MINISTERSTVO VNITRA
Odbor veřejné správy
Náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-103274-3/VES-2012
Praha 15. října 2012
Počet listů: 1
Rozhodnutí
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
uděluje akreditaci
vzdělávací instituci:
RYCON Consulting s.r.o.,
se sídlem: Kollárova 1417/1, 500 02 Hradec Králové.
Vzdělávací instituci bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/I-53/2012.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi
vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.
,,otisk úředního razítka‘‘
Antonín Metál, MPA
ředitel odboru
,,podepsáno elektronicky‘‘
Download

MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy Náměstí Hrdinů 3