20. jubilejní mezinárodní konference metalurgie a materiálů
2. Oznámení
18. - 20. květen 2011
Hotel Voroněž I
Brno, Česká Republika, EU
TANGER, spol. s.r.o.
VŠB - TU Ostrava
ČSNMT
ASM International
www.metal2011.com
ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
20. jubilejní mezinárodní metalurgická a materiálová konference je tradičním setkáním metalurgů, materiálových odborníků, inženýrů, manažerů
a dalších pracovníků. Konference je organizována v 6 symposiích, kde budete mít možnost získat informace o nejnovějších poznatcích, vyměnit
si zkušenosti a názory s účastníky z řady zemí Evropy, Ameriky a Asie a navázat s nimi kontakty.
Dovolujeme si upozornit na nové Symposium F - "Ekonomika a řízení metalurgické výroby", které jistě zaujme řadu odborníků.
20. ročník konference pořádá společnost TANGER, spol. s r.o. za odborné spolupráce s VŠB-TU Ostrava, ČSNMT a ASM Czech Chapter.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE
Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ing. Kateřina Sanetrníková
Eva Hůlová
Bohumil Nejedlý
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
TANGER, spol. s r.o., Ostrava
TANGER, spol. s r.o., Ostrava
TANGER, spol. s r.o., Ostrava
Ing. Jaroslav Březina
Doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Prof. Eva Mazancová, CSc.
Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Česká hutnická společnost
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
18. 5. 2011 od 10 do 12h, se zaměřením na úlohu metalurgie a materiálů na počátku 21. století.
TEMATICKÉ OKRUHY
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Sympozium A - Pokroková výroba železa a oceli
Sympozium D - Moderní směry v povrchovém inženýrství
Odborní garanti sympozia
Ing. Jaroslav Březina
Česká hutnická společnost
Doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava
Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.
M & M výzkum, s.r.o., Ostrava
• Vývoj surovinové báze pro výrobu surového železa a oceli ve světě
v posledních letech
• Nové prvky v řízení procesů výroby a odlévání oceli
• Aktuální směry vývoje technologie výroby oceli v elektrických
obloukových pecích
• Fyzikální a numerické modelování procesů výroby železa a oceli
• Nové způsoby zpracování odpadů z výroby surového železa a oceli,
recyklace, bezodpadové technologie
Odborní garanti sympozia
Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
VŠB-TU Ostrava
RNDr. Ivo Štěpánek
ZČU Plzeň
• Protikorozní ochrana povrchu materiálu (vlastnosti povlaků,
technologie povrchové úpravy před aplikací povlaků, teoretické
otázky)
• PVD a CVD technologie, organické povlaky, sklovité a sklokeramické povlaky, elektrochemické procesy povlakování, žárové
povlakování, iontová implantace, plazmové nástřiky aj.
• Vlastnosti a aplikace tenkých filmů a nanovrstev
Sympozium B - Tváření kovů
Odborní garanti sympozia
Ing. Richard Fabík, Ph.D.
VŠB - TU Ostrava
Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
VŠB - TU Ostrava
• Teorie tváření, fyzikální podstata plasticity a metalurgická a
technologická tvařitelnost kovů
• Plastometrické, laboratorní a numerické modelování procesů
tváření za tepla i za studena
• Pokrokové
metody tváření (válcování, kování, tažení a další…vysokoredukční a vysokorychlostní procesy, termomechanické
tváření, nástroje pro tváření (válce, zápustky, průvlaky),
hydroforming, moderní kalibrace, tváření extrémní plastickou
deformací, tváření těžko tvařitelných materiálů, tváření blízké
konečnému tvaru a další )
• Technologické problémy a inovace ve tváření
____________________________________________________________________________
Sympozium C - Výrobky z oceli a jejich vlastnosti
Odborní garanti sympozia
Prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
VŠB - TU Ostrava
Prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
M & M výzkum, s.r.o., Ostrava
• Fyzikální metalurgie ocelí, vztah struktury a vlastností, metody
zkoumání
• Vysokopevné oceli (HSLA, BH, IF, DP, CP, TRIP, TWIP, MS)
• Oceli pro práci za vysokých teplot a tlaků v energetice a chemii
• Aplikace
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Sympozium E - Neželezné kovy a slitiny
Odborní garanti sympozia
Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
VŠB-TU Ostrava
Doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
VŠCHT Praha
• Způsoby výroby (přípravy) neželezných kovů a slitin (tavení,
slévání, prášková metalurgie, rychlé ochlazování, řízená
krystalizace aj.)
• Vlastnosti a užití neželezných kovů, slitin a sloučenin (Al, Mg, Cu,
Ti, Ni, Nb aj.)
• Vysokoteplotní kovové materiály na bázi neželezných kovů
(niklové slitiny a superslitiny, kobaltové slitiny, kovy platinové
skupiny, wolfram a jeho slitiny)
____________________________________________________________________________
Sympozium F - Ekonomika a řízení metalurgické výroby
Odborní garanti sympozia
Doc. Ing. LENORT Radim, Ph.D.
Prof. Ing. KRAUSOVÁ Emílie, CSc.
Doc. Ing. VOZŇÁKOVÁ Iveta, Ph.D.
VŠB - TU Ostrava
VŠB - TU Ostrava
VŠB - TU Ostrava
• Metalurgická výroba - postavení v národním hospodářství, v globalizované
ekonomice. Technicko-ekonomická vývojová perspektiva. Prognóza
konkurence nových technických materiálů.
• Strategické, taktické a operativní řízení metalurgické výroby.
• Exaktní metody rozhodováním, metody umělé inteligence a simulační
techniky v projektech systémů řízení metalurgické výroby. Nové informační
technologie.
• Logistické operativní řízení, metody pokročilého plánování a rozvrhování
výroby, logistické řetězce v metalurgii.
• Marketingová analýza a diagnostika v oborech metalurgie a materiálového
inženýrství. Predikce poptávky.
• Ekonomika a systém řízení údržby - oprav - inovací výrobního zařízení,
ekonomika a systémy řízení zásobovacích procesů metalurgického
podniku.
• Efektivnost investic a projektů technického rozvoje v metalurgii.
• Finanční analýza a controlling - nástroje posuzování a zajišťování likvidity,
finanční stability a rentability metalurgického podniku.
VŠEOBECNÉ INFORMACE
UBYTOVÁNÍ
Termín konání:
Místo konání:
Ubytování je zajištěno v hotelu Voroněž od 18 do 20. 5. 2011.
V případě příjezdu na konferenci dne 17. 5. 2011 bude
ubytování zajištěno v blízkém hotelu.
Prosíme účastníky, aby ubytování uhradili prostřednictvím
přihlášky na konferenci nejpozději 20. 4. 2011. Poté již
ubytování nemůžeme garantovat.
________________________________________________
Jednací jazyk:
18. - 20. května 2011
Hotel Voroněž I, Brno
Česká republika
čeština, slovenština, angličtina, simultánní
tlumočení z anglického jazyka do češtiny
a z češtiny/slovenštiny do angličtiny
____________________________________________________________________________
PŘIHLÁŠKY ABSTRAKTŮ
Abstrakt vkládejte o velikosti min. 200 slov a max. 250 slov v
češtině (slovenštině) a angličtině do 31. 12. 2010. Bez
abstraktu nebude možné referát zařadit do programu
konference.
________________________________________________
PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKU KONFERENCE
Rozsah příspěvku je max. 6 stran včetně obrázků a 10 MB.
Chcete-li uvést větší rozsah, kontaktujte organizační výbor.
________________________________________________
POKYNY PRO AUTORY POSTERŮ
Jednání posterové sekce se bude konat 19. 5. 2011 od 18:00 v
místě konání konference a bude spojeno s beer party.
Postery bude možné vystavovat po celou dobu konání
konference. Plocha, která bude pro autory k dispozici je 1m
šířka x 1,5m výška. Vzhledem k tomu, že sborník bude vydán
na CD - ROMu je možno zaslat i text posteru v rozsahu do 6
stran a 10 MB. Žádáme autory, aby nám zaslali texty
nejpozději do 15. 3. 2011.
________________________________________________
PREZENTACE PŘEDNÁŠEK
Prosíme autory, aby nahráli do systému konference
prezentaci potřebnou pro svou přednášku na konferenci
uloženou pod názvem prijmeni_konference_anglicky
nazevclanku.pripona (prvních 10 znaků z názvu článku).
________________________________________________
DATABÁZE THOMSON REUTERS
Sborník vybraných anglických textů přednášek mezinárodní
konference METAL 2010 byl zaslán k publikování do prestižní
databáze Thomson-Reuters.
___________________________________________________________________________
DOPRAVA
Konference se koná v jihomoravské metropoli Brno v České
republice, ve městě plném kulturních historických památek.
STRAVOVÁNÍ
Stravování - obědy a večeře je pro účastníky zajištěno
v restauraci hotelu Voroněž. Stravování je v ceně vložného.
________________________________________________
ADRESA PRO KORESPONDENCI
METAL 2011
TANGER, spol. s r. o.
Keltičkova 62
710 10 Ostrava 10
Česká republika, EU
IČO: 13643495, DIČ: CZ13643495
_________________________________________________
KONTAKTY
ústředna
+420 595 227 111
Ing. Kateřina SANETRNÍKOVÁ- manažer konference +420 595 227 121
Eva HŮLOVÁ - fakturace, účetnictví
+420 595 227 112
Bohumil NEJEDLÝ - technická podpora
+420 595 227 116
fax:
+420 595 227 110
[email protected]
e-mail:
URL:
www.metal2011.com
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Vložení abstraktů
Vložení plných textů
Uzávěrka přihlášek a platba
Vložení prezentací do systému
31.12.2010
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
VLOŽNÉ
Autoři
Ostatní účastníci
Doktorandi denního studia s příspěvkem
Doktorandi denního studia bez příspěvku
Zveřejnění příspěvku bez účasti
5.990,- Kč
6.990,- Kč
3.500,- Kč
3.900,- Kč
2.900,- Kč
(Ceny uvedeny vč. DPH 20%)
Autobusem - spoje přes Brno
Vlakem
- rychlíková stanice Brno
- dojezd až k hotelu Voroněž, parkoviště. Hotel
Voroněž se nachází nedaleko BVV
______________________________________________
Autem
SPOLEČENSKÝ VEČER & BEER PARTY
(zahrnuto ve vložném)
18. 5. 2011, 19:30
Společenský večer & raut
19. 5. 2011, 19:00
Beer party
Prosím registrujte se na webu konference: www.metal2011.com
Ceny uvedeny bez DPH 20%
PREZENTACE FIREM
Firemní prezentace formou přednášky 20 min. nebo posteru (bezplatná účast 1 reprezentanta společnosti)
5.000,- Kč
Doprovodná výstava (bezplatná účast 1 reprezentanta společnosti)
10.000,- Kč
Barevná reklama na vnějším obalu tištěného Sborníku abstraktů
12.000,- Kč
Barevná reklama na vnitřním obalu nebo uvnitř tištěného Sborníku abstraktů
9.000,- Kč
Černobílá reklama na vnitřním obalu nebo uvnitř tištěného Sborníku abstraktů
5.000,- Kč
Firemní prezentace na CD (do 50 MB)
2 500,- Kč
Workshop (praktická prezentace firmy) za 1h
6.000,- Kč
Umístění loga firmy v hlavním sále
4.000,- Kč
Distribuce firemních materiálů při prezenci účastníků
2.000,- Kč
SPONZOR KONFERENCE
30.000,- Kč
Sponzorům nabízíme následující služby:
Firemní prezentace formou přednášky 20 min. nebo posteru
Doprovodná výstava
Barevná reklama na vnitřním obalu nebo uvnitř tištěného Sborníku abstraktů
Distribuce firemních materiálů při registraci
Logo firmy v hlavním sále konference a na internetové stránce konference
Bezplatná účast 2 reprezentantů společnosti
HLAVNÍ SPONZOR KONFERENCE
40.000,- Kč
Sponzorům nabízíme následující služby:
Firemní prezentace formou přednášky 20 min. nebo posteru
Doprovodná výstava
Barevná reklama na vnitřním obalu nebo uvnitř tištěného Sborníku abstraktů
Distribuce firemních materiálů při registraci
Firemní prezentace na CD - ROM v rozsahu do 50 MB
Logo firmy v hlavním sále konference a na internetové stránce konference
Bezplatná účast 3 reprezentantů společnosti
GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE
50.000,- Kč
Sponzorům nabízíme následující služby:
Firemní prezentace formou přednášky 20 min. nebo posteru
Doprovodná výstava
Workshop (praktická prezentace firmy) za 2h
Barevná reklama na vnějším obalu tištěného Sborníku abstraktů
Distribuce firemních materiálů při registraci
Firemní prezentace na CD - ROM v rozsahu do 50 MB
Logo firmy v hlavním sále konference a na internetové stránce konference
Bezplatná účast 4 reprezentantů společnosti
PŘIHLÁŠKY, PLATBY, TERMÍNY, DOPRAVA, UBYTOVÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE:
WWW.METAL2011.COM
Download

ZDE - Nanotechnologie.cz