www.pamaas.cz
TECHNOLOGIE
ZASTØEŠENÍ
STÁJÍ
OBSAH:
sklolaminátové krytiny
neprùsvitné desky - ELYONDA
samonosné oblouky
sklolaminátové samonosné oblouky ELYPLAST
Lehká, sklolaminátová, samozhášivá krytina s nejlepšími
technickými parametry urèená pro zastøešení zemìdìlských
objektù, chladících vìží a všude tam, kde je požadována
extrémní odolnost.
Samonosné oblouky jsou dokonalým øešením zastøešení. Nízká
hmotnost, svìtelná prostupnost, odolnost a rychlá montáž
nevyžadující klasickou støešní konstrukci výraznì snižují
nákladnost øešení.
neprùsvitné desky - ELYPLAST
montážní pokyny samonosné oblouky ELYPLAST
Lehká, sklolaminátová, neprùsvitná krytina v deskách øeší
kompletní zastøešení všech typù objektù. Vhodná kombinace s
prosvìtlovacím profilem poskytuje vše, co od své støechy
oèekáváte.
prosvìtlovací profily - trapéz vlna
Základní informace o zpùsobu kotvení sklolaminátových
samonosných obloukù ELYPLAST.
izolace
Lehká sklolaminátová krytina v deskách je nabízena v øadì
profilù a barev. Široký výbìr dokáže uspokojit všechny
požadavky, které oèekáváte.
lehké podhledové PUR/PIR izolace.
lehká sklolaminátová krytina v rolích
støešní panel AGROpanel
Lehká sklolaminátová krytina v rolích je nabízena v nìkolika
barevných provedeních. Široký výbìr výšek a odlišné tloušky
dokáží uspokojit vaše požadavky.
montážní pokyny ELYONDA, ELYPLAST
Základní informace o zpùsobu kotvení sklolaminátových krytin.
Dokonalé dodatečné zateplení stropu, podhledu stájí pro prasata,
drůbež a sklady brambor.
støešní panely AGROpanel se vyznaèují pøedevším dobrými
izolaèními vlastnostmi, hospodárností pøi pokládce a zdaøilým
estetickým vzhledem. Pìti prolisy v šíøce panelu je docíleno
vyjímeènì dobré statiky.
realizované stavby
Pøíklady použití sklolaminátových krytin, samonosných obloukù
a izolaèních materiálù na již realizovaných stavbách.
www.pamaas.cz
sklolaminátové
krytiny
SKLOLAMINÁTOVÉ DESKY ELYONDA
51
177
1061
1096
profil 200/45, tlouška 1,8 mm
profil 177/51, tlouška 1,8 mm
ELYONDA
Elyonda je registrovaná známka označující naprosto neprůsvitnou lehkou střešní
krytinu společnosti Brianza Plastica. Jsou vyrobené z polyesterové pryskyřice s
vysokým obsahem skelného vlákna a speciálních příměsí zaručujících stálost
barev, vysokou odolnost proti agresivním vlivům při zachování vysoké únosnosti.
Desky ELYONDA jsou netoxické, tvarově stálé, lehké a snadné k montáži, případně
k dalším úpravám. Mohou být kladeny na jakýkoliv druh konstrukce krovu (dřevo železo - beton) za použití standardních kotevních prvků. Desky jsou dodávány ve
dvou základních barevných odstínech, cihlově červená a šedá s délkou až 13 m.
Pøednosti produktu:
• vysoká odolnost proti agresivnímu prostøedí
• nízká hmotnost nezatìžuje nosnou konstrukci (tl. 1,8 mm = 3,2 kg/m2)
• vysoká úspora nákladù z pøesahù, délka jednotlivých desek až 13 m
• nevyžaduje žádnou údržbu
• dokonale hladký povrch pro rychlý odvod dešových i snìhových srážek
• UV ochrana zaruèující dlouhou životnost
• stupeò hoølavosti B - nesnadno hoølavé
• nesnadno hoølavá, samozhášivá, neodkapávající
Fyzikální vlastnosti:
Prostup svìtla:
Hoølavost:
Reakce na oheò:
Teplotní odolnost:
Absorbce vody:
Lineární roztažnost:
Ohebnost:
100% neprùsvitnost
nesnadno hoølavé
samozhasitelná
od -60oC až +140oC
0,2% po 48 hod. ponoøení
1,5 - 2,0 x 10-5 cm/cmoC
pøi vystavení statickému zatížení po 24 hodinách s deflexí
160 mm se poté vrací do svého pùvodního tvaru
Barvy:
cihlovì èervená
zelená
hnìdá
šedá
800
1000
1200
1400
1600
1,6
1,8
2,0
2,2
1075
1185
294
1403
689
759
828
897
477
527
576
625
353
387
422
457
268
296
324
352
800
1000
1200
1400
1600
1,6
1,8
2,0
2,2
1343
1481
1618
1755
860
948
1036
1124
597
659
720
781
440
484
528
572
337
371
404
437
Chemická odolnost:
5% kyselina octová
10% kyselina solná
10% kyselina dusièná
30% kyselina sírová
30% sulfid uhlièitý
30% toluen, metylbenzen
30% benzol
95% etylalkohol, etanol
NEPRÙSVITNÉ DESKY ELYPLAST
sklolaminátové
krytiny
profil 76/18, tlouška 1 mm
profil 177/51, tlouška 1 mm
ELYPLAST
Lehká sklolaminátová, neprùsvitná krytina vhodná k zastøešení objektù, kde je
vyžadována vysoká únosnost. Standardnì je krytina dodávána v barevném
provedení cihlovì èervená a šedá ve dvou základních profilech 177/51 A5 a 76/18.
Délku desek lze øešit na pøání. Ke krytinì je nabízen i funkèní doplnìk - høebenáè
a veškeré kotevní a tìsnící prvky. Krytina ELYPLAST je vyrábìna tepelným procesem,
kdy se dociluje dokonalého vytvrzení polymerových vrstev, které jsou impregnovány
do skelných vláken. Na objednávku - do 30 dnù, dodáváme barvy dle RAL, délku i
tloušku na zakázku a pøípadnì i jiné profily po vzájemné konzultaci.
Pøednosti produktu:
• vysoká odolnost proti agresivnímu prostøedí
• nízká hmotnost (tl. 1,0 mm = 1,45 kg/m2)
• vysoká úspora nákladù z pøesahù, délka jednotlivých desek až 13 m
• nevyžaduje žádnou údržbu
• dokonale hladký povrch pro rychlý odvod dešových i snìhových srážek
• UV ochrana zaruèující dlouhou životnost
Fyzikální vlastnosti:
Prostup svìtla:
Hoølavost:
Rychlost šíøení plamene:
Únosnost:
Hmotnost:
UV ochrana:
Teplotní rozpìtí pro použití:
Souèinitel tepelné vodivosti:
Specifická hmotnost:
Pevnost v tahu:
až 100% neprùsvitnost
C3 dle ÈSN 730862,
neodkapává a B2 dle DIN 4102
122 mm/ min. (lze upravit)
dle pevnostních grafù na vyžádání
1,0 až 5,2 kg/m2
MELINEX nebo GELCOAT
- 40oC až +120oC
0,22 W/mk
1,4 kg/ dm3
900-1000 kg/cm2
Støecha na míru:
• široký výbìr barev dle katalogu RAL
• tlouška desek 0,7 - 1,4mm
• délka desek pøesnì na míru, 1 až 13 m
• výbìr z nabídkového katalogu profilù (150 profilù)
• zajištìní montáže krytiny certifikovanou firmou
• osobní konzultace, rozpoèty a vzorky zdarma
Seznamte se osobnì s projektem støecha na míru
u našich obchodních zástupcù www.pamaas.cz
Barvy:
®
èervená
metalizovaná
hnìdá
sklolaminátové
krytiny
PROSVÌTLOVACÍ PROFILY
ELYPLAST prùsvitné profily − vlna
ELYPLAST prùsvitné profily − trapéza
PROSVÌTLOVACÍ PROFILY − VLNA
PROSVÌTLOVACÍ PROFILY − TRAPÉZA
Prùsvitné sklolaminátové profily ELYPLAST jsou ideálním
Prùsvitné trapézové profily ELYPLAST øeší prosvìtlení støešních
i obvodových konstrukcí pøedevším v kombinaci se shodným
kovovým profilem. Nejširší skladová nabídka shodných
prùsvitných profilù s výrobci kovových velkoplošných krytin
zaruèuje dokonalé prosvìtlení a dlouhodobou stálost
svìtelného prostupu. Prosvìtlovací profily ELYPLAST jsou
dodávány minimálnì 1 mm silné, v†dy s UV ochranou a s
vysokým obsahem skelného vlákna. Tyto faktory zaruèují
vysokou únosnost. Dohodou zajišžujeme i prosvìtlovací prvky
øešením prosvìtlení støešních i obvodových konstrukcí jak v
kombinaci s pùvodní neprùsvitnou krytinou, tak i samostatnì v celé
ploše. Realizace prosvìtlení pomocí sklolaminátových profilù
zaruèuje vysokou svìtelnou prostupnost, dlouhou †ivotnost a
pøedevším kvalitní a efektivní øešení. Profily jsou dodávány s UV
ochranou MELINEX nebo GELCOAT výraznì zvyšující †ivotnost (40
rokù), záruku (10 rokù) a záruku krupobití (10 rokù). Vedle
standardní, skladové nabídky profilù vln dodáváme i prùsvitné
profily na zakázku dle pøání zákazníka.
o tloušžce 1,2 mm, 1,3 mm i 1,4 mm. Tloušžku v†dy doporuèujeme
pøedevším s ohledem na zpùsob prosvìtlení, typ nosné konstrukce
a vzdálenosti podpìr. Profily jsou dodávány s UV ochranou
MELINEX nebo GELCOAT výraznì zvyšující †ivotnost (40 rokù),
záruku (10 rokù) a záruku krupobití (10 rokù).
Pøednosti produktu:
Pøednosti produktu:
• vysoká mechanická odolnost (záruka krupobití 10 rokù)
• nízká hmotnost nezatì†ující nosnou konstrukci
• UV ochrana MELINEX nebo GELCOAT zvyšující †ivotnost
• bezúdr†bovost
• barevné provedení a svìtelná prostupnost − transparentní
(89%), †lutá (80%), zelená (64%), opálová (50%)
• fyzikální vlastnosti odpovídající vlastnostem neprùsvitných
desek ELYPLAST
• minimální tloušžka 1 mm
• nízká hmotnost nezatì†ující nosnou konstrukci
• v†dy UV ochrana MELINEX nebo GELCOAT zvyšující †ivotnost
• bezúdr†bovost
• barevné provedení a svìtelná prostupnost − transparentní
(89%), †lutá (80%), zelená (64%) opálová (50%)
• fyzikální vlastnosti odpovídající vlastnostem neprùsvitných
desek ELYPLAST
• nabídka kompletního technického øešení plošného prosvìtlení
støechy èi stìn
Barvy:
transparentní
Barvy:
†lutá
opálová
zelená
transparentní
®
sklolaminátové
krytiny
LEHKÁ SKLOLAMINÁTOVÁ KRYTINA
V ROLÍCH
profil 76/18 tlouš
ka 0,65 a 0,85mm • prùsvitné
profil 76/18 tlouš
ka 0,85mm • neprùsvitné
SKLOLAMINÁTOVÉ ROLE − PRÙSVITNÉ
SKLOLAMINÁTOVÉ ROLE − NEPRÙSVITNÉ:
Role prùsvitné jsou standardnì dodávány v provedení
o tlouš
ce 0,65 mm bez UV ochrany v odstínu transparentní,
‰lutá, zelená, opálová a v provedení o tlouš
ce 0,8 mm s UV
ochranou GELCOAT v transparentní barvì na které je
poskytnuta i záruka krupobití 10 rokù.
Neprùsvitné role jsou dodávány v odstínu cihlovì èervená,
metalizovaná a hnìdá v tlouš
ce 0,85 mm.
Plnì probarvené role se pou‰ívají pøi opláštìní støešních
i svislých konstrukcí. Role jsou dodávány ve výšce od 1 m do 3
m a v návinech 20 m a 30 m.
Sklolaminátové role se vyu‰ívají pøi zastøešení drobných staveb
a pøedevším pøi opláštìní rozsáhlých svislých ploch, napøíklad
seníkù. Role jsou dodávány ve výšce od 1 m do 4 m a v
návinech 20 m a 30 m.
Pøednosti produktu:
Pøednosti produktu:
• profil 76/18 tl. 0,65 mm, bez UV ochrany:
váha 1000 g, výška 1 m/ 1,25 m/ 1,5 m a‰ 4 m (po 25 cm)
• profil 76/18 tl. 0,8 mm, s UV ochranou GELCOAT (záruka 10 rokù)
váha 1200 g, výška 1 m/ 1,5 m/ 2 m/ 2,5m/ 3 m
• barevné provedení a svìtelná prostupnost
transparentní (89%), ‰lutá (80%), zelená (64%) opálová (50%)
• vysoká úspora z pøesahù
• fyzikální vlastnosti odpovídající vlastnostem neprùsvitných desek
ELYPLAST
• barevná stálost a plná probarvenost
• nízká hmotnost 0,85 mm − 1200 gr
• barevné provedení cihlovì èervená, metalizovaná a hnìdá
• výška 1 m/ 1,5 m/ 2 m/ 2,5 m/ 3 m návin a‰ 30 bm
• vysoká úspora z pøesahù
• fyzikální vlastnosti odpovídající vlastnostem neprùsvitných desek
ELYPLAST
Barvy:
transparentní
Barvy:
‰lutá
opálová
zelená
cihlovì èervená
metalizovaná
hnìdá
®
®
PØÍKLADY KOTVENÍ
sklolaminátové
krytiny
Pokládka:
Desky jsou kladeny ve svislém smìru jedna vedle druhé s pøekrytím
pøímo na vaznice nebo støešní latì, kam se kotví samoøeznými šrouby do
kovu nebo vruty do døeva.
Vzdálenost vaznic:
Vzdálenost vaznic mù‰e èinit a‰ 1,7 m, ale v urèitých pøípadech i více. Pro bli‰ší informace prosím
volejte našim obchodním zástupcùm. Pøíklad viz. tabulka:
Jednotlivé desky jsou dodávány na míru. Mohou dosahovat délky a‰ 13,0 m. Doporuèené plošné
rozmístìní kotevních prvkù je znázornìno na schématu.
Kotevní prvek, vymezovací rozpìrka:
Pøesahy a pøeložení jednotlivých šablon:
Kotevní prvek se skládá z vrutu, krytky, Al podlo‰ky, tìsnící
podlo‰ky a vymezovací rozpìrky.
Pøelo‰ení jednotlivých desek je dotìsnìno PE
páskou, která zabraòuje vzlínání vody pro
støechu se sklonem menším ne‰ 15o.
Rychlý výpoèet kotevních prvkù:
Elyonda 1,8 mm: 4ks/m2
Elyplast 0,8 mm − 1,4 mm (desky): 4ks/m2
Elyplast 0,65 mm, 0,85 mm (role): 7ks/m2
Vymezovací rozpìrka
je v‰dy pou‰ita po obvodu støešního pláštì. Umo‰òuje
tak maximálnì pevné ukotvení nejvíce namáhaných
èástí støechy. V ploše u‰ití rozpìrky není nutné, pokud
dodavatel neurèí jinak.
Høeben:
Okapový žlab:
Høeben je øešen pomocí speciálního
sklolaminátového profilu. Po utìsnìní
proti zafoukávání srá‰ek je pou‰it
mezi sklolaminátovou desku a
høebenový profil tzv. tìsnící PE profil.
Tìsnící profil je dán opaènì oproti
tìsnìní u okapových ‰labù.
Znázornìní upevnìní
sklolaminátové desky u okapového
‰labu. Pro dotìsnìní proti
zafoukávání srá‰ek je pou‰it tìsnící
PE profil mezi desku a støešní latí.
Celkový pøesah desky èiní max.
150 mm od zakládací støešní latì.
Ukonèovací lemy:
Detail kovového lemu, urèený pro krytinu Elyplast a Elyonda
profil 177/51. Pro jiné profily je zapotøebí pou‰ít jiný typ lemu.
Veškeré montážní postupy konzultujte.
samonosné
oblouky
SKLOLAMINÁTOVÉ SAMONOSNÉ OBLOUKY ELYPLAST
profil 494, polomìr ohybu 6,0 m
profil 496, polomìr ohybu 3.3 m
SKLOLAMINÁTOVÉ SAMONOSNÉ OBLOUKY ELYPLAST
Zastøešení pomocí samonosných sklolaminátových obloukù u†íváno u støešních
svìtlíkù, štìrbin, bazénù, sportovišž, vjezdù, parkovišž a jiných lehkých pøístøeškù.
V pøípadì nutnosti (fotbalové stadiony, zastávky MHD a jiná shroma†dištì) je mo†né
na pøání upravit rychlost šíøení plamene. Pøi kotvení je kladen velký dùraz na
provedení nosné konstrukce, která je pøi pou†ití postupu zastøešení pomocí
samonosných obloukù, extrémnì namáhána. Proto v†dy postup, konzultujte s
našimi odborníky. Oblouky jsou dodávany tzv. na míru − rozpon (C) dle vašich
po†adavkù.
Barvy:
®
transparentní
nebeská modø
opálová
C: rozpon − profil 494 a† 7,35 m
rozpon − profil 496 a† 4,2 m
S: rozvinutá délka
H: zdvih
PØÍKLADY KOTVENÍ
Kladení:
Desky kotvíme do dvou podpìr. Pøekládajíse ve svých okrajových vlnách. Smysl kladení musí být opaèný,
ne† je pøevládající smìr vìtru a deštì. Pøesah obloukù u †labu je 200 mm pro svìtlíky do 2,3 m a 150 mm
pro svìtlíky nad 2,3 m. Kotevní komplet upevòujeme ve spodní ploše profilu.
døevo
beton
Doporuèené kotevní prvky:
kov
kotvící profil (pøíklad)
Legenda:
1. samonosný oblouk
2. samoøezný tex, šroub, vrut
3. hliníková podlo†ka s gumovým tìsnìním
4. kotvení šroubem vy†aduje podlo†ku
5. kotvení šroubem vy†aduje matici
6. nosná konstrukce, beton, døevo, kov
7. tìsnìní pod vlnu
8. hmo†dinka pøi kotvení do betonu
9. viz. obr øezu kotvícím profilem
Kotvení jednotlivých segmentù
Pøevládajíc smìr vìtru
Veškeré montá›ní postupy konzultujte.
Smìr pokládky obloukù
izolace
STROPNÍ PUR/PIR IZOLACE EUROTHANE
EUROTHANE AL
EUROTHANE AL
EUROTHANE® AL je izolační deska s jádrem z tvrdé polyuretanové pěny, která je
na obou stranách pokryta specielním vrstveným Alu kraft povrchem. Povrch desky
a její složení je navrženo tak, aby vyhovovalo náročným podmínkám v
zemědělství. EUROTHANE AL v provedení quattro je izolační systém určený pro
dodatečnou izolaci stájí pro drůbež, nosnice. Klasické provedení EUROTHANE AL
W3 je určeno především pro vzduchotěsné podhledy, tedy sklady brambor a
zeleniny.
Pøednosti produktu:
Stavebnì fyzikální vlastnosti:
• tuhé PUR/PIR izolační jádro s uzavřenou strukturou buněk. EUROTHANE si tak zachovává
izolační parametry i po 10 letech
formát 1200 až 12 000 mm
• vynikající tepelně izolační vlastnosti už od malé tloušťky. 10cm izoluje přibližně jako 24cm vaty
• systém quattro a W3 navržen tak, aby dosahoval vysokých vzduchotěsných parametrů
• možnost omyvatelnosti i vysokotlakým čističem
• nízká hmotnost výrazně usnadňuje pokládku a dodatečně nezatěžuje stávající konstrukci
• specielně navržená ochranná Alu kraft folie pro agresivní a vlhké prostředí.
Technické parametry:
Koeficient tepelné vodivosti λD podle EN 12667:
pro tloušťky > 60 mm: 0,025 W/mK
Měrná hmotnost v jádře:
asi 30 kg/m3
Pevnost v tlaku při 10% deformaci:
CS(10/Y)120 podle EN 826 ≥120 kPa (1,2
kg/cm2)
Koeficient difúzního odporu vůči páře µ pěny PUR:
50-100
Povrch:
pevný hliníkový laminát zlaté barvy s
polyetylénovou fólií, a dvojitou vložkou z
hliníku s celkovou tloušťkou 14µ
Formát:
tloušťka 30 až 120 x 1200 až 12 000mm
Certifikace:
ATG/H 707, KEYMARK
001-BK-514-0004-0012-W001
a ISO 9001:2000.
30
40
50
60
80
100
0,93
0,70
0,56
0,47
0,31
0,25
IZOLOVANÉ STØECHY - AGROpanel
izolace
pøilnavá páska
pøilnavá páska
vnìjší strana kovové opláštìní
samozhášivé
tìsnìní
izolace
kovové opláštìní
sklolaminát
samozhášivé
tìsnìní
vnitøní strana sklolaminát
AGROpanel
Technické vlastnosti
Støešní sendvièový panel ideální pro zastøešení
a tepelné odstínìní stájí. Izolaèní jádro je
tvoøeno tuhou PUR pìnou vykazující vynikající
tepelnì izolaèní efekt, který zaruèuje odstínìní
stáje proti horku a tím zabraòuje teplotním
šokùm. Hladká sklolaminátová spodní vrstva
atestovaná na neodkapávání je specielnì
vyvinuta do agresivního prostøedí a zároveò
umožòuje omyvatelnost povrchu.
AGROpanely se skládají z kvalitní polyuretanové tvrzené pìny ve spojení s
pozinkovaným ocelovým plechem (Fe 275 g/m2 pozinkování). Vrchní a
spodní vrstva s 25 my polyesterlaku.
Uvedený panel je možné používat na všechny
typy konstrukce - ocelová, betonová, døevìná.
Panel vykazuje i nižší zatížení nosné
konstrukce, oproti klasickému sendvièovému
panelu.
• PUR pìna bez freonu a HFCKW
• PUR izolaèní jádro s objemovou hmotností od ca. 40 kg/m3
• rozmìrová tolerance dle DIN 18164
• STV 025 W/(m2·K)
• zvuková izolace ca. 25 dB u všech izolaèních tlouštìk
Pøednosti produktu
• velmi dobrá tepelná izolace
• pìt prolisù pro vysoké statické požadavky
• velmi zajímavý pomìr ceny a kvality
• lehce snímatelná ochranná fólie
• vrchní a spodní strana s 25 my polyesterlaku
• tøída ochrany pøed požárem B 2
• svazky panelù jsou pøi transportu zcela zabaleny
do PE-fólie
Montáž:
Stìnové panely se bìžnì montují pomocí šroubù typu BS 6.3 pøes hlavní žebrovou konstrukci. Na støešní panely se používají uzavøené
matice se zabudovaným tìsnìním a podložkou, vše v souladu s technickými parametry konstrukèního øešení. Pøi konstrukèním návrhu
musí projektant vyhodnotit smìr místních vìtrù, aby stanovil orientaci montáže panelù a pøi výpoètu poètu montážních prvkù by mìl rovnìž
vzít v úvahu nadmoøskou výšku, zatížení a pøetížení.
realizované stavby
Neizolovaná støecha stáje - ELYONDA
prosvìtlovací prvky - ELYPLAST
plocha 2400m2
Prosvìtlení pláštì neizolovaného skladu
shodný sklolaminátový profil
Samonosné oblouky
obloukové haly - samonosné oblouky ELYPLAST
Prosvìtlení pláštì seníku
shodný sklolaminátový profil, role
Neizolovaná støecha stáje - ELYONDA
prosvìtlovací prvky - ELYPLAST
plocha 1800m2
www.pamaas.cz
Neizolovaná støecha stáje - ELYPLAST
prosvìtlovací prvky - ELYPLAST, samonosné oblouky - ELYPLAST
plocha 2700m2
Neizolovaná støecha stáje - ELYONDA
prosvìtlovací prvky - ELYPLAST
plocha 1600m2
Izolovaná støecha stáje - AGROpanel
izolované prosvìtlovací prvky
plocha 2700m2
Prosvìtlení pláštì neizolovaného skladu
shodný sklolaminátový profil
Izolovaná støecha - AGROpanel
plocha 1200m2
realizované
stavby
Neizolovaná støecha stáje - ELYONDA
prosvìtlovací prvky - ELYPLAST
plocha 2800m2
Sklad státních hmotných rezerv
obloukové haly - samonosné oblouky ELYPLAST
plocha 10 000m2
Neizolovaná støecha stáje - ELYONDA
prosvìtlovací prvky - ELYPLAST, HVŠ
plocha 1000m2
Prosvìtlení stìny neizolovaného skladu
shodný sklolaminátový profil
www.pamaas.cz
Centrála:
obchodní zastoupení:
PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45 Ostrov nad Oslavou
Praha - Řepy
K Šancím 50
163 00 Praha
tel./fax: +420 566 503 233
[email protected]
tel./fax: +420 235 311 486
[email protected]
www. pamaas.cz
není nic lehèího...
www.pamaas.cz
Download

pdf 5 MB - PAMA, a.s.