í
dveř
h
c
ý
n
e
ř
v
en ote
4
D
nce 201
i
s
o
r
p
.
3
středa
:00 hodin
7
1
o
d
0
od 14:0
nda
ima Barra
h
c
a
o
J
3
m
2 435
Gymnáziu4, Beroun, tel: 311 6
82
Talichova [email protected],
s
in
lid
il:
a
e-m
beroun.cz
www.gym
informace
o přijímání ke studiu ve školním roce 2014/2015
Gymnázium Joachima Barranda
informace
o přijímání ke studiu
ve školním roce 2014/2015
 Osmileté studium
 Čtyřleté
/KKOV 79-41-K/81/ pro žáky s ukončeným 5. ročník ZŠ
/KKOV 79-41-K/41/ pro žáky s ukončeným 9. ročníkem ZŠ
Přihlášku doručte do 15. března 2015, v přihlášce vyznačte pořadí
škol, nepožadujeme potvrzení lékaře
Přihlášku doručte do 15. března 2015, nepožadujeme potvrzení lékaře.
Povolený počet přijímaných uchazečů: 30
Přijímací zkouška podle §60 odst. 2) z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nekoná.
Přijímací zkouška podle §60 odst. 2) z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nekoná.
V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle §60 odst.
13) z.č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:
a) za známky na vysvědčení v pololetí 5. ročníku z českého jazyka
a matematiky (za dvě výborné (jedničky) v obou předmětech – 10
bodů, za jednu výbornou a jednu chvalitebnou 8 bodů, jinak nula bodů)
b) celkový součet získaných bodů ze dvou testů (ČJ, MAT, předpoklad
ČJ - 50, MAT - 50, celkem maximálně 100 bodů), testy realizuje CERMAT
v rámci pokusného ověřování podle §171 odst.1) z. č. 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů č.j. MSMT-23913/2014).
Další informace na www.cermat.cz
c) v případě stejného součtu bodů více uchazečů budou dále rozhodovat lepší výsledky uchazeče v soutěžích (matematická olympiáda
Z5, matematický klokan) - výsledky v soutěži je třeba doložit diplomem, nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzeném ředitelem ZŠ
O přijetí bude rozhodnuto podle výše celkového součtu (nejvýše
může uchazeč získat celkem 110 bodů) získaných bodů v bodě a)
a b), případně c).
Testy podle bodu b) se budou konat ve čtvrtek 16. dubna 2015.
studium
Povolený počet přijímaných uchazečů: 60
V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle §60 odst. 13)
z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:
1) přijati ke studiu budou všichni, kteří se umístili v okresních kol olympiád (ČJL,MAT, ANJ, NEJ, FRJ, FYZ, CHE, BIO, DEJ, ZMP) na 1., 2. nebo
3. místě v 8. nebo 9. ročníku ZŠ bez ohledu na studijní průměr (výsledky
v soutěži je třeba doložit diplomem, nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzeném ředitelem ZŠ),
2) přijati budou další uchazeči sseřazení za přijatými podle bodu 1)
podle celkového skóre.
Body získají takto:
a) za známky z předmětů (český jazyk, cizí jazyk - který se žák učí na
ZŠ déle, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie a přírodopis) na
výročním vysvědčení v 8. a na pololetním vysvědčení v 9. ročníku základní školy. Maximální zisk za obě vysvědčení je sto bodů v případě samých jedniček. Za každý stupeň snížení známky se odečítají dva body.
b) celkový součet získaných bodů ze dvou testů (ČJ, MAT, předpoklad
ČJ - 50, MAT - 50, celkem maximálně 100 bodů), testy realizuje CERMAT v rámci pokusného ověřování podle §171 odst.1) z. č. 561/2004
Sb. ve znění pozdějších předpisů (Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů č.j. MSMT-23913/2014).
Body získané v testech budou tvořit 20% z celkového skóre, body získané za prospěch budou tvořit 80% z celkového skóre.
Další informace na www.cermat.cz
Testy podle bodu b) se budou konat ve středu 15. dubna 2015.
Další a podrobnější informace o přijímacím řízení v letošním
školním roce 2014 - 2015 najdete na
www.gymberoun.cz
Download

Informační leták k přijímacímu řízení ve školním roce 2014-2015