P.2
1
Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové, 2Chirurgická klinika FN a LF Hradec Králové
LOKÁLNĚ POKROČILÝ A METASTATICKÝ KARCINOM PRSU
CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, CÍLENÁ LÉČBA
15.00
15.20
15.40
LOKÁLNĚ POKROČILÝ KARCINOM PRSU A JEHO LÉČBA
Petráková K., Palácová M.
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
CHEMOTERAPIE, BIOTERAPIE A HORMONÁLNÍ LÉČBA METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU
Petruţelka L.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
STANDARDNÍ A SPECIÁLNÍ TECHNIKY PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE U KARCINOMU PRSU
Hynková L., Krupa P.
Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno
16.00 – 16.20 hod: PŘESTÁVKA
16.20
16.40
16.50
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
ROZSAH SLEDOVÁNÍ PO PRIMÁRNÍ LÉČBĚ NÁDORU PRSU S KURATIVNÍM ZÁMĚREM - PRO A PROTI
Šiffnerová H.1, Fínek J.2
1
Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., 2Onkologické a radioterapeutické odd. FN Plzeň
DUKTÁLNÍ IN SITU A MULTILOKULÁRNÍ KARCINOM Z POHLEDU CHIRURGA, SPECIFIKA LÉČBY
Polanka F.
Chirurgické oddělení FN Plzeň
MEDULÁRNÍ KARCINOM PRSU: EPIDEMIOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ ASPEKTY
Svoboda M.1, Fabian P.2
1
Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno, 2Oddělení onkologické patologie MOÚ,
Brno
PRIMÁRNÍ SARKOMY PRSU – VZÁCNÁ A OBTÍŢNÁ REALITA DIAGNOSTIKY PATOLOGA
Kinkor Z.
Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň
JAK DLOUHO JE MOŢNÉ ŢÍT S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU?
Koţnar P., Louda V.
Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s.
BOOST FORMOU PERIOPERATIVNÍ INTERSTICIÁLNÍ 3D BRACHYRADIOTERAPIE U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTEK
S KARCINOMEM PRSU – PĚTILETÉ VÝSLEDKY
Doleţel M. 1, Šťastný K.2, Kohlová T.1, Dvořáková D.3, Kolářová I.1, Vaňásek J.1, Odráţka K.1, Kroulík T.1, Jalcová L.1, Kohoutková G.1
1
KOC Pardubice, Pardubická krajská nemocnice, Multiscan s.r.o., 2Chirurgické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
3
Ambulance klinické onkologie Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
CHIRURG A RADIAČNÍ ONKOLOG U JEDNOHO OPERAČNÍHO STOLU
Jandík P.1, Petera J.1, Asqar A.2, Motyčka P.2, Sirák I.2
1
Chirurgická klinika FN Hradec Králové, 2Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
ALTERNATIVNÍ FRAKCIONAČNÍ REŢIMY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU. ZHODNOCENÍ AKUTNÍ A POZDNÍ
TOXICITY V ADJUVANTNÍ RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU U PACIENTEK LÉČENÝCH ALTERNATIVNÍM
FRAKCIONAČNÍM REŢIMEM VE FN MOTOL ZA ROK 2009 – PRVNÍ ZKUŠENOSTI
Hlaváčová A., Malinová B., Prausová J.
Onkologická klinika FN v Motole, Praha
17.50 hod: ZAKONČENÍ PÁTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU
Janovský V.
Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a. s.
20.00 – 24.00 hod: RAUT V HOTELU ZLATÝ ANDĚL
(nám. Svornosti 11, Český Krumlov)
Svůj zájem o problematiku karcinomu prsu vyjádříte součástí oblečení nebo doplňkem v růžové barvě.
Cena: 650,-Kč / 1 os.
Vstup pouze s platnými vstupenkami.
SOBOTA 19. 10. 2013 - ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA - HLAVNÍ SÁL
8.55 hod: ZAHÁJENÍ SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU
Janovský V.
Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a. s.
9.00
9.20
9.30
9.40
9.50
10.00
10.10
10.20
10.30
PROJEKT 35
Tesařová P.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
KARCINOM PRSU V TĚHOTENSTVÍ
Stankušová H., Halaška M. J., Rob L., Škultéty J.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
LIEČBA FERTILITY, HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA A HORMONÁLNA SUBSTITUČNÁ TERAPIA A RIZIKO VZNIKU
KARCINÓMA PRSNÍKA
Bella V., Zámečníková E.
Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MASTITIS, OBEZITA A RIZIKA VZNIKU KARCINÓMA PRSNÍKA
Bella V., Zámečníková E.
Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
GYNEKOLOGICKÉ VÝKONY U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU (KASTRACE VS ZACHOVÁNÍ FERTILITY)
Bendová M.1, Pavlásek J.1, Malina R.1, Kučera E.1, Kubecová M.2, Brychta M.2
1
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, 2Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské
Vinohrady, Praha
PATOLOGICKÁ MASA PRSU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ
Bajčiová V.1, Skotáková J.2, Hušek K.3
1
Klinika dětské onkologie FN Brno, 2Klinika dětské radiologie FN Brno, 3Ústav patologické anatomie FN Brno
VÝSLEDKY LÉČBY METASTATICKÉHO HER2+ KARCINOMU PRSU DLE DAT ČESKÉHO REGISTRU BREAST
Slavíček L.1, Benešová V.1, Hejduk K.2, Dušek L.2
1
Onkologické oddělení a KOC Nemocnice Jihlava, p. o., 2Ústav biostatistiky a analýz MU, Brno
NOVÉ HORIZONTY LÉČBY S BMA (BONE MODIFYING AGENTS)
Holoubek H., Neumanová R.
Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o.
OSTEONEKRÓZY OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ V SOUVISLOSTI S LÉČBOU BISFOSFONÁTY A DALŠÍMI LÉČIVY
MODIFIKUJÍCÍMI KOSTNÍ METABOLISMUS
Pavlíková G., Klíma K., Levorová J.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha
10.40 – 11.00 hod: PŘESTÁVKA
VARIA
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
OKAMŢITÉ REKONSTRUKCE PRSU V MOÚ - DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI
Coufal O.1,2, Zapletal O.1, Gabrielová L.1, Justan I.1, Hýţa P.3
1
Oddělení chirurgické onkologie MOÚ, Brno,2Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno, 3Klinika plastické a estetické chirurgie
FN U svaté Anny, Brno
ÚSKALÍ PŘI PRS ZÁCHOVNÝCH VÝKONECH U NEHMATNÝCH TUMORŮ
Motyčka P.1, Jandík P.1, Asqar A.1, Urminská H.2, Kohoutová J.2 , Nikolov D. H.3
1
Chirurgická klinika FN Hradec Králové, 2Radiologická klinika FN Hradec Králové, 3Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové
METRONOMICKÁ TERAPIE U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU
Palácová M.
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
KAZUISTIKA – INTRATHÉKÁLNÍ PODÁVÁNÍ TRASTUZUMABU U HER2+ NEMOCNÉ S VYČERPANOU LÉČBOU
PRO MENINGEÁLNÍ INFILTRACI KARCINOMEM PRSU
Sedláčková E., Barkmanová J., Petruţelka L., Netíková I.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ÚVN Praha, Oddělení klinické farmacie 1. LF UK a VFN, Praha
ČASNÉ A POZDNÍ KOMPLIKACE INTRAVENÓZNÍCH PORTŮ
Fricová J., Stříteský M.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
OBNOVENÍ FUNKCE INTRAVENÓZNÍHO PORTU NÍZKODÁVKOVOU TROMBOLÝZOU
Chovanec V.1, Renc O.1, Ţák P.2, Slováček L.3, Vacková J.4, Raupach J.1
1
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 2 IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 3Klinika onkologie
a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové, 4Nemocniční lékarna FN Hradec Králové
VASKULÁRNA TOXICITA
Jurga Ĝ.
Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave
12.20 hod:ZAKONČENÍ SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU
12.30 – 14.00 hod: OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY
14.30 – 15.30 hod: PROHLÍDKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA S PRŮVODCEM (www.klaster-zlatakoruna.eu)
(Možnost využít zdarma mikrobus. Odjezd ve 14.00 hodin z parkoviště za Jízdárnou. Návrat autobusu po skončení koncertu tamtéž.
Vstupné 100,-Kč/1 os. se hradí v pokladně kláštera.)
15.30 – 16.30 hod: KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE VE ZLATÉ KORUNĚ
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určen na opravu zdejších varhan.
POSTERY
KARCINOM PRSU JAKO SOUČÁST VÍCEČETNÉ MALIGNITY – KAZUISTIKA
Brančíková D., Protivánková M., Jandáková E., Dvořák K., Minář L., Ostříţková L., Bednařík O., Szturz P.
Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Patologie FN Brno, Radiodiagnostická klinika FN Brno
NEOADJUVANTNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA JEDNOHO CENTRA
Brančíková D., Protivánková M., Jandáková E., Dvořák K., Minář L., Ostříţková L., Bednařík O., Szturz P.
Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Patologie FN Brno, Radiodiagnostická klinika FN Brno
LÉČEBNÉ ZAŘAZENÍ AVASTINU U PACIENTEK S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU
Bustová I.
Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s.
ODHALENÍ ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY DÍKY BENIGNÍ LÉZI PRSU – KAZUISTIKA
Černá M.1, Zedníková I.1, Hes O.2, Svoboda T.3, Hlaváčková M.4
1
Chirurgická klinika FN Plzeň, 2Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, 3Oddělení onkologické a radioterapeutické FN Plzeň, 4Klinika
zobrazovacích metod FN Plzeň
AVASTIN V 1. LINII LÉČBY METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU
Čmejlová V.
Onkologická klinika FN v Motole, Praha
KDY POUŢÍT BOLUS PŘI OZAŘOVÁNÍ PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU?
Dolečková M., Chourová A., Králová D., Kutová J., Berkovský P., Kučera P.
Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s.
VÝZNAM SPOLUPRÁCE SESTRY A LÉKAŘE V PREVENCI NEŢÁDOUCÍCH ÚČINKŮ BISFOSFONÁTŮ
Hadrabová D., Bořil A., Holoubek J., Neumanová R.
Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o.
SPOLUPRÁCE RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA A LÉKAŘE PŘI PLÁNOVÁNÍ LÉČBY A V PRŮBĚHU RADIOTERAPIE U PACIENTEK
S KARCINOMEM PRSU
Koukalová B., Kovalovská E., Čiberová J., Neumanová R., Holoubek J., Kriţan K., Coufalová J., Bětíková L.
Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o.
MOŢNOSTI VYNECHÁNÍ ADJUVATNÍ RADIOTERAPIE U PACIENTEK STARŠÍCH 70 LET
Lukešová L.1, Vrána D.1, Gatěk J.2, Melichar B.1, Švach I.3, Šrámek V.1
1
Onkologická klinika FN Olomouc, 2Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas, Zlín, 3Chirurgická klinika FN Olomouc
RADIKALITA KONZERVATIVNÍCH PRS ŠETŘÍCÍCH OPERAČNÍCH VÝKONŮ A KOSMETICKÝ EFEKT - NAŠE ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY
Mergancová J., Mergancová J.
Chirurgická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s.
POSTAVENÍ, VÝHODY A LIMITACE BRACHYTERAPIE U KARCINOMU PRSU
Neumanová R.
Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o.
TAXANY V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU
Richter I.1, Dvořák J.2, Chalupa J.1, Bartoš J.1
1
Onkologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s., 2Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
PROJEKT OSOBNOST PACIENTA JAKO SPOLUDETERMINANTA ÚSPĚŠNOSTI ONKOLOGICKÉ LÉČBY, SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY
Skřivanová K.1, Brančíková D.1, 2, Peterková H.1, 6, Bendová M.1, 3, Minář L.3, Dušek L.4, Elfmarková N.1, 5, Gregor J.4
1
Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU, Brno, 2Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, 3Gynekologicko - porodnická
klinika LF MU a FN Brno, 4Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, 5CEITEC – Středoevropský technologický institut, Brno, 6Katedra psychologie FF
UP, Olomouc
RECIDIVY ONEMOCNĚNÍ U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU PO PRS ŠETŘÍCÍCH ZÁKROCÍCH LÉČENÝCH NA I. CHIRURGICKÉ
KLINICE FN OLOMOUC V LETECH 2004 - 2008
Švach I.1, Zlámalová N.1, Vrána D.2, Ćwiertka K.2, Neoral Č.1
1
I. chirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci, 2Onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci
NÁDORY PLIC U PACIENTEK PO OZÁŘENÍ PRO KARCINOM PRSU
Vančurová J.
Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
JAKÁ JE OPTIMÁLNÍ VZDÁLENOST RESEKČNÍHO OKRAJE V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ KARCINOMU PRSU PO PRS ZÁCHOVNÉM VÝKONU?
Vrána D.1, Gatěk J.2, Cwiertka K.1, Lukešová L.1, Šrámek V.1
1
Onkologická klinika FN Olomouc, 2Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, Zlín
KAZUISTIKY POKROČILÝCH INOPERABILNÍCH CA PRSŮ
Zábojníková M., Kohoutek M., Pospíšková M.
Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
SARKOM HRUDNÍ STĚNY PO OZÁŘENÍ PRO KARCINOM PRSU – KAZUISTIKA
Zedníková I.1, Šafránek J.1, Hlaváčková M.2, Hes O.3, Svoboda T.4
1
Chirurgická klinika FN Plzeň, 2Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň, 3Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, 4Onkologické a
radioterapeutické oddělení FN Plzeň
XXI. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY SE USKUTEČNÍ 16. – 18. 10. 2014
TÉM A: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT
Download

Program JOD - Nemocnice České Budějovice