Zápis ze shromáždění SVJ ze dne 5. června 2014
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1893, 1894, 1895 ul. K Polabinám
Vedené u Krajského soudu v HK, oddíl S, vložka 2362
Sídlo: K Polabinám 1894, 530 02 Pardubice
IČ: 711 85 844
Zápis ze shromáždění
Společenství vlastníků jednotek
dne 5. června 2014 od 17:30 hod
v jídelně ZŠ Závodu Míru v Pardubicích
Stránka 1 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
Obsah – Program shromáždění
1. Prezence a zahájení shromáždění – řídící shromáždění, jednací a volební řád, volba
zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů hlasování a schválení programu shromáždění
2.
Zpráva o činnosti výboru .................................................................................................... 5
3.
Zpráva o činnosti kontrolní komise .................................................................................... 8
4.
Zpráva o hospodaření za rok 2013, schvalování účetní závěrky ...................................... 11
5.
Volba členů orgánů společenství ...................................................................................... 16
6.
Změna legislativy – důsledky pro naše SVJ, způsob pronajímání společných prostor….17
7. Rozhodnutí o způsobu rozúčtování služeb a nákladů spojených se správou domu, způsob
stanovení záloh (zákon č. 89/2012, 67/2013, předpis 366/2013) ............................................. 20
8.
Plán oprav na rok 2014 ..................................................................................................... 22
9.
Diskuze ............................................................................................................................. 22
10. Ukončení shromáždění ...................................................................................................... 22
Stránka 2 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
1.
Prezence a zahájení shromáždění – řídící shromáždění, jednací a
volební řád volba zapisovatele, ověřovatelé zápisu, skrutátorů
hlasování a schválení programu shromáždění
17:30 hod.
Pan Jaroslav Jakubec, místopředseda výboru, přivítal zúčastněné. Seznámil vlastníky o tom,
že pozvánka na shromáždění SVJ byla distribuována dne 19. - 20. 5. 2014, tedy ve stanovené
lhůtě (minimálně 15 dnů) dle platných stanov našeho SVJ, byla vhozena do schránek
vlastníků jednotek a rovněž byla i zaslána poštou na adresy vlastníků jednotek, kteří mají
trvalé bydliště na jiné adrese. Pozvánka na shromáždění bude přiložena k zápisu z tohoto
shromáždění. Oznámení o konání shromáždění bylo taktéž zveřejněno na domovních
vývěskách a na webových stránkách našeho SVJ.
Bylo konstatováno, že na shromáždění je přítomna nutná nadpoloviční většina
spoluvlastnických podílů, shromáždění je tedy usnášení schopné.
Z celkového počtu 10000 podílů přítomno 6604 (tj. 66,04 %).
Byl přečten program shromáždění (viz strana 2).
Zazněl návrh p. Rýdlové o doplnění programu o 3 body:
a/ snížení platby do fondu oprav
b/ zrušení platby 130,-Kč/byt (TV)
c/ přesunutí odpovídající částky 2 kč/podíl na zálohy potřebné ke správní činnosti
Další návrh pana J. Středy a Ježka na zařazení: využití společných prostor v čp. 1894
a nebytového prostoru v čp. 1895 – provoz posilovny.
Hlasování o rozšíření programu:
PRO 4600, tj. 69,65 %
PROTI 2004 hlasů, tj. 30,35 %
ZDRŽEL SE 0
Odsouhlasení programu:
PRO 5794 hlasů, tj. 87,73 % PROTI 651, tj. 9,85 %
ZDRŽEL SE 159, tj. 2,42 %
Navržený program byl schválen.
Jako skrutátoři byli navrženi a jednohlasně zvoleni pan MUDr. Norbert Barek a pan Petr
Čermák. Zapisovatelem byl zvolen pan Ing. David Hubert. Přítomno bylo 6604 podílů
(tj. 66,04 %).
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Stránka 3 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
Předsedající seznámil shromáždění s navrženým jednacím a volebním řádem:
1. Člen společenství se může nechat zastupovat na základě vyplněné plné moci, která je
součástí pozvánky. To platí i pro zastupování jednoho z manželů, pokud byt není ve
společném jmění manželů. Podpisy zmocnitele ani zmocněnce nemusejí být úředně
ověřeny.
2. Pokud je byt ve společném jmění manželů a shromáždění se účastní jen jeden
z manželů, nemusí mít zmocnění druhého manžela.
3. Každý člen obdrží pro účely hlasování kartu s počtem svých hlasů. Počet hlasů
každého člena odpovídá velikosti jeho spoluvlastnického podílu na společných
částech domu.
4. Členové, kteří odejdou ze shromáždění a nechtějí dále hlasovat, provedou své
odregistrování odevzdáním hlasovací karty. Následovat bude ověření
usnášeníschopnosti shromáždění.
5. Před každým hlasováním bude umožněno o návrhu diskutovat. Předpokládá se, že
členové budou struční a konkrétní. Pokud některý z účastníků bude prosazovat své
připomínky a názory na úkor rychlejšího průběhu shromáždění, má předsedající
právo ukončit jeho příspěvek a nechat hlasovat přítomné aklamací (viz dále) o tom,
zda konkrétní účastník má ve svém příspěvku pokračovat. Rozhodnutí shromáždění
o tom, že tento účastník ve svém příspěvku pokračovat nebude, je závazné.
6. Shromáždění přijímá svá usnesení hlasováním, čímž projevuje svoji vůli. Při hlasování
je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných
částech domu.
7. Na shromáždění se použijí dva způsoby hlasování: hlasovacími kartami nebo
aklamací. Aklamace se použije na procedurální otázky, hlasuje se zvednutím ruky,
rozhodující je zřejmá většina hlasů. Pokud z hlasování aklamací není zřejmé, jaká je
většinová vůle přítomných, přejde se ke způsobu hlasování kartou s následným
sčítáním hlasů.
8. Výsledky hlasování musejí být uvedeny v zápise ze shromáždění.
Předsedajícím byl vznesen dotaz, zda má někdo připomínku k přednesenému jednacímu
řádu a způsobu hlasování.
Paní Rýdlová vznesla námitku, že jednací řád není v souladu s novým občanským zákoníkem,
jelikož není součástí našich stanov.
Paní Rýdlová byla dotázána předsedou výboru, v jakém bodu je nesoulad.
Paní Rýdlová odpověděla, že v bodech týkajících se plných mocí, tedy body 1, 2, 3, 4.
Bylo odpovězeno, že zplnomocňování k zastupování na schůzích shromáždění bylo
odsouhlaseno na shromáždění dne 13. 5. 2013.
Jednací a volební řád byl poté vlastníky schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednohlasně schváleni: pan Vladimír Košík, paní Vladimíra
Koubková.
V 18,03 hodin byl proveden přepočet přítomných z nerozdaných hlasovacích lístků.
Přítomno bylo 7135 podílů, tj. 71,35 %.
Stránka 4 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
BOD 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU
Přednesl předseda výboru P. Kubant
Od 1. 9.2013 došlo ke změně správce domu, správy se ujala firma T-Mont s.r.o., sídlem
Smilova ulice 431. Oproti platbám bývalému správci a díky možnosti zrušení plateb za SIPO
(správce má výhodnější smlouvu) došlo k úspoře pro naše SVJ ve výši 11.340,-Kč ročně. Rádi
bychom poděkovali paní Vohryzkové a paní Huráňové za profesionální i osobní přístup, často
i nad rámec svých povinností. Výrazně tak výboru ulehčili práci.
Paní Soňa Vojtíšková, členka výboru, odstoupila z důvodu odstěhování, výbor pracuje nyní
ve 4 členech, z toho důvodu dnes proběhne volba nového člena.
V minulém roce byla na adresu SVJ doručena žaloba pana Špačka na neplatnost shromáždění
konaného dne 10.1.2013, soudní jednání u Krajského soudu v Pardubicích mělo být dne
5.3.2014. Na jednání jsme byli připraveni společně s advokátní kanceláří dr. Týleho. Soudní
jednání se neuskutečnilo, skončilo zpětvzetím žaloby pana Špačka. Našemu SVJ nebyly
účtovány žádné výlohy.
Byly zavedeny „Evidenční listy vlastníka“, které nám výrazně zlepšily možnosti komunikace
s Vámi. Mimo toho, že jsou nutné v případě nenadálých událostí, kdy Vás můžeme
kontaktovat, jsou důležité také pro vyúčtování. Proto je budeme průběžně aktualizovat,
žádáme Vás, abyste hlásili případné změny kontaktů, čísla účtu, počtů osob apod.
Připomínáme, že Zákon č.89/2012, nový občanský zákoník, platný od 1.1.2014 ukládá
povinnost hlásit změny osob v bytě, a to i v případě pronájmu, kde jsou vlastníci povinni
hlásit jména a adresy osob, kterým byt pronajali, zároveň počet osob v bytě bydlících.
TV v domě: Postupně byly zprovozněny všechny dostupné digitální multiplexy, naposledy
v září 2013 multiplex 1a: ČT1HD, ČT2HD, ČTsportHD, ČTD/art, Retro music. Od 1. 2. 2013 byly
definitivně zrušeny zastaralé analogové programy. S panem Koryntou jsme jednali
o možnosti převodu několika programů do digitálu, cena pro SVJ by byla více než 50.000,-Kč.
Proto jsme Vás oslovili prostřednictvím „ankety“, zájem o tyto programy však projevila
menšina vlastníků. V současné době se v případě výpadku TV signálu budeme obracet na
technika pana Petra Seidla, tel.č. 774 529 704, který nám toto bude zajišťovat. Nyní probíhají
jednání o možnosti připojení našeho domu k optické síti EDERA. Připojení domu bude
zdarma a Vy budete mít možnost kvalitnějšího příjmu internetu a digitální televize, pokud si
sjednáte individuální smlouvu.
Proběhlo několik osobních jednání v Českomoravské záruční a rozvojové bance v Hradci
Králové. Na základě podepsaného dodatku smlouvy nám bude i nadále poskytována dotace
na úhradu úroků k úvěru u ČS, a to částka 425.432,-Kč, každoročně až do roku 2020.
Od EOP jsme v lednu 2014 obdrželi nový odběrový diagram na rok 2014. Byly nám zvýšeny
pravidelné měsíční platby na dodávky tepla o částku 10.600,-Kč/měsíc, na 137.000,-Kč, což
představuje zvýšení o 8,4 %.
Do úklidové místnosti v mezipatře domu byly instalovány vodoměry.
Stránka 5 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
Byly opraveny poškozené vchodové zadní dveře vchodu 1893 a 1894 firmou BW zámečnictví.
Technik firmy SULKO provedl opravu oken na západní straně domu (fakturováno 2.389,-Kč).
Byl odstraněn zápach v domě 1893, a to vyčištěním jímky – odtok dešťové vody do
kanalizace. Provedla fa VTPmont (včetně kamerového monitoringu, cena 3.565,-Kč).
Děkujeme za aktivní pomoc firmě Bauset p. ing. Cimburka.
Bylo vyměněno několik rozbitých skel ve dveřích na schodištích, bylo instalováno nové
zrcadlo ve velkém výtahu 1893 a vyměněno poškozené zrcadlo ve výtahu 1894, aby nedošlo
k poranění osob.
Firmou HASIP byla provedena požární preventivní prohlídka a kontrola hasicích přístrojů
a hydrantů. Drobné závady se postupně odstraňují, doplní se nápisy (směr úniku apod.).
Firmou ETRA byla v lednu 2014 provedena kontrola nouzového osvětlení v celém domě.
Nouzové osvětlení je funkční.
Na základě výsledků odborných prohlídek výtahů bude nutné postupně provést několik
větších oprav výtahů ve všech vchodech.
Proběhlo malování ve vchodu 1893 (včetně opravy stropu a malování v prostoru u schránek
vchodu 1894). Firma Klema-malby, cena 33.659,-Kč.
Byla realizována rekonstrukce střech nad vchody – západní strana domu. Provedli jsme
výběrové řízení z těchto firem: Izolatérství Beneš – cenová nabídka 116.190,-Kč; Výškové
práce Sova – 130.400,-Kč; Recosa Pardubice – 98.799,-Kč (vše bez DPH). Byla vybrána firma
Recosa, realizace od 4. 11. 2013. Konečná částka uhrazená za opravu střech: 67.550,-Kč
(včetně DPH), zbývající částku uhradila firma Marhold v rámci reklamace.
Výměna poštovních schránek v domě - byly osloveny tyto firmy (osobní schůzky):
Tonava a.s., Úpice; Roltech, Kadaň; Kovovýroba Doubek; Metal-rojs, Boskovice; Strojtex,
Dvůr Králové n. Labem.
Cenové nabídky: Firma Tonava – 518,-Kč/schránka + 150,-Kč montáž; Firma Roltech – 1459,Kč, bez montáže a dopravy; Kovovýroba Doubek – 420,-Kč/ks, pouze mělké schránky; Metalrojs a Strojtex nedali konkrétní cenovou nabídku, nebyli ochotni provést ekonstrukci, nabídli
pouze nové po vybourání schránek stávajících.
K dalším jednáním byla vybrána firma Tonava a.s., Úpice, celková cena byla 90.293,- Kč
včetně DPH (868,-Kč za 1 schránku).
Reklamy na domě: Na severní straně má velkou plochu v pronájmu pan Voleský (Specialized),
20.000,-Kč ročně, malá plocha bude pronajata v červnu 2014 (již podepsána smlouva,
13.000,-Kč/rok), v těchto dnech jednáme o pronájmu velké plochy na jižní straně domu.
Z důvodu zamezení černým výlepům bylo jednáno s reklamní společností Rengl a byly k
reklamním účelům pronajaty sloupy u prodejny Tabák (3.000,-Kč).
Ve sklepě vchodu 1894 došlo k několika krádežím ve sklepních kójích. Opakovaně zde došlo
ke zcizování vložek zámků FAB.
Stránka 6 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
Výboru bylo doručeno několik písemných stížností na provoz posilovny. Byla prostudována
smlouva o pronájmu s panem Miloslavem Středou (který není ani vlastníkem SVJ, přesto má
pronajatý společný prostor, a to bez schválení vlastníků domu) a bylo zjištěno, že stížnosti
vlastníků jsou oprávněné a jsou porušovány podmínky smlouvy v několika bodech. Byla dána
písemná výpověď. V termínu nebyla posilovna vyklizena, věc byla tedy předána advokátní
kanceláři, která po předchozích neúspěšných písemných výzvách podala k Okresnímu soudu
návrh žaloby o vyklizení. V nejbližší době nás bude soud informovat o dalším postupu.
Stránka 7 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
BOD 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
Přednesl ing. Josef Schinzel, předseda kontrolní komise
Vážení vlastníci jednotek v domě,
kontrolní komise se od minulého shromáždění konaného v květnu 2013 sešla celkem 5x. Na
svých prvních dvou jednáních byly zejména projednány způsoby a postupy práce kontrolní
komise, rozdělení kompetencí a stanoveny hlavní směry zaměření kontroly v období po
změně výboru a správcovské firmy.
V červenci 2013 kontrolní komise řešila odstoupení jedné její členky Ing. Evy Zavoralové a to
z důvodu zaneprázdněnosti, přičemž bylo shledáno, že kontrolní komisi nic nebrání pracovat
dále ve dvoučlenném složení. Na dnešním shromáždění je vytvořen prostor pro možnou
dovolbu třetího člena či členky kontrolní komise. Pokud se tak však nestane, tak dle mého
názoru na práci kontrolní komise to nebude mít zásadní vliv. Kontrolní komise je schopna
pracovat pouze ve dvoučlenném složení a jsem přesvědčen, že do budoucna, až bude
vyřešena většina problémů způsobených minulým výborem SVJ bude postačovat i jen jeden
člen, tzv revizor.
Nyní k záležitostem, které kontrolní komise v průběhu minulého období řešila.
1. Podněty od vlastníků jednotek – v průběhu minulého období byl kontrolní komisi
doručen pouze jeden oficiální podnět od vlastníků v domě, což si myslím, že je
poměrně málo. Podnět se týkal stavebních úprav v prostorách domu č.p. 1894,
využívaných jako posilovna, s podezřením na zásah do nosných konstrukcí domu.
Kontrolní komise tuto záležitost neprodleně řešila dokumentační a fyzickou
kontrolou. Výsledkem šetření bylo zjištění, že stavební úpravy ve zmíněných
prostorách byly provedeny, zásah do nosných konstrukcí zjištěn nebyl. Stavební
dokumentace k úpravám dohledána nebyla, vlastníci jednotek v domě, kteří jediní
mají právo rozhodovat o změnách stavebních a účelových společných prostor o tom
nikdy nerozhodovali. Provedené stavební úpravy zasahují i do původních nebytových
prostor a v tuto chvíli není zřejmé kdo je vlastně majitelem této části domu.
Hodnověrný odečet spotřebované el. energie, vody a tepla v prostorách není
technicky možný.
2. Identifikace chybného hospodaření – činnost v této oblasti navazovala na podané
trestní oznámení a jejím cílem bylo zjistit nesoulad způsobů a postupů ve správě
domu a navrhnout opatření k nápravě. Nedostatky byly zjištěny zejména ve způsobu
rozúčtování nákladů za společné prostory, nesprávné řízení financí – jeden účet,
nevýhodně uzavřené smlouvy na pronájmy, a další jako třeba absence inventáře
hmotného majetku, dlouhodobé neprovádění odpisů apod. Řada těchto pochybení již
byla novým výborem SVJ ve spolupráci s novým správcem napravena. Ještě bych zde
v této souvislosti rád zmínil, že jsme se také zabývali nadměrnou spotřebou elektrické
energie ve vchodu 1895 po dobu několika předchozích let, kdy bývalá předsedkyně
vznesla podezření na černý odběr některého z vlastníků jednotek v tomto vchodu.
V této věci jsme došli k zjištění, že příčinou byl zejména pohyb na chodbách
způsobený zaměstnanci firmy Life Profit s.r.o. a jejich klienty, ponížené platby
Stránka 8 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
3.
4.
5.
6.
7.
za odebranou el. energii touto firmou, která byla v pronájmu klubovny a také
spotřebou el. energie za televizní techniku, která byla nesprávně účtována v minulosti
jen bytovým jednotkám v tomto vchodu. Po odstěhování firmy Life Profit spotřeba el.
energie ve společných prostorách vchodu 1895 výrazně poklesla.
Soudní proces ve věci žaloby p. Špačka na SVJ pro zneplatnění schůze společenství –
kontrolní komise ve spolupráci s advokátní kanceláří připravila nezvratné
protiargumenty na podanou žalobu a připravila i podklady pro hlavní líčení.
Výsledkem bylo, že žalující stáhnul žalobu dva dny před soudním jednáním a soud mu
nařídil úhradu nákladů soudu, včetně odměny advokátní kanceláři, která nás
zastupovala.
Sledování vývoje procesu obžaloby ve věci trestního oznámení na porušení
povinností při správě cizího majetku – v této věci byly jednak dohledávány a
poskytovány podklady vyšetřujícímu orgánu, který podané trestní oznámení shledal
jako důvodné a v některých částech dovodil, že byla naplněna skutková podstata
trestného činu a vyhotovil obžalobu na bývalou předsedkyni výboru SVJ. V této
záležitosti byl žalobcem stát cestou státního zastupitelství, SVJ bylo v pozici
poškozeného. Již v přípravné fázi jsme vznesli cestou právníka námitku k odvedené
práci vyšetřujícího orgánu, který dle našeho mínění neprovedl řádné prošetření celé
řady skutků s odůvodněním, že na to nemá Policie ČR prostředky. Do obžaloby tedy
policie zahrnula pouze evidentně chybné fakturace a nákupy zboží a služeb evidentně
nesouvisejících s provozem domu. Domnívám se, že za celou věcí je naplnění
výhrůžek vznesených panem Ježkem, Novákem a paní Rýdlovou ještě z doby, kdy byli
členy výboru a kontrolní komise a další vlastníci se snažili od nich získat podklady pro
zjištění stavu hospodaření v domě, že mají známé na polici a známé advokáty. Celý
soudní proces pak byl dle mého názoru veden do ztracena a soudce obžalovanou
zprostil obvinění, s odůvodněním, že došlo jen k pochybným účetním operacím, které
nelze považovat za trestnou činnost. Nic v tomto případě neznamenala ani
skutečnost, že obžalovaná ani nikdo jiný ze svědků, nebyla schopna vysvětlit, jak
mohla proplatit přímo z pokladny neidentifikované osobě v jednom případě částku
přes 70 tisíc korun a ve druhém případě přes 250 tisíc korun a že neví, kdo vlastně ji
převzal a kdo pomohl společenství k získání dotací. Státní zástupkyně se na místě
odvolala. Věc bude nyní řešit krajský soud. Důležité je že své finance jsme si již začali
hlídat sami a škody se nám podařilo z našeho hospodaření vytěsnit.
Analýza změn plynoucích z NOZ – kontrolní komise se zabývala těmito otázkami,
identifikovala nutné kroky a souvislosti, podrobněji k tomu budu hovořit v rámci
bodu 6. Programu shromáždění.
Příprava návrhu stanov SVJ – rovněž tuto záležitost si vzala KK na starost, aby výbor
SVJ se mohl více starat o problémy související s chodem domu, k obsahu nových
stanov budu podrobněji hovořit v bodu 6. Programu shromáždění.
Režim pronájmu společných prostor – dtto
Stránka 9 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
8. Reklamní plochy na domě – kontrolní komise ve spolupráci s výborem SVJ se
zabývala reklamním panelem provozovaným firmou Reklamní Servis a shledala, že
reklamní panel je umístěn na pozemku SVJ, přičemž SVJ nemá s provozovatelem ani
s nikým jiným uzavřenou žádnou smlouvu na pronájem tohoto pozemku. Bylo
zjištěno, že smlouvu s nájemcem má uzavřeno město. Byla tedy vznesena intervence
na město, které po průtazích smlouvu vypovědělo, běží tedy výpovědní lhůta (konec
někdy na podzim). Dále bylo shledáno, a to po výzvě od soudce, že v této záležitosti
rovněž došlo k pochybení, neboť v dokumentaci ani na účtu SVJ nepřibyli žádné
prostředky za velkoplošné reklamy od firmy UNIPAP, která na domě visela cca 7 let,
ani od firmy Noves, která tam také nějaký ten rok visela. K tomu podotýkám, že
záležitosti příjmu z reklam jsou v kompetenci jednotlivých vlastníků a nikoliv
společenství vlastníků.
9. Závažná rozhodnutí výboru SVJ – předseda kontrolní komise se několikrát osobně
zúčastnil jednání výboru při rozhodování o výběru dodavatelů služeb a činění
zásadních rozhodnutí, postupy byly diskutovány a vždy bylo nalezeno vhodné řešení
při dodržení zásad řádného hospodaření.
10. Kontrola zprávy o hospodaření – kontrolní komise si nechala předložit zprávu o
hospodaření za minulé období, v té souvislosti provedla i kontrolu pořizovacích
dokladů s konstatováním, že nebylo shledáno nedostatků ve smyslu nákupu služeb či
zboží nesouvisejícího s provozem domu. Zpráva o hospodaření je dle mínění kontrolní
komise rovněž v pořádku a obsahuje všechny nutné části a položky. Kontrolní komise
doporučuje zprávu o hospodaření a účetní závěrku schválit.
Závěrem mi dovolte poděkovat tomuto výboru SVJ za dosavadní práci. Dále bych chtěl také
poděkovat své kolegyni slečně Petře Dvořáčkové za spolupráci a touto cestou bych chtěl
navrhnout, aby shromáždění vlastníků projednalo a schválilo její odměnu za odvedenou práci
za uplynulé období a to ve výši 2 000,- Kč. Žádám tímto řídícího shromáždění nechť o mém
návrhu dá v průběhu tohoto shromáždění hlasovat.
Děkuji Vám za pozornost.
Stránka 10 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
BOD 4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
Přednesla paní Eva Vohryzková
Informace o "tvorbě fondu oprav" (dlouhodobé zálohy na opravy společných částí domu)
Zůstatek z r. 2012 činil
Předpis 01-12/2013
Předpis výtah 01-12/2013
Předpis televice 01-12/2013
Předpis úklid 01-12/2013
Předpis správa 01-12/2013
Vrácení ceny ČMZBR
Dotace PANEL
Celkem
k 31.12.2013
účet č.
955001
955010
955002
955004
955003
955005
955200
955006
417 575,20 Kč
2 396 694,00 Kč
134 400,00 Kč
163 800,00 Kč
121 202,00 Kč
116 276,00 Kč
134 728,14 Kč
425 432,00 Kč
3 910 107,34 Kč
Informace o čerpání fondu oprav
Drobné nákupy
Pošta,T-mobil,právní sl.
Oprava,údržba,servis
Srážková voda r. 2012
Poplatek správa
Televize
Pojištění domu
Náklady výtahy
Úklid domu
Bankovní poplatky BÚ ČS
Bankovní poplatky BÚ RFB
Úvěr RF spořitelna
RF spořitelna - bank.popl.
RF spořitelna úroky
RF spořitelna.splátky úvěru
Úvěr Česká spořitelna
ČS bankovní poplatky
ČS úroky
ČS splátky úvěru
Zaměstnanci
Odměny členům výboru
Dohody o provedení práce
Zákonné pojištění
955012
955013
955014
955017
955051
955041
955011
955021
955031
955101
955100
12 056,00 Kč
59 013,60 Kč
117 840,60 Kč
543,00 Kč
130 072,00 Kč
223 751,00 Kč
32 355,00 Kč
20 512,60 Kč
130 101,00 Kč
1 604,00 Kč
6 286,00 Kč
955120
955121
955122
852,00 Kč
121 379,02 Kč
327 132,98 Kč
955140
955141
955142
5 109,50 Kč
377 680,15 Kč
1 287 017,35 Kč
955150
955160
955151
115 473,00 Kč
18 882,00 Kč
500,00 Kč
Stránka 11 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
celkem
k 31.12.2013
2 988 160,80 Kč
Rozdíl mezi příjmy a náklady
činí
Tvorba FO
Výdaje
Rozdíl mezi příjmy a náklady činí
-
3 910 107,34 Kč
2 988 160,80 Kč
921 946,54 Kč
Další příjmy, které budou převodeny do FO, pokud shromáždění tento převod odsouhlasí
pronájem posilovna
3 600,00 Kč
pronájem Life Profit
6 000,00 Kč
pronájem p. Kolenová
1 200,00 Kč
pronájem sušárna
p. Koubková
2 400,00 Kč
Pronájem Tabák - pozemek
11 590,00 Kč
příjmy z reklamy
90 000,00 Kč
Celkem
k 31.12.2013
114 790,00 Kč
Po odsouhlasení účetní závěrky bude proveden převod zisku do FO ve výši Kč 968,64.
Informace o platbách vlastníků jednotek
Na účtu 378001, 010, 011, 012 jsou vedeny stavy na účtech vlastníků - nedoplatek ve výši Kč 32 146,V sestavě přehled dlužníků a přeplatků je veden přeplatek ve výši Kč 2 910,-.
Rozdíl ve výši Kč 35 056,- bude připsán na účet v 01/2014 SIPO.
Podrobný přehled o platbách je v příloze (někteří vlastníci mají přeplatek, jiní nedoplatek)
Informace o pohledávkách za odběrateli
Na účtu 311200 jsou vedeny pohledávky za odběrateli výši Kč
Kč 11 152,Jedná se o fakturu za reklamu p. Voleský a srážkovou vodu p. Cimburek
(k dnešnímu dni uhrazeno)
Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek
Předpis za 01-12/2013
účet 324
2 364 074,00 Kč
Náklady k 31.12.2013
účet 315
2 024 358,38 Kč
faktura voda IV. Q.
účet 315 r.2014
64 164,00 Kč
rozdíl - přeplatek
275 551,62 Kč
V měsíci květnu 2014 byla provedena oprava vyúčtování za nebyty p. Cimburek, z tohoto důvodu
do příštího roku přechází zátěž ve výši Kč 25 065,- (budou zahrnuty do vyúčtování za r. 2014)
(chyba byla způsobena převzetím chybného zadání počtu osob od předchozího správce domu)
Stránka 12 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
Zaplacené zálohy dodavatelům:
Na účtu 314 jsou vedeny poskytnuté zálohy dodavatelům v celkové výši Kč 61 910,00.
Informace o závazcích vůči Finančnímu úřadu a zdrav. poj. a inst.soc.zabezpečení, zaměstnancům
Odměny výboru 12/2013
7 175,00
Závazek vůči Finančnímu úřadu činí
1 485,00 Kč
Závazek vůči zdravotním
pojišťovnám
1 014,00 Kč
Závazek - zák. poj.
100,00 Kč
Informace o závazcích společenství vůči dodavatelům
Na účtu 321001 jsou vedeny neuhrazené faktury v celkové výši Kč 26 216,00.
Přehled stavů finančních prostředků v pokladně na jednotlivých bankovních účtech společenství
Pokladna SVJ
Kč
12 016,00
bankovní účet RFB
Kč
393 816,78
bankovní účet ČS
Kč
847 465,92
Informace o zůstatcích na úvěrových účtech
Nesplacená výše úvěru u ČS Kč
Nesplacená výše úvěru u RB Kč
11 313 072,58 účet 378100 a 951001
3 101 347,90 účet378200 a 951002
Odsouhlasení zprávy o hospodaření za rok 2013:
Hlasování proběhlo v 18.54 hodin. V této době bylo přítomno 7135 hlasů, tj. 71,35 %.
PRO: 6298, tj. 88,27 %
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 837, tj. 11,73 %.
Bylo schváleno.
Stránka 13 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
Předpoklad příjmů a výdajů na r. 2014
Zůstatek ve fondu oprav k 31. 12. 2013
Předpis 0112/2014
Dotace PANEL
Převod HV r. 2013
Převod příjmů z pronájmů do FO
předpoklad
celkem
921 946,54 Kč
955001
955303 předpoklad stejná výše
931
2 366 874,00 Kč
425 432,00 Kč
968,64 Kč
114 790,00 Kč
3 830 011,18 Kč
(rozdíl vkladu r. 2013 a 2014 činí zrušený vklad za pronajímané byty)
Předpokládané
výdaje
splátky úvěr ČS
úvěru
cca
splátky úvěr RFB cca
plánované větší
opravy
cca
pojištění domu
drobné opravy
drobné výdaje
povinné revize
požární prevence
dohody o provedení práce (drobné opravy)
rezerva - např. havárie, výtahy
Předpokládané náklady celkem
1 669 296,00 Kč
450 000,00 Kč
(výtahy)
60 000,00 Kč
35 355,00 Kč
120 000,00 Kč
15 000,00 Kč
30 000,00 Kč
8 000,00 Kč
20 000,00 Kč
100 000,00 Kč
2 507 651,00 Kč
Pozn.: předpis výtahy FO - pokud účelem tohoto předpisu je spoření na konkrétní opravu,
navrhujeme tento předpis nepřevádět do běžného fondu - viděli bychom, kolik máme již naspořeno,
aby např. tyto finanční prostředky nebyly vydány na něco jiného. Proti tomuto předpisu by se
neúčtovaly
náklady.
Tento předpis nyní činí 134 400,-/rok.
Předpokládané příjmy r. 2014
Předpokládané výdaje r. 2014
Předpoklad zůstatek ve fondu oprav k 31.12.2014
3 830 011,18 Kč
-2 507 651,00 Kč
1 322 360,18 Kč
Změna ve vyúčtování nákladů spojených s vlastní správní činností (NOZ, předpis 366/2013 sb.)
Dle těchto předpisů dochází ke změně vyúčtování nákladů spojených s vlastní
správou domu. Předpokládáme, že dojde k vyčlenění těchto nákladů z úhrad z "fondu oprav".
Stránka 14 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
Náklady vlastní správní činnosti jsou
poplatek za správu domu a vedení účetnictví
119 616,00
Tento poplatek za správu je již kryt vybíranou zálohou. Nyní je zahrnut do tzv. pevných plateb,
od 1. 1. 2014 zpětně navrhujeme převod do zálohových plateb.
Dále se jedná především o tyto náklady: (předpoklad)
odměny členům
výboru
poštovné, telefony, právní služby
předp. Poplatky za vedení účtu BÚ
náklady na rozúčtování tepla a vody
další příp. náklady
celkem cca
120 000,00
65 000,00
2 500,00
30 000,00
8 000,00
225 500,00
tz. předpokládané náklady cca 170,- Kč/1 BJ/měsíc
Tyto náklady doporučujeme pravidelně vyúčtovávat zároveň se zálohami na služby.
Rozúčtování se provádí dle počtu jednotek v domě.
Doporučujeme proto stanovit na tyto výdaje samostatné zálohy.
(další informace týkající se "vlastní správní činnosti" bude podána v bodě 7. shromáždění)
Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2013:
V 19.04 hodin bylo přítomno 7135 hlasů, tj. 71,35 %.
PRO: 7081, tj. 99,24 %
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 54, tj. 0,57 %.
Bylo schváleno.
Stránka 15 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
BOD 5. VOLBA ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČENSTVÍ
Vážení vlastníci,
o práci ve výboru projevili zájem:
-
Pan MUDr. Norbert Barek – osobní návštěvou ve středu dne 29.5.2014 při úředních hodinách
výboru SVJ.
Další návrh ve schránce SVJ:
Pan N. Gordon píše: „Do výboru navrhuji pí. Koblížkovou Marii a do kontrolní komise pí.
Ježkovou Milenu. V Pardubicích 31. května“.
Paní Koblížková ani paní Ježková však osobně svůj zájem nepotvrdily.
Hlasování pro nového člena výboru, pana MUDr. Norberta Bareka:
Přítomno: 7135 hlasů.
PRO: 7135
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Za člena výboru SVJ byl zvolen MUDr. Norbert Barek.
Odešel 1 vlastník s váhou hlasu 101, od této doby bylo přítomno 7034 hlasů, tj. 70,34 %.
Stránka 16 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
BOD 6. ZMĚNA LEGISLATIVY – DŮSLEDKY PRO NAŠE SVJ.
ZPŮSOB PRONAJÍMÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR.
Přednesl předseda kontrolní komise Ing. Josef Schinzel
Právní úprava společenství vlastníků se od 1. 1. 2014 řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník (zkracováno jako NOZ).
Zákon zakládá povinnost do 3. let přijmout nové stanovy SVJ, vypracované v duchu tohoto
zákona a jeho prováděcích předpisů.
NOZ upravuje minimální náležitosti stanov, které oproti stávajícím povinným náležitostem
podstatným způsobem rozšiřuje. V důsledku toho je naše SVJ povinno své stanovy upravit –
komplexně přepracovat a doručit je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík
společenství vlastníků jednotek.
Příprava návrhu textu nových stanov již byla započata, vzal jsem si to na starost já ve
spolupráci s paní Vohryzkovou z T-MONTu a pracuje se na ní, k první verzi návrhu se budete
moci vyjadřovat, předpokládám v průběhu období září-říjen. Schvalování znění nových
stanov bude předmětem příštího shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat ke
konci roku – termín bude závislý na dispozici notáře! Termín Vám bude včas oznámen.
Jelikož služby notáře hradíme hodinově, předpokládám, že veškeré diskuse k návrhu stanov
proběhnou již v přípravném období a na vlastním shromáždění budou stanovy jen přečteny a
schvalovány. Jedná se o zásadní záležitost, proto Vás žádám o konstruktivní a seriózní
přístup.
Povinné náležitosti stanov SVJ jsou ve srovnání se stávající právní úpravou následující:
1. Název SVJ, který bude muset vedle označení domu, pro který společenství vzniklo, nově obsahovat
i slova „společenství vlastníků“. Máme splněno.
2. Sídlo musí být primárně určeno v domě, pro který SVJ vzniklo, a pouze v případě, že to není
možné, může být na jiném vhodném místě. Máme splněno.
3. Členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a způsob jejich uplatňování.
4. Určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i
způsobu svolávání, jednání a usnášení. Dá se říct, že máme splněno – nutno však doplnit a jasněji
formulovat.
5. Určení prvních členů statutárního orgánu. Novinka. Bude doplněno.
6. Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí. Jedná se o novinku v povinných
náležitostech stanov, kterou dosud a to jen částečně a velmi stručně upravoval snad pouze
prohlášení vlastníka a domovní řád.
7. Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a
pro způsob určení jejich výše, placené jednotlivými vlastníky jednotek. Novinka spočívá v tom že, že
stanovy musejí nově obsahovat jasná pravidla jak pro příspěvky na správu domu, tak na úhradu cen
služeb, jakož i pravidla pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.
Stránka 17 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
V souvislosti s novou právní úpravou a oproti ustanovení našich stanov NOZ přináší zejména
tyto novinky a změny, které se fakticky týkají našeho SVJ:
-
-
-
Předmětem činnosti společenství vlastníků je nejen správa domu, ale i správa pozemku.
Do obsahu správy domu jako její součást NOZ zakotvuje služby pro zajištění provozu domu
a záležitostí s tím souvisejících. Tím definuje, že vedle fondu oprav musí existovat zvlášť
položka pro zajištění úhrady tzv. režijních nákladů (odměny výboru, kancelářské potřeby
a drobné nákupy, telefony a právní služby, zajištění schůzí shromáždění, dodávky energií
a médií pro společné prostory a části domu a s tím související servisní služby, programové
vybavení televize apod.)
Zakládá povinnost mít ve stanovách zakotven způsob rozúčtování nákladů na společné
prostory.
Zavádí nový pojem „předseda společenství vlastníků“, který plní funkci statutárního orgánu
v případě, že není zvolen výbor.
Připouští se, že členem výboru SVJ nemusí být osoba, která je členem společenství vlastníků.
Stanovy se stanou veřejnou listinou a proto NOZ zakládá povinnost přítomnosti notáře při
schvalování stanov a při každé jejich změně. Vždy musí být pořízen notářský zápis.
NOZ Zakládá povinnost vždy po změně stanov vyhotovit a zakládat nové úplné znění stanov.
NOZ Zakládá povinnost mít ve stanovách uvedena jména a příjmení původních členů výboru,
následné změny členů výboru již nemusí být obsahem stanov.
NOZ Přináší některé významné změny v hlasování, mění se některá kvora k přijetí usnesení,
přípustné je hlasování mimo shromáždění vlastníků způsobem tzv „per rollam“ (např.
písemně), nikoliv však o věcech zásadního významu, vyžadující vyjádření názorů vlastníků
před vlastním hlasování. NOZ umožňuje společenství vlastníků přijmout si přísnější kvora,
to je jejich právem. NOZ uvádí v tomto směru minimum, které nesmí být porušeno.
NOZ Zakládá oznamovací a sdělovací povinnosti. Nové povinnosti týkající se i podnájemníků.
Způsob seznamování s hospodaření musí být rovněž stanoven ve stanovách.
Stanovy musejí obsahovat jasně a srozumitelně pravidla pro správu domu a užívání
společných částí domu.
Stanovy musejí řešit i režim výlučného užívání některých společných částí domu a také
příspěvky na opravy těchto částí – pravidla musí být jasně uvedena ve stanovách.
Režim pronajímání společných částí domu musí být jasně a srozumitelně uveden
ve stanovách.
Pronájem společných prostor
Značně problematickou záležitostí, která v našem domě nastala, je pronájem společných
prostor, zejména co se to týká tzv. posilovny.
Úskalí této problematické záležitosti je hned několik:
1. Smlouva vykazuje řadu formálních, ale co je důležitější i obsahových chyb proto je možné ji
od samého počátku považovat za neplatnou.
2. V prostorách které jsou nyní využívány pro posilování, proběhly stavební úpravy, bez
souhlasu vlastníků jednotek v domě, bez změny prohlášení, bez stavebního povolení a dalších
důležitých a souvisejících řízení, jako jsou změna účelu, kolaudace apod. V podstatě se jedná
o černou stavbu jako z učebnice.
Stránka 18 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
3. Prostory, které jsou pronajímány, jsou jednak společným prostorem, což by nebyl takový
problém, ale posilovna zabírá i nebytové prostory (sklad zeleniny), které nikdy nebyly
vlastnictvím všech majitelů jednotek v domě, proto je tito ani nejsou oprávněni pronajímat.
4. Bývalý výbor, který s nájemcem smlouvu uzavřel tak jednal neoprávněně hned z několika
důvodů. Společné prostory nejsou vlastnictvím společenství vlastníků, ale jednotlivých
vlastníků jednotek v domě, pokud tedy nebude vysloven jejich souhlas s pronájmem a pokud
nebude stanoven a shromážděním odsouhlasen způsob, jakým budou společné prostory
pronajímány, pak není nikdo oprávněn pronájem uskutečnit. Provedené stavební změny bez
řádné stavebně dokumentační činnosti, způsobily značně komplikovanou situaci vzhledem
k nebytovým prostorům v domě. Je nyní otázkou: Kdo je vlastně v současné době vlastníkem
této části nebytového prostoru? – noví vlastníci tuto část nebytových prostor neodkoupili,
společenství vlastníků jednotek nevlastní žádný nebytový prostor, MRF jej neprodal, ale
v katastru nemovitostí nefiguruje jako jeho vlastník. Tato aktivita bývalého vedení tohoto
společenství nám pořádně zavařila a nebude snadné tuto záležitost uvést na pravou míru.
V každém případě o postupu řešení budou muset nyní rozhodnout všichni vlastníci jednotek
v domě, nikoliv výbor či jiný orgán. Návrh řešení bude vyžadovat řadu odborných konzultací
a až bude vyhotoven, tak Vám bude předložen.
5. Nájemce, který prostory dosud užívá, své závazky plynoucí ze smlouvy neplnil, neprojevil
ochotu záležitost konstruktivně řešit, byla mu doručena výpověď smlouvy, na výpověď
smlouvy však nereagoval, v současné době je s ním tato záležitost řešena soudní cestou.
Návrh dalšího postup ve věci pronájmů společných prostor dle mého názoru musí spočívat
v následujících po sobě jdoucích krocích.
1. Ukončit všechny pronájmy společných prostor v domě vyjma pronájmu vnějších ploch
(reklamní plochy, stánek na pozemku) – zde je věc poměrně jednoduchá, neboť se jedná
o smluvní ceny.
2. Napravit dříve způsobená pochybení co se týká společných prostor a zmíněných nebytových
prostor, prohlášení vlastníka a dalších souvislostí.
3. Připravit, projednat a vlastníky jednotek schválit způsob, podmínky a postup pronajímání
společných prostor v domě, včetně kompetencí, kdo je oprávněn a smlouvy o pronájmu
uzavírat.
4. Shromážděním schválený postup jasně a srozumitelně zakotvit v nových stanovách SVJ.
5. Obsah smlouvy o pronájmu projednat s právníkem a vytvořit formalizovaný dokument.
Návrh usnesení
Na základě uvedených zjištění, změn v zákoně, ale hlavně za účelem vyhnout se dalším
komplikacím při správě a řízení domu do doby přijetí nových stanov navrhuji shromáždění
přijmout následující dvě usnesení vlastníků jednotek:
„Beru na vědomí, že pokud v současném platném znění stanov našeho SVJ jsou části, které
odporují ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, jsou tato neplatná.“
„Souhlasím s tím, že všechny stávající smlouvy na pronájem společných prostor v našem
domě budou do 31. 12. 2014 vypovězeny a nové smlouvy budou uzavřeny podle zásad
uvedených v nových schválených stanovách SVJ.“
Následovala diskuze, usnesení nebylo učiněno. Shromáždění bere výše uvedené na vědomí.
Stránka 19 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
BOD 7: ROZHODNUTÍ O ZPŮSOBU ROZÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE
SPRÁVOU DOMU, ZPŮSOB STANOVENÍ ZÁLOH (ZÁKON Č. 89/2012, 67/2013,
PŘEDPIS 366/2013)
Přednesl předseda výboru Mgr. Pavel Kubant
Do působnosti shromáždění vlastníků (Stanovy čl. III. odst. 2 bod e) patří rozhodování o výši
příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu,
popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány.
Mezi tyto příspěvky patří i zálohy na služby. Výbor společně se správcem provedl analýzu
způsobu prováděného rozúčtování nákladů v našem domě a s jejími výsledky seznámil
zúčastněné. Vyúčtování nákladů za rok 2014 bude provedeno následovně, jak vyplývá
z právních předpisů:
Rozúčtování nákladů na teplo, teplou vodu a pitnou vodu
Rozúčtování nákladů na teplo, teplou vodu a pitnou vodu se provádí dle předpisu – vyhlášky
č. 372 z r. 2001 Sb. (v našem případě slouží k rozúčtování poměrová měřidla na teplo
a vodu). U rozúčtování těchto nákladů nedochází k žádné změně.
Elektřina ve společných částech domu a provoz výtahů
Náklady na spotřebovanou elektrickou energii a provoz výtahů (náklady na servis, případně
drobné opravy) jsou již v současné době rozpočítávány podle počtu osob bydlících v bytě.
Tento způsob odpovídá i předpisu č. 67/2013 Sb. Změnou je, že elektřina ve společných
částech domu je rozúčtována za celý dům (do roku 2012 po vchodech).
Úklid společných částí domu
Způsob rozúčtování nákladů na úklid nyní stanovuje předpis č. 67/2013 (pokud se vlastníci
nedohodnou jinak). V současné době je úklid předepsán každému vlastníku ve výši, který
odpovídá velikosti spoluvlastnického podílu. Tato platba se dosud nevyúčtovávala (celkový
předpis za dům činí nyní 121 202,- Kč, skutečné náklady za r. 2013 činily 130 101,- Kč, rozdíl
byl tedy kryt z „fondu oprav“).
Předpis 67/2013 považuje úklid domu za službu spojenou s užíváním bytu. Rozúčtování dle
tohoto předpisu se provádí dle počtu osob v bytě, které zde skutečně bydlí (řeší se zde
nepoměr – např. veliký byt, který obývá 1 osoba a malý byt, ve kterém žije více osob). Tento
způsob výpočtu úhrady za úklid se jeví spravedlivější.
Náklady na vlastní správní činnost
Tato změna vyplývá z NOZ – tj. zákon č. 89/2012 Sb. § 1180 odst. 2, dále ji upřesňuje předpis
č. 366/2013 Sb. Tyto předpisy uvádějí, které náklady související s vlastní správní činností se
rozvrhnou na každou jednotku stejně, tzn. nikoliv dle podílu na společných částech domu.
Z hlediska charakteru rozúčtování by tedy měly být zahrnuty do kategorie služeb. Jedná
se především o poplatek za správu, náklady na rozúčtování tepla a TUV (dosud zahrnováno
do vyúčtování tepla a vody), odměny členům výboru, poplatky za právní služby, náklady
na vedení účtu, kancelářské potřeby, pronájmy místnosti pro konání shromáždění apod.
Stránka 20 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
Tedy vše, co souvisí s činností společenství. Nejde tedy o náklady za opravy a udržování
společných částí domu – tyto se i nadále hradí z „fondu oprav“.
Pro Vaši informaci - náklady „vlastní správní činnosti“ kromě poplatku za správu za r. 2013
činily celkem:
Pošta, T-Mobile, právní služby
59 013,60
Bankovní poplatky BÚ ČS
1 604,00
Bankovní poplatky BÚ RFB
6 286,00
Úvěr RFB
852,00
Úvěr ČS
4 109,50
Odměny členům výboru
115 473,00
Vyúčtování Byttherm
30 245,00
Celkem
217 583,10
Průměr na 1 jednotku a měsíc byl cca 162,- Kč
Bude proveden převod poplatku za správu z „pevných plateb“ do „zálohových plateb“ –
tento bude i nadále veden odděleně – poplatek Kč 89,- za 1 jednotku tedy zůstává beze
změny. Zálohy v dalších obdobích budou stanoveny dle předpokládaných výdajů. Dále zpětně
od 1. 2. 2014 bude převedena platba, která byla placena za příjem televizního signálu
(zrušená smlouva s firmou p. Korynty – ukončení 31. 1. 2014) na zálohu „vlastní správní
činnost“. Jedná se o částku 130,- Kč/bytová jednotka. Rozúčtování a vyúčtování skutečných
nákladů za běžný rok bude následně prováděno dle počtu bytových jednotek a bude součástí
vyúčtování služeb.
V případě, že byt bude volný, bude do vyúčtování služeb počítána 1 osoba.
20,04 hodin
Hlasování – převod Kč 130,- ze zálohy televize na vlastní náklady správy domu:
PRO: 4253 podílů
PROTI: 2781 podílů
Zdržel se: 0
Přítomno: 70,34 %
Hlasování – převod nákladů na úklid z pevných plateb do zálohových, zároveň změna
způsobu rozúčtování:
Pro: 5602 podílů
Proti: 1210 podílů
Zdržel se: 222
K žádosti p. Rýdlové - snížení fondu oprav o 2 Kč na podíl, zrušení poplatku za TV 130
Kč/měsíc, převedení částky z fondu oprav na zálohy potřebné ke správní činnosti.
Stanovisko výboru: Zvážili jsme i možnost, jak řešit úhradu nákladů „vlastní správní činnosti“.
Jedním z návrhů bylo snížení fondu oprav a ušetřenou částku převést do záloh. Snížení
vkladu do fondu oprav o 20 000,-Kč by odpovídalo předpokládané průměrné měsíční částce
nákladů vlastní správní činnosti. Toto snížení by představovalo Kč 2,- na podíl.
Po zvážení všech pro a proti výbor došel k názoru, že toto v současné době je sice
proveditelné, ale z následujících důvodů by nebylo dobré řešení. Je nutno si uvědomit tyto
skutečnosti:
Stránka 21 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
1. Zůstatek ve fondu oprav k 31. 12. 2014 činí pouze cca 922 tis. Kč a to včetně zvláštního
vkladu do fondu oprav, který měl sloužit k obnově výtahů.
2. S přihlédnutím ke stavu domu je předpoklad, že budeme muset provést některé nezbytné
opravy (především opravy výtahů, v současné době budou odstraňovány závady z odborných
prohlídek, následovat bude inspekční prohlídka. Při této inspekční prohlídce mohou být
zjištěny závady, které bude nutno odstranit. Vzhledem ke stáří výtahů se může vyskytnout
požadavek na min. částečné rekonstrukce, na které budeme muset ušetřit).
3. Budeme se zabývat postupnou výměnou spodních uzávěrů vody, event. tepla. Většina
uzávěrů je v kritickém stavu.
4. Musíme počítat s rezervami pro odstranění případné havárie.
5. Dále si musíme uvědomit, že vklad do fondu oprav se počítá dle velikosti podílu, kdežto na
úhradě nákladů vlastní správní činnosti se podílejí všechny jednotky bez rozdílu stejně. Tzn.,
že snížení vkladu do fondu oprav by znamenalo úsporu pro byty, které mají velký podíl
a zvýšení nákladů pro byty, které mají malý podíl. Např. byt s podílem 100 nyní platí do
fondu oprav 2 000,-Kč, po snížení 1800,-Kč, úspora 200,-Kč. Byt s podílem 42 nyní platí 840,Kč, po snížení 756,-Kč, úspora 84,-Kč. Záloha na náklady vlastní správní činnosti by činila cca
160,- Kč stejně u obou. Takže nelze říci, že u všech bytů nám úspora pokryje vzniklé náklady.
Z tohoto důvodu výbor došel k závěru neřešit tuto situaci pro letošní rok snížením vkladu do
fondu oprav, ale využít jinou možnost, tj. na tyto náklady přesunout zpětně od 1. 2. 2014
dosavadní zálohu na televizi. Výsledkem bude především více prostředků ve fondu oprav.
Následovala diskuze, z časových důvodů (pronájem jídelny do 20.00 hod) bylo jednání
ukončeno.
Bod č. 8 – Plán oprav na rok 2014 nezazněl v plném znění, byl však zmíněn v bodu
„Předpoklad příjmů a výdajů na rok 2014“ (viz str. 14).
Stránka 22 z 23
Zápis ze shromáždění SVJ dne 5. června 2014
Usnesení Shromáždění vlastníků jednotek dne 5. 6. 2014:
Byla odsouhlasena zpráva o hospodaření za rok 2013
Byla odsouhlasena účetní závěrka za rok 2013
Shromáždění vlastníků jednotek dne 5. 6. 2014 zvolilo:
Pana MUDr. Norberta Bareka novým členem výboru SVJ
Zapsal dne 5. 6. 2014
……….…………………………….
Ing. David Hubert
zapisovatel
Za výbor SVJ:
…………………………….…………….
Mgr. Pavel Kubant
předseda výboru SVJ
Ověřil:
…………………………….…………….
Vladimír Košík
…………………………….…………….
Vladimíra Koubková
Přílohy: Pozvánka na shromáždění
Prezenční listiny
Stránka 23 z 23
Download

Zápis_05_06_2014.pdf