18. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2011
17. ROČNÍK CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA
pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody
Pořadatel: občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
Hlavní spolupořadatel: hlavní město Praha
Spolupořadatel: Městská část Praha 1
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
Nadace českého výtvarného umění
hlavní partneří
hlavní p
28. února–1. dubna 2012
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
úterý–neděle 10–18 hodin
JIŘÍ LINDOVSKÝ – 17. LAUREÁT CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA
„U nás na vesnici létala letadla velmi nízko a často, a to byl pro mě zážitek, který
měl dva momenty. Byl pro nás vlastně úplně běžný, a přesto zůstával něčím
mimořádný. Pak vzpomínám na naše staré rádio Telefunken. Otec ho pořád
opravoval, a tak jsem mohl sledovat světlo elektronek, z něhož vlastně vycházejí
zářící body mých kreseb. Zezadu z přístroje šla záře, vpředu blikalo magické oko.“
(Z rozhovoru s Jiřím Machalickým: Organická technika?, Tvar, 1995, č. 6, s. 7)
Jiří Lindovský – laureát 17. Ceny Vladimíra Boudníka
Počátky Lindovského tvorby se odvíjely ve znamení expresivně laděných
figurálních kompozic. Na ně navázal „civilními zátišími“ a „zátišími s aktem“,
v kterých realitu transformoval pomocí bodového a lineárního rastru do svébytné
výtvarné řeči, založené na redukci forem a barevné harmonii. Souběžně se
od první třetiny 70. let minulého století jeho práce nesla ve znamení vytváření
paralel mezi konstrukcí technických přístrojů a výtvarným zobrazením. V letech
1974–1978 vznikly grafiky, kresby a vrstvené reliéfy letadel (či jejich částí)
anebo televizních obrazovek, jež otevřely novou, velmi invenční fázi jeho tvorby.
Ta se v letech 1978–1988 rozvíjela především v intencích zkoumání analogií
mezi světem techniky a principy konstrukce přírodního světa. Pro toto období
bylo typické, že autor kresby vytvářel pomocí striktně rýsovaných struktur, jež
ve své době v českém umění ojedinělým způsobem poukazovaly na vztahy mezi
technickou a přírodní konstrukcí tvaru. Jednotlivé kresby či grafiky autor většinou
řadil do větších cyklů, jejichž názvy výmluvně vyjadřují témata, kterými se v té
době zaobíral: Přístroj (1978–1980), Žhavicí tělesa (1979–1980), Mikrodestičky
(1979–1980), Kabely (1979–1981), Mikrovlákna (1981–1982), Zkrat (1982–
1983), Místnosti (1982–1983) a Kolapsy (1981–1983). V těchto cyklech Lindovský
pozoruhodně vyjádřil svou fascinaci vnitřní stavbou přístrojů (např. televize
nebo počítače), jež v něm vzbuzovaly pocit, že žijí jakoby vlastním životem.
Z čistě výtvarného hlediska lze vyznění kreseb a grafik stručně charakterizovat
slovy: klid, chvění, světlo. Následující fáze jeho tvorby, trvající až do roku 1988,
souvisela s autorovou potřebou uvést dříve statické součástky do pohybu
a vyjádřit děj, respektive průběh nějaké události, například kolapsu určitého
systému. V roce 1988 se v jeho práci znovu objevila barva a téma přístrojů
rozšířil o kresby Elektromotorů, v kterých se zabýval vztahem mezi statickou
a dynamickou formou, mezi pohybem a světlem. V letech 1991–1994 pak hledal
nové možnosti, jak by své další ústřední téma – prostor a světlo – vyjádřil ještě
jiným způsobem. Díky grafickým experimentům s tiskem z umělohmotných fólií,
na kterých ho zaujala jejich měkká transparentnost a dobrá opracovatelnost, se
pomocí rytí, vypalování a prořezávání matric (fólií), kombinovaného s klasickou
kresbou, znovu a jinak začal zabývat otázkou vztahu prostoru v ploše a zároveň
Hlavní
partneři
hlavní
partneří
J. L. nar. 25. dubna 1948 v Mankovicích. Studia: 1970–1975 Akademie výtvarných
umění v Praze, (ateliér Grafiky - prof. Ladislav Čepelák). Ped. činnost: od r.1992
vedoucí ateliéru Grafika I. na Akademii výtvarných umění v Praze. Od r. 1977
uspořádal na 25 samostatných výstav ve státních i soukromých galeriích doma
i v zahraničí, vyzván k účasti na desítkách domácích i zahraničních tematických
a soutěžních výstav. Zastoupen v Národní galerii v Praze, domácích oblastních
galeriích (Liberec, Litoměřice, Litomyšl, Brno) a významných zahraničních
sbírkách (Kupferstich-Kabinett, Dresden; Fundació Joan Miró, Barcelona; Muzeum
Narodowe, Szczecin, Warszawa; Space Gallery, Nishinomia; Museo del Arte
Contemporáneo, Buenos Aires).
Partneři:
partneři
UJEP FUD
buletin2012.indd 1
k prostoru za plochou. Fascinaci
tímto „dvojím pohledem“ pak
rozvíjel v sérii „kreseb na fólii,“
jak je v té době označoval, jednak
v cyklu Elektromotorů (1992),
jimiž prozatím završil „technicistní
linii“ své práce, a jednak
v „biologické linii“ kukel, zámotků
a dalších vždy mnohonásobně
zvětšených organismů. V roce
1995 Lindovský realizoval dvě
zátiší s jablky Žňovky I., II., jež
stojí na počátku početné řady
prací na téma zátiší, v nichž se
pokusil odkaz starých mistrů
skloubit se současným výtvarným
jazykem. Neobyčejné pohledy
na obyčejné věci zachycoval
rovněž na umělohmotné fólie
a celému souboru prací dal název
Měšťanská zátiší (1995–2000).
Jiří Lindovský, Police, 2010,
sítotisk, 70 x 100 cm
Tématem zátiší v méně obvyklé
poloze se Lindovský zaobírá
také v prozatím rozpracovaném cyklu Kancelářská zátiší. Kresby místností,
někdy s průhledem do krajiny, mají v jeho tvorbě – jak jinak – také své dávné
předchůdkyně z konce 60. let. V těch nynějších ovšem poblikávají přístroje
a za oknem se šeří. Obojí, krajina i obrazovky, žijí svým životem. Klid, intimita,
ticho a současnost skloubená s tradicí. Těmito slovy lze snad nejvýstižněji
charakterizovat poslední a zatím otevřenou etapu jeho tvorby. Ladislav Daněk
Institut
mikroelektronických
aplikací
2/20/12 11:41:53 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
Porota Ceny Vl. Boudníka 2011, 22. 12. 2011.
Malý radniční klub, Staroměstská radnice, Praha.
MA Richard Drury, předseda, výtvarný kritik, Ústav umění a designu Západočeské univerzity Plzeň; Prof. František Hodonský,
laureát Ceny Vl. Boudníka 2010, Fakulta výtvarných umení Akadémie umení Banská Bystrica; Doc. PhDr. Zbyněk Janáček, děkan
Fakulty umění, Ostravská univerzita, Ostrava; Prof. Róbert Jančovič, vedoucí Katedry grafiky a iných umení, VŠVU Bratislava,
Vojtěch Kovářík, akademický malíř; PhDr. Alena Potůčková, ředitelka Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem;
Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary; PhDr. Simeona Hošková, tajemnice komise Ceny Vl. Boudníka, ředitelka soutěže
Grafika roku.
HLAVNÍ ZÁSADY
Cena Vladimíra Boudníka je prestižní cena v oblasti
umělecké grafiky, určená žijícímu českému umělci za
významný tvůrčí umělecký přínos. Nelze ji získat dvakrát.
Byla založena v roce 1995 Občanským sdružením InterKontakt-Grafik ve spolupráci s hlavním městem Praha. Jejím
záměrem je společensky ocenit grafické umělce za tvůrčí přínos
české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických
děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního
omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen
chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí
výkony umělců mladší generace.
Statut soutěže:
• Cenu Vl. Boudníka uděluje hlavní město Praha a dotuje ji
částkou 30.000 Kč.
• Cenu může získat pouze český žijící umělec, nelze ji dělit ani
získat dvakrát.
• Cena má vlastní statut a komisi, kterou tvoří sedm až devět
členů. V závěru dvouletého funkčního období komise jmenuje
nové členy. Z důvodů kontinuity se předseda stává členem
nové komise. Tajemníkem komise je zástupce vyhlašovatelské
instituce s hlasovacím právem.
• Laureát Ceny Vl. Boudníka je povinen vystavit kolekci svých
prací v rámci výstavy Grafika roku. V opačném případě komise
určí dalšího kandidáta. Laureát se stává členem komise
dalšího ročníku.
• Cenu předává zástupce hl. města Prahy na zahájení výstavy
Grafika roku.
LAUREÁTI 1995 – 2011
1995: Ladislav Čepelák, 1996: Dalibor Chatrný, 1997: Alena
Kučerová, 1998: Eduard Ovčáček, 1999: Jan Kubíček, 2000: Jan
Měřička, 2001: Květa Pacovská, 2002: Michal Cihlář, 2003: Marie
Blabolilová, 2004: Jiří Anderle, 2005: Jaroslava Severová, 2006:
Lubomír Přibyl, 2007: Vojtěch Kovářík, 2008: Zdeněk Sýkora,
2009: Mikoláš Axmann, 2010: František Hodonský, 2011: Jiří
Lindovský.
JIŘÍ LINDOVSKÝ
SEZNAM VYSTAVENÝCH PRACÍ
Bez názvu, 1987, sítotisk, 80 x 60 cm
Bez názvu 2, 1987, sítotisk, 80 x 60 cm
Elektrická zásuvka, 1988, sítotisk, 80 x 60 cm
Vypínač, 1988, sítotisk, 80 x 60 cm
Dělení, 1990, sítotisk, 100 x 70 cm
Dělení 2, 1990, sítotisk, 70 x 100 cm
Růst, 1991, sítotisk, 100 x 70 cm
Růst 2, 1991, sítotisk, 100 x 70 cm
Papriky, 2003, sítotisk, 70 x 100 cm
Molekula papriky, 2003, sítotisk, 70 x 100 cm
Police, 2010, sítotisk, 70 x 50 cm
Jiří Lindovský, Růst,1991,
sítotisk,100 x 70 cm
2
buletin2012.indd 2
2/20/12 11:41:54 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
18. ROČNÍK SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2011
SLOVO HLAVNÍ PŘEDSEDKYNĚ POROT
Grafika roku je dialogem profesionálních umělců a začínajících tvůrců
z řad studentů středních a vysokých uměleckých škol. Snad i proto
má tato soutěž v sobě náboj experimentu. Dá se říci, že možnosti
volné grafiky jsou otevřené. Vedle čistě zvládnutých klasických
postupů se s hravou invencí nových přístupů k obrazu objevují
kombinované, více méně již zažité techniky. Vedle tradičního tisku
z výšky, z hloubky a z plochy se však stále více používají digitální
technologie tisku vektorové grafiky nebo rastrové grafiky, vycházející
z fotografie. Avšak vlastní metoda ručního tisku, práce s matricí
a s barvou stále skrývá ono tajemno alchymistické kuchyně, kterou
žádná „sebeefektivnější“ technologie nemůže nahradit. Je naprosto
samozřejmé, že éra digitálních dat prostupuje i do klasických
grafických technik, ať již svým základem v podobě předlohy pro
tiskovou matrici, nebo jen jako pouhá inspirace. Snad nejvíce jsou tyto
stopy patrné v sítotisku. Možná stojí za úvahu zamyslet se nad tím,
co je a co není digitální grafika a porotcům, kteří jsou před podobné
otázky stavěni, není co závidět.
Každoroční výstava Grafika roku je neopakovatelná výběrem prací,
různorodostí témat, jež v sobě odrážejí naší přítomnou realitu,
ale i setkáváním jednotlivých tvůrčích osobností, které by za
jiných okolností podobnou šanci těžko dostaly. Je přehlídkou toho
nejzajímavějšího, co grafici za poslední kalendářní rok vytvořili. 18.
ročník byl obeslán 351 pracemi, z nichž k vystavení bylo vybráno
187. Velmi dobré zprávy jsou spojeny se studentskou kategorií. Je to
jednak dosud nejvyšší účast v historii soutěže a dále udělení dvou cen
– vedle té statutární ceny, letos ještě prestižní „Ceny EXIT – Grafika“
Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Vzestupný vývoj
co do počtu a kvality prací byl letos snad nejpatrnější v kategorii D
autorských knih a bylo opravdu těžkým úkolem vyhodnotit ty nejlepší.
Tato kategorie je ve srovnání s ostatními jiná a zvláštní, do soutěže
byla zařazena jako úplně poslední v roce 1998, má vlastní tvůrčí,
obsahová a technologická specifika a odlišná kriteria hodnocení.
Navíc jako jediná konfrontuje díla studentská s profesionálními
výtvarníky a ne vždy v této konkurenci vyhrávají ti dříve narození.
Ráda bych se ještě zmínila o kategorii B malých formátů, která
bohužel rok od roku má sestupnou úroveň. Je jisté, že Grafika roku
poskytuje umělcům vzácnou příležitost prezentovat se velkými
formáty, pro které obecně neexistuje nadbytek výstavních možností
a grafici ji, bohužel na úkor malé grafiky, skutečně využívají. Negativní
roli určitě sehrávají i předsudky vůči malé grafice jako sběratelskému
a „komerčnímu“ umění a starší generace sběratelů bibliofilií
a drobných grafických listů postupně vymírá. Možná si umělci sami
nejsou zcela vědomi faktu, že Grafika roku dává tomuto grafickému
žánru možnost zviditelnění se v aktuálním tvůrčím kontextu a tím
upozorňuje na její nezastupitelnost a uměleckou specifičnost.
Naštěstí tuto “Popelku“ mezi kategoriemi má stále Grafika roku ve
svém arzenálu a věřím, že sami grafici ji nejen neopustí, ale dají jí
šanci, která jí po právu náleží.
Doc. PhDr. Eliška Čabalová
vedoucí Ateliéru obalového a knižního designu Fakulty umění
Ostravské univerzity.
28.1.2012 Ostrava
Hlavní zásady
• Soutěž si klade za cíl podpořit uměleckou a společenskou prestiž
uměleckého oboru s bohatou minulostí a tradicemi, schopného
rezonovat současný svět a aktuální umělecké problémy. Nabízí
možnost pravidelného porovnávání tvůrčích výsledků renomovaných
umělců, neznámých a začínajících autorů, studentů a seznamuje
s nimi širokou veřejnost. Udílení cen sponzorských a společenských
institucí sleduje jejich dlouhodobé aktivní zapojení do procesu
vzájemně prospěšného profesionálního poznávání.
• Soutěž je formulována jako výstava se záměrem představit
všechny přihlášené práce. Z prostorových důvodů je ve všech
kategoriích přihlédnuto k doporučení komise.
• Soutěž je určena občanům České republiky. Ve studentské
kategorii se mohou zúčastnit i zahraniční studenti během svého
studia v ČR.
• Porotu tvoří teoretici a kritici umění, výtvarní umělci
a pedagogové. Jako pozorovatelé jsou zváni zástupci sponzorů
a spolupořadatelů.
• Každý umělec se může představit podle vlastního výběru jedním
grafickým listem, který vznikl v daném kalendářním roce, nejvýše
ale ve dvou kategoriích současně.
• Hodnocen je konkrétní grafický list, nikoliv celkový přínos autora
a cenu mohou získat autoři ocenění v minulých ročnících.
• Grafika musí být signována, datována a číslována.
• Hodnocení grafiky probíhá v několika kategoriích, které odrážejí
žánrovou a typologickou členitost grafiky. Kategorie mohou být
na základě praxe a zkušeností v průběhu jednotlivých ročníků
korigovány.
• V každé kategorii je udělena statutární cena s možností udělení
dalších nestatutárních, ev. věcných a nákupních cen. Speciální
ceny jsou konkrétně formulovány (např. za grafické techniky
apod.). Příležitostně je udělována Čestná cena poroty, která není
honorována. Vyhlašovány jsou Ceny diváka.
• Ceny jsou vyhlášeny a osobně předávány zástupci partnerských
institucí během slavnostní vernisáže Grafiky roku.
• Každá z cen je pojmenována podle svého sponzora či instituce
a je honorována částkou 10.000 Kč, malé formáty v kategorii B
částkou 5.000 Kč.
• Vítězný grafický list se stává majetkem sponzora ceny.
• Vítězná autorská kniha je darována do sbírek Památníku
národního písemnictví.
3
buletin2012.indd 3
2/20/12 11:41:54 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
GRAFIKA ROKU 2011 – VÝSLEDKY
Do 18. ročníku soutěže Grafika roku bylo přihlášeno celkem 351 prací, vystaveno 187 děl.
Komise 18. ročníku soutěže Grafika roku 2011 se konala 12. ledna 2012 ve velkém radničním klubu Staroměstské radnice v Praze.
Hlavní předsedkyně porot: Doc. Eliška Čabalová
I. Statutární ceny a čestná uznání:
Kategorie A základní - grafické listy větší než A4
Zasláno 124 grafických listů a vystaveno 86 prací.
Porota:
PhDr. Eva Neumannová (předsedkyně), kurátorka, Galerie umění
Karlovy Vary
PhDr. Eva Bendová, kurátorka Sbírky grafiky a kresby, NG v Praze
PhDr. Milada Frolcová, kurátorka Slováckého muzea, Uherské
Hradiště
PhDr. Simeona Hošková, ředitelka o.s. Inter-Kontakt-Grafik
Prof. ak. mal. Jiří Lindovský, vedoucí ateliéru Grafika I., AVU
v Praze
Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění Havlíčkův
Brod
ak. mal. Jindřich Růžička
PhDr. Karel Srp, PhD., šéfkurátor Úseku sbírek a odborné přípravy
výstav GHMP
Čestná cena poroty:
• kolorovaná suchá jehla Manhattan, Marie Filippovová,
95 x 60 cm
Pro harmonické vyvážení geometrických a senzuálních složek
obrazu v technice kolorované suché jehly abstrahujícího konkrétní
architektonický motiv.
Marie Filippovová, Manhattan, kolorovaná suchá jehla,
95 x 60 cm
Statutární cena hlavního partnera Pražská plynárenská, a. s.:
• hlubotisk z lina Parkoviště, Jiří Samek, 70 x 97 cm
Za originální přístup k ojedinělé technice linorytu z hloubky,
sumarizujícímu civilní realitu do mimořádně poetické výpovědi.
Čestná uznání:
• vlastní hlubotisková technika Roj, Šimon Brejcha, 124 x 200 cm
• digitální tisk E-Pole, Zbyněk Janáček, 107 x 406 cm
• linoryt Stůl a židle, Vojtěch Kovářík, 146 x 210 cm
• barevný linoryt Na konci zahrady, Ivo Křen, 70 x 100 cm
• serigrafie Mechanika davu, Jan Měřička, 104 x 152 cm
• tisk ze dřeva Jádro, Miloš Michálek, 100 x 70 cm
• materiálový tisk Stíny na evolventě, Lubomír Přibyl, 128 x 98 cm
Jiří Samek, Parkoviště, hlubotisk z lina, 70 x 97 cm
Nominace:
• lept Na poličce, Marie Blabolilová, 42,2 x 59,2 cm
• škrábaná akvatinta a mezzotinta Chrám lesa IV., Robin Kaloč,
67 x 50 cm
• digitální tisk Lines 10 Dsč, Jaroslava Severová, 70 x 70 cm
• mezzotinta Večer, Dalibor Smutný, 80 x 90 cm
• měkký kryt Otisk, Petr Štěpán, 70 x 62 cm
• hlubotisk Chytání, Šárka Trčková, 100 x 130 cm
• suchá jehla, mezzotinta, měkký kryt Terče, Lenka Vilhelmová,
150 x 110 cm
4
buletin2012.indd 4
2/20/12 11:41:55 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
Kategorie B - malé formáty do rozměru A4
Přihlášeno 45 grafických listů, vystaveno 26 děl.
Porota:
ak. mal. Alena Laufrová (předsedkyně)
PhDr. Rumjana Dačevová, historička výtvarného umění
PhDr. Magdalena Juříková, kurátorka Galerie Zlatá husa
Statutární cena partnera Chemia System Geo, s.r.o.
• měkký kryt Malá kantáta, Petr Štěpán, 29 x 21 cm
Porota hodnotila dosažení duchovní hloubky tématu úspornými
grafickými výrazovými prostředky.
Čestná uznání:
• polymer Schůzka, Šárka Trčková, 21 x 29,7 cm
• linoryt Velká čínská zeď, Martin Manojlín, 29,7 x 21 cm
Nominace:
• barevný dřevořez Jizva, Jan Jemelka, 23,7 x 21 cm
• mezzotinta Les I, Robin Kaloč, 10 x 7,5 cm
• hlubotisk z lina Zasněžené kůlny, Jiří Samek, 22 x 15,5 cm
• linoryt Tanečnice, Hana Urbanová, 20 x 30 cm
• suchá jehla, mezzotinta, lept Mezičas (7 days), Lenka Vilhelmová,
14, 8 x 20 cm
Petr Štěpán, Malá kantáta, měkký kryt (lept), 29 x 21 cm
Kategorie C - studentské práce
Přihlášeno 150 grafických listů, vystaveno 51 děl.
Porota:
ak. mal. Dalibor Smutný (předseda), odborný asistent ateliéru
Grafika I, AVU v Praze
Prof. Mgr. Miloš Michálek, Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad
Labem
Doc. Ondřej Michálek, Katedra výtvarné výchovy PedF UP
v Olomouci
Doc. ak. mal. Jaroslava Severová, Katedra výtvarné kultury
a textilní tvorby PedF Univerzity Hradec Králové
Doc. ak. mal. Ivan Špirk, Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze
Statutární Cena starosty městské části Praha 1
• digitální tisk Zrcadlo, Vojtěch Pálka, 100 x 190 cm, (V. roč. AVU
Praha, ateliér Grafika I., prof. Jiří Lindovský).
Komise ocenila autorův výrazný, osobitý grafický projev,
korespondující s pochopením a využitím digitálního média. V citaci
prožitku intimního příběhu i způsobu zpracování obrazového prostoru
základními grafickými prostředky vrstvením šrafur, vytváří kompaktní
a přesvědčivé dílo, přitažlivé svojí originální vizuální hodnotou.
Cena EXIT – Grafika Fakulty umění a designu UJEP v Ústí n. L.:
• digitální tisk Stopy města, Kateřina Lehká, 100 x 70 cm,
(II. roč. PedF Univerzity Hradec Králové, ateliér Grafická tvorba
a multimédia, prof. Jaroslava Severová).
Autorka nepopisuje svět prostřednictvím iluze reality, ale redukuje
formu do elementárních grafických stop, vytvářejících podmanivou
strukturu detailů, gradujících účinkem barvy. Komisi zaujal způsob,
jakým studentka analyzuje obrazový prostor do nové skladebnosti,
jenž není pouhou technologickou metodou, ale osobitým způsobem
grafického myšlení.
Čestná uznání :
• sítotisk Rty?, Barbora Halamová, 102 x 72 cm, ( Fakulta umění
a designu UJEP, Ústí n. Labem, ateliér Vizuální design,
prof. M. Michálek).
Kateřina Lehká, Stopy města, digitální tisk, 100 x 70 cm
5
buletin2012.indd 5
2/20/12 11:41:56 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
Vojtěch Pálka, Zrcadlo, digitální tisk, 100 x 190 cm
• digitální tisk Zátiší č. 04, Martin Štěpánek, 100 x 70 cm
(3. roč. PedF Univerzity Hradec Králové, ateliér Grafická tvorba multimédia, doc. J. Severová).
Kategorie D - autorské knihy s použitím grafických prvků
a technologií
Přihlášeno 32 autorských knih, vystaveno 24 děl.
Porota:
PhDr. Vilma Hubáčková (předsedkyně), vedoucí Uměleckých sbírek
Památníku národního písemnictví, Praha
Doc. PhDr. Eliška Čabalová, vedoucí ateliéru Obalový a knižní
design, Fakulta umění Ostravské univerzity
Doc. Blanka Růžičková, Katedra výtvarné výchovy PedF
Masarykovy univerzity v Brně
Statutární Cena časopisu Grapheion
• autorská kniha Darmo mluvit, Martin Raudenský, 24 x 33 cm
Za komplexní podobu knihy, za výrazné energické zpracování
tématu.
II. Speciální ceny za grafické techniky
Porota:
Prof. Jiří Lindovský (předseda)
PhDr. Magdalena Juříková
ak. mal. Alena Laufrová
PhDr. Eva Neumannová
ak. mal. Jindřich Růžička
Doc. ak. mal. Ivan Špirk
Speciální cena hlavního partnera společnosti Metrostav a. s. za
techniku tisku z výšky:
• barevný linoryt Na konci zahrady, Ivo Křen, kategorie A, 70 x 100 cm
Za grafický list zpracovaný suverénně zvládnutou technikou
mnohabarevného linorytu.
Čestná uznání:
• linoryt Město I, Helena Horálková, kat. A , 170 x 102 cm
• linoryt Expanzivní, Zdenka Hušková, kat. A, 107 x 75 cm
• linoryt Stůl a židle, Vojtěch Kovářík, kat. A, 146 x 210 cm
• tisk ze dřeva Jádro, Miloš Michálek, kat. A, 100 x 70 cm
Čestná uznání :
• autorská kniha Cesta, Jakub Elbrs, 21 x 21 cm, (Vyšší odborná
škola grafická Praha, ateliér Knižní grafika, vedoucí Milan Erazim).
Za originální minimalistické řešení autorských textů, za citlivé
propojení textů s materiálovým zpracováním.
• autorská kniha Zvíře v nás, Lenka Kahuda Klokočková, 24 x 22
cm, ( 5. roč. AVU Praha, Grafika I., J. Lindovský).
Za invenční přístup a hravé zpracování rozmanitého výtvarného
materiálu.
Nominace:
• autorská kniha L´hommage à François Villon, Boris Jirků, A4
• autorská kniha Genius loci, Anna Martinovská, 26,5 x 33,5 cm,
(Ústav umění a designu ZČU Plzeň, ateliér Knižní vazba,
MgA. Mgr. Renáta Kocmanová).
Martin Raudenský, Darmo mluvit, autorská kniha, 24 x 33 cm
6
buletin2012.indd 6
2/20/12 11:41:58 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
Nominace :
• kombinovaná technika Roj, Šimon Brejcha, kat. A,
124 x 200 cm
• barevný dřevořez Sarkofág, Jan Jemelka, kat. A, 75 x 50 cm
• linoryt Na statku, Martin Mulač, kat. C, 56,7 x 40,7 cm
Speciální cena Nadace českého výtvarného umění za techniku
tisku z hloubky:
• lept Na poličce, Marie Blabolilová, kat. A, 42,2 x 59,2 cm
Bravurní grafické zpracování klasického zátiší v technice čárového leptu.
Čestná uznání:
• škrábaná akvatinta a mezzotinta Chrám lesa IV. , Robin Kaloč,
kat. A, 67 x 50 cm
• hlubotisk, akvatinta, vlastní technika Nové domy, Ondřej
Michálek, kat. A, 68 x 100 cm
• materiálový tisk Stíny na evolventě, Lubomír Přibyl, kat. A,
128 x 98 cm
• mezzotinta Večer, Dalibor Smutný, kat. A, 80 x 90 cm
Ivo Křen, Na konci zahrady, barevný linoryt, 70 x 100 cm
Nominace:
• suchá jehla Sloupová síň, Jiří Hanuš, kat. A, 56, 8 x 80,5 cm
• kolorovaná suchá jehla Manhattan, Marie Filippovová, kat. A,
95 x 60 cm
• měkký kryt Otisk, Petr Štěpán, kat. A, 70 x 62 cm
• hlubotisk Chytání, Šárka Trčková, kat. A, 100 x 130 cm
• hlubotisk Mistrovství světa v krasobruslení na jezeře Loch
Ness, Martin Velíšek, kat. A, 68 x 44,5 cm
Speciální cena partnera Institut mikroelektronických aplikací
s. r. o. za počítačovou grafiku:
• digitální tisk Lines 10 Dsč, Jaroslava Severová, kat. A, 70 x 70 cm
Porota ocenila vysoce individualizované a tvořivé využití
standardních komerčních programů (Adobe Photoshop a Adobe
Illustrator) pro poutavé vizuální předvedení důsledků gradace
chaosových iterací.
Marie Blabolilová, Na poličce, lept, 42,2 x 59,2 cm
Čestná uznání:
• digitální tisk E-Pole, Zbyněk Janáček, kat. A, 107 x 406 cm
• digitální tisk Stopy města, Kateřina Lehká, kat. C ( 2. roč. PedF
Univerzity Hradec Králové, ateliér Grafická tvorba a multimédia,
doc. J. Severová), 100 x 70 cm
• digitální tisk + mat. laminace Co zbylo z víry, Pavla Myslíková,
kat. A, 70 x 100 cm
• digitální tisk Zrcadlo, Vojtěch Pálka, kat. C (5. roč. AVU v Praze,
ateliér Grafika I., prof. J. Lindovský), 100 x 190 cm
Nominace:
• počítačová grafika Mé druhé já, Vratislav Varmuža, kat. A,
90 x 150 cm
III. Cena diváka 2010:
1. digitální tisk Free, Petra Krupíková, kat. A
linoryt V rákosí, Miloš Sláma, kat. A
2. vlastní technika Chaos, Šimon Brejcha, kat. A
3. lept, mezzotinta Prázdná krajina, krajina bez lidí, Lenka
Vilhelmová, doprovodná soutěž Krajina
Slavnostní předání cen se konalo na vernisáži výstavy Grafika roku
2011 v pondělí 27. února 2012 v Clam-Gallasově paláci, Husova 20,
Praha 1.
Jaroslava Severová, Lines 10 Dsč, digitální tisk, 70 x 70 cm
7
buletin2012.indd 7
2/20/12 11:41:58 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE OCENĚNÝCH AUTORŮ GRAFIKY ROKU 2011
JIŘÍ SAMEK
Nar. 2.1.1955 v Náchodě. Studia: Gymnázium v Broumově; 1973-84
soukromé výtvarné studium u ak. mal. Jaroslava Uiberlaye. Odborná
činnost: Ateliér Galerie výtvarného umění v Náchodě.
Samostatné výstavy /výběr/: od r. 1995 realizoval 17 autorských
výstav v tuzemsku i zahraničí (2001 Swidnica /Galerie fotografie/,
Polsko; Náchod /Galerie výtvarného umění/; Roudnice nad Labem /
Galerie moderního umění/; 2002 Klatovy /Galerie Klatovy/Klenová;
2004 Havlíčkův Brod /Galerie výtvarného umění/; 2006 Liberec /
Oblastní galerie/; Praha /Galerie MK/; Řím /České kulturní centrum/,
Itálie; 2011 Swidnica /Miejska Biblioteka Publiczna/, Polsko; Radków
/Biblioteka Publiczna /, Polsko. Skupinové výstavy /výběr/:od 1995
se zúčastnil na 40 mezinárodních grafických bienále a trienále (2004,
2007 Mezinárodní trienále grafiky Praha; 2005, 2008, 2011 Male
formy grafiky Lodž; Umění české grafiky, Seoul. Ocenění: 1999
2.cena International Biennial of Graphic Arts, Novosibirsk, Rusko;
2000 Cena T.N.Lawrence, International Miniature Print Bristol, Anglie;
2001 Cena poroty, Pacific Rim International Print Exhibition, Hilo,
Hawaii; Speciální cena, International Biennial of Graphic Arts, Acqui
Terme, Itálie; 2002 Cena SČUG HOLLAR, Festival komorní grafiky,
Praha; Grafika roku 2002, Speciální cena za techniku lino; Grafika
roku 2003 Čestné uznání v kategorii A a v kategorii B; Čestná cena
poroty, Mezinárodní trienále grafiky, Praha; 2005, 2007, 2009 Čestné
uznání, International Biennial of Graphic Arts, Acqui-Terme, Itálie;
2005, 2007 Cena poroty, Grafix, Bienále drobné grafiky, Břeclav;
Grafika roku 2006, Speciální cena za techniku lino; Grafika roku 2008
Čestné uznání v kategorii A; Grafika roku 2011, Cena v kategorii A.
MARIE FILIPPOVOVÁ
Nar. 26. 7. 1938 v Brně. Studia: 1954–57 Výtvarná škola v Praze;
1957–63 VŠUP Praha, ateliér volné a užité grafiky a knižní kultury
(prof. A. Strnadel). Pedagogická činnost: 1974 - 96 Střední škola
uměleckých řemesel v Brně (obor grafika, kresba a kaligrafie).
Samostatné a skupinové výstavy: Její dílo bylo prezentováno na více
jak padesáti výstavách doma i v zahraničí, účastnila se též desítek
kolektivních výstav a přehlídek. Ocenění: Obdržela řadu profesních cen
a uznání, např. 2008 Cena města Brna za celoživotní dílo; Grafika roku
2011, Čestná cena poroty kategorie A.
PETR ŠTĚPÁN
Nar. 17. 4.1953 v Chocni. Studia: 1972-77 Konzervatoř v Praze (obor
varhany); 1979-84 AVU v Praze (prof. L.Čepelák). Samostatné výstavy
(výběr):1994 Kabinet grafiky, Olomouc; 1996 Výstavní síň Fronta (s H.
Horálkovou), Praha; 2001 Galerie F. Drtikola, Příbram; 2003 Moravský
Krumlov (s P. Šleglem); 2004 Galerie umění, Karlovy Vary; 2008
Nová síň, Praha; 2011 Galerie výtvarného umění (s P. Šleglem), Most.
Skupinové výstavy (výběr): převážně se skupinou Corpora S (1995
Synagoga v Libni, Praha; 1996 Dům umění, Brno; 1999 Zámeček,
Příbram; 2007 Univerzitní galerie, Plzeň; 2008 Oblastní galerie,
Hodonín; Severočeská galerie, Litoměřice; 2009 Oblastní galerie,
Rakovník; 2011 Nová síň, Praha) a s Uměleckou besedou
(2000 Mánes, Praha; 2003 GHMP, Praha; 2007 Novoměstská
radnice, Praha; 2009 , Severočeská galerie, Litoměřice; 2011
Galerie kartografie, Praha). Ocenění: 2000, 2002 Cena poroty,
Středoevropské bienále kresby v Plzni; 2003 Čestné uznání, Bienále
drobné grafiky, Břeclav; Grafika roku 2009, Cena v kategorii A; Praha;
Grafika roku 2011, Cena v kategorii B.
VOJTĚCH PÁLKA
Nar. 24. 8. 1986 v Brně. Studia: 2002 – 03 Gymnázium Pavla
Křížkovského s uměleckou profilací, Brno; 2003 – 07 Střední škola
umění a designu, Brno (obory: užitá fotografie a užitá malba); od
2007 AVU Praha, ateliér Grafika I. (Prof. Jiří Lindovský). Samostatné
výstavy: 2010 Městská knihovna v Praze – Opatov. Skupinové
výstavy: 2003 Nipa pow wow, hrad Veveří; My, Galerie 10, Brno;
2006 Bylo nás sedm, kavárna Jelení, Praha; S chutí (pomeranč a jiné
projekty), výstavní prostory SŠUD; Grafika, galerie Lužánky, Brno;
2007 Ateliér Grafika I, Olomouc; 2009 Kladenské dvorky; 2012 Morna
art galery, Praha. Ocenění: Grafika roku 2009 - Cena ve studentské
kategorii C; Grafika roku 2011 - Cena v kategorii C.
KATEŘINA LEHKÁ
nar. 17. 6. 1986 v Hradci Králové. Studia: 2005 -11 ČVUT, Fakulta
architektury (obor Architektura – bakalářské a magisterské studium),
od 2010 UHK, Pedagogická fakulta, obor Grafická tvorba – multimédia.
Skupinové výstavy: 2005-11 účast na každoročních ateliérových
výstavách FA ČVUT; 2011 Výstava diplomových prací FA ČVUT; Výstava
XIII. Trienále českého ex-libris Chrudim. Ocenění: 2002 Cena ve
výtvarné soutěži Alšova země; Grafika roku 2011, Cena EXIT Grafika
v kat. C.
MARTIN RAUDENSKÝ
Nar. 27. 4. 1968 Ústí n. Labem. Studia: 1986–91 PF UJEP Ústí
n. L., katedra výtvarné výchovy; 1991–94 VŠUP Praha, mimořádné
postgraduální studium - obor filmová a televizní grafika (prof. M.
Jágr a prof. J. Barta), 2007 obhajoba doktorské práce na PedF
UJEP Ústí n. L., katedra výtvarné výchovy (prof. J. David) na téma
„Hra v grafickém umění“. Pedagogická činnost: přednáší grafiku,
ilustraci a grafický design na Fakultě užitého umění a designu UJEP
v Ústí n. L a na Katedře výtvarné výchovy PF UK v Praze. Vedl též
workshopy a přednášel v zahraničí (2006 Fachhochschule Düsseldorf;
2007 Hacettepe University Ankara; 2011 Polytechnická univerzita
Petrohrad). Samostatné výstavy (výběr): 1990 GVU Roudnice n. L.
(s J. Černickým); 1993 Galerie „Suterén“, Ústí n. L.; 1996 Don Špagát,
rytíři a upíři, Oblastní galerie Liberec; 1998 Zorro číhá v předsíni,
Galerie E.Filly, Ústí n. L.; 2000 Rizoto bazar, Galerie E. Filly, Ústí n.
L.; 2001 ULB 36 60 (jako RIZOTO), Galerie „Suterén“, Ústí n. L.; 2010
Galerie „Armaturka“, Ústí n. L. Skupinové výstavy (výběr): od 1998
Grafika roku, Praha; od 2000 Mezinárodní bienále grafického designu,
Moravská galerie, Brno; 2002 Současná česká a francouzská autorská
kniha, Centrum autorské knihy St. Yrieix la Perche, Francie; 2003,
2005 Národní knihovna; Bienále ilustrací Bratislava BIB. Bratislava;
2006 Photography & the Artist Book, The Light Factory, New York, USA;
2011 BigMag – Časopisy v Česku po roce 1989, DOX, Praha. Ocenění:
Grafika roku 2011, Cena v kat. D – autorská kniha.
IVO KŘEN
Nar. 6.2.1964 v Pardubicích. Studia:1983 – 88 Pedagogická fakulta
Hradec Králové - obor výtvarná výchova, český jazyk. Samostatné
výstavy (výběr): 1994 a 1999 Východočeská galerie v Pardubicích;
2002 Městské muzeum a galerie v Poličce; 2004 Galerie Hollar, Praha;
2011 Ivo Křen - Carpe Diem, Oblastní galerie v Liberci. Skupinové
výstavy (výběr): se Skupinou Rubikon (2001 Reykjavik Art Museum,
Reykjavik, Island; 2003 The Mission of the Czech Republic to the
European Communities, Brussels, Belgie; 2011 Neues Rathaus, Weiden,
Německo); od 1997 Grafika roku, Praha a účast na řadě mezinárodních
grafických bienále a trienále (2001 2nd International Small Engraving
Exhibition, Cremona, Itálie; 2004 Miniprint Triennial, Lahti, Finsko;
2007 V. mezinárodní trienále grafiky Praha, Transfery, Praha). Ocenění:
2000 Cena hlavního sponzora – České pojišťovny, 6. Festival komorní
grafiky, Galerie Hollar, Praha; Grafika roku 2003, Cena za linoryt;
Grafika roku 2006, Čestné uznání za grafickou techniku; Grafika roku
2009, Čestné uznání v kat. A; Grafika roku 2011, Cena v technice tisku
z výšky.
MARIE BLABOLILOVÁ
Nar. 4. 3. 1948 v Praze. Studia: 1963-67 SOŠV Praha; 1967-1973 AVU
Praha (prof. L. Čepelák, J. John, F. Jiroudek, A. Paderlík). Samostatné
8
buletin2012.indd 8
2/20/12 11:41:59 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
výstavy (výběr): 2007 Galerie Doma, Kyjov; Galerie Anderle, Kabinet
grafiky, Praha; 2008 Galerie Magna, Ostrava; 2009 Galerie Šternberk,
Šternberk; 2010 Galerie Dion, Praha; 2011 Topičův salon, Praha;
Galerie Platinium, Brno; Památník Terezín. Skupinové výstavy (výběr):
2007 Průzračný svět: Podoby vody, Galerie moderního umění v Roudnici
nad Labem / Landschloss Pirna; Svět české grafiky, zámek Bruntál;
2010 Není plotna jako plotna, Havlíčkův Brod, České Budějovice,
Příbram; 2011 A jiné věci, Galerie Caesar, Olomouc; Umění české
grafiky, Seoul. Ocenění: 1988 Cena starosty města Lodže - Bienále
Krakow; 1998 Cena Festivalu komorní grafiky Galerie Hollar, Praha;
2003 Cena poroty Bienále drobné grafiky, Břeclav;
2003 Cena Vl. Boudníka; Grafika roku 2011, Cena za hlubotisk.
JAROSLAVA SEVEROVÁ
Nar. 1. 4. 1942 v Praze. Studia: 1960-66 - Akademie výtvarných
umění v Praze. Pedagogická činnost: 1992–2007 pedagogem
na Fakultě architektury ČVUT v Praze (1995 docentkou); od 2005
Katedra výtvarné kultury PedF Univerzity Hradec Králové. Samostatné
výstavy (výběr):1967 Reekumgalerij, Apeldoorn; 1968 Galerie Zelle,
Reutlingen; 1971 Galerie Hollar, Praha; 1984 Galerie Fronta, Praha;
1988 Galerie V. Kramáře, Praha; 1993 Galerie V. Špály, Praha; 1994
České kulturní centrum, Berlin;1998 Pražský hrad, Starý palác, Praha;
2001 Galerie Gambit, Praha; 2007 Galerie moderního umění, Hradec
Králové; 2008 Alšova jihočeská galerie / Wortnerův dům, České
Budějovice. Skupinové výstavy (výběr): od 1968 se zúčastnila řady
mezinárodních grafických bienále a trienále – 2001 III. international
triennale of Graphic, Palác Adria, Praha; 2003 7 international Biennial
of Drawing and Graphic Arts, Gyor, Hungary; Tschechische Grafik,
Berlin; 2003-04 Eurografik Moscow; 2005 Quinze graveurs tchèques,
Galerie de Wégimont, Liège; Czech Prints of the Sixtees, Czech culture
Centrum, Paris; 2007 5. International Print Triennial Praha; 2009 The
International Print Triennial Kraków, Poland; 2011 Umění české grafiky,
Galerie Space Lou, Seoul. Ocenění: Grafika roku 2001, Cena v kat. A;
Grafika roku 2002, Cena za počítačovou grafiku; Grafika roku 2004,
Cena v kat. A; 2005 Cena Vladimíra Boudníka; Grafika roku 2007, Cena
za počítačovou grafiku; 2009 Cena primátora města Opole, Mezinárodní
grafické trienále Krakow; Grafika roku 2011, Speciální cena za
počítačovou grafiku.
SEZNAM VYSTAVENÝCH PRACÍ
KATEGORIE A - ZÁKLADNÍ
ak. mal. Mikoláš Axmann, nar. 1955, 1978-83 AVU, prof. L. Čepelák, Z Českého
ráje, kamenopis, 160 x 140, 1/1, tisk autor
MgA. Monika Immrová, nar. 1970, 1995-2001 AVU, Bez názvu, rytina skoblinou
(hlubotisk), 30 x 25, 1/6, tisk autorka
Eva Jakubcová, nar.1985, Zastaví se čas, digital print, 88 x 58,6, 1/5
Mgr. Radim Bejlovec, nar. 1974, OU 1992-97 Filosofická fakulta, konzultace prof. J. Lindovský, AVU, Bez názvu, linoryt (negativní lino), 60 x 60, 1/1, tisk autor
Doc. PhDr. Zbyněk Janáček, nar. 1957, E-Pole, digitální tisk, 105 x 400, 1/1, tisk
autor
ak. mal. Marie Blabolilová, nar. 1948,1967-73 AVU Praha (Čepelák, Jiroudek,
John), Na poličce, lept, 32,5 x 50, 2/50, tisk autorka
ak. mal. Jarmila Janůjová, nar.1948, 1968-74 AVU (prof. A. Fišárek), List,
barevný dřevořez, 52,5 x 40, 3/6, tisk autorka
Pavel Brázda, nar. 1926, 3 semestry AVU ( prof. Sychra), Varování, inkoustový
tisk, 60 x 90,3, 1/3, tisk Studio Sluka
Evžen Jecho, nar. 1945, UPŠ, Uvězněný námět, artware-digitální tisk, A1, 2/3,
tisk Interexpo
Šimon Brejcha, nar. 1963, Roj, vlastní hlubotisková technika + linoryt, 124 x
200, 1/1, tisk autor
ak. mal. Jan Jemelka, nar.1953, 1972-78 AVU Praha (prof. Smetana), Sarkofág,
barevný dřevořez, 65 x 34, 2/7, tisk autor
MgA. Pavla Dvorská, nar.1974, FaVU VUT Brno, at. Kresba, Tamaryšek v Omyši,
linoryt, A3, 2/15, tisk autorka
Mgr. Klára Jirsová, nar.1981, 2000-2006 FF UK, Český jazyk a literatura, Zimní
krajina, suchá jehla, 50 x 35, 5/15, tisk autorka
MgA. Petr Fiala, nar. 1969, 1995-2002 AVU, (prof. Lindovský, Sopko, Střížek), Nad
městem, barevná litografie, 54 x 76, 18/39, tisk autor
MgA. Robin Kaloč, nar.1982, 2003-9 AVU Praha, At. Grafika, Chrám lesa IV,
škrábaná akvatinta, mezzotinta, 67 x 50, 1/3, tisk autor
ak. mal. Marie Filippovová, nar. 1938, 1957-63 VŠUP Praha, Manhattan,
kolorovaná suchá jehla, 89 x 49,5, 3/10, tisk autorka
Viktor Karlík, nar. 1962, Magor ve městě, serigrafie, 47,5 x 37, 11/25,
tisk R. Řebec a A. Komárek
MgA. Patrik Hábl, nar. 1975, od 1998 AVU - experimentální grafika (V. Kokolia),
Neohraničený prostor, litografie, 43 x 54, 1/1, tisk autor
ak. mal. Jan Kavan, nar. 1947, 1966-1972 VŠ UMPRUM (prof. Strnadel, Trnka,
Sklenář), Devět fragmentů osudu, akvatinta, tvarované matrice, variabilní
soutisk, 90 x 64, 2/10, tisk autor
Mgr. Jiří Hanuš, nar.1981, 2003-2009 PedF UK Praha, Kat. Výtvarné výchovy,
Sloupová síň, suchá jehla, 40,3 x 59,3, 7/10, tisk autor
MgA.Barbora Heřmanová Štefková, nar. 1987, FU OU, At. grafiky, prof. E.
Ovčáček, Písková hora, linoryt, linořez, 86 x 60, 4/5, tisk autorka
ak. mal. František Hodonský, nar. 1945, 1963-69 AVU, (prof. Jiroudek),
Z podzimních hladin, dřevořez, 90 x 60, 1/6, tisk autor
Mgr. Xenia Hoffmeisterová, nar.1958, SUPŠ, DAMU, Vetřelci, suchá jehla, B1,
2/5
Mgr. Bohdana Holubcová, nar. 1944, 1961-65 Pedagogická fakulta Brno, Život
plážových povalečů II., linoryt - ruční tisk, 155 x 75, 3/5, tisk autorka
Pavel Hora, nar. 1968, 1987-89 SOŠV, Míjení, kombinovaný tisk z výšky (lino,
kov, plast, brusný papír), 16,8 x 16,8 (5x), 2/10, tisk autor
Doc. ak. mal.Svatopluk Klimeš, nar.1944, Nanosvět, slepotisk kolorovaný
ohněm, 70 x 80cm, náklad 10 ks, tisk autor
MgA. Jan Kocman, nar. 1979, 2001-06 PedF ZČU Plzeň, 2006-08 Ústav umění
ZČU, Možné cesty, hlubotisk, 70 x 100, 1/1, tisk autor
Vojtěch Kovářík, nar.1976, 1997-2003 FAVU VUT Brno, At. Kresba a grafika, Stůl
a židle, linoryt, 130 x 170, 1/4, tisk autor
MgA. Pavel Kozubík, nar.1981, 2001-2008 FU OU, At. grafického designu (MgA
Pavel Noga), I have a dream, serigrafie, B1, 18/25, tisk P. Dvořák
ak. mal. Markéta Králová, nar.1952, 1972-78 VŠUP, At. ilustrace a grafiky (prof.
Z. Sklenář), Z cyklu „Krajiny“, lept, 100 x 70, 3/60, tisk Milan a Pavel Dřímalovi
MgA. Petra Krupíková, nar.1982, Bez názvu, digitální tisk, B1,1/1
ak. mal. Helena Horálková, nar.1955, SOŠU V. Hollara, 1974-9 Kunsthochschule
Berlin, Město I., linoryt, 153 x 91, 1/3, tisk autorka
Mgr. Ivo Křen, nar.1964, 1983-88 Ped. fakulta v Hradci Králové, Na konci
zahrady, barevný linoryt, 65 x 95, 3/4, tisk autor
Mgr.A. Jana Hubatková, nar. 1970, 1989-97 VŠUP (At. Ilustrace a grafiky, prof.
Šalamoun), Ke kameni…( Z cyklu „Mapy“), kamenotisk, 53 x 65, 1/7, tisk
autorka
MgA. Ivana Kunová, nar.1987, 2006-2011 FU OU Ostrava, at. Volná grafika (prof.
Ovčáček), Krajina města VI, komb. technika - hlubotisk, linoryt, 43 x 78, 2/5,
tisk autorka
MgA. Zdenka Hušková, nar. 1977, 1997-2004 AVU, at. Grafika I., Expanzivní,
linoryt, 100 x 70, 1/6, tisk autorka
Ing. arch. Michal Kutálek, nar.1979, 1998-2006 FA ČVUT, Zkrocení, PC - digi
print, 180 x 100, 2/5, tisk Legia Brno
9
buletin2012.indd 9
2/20/12 11:41:59 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
Aleš Lamr, nar.1943, 1960-64 SUPŠ Brno, Neostrá růžová, sítotisk, 99 x 69, tisk
Štutzbart
Jiří Sibinský, nar.1947, 1970-75 SPŠS Ostrava, Zrcadlení II, digitální tisk,
90 x 90, 1/10, tisk autor
Tomáš Laub, nar.1963, soukromá studia, Bambusy, netoxický tříbarevný lept,
32,8 x 39,1, 2/30, tisk autor
Mgr., PhD. Marek Sibinský, nar.1974, 1992-97 KVT PedF OU (prof. Ovčáček),
2001-3 US Katowice, Dav II, digitální tisk, 73 x 114, 1/10, tisk autor
Mgr.A. Zuzana Malénková, nar.1982, 2002-2008 VŠVU Bratislava (prof.
Jančovič), Krabice tmy, komb. technika - tisk z textilní matrice, prošívané nití,
90 x 65, 1/1, tisk autorka
Mgr. Jana Skořepová, nar.1974, 1997-2002 PF UJEP Ústí n.L., Duše, tisk
z papírové matrice, 70 x 50, 2/2, tisk autorka
Jan Měřička, nar. 1955, Mechanika davu, serigrafie, 104 x 152, 1/2, tisk autor
ak. mal. Petr Sládek, nar.1961, 1981-87 prof. Radomír Kolář, Voda a člověk,
sítotisk, 99 x 58, tisk Václav Koleš
prof. Miloš Michálek, nar.1949, 1967-71 PedF, Výtvarná výchova, Ústí n. L.,
Jádro, tisk ze dřeva, 80 x 60, 3/5, tisk autor
Miloš Sláma, nar. 1965, Vyšší odb. škola V. Hollara (obor - grafika, ilustrace),
Nekonečný rákos, linoryt, 63 x 80, 5/7, tisk autor
doc. Ondřej Michálek, nar. 1947, KVV FF UP Olomouc, Nové domy, hlubotisk,
akvatinta, vlastní technika, 50 x 75, 9/15, tisk autor
ak. mal. Michal Slejška, nar. 1959, 1983-89 VŠUP Knižní kultura (prof. M.
Hegar) a MgA. ArtD Markéta Váradiová, nar. 1973, 2006-2010 VŠVU Bratislava,
Ohlédnutí, digitální tisk, 80 x 80, 1/3, tisk FUD UJEP
doc. Ph.D. Karel Míšek, nar.1945, 1964-71 VŠUP, 1971-73 Akademie výtv. umění,
Varšava, Tančící židle, digitální tisk, 50 x 85,1/4
Mgr. Pavla Myslíková, nar.1983, 2007-10 UHK Graf. tvorba – multimédia (doc.
J. Severová), Co zbylo z víry, dig. tisk + mat. laminace, 70 x 100, 1/5
ak. soch. Jaromíra Němcová, nar. 1959, AVU Praha (prof. S. Hanzík), V kleci, tisk
z plechu a sítě, 70 x 100, 1/1, tisk autorka
Petr Nikl, nar. 1961 a Petr Korbelář, nar. 1971, Bez názvu, litografie, 70 x 70,
1/4, tisk Petr Korbelář
Mgr.A., ArtD. Pavel Noga, nar.1969, 1990-96 VŠUP, 2004-2008 VŠVU Bratislava,
Varhany, sítotisk, 68 x 97, 8/15, tisk L. Dvořák
ak. mal. Gabriela Nováková, nar.1964, VŠUP Praha, At. filmové a televizní grafiky
(prof. M. Jágr), Stopy města v její paměti, počítačová grafika - inkoustový tisk,
55 x 55, 1/5, tisk Powerprint Dejvice
Josef Odráška, nar.1945, Možnost volby, serigrafie, 100 x 128, 3/7, tisk DVOŘÍK
SÍTO
Vít Ondráček, nar.1959, Střední umprum Brno, obor Grafika (prof. D. Chatrný),
Zápisník zmizelého I., tisk z korkové masky, 30 x 54,5, 2/27, tisk autor
ak. mal. Berenika Ovčáčková, nar.1964, 1986-1991 AVU Praha, Dialog, digitální
tisk, 62 x 79,5, 1/3, tisk autorka
M.A.Dr. Dominika Paštéková, nar.1967, 1986-93 VŠUP (prof. A. Matasová),
1991-2 École des beaux arts, Le Havre, Caravane passe et les chiens aboient,
sítotisk, 99 x 70, 1/3, tisk autorka
Arch. D.I. Sylva Pauli, nar. 1960, 1980-85 TU Praha, Menelaos, collagrafie,
kombinace suché jehly a tisku z hloubky a z výšky, 53 x 76, 1/1, tisk autorka
Pavel Piekar, nar. 1960, soukromá studia, Zbyňkův dvorek, barevný linoryt, 46 x
66, 3/8, tisk autor
Bc. Karel Pobříslo, nar. 1964, Slezská univerzita v Opavě, obor Tvůrčí fotografie,
Holka z plakátu, počítačová grafika, pigmentový tisk, 82 x 60, 2/30, tisk Akord
Chomutov
Mgr. Tereza Smetanová, nar.1979, 1999-2003 OU, PDF, KVT, at. volné a užité
grafiky (prof. E. Ovčáček), Fáze zániku 2, dvoubarevný linoryt, 58 x 77,5, 1/10,
tisk autorka
ak. mal. Dalibor Smutný, nar.1964, 1982-88 AVU Praha (prof. L. Čepelák), Večer,
mezzotinta, 60 x 70, 1/30, tisk autor
Monika Stocková, nar.1963, 2008-20011 Akademie Faber-Castell, Čas s jistotou hranící pravděpodobnost, litografie, 43 x 54, 18/20, tisk Martin Bouda
ak. mal. Naďa Synecká, nar.1926, 1946-52 AVU Praha, Ledový odraz záře, kom.
barevný lept s kresbou, 96 x 65, 2/5, tisk Milan Dřímal
ak. mal. Jan Šafránek, nar.1947, 1976-82 AVU, at. Grafiky (prof. L. Čepelák),
Bludiště iluzí, dřevořez, 83 x 56, 1/10, tisk autor
ak. mal. Jaroslav Šerých, nar.1928, 1950-56 AVU, 1957-60 aspirantura, Sancta Agnes
de Bohemia, suchá jehla s mědirytinou, 50 x 44, 7/25, tisk Pavel a Milan Dřímalovi
ak. mal. Petr Štěpán, nar.1953, 1978-1984 AVU Praha (prof. L. Čepelák), Otisk,
měkký kryt (lept), 49 x 50, 2/10, tisk autor
ak. mal. Šárka Trčková, nar. 1965, 1986-1992 AVU, diplom v at. D. Chatrného,
Chytání, hlubotisk, 88 x 118, 2/30, tisk autorka
MgA. Lukáš Tůma, nar. 1976, 1994-2000 AVU, Grafika I, Socha, Krajina,
hlubotisk, čárový lept, 60 x 66, 3/4, tisk autor
Mgr. doc. Vratislav Varmuža, nar. 1934, FF Palackého univ. Olomouc, Mé druhé
já, počítačová grafika, inkoustový tisk, 82 x 144, 2/3
ak. mal. Martin Velíšek, nar. 1968, 1981-1996 AVU Praha (prof. B. Dlouhý,
M. Šejn), Mistrovství světa v krasobruslení na jezeře Loch Ness, hlubotisk,
56 x 27, tisk autor
ak. mal. Lenka Vilhelmová, nar. 1957, AVU Praha (doc. Čepelák), Terče, suchá
jehla, mezzotinta, měkký kryt, 150 x 110, 3/10, tisk autorka
doc. ak. mal.Magdalena Vovsová, nar.1954, 1978-84 AVU, At. grafiky (prof.
L. Čepelák), VIII/VIII, akvatinta, 135 x 50, 2/13, tisk autorka
doc. ak. mal. Miloslav Polcar, nar. 1947, 1967-1973 VŠUP Praha, at. malby,
Jedna z druhé, instalace- tisk, matrice (dřevořez), 150 x 150, 1, tisk autor
Ivan Wild, nar. 1941, Seance, vícebarevný inkoustový soutisk, 50 x 73, 2/3,
tisk SUMA Praha
Lubomír Přibyl, nar. 1937, Výtvarná škola Praha, AVU Praha (prof. Rada), Stíny
na evolventě, materiálový tisk, 112 x 85, 1/20, tisk autor
MgA.Markéta Zlesáková, nar.1976, 1997-98 VŠUP, textilní tvorba, Hladina,
sítotisk, B1, 22/26, tisk autorka
doc. Dana Puchnarová, nar.1938, 1959-64 AVU Praha, Tichá harmonie,
prostorová grafika, litografie, tisk Litograf. dílna - Bouda, Lípa
Emanuel Ranný, nar. 1943,ŠUŘ Brno, Málobraní, suchá jehla, 50 x 53, 7/20, tisk
autor
MgA.Pavla Richterová, nar. 1987, 2006-2011 FU OU, at. Volná grafika
(prof. Ovčáček), Borůvky (Beskydy), linoryt, linořez, tisk z lepenky, 80 x 45, 1/11,
tisk autorka
KATEGORIE B – DO FORMÁTU A4
Pavel Brázda, nar.1926, AVU - 3 semestry, Dvojice v manéži, inkoustový tisk,
20,2 x 20, 1/10, tisk Studio Sluka
Mgr.A. Irena Bujárková, nar. 1966, 1985-92 VŠUP, Knižní ilustrace a grafika, Sad,
měkký kryt, 9 x 15, 40/50, tisk Vl. Bujárek
Josef Ruszelák, nar.1938, UMPRUM Uherské Hradiště, Na ulici Česká, digitální
tisk, 35,5 x 26, 2/15, tisk autor
ak. mal. Dušan Černý, nar. 1959, 1978-84 AVU (prof. Jiroudek), Jablko, hlubotisk
z výšky, 19 x 24,5, 12/15, tisk autor
Jiří Samek, nar.1955, autodidakt, Parkoviště, hlubotisk z lina, 54 x 79, 5/20,
tisk autor
Petr Heřman, nar.1977, 1991-95 SPŠ Stavební České Budějovice, Chůvičky
japonské, linoryt, 10 x 14, 5/6, tisk autor
ak. mal. Josef Saska, nar. 1949, AVU Praha (doc. Čepelák), Hlava, bar. akvatinta,
41 x 32, 3/38, tisk autor
MgA. Barbora Heřmanová Štefková, nar.1987, 2006-11 FU OU, at. Volná grafika,
prof. E. Ovčáček, Plavci, linoryt, 18,5 x 16, 3/9, tisk autorka
doc. ak. mal. Jaroslava Severová, nar.1942, 1960-66 AVU Praha, Lines 10 Dsč,
digitální tisk, 66 x 66, 1/10
Pavel Hora, nar.1968, 1987-89 SOŠV, Dvanáct zastavení v čase a prostoru,
tisk z výšky a ražba (lino, kov, plast, brusný papír), 16,8 x 16,8, 1/20, tisk autor
10
buletin2012.indd 10
2/20/12 11:41:59 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
Eva Jakubcová, nar.1985, Bez názvu, digitální tisk, 25,48 x 17, 1/5
ak. mal. Dagmar Janová, nar. 1960, 1981-87 VŠVU Bratislava, prof.
A. Brunovský, Na cestě, suchá jehla, A5, 2/10, tisk Marián Janov
ak. mal. Jarmila Janůjová, nar.1948, 1968-74 AVU, Slunce, barevný
dřevořez,12,5 x 9,5, 3/15, tisk autorka
ak. mal. Jan Jemelka, nar.1953, 1972-78 AVU Praha, Jizva, barevný dřevořez,
8,5 x 9,5, 2/5
MgA. Robin Kaloč, nar.1982, AVU Praha, Les I., mezzotinta,10 x 7,5, 1/10, tisk
autor
univ. prof. Zdeněk Kučera, nar. 1935, Univ. Palackého, Kat. výtvarné výchovy,
Porucha, Inkprint, 19,1 x 19,1, 3/6, tisk autor
Bronislav Liberda, nar.1937, 21/XI-11, lept, 15 x 16,5, 4/5, tisk autor
Vojtěch Hrubant, nar.1990, AVU Praha, Grafika I, prof. J. Lindovský, 2. roč.,
Diesel, linoryt, 77 x 58, 4/8
Veronika Chasová, nar.1989, FUD UJEP Ústí n. L., prof. M. Michálek, Kačenka,
sítotisk, 50 x 50, 3/10, tisk Jaromír Limr
Bc. Juliána Chomová, nar. 1988, VŠVU Bratislava, od 2011 VŠUP Praha, Ateliér
Ilustrace, J. Horváth, Chuwy Boy (Zo série Jednohubka), sítotisk, 83 x 45, 2/12,
tisk René Řebec
Dis. Lenka Kahuda Klokočková, nar.1984, AVU Praha, Grafika I.,
prof. J. Lindovský, 5. roč., Černý kalhoty, litografie, 70 x 50, 4/5, tisk autorka ve
spolupráci s MgA. Fialou
Magda Kartáková, nar.1991, Univerzita Hradec Králové, PedF, Kat. výtv. a text.
tvorby, doc. J. Severová, 1. roč., Vnitřní krajina, digitální tisk, 66 x 94, 1/10
Mgr.A. Zuzana Malénková, nar.1982, 2002-2008 VŠVU Bratislava, prof. R.
Jančovič, Fragment –Madona, lept a suchá jehla, 20 x 15, 3/5, tisk autorka
Janetta Klemensová, nar. 1977, Univerzita Hradec Králové, PedF, Kat. výtvarné
a text. tvorby, doc. J. Severová, 3. roč., Světlo, digitální tisk, 66 x 100, 1/3, tisk
UHK
Mgr. Martin Manojlín, nar.1972, 1990-1995 PF UJEP - prof. M. Michálek, Velká
čínská zeď, X3/9, 11 x 15, 82/100, tisk autor
Lukáš Kodydek, nar.1984, Univerzita Hradec Králové, Graf. tvorba - multimédia,
doc. J. Severová, 3. roč., Bez názvu, digitální tisk, B1, 1/5, tisk UHK
Vít Ondráček, nar.1959, Střední umprum Brno, Grafika - prof. D. Chatrný, Trhlina,
tisk z korkové masky, 13 x 22,5, 2/23, tisk autor
BcA. Marie Kohoutová, nar. 1986, UUD ZČU Plzeň, Ilustrace a grafický design,
Doc. J. Mištera , 3. roč., Les, sítotisk, 50 x 70, 1/7, tisk Mgr., MgA. B. Kocman
ak. mal. Jaroslav Prášil, nar.1946, 1964-70 VŠUP, Značka 2, suchá jehla, 9 x 9,
1/14, tisk autor
David Kozák, nar.1989, Univerzita Hradec Králové, Graf. tvorba - multimédia,
doc. J. Severová, 3. roč., THE SYSTEM HAS BECOME UNSTABLE, digitální tisk,
100 x 70, 2/3
Jiří Samek, nar. 1955, autodidakt, Zasněžené kůlny, hlubotisk z lina, 15 x 9,5,
13/30, tisk autor
ak. mal. Josef Saska, nar.1949, AVU (prof. V. Tittelbach, L.Čepelák), Dvě hlavy,
bar. akvatinta, 16 x 18, 1/50, tisk autor
ak. mal. Eva Sendlerová, nar.1939, 1961-67 AVU (prof. V. Tittelbach, A. Paderlík),
Za stromy a keři, suchá jehla, 14 x 10, 1/3, tisk M. Dřímal
ak. mal. Naďa Synecká, nar. 1926, 1946-52 AVU Praha, Hlubiny záře, komb.
barevný lept, 20 x 8,5, 8/10, tisk M. Dřímal
ak. mal. Petr Štěpán, nar. 1953, Malá kantáta, měkký kryt, 18 x 15 cm, 3/35,
tisk autor
ak. mal. Šárka Trčková, nar. 1965, 1986-1992 AVU (diplom na grafice
D. Chatrného), Schůzka, polymer, 21 x 20, 5/30, tisk autorka
Hana Urbanová, nar.1934, 1954-60 AVU (prof. J. Lauda, Vl. Pukl, Vl. Silovský),
Tanečníci, linoryt, 14 x 19, 1/25, tisk autorka
ak. mal. Lenka Vilhelmová, nar. 1957, Mezičas ( 7 days), suchá jehla,
mezzotinta, lept, 14,8 x 20, 3/10
doc. ak. mal. Magdalena Vovsová, nar. 1954, 1978-84 AVU, At. grafiky
(prof. L. Čepelák), M/IV, akvatinta, 21 x 14, 2/13, tisk autorka
KATEGORIE C – STUDENTSKÁ
Bc. Anita Baloghová, nar.1986, 2006-2011 Akademie umění v Banské Bystrici,
FVU, 2010-2011- AVU, stáž Ateliér Grafiky I., Starý kancelársky koberec
pozorující kometu, kombinovaná technika: lept, akvatinta, 19,5 x 14,8, 1/1, tisk
autorka
Zuzana Bartošová, nar.1992, FUD UJEP Ústí n. Labem, obor Přírodní materiály
(M. Raudenský), Za plotem, dřevořez - tisk z výšky, 30 x 41, 3/7, tisk autorka
Šárka Bímová, nar. 1989, Univerzita Hradec Králové, Graf. tvorba- multimédia,
doc. J. Severová, 3. roč., Setkání, digitální tisk, 95,5 x 68, 1/3
Jan Bleha, nar.1985, Univerzita Hradec Králové, Graf. tvorba - multimédia, doc.
J. Severová, 3. roč., Metropolis, digitální tisk, 67 x 98, 1/5
Martin Böhm, nar.1991, VOŠ Václava Hollara, Praha, obor interaktivní grafika,
1. roč., Krajina, komb. technika - čárový lept + akvatinta, A3, 3/5, tisk autor
Martina Cejpová, nar.1990, FUD UJEP v Ústí n. L., Grafický design, prof. M.
Michálek, 2. roč., Bez názvu, sítotisk, 100 x 68,7, 7/13, tisk Jaromír Limr
Martin Lacko, nar.1987, VŠUP Praha, Ateliér ilustrace a grafiky, J. Horváth,
Bez názvu, digitální tisk, A2, 1/1, tisk autor
Ing. arch. Kateřina Lehká, nar. 1986, 2005-11 FA ČVUT, PF Univerzity Hradec
Králové, Graf. tvorba a multimédia, doc. J. Severová, 2. roč., Stopy města,
digitální tisk, 100 x 70, 1/10, tisk Alkapress HK
Michaela Mrázková, nar. 1992, Univerzita Hradec Králové, Graf. tvorba multimédia, doc. J. Severová, 1. roč., Snídaně v trávě, digitální tisk, 71 x 66, 1/5
Martin Mulač, nar. 1988, AVU Praha, Grafika I, prof. J .Lindovský, 5. roč.,
Na statku, linoryt, 42,6 x 27, 1/15, tisk autor
Iva Munduchová, nar. 1987, UJEP Ústí n.L., PF Katedra výtv. výchovy, prof.
M. Michálek, Mes et tes bibelots, barevný plotr, 70 x 70, 2/3
BcA. Silvia Nemcová, nar. 1988, OU Ostrava, Ateliér Volná grafika, prof.
E. Ovčáček, Vzorec, serigrafie, 99 x 69, 5/15, tisk autorka
Bc. Dmytro Nikitin, nar. 1989, FA ČVUT Praha, G. Nováková, 5. roč., FRACTAL
CURLS, počítačová grafika - inkoustový tisk, 58 x 58, 1/5, tisk FA ČVUT
Ilona Novotná, nar. 1989, Univerzita Hradec Králové, PedF, Grafická tvorba multimédia, doc. J. Severová, Neklid, digitální tisk, 75 x 80
Jan Novysedlák, nar. 1990, Univerzita Hradec Králové, PedF, Katedra výtvarné
kultury a text. tvorby, doc. J. Severová, 1. roč., Mesto v noci, digitální tisk, B1,
1/10
Vojtěch Pálka, nar. 1986, AVU Praha, Grafika I, prof. J. Lindovský, 5. roč.,
Zrcadlo, digitální tisk – inkoust, 100 x 190, 1/10, tisk Legia
Dis. Anna Pecháčková, nar. 1986, Vyšší odborná škola grafická v Praze, knižní
grafika, M. Erazim, Typographeum vivum, tisk z výšky, linoryt, 115 x 210, tisk
autorka
Śárka Procházková, nar. 1990, FUD UJEP ústí n. Labem, Grafický design, prof.
M. Michálek, Ginger, sítotisk, 84 x 68, 4/9, tisk Jaromír Limr
Tereza Reichová, nar. 1987, AVU Praha, Ateliér Grafika II, V. Kokolia, 4. roč.,
Portrét, litografie, 70 x 100, 19/25, tisk P. Fiala
Aneta Sailerová, nar.1989, FUD UJEP Ústí n. Labem, prof. M. Michálek, Bez
názvu, sítotisk, 42 x 60, 2/6, tisk Jaromír Limr
Kristýna Svobodová, nar. 1993, SUŠG Jihlava, Duch, dřevoryt, 20 x 20, 4/16, tisk
autorka
Dis. Martina Fajmanová, nar. 1989, UUD ZČU Plzeň, M. Axmannn, 2. roč.,
Betlém, linoryt, 80 x 100, 1/3, tisk autorka a M. Axmann
Bc. Andrea Šafaříková, nar. 1986, 2006-2010 Akadémia umení v Banské Bystrici
FVU, 2010-11 AVU v Praze, stáž Ateliér Grafika I., prof. J. Lindovský, Hlavy,
litografie, 65 x 40,4, 1/2, tisk MgA. Petr Fiala
Barbora Halamová, nar.1991, Fakulta umění a designu, UJEP, Ústí n.L., ateliér
Vizuální design, prof. M. Michálek, Rty?, sítotisk, 68 x 45, 3/7, tisk Jaromír Limr
Martin Štěpánek, nar. 1984, Univerzita Hradec Králové, Grafická tvorbamultimédia, doc. J. Severová, 3. roč., Zátiší č. 04, digitální tisk, 100 x 67, 1/3
11
buletin2012.indd 11
2/20/12 11:41:59 AM
novinky ze světa grafiky čtěte na www.grapheion.cz
Marie Štumpfová, nar.1984, VŠUP Praha, Ateliér ilustrace a grafiky, Juraj
Horváth, 5. roč., Spodnička, linoryt, 42 x 29,7, 3/33, tisk autorka
Simona Koutná, nar.1994, od 2009 SPŠG Hellichova, Praha, 3. roč., Stern,
monotyp, 20,7 x 14, 5, 1/1, tisk autorka
Bc. Žaneta Švidroňová, nar.1987, PedF UK v Praze, Výtvarná výchova, doc.
I. Špirk, Autoportrét, akvatinta, malba kyselinou, 31 x 22, 1/3, tisk autorka
BcA. Anna Martinovská, nar.1985, ZČU UUD Plzeň, Ilustrace a grafika, spec.
Knižní vazba, Mgr.MgA. R. Kocmanová, 3. roč., Genius loci, tisk přes šablonu,
26,5 x 33,5, 1/1, tisk autorka
Zuzana Turečková, nar. 1988, AVU Praha, Ateliér Grafika I, prof. J. Lindovský,
5. roč., Ve výloze, linoryt, 31 x 41, 3/14, tisk autorka
Jakub Tytykalo, nar. 1984, AVU Praha, Grafika I, prof. J. Lindovský, 3. roč.,
Planetární, linoryt, 35 x 32, 5/30, tisk autor
Sabina Vlasáková, nar.1990, Univerzita Hradec Králové, PedF, Kat. výtvarné
kultury a text. tvorby, doc. J. Severová, 1. roč., Tašky, digitální tisk, 73 x 64, 1/10
BcA. Hana Mičková, nar. 1988, 2007-10 FU Ostravské univerzity, Obalový
a knižní design, doc. E. Čabalová, Mein kauf, digitální tisk, 9,5 x 17 x 0,6, 1/2
Dis. Anna Pecháčková, nar. 1986, Vyšší odborná. škola grafická Praha, Knižní
grafika, M. Erazim, Typographeum vivum, tisk z výšky, linoryt, 30 x 36, tisk
autorka
Dis. Gabriela Vorlická, nar. 1987, Univerzita Hradec Králové, Grafická tvorba multimédia, 2. roč., Divá zvěř, digitální tisk, 70 x 100, 1/5
BcA. Dominik Strnad, nar.1986, Univerzita Tomáše Bati Zlín /FMK, Grafický
design, MgA. Lenka Baroňová, Transformace, knižní vazba, kresba, laserové
řezání
Martina Zachrlová, nar.1993, Střední škola umění a designu v Brně, obor - graf.
design, 3. roč., Schodiště, akvatinta + inkoustová technika, 25,1 x 19,7, 11/30,
tisk autorka
Bc. Jan Šlégr, nar.1989, Univerzita Tomáše Bati Zlín /FMK, Grafický design, MgA.
Lenka Baroňová, Pixel povědomý - Pixel Conscius, digitální inkoustový tisk, 14 x 14
Barbora Zavadilová, nar. 1991, Fakulta umění a designu UJEP Ústí n. L., at.
Grafický design II, 1. roč., Loď přivážející vlasy z Asie, lept - měkký kryt,
20 x 26, 1/4, tisk autorka
Bc. Brigita Zrůstová, nar. 1985, Ostravská univerzita, Ateliér intermédií,
doc. P. Lysáček, 5. roč., Věcná matka, sítotisk, 64 x 49, 9/16
KATEGORIE C/B – STUDENTI / MALÉ FORMÁTY
Bc. Anita Baloghová, nar. 1986, 2006-2011 Akademie umění v Banské
Bystrici, FVU, 2010-2011- AVU v Praze, stáž Ateliér Grafika I., prof. J. Lindovský,
Velociped, kombinovaná technika - lept, akvatinta, 10,7 x 7, 1/4, tisk autorka
BcA. Kateřina Černá, nar.1986, VŠVU Bratislava, Ateliér volnej grafiky,
prof. R. Jančovič, Bez názvu, linoryt, 14x16, 4/30, tisk autorka
Barbora Horová, nar. 1993, Střední škola umění a designu, stylu a módy, Brno,
ateliér Graf. design -ilustrace, Nesení kříže - Hieronymus Bosch, mezzotinta,
12 x 15, 1/3, tisk autorka
BcA. Iva Krupicová, nar. 1987, FU OU Ostrava, Obalový a knižní design,
doc. E. Čabalová, 5. roč., Strom, kombinovaná technika - mezzotinta, suchá jehla,
10,5 x 6, 4/6, tisk autorka
Martin Mulač, nar.1988, AVU v Praze, Grafika I., prof. J. Lindovský, 5. roč., Ona,
barevný linoryt, 14,3 x 10,5, 1/3, tisk autor
Bc. Andrea Šafaříková, nar. 1986, 2006-2010 Akadémia umení v Banské
Bystrici FVU, 2010-11 AVU Praha, stáž Ateliér Grafika I., prof. J. Lindovský, Pes na
diamante, lept kombinovaný s akvatintou, 16 x 11,5, 3/6, tisk autorka
Marek Škubal, nar.1986, AVU Praha, Ateliér Grafika I., prof. J. Lindovský,
Stonožky, tisk z kamenného pečetidla, 4,5 x 4,4, tisk autor
KATEGORIE C/D – STUDENTI / AUTORSKÉ KNIHY
Dorota Branna, nar. 1989, VŠUP Praha, Lišce, litografie, 14 x 9, 2/13, tisk Jana
Hubatková + autorka
Michaela Casková, nar. 1988, Fakulta umění Ostravské univerzity, Ateliér
Obalový a knižní design, Soví hůrka, digitální tisk, 21 x 14, 3/10, tisk autorka
Iva Dokoupilová, nar.1990, 2009-10 UUD ZUČ Plzeň, od 2010 FU Ostravské
univerzity, Grafika, ateliér Obalový a knižní design, doc. E. Čabalová, Domov
kočky, kombinovaná technika, výsek, 22 x 21,5 x 5, 1/1
Jakub Elbrs, nar.1988, Vyšší odborná škola grafická v Praze, obor Knižní grafika,
M. Erazim, 2. roč., Cesta, tisk z výšky, štoček, 18 x 18, tisk autor
Alena Gratiasová, nar. 1991, od 2010 FU Ostravské univerzity, Grafika, ateliér
Obalový a knižní design, doc. E. Čabalová, Cube, digitální tisk, 15,6 x 14,5 x 2,1,
1/1
Zuska Hustáková (Mašková), nar.1985, VŠUP Praha, Ateliér Ilustrace a grafika,
prof. J. Horváth, 6. roč., Příručka pro přežití ve městě, dvoubarevný linoryt,
knihtisk, 11,5 x 16, 54/60, tisk autorka
B.A. Mohamad Said Ismail, nar.1971, ZČU UUD Plzeň, Ilustrace a graf. design,
Doc. J. Mištera, 3. roč., Zechrefe, sítotisk a linoryt, 33,5 x 40, 1/1, tisk autor
Dis. Lenka Kahuda Klokočková, nar. 1984, AVU Praha, Grafika I., prof.
J. Lindovský , 5. roč., Zvíře v nás, různé techniky, 24 x 22, tisk T.A.Print Praha
Marie Štumpfová, nar.1984, VŠUP Praha, Ateliér ilustrace a grafika, prof.
J. Horváth, 5. roč., Pod sněhem, čárový lept, měkký kryt, 8 x 8, 9/10, tisk autorka
Alžběta Zemanová, nar.1987, VŠUP Praha, ateliér Ilustrace a grafika, J. Horváth,
E (Estonský plátek), tisk z výšky (experimentální materiál), 32 x 38, 5/12, tisk
autorka + Aarne Mesikapp, Jaromír Štoural
BcA. Jana Zimová, nar.1987, UUD ZČU Plzeň, ateliér Ilustrace, prof. B. Jirků,
5. roč., Rusko Wintertour 2011, ruční tisk z polymerového štočku, 27 x 23, 1/1,
tisk autorka
KATEGORIE D – AUTORSKÉ KNIHY
doc. Luboš Drtina, nar. 1963, Stanislav Zedníček: Ulička podivných sentencí,
linoryt, knihtisk, patronový tisk, 14,85 x 21, 24/50, tisk autor
ak. mal. Boris Jirků, nar.1955, 1974-80 AVU, Monumentální malba, L´hommage
à François Villon, serigrafie, A4, 80/100, tisk R. Řebec a V. Komárek, typografie
B. Golda
Jan Měřička, nar.1955, Tramvestie, serigrafie, 37 x 603, 1/10, tisk autor
M.A. Dr. Dominika Paštéková Sládková, nar. 1967, Karavana jde a psi štěkají
- „Malé příběhy“, 25 x 35, 1/1, tisk autorka
Martin Raudenský, nar.1968, PF UJEP, 1991-94 VŠUP Praha, At. filmové
a televizní grafiky (prof. M. Jágr a J. Barta), Darmo mluvit, sítotisk, ofsetový tisk,
knihtisk, 24 x 33, 156/170, tisk Jaromír Limr, Stanislav Bauer, Martin Raudenský
MgA. Kateřina Sechovcová, nar.1983, 2003-2010 VŠUP, at. Ilustrace,
J. Horváth, Kouzelný polštář, digitální tisk, obálka – sítotisk, 30 x 19, 1/5, tisk
Studio Marvil, obálka – síto, tisk autorka
MgA. Tereza Žurková, nar.1987, 2006-11 FU OU, at. Graf. design, P. Noga, 2010,
Akademia Sztuk Pięknych, Katowice, Typo projekt, digitální tisk, sítotisk,
11 x 18, 14,8 x 21, 3/4, tisk autorka
Pozn.: v popiskách je uvedeno jméno a příjmení autora, rok narození, odborná
studia, název díla, technika, rozměry tisku v centimetrech (výška x šířka), číslo
nákladu/náklad, autor tisku.
Příprava a organizace výstavy
Vedoucí projektu: PhDr. Simeona Hošková
Tajemnice: Mgr. Hana Aulická
Grafický design: ak. mal. Karel Míšek
Instalace: Gram Art – Jiří Leneček
Bulletin
Vychází 27. února 2012 u příležitosti celostátní výstavy Grafika roku 2011
a Ceny Vladimíra Boudníka
Vydává: Inter-Kontakt-Grafik, o. s., Melantrichova 5, 110 00 Praha 1,
Editor: PhDr. Simeona Hošková
Redakce: PhDr. Simeona Hošková, Mgr. Hana Aulická, Mgr. Květoslava
Otcovská
tel.: 224 212 139, e-mail: [email protected], [email protected]
www.grapheion.cz
12
buletin2012.indd 12
2/20/12 11:41:59 AM
Download

Váš prohlížeč pravděpodobně nepodporuje soubory