ZPRÁVA
o činnosti Senátu a jeho orgánů v roce 2012
OBSAH
Úvod ..………………………………………………………………………………………………………………………………….3
Senátní volby ………………………………………………………………………………………………………………………3
Legislativní proces ……………………………………………………………………………………………………………….5
Senátní iniciativy …………..……………………………………………………………………………………………………11
Mezinárodní smlouvy …….……………………………………………………………………………………………………13
Evropská agenda ………….…………………………………………………………………………………………………..14
Petice …………………………………………………………..…………………………………………………………………….20
Státní vyznamenání …………………………………………………………………………………………………………..23
Výroční zprávy, dokumenty či informace projednávané Senátem …………………………………..24
Informace a rozhodnutí podle čl. 43 Ústavy ČR ………………………………………………………………24
Orgány Senátu ………………………………………………………………………………………………………………….26
Výbory ……………………………………………………………………………………………………………………………….26
Komise ………..…………………………………………………………………………………………………………………….28
Stálé delegace ……………………………………………………………………………………………………………………29
Zahraniční aktivity Senátu v roce 2012 …………………………………………………………………………….29
Akce v Senátu …………………….…………………………………………………………………………………………….32
Fotografie z vybraných akcí konaných v prostorách Senátu ..………………………………………….34
Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv
projednaných v roce 2012 ……………………………………………………………………………………………….73
Zprávy o činnosti výborů ……..………………………………………………………………………………………….75
Zpráva o činnosti Organizačního výboru …………………………………………………………………………..75
Zpráva o činnosti Mandátového a imunitního výboru ………………………………………………………77
Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ……………………………………….79
Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ………….. 87
Výroční zpráva Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ..……….102
Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR ……………………………115
Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu …..……………………… 120
Zpráva o činnosti Ústavně-právního výboru …..…………………………………………………………… 137
Zpráva o činnosti Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ….……………………… 144
Zpráva o činnosti Volební komise Senátu …………………………………………...……………………… 153
Zpráva o činnosti Samostatného oddělení protokolu ………………………....……………………… 154
Úvod
Tato zpráva navazuje na předchozí zprávu o činnosti Senátu a mapuje činnost
Senátu od konce roku 2011, tedy během 8. funkčního období do konce roku 2012.
Senátní volby
V pravidelných volbách konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 byla zvolena třetina
nových senátorů. Z nich 11 senátorů za ČSSD, 4 senátoři za ODS, 9 senátorů za BEZPP,
1 senátor za KSČM, 1 senátor za KDU-ČSL a 1 senátor za Občané pro Budějovice.
Po těchto volbách bylo složení senátorských klubů následující: senátorský klub ČSSD
– 38 členů, senátorský klub ODS – 24 členů, senátorský klub KDU-ČSL 7 členů,
senátorský klub TOP09 a Starostové 5 senátorů a 7 senátorů bylo nezařazeno.
Graf č. 1: Senátorské kluby (před senátními volbami)
5
7
7
38
24
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
TOP 09 a Starostové
Nezařazení
Graf č.2: Noví senátoři dle politické příslušnosti
1
1
1
11
9
ČSSD
ODS
BEZPP
KSČM
HOPB
KDU-ČSL
4
Graf č.3: Senátorské kluby (po senátních volbách)
5
6
9
46
15
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
Starostové a Ostravak
Nezařazení
Legislativní proces
Zde naleznete celkový přehled legislativní činnosti Senátu od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2012.
Ve sledovaném období se konalo 15 schůzí Senátu. Senát projednal celkem 95
návrhů zákonů.
Z 95 postoupených návrhů zákonů Senát schválil 50 návrhů zákonů.
Při projednávání 2 návrhů zákonů Senát vyjádřil vůli se jimi nezabývat (vyjádření vůle
návrhem zákona se nezabývat má pro návrh zákona stejný následek jako jeho
schválení). Senátem nebylo přijato usnesení k 3 návrhům zákona. S pozměňovacími
návrhy bylo Poslanecké sněmovně vráceno 28 návrhů zákonů.
V hodnoceném období bylo Senátem zamítnuto 11 návrhů zákonů. V opakovaném
hlasování setrvala Poslanecká sněmovna na svém původním znění a stanovisko Senátu
přehlasovala.
Graf č.4: Senátem projednané zákony celkem
11
2
3
50
29
Schváleno
Pozměňovací návrhy
Zamítnuto
Nezabývat se
Nepřijato usnesení
Graf č. 5: Zákony vrácené Senátem Poslanecké sněmovně
11
Senát
PS
17
Podrobněji bychom se rádi zmínili o následujících návrzích:
ANO NOVELE TRESTNÍHO ŘÁDU
Na své jedenadvacáté schůzi projednávali senátoři návrh zákona o trestním řízení
soudním, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ministr spravedlnosti Jiří
Pospíšil podrobně představil vládní novelu zákona, která upravuje tzv. trestní řád. Jedná
se o změnu procesních předpisů trestního práva, která by měla vést ke zrychlení a
zefektivnění některých institutů trestního práva. Tato změna by méně závažné kauzy
nebo případy, kdy se dotyčný dozná, řešila zjednodušeně ve zkrácených formách řízení,
ne v klasickém soudním řízení, ve kterém se nařizuje tzv. hlavní líčení, jež má dlouhé
trvání a je ekonomicky značně nákladné. Další důležitou částí této novely trestního řádu
je pak úprava institutu spolupracujícího obviněného, kdy se mění podmínky, za kterých
je možné označit jednoho ze spolupachatelů závažné trestné činnosti za spolupracujícího
obviněného. Tímto způsobem lze získat klíčové svědectví pro usvědčení ostatních
spolupachatelů závažné trestné činnosti.
Během projednávání tohoto návrhu zákona došlo při obecné rozpravě k podnětné
výměně názorů senátorů. Poté následovalo hlasování, v němž absolutní většina senátorů
hlasovala pro novelu zákona o trestním řádu.
POSÍLENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Cílem novely Občanského zákoníku je zpřesnit podmínky odstoupení spotřebitele od
spotřebitelské smlouvy v případě, že smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k
podnikání dodavatele (např. předváděcí akce, které nejvíce zneužívají důvěry spotřebitelů
z řad seniorů). Dosud platilo, že odstoupení nebylo možné tehdy, sjednal-li si zákazník
návštěvu dodavatele za účelem objednávky – toto ustanovení se zrušuje, protože
dodavatelé této právní úpravy zneužívali tím, že nechávali zákazníka ve smlouvě nebo v
samostatné listině podepisovat prohlášení o tom, že si výslovně sjednal návštěvu
dodavatele za účelem objednávky. Nově právo na odstoupení nevznikne pouze v případě,
že se jedná o opravu nebo údržbu v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.
Senátoři projednali tuto novelu na své jedenadvacáté schůzi, přičemž se ztotožnili
s názorem zástupce navrhovatelů, poslancem Janem Chvojkou, na zneužívání ze stran
podvodných podnikatelů a tento návrh zákona svou většinou schválili.
DOPLNĚNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
Senát na své jedenadvacáté schůzi projednal změnu Živnostenského zákona, která má za
cíl snižování administrativní zátěže podnikatelů. Ministr průmyslu Martin Kuba seznámil
přítomné senátory s novelou, která kupř. umožňuje podnikateli využít živnostenský úřad i
v případě, že živnostenskému úřadu neoznamuje žádnou změnu, oznamuje však změnu
jiným úřadům. Nově se také umožňuje, aby podnikatel kdykoli sdělil živnostenskému
úřadu, že adresa jeho místa podnikání už do budoucna bude vždycky totožná s adresou
jeho bydliště vzhledem k tomu, že se živnostenský úřad o změně podnikatelova bydliště
může dozvědět z jiných registrů veřejné správy, pak už by podnikatel nemusel tuto
změnu oznamovat a byla by totožná s místem nového bydliště.
Navazující novela zákona o správních poplatcích reaguje na skutečnost, že
podnikatel živnostenskému úřadu neoznamuje změny údajů zaznamenané v obchodním
rejstříku nebo v jiných registrech veřejné správy. Po proběhlé rozpravě se Senát rozhodl
schválit návrh zákona a postoupit ho k podepsání Prezidentu Republiky.
INVESTIČNÍ POBÍDKY
Cílem předloženého návrhu zákona je posílení účinnosti investičních pobídek a
úprava systému pro potřeby znalostní ekonomiky tak, aby podporovaly oblast
průmyslového výzkumu, vývoje, inovací, techniky vyspělých výrobků, technologií a oblast
strategických služeb. Další významnou změnou, kterou by s sebou nová právní úprava
měla přinést, je prodloužení doby, po kterou mohou firmy uplatňovat slevu na dani z
příjmu, a to ze stávajících pěti na deset let. V rámci změn byla dále navržena investiční
pobídka ve formě přímé kapitálové podpory pro strategické investice. O tento typ
projektů je mezi jednotlivými státy největší konkurenční zájem a tudíž má i největší
ekonomický přínos. Dílčí změny se navrhují i v podmínkách pro oblast výroby ve
zpracovatelském průmyslu, např. snížení předepsaného podílu strojního zařízení na
celkové investici či lepší zpřístupnění podpory v regionech se soustředěnou podporou
státu.
Senátoři projednali tuto novelu na své jedenadvacáté schůzi, přičemž se ztotožnili
s názorem navrhovatelů a tento návrh zákona schválili.
PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA
Na své sedmnácté schůzi Senát projednal návrh ústavního zákona, kterým se
mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb ve smyslu Přímé volby Prezidenta Republiky. Této
změně Ústavy předcházely přípravy na vládní úrovni od roku 2010. Ministerstvo
spravedlnosti připravilo tři varianty přímé volby hlavy státu všemi občany, jedna
spočívala v jednokolové volbě, dvě ve volbě dvoukolové. Legislativní rada vlády pak
doporučila z těchto navrhovaných možností tu, která je využívaná i při volbách do
Senátu.
Podle finálního návrhu ústavního zákona se má Volba prezidenta republiky konat
tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.
Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných
hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku
prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z
prvního kola volby. Prezidentem republiky je následně zvolen kandidát, který obdržel ve
druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.
Senátoři na schůzi tuto novelu projednali při podrobné rozpravě a většinou hlasů se
rozhodli tento návrh zákona schválit.
ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ
Účelem návrhu zákona bylo reagovat na např. problematickou povinnost
vyvlastnitele učinit "vše" pro to, aby vyvlastňovanému byl po dobu nejméně 6 měsíců
znám účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem. Dále se zpřesňují ustanovení o
ocenění pro účely náhrady za vyvlastněné nemovitosti; cena bude stanovována podle
skutečného stavu a způsobu užívání pozemku nebo stavby ke dni ocenění. mění se
některá ustanovení o vyvlastňovacím řízení a soudního přezkumu. Některé změny zákona
o urychlení výstavby infrastruktury se týkají dohody o získání potřebných práv k
pozemku nebo stavbě, které musí obsahovat nárok vyvlastňovaného na vrácení
převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 3 let od
uzavření dohody. Též se zavádí zákonná možnost zvýšit navrhovanou výkupní cenu
pozemku a stavby oproti ceně stanovené znaleckým posudkem o "bonus" (výslovné
stanovení pevné meze, o kolik víc oproti ceně takto stanovené znaleckým posudkem lze
nabídnout).
Senátoři se na své 26. schůzi při podrobné rozpravě vyjádřili k problematice
vyvlastňování vs. soukromé vlastnictví. S ohledem na urychlení výstavby infrastruktury
se poté přiklonili k tomu tento návrh zákona svou absolutní většinou schválit.
Senátní iniciativy
Ve sledovaném období Senát pokračoval v projednávání předložených senátních
iniciativ či zahájil projednávání nových – těch bylo předloženo 22. Informace o vývoji
dalšího projednávání jsou uvedeny pod příslušným číslem senátního či sněmovního tisku.
V lednu 2012 předložil jako navrhovatel senátor Marcel Chládek návrh senátního
návrhu zákona o dani z přidané hodnoty senátní tisk č. 283. Tento návrh zákona ovšem
senátor Chládek vzal posléze zpět. Následně senátor Chládek znovu navrhl senátní návrh
zákona v pozměněné formě jako senátní tisk č. 303. Tato novela zákona pak byla
Senátem v květnu 2012 přijata.
Návrh zákona byl postoupen sněmovně v červnu, ve stejné době k němu vyslovila
vláda své nesouhlasné stanovisko. V únoru 2013 pak Sněmovna během 1. čtení zákon na
své 51. schůzi zamítla.
Senátor Petr Šilar a další senátoři předložili v květnu 2012 novelu zákona o obcích
(obecní zřízení) senátní tisk č. 284. Ten byl ovšem Senátem na jeho 22. schůzi zamítnut.
V květnu 2012 projednal Senát návrh zákona předložený senátory Jiřím
Oberfaltzerem a Adolfem Jílkem senátní tisk č. 310, kterým se mění zákon o loteriích a
jiných podobných hrách. Během své 22. schůzi rozhodl Senát o prodloužení lhůty pro
projednání dotyčného zákona a v tomto smyslu přijal usnesení č. 624.
V březnu 2012 předložila senátorka Alena Palečková a další návrh zákona o
veřejném zdravotním pojištění senátní tisk č. 312/1. Senát projednal a schválil tento
návrh zákona na své 22. schůzi v červnu 2012. Poslanecká sněmovna však návrh zákona
již během 1. čtení v prosinci 2012 zamítla.
Senátor Jiří Oberfalzer a dalších senátoři navrhli v březnu 2012 zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání senátní tisk č. 333. Po projednání na výborech
rozhodl Senát na své 22. schůzi o prodloužení lhůty pro projednání návrhu zákona.
Na své 24. schůzi projednával Senát návrh zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a
Tomáše Grulicha o provozu na pozemních komunikacích senátní tisk č. 337. Novela
zákona navrhuje zrušit povinnou lékařskou prohlídku řidičů ve věku 60 let. Senát tento
návrh zákona v červenci 2012 schválil. Po projednání ve výborech byl návrh zákona
schválen Senátem v srpnu a předložen Poslanecké sněmovně /sněmovní tisk č. 759/0/.
Ta jej schválila na své 51. schůzi a Senátu postoupila v únoru 2013 senátní tisk č. 50/0.
Po opětovném schválení Senátem v březnu 2013 byl návrh zákon postoupen Prezidentu
republiky, který jej podepsal v dubnu téhož roku.
V květnu 2012 předložili senátoři Miroslav Nenutil, Milan Štěch, Přemysla Sobotky
a další novelu zákona o Českém národním povstání senátní tisk č. 343. Senát návrh
zákona na své 23. schůzi v červnu 2012 schválil. Novela zákona byla zaslána Poslanecké
sněmovně jako tisk 718/0 v červnu 2012. Sněmovna nesouhlasila se zněním novely
zákona, a po pozměňovacích návrzích během 2. čtení odsouhlasila novelu ve 3. čtení
v březnu 2013. Senát návrh zákona schválil na své 23. schůzi a Prezident republiky
podepsal 31. května 2013.
Senátor Vítězslav Jonáš a další navrhli v květnu 2012 novelu zákona o
pojišťovnictví senátní tisk č. 347. Po projednání výbory byl návrh postoupen Poslanecké
sněmovně jako sněmovní tisk č. 758/0 v červenci 2012. Sněmovna projednala novelu
zákona na své 51. schůzi, kdy bylo projednávání odročeno. Návrh zákona byl následně
vzat zpět.
Na své 24. schůzi Senát projednal a schválil návrh zákona, kterým se mění Ústava
České republiky senátní tisk č. 348. Sněmovně byla novela zákona předložena v červenci
2012, poprvé o ní jednala na své 47. schůzi v říjnu 2012. Během následného 2. čtení
v květnu následujícího roku však byl návrh zákona vzat zpět.
V květnu 2012 předložili senátoři Alena Gajdůšková, Jan Žaloudík a další návrh
zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování senátní tisk č. 360. Po
projednání výbory byla novela schválena a předána Poslanecké sněmovně v červnu 2012.
Poslanecká sněmovna pak návrh zákona projednala na své 46. schůzi, kde jej ovšem již
během 1. čtení zamítla.
Rovněž v květnu roku 2012 předložil senátor Jaroslav Kubera a další návrh
zákona, kterým se mění Ústava České republiky senátní tisk č. 361. Po projednání na
výborech byl návrh zařazen na 24. schůzi Senátu v červenci 2012, kdy byl však většinou
senátorů zamítnut.
Senátor Petra Pakosta a další předložili v červnu 2012 návrh zákona o zákazu
hydraulického štěpení hornin senátní tisk č. 364. Po projednání na výborech byl návrh
zařazen na 4. schůzi Senátu v lednu 2013, který rozhodl jednání ohledně této novely
odročit.
Senátoři Zdeněk Škromach, Božena Sekaninová a další předložili v červnu 2012
novelu zákona souvisejícím se zavedením karty sociálních systémů senátní tisk č. 385. Po
projednání výbory byl návrh zákona postoupen Poslanecké sněmovně v říjnu 2012.
Sněmovna novelu na své 51. schůzi během 1. čtení zamítla.
V červenci 2012 předložila senátorka Veronika Vrecionová a další návrh zákona o
ochraně zemědělského půdního fondu senátní tisk č. 392. V lednu 2013 byl návrh zákona
schválen Senátem a předložen Poslanecké sněmovně sněmovní tisk č. 914/0. Ta jej
schválila a Senátu postoupila v červenci 2013 senátní tisku 147/0. Senát po projednání
na své 12. schůzi vrátil novelu sněmovně s pozměňovacími návrhy sněmovní tisky 914/7
a 914/8.
Rovněž v červenci 2012 byl předložen senátory Vítězslavem Jonášem, Petrem
Pakostou a dalšími návrh zákona o střetu zájmů, o obecním a krajském zřízení senátní
tisk č. 395. Senát nepřijal k tisku usnesení.
Senátor Jiřího Dienstbiera předložil v srpnu 2012 návrh zákona o volbách do
Parlamentu České republiky, o volbách do Evropského parlamentu, o volbách do
zastupitelstev krajů a o volbách do zastupitelstev obcí senátní tisk č. 404. Po projednání
výbory zařadil Senát novelu na svou 4. schůzi v lednu 2013, kde k ní nepřijal usnesení.
V srpnu 2012 předložil senátor Richard Svoboda a další návrh zákona o matrikách,
jménu a příjmení senátní tisk č. 406. Senát novelu zařadil na svou 4. schůzi a rozhodl se
ji zamítnout.
Senátor Miloš Vystrčil a další předložili v říjnu 2012 návrh zákona, kterým se mění
zákoník práce senátní tisk č. 432. Senát jej projednal a schválil v prosinci a předložil
Poslanecké sněmovně sněmovní tisk č. 876/0. Sněmovna novelu schválila a Senátu
postoupila v dubnu 2013 senátní tisk č. 78/0. Senát jej schválil na své 8. schůzi
s pozměňovacími návrhy. Poté, co sněmovna v květnu 2012 zákon přijala ve znění
schváleném Senátem, jej Prezident republiky téhož měsíce podepsal.
V říjnu 2012 předložili senátoři Božena Sekaninová, Zdeněk Škromach a další
návrh zákona o zrušení karty sociálních systémů senátní tisk č. 440. Po projednání
výbory byla novela Senátem schválena na jeho 4. schůzi. Poslanecké sněmovně byl
návrh zákona poté postoupen v únoru 2013 sněmovní tisk č. 913/0 a schválen v srpnu
téhož roku. Senát jej následně schválil na své 13. schůzi a předal Prezidentu republiky,
který návrh zákona podepsal 17. září 2013.
Senátoři Miroslav Nenutil, Miroslav Antl a další předložili v listopadu 2012 návrh
zákona o přiznání k registrovanému majetku a o daních z příjmů senátní tisk č. 445.
Senát nepřijal k návrhu zákona usnesení.
V prosinci 2012 předložil senátor Marcel Chládek návrh zákona o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání senátní tisk č. 5. Novela byla
v květnu 2013 Senátem schválena a předložena Poslanecké sněmovně sněmovní tisk č.
1035/0. Projednávání návrhu zákona bylo poté ukončeno s koncem volebního období.
Graf č. 6: Senátní iniciativy
Neukončeno v Senátu
4
6
Neukončeno v PS
Vráceno navrhovateli
4
2
1
5
Vzato zpět
navrhovatelem
Odročeno
Dokončen
Mezinárodní smlouvy
Ve sledovaném období, od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, bylo projednáno
Senátem 43 mezinárodních smluv. Senát k všem těmto smlouvám vyslovil souhlas
k ratifikaci.
Evropská agenda
Od přistoupení České republiky k Evropské unii se Senát na základě novely svého
jednacího řádu zabývá tzv. evropskou agendou, tj. projednáváním návrhů legislativních
aktů, komunikačních dokumentů, návrhů rozhodnutí orgánů EU a stanovisky vlády ČR k
těmto dokumentům. Senát pověřil své dva výbory – Výbor pro záležitosti Evropské unie a
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, které se, každý ve své oblasti,
dokumenty pravidelně zabývají. Senát jedná prostřednictvím pléna. Všechna výbory
přijatá stanoviska či doporučení vztahující se k mandátu vlády ČR pro jednání v
institucích EU na návrh těchto výborů projedná Senát na své schůzi. Zařadit evropský
bod na pořad jednání schůze Senátu lze také návrhem nejméně 17 senátorů. Stanovisko
obsažené ve vyjádření Senátu vláda ČR zohlední při přípravě pozic pro následující jednání
o předmětném návrhu v institucích EU.
Usnesení žádného z pověřených ani ostatních výborů Senátu v evropské agendě nelze
považovat za vyjádření Senátu jako komory Parlamentu ČR. Všechna výbory přijatá
stanoviska či doporučení vztahující se k evropským legislativním návrhům a dalším
dokumentům a k mandátu vlády ČR pro jednání v institucích EU proto na návrh
pověřených výborů projedná a případně schválí Senát na plenárním zasedání. Zařadit
evropský bod na jednání pléna Senátu lze také návrhem nejméně 17 senátorů.
Stanovisko obsažené ve vyjádření Senátu vláda ČR zohlední v přípravě pozic pro
následující jednání o předmětném návrhu v institucích EU. Celé znění Výroční zprávy o
evropské agendě v Senátu najdete zde.
2&O=8
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/evropska_agenda?ke_dni=1.3.201
V roce 2012 plénum Senátu projednalo celkem 81 dokumentů (38 NLA, 41 K, 2 J)
Číslo
senátního
tisku EU
Číslo
dokumentu
N 143/08
KOM (2011)
779
N 144/08
KOM (2012)
11
N 145/08
KOM (2012)
10
K 147/08
KOM (2012)
60
N 146/08
KOM (2012)
35
K 148/08
KOM (2012)
46
K 149/08
K 150/08
J 151/08
KOM (2012)
55
KOM (2012)
70
Komise KOM
(2012) 75
Název dokumentu
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických
požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování
či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu
těchto údajů
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Inovace
pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu
Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění
tematické strategie pro ochranu půdy a probíhající činnosti
Bílá kniha Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody
Zpráva Komise - Zpráva o překážkách obchodu a investic (2012)
Návrh rozhodnutí Rady o
soudržnosti vůči Maďarsku
pozastavení
závazků
z
Fondu
N 152/08
KOM (2012)
84
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti
opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich
začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního
pojištění
N 153/08
KOM (2012)
85
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a
konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
N 154/08
KOM (2012)
73
K 155/08
KOM (2012)
94
N 156/08
KOM (2012)
93
K 157/08
KOM (2012)
102
N 158/08
Komise KOM
(2012) 131
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb
N 160/08
KOM (2012)
130
Návrh nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci
svobody usazování a volného pohybu služeb
N 159/08
KOM (2012)
124
K 161/08
KOM (2012)
173
K 162/08
KOM (2012)
179
K 163/08
KOM (2012)
218
K 164/08
KOM (2012)
209
K 165/08
KOM (2012)
216
J 172/08
KOM (2012)
303
K 168/08
KOM (2012)
299
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení
vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a
centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice
98/26/ES
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Účetní
pravidla pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví
(LULUCF) v závazcích Unie v oblasti změny klimatu
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účetních
pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových
plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s
využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím
Zelená kniha Stínové bankovnictví
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a
služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o
postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na
trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě k
hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních
míst
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie
pro elektronické zadávání veřejných zakázek
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uzavření
mezivládní dohody pro provozní činnosti Evropského programu
monitorování Země (GMES) od roku 2014 do roku 2020 (Text s
významem pro EHP)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Modernizace státní podpory v EU
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o
evropském inovačním partnerství v oblasti hospodaření s vodou
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem
České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke
konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2015
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě,
Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance
Akce pro stabilitu, růst a zaměstnanost
K 169/08
KOM (2012)
257
K 171/08
KOM (2012)
271
K 170/08
KOM (2012)
279
N 167/08
KOM (2012)
280
N 166/08
KOM (2012)
238
N 173/08
KOM (2012)
335
N 174/08
K 178/08
KOM (2012)
336
KOM (2012)
375
Zpráva Komise - Konvergenční zpráva 2012 (vypracovaná podle
čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s
energií
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva
o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického
rozvoje v roce
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se
zakládá rámec pro ozdravení a řešení problémů úvěrových
institucí a investičních společností a kterou se mění směrnice
Rady
77/91/EHS
a
82/891/ES,
směrnice
2001/24/ES,
2002/47/ES,
2004/25/ES,
2005/56/ES,
2007/36/ES
a
2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické
identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce
na vnitřním trhu
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví
rámec pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy pro
urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými
mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie smluvní stranou
Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci
členským státům, jejichž měnou není euro
Výroční zpráva za rok 2011 o vztazích Evropské komise s
vnitrostátními parlamenty
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak
dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů
do roku 2020
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak
dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových
vozidel do roku 2020
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických
hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice
2001/20/ES
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní
správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování
licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na
vnitřním trhu
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném
trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy
Unie
N 176/08
KOM (2012)
393
N 177/08
KOM (2012)
394
N 175/08
KOM (2012)
369
N 179/08
KOM (2012)
372
N 183/08
KOM (2012)
363
N 180/08
KOM (2012)
380
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných
technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných
vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
N 182/08
KOM (2012)
382
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních
technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a
o zrušení směrnice 2000/30/ES
N 181/08
KOM (2012)
381
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel
N 185/08
KOM (2012)
416
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně
směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o
harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů
K 184/08
KOM (2012)
342
N 186/08
KOM (2012)
456
K 188/08
N 187/08
KOM (2012)
474
KOM (2012)
485
Sdělení Komise Společné zásady pro vnitrostátní rozpočtové
mechanismy nápravy
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č.
354/83
o
otevření
historických
archivů
Evropského
hospodářského společenství a Evropského společenství pro
atomovou energii veřejnosti
Sdělení Komise Zavádění evropské služby elektronického
mýtného
Návrh doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního
učení
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k
nařízení Rady (EU) č. .../...., kterým se Evropské centrální bance
svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k
obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi
Návrh nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují
zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k
obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a
financování evropských politických stran a evropských politických
nadací
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Plán ustavení
bankovní unie
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akt o
jednotném trhu II, Společně pro nový růst
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních
vyhodnoceních rizika a bezpečnosti ("zátěžových testech")
jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících
N 189/08
KOM (2012)
512
N 190/08
KOM (2012)
511
N 191/08
KOM (2012)
499
K 192/08
KOM (2012)
510
K 193/08
KOM (2012)
573
K 194/08
KOM (2012)
571
K 195/08
KOM (2012)
4701
Sdělení Komise - Inteligentní města a obce - evropské inovační
partnerství
K 196/08
KOM (2012)
600
Sdělení Komise Evropskému parlamentu
rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012-2013
N 197/08
KOM (2012)
595
K 198/08
KOM (2012)
582
N 199/08
KOM (2012)
631
K 202/08
KOM (2012)
626
N 200/08
KOM (2012)
628
K 201/08
KOM (2012)
629
a
Radě
Strategie
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a
doplňuje směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z
obnovitelných zdrojů
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Silnější
evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu - Aktualizace
sdělení o průmyslové politice
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v
oblasti daně z finančních transakcí
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Pokrok ke
splnění cílů Kjótského protokolu (vyžadovaná podle článku 5
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o
mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve
Společenství a provádění Kjótského protokolu)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní
program Komise na rok 2013
K 202/08
N 001/09
N 002/09
KOM (2012)
626
COM (2012)
617
COM (2012)
643
K 003/09
COM (2012)
636
K 004/09
COM (2012)
671
K 005/09
COM (2012)
663
N 006/09
COM (2012)
614
K 007/09
COM (2012)
673
K 008/09
COM (2012)
672
K 009/09
K 010/09
K 011/09
K 012/09
COM (2012)
670
COM (2012)
652
COM (2012)
777
COM (2012)
750
N 013/09
COM (2012)
710
N 014/09
COM (2012)
729
K 015/09
COM (2012)
728
K 016/09
COM (2012)
727
K 017/09
COM (2012)
740
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Pokrok ke
splnění cílů Kjótského protokolu (vyžadovaná podle článku 5
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o
mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve
Společenství a provádění Kjótského protokolu)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské
pomoci nejchudším osobám
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných
skleníkových plynech
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS
2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný
automobilový průmysl v Evropě
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Navazování
účelných vztahů mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit
fungování vnitřního trhu s energií
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení
genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými
členy správní rady společností kotovaných na burzách a o
souvisejících opatřeních
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán na
ochranu vodních zdrojů Evropy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o
přezkumu evropské politiky pro řešení problému nedostatku vody
a sucha
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění
rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) Plány povodí
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Stav evropského
trhu s uhlíkem v roce 2012
Sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a
měnové unie: zahájení evropské diskuse
Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2013
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném
akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku
2020 "Spokojený život v mezích naší planety"
Návrh doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření
rámce pro kvalitu stáží - Druhá fáze konzultace se sociálními
partnery na evropské úrovni podle článku 154 Smlouvy o
fungování Evropské unie
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zapojení
mladých lidí do zaměstnání
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční
plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení
společností - moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře
a udržitelnější společnosti
K 018/09
COM (2012)
746
N 019/09
COM (2012)
788
K 020/09
COM (2012)
784
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Účelnost
právních předpisů EU
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování
právních a správních předpisů členských států týkajících se
výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících
výrobků
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální
agenda pro Evropu - digitalizace jako hnací síla evropského růstu
Senát se také pravidelně zabývá informacemi vlády týkajícími se zejména jednání
Evropské rady. V roce 2012 bylo Senátem projednáno 4 informací vlády o pozicích
vlády na jednání Evropské rady a 7 informací vlády o výsledcích jednání Evropské
rady.
Mimo tyto tradiční informace Senát rovněž projednal:
-
Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České
republiky v Evropské unii za rok 2011 senátní tisk č. 305. Zprávu vlády příšla do
Senátu prezentovat místopředsedkyně vlády Karolína Peake dne 28. února 2012.
Senát po projednání vzal tuto vládní zprávu na vědomí.
-
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2011 senátní tisk č. 363. Navrhovatelem
zprávy byl předseda vlády Petr Nečas a Senátu byl předložen dne 31. května
2012. Senátoři vzali po projednání tuto zprávu na vědomí.
-
Národní program reforem senátní tisk č. 369. Senát svým usnesením Národní
program reforem České republiky 2012 zpracovaný vládou České republiky
schválil v srpnu téhož roku.
-
Konvergenční program České republiky senátní tisk č. 339. I tento dokument
zpracovaný vládou Senát schválil.
Vyslovení předchozího souhlasu
V roce 2012 vláda požádala Senát o vyslovení předchozího souhlasu s některými
rozhodnutími činěnými v orgánech Evropské unie (§ 119k – 119 o jednacího řádu
Senátu). Jednalo se o předchozí souhlas v následujících 3 případech:
•
•
•
návrh nařízení Rady kterým se na období 2014 - 2020 zavádí program „Evropa
pro občany senátní tisk č. 365
návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu
Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017 senátní tisk č. 379
návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č.
…/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany
eura proti padělání („program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státy
senátní tisk č. 436.
Petice
Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům
a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2011 a
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 senátní tisk č. 287 se Senát zabýval na
18. schůzi v únoru a vzal ji na vědomí.
Senát v roce 2012 projednal 6 petic podepsaných nejméně 10000 občany:
1. Petice proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra
Nečase /senátní tisk č. 282/ byla Senátu předložena v lednu 2012. Senát
v únoru 2012 konstatoval, že je tato petice důvodná, a že hlavním důvodem
nesouhlasu s touto podobou důchodové reformy je jak její rozsah, tak způsob
úhrady s ní spojeného transformačního deficitu. Reforma jednak postihne občany
plošně tím, že budou nuceni platit vyšší daň z přidané hodnoty, jednak bude pro
veřejné finance vytvářet nepřijatelné systémové riziko potenciální nutnosti úhrady
dluhů, jejichž vznik je při současné nadměrné nestabilitě finančních trhů velmi
pravděpodobný. Dále Senát konstatoval, že požadavek finanční stability a sociální
přiměřenosti důchodového systému je trvalý a je nutné ho respektovat při
jakýchkoliv reformních krocích. Důchodovou reformu je proto možné uskutečnit
pouze v míře, která jednak odráží pokračující finanční, hospodářskou a sociální
krizi, jednak vychází ze skutečnosti, že stát nejenže nemá žádnou transformační
rezervu, ale naopak, jeho důchodový účet je v posledních třech letech v
opakovaném deficitu v úhrnné výši sto miliard korun. Dalším bodem konstatování
Senátu bylo, že vláda ČR neprovedla podrobnou analýzu současného stavu
důchodového systému, skutečných příčin jeho opakované schodkovosti, tím méně
odhad výše transformačního deficitu a zajištění k tomu potřebných peněz, nehledě
na to, že odmítá expertní varování údajně jako nedůvodná a ideologicky
předpojatá. Senát se také vyjádřil, že je nepřijatelné, aby již v současnosti
poskytované starobní důchody snad byly ohroženy z důvodu potřeby tzv. vyšší
diverzifikace penzí, a to zavedením dobrovolného důchodového spoření – optoutu, neboli vyvedením části pojistného ze státem provozovaného průběžného
důchodového pojištění do privátního důchodového pilíře. Dále Senát podotkl, že
skutečným cílem opt-outu není dosažení vyšších důchodů pro většinu účastníků,
ale pouze větší diverzifikace důchodových příjmů. Většina občanů tak bude
naopak ohrožena nutností finančně se trvale podílet na finanční kompenzaci co do
výnosu nejistého a nikým negarantovaného důchodového spoření. Závěrem Senát
konstatuje, že tento nespravedlivý reformní krok je obsažen v zákoně č. 426/2011
Sb., o důchodovém spoření, a zákoně č. 428/2011 Sb., kterými se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o
doplňkovém penzijním spoření. V další části Senát upozornil na dopady, zejména
na riziko růstu chudoby rozsáhlých skupin starých občanů s nízkými mzdami, kteří
si tudíž nemohli platit navýšení důchodu jinou formou; pokles koupěschopné
poptávky domácností a v důsledku toho ohrožení malého a středního podnikání;
následný pokles daňových výnosů a další zhoršení nerovnováhy veřejných financí;
vyšší míru nezaměstnanosti zejména občanů dosahujících věku blízkého
důchodovému; riziko znehodnocení důchodových investic, neboť charakteristickým
znakem změn je nepředvídatelnost výše budoucí dávky; ohrožení solidarity a
společenské soudržnosti na úkor sociálně slabších skupin obyvatelstva; riziko
postupného oslabování průběžného důchodového pojištění s dopady na rovnováhu
veřejných financí jako celku, což se odrazí na výši přiznávaných a vyplácených
důchodů jak nyní, tak i v budoucnu, jakož i na riziko změny valorizačního
schématu v neprospěch důchodců; a na rizika plynoucí z přesunu daňového
břemene na nižší příjmové skupiny obyvatel. Na základě výše uvedených
argumentů proto Senát vyjádřil nesouhlas se zavedením dobrovolného
důchodového spoření, založeného na vyvedení části pojistného z průběžného
důchodového pojištění a požádal vládu ČR soustředit dostupné finanční,
ekonomické a organizační kapacity na transformaci současného penzijního
připojištění se státním příspěvkem dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém
penzijním spoření a vytvořit podmínky pro „nepenalizovaný“ dřívější odchod do
starobního důchodu pro zaměstnance, kteří vykonávali po dlouhou dobu práce s
nadměrným zatížením a snižují nebo zcela vylučují jejich možnost pracovat po 60.
roce věku, dále využít analýzu dopadů varianty II. zpracovanou MPSV ČR druhou
„Bezděkovou“ komisí, poučit se z aktuálních údajů o stavu průběžného systému v
Maďarsku, Polsku, Slovensku a dalších zemí střední a východní Evropy, ale i z
pozitivních příkladů zemí, které zavedly povinné či dobrovolné soukromé
důchodové spoření a vytvořily předem účelové rezervy k financování
transformačního deficitu, řídit se požadavkem Evropské unie, aby důchody byly
přiměřené ve vztahu k předchozím pracovním příjmům, a také životním nákladům
důchodců a důsledně respektovat platnou úmluvu MOP. Na závěr Senát navrhl
Parlamentu ČR odložení termínu účinnosti zákona č. 426/2011 Sb. a zákona č.
428/2011 Sb. z 1. ledna 2013 na 1. ledna 2016 z důvodu vysokých rizik po nabytí
účinnosti a s ohledem na očekávaný nepříznivý ekonomický vývoj i prohlubující se
nerovnováhu veřejných financí, jakož i vzhledem k přetrvávající disproporci ve
výpočtu pojistného na sociální pojištění.
2. Petice za vyhlášení celostátního referenda o reformách a přijetí zákona o
obecném referendu /senátní tisk č. 249/ byla Senátu předložena v prosinci
2011. Senát v dubnu 2012 svým usnesením podpořil požadavek petentů na přijetí
zákona o obecném referendu v podobě obvyklé v demokratických zemích.
3. Petice "Zachraňme Lázně Kyselka" /senátní tisk č. 228/ byla Senátu
předložena v listopadu 2011. Senát v dubnu 2012 konstatoval, že je tato petice
důvodná. Podle Senátu se má za to, že Ministerstvo kultury ČR v souladu se
záměry zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v tomto případě neplní
ustanovení, že „stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního
dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a
nenahraditelného bohatství lidu“. V tomto případě plně nerespektuje účel zákona,
kterým je mj. pečovat o kulturní památky a o jejich zachování. Dále Senát
zmiňuje, že dotčený orgán památkové péče sledoval průběh devastace, přičemž
měl k dispozici právní nástroje jí zabránit, a že vlastníci objektů Lázní Kyselka
především v posledních 20 letech zásadním způsobem zanedbávali své povinnosti
ve vztahu k areálu pod ochranou kulturní památky, tj. nepečovali o její zachování,
udržení v dobrém stavu a nechránili ji před poškozením. Dále se má dle Senátu
zato, že Krajský úřad Karlovarského kraje nevyužil možnosti hájit celospolečenské
zájmy v procesu územně plánovací činnosti: Zásady územního rozvoje
Karlovarského kraje nehodnotí území lázní Kyselka jako problémový prostor,
nestanoví pro územní plán obce či jinak požadavek na sanaci území a jeho
ochranu či stabilizaci (např. prostřednictvím regulačního plánu, stavební uzávěry).
Na závěr se Senát vyjádřil i k obci Kyselka, která nevyužila nástrojů stavebního
zákona k zastavení devastace areálu Lázní Kyselka. Proto Senát doporučil
Ministerstvu kultury České republiky dva kroky. Prvním z nich je, prosadit
požadavek na sanaci Lázní Kyselka na všech úrovních územně plánovací činnosti,
kam vstupují jemu podřízené instituce jako dotčený orgán. Druhým krokem má
být iniciace či ustavení pracovní a kontrolní skupinu složenou ze zástupců
Parlamentu ČR, MK ČR, Obce Kyselka, Krajského úřadu Karlovarského kraje,
odborných konzultantů a vlastníků památkově chráněných nemovitostí v areálu
Lázní Kyselka. Krajskému úřadu Karlovarského kraje Senát doporučil zapracovat
do územně analytických podkladů kraje informaci o devastaci Lázní Kyselka a dále
prosadit do aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje relevantní
opatření umožňující po linii územního plánování a stavebního řádu vydání opatření
směřující k zastavení procesu devastace Lázní Kyselka, vydání stavební uzávěry a
zpracování regulačního plánu dotčeného prostoru. Závěrem Senát vyzval Krajský
úřad Karlovarského kraje, aby využil všechny zákonné možnosti, které mu
dovolují s okamžitou platností provizorně zabezpečit památkově chráněné objekty
v areálu Lázní Kyselka a aby spolu s vlastníky objektů Lázní Kyselka inicioval na
platformě předběžného projednání s dotčenými orgány definici a přípravu
územních podmínek pro smysluplný projekt Lázní Kyselka. Následně Senát vyzval
i vlastníky objektů. Společnost Karlovarské minerální vody, a.s. vybídl, aby
maximálně urychlila započatou realizaci alternativní dopravy svých produktů
prostřednictvím železniční vlečky a aby učinila kroky k zastavení devastace všech
památkově chráněných objektů ve svém vlastnictví. Společnost RIS Revitalizační
investiční společnost, s. r. o. vyzval aby učinila kroky k zastavení devastace
objektů v areálu Lázní Kyselka a aby zintenzivnila svou spolupráci s orgány
památkové péče.
4. Petice "Za zachování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení v
Žatecké nemocnici" /senátní tisk č. 344/ byla Senátu předložena v květnu
2012. Senát v červnu 2012 konstatoval, že je tato petice důvodná. Následně
Senát důrazně požádal Ministerstvo zdravotnictví ČR, Všeobecnou zdravotní
pojišťovnu a Ústecký kraj zachovat dětské a gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Žatec, o. p. s. v nezměněném rozsahu a tyto nasmlouvané odbornosti
na roky 2013 a následující. Žádost obsahuje i požadavek na zachování nemocnice
Žatec, o. p. s., ve spádové oblasti okresu Louny s 90 tisíci obyvateli jako jediné
zdravotnické zařízení. Na závěr Senát doporučil nejprve Ministerstvu zdravotnictví
ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovně a Ústeckému kraji, aby se Nemocnice Žatec,
o. p. s., stala plnohodnotnou součástí sítě zdravotnických zařízení v rámci
Ústeckého kraje a i v rámci celé České republiky. Dále bylo doporučeno
Ministerstvu zdravotnictví ČR, aby zastavilo tzv. optimalizaci sítě porodnic a
nastavilo optimální zpětné vazby mezi poskytovateli zdravotní péče, zdravotními
pojišťovnami a pacienty.
5. Petice "Za záchranu českého regionálního školství" /senátní tisk č. 346/
byla Senátu předložena v květnu 2012. Senát v červenci 2012 konstatoval, že je
tato petice důvodná. V usnesení dále Senát ocenil, že ministr školství, mládeže a
tělovýchovy ČR prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., vzal zpět záměr uvedený v
„Koncepčním záměru reformy systému financování regionálního školství“ a navrhl
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR ustavit koordinační pracovní
skupinu se zastoupením pedagogických odborníků, pedagogů z praxe, zástupců
zřizovatelů (krajů, obcí apod.) a zástupců Parlamentu ČR, jejichž cílem bude
vytvořit optimální systém financování regionálního školství.
6. Petice
"Za
zachování
interního,
chirurgického,
gynekologickoporodnického a novorozeneckého oddělení v Nemocnici Brandýs nad
Labem" /senátní tisk č. 407/ Senátu předložena v srpnu 2012. Senát
projednal petici v prosinci 2012 a nepřijal k ní usnesení.
Státní vyznamenání
V červnu 2012 na své 23. schůzi se senátorky a senátoři zabývali návrhem na
udělení či propůjčení státních vyznamenání senátní tisk č. 366 a předložili prezidentu
republiky pro řádový den 28. října následující návrhy:
Řád bílého lva
Günter Verheugen
Řád bílého lva „in memoriam“
Ota Rambousek
JUDr. Jiří Hejda
Antonín Velebnovský
Řád T. G. Masaryka
Prof. RNDr. František Janouch, CSc.
RNDr. Kamila Bendová, CSc.
Doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c.
Prof. Erazim Kohák, PhD.
Řád T. G. Masaryka „in memoriam“
Dr. H.C. Antonín Švehla
RNDr. Josef Veverka
Pavel Wonka
Josef Sousedík
Medaile za hrdinství „in memoriam“
MUDr. Václav Provazník
Pplk. František ŠTAMPRECH
František Taiber
Medaile Za zásluhy
Doc. PhDr. Antonín Tučapský, Dr.h.c.
Paul RAUSNITZ
Jarmila Kratochvílová
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
Mathilda Nostitzová
Jiří Vícha
Prof. PaedDr. Jiří Kolář
Lubomír Glos
JUDr. Ljubomír Drápal
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
JUDr. Josef Plocek
Ing. Josef Skalický
Prof. Marek Kopelent
Ing. arch. Viktor Rudiš
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Prof. PhDr. Zdeňka Hladíková, CSc.
Medaile Za zásluhy „in memoriam“
Zdeněk Žárský
Mgr. Otakar Raulím
Ing. Vladimír Vltavský
JUDr. Otakar Motejl
Prezident republiky z výše uvedených návrhů udělil medaili za zásluhy prof. Marku
KOPELENTOVI.
Výroční zprávy, dokumenty či informace projednávané Senátem
Senát se pravidelně zabývá zprávami o činnosti řady institucí a úřadů. V roce 2012
projednal následující:
1. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010 /senátní tisk
č. 289/ Senátory se zprávou seznámil ministr životního prostředí ČR Tomáš
Chalupa dne 26. 4. 2012. Zpráva byla Senátem vzata na vědomí.
2. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2011 /senátní tisk
č. 387/ Zprávu představil senátorům guvernér ČNB Miroslav Singer dne 16. 8.
2012. Senát tuto zprávu vzal na vědomí.
3. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2011 /senátní
tisk č. 370/. S výroční zprávou předstoupila před senátory dne 25. 10. 2012
předsedkyně Ústavu pro studium totalitních režimů Naděžda Kavalírová. Senát
tuto výroční zprávu vzal na vědomí.
4. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2011 /senátní tisk
č. 307/. S výroční zprávou NKÚ přišel senátory dne 26. 4. 2012 seznámit jeho
viceprezident Miloslav Kala. Po projednání vzali senátoři výroční zprávu NKÚ na
vědomí.
5. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2011 /senátní tisk
č. 317/. Výroční zprávu přišel senátorům představit předseda úřadu Igor Němec
dne 19. 7. 2012. Senát tuto výroční zprávu vzal na vědomí.
6. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011 /senátní
tisk č. 338/. Zprávu přednesl dne 13. 6. 2012 veřejný ochránce práv Pavel
Varvařovský. Tato zpráva byla pro projednání Senátem vzata na vědomí.
7. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 /senátní tisk
č. 341/. S výroční zprávou předstoupil předseda Rady Českého telekomunikačního
úřadu Pavel Dvořák dne 16. 8. 2012. Senátoři se po projednání zprávy rozhodli
vzít ji na vědomí.
8. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za
rok 2011 /senátní tisk č. 332/. O výroční zprávě informoval senátory dne 19. 7.
2012 generální ředitel Úřadu Miloslav Vaněk. Senátoři se rozhodli po projednání
vzít předkládanou zprávu na vědomí.
Informace a rozhodnutí podle čl. 43 Ústavy ČR
Parlament dle Ústavy ČR vyslovuje na žádost vlády souhlas s vysláním
ozbrojených sil ČR mimo území ČR a s pobytem ozbrojených sil jiných států na
území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.
Senátu jsou pravidelně zasílány informace vlády České republiky o působení
jednotek a štábů Armády ČR mimo území České republiky a pobytu ozbrojených sil jiných
států na území ČR. Novela jednacího řádu však změnila způsob jejich projednávání
v Senátu resp. sladila text jednacího řádu s textem Ústavy. Na schůzi Senátu se
automaticky zařazují pouze návrhy na vyslovení souhlasu s vysláním ozbrojených sil ČR
mimo území ČR nebo s pobytem ozbrojených sil cizích států na území ČR. Informace o
rozhodnutích vlády v rámci její kompetence v této oblasti jsou přikazovány příslušnému
výboru (Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost), který je bere na vědomí nebo
může navrhnout Senátu, aby s příslušným rozhodnutím vlády vyslovil nesouhlas. Stejnou
možnost má také nejméně 5 senátorů.
Vláda Senátu předložila následující
zahraniční věci, obranu a bezpečnost:
informace,
které
projednal
Výbor
pro
Senátní tisk č. 12 - Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České
republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v
roce 2013. Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.12.2012.
Senátní tisk č. 441 - 2. doplněk plánu vojenského cvičení jednotek a štábů Armády České
republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012
Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.10.2012.
Senátní tisk č. 415 - Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2012. Tento tisk byl předložen
Senátu dne 25.9.2012.
Senátní tisk č. 414 - Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České
republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden červen 2012. Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.9.2012.
Senátní tisk č. 390 - Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v
zahraničních operacích v roce 2011. Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.7.2012.
Senátní tisk č. 388 - 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České
republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012.
Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.7.2012.
Senátní tisk č. 362 - Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva
obrany v zahraničních operacích letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015. Tento tisk
byl předložen Senátu dne 1.6.2012.
Senátní tisk č. 318 - Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České
republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období
červenec - prosinec 2011. Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.3.2012.
Senátní tisk č. 315 - Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2011. Tento tisk byl předložen
Senátu dne 23.3.2012.
Senátní tisk č. 256 - Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných
států přes území České republiky v roce 2012. Tento tisk byl předložen Senátu dne
20.12.2012.
Na 19. Schůzi se senátorky a senátoři z podnětu ministra obrany Alexandra
Vondry zabývali vládním návrhem zákona o ozbrojených silách České republiky a novely
zákona o vojácích z povolání, senátní tisk č. 299. Navrhovaná novela zavádí především
nová pravidla týkající se doby výkonu služby, hodnosti sboru čekatelů, sjednocuje postup
při poskytování rodičovské dovolené u vojáků z povolání s ostatními zaměstnanci v civilní
sféře, zavádí i některá úsporná opatření.
V témže období byl výboru předložen jako senátní tisk č. 362 návrh na
prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních
operacích pro léta 2013 a 2014 a výhled na rok 2015. Výbor svým usnesením č.
225 ze dne 12. června 2012 doporučil na návrh zpravodaje – předsedy výboru Jozefa
Regece, aby Senát PČR tento návrh schválil.
Na své 21. schůzi Senát projednával vládní návrh z podnětu ministra zahraničí
Karla Schwarzenberga o připojení Chorvatska k EU senátní tisk č. 301. Chorvatská
republika požádala o členství v Evropské unii v roce 2003. Přístupová jednání byla
zahájena v roce 2005 a ukončena v červnu 2011. Výsledky vyjednávání pak byly vtěleny
do Smlouvy o přistoupení, která byla podepsána dne 9. prosince 2011 v Bruselu a na
jejímž základě by se Chorvatská republika měla stát členským státem Evropské unie dne
1. července 2013 za podmínky, aby všechny smluvní strany do 30. června 2013 završily
své ratifikační procesy a u depozitáře, vlády Italské republiky, uložily své ratifikační
listiny. Senát po projednání vládního návrhu dal svou většinou souhlas k jeho ratifikaci.
Orgány Senátu
V další části zprávy se zaměříme na orgány Senátu, kterými jsou výbory a
komise. Výbory projednávají návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou a
doporučují Senátu, aby návrhy zákonů schválil ve znění postoupeném Poslaneckou
sněmovnou, vyjádřil vůli se jimi nezabývat nebo je vrátil Poslanecké sněmovně
s pozměňovacími návrhy či je zamítnul. Dále projednávají také mezinárodní smlouvy,
informace či jiné návrhy. Kromě legislativní činnosti se však výbory zabývají i dalšími
otázkami.
Výbory
Ze zákona Senát zřizuje Organizační výbor a Mandátový a imunitní výbor. Oba mají
v zákoně o jednacím řádu stanoveny úkoly. Členy Organizačního výboru jsou v souladu
se zákonem o jednacím řádu Senátu předseda Senátu a místopředsedové Senátu a další
senátoři, mezi kterými jsou zpravidla předsedové senátorských klubů. V průběhu roku
2012 přijal Organizační výbor 116 usnesení, z toho 120 na celkem 21 schůzích a 14 per
rollam v době mezi schůzemi dále pracoval 13-členný výbor pod vedením předsedy
Senátu Milana Štěcha a pěti místopředsedů Senátu (na konci roku 4). Členy
Organizačního výboru jsou dále senátoři zvolení podle poměrného zastoupení
senátorských klubů (mimo jiné předsedové senátorských klubů). Za celý rok 2012
schválil Organizační výbor 102 přijetí a 120 zahraničních návštěv a 80 zahraničních cest
a 22 vyslání stálých delegací Senátu do mezinárodních organizací. V roce 2012 tak
proběhlo 15 schůzí Senátu a přikázal přes 190 senátních tisků.
•
Mandátový a imunitní výbor Mandátový a imunitní výbor Senátu měl ve druhém
roce osmého funkčního období třináct členů. Předsedou výboru byl senátor Jaroslav
Kubera, místopředsedy výboru senátoři Pavel Čáslava, Vladimír Dryml, Miroslav
Nenutil a Pavel Trpák, ověřovateli výboru pak senátoři Pavel Eybert a Pavel Lebeda.
V roce 2012 se konaly čtyři schůze výboru s tím, že v listopadu 2012 se uskutečnila
již v rámci devátého funkčního období 1. schůze nově ustaveného výboru.
•
Ústavně-právní výbor V roce 2012 se výbor sešel na 25 zasedáních. Celkem
výbor projednal 59 návrhů zákonů, z toho 46 vládních návrhů, 12 poslaneckých
návrhů, 1 návrh vzešlý ze Senátu PČR. Dále výbor projednal 13 návrhů senátních
návrhů zákonů. Dále výbor projednal 12 mezinárodních smluv, 2 návrhy na
vyslovení předchozího souhlasu podle § 119k zákona č.107/1999 Sb., o jednacím
řádu Senátu, 4 evropské tisky, 5 zpráv, 2 žádostí prezidenta republiky o vyslovení
souhlasu Senátu PČR s jmenováním soudce Ústavního soudu, 1 petici, 1 jiný tisk
(Národní program reforem České republiky 2012) a přijal několik usnesení
organizační a procedurální povahy. Celkem výbor přijal 117 usnesení a 5 záznamů z
jednání. Z hlediska výsledku hlasování Ústavně-právní výbor doporučil Senátu PČR
28 návrhů zákonů ke schválení, 17 návrhů zákonů doporučil vrátit Poslanecké
sněmovně s pozměňovacími návrhy, 9 návrhů zákonů doporučil výbor zamítnout.
Pokud jde o vládní návrhy zákonů, výbor ve 22 případech doporučil Senátu
projednávaný návrh zákona schválit. 13 návrhů zákonů doporučil výbor vrátit
Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. V 7 případech doporučil výbor
Senátu projednávaný návrh zákona zamítnout. U 4 vládních návrhů zákonů výbor
hlasováním nedospěl k přijetí usnesení, což dokumentují záznamy z jednání.
•
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Po volbách se v novém složení
senátoři sešli na ustavující schůzi v listopadu 2012. V tomto roce se výbor sešel na
20 schůzích z toho 2 schůze v 9. funkčním období), projednal 106 senátních tisků.
•
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal na 18
schůzích 33 návrhů zákonů včetně senátních, 2 mezinárodní smlouvy, 10
legislativních aktů EU a 26 jiných dokumentů.
•
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice V průběhu druhého
roku 8. funkčního období Senátu PČR nedošlo ke kompetenčním ani personálním
změnám výboru. 9členný výbor pracoval pod vedením senátora Jaromíra Jermáře a
čtyř místopředsedů. V 8. funkčním období roku 2012 se výbor sešel ke 14 schůzím,
v jejichž průběhu bylo přijato 129 usnesení. Výbor se zabýval celkem 37 senátními
tisky.
•
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se v roce 2012 sešel na 13
schůzích a celkový počet přijatých usnesení v tomto období činil 104. Po
doplňovacích podzimních volbách 2012 přibyli ve výboru nově zvolení senátoři F.
Bublan, H. Mezian a Z. Brož. Průběžně se zabývají i pravidelnými informacemi
vlády ČR o veškerých aktivitách AČR a dalšími materiály. Konkrétně jsou to např.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se
zahraničními partnery, a to jak na území České republiky, tak i mimo ně; dále
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných státu uskutečněných přes
území České republiky, apod.
•
Výbor pro záležitosti Evropské unie Ve druhém roce 8. funkčního období
pracoval 11 členný Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR (dále jen „výbor“) pod
vedením senátora Luďka Sefziga, funkci místopředsedů vykonávali senátoři Miroslav
Krejča, Miroslav Škaloud, Josef Táborský a Otakar Veřovský. Ve své práci ve výboru
pokračovali senátorka Jana Juřenčáková a senátoři Zdeněk Besta, Jaroslav
Doubrava, Tomáš Grulich, Václav Koukal a Antonín Maštalíř. Výbor na svých 16
schůzích na základě výběru z týdenních přehledů obsahujících návrhy legislativních
aktů a komunikační dokumenty EU projednal celkem 97 evropských dokumentů, z
toho 69 návrhů legislativních aktů a 28 komunikačních dokumentů. Výbor svým
usnesením vzal 26 evropských dokumentů po projednání na vědomí, čímž umožnil
uvolnění vládou vznesené parlamentní výhrady v Radě EU. Jednalo se o 15 návrhů
legislativních aktů a 11 komunikačních dokumentů.
•
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Výbor má 11 členů. V roce 2012 se
sešel na 20 schůzích. Projednal 15 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou a
pět zákonů iniciované senátory. Dále se věnoval třem mezinárodním smlouvám
nebo dohodám.
Komise
Vedle výborů jsou orgány Senátu také komise, které Senát může zřídit, jedná-li se
o úkoly dotýkající se působnosti více orgánů Senátu anebo o úkoly, které nejsou
v působnosti žádného ze Senátem zřízených orgánů (§ 43 jednacího řádu Senátu).
S informacemi komisí Senátu za rok 2012 vystoupili jednotliví předsedové či
předsedkyně šesti stálých komisí dne 26. 10. 2012 /senátní tisk č. 439/. Senát po
projednání vzal informace komisí na vědomí.

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Předsedou komise v roce
2012 byl pan Tomáš Grulich a místopředsedy komise byli pan Petr Pakosta a pan
Jozef Regec. V roce 2012 pracovala komise v patnáctičlenném složení. Při Stálé
komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí pracuje poradní sbor Konzultativní
rada. V tomto roce pracovala dvacetičlenná rada, která nově byla složena z 8
zástupců ministerstev a jiných státních organizací. Komise se během roku sešla na
6 řádných schůzích a z toho byly 3 společné schůze se členy Konzultativní rady.
Během roku 2012 komise uspořádala některé akce a mezi nejvýznamnější patří
11. ročník Udílení cen Společnosti po vědu a umění Praha. Komise během roku
2012 uskutečnila 2 zahraniční cesty.

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí. Předsedou komise je senátor
Jana Juřenčáková. Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí se v roce 2012
sešla na 1 schůzi a přijala celkem 5 usnesení. Šestý rok své činnosti věnovala
převážně legislativní činnosti a zabývala se aktuálními problémy na poli ochrany
soukromí. Komise i v tomto roce úzce spolupracovala s Úřadem pro ochranu
osobních údajů (ÚOOÚ). Nadále pokračovala spolupráce s nevládní organizací
Iuridicum remedium (IuRe), která se v rámci programu Lidská práva a technologie
věnuje hlavně informačně – osvětovým a odborným aktivitám na poli ochrany
soukromí. Z návrhů zákonů a jiných senátních tisků, které jí byly určeny buď
Organizačním výborem nebo jiným z výborů, se komise podrobněji zabývala třemi
senátními tisky.

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu. Předsedou komise byl v
tomto období Karel Korytář a místopředsedy Zdeněk Schwarz a Božena
Sekaninová. Členové komise jsou členy různých výborů a při jejich volbě je vždy
respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů. V roce 2012 se
konalo celkem 6 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 35 usnesení. Při
své činnosti vychází zejména ze Senátem schválených úkolů Komise v 8. funkčním
období a dále neprodleně reaguje na aktuální naléhavé problémy.

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Předsedou komise byl zvolen Petr
Šilar. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkov se v průběhu 8. funkčního období
Senátu PČR sešla na na 5 schůzích komise, bylo přijato 19 usnesení komise.

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky. Předsedou komise byl senátor
Jiří Oberfalzer. SKSSP se v roce 2012 sešla na čtyřech schůzích, na kterých mimo
jiné projednala tři návrhy zákonů a jednu výroční zprávu. SKSSP se dále
intenzivně věnovala problematice rozhlasového a televizního vysílání. V rámci
těchto zasedání komise přijala celkem 8 usnesení. Důležitou aktivitou členů
komise byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizní vysílání /senátní tisk č. 333/. Po projednávání tohoto
senátního tisku SKSSP doporučila Senátu PČR schválit návrh senátního návrhu
zákona.

Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Předsedkyní
komise byla senátorka Jiřina Rippelová. Za uplynulý rok se komise sešla na sedmi
schůzích, na nichž přijala celkem šest usnesení. V centru pozornosti komise byly
dvě ústavní změny, jedna dokonaná, druhá nikoliv. Ta dokonaná se týká přímé
volby prezidenta republiky, změna zatím jen v běhu jsoucí rozsahu imunity
poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu. Komise se zabývala rovněž
doporučeními Parlamentního shromáždění Rady Evropy k zahájení či dokončení
procesu ratifikace vybraných úmluv Rady Evropy. Velkým tématem roku 2012 byl
mj. model správy soudnictví, ztvárněný v pracovním materiálu představeném
mimořádně reprezentativní delegací soudců a státních zástupců. Členové komise
vesměs vyjadřovali podporu jak myšlence zřízení Nejvyšší rady soudnictví, tak i
paritě soudcovských a nesoudcovských členů.

Senát má také svou volební komisi. Ta pro Senát připravuje volby konané
Senátem, jakož i nominace vyžadující jeho souhlas. Ve druhém roce osmého
funkčního období měla Volební komise Senátu jedenáct členů, předsedou komise
byl senátor Jiří Pospíšil. V listopadu 2012 po řádných volbách do Senátu byla v
souladu s jednacím řádem Senátu ustavena skupinou senátorů delegovaných
jednotlivými senátorskými kluby nová jedenáctičlenná Volební komise Senátu,
jejímž předsedou byl zvolen senátor Tomáš Kladívko. V roce 2012 se uskutečnilo
celkem 6 schůzí Volební komise Senátu, přičemž tři poslední schůze již spadaly do
nového devátého funkčního období.
Stálé delegace
Senát volí své členy také do sedmi stálých delegací do meziparlamentních
organizací, které jsou společné s Poslaneckou sněmovnou, jejich členy tedy jsou
poslanci a senátoři. Jedná se o :
 Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
 Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění
NATO
 Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění
Rady Evropy
 Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy
 Stálou delegaci Parlamentu České republiky do ZEU - Prozatímního
shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
 Stálou delegaci Parlamentu České republiky do Euro-středomořského
parlamentního shromáždění
Zahraniční aktivity Senátu v roce 2012
(přijetí zahraničních návštěv a zahraniční cesty)
V této části uvádíme vybrané zahraniční aktivity Senátu v roce 2012:
28.- 29. Března
V Berlíně se uskutečnily konzultace zástupců Výboru pro záležitosti EU, Výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Výbor pro zahraniční věci, obranu a
bezpečnost. Delegaci vedl předseda Výboru pro záležitosti EU L. Sefzig. Hlavním
programem návštěvy byla návštěva Frauenhofer Institutu, jakožto největší organizace
pro aplikovaný výzkum v Evropě, a jednání ve Spolkovém sněmu se zástupci Českoněmecké parlamentní skupiny. Institut kupř. pracuje na vytvoření softwaru identifikujícího dětskou pornografii, softwaru pro zabezpečení tzv. chytrých telefonů. Další aktivitou
je práce na rekonstrukci skartovaných dokumentů Stasi. V této souvislosti by měl Institut
zájem i o spolupráci v ČR, konkrétně s ÚSTR. I z toho důvodu je plánována opětovná
prezentace Institutu na půdě PSP ČR v polovině května t. r.
22. - 24. dubna
Předseda Senátu M. Štěch společně se senátory R. Svobodou (ODS), M. Nenutilem
(ČSSD), J. Štětinou (zvolen na kandidátce TOP 09) a P. Šilarem (KDU-ČSL) uskutečnili v
doprovodu se skupinou českých podnikatelů, bank, zástupců MPaO a profesních sdružení
zahraniční cestu do Tbilisi. Delegace byla přijata prezidentem Gruzie M. Saakašvilim,
jednala s předsedou parlamentu D. Bakradzem a předsedou vlády N. Gilaurim, stejně
jako s dalšími představiteli veřejného života Gruzie. M. Štěch spolu se svým protějškem
D. Bakradzem zahájil Podnikatelské fórum, na němž zástupci společností a firem z obou
zemí diskutovali možnosti dalšího posílení obchodních a ekonomických styků.
9. – 11. května
Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR uspořádal zahraniční cestu v kyperské
republice v čele s předsedou L. Sefzigem. Cílem cesty bylo seznámení se přípravami na
předsednictví v Radě EU. Diskuse se zaměřila zejména na priority kyperského předsednictví, ekonomickou situaci v EU, problematiku migrace do EU a ochranu vnějších hranic.
Cesta delegace VEU Senátu PČR na Kypr se uskutečnila takřka v předvečer zahájení
kyperského předsednictví v Radě EU a delegace tak měla možnost diskutovat s kyperskými představiteli o jednotlivých prioritách CY PRES. Návštěva dále potvrdila dobré
vzájemné vztahy panující mezi zeměmi a ukázala názorovou shodu ve většině unijních
témat.
20. – 23. května
Pracovní cesta do Francie byla schválena komisí již v roce 2011 a z časových důvodů byla
přesunuta na letošní rok. Cesta navazuje na již uskutečněné pracovní cesty komise do
Německa a Dánska. Cílem cesty bylo seznámení komise s fungováním veřejnoprávních
médií ve Francii a setkání s partnerskou komisí v Senátu.
2. – 8. června
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uskutečnil pracovní cestu
do ekonomicky rozvinutých měst Severozápadního federálního okruhu Ruské federace Sankt Peterburgu, Syktyvkaru a Velikého Novgorodu. Mise byla zaměřena zejména na
podporu cestovního ruchu a zároveň na celkovou prezentaci ČR v uvedených regionech
Ruské federace. Delegace pod vedením místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR A.
Gajdůškové a za účasti předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí I. Bárka, senátorů K. Šebka, P. Víchy se zaměřila na konzultaci tématických
okruhů ohledně životního prostředí a systému ochrany, veřejné správy a finančního
zajištění činností samosprávy, postavení oblastních zákonodárných shromáždění a vztahů
v rámci federace. Cílem mise byla celková prezentace České republiky a využití možností
spolupráce v cestovním ruchu, ekonomické oblasti, kultuře a školství.
11. – 12. června
Pracovní návštěva delegace Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí (dále jen „stálá
komise“) v Bulharské republice se uskutečnila v souladu se schváleným plánem
zahraničních cest stálé komise pro rok 2012. Konání zahraniční cesty schválila stálá
komise svým usnesením č. 15 přijatým per rollam dne 22. května 2012 a Organizační
výbor Senátu usnesením č. 204 ze dne 23. května 2012.
11. července
Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková a členové Stálé komise Senátu pro krajany
žijící v zahraničí v čele s předsedou Tomášem Grulichem uskutečnili pracovní cestu do
USA a Kanady. Hlavním důvodem plánované pracovní cesty komise, bylo znovuotevření
českého a slovenského muzea a knihovny ve městě Cedar Rapids, jednoho z center
českého a slovenského krajanského života v USA. Toto muzeum vzniklo v roce 1974.
Objekt, který původně sloužil k uchovávání tradičních národních krojů, otevřel novou
budovu v roce 1995. Muzeum v červnu 2008 poškodily povodně, na jeho rekonstrukci
bylo vybráno více jak 25 milionů dolarů, z nichž deset milionů korun věnovala Česká
republika.
9. – 12. října
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR uskutečnil pracovní cestu do
Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska. Hlavními body jednání ve
Sněmovně lordů, tj. v Horní komoře britského parlamentu, byly vývoj v eurozóně, dopad
finanční krize na ekonomiku zemí a související úsporná opatření, energetická politika,
společná zemědělská politika, rozvoj dopravní infrastruktury a řešení dopravní situace ve
velkých městech. Senátní delegace byla seznámena s fungováním podvýboru pro vnitřní
trh, infrastrukturu a zaměstnanost. Sněmovna lordů obdrží návrhy nařízení či směrnic z
Bruselu, lordi je poté interpretují, diskutují o jejich dopadu na Velkou Británii a hledají
alternativní řešení.
Souhrnný přehled protokolárních akcí předsedy a místopředsedů Senátu
cesty předsedy a místopředsedů do zahraničí
oficiální návštěvy a mezinárodní konference na pozvání předsedy
přijetí velvyslanců předsedou
přijetí velvyslanců místopředsedy
pietní akty
přijetí zahraničních delegací předsedou
přijetí zahraničních delegací místopředsedy
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů
návštěva krajů a městských částí
akce ostatních senátorů
akce připravené a zrušené
Celkem (200% nárůst proti r. 2011)
8
3
20
12
68
15
13
194
3
10
35
381
Akce v Senátu
V roce 2012 se v Senátu konalo celkem 191, což znamená, že oproti 189 akcím v
roce 2011 došlo k navýšení o cca 1,1 %. Zde je uveden celkový přehled.
Tabulka č. 1: Přehled akcí uskutečněných podle druhu v roce 2012
počet akcí pořádaných orgány Senátu
počet akcí spolupořádaných orgány Senátu
počet akcí pořádaných kluby
počet akcí komerčních
počet vernisáží s výstavami
počet akcí pořádaných KS pro veřejnost včetně kulturního léta
veřejná slyšení výborů + klubů
Celkem akcí
81
45
3
0
27
23
12
191
Tabulka č. 2: Přehled akcí uskutečněných podle garanta v roce 2012
počet akcí (spolu)pořádaných předsedou Senátu
počet akcí (spolu)pořádaných místopředsedou Senátu
počet akcí (spolu)pořádaných výbory mimo veř. sl.
počet akcí (spolu)pořádaných komisemi
počet akcí (spolu)pořádaných kluby
veřejná slyšení výborů a komisí
počet akcí pořádaných senátory (vernisáž výstav)
počet kulturních akcí pořádaných Kanceláří Senátu pro veřejnost
Celkem
20
33
64
8
3
12
28
23
191
Tabulka č. 3: Přehled akcí uskutečněných podle typu v roce 2012
koncerty
konference
jiné
KS1
přednášky
semináře
vernisáže spojené s výstavou
veřejná shromáždění
veřejná slyšení
Celkem
9
35
53
23
1
29
28
1
12
191
Tabulka č. 4: Návštěvnost Senátu – souhrn (porovnání s rokem 2011)
2011
Informační centrum
2 940
Prohlídky pro organizované skupiny
18 000
Prohlídky protokolární
1 340
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce
56 360
Výstavní síň
26 900
Trčkovská galerie (včetně promítání pro skupiny)
39 160
Dny otevřených dveří
4 320
Kulturní léto v Senátu
6 000
Setkání s občany
3 000
2012
2 790
15 790
980
43 800
15 000
34 000
4 800
5 500
3 000
Další kulturní akce v zahradě
Akce v Senátu - odborné
Akce v Senátu – kulturní (vyjma Kulturního léta)
Celkem
Tabulka č. 5: Přístupy na internetové stránky Senátu
Celkem za rok
Za den
1 341 799
3 666
17800
13950
6100
195870
Změna proti r. 2011
-22 %
18000
16000
2900
162560
Fotografie z vybraných akcí konaných v prostorách Senátu
04.01.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Italské republiky v ČR J.E. pana Pasquale D\' AVINO.
10.01.2012 - Konference "Předpoklady funkčního úrazového pojištění zaměstnanců v České
republice"
10.01.2012 - Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach spolu s předsedou Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR I. Bárkem a místopředsedou Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Eybertem přijímá ředitele
evropské sekce Ministerstva zahraničí a obchodu Mongolska pana Shijeekhuu Odonbaatara.
10.01.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá tradiční novoroční setkání senátorek a
senátorů s diplomatickým sborem.
11.01.2012 - Senátorský klub KDU-ČSL si Vás dovoluje pozvat na slavnostní snídani,která je
pořádána v rámci Tříkrálové sbírky. Hosty snídaně: Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský,
Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR a koledníci. Poté: tříkrálové koledování po budovách
Senátu PČR.
11.01.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch a člen Ústavně-právního výboru Senátu PČR M.
Nenutil se setkají s vítězi a organizátory XX. ročníku dějepisné soutěže studentů
gymnázií.
24.01.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedou Senátu PČR P. Sobotkou,
místopředsedkyní Senátu PČR A. Palečkovou, místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem,
předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regecem,
místopředsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Táborským, členem Výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětinou, předsedou Podvýboru pro energetiku Výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Bisem a členkou Výboru pro zdravotnictví a
sociální politiku Senátu PČR M. Horskou oficiálně přijímá místopředsedu vlády Irácké republiky
pana Hussaina Al-Shahrestaniho.
01.02.2012 - Pracovní setkání místopředsedy VZOB senátora P. Lebedy a člena VZOB senátora P.
Trpáka se členy Výkonné rady Asociace Vojáci společně.
02.02.2012 - Setkání předsedy VEU L. Sefziga s představiteli Česko-německého fondu budoucnosti.
02.02.2012 - Setkání místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha se zájmovými svazy
06.02.2012 - Akce "Zlatý Ámos"
07.02.2012 - Pracovní setkání místopředsedy Senátu PČR Zdeňka Škromacha a senátorů se
zástupci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra.
13.02.2012 - Konference "Národní park Šumava – produkt, nebo oběť doby?"
14.02.2012 - Setkání místopředsedy Senátu P. Pitharta se studenty z Heiligenhofu
22.02.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch za účasti 1. místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky,
místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůškové, místopředsedy Senátu PČR Z. Škromacha, místopředsedy Senátu PČR P. Pitharta, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Senátu PČR J. Regece, předsedy Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefziga a předsedkyně
Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí a členky Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J.
Juřenčákové pořádá slavnostní oběd na počest předsedkyně Sejmu Polské republiky J.E. paní Ewy
Kopacz.
02.03.2012 - Pracovní oběd předsedy Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu Karla Korytáře a
vedoucího Kanceláře Senátu Jiřího Ukleina se zástupci parlamentů Albánie a Kosova, kteří jsou v
ČR na studijní cestě.
02.03.2012 - Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijímá mimořádného a
zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v ČR J.E. pana Ivana Grytsaka.
06.03.2012 - Senátní den u příležitosti 555. výročí vzniku Jednoty bratrské na téma „Jednota
bratrská – poklad národní historie“ který se koná pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky.
06.03.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní setkání konané u příležitosti 20.
výročí podpisu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou
Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Pozvány jsou senátorky a senátoři PČR.
07.03.2012 - Místopředseda Senátu PČR P. Pithart oficiálně přijímá mimořádného
zplnomocněného velvyslance Republiky Kazachstán v ČR J.E. pana Anarbeka Karasheva.
a
07.03.2012 - Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein se oficiálně setká s mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Pakistánské islámské republiky v ČR J.E. panem Aitzazem
Ahmedem.
12.03.2012 - Přátelské setkání u příležitosti 20. výročí zápisu prvních českých památek na Seznam
UNESCO a k 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.
13.03.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Francouzské republiky v ČR J.E. pana Pierra Lévyho.
05.04.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí pořádá slavnostní oběd na počest prezidenta
Ázerbájdžánské republiky J.E. pana Ilhama Alijeva s chotí. Slavnostního oběda se zúčastní 1.
místopředseda Senátu PČR P. Sobotka, místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková, místopředseda
Senátu PČR P. Pithart, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzig, předsedkyně Stálé
komise Senátu pro ochranu soukromí a členka Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Juřenčáková
a člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpák.
11.04.2012 - Oficiální přijetí velvyslance Chorvatské republiky J.E. pana Frane Krniće předsedou
VZOB J.Regecem.
12.04.2012 - 1. místopředseda Senátu PČR
Hajdou, místopředsedou VHZD Senátu PČR
členem VHZD Senátu PČR K. Korytářem
velvyslance Litevské republiky v ČR J.E. pana
P. Sobotka spolu s předsedou VHZD Senátu PČR J.
V. Jonášem, členem VHZD Senátu PČR J. Bisem a
oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
Aurimase Taurantase.
12.04.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. Palečkovou,
místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu
PČR O. Veřovským, předsedou senátorského klubu KDU-ČSL a členem Výboru pro záležitosti EU
Senátu PČR V. Koukalem a členem VZOB Senátu PČR T. Kladívkem se oficiálně setká s předsedou
Senátu Jordánského hášimovského království J.E. panem Taherem Masrim.
12.04.2012 - 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s předsedou VHZD Senátu PČR J.
Hajdou, místopředsedou VHZD Senátu PČR V. Jonášem, členem VHZD Senátu PČR J. Bisem a
členem VHZD Senátu PČR K. Korytářem oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Estonské republiky v ČR J.E. pana Lembita Uibo.
13.04.2012 - Seminář: Vize a legislativa - základ pro rozvoj nestátního neziskového sektoru.
20.04.2012 - Vernisáž výstavy "Poštovní známky osobností" pod záštitou místopředsedkyně Senátu
A. Gajdůškové.
23.04.2012 - Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein se setká s mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyní Indonéské republiky v ČR J.E. paní Emeriou Wilujeng Amir Siregar.
08.05.2012 - U příležitosti státního svátku se 8. května 2012 uskuteční Den otevřených dveří
Senátu. Prohlídky ve Valdštejnském paláci zajistí průvodci, Kolovratský palác si zájemci z řad
veřejnosti mohou prohlédnout bez doprovodu průvodce. V době od 10.00 do 17.00 bude otevřeno
rovněž Infocentrum, Výstavní síň Senátu a Trčkovská galerie.
09.05.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch za účasti předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova a člena VHZD Senátu PČR P. Šilara, člena VZOB Senátu PČR J. Štětiny a člena Ústavněprávního výboru Senátu PČR M. Nenutila pořádá večeři pro mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyni Gruzie v ČR J.E. paní Nino Nakashidze.
10.05.2012 - Konference "Problémy cizinců v České republice".
10.05.2012 - Oběd pořádaný předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí senátorem I. Bárkem pro účastníky setkání výborů pro veřejnou správu Parlamentů zemí
skupiny V4.
14.05.2012 - Seminář "Historická zkušenost - cesta k odpovědnosti, o minulosti a perspektivách
nasazení Armády České republiky v zahraničních operacích“.
15.05.2012 - Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková spolu s předsedou Stálé komise Senátu
pro sdělovací prostředky a 1. místopředsedou VVVK Senátu PČR J. Oberfalzerem a předsedou Stálé
komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem VEU Senátu PČR T. Grulichem a členem VVVK
Senátu PČR P. Bratským oficiálně přijímá delegaci Výboru pro lidská práva, svobody a ochranu
spotřebitele Senátu Thajského království vedenou jeho předsedou panem Somchaiem
Swangkarnem.
18.05.2012 - TISKOVÁ KONFERENCE - "Síla ženy v Evropě v době krize".
24.05.2012 - Vernisáž výstavy u příležitosti 70. let od nejvýznamnější odbojové akce 2. světové
války - Atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
04.06.2012 - 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A.
Palečkovou, předsedou VZOB Senátu PČR J. Regecem, předsedou senátorského klubu KDU-ČSL a
členem VEU Senátu PČR V. Koukalem a členem VEU Senátu PČR J. Doubravou se oficiálně setká s
předsedou Národní rady Slovenské republiky J.E. panem Pavlem Paškou.
04.06.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní večeři na počest předsedy Národní
rady Slovenské republiky J.E. pana Pavla Pašky. Večeře se zúčastní místopředseda Senátu PČR P.
Pithart, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzig, místopředseda VZOB Senátu PČR
P. Lebeda a předsedkyně Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí a členka VEU Senátu PČR J.
Juřenčáková.
05.06.2012 - Konference ÚPV "Systém právní pomoci v ČR, oběti trestných činů, mediace - a
legislativa".
05.06.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní oběd na počest prezidentky
Švýcarské konfederace J.E. paní Eveline Widmer-Schlumpfové. Oběda se zúčastní místopředseda
Senátu PČR P. Pithart, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzig a předseda Výboru
pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regec a člen Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost Senátu PČR J.Štětina.
12.06.2012 - „TISKOVÁ KONFERENCE na téma zplynování černého uhlí“
20.06.2012 - Veřejné slyšení VVVK - Aktuální situace v Ústavu pro studium totalitních režimů.
10.07.2012 - Seminář - Perspektivy bezpečnosti: ČESKO A STŘEDNÍ EVROPA V DRUHÉ DEKÁDĚ
21.STOLETÍ.
16.07.2012 - 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka pořádá slavnostní večeři na počest
předsedy vlády a ministra obrany Jordánského hášimovského království J.E. pana Fayeze AlTarawneha. Večeře se zúčastní místopředseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR M. Škaloud,
místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR P. Guziana a člen Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpák.
06.08.2012 - Soutěž dětských folklórních souborů.
14.08.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Spojených států amerických v ČR J.E. pana Normana L. Eisena.
06.09.2012 - Přijetí p. Taavi Röivase, předsedy Výboru pro záležitosti EU Parlamentu Estonské
republiky a velvyslance Estonska Lembit Uio, předsedou VEU Luďkem Sefzigem a členy VEU.
06.09.2012 - Konference - T. G. Masaryk v roce 2012.
11.09.2012 - Seminář "Veřejná správa - součást života měst a obcí"
13.09.2012 - Seminář "Léčebné účinky konopí a dovoz k nám"
17.09.2012 - TISKOVÁ KONFERENCE na téma „Speciální protikorupční úřad – efektivní nástroj v
boji proti korupci“
18.09.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyni Belgického království v ČR J.E. paní Françoise Gustin.
26.09.2012 - Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu s členem VHZD Senátu PČR J.
Strnadem přijímá poslance Parlamentu, parlamentního náměstka ministra zahraničních věcí a
parlamentního náměstka ministra pro rozvoj společnosti, mládeže a tělovýchovy Singapurské
republiky pana Sam Tan Chin Siong.
27.09.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání stříbrných pamětních
medailí Senátu PČR v předvečer Dne české státnosti. Pozvány jsou senátorky a senátoři PČR.
04.10.2012 - Pracovní setkání členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátora T.
Kladívka a P. Trpáka se zástupci Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a jejich
partnery ze Slovenska.
05.10.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s výherci předešlých ročníků ankety Zlatý
Ámos při příležitosti zahájení 20. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 2012/2013.
08.10.2012 - Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein pořádá večeři u příležitosti setkání vedení
Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Senátu, Kanceláře Poslanecké sněmovny a Úřadu vlády
ČR.
09.10.2012 - Konference ÚPV na téma: "Naše odpovědnost za obsah sociálních médií".
10.10.2012 - Představitelé Senátu PČR se setkají s účastníky Mezinárodní konference „Výzvy 21.
století ve vzdělávání“ a Valného shromáždění SICI 2012.
10.10.2012 - Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková spolu s předsedou Výboru pro záležitosti
Evropské unie Senátu PČR L. Sefzigem, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a
bezpečnost Senátu PČR P. Lebedou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Senátu PČR P. Trpákem se oficiálně setkají s předsedkyní Saeimy Lotyšské republiky J.E. paní
Solvitou Aboltinou.
11.10.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu
a bezpečnost Senátu PČR J. Regecem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR M.
Škaloudem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpákem
oficiálně přijímá předsedu vlády Irácké republiky J.E. pana Noori AL-MALIKIHO.
23.10.2012 - Konference "Rovná práva pro všechny".
06.11.2012 - Odborná diskuse zástupce VHZD se skupinou německých odborníků DEPB
(Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk).
06.11.2012 - „Etika ve zdravotnictví“ - přednáška a diskuse v rámci probíhajícího Týdne vědy a
techniky.
07.11.2012 - Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu s místopředsedou VZOB Senátu
PČR P. Lebedou se oficiálně setkají s předsedkyní Sociálního a zdravotního výboru a zpravodajkou
Výboru k ukončení nucených sterilizací a kastrací Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní
Liliane Maury Pasquier.
07.11.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch a zástupci předsednictva České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně předají ocenění za nejlepší odborné lékařské knižní publikace za rok
2011.
09.11.2012 - Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu se členem VZOB Senátu PČR P.
Trpákem oficiálně přijímá zástupce organizace „Členové parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a
jaderné odzbrojení (PNND)“ pana Paula Dewara a pana Jeppe Kofoda.
12.11.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní 58. výročního zasedání Parlamentního
shromáždění NATO. Kongresové centrum, Praha 4.
13.11.2012 - Kulatý stůl k 5.výročí vydání rozsudku Evropského soudu pro lidská práva D.H. a
ostatní versus ČR.
27.11.2012 - Konference o spolupráci českého výzkumu s mezinárodními společnostmi inovativního
farmaceutického průmyslu.
06.12.2012 - Slavnostní setkání vítězů soutěže "Vesnice roku 2012".
06.12.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch se za účasti místopředsedy Ústavně-právního výboru
Senátu PČR M. Nenutila a člena Ústavně-právního výboru Senátu PČR J. Dienstbiera setká s
občany, kteří přežili vypálení obcí Lidice a Ležáky.
10.12.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí pořádá slavnostní oběd na počest prezidenta
Slovenské republiky J.E. pana Ivana Gašparoviče s chotí za účasti místopředsedkyně Senátu PČR
M. Horské, předsedy VZOB Senátu PČR J. Regece, místopředsedy VEU Senátu PČR Z. Besty, člena
VEU Senátu PČR a předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulicha, člena
VZOB Senátu PČR J. Štětiny a člena VZSP Senátu PČR L. Michálka.
10.12.2012 - Předseda Senátu PČR M. Štěch a předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR M.
Němcová pořádají slavnostní shromáždění u příležitosti konference „20 let Ústavy České republiky“.
Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv
projednaných v roce 2012
Počet
čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem
4
schváleno
2
262, 355
zamítnuto
2
297, 361
pozměňovací návrhy
0
Návrhy zákonů – celkem
95
nezabývat se (vyjádření vůle
návrhem zákona se nezabývat má
stejný následek jako jeho
schválení)
2
50
254,
313,
331,
382,
427,
11
270, 320, 323, 373, 374, 378, 391, 396, 401, 402, 442,
29
252, 261, 266, 267, 269, 271, 272, 273, 274, 290, 291,
293, 294, 295, 296, 302, 342, 352, 357, 375, 376, 377,
381, 397, 398, 417, 424, 429, 433,
schváleno
zamítnuto
pozměňovací návrhy
nepřijato usnesení
3
Mezinárodní smlouvy – celkem
43
dán souhlas k ratifikaci
43
Odročeno/ vráceno výborům
286, 10,
260,
314,
349,
383,
428,
263,
321,
350,
384,
430,
264,
322,
351,
399,
434,
265,
324,
353,
418,
443,
268,
325,
354,
419,
11,
278,
326,
356,
420,
285,
327,
357,
421,
292,
328,
358,
422,
298,
329,
371,
423,
300,
330,
372,
425,
259, 299, 426,
82, 167, 223, 225, 226, 227, 229, 243, 244, 250, 257,
258, 275, 276, 277, 280, 281, 288, 301, 306, 309, 311,
316, 319, 334, 335, 336, 340, 345, 359, 367, 380, 386,
389, 393, 394, 403, 408, 409, 410, 411, 412, 413
0
Senátní návrhy
36
vzato zpět navrhovatelem
3
přikázáno
14
odročeno
1
vrácen navrhovateli k dopracování
0
163, 310, 333,
248, 284, 303, 337, 343, 347, 348, 360, 361, 385, 392,
404, 432, 440,
364
Vrácen výborům k novému
projednání
2
schválen a postoupen PS PČR
13
Zamítnut
3
vrácen Senátu k dopracování
0
dopracován a postoupen PS
0
vyhlášen ve Sbírce zákonů
0
Vrácené zákony
Zákony vrácené
s pozměňovacími
návrhy
Zamítnuté zákony
449, 432,
38, 197, 198, 248, 303, 312, 337, 343, 347, 348, 360,
366, 385,
284, 405, 406,
Znění Senátu
261,
272,
294,
342,
424,
266,
273,
295,
397,
267,
290,
296,
398,
Znění PS
271,
293,
302,
417,
Zákon nepřijat
252, 269, 274, 291,
352, 375, 376, 377,
381, 429, 433,
270, 320, 323, 373,
374, 378, 391, 401,
402, 442,
396
Zprávy o činnosti výborů
Zpráva o činnosti Organizačního výboru
Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu v rozsahu
stanoveném jednacím řádem Senátu.
V roce 2012 pracoval 13-členný výbor pod vedením předsedy Senátu Milana
Štěcha a pěti místopředsedů Senátu (na konci roku 4). Členy Organizačního výboru jsou
dále senátoři zvolení podle poměrného zastoupení senátorských klubů (mimo jiné
předsedové senátorských klubů). Místopředseda Senátu Petr Pithart a místopředsedkyně
Senátu Alena Palečková se věnovali specifikovaným oblastem, které jim byly
rozhodnutím výboru svěřeny.
Nejdůležitějším úkolem Organizačního výboru je příprava schůzí Senátu; přičemž
výbor navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad; doporučuje zařazení návrhů
zákonů, mezinárodních smluv a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu. V roce
2012 tak proběhlo 15 schůzí Senátu.
Organizační výbor dále přikazuje návrhy zákonů postoupené Poslaneckou
sněmovnou, mezinárodní smlouvy, žádosti prezidenta republiky, informace vlády a další
návrhy k projednání příslušným výborům Senátu. V roce 2012 výbor přikázal přes 190
senátních tisků.
Mezi jeho další významné kompetence patří schvalování plánu zahraničních styků
Senátu, přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů, orgánů Senátu a delegací na
zahraniční a pracovní cesty. Za celý rok 2012 schválil Organizační výbor 102 přijetí a
120 zahraničních návštěv a zahraničních cest a vyslání stálých delegací Senátu do
mezinárodních organizací.
Organizační výbor navrhuje pravidla hospodaření senátorských klubů na
kalendářní rok. Členové výboru jednou za pololetí projednávají informaci vedoucího
Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci
zahraničních cest a berou na vědomí informaci o řešení škod vzniklých na majetku
Kanceláře Senátu.
V únoru Organizační výbor stanovil lhůtu pro podávání návrhů na druhou osobu
volenou Senátem do funkce člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků
odboje a odporu proti komunismu. Lhůta byla stanovena do 17. února. Volba se
uskutečnila na 18. schůzi Senátu dne 29. února a byl zvolen Jan Kudrna.
V květnu určil lhůtu pro předkládání návrhů kandidátů na člena Rady Ústavu pro
studium totalitních režimů, Lhůta byla stanovena do 30. června. V červenci vyhlásil tuto
lhůtu do 15. listopadu.
Organizační výbor stanovuje také statut Podvýboru pro státní vyznamenání, jehož
úkolem je připravovat podklady, schvalovat a jednou ročně předkládat Senátu PČR
návrhy na propůjčení a udělení státních vyznamenání podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb.,
o státních vyznamenáních ČR, prostřednictvím Výboru. V červnu 2012 souhlasil
Organizační výbor s návrhy podvýboru na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání
a doporučil Senátu Parlamentu České republiky návrhy schválit a předložit je prezidentu
republiky.
V říjnu stanovil lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty na funkci zástupce
Veřejného ochránce práv do konce listopadu 2012, kterou v prosinci prodloužil do 21.
prosince.
Stejně jako v předešlých letech vytváří Organizační výbor časový harmonogram. Z
důvodu podmíněnosti Senátu na práci Poslanecké sněmovny a nemožnosti dodržet
zachování pracovních a senátorských týdnů, se již tradičně tento harmonogram nazývá
„orientační“.
V průběhu roku 2012 přijal Organizační výbor 116 usnesení, z toho 120 na celkem
21 schůzích a 14 per rollam v době mezi schůzemi.
Zpráva o činnosti Mandátového a imunitního výboru
Mandátový a imunitní výbor Senátu měl ve druhém roce osmého funkčního období
třináct členů. Předsedou výboru byl senátor Jaroslav Kubera, místopředsedy výboru
senátoři Pavel Čáslava, Vladimír Dryml, Miroslav Nenutil a Pavel Trpák, ověřovateli
výboru pak senátoři Pavel Eybert a Pavel Lebeda.
Po říjnových volbách do Senátu klesl z důvodu zániku mandátu počet členů
výboru, který tak měl na své poslední schůzi konané v rámci osmého funkčního období
jen osm členů. Právě na této schůzi výbor ověřil v souladu s § 41 odst. 1 písm. a) zákona
č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, platnost zvolení
27 nových senátorů. K ověření platnosti jejich volby předložil místopředseda výboru jeho
členům doklad o ověření totožnosti nově zvolených senátorů, potvrzení o převzetí
osvědčení o zvolení senátorem, usnesení Státní volební komise č. 132 ze dne 15. října
2012 k souhrnným výsledkům I. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve
dnech 12. a 13. října 2012, usnesení Státní volební komise č. 134 ze dne 22. října 2012
k vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných
ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012
(II. kolo), dále pak čestné prohlášení senátorů o neslučitelnosti funkcí a příslušná
usnesení Nejvyššího správního soudu.
V roce 2012 se konaly čtyři schůze výboru s tím, že v listopadu 2012 se
uskutečnila již v rámci devátého funkčního období 1. schůze nově ustaveného výboru.
V devátém funkčním období má výbor opět třináct členů, předsedou výboru byl
zvolen senátor Jiří Oberfalzer, místopředsedy výboru senátoři Jaroslav Palas, Jaromír
Štětina, Dagmar Terelmešová a Pavel Trpák. Ověřovateli výboru byli zvoleni senátoři
Jaroslav Kubera, Miloš Malý a Eliška Wagnerová.
Mandátový a imunitní výbor projednal oznámení občanského sdružení Oživení
týkající se údajného porušení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), které bylo výboru postoupeno z
Městského úřadu Mnichovo Hradiště. Výbor také reagoval na několik žádostí orgánů
státní správy, které jsou podle zákona o střetu zájmů příslušné k projednání možného
porušení § 23 odst. 1 zákona o střetu zájmů. Poskytnutí dokladů orgánům příslušným ve
věci jednat je součástí vedení registru, které zabezpečuje mandátový a imunitní výbor
jako evidenční orgán.
Výbor na základě žádosti senátora podle § 9 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 14 odst. 3 zákona
č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, zahájil
disciplinární řízení proti třem senátorům Parlamentu ČR, a to pro přestupek podle
§ 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů. Stalo se tak na základě oznámení
občanského sdružení Oživení, které výbor obdržel prostřednictvím příslušných správních
orgánů.
Mandátový a imunitní výbor Senátu vedl a vede jako příslušný evidenční orgán
podle zákona o střetu zájmů registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a
oznámení o příjmech, darech a závazcích senátorů Parlamentu ČR.
K 30. červnu 2012 svou povinnost předložit čestné prohlášení za uplynulý
kalendářní rok splnili všichni senátoři Parlamentu ČR, tato čestná prohlášení jsou uložena
v registru, který je v souladu se zákonem o střetu zájmů veden jak v listinné, tak
v elektronické podobě. Po zániku mandátu senátora splnilo svou povinnost uloženou
§ 12 odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů, tj. povinnost předložit oznámení podle § 9 až 11
a podle § 12 odst. 2 zákona evidenčnímu orgánu nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení
výkonu funkce všech 17 senátorů a rovněž tato prohlášení jsou uložena v registru
oznámení.
V roce 2012 se na Mandátový a imunitní výbor obrátilo celkem jedenáct zájemců
s žádostí o udělení uživatelského jména a přístupového hesla k registru oznámení
vedeného v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Všem žadatelům
bylo po ověření jejich žádosti bezodkladně vyhověno.
Jiří Oberfalzer v.r.
předseda výboru
Zapsala: Dana Šedivá, tajemnice Mandátového a imunitního výboru
Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
v roce 2012
V tomto roce měnil výbor své složení. Po podzimních senátních volbách odešli z výboru
tři členové a naopak přišli dva zcela noví senátoři. Navíc se do výboru po přechodném
dvouletém období vrátil nově zvolený předseda.
Výbor se sešel na sedmnácti schůzích v rámci 8. funkčního období. Na závěr roku, už v
novém složení pro 9. funkční období, proběhly tři schůze.
______________________________________________________________________
ZÁKONY
Novela zákona o lidských tkáních a buňkách ( tisk č. 270)
Umožňuje distribuci lidských tkání a buněk i třetímu subjektu, tj. držiteli povolení o
speciální přepravě. Prakticky jde především o zajištění přepravy do jiné země, kterou si
zajišťuje příjemce. Byly vzneseny námitky, že návrh nedostatečně definuje podmínky
pro přepravující firmu a mohlo by dojít k nelegální manipulaci s matriálem nebo by se
mohl stát předmětem nelegálního prodeje. Proto byl podán návrh zamítnout. Část členů
výboru na základě vysvětlení zástupce ministerstva zdravotnictví doporučila návrh
schválit. Ani jedna z variant ale nezískala většinovou podporu. Projednávání na úrovni
pléna Senátu skočilo zamítnutím návrhu. Posléze Poslanecká sněmovna setrvala na
svém původním návrhu a zákon vstoupil v platnost pod č. 77/2012 Sb..
Novela zákona o ochraně veřejného zdraví ( tisk č.271)
Novela navrhovala sloučení materiální a personální kapacity 14 zdravotních ústavů do
dvou, a to se sídlem v Praze a Ostravě. Při jednání ve výboru se senátoři zajímali hlavně
o to, zda bude i nadále zajištěn dosavadní rozsah dozoru veřejného zdraví. V této
souvislosti namítali, že neexistuje koncepce dalšího vývoje hygienických služeb. Proto
bylo schváleno doporučení, kterým by Senát požádal ministra zdravotnictví o předložení
principů dalšího vývoje hygienické služby. Plénum Senátu navíc přijalo pozmn. návrhy.
Sněmovna poté setrvala na původní verzi návrhu. Zákon vstoupil v platnost pod č.
115/2012 Sb..
Občanský zákoník ( tisk č.259)
Na jednání výboru byl podán pozmn. návrh na odklad účinnosti o dva roky i návrh na
schválení v postoupeném znění. Odložení účinnosti bylo zdůvodněno tím, že souběžně
nejsou známy texty
souvisejících zákonů, např. o mezinárodním právu soukromém
nebo o obchodních korporacích. Ani jeden z navržených závěrů nezískal podporu většiny
členů výboru. Zákon vstoupil v platnost pod č. 89/2012 Sb..
Poslanecká novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením ( tisk č.313)
Návrhem se odstraňovala nerovnost postavení příjemců příspěvků na zakoupení
motorového vozidla, kterým byla tato soc. dávka přiznána buď před nebo po 1. lednu
2012. Bez jakýchkoli připomínek byla tato novela schválena a vstoupila v platnost jako
zákon č. 141/2012 Sb..
Novely zákonů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ( tisk č. 357)
Jednoduchá novela upravila poplatky související s řízením o akreditaci v oblasti
bezpečnosti práce, která je udělována na základě posouzení odborné způsobilosti. Nově
je částka hrazena jako správní poplatek. Návrh byl bez problémů schválen. Zákon
vstoupil v platnost pod č. 225/2012 Sb..
Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí ( tisk č. 374)
Návrh novely má za cíl zvýšit práva dětí vyžadujících náhradní rodinnou péči. Formou je
rozšíření pěstounské péče,
zvýšení finanční i odborné podpory náhradních rodičů,
stanovení standardů péče i zdokonalení sociálního dozoru a hodnocení pěstounských
rodin. Část členů výboru pokládala
návrh za nedopracovaný, nezajišťující plynulost
přechodu na vyšší podíl pěstounské péče. Proto ho doporučili zamítnout. Část výboru
návrh naopak chápala jako počátek nezbytného snížení převládajícího podílu ústavní
péče nad péčí v náhradních rodinách a doporučila předlohu schválit. Ani jedna varianta
nezískala většinu. Plénum Senátu většinou návrh zákona zamítlo. Poslanecká sněmovna
Senát přehlasovala a zákon byl schválen pod č. 314/2012 Sb..
Novela zákona o důchodovém pojištění ( tisk č. 373)
Vláda předložila novelu s cílem snížit deficit důchodového účtu. Kromě snížení úrovně
valorizace důchodů obsahovala také změny kompetence
vlády pro provádění
mezinárodních důchodových práv. Na výboru byl podán jak návrh zamítnout, tak
schválit. Ani jedno doporučení nezískalo potřebnou většinu. Na plénu převážil závěr
zamítnout. Sněmovna setrvala na svém návrhu. Zákon byl zveřejněn pod č. 314/2012
Sb..
Poslanecké novela zákona o státní sociální podpoře ( tisk č. 381)
Návrh prošel v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně mnoha změnami.
K původnímu textu tak přibyly další části, které s původním návrhem souvisely jen velmi
nepřímo. Výchozím záměrem bylo hlavně vrátit původní podmínky pro poskytování
rodičovského příspěvku rodičům pečujícím o zdrav. postižené dítě, tj. umožnit souběh
tohoto příspěvku s příspěvkem na péči. Podmínky byly změněny nabytím účinnosti
zákona č. 366/2011 Sb. Senátoři zvažovali přínos původního záměru novely s doplňky,
které schválila Poslanecká sněmovna bez předchozího projednání formou připomínkového
řízení. V konečném výsledku bylo přijato doporučení schválit v postoupeném znění. Senát
jako celek vrátil zákon s pozmn. návrhy. Sněmovna setrvala na svém návrhu. Zákon byl
zveřejněn pod č. 331/2012 Sb..
Zákon o pojistném na důchodové spoření a zákony související ( tisky č. 401 a
č.402)
Zákon zaváděl jedno inkasní místo jako základní předpoklad pro individualizaci příspěvků
do II. pilíře důchodového systému. Výhrady části
členů výboru se týkaly nejen
předložených novel, ale především samotného zavedení II.pilíře a jeho podoby. Část
členů výboru shledávala zavedení důchodového spoření jako nutnou pojistku pro
budoucí udržitelnost důchodového sytému jako celku. Většina ale měla výhrady, a
závěr proto zněl zamítnout. Senát v plénu obě předlohy zamítl. Sněmovna setrvala na
svých původních návrzích. Zákony byly zveřejněny pod č. 397/2012 Sb. a 399/2012
Sb..
Poslanecká novela zákoníku práce ( tisk č. 422)
Poslanecká novela měla zavést i pro pracovníky zdravotní záchranné služby některé
pracovní výhody, které přísluší členům ostatních složek integrovaného záchranného
systému.Výbor návrh jednoznačně podpořil. I zbývající legislativní proces proběhl hladce
a zákon tedy mohl vstoupit v platnost pod č. 385/2012 Sb..
Novela zákona o sociálních službách ( tisk č. 419)
Navrhovaná změna právní formy ústavů sociální péče, jejichž zřizovatelem je MPSV,
umožnila, aby příjmy od klientů byly použity přímo na provoz zařízení a nemusely být
jako dříve převáděny do státního rozpočtu. Cílem je vyšší finanční efektivita i
standardizace poskytované péče. Celý legislativní proces proběhl bez výhrad. Zákon
vstoupil v platnost jako č. 384/2012 Sb..
Zákon o zrušení zákona o úrazovém pojištění ( tisk č. 417)
Důvodem ke zrušení dosud de facto nevyužitého zákona z r. 2006 je změna původního
záměru, jak by mělo být úrazové pojištění organizováno a zajištěno. Některé části
původního zákona se navíc stanou součástí zákoníku práce nebo občanského zákoníku.
Na výboru byl podán kompl.pozmn. návrh, kterým by se zákon nezrušil, pouze by se o
dva roky posunula jeho účinnost. S pozmn. návrhem se zákon vrátil do sněmovny, která
ho při finálním hlasování přijala. Zákon vstoupil v platnost pod č. 463/2012 Sb..
Novela zákona o platu představitelů státní moci, soudců a poslanců ( tisk č. 10)
Vládní návrh souvisel s nálezem Ústavního soudu, kterým byly zrušeny dvě části zákona
č. 236/1995 Sb., novelizované zákonem č.425/2010 Sb.. Během jednání ve sněmovně
byl návrh doplněn i o zrušení plateb pojistného na sociální a zdravotní pojištění z náhrad
zákonodárců. Na výboru byl podán, kromě doporučení schválit v předloženém znění, i
návrh na zamítnutí z důvodu nesystémovosti zvolené úpravy. Většinou výboru bylo
přijato doporučení návrh zamítnout. V plénu naopak převážil závěr nezabývat se. Zákon
vstoupil v platnost od č. 11/2013 Sb..
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí ( tisk č. 11)
Návrh řeší přechodné období pro výplatu dávek pěstounské péče a podpory
v nezaměstnanosti do doby, než budou v plné šíři fungovat karty sociálních systémů (skarty). Výbor doporučil plénu návrhem se nezabývat, protože paralelně je Senátem
podán návrh na zrušení s-karet. Plénum Senátu nicméně
uzavřelo své jednání
schválením postoupeného návrhu zákona. Zákon vstoupil v platnost pod č. 505/2012
Sb..
Senátní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění ( tisk č. 312)
Jediným cílem předložené novely bylo vrátit právní úpravu podmínek pro změnu
zdravotní pojišťovny do stavu před 1.12.2011. Navrhovatelé byli přesvědčeni, že
v důsledku poslední novelizace došlo k omezení práv pojištěnců na výběr pojišťovny.
Výbor navíc na návrh předkladatelky schválil pozměňovací návrh k původnímu návrhu
textu. Po schválení plénem Senátu byl návrh postoupen do Poslanecké sněmovny. Ta
senátní novelu zamítla.
Senátní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích ( tisk č. 337)
Podstatou návrhu bylo posunutí věku, od kterého jsou pro neprofesionální řidiče povinné
lékařské prohlídky. Výbor i plénum návrh podpořily.
Senátní novela zákona o zdravotních službách ( tisk č. 360)
Rozprava ve výboru se soustředila především na dva věcné okruhy. Povinnost souhlasu
obou rodičů nezletilého dítěte s poskytnutím zdravotních služeb byla hodnocena jako
značně problematická, komplikující ošetření dítěte a často vedoucí k obcházení zákona.
Členové výboru byli přesvědčeni, že platná úprava převážila práva obou rodičů nad
právy dítěte. Dále pokládali za velmi žádoucí, aby nebylo nutné ohlašovat soudu
omezení volného pohybu pacienta, pokud netrvá déle než 8 hodin. To je např. doba po
operaci, kdy pacient v důsledku odeznívající narkózy bývá neklidný, dezorientovaný a
omezení jeho volného pohybu zabrání jeho event. úrazu nebo poškození. Poté co návrh
schválilo plénum Senátu, byl postoupen do Poslanecké sněmovny. Ta ho ale zamítla.
Senátní návrh zákona na změnu související se zavedením sociální karty
( tisk č. 385)
Navrhovatelé mají výhrady k tomu, že karta je povinná i pro imobilní uživatele,
kterým je tak ztížen přístup k přiznaným sociálním dávkám. Dále se obávají, že monopol
a později i
České spořitelny může vést k zvyšování poplatků za užití karet. Výbor
plénum Senátu předloženou novelu schválily.
Senátní návrh novely zákoníku práce ( tisk č. 432)
Výbor schválil novelu, která vrátila do zákoníku práce výjimky pro opakované sjednávání
pracovních poměrů na dobu určitou, a to pouze v případech vážných provozních důvodů
nebo z důvodu zvláštní povahy práce ( sezónní práce). Toto doporučení v závěru roku
schválilo i plénum Senátu.
Doprovodné usnesení Senátu o posuzování zdravotního stavu v rámci lékařské
posudkové služby (k tisku 199)
Senátorka Miluše Horská avizovala podání doprovodného usnesení, kterým by se Senát
obrátil na vládu. Výbor se shodl na tom, že je třeba zlepšit činnost posudkové služby.
Návrhy na změnu kriterií používaných při posuzování zdravotního stavu by měly , podle
členů výboru, zpracovat odborné společnosti a jejich zavedení potom garantovat výkonné
orgány ( ministerstva). Výbor doprovodné usnesení v původní verzi neschválil. Po
dopracování textu doprovodného usnesení bylo schváleno plénem 15.8.2012.
_______________________________________________________________________
AGENDA EU
Nařízení EP – program Zdraví pro růst na období 2014 -2020 ( N 109-08)
Program se týká spolupráce čl. zemí v oblasti zdravotnictví. Výbor ve svém stanovisku
ocenil snížení administrativní náročnosti pro předkládání projektů i zvýšení
spolufinancování ze strany EU. Naopak postrádá provázanost se Strategií pro oblast
veřejného zdraví a tedy i podporu boje s přeshraničními hrozbami pro veřejné zdraví.
Bílá kniha Agendy pro přiměřené a udržitelné důchody ( K 149/08)
Komunikační dokument nabízel doporučení, kterými by se členské země měly řídit při
reformování penzijních systémů. Řada návrhů je již součástí české důchodové reformy.
ČR nepodporuje další rozšíření legislativní harmonizace, což by bylo v rozporu
s principem subsidiarity. Výbor schválil v tomto duchu
stanovisko připravené
zpravodajem.
Směrnice EP o průhlednosti úprav cen humánních léčiv ( N 152/08)
Výbor souhlasil s výhradami uvedenými ve vládním vyjádření
o pozici ČR. A to
především k nedodržení principů subsidiarity a k výraznému zkrácení lhůt pro vydávání
rozhodnutí.
Sdělení Komise „ Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu
pracovních míst“ ( K 161/08).
Materiál upozorňuje na způsoby jak dosáhnout cíle společné strategie Evropa 2020
v oblasti zaměstnanosti. Výbor ve svém stanovisku upozornil, že je třeba brát v úvahu
národní specifika a
vyslovil pochybnosti o účinností navržených opatření. Výbor
podporuje intenzivnější propojování sociálních partnerů. Doporučuje výraznější zaměření
na potírání nelegální práce.
_______________________________________________________________________
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
Smlouva s Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení ( tisk č. 257)
Jde o typovou smlouvu , která nahradila dřívější, uzavřenou se SSSR. Týká se důchodů a
dalších sociálních dávek. Výbor doporučil ratifikaci.
Smlouva s Ruskou federací o sociálním zabezpečení ( tisk č.276)
Podobně i v tomto případě jde o náhradu dřívější smlouvy se SSSR. Upravuje nově
většinu oblastí sociálního zabezpečení. Vzhledem k odlišnosti systémů nebylo možné
pokrýt oblast zdravotnictví a dávek v nezaměstnanosti. Výbor doporučil ratifikaci.
Úmluva MOP o pracovnících v cizí domácnosti ( tisk č.368)
Výbor se ztotožnil z názorem vlády, že s ohledem na minimální počet pracovníků,
kterých by se tato úmluva týká, není potřeba ji v tuto chvíli ratifikovat.
_______________________________________________________________________
PETICE
Petice za zneužívání sociálních dávek v Janovicích nad Úhlavou.
Na doporučení zpravodaje výbor schválil dopis petičnímu výboru. V něm výbor odkazuje
na výkonné orgány na místní a krajské úrovni, které mohou případné zneužívání dávek
posoudit a řešit.
MIMOŘÁDNÉ AKCE
Seminář „Reforma kojeneckých ústavů“
Na seminář byli pozváni nejen tvůrci a zastánci transformačního programu, ale i ti,
kteří mají s pomocí nejmenším ohroženým dětem nejvíce zkušeností nebo ti, kteří
vystoupili se zásadními výhradami proti rychle provedeným změnám. Cílem bylo slyšet
se navzájem, zamýšlet se nad racionalitou důvodů, vnímat zkušenosti i výhrady a hledat
ty nejlepší cesty. Především ale cítit odpovědnost za děti, které vstoupily do života ve
výjimečně špatných podmínkách, nemohou se bránit a jsou na pomoc mimo rodinu
odkázány . Bylo také dohodnuto, že ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádá
odborné jednání zabývající se specifickými situacemi, které se dnes v praxi péče o
ohrožené děti vyskytují a se kterými program transformace musí počítat.
Konference „Rodinná politika a faktory ovlivňující autonomní chování rodiny při
naplňování jejích společensky nezastupitelných funkcí“
Již XI. mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu
byla věnována perspektivám současné rodiny, měnícím se formám výchovy dětí i funkcím
jednotlivých členů rodiny. Z toho vyplynula i navrhovaná ekonomická opatření, která by
společensky žádoucí fungování rodin podpořila.
Seminář o diabetu
Účastníci byli seznámeni s „Národním akčním plánem pro diabetes“, se situací s tímto
závažným onemocněním jak u nás, tak v zahraničí. Příspěvky se zabývaly rizikovými
faktory, které mohou vývoj a průběh onemocnění negativně ovlivňovat, ale i
farmakoekonomikou léčby a včasným záchytem diabetiků.
Slavnostní setkání s účastníky kongresu Evropského pankreotologického klubu
Akce se konala při příležitosti kongresu Evropského pankreatologického klubu. což je
mimořádně prestižní setkání pracovníků a klinických specialistů v oboru pankreatologie.
Předávání plaket prof. Janského bezplatným dárcům krve
Již každoročně výbor zaštítil předání stříbrných a zlatých plaket bezplatným dárcům.
letošním roce byl také předán „Zlatý kříž III. stupně“ za 80 bezplatných odběrů.
V
Seminář k Evropskému vakcinačnímu týdnu
V rámci Evropského vakcinačního týdne uspořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální
politiku odborný seminář. Ten byl uveden daty o spektru a problémech prevence
přenosných onemocnění v jednotlivých regionech světa. Ve srovnání s celosvětovými
údaji je situace v očkování populace v ČR velmi dobrá. S postupným zvyšováním podílu
dobrovolného očkování je třeba zlepšit informovanost veřejnosti o přednostech ochrany
vakcínami i o závažných následcích neomezené infekce. Spektrum používaných
očkovacích látek je dnes velmi široké. Stále ale je třeba kontrolovat jejich
předpokládanou účinnost, reagovat na změny typů vyvolavatelů onemocnění a vyvíjet
očkovací látky s optimálně vyváženou účinností a minimálními vedlejšími účinky. Cílem je
individualizace očkovacích schémat podle osobní i rodinné anamnézy. V diskusi zazněly i
praktické připomínky k novým zdravotním zákonům, jejichž dopady se dotýkají i
vakcinologie, event. pediatrie.
Aktuální problémy úhrad ošetřovatelské péče v zařízeních sociální péče
Se zástupci Asociace poskytovatelů sociálních služeb výbor projednával situaci poté , co
došlo ke změně úhrady z původně paušálně poskytovaných částek na úhradu za
zdravotní výkony. Zástupci MPSV informovali o nově připravovaném zákonu o
dlouhodobé péči, na kterém se podílejí spolu s ministerstvem zdravotnictví. Výbor
schválil usnesení, kterým se s obrací na ministra zdravotnictví s žádostí, aby poskytl
Senátu zprávu o zajištění odborné zdravotní péče s důrazem na ošetřovatelskou a
rehabilitační péči v pobytových zařízeních sociálních služeb, včetně navrhovaných či
zamýšlených změn pro rok 2013.
Seminář „ Léčebné účinky konopí a dovoz k nám“
Příprava na projednávání zákona, který by umožnil léčebné využití konopí, a zkušenosti
získané během zahraniční cesty se spojily v semináři, který proběhl ve spolupráci
s izraelsko-českou obchodní komorou. Účastníci si mohli porovnávat vývoj zákonných i
organizačních opatření, které předcházely užití konopných přípravků v Izraeli i přípravu
nezbytných zákonů, které se formují u nás. Nové zákony by neměly přebírat jen určité
zahraniční, tedy především izraelské a nizozemské zkušenosti, ale musí současně
respektovat české prostředí a zdravotní systém
7. ročník vyhlášení „Ceny kvality v sociální péči“
Byli oceněni nejkvalitnější organizace nebo jednotlivci, kteří poskytují sociální služby pro
jednotlivé skupiny- seniory, lidi se zdravotním postižením nebo děti postrádající rodinné
zázemí.
Seminář o první pomoci
Seminář se uskutečnil při příležitosti 155. výročí záchranné služby v Praze. Účastníci si
mohli prohlédnout nejnovější záchranářskou techniku, byli seznámeni s programem
speciální přípravy záchranářů a s náplní činnosti lékařů, záchranářů nebo operátorů ZZS.
Podnět Asociací nemocnic k restrukturalizaci nemocnic
Jedna schůze výboru byla v říjnu věnována aktuální situaci v uzavírání smluv mezi
zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi, které by měly vstoupit v platnost od 1.ledna
2013.
Zástupce AČMN vyslovil námitky především proti plošnému vypovězení smluv ze
stran všech zdravotních pojišťoven a také proti nesprávnosti statistických údajů, které
byly použity pro analýzy. Vzhledem k tomu, že do konce platnosti starých smluv zbývaly
jen dva měsíce a počet dojednaných nových smluv byl malý, požadovala asociace
prodloužení starých smluv.
Vyjádřením přístupu ministerstva zdravotnictví k restrukturalizaci lůžkových
zařízení v souvislosti s uzavíráním nových smluv je memorandum, které bylo uzavřeno
s představiteli zdravotních pojišťoven v druhé polovině r.2011.
U přímo řízených
nemocnic bude ministerstvo vstupovat do jednaní pouze v případě, že mezi smluvními
stranami nedojde k dohodě. Z vystoupení vyplynulo, že aktivní účast ze strany krajů se
zatím lišila kraj od kraje.
Zástupci zdravotních pojišťoven uvedli, že budou postupovat koordinovaně. Tam
kde dojde k dohodě, nemocnice budou mít nové smlouvy s platností pět let. Tam kde
k dohodě nedojde, budou nové smlouvy omezeny dodatkem. Konečná výše péče pokryté
smlouvami může být ještě ovlivněna proúčtováním péče za poslední část letošního roku.
Navíc podle rozhodnutí vlády nelze počítat se zvýšením pojistného hrazeného státem.
_______________________________________________________________________
ZAHRANIČNÍ CESTY
Výbor v r. 2012 uskutečnil cestu
odpovídalo šíři programu.
do Izraele s širším zastoupením členů výboru, což
V souvislosti s připravovaným léčebným využitím konopí v ČR a především s projednáním
základního zákona pro zahájení přípravy a použití konopných preparátů, delegace
jednala
se společností, která na základě státní licence v Izraeli konopí pěstuje,
zpracovává a předává pacientům. Informace, které senátoři při této příležitosti získali,
mohly být následně doplněny a poskytnuty dalším zájemcům, neboť izraelští partneři se
zúčastnili v druhé polovině roku semináře pořádaného pod záštitou výboru v Senátu.
Izraelský zdravotní systém nejprve představili senátorům zástupci ministerstva
zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Následně bylo možné ověřit si praktické fungování
systému při návštěvě v nemocnici Assuta a na pracovišti záchranné služby. Legislativní
principy, na kterých je postaveno jak zdravotnictví, tak sociální služby, přiblížili
senátorům jejich partneři ve výboru v izraelském Knessetu.
Se sociální péči v praxi se setkala delegace v Centru pro zdravotně postižené děti i v
dobrovolnické organizaci Yad Sarah, která poskytuje služby lidem se zdravotním
postižením, seniorům a dalším potřebným.
zapsala: RNDr. Blanka Fotrová
prof. MUDr. Miloš Janeček v.r.
předseda VZSP
Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
za rok 2012
V I. části zpráva podává informace o činnosti od 1. 1. 2012 do 19. 11. 2012.
V II. části je shrnuta činnost výboru v období od 20. 11. 2010 do 31. 12. 2012.
I. část
V průběhu druhého roku 8. funkčního období Senátu PČR nedošlo ke kompetenčním
ani
personálním změnám výboru. 9členný výbor pracoval pod vedením senátora
Jaromíra Jermáře a čtyř místopředsedů. Prvním místopředsedou byl senátor Jiří
Oberfalzer, dalšími místopředsedy - senátorka Hana Doupovcová a senátoři Marcel
Chládek a Karel Kapoun. Senátor K. Kapoun byl předsedou Podvýboru pro sport a
senátor Petr Bratský předsedou Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání.
V 8. funkčním období roku 2012 se výbor sešel ke 14 schůzím, v jejichž průběhu bylo
přijato 129 usnesení.
Výbor
•
•
•
•
•
•
se zabýval celkem 37 senátními tisky, z toho
16 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů,
3 byly mezinárodní smlouvy,
9 zákonů týkající se EU,
2 senátní tisky obsahující návrhy na ústavní soudce,
4 senátní tisky týkající se peticí s počtem podpisů nad 10 tisíc,
senátní tisk obsahující Výroční zprávu o činnosti Úřadu pro ochranu osobních
údajů,
• senátní tisk obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů,
• senátní tisk obsahující Souhrnnou zprávu Veřejného ochránce práv za rok
2011.
Dále výbor projednal:
• Zprávu o činnosti výboru za r. 2011,
• Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho
orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od
1. 1. do 31. 12. 2011 a Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
za rok 2011.
Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje přehled nejen
projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široká paleta aktivit, které navazují
na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na
oblast vzdělávání nejen v zákonodárné činnosti, ale i s tím související
pořádání
seminářů, konferencí či veřejných slyšení.
Výbor obdržel petici č. 2/12 – Proti nespravedlivé důchodové reformě (senátní
tisk č. 282) s 90.782 podpisy. K petici bylo dne 7. února 2012 uspořádáno Veřejné
slyšení výboru (na základě usnesení č. 156/12) a výbor k ní dne 28. února 2012 na své
20. schůzi přijal usnesení č. 172/12. Petice byla projednána na 18. schůzi Senátu dne
29. února 2012 a přijato usnesení č. 527/12, v jehož závěru bylo navrženo Parlamentu
ČR schválit odložení termínu účinnosti zákona č. 426/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb.
z 1. ledna 2013 na 1. ledna 2016 z důvodu vysokých rizik po nabytí účinnosti a s
ohledem na očekávaný nepříznivý ekonomický vývoj i prohlubující se nerovnováhu
veřejných financí, jakož i vzhledem k přetrvávající disproporci ve výpočtu pojistného na
sociální pojištění.
Veřejné slyšení na téma “Financování regionálního školství“ výbor pořádal dne
20. února 2012 na základě usnesení č. 151/12. Veřejné slyšení zaznamenalo mimořádný
zájem odborné i široké veřejnosti. Akce se osobně zúčastnilo na 300 lidí, čímž byla zcela
naplněna kapacita nejen Jednacího sálu Senátu, ale také přilehlých prostor. Další zájemci
navíc sledovali veřejné slyšení v přímém přenosu přes Internet. Během veřejného slyšení
se snesla drtivá kritika nad návrhem financování regionálního školství ministra školství
Josefa Dobeše, který se na akci nechal zastoupit ředitelem odboru. Účastníci slyšení
označili tento návrh za zcela nekoncepční a nepřijatelný. Pořadatelé a účastníci slyšení
návrh ministra školství odmítli a
vyhlásili celorepublikovou petici za záchranu
regionálního školství. Účastníci slyšení se rovněž shodli na tom, že musí být zahájena
konstruktivní diskuse, jejímž výsledkem bude alternativní návrh efektivního financování
regionálního školství. Ten připraví pracovní skupina, v níž budou zasedat všechny
zainteresované subjekty a taktéž představitelé všech relevantních politických stran.
Usnesení, které v tomto smyslu schválí senátní výbor pro vzdělávání, bude předáno
ministru školství J. Dobešovi a předsedovi vlády P. Nečasovi.
Výbor pořádal dne 19. dubna 2012 na základě usnesení č. 197/12 veřejné slyšení
„Smysl státní maturity a její problémy“. Účastníci veřejného slyšení, mezi něž patřili
zainteresovaní odborníci, pedagogičtí pracovníci a občané z řad veřejnosti, ale také
zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, definovali tři základní problémy
státních maturit. Tedy velkou předraženost celého projektu, kterou musí prošetřit
Nejvyšší kontrolní úřad, neúměrnou administrativní zátěž pro školy a v neposlední řadě
nedostatečnou kvalitu státních maturit.
Dne 2. května 2012 předseda Senátu Milan Štěch osobně převzal petici č. 6/12
„Za zachování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení v Žatecké
nemocnici“ (senátní tisk č. 344) se 17.778 podpisy. Výbor uspořádal dne 22. května
2012 k této petici veřejné slyšení (na základě usnesení č. 213/12) a na 27. schůzi výboru
dne 12. června 2012 bylo přijato usnesení č. 229/12. Senát petici projednal na své 23.
schůzi dne 14. června 2012 a přijal usnesení č. 644/12, v němž důrazně žádá Ministerstvo
zdravotnictví ČR, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Ústecký kraj zachovat dětské a
gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Žatec, o.p.s. v nezměněném rozsahu,
zachovat tyto nasmlouvané odbornosti na roky 2013 a následující, a zachovat Nemocnici
Žatec, o. p. s., ve spádové oblasti okresu Louny s 90 tisíci obyvateli jako jediné
zdravotnické zařízení.
Dne 16. května 2012 senátor Marcel Chládek, místopředseda Výboru, osobně převzal
petici č. 7/12 „Za záchranu českého regionálního školství“ (senátní tisk č. 346) s
62.500 podpisy. Cílem petice je požadavek na kompletní přepracování záměru MŠMT ČR
tak, aby se zachovala dostupná síť základních škol a nebyl narušen rozvoj regionálního
školství. Petice vyjadřuje nesouhlas s návrhy uvedenými v tisku „Koncepční záměr
reformy systému financování regionálního školství“. Výbor uspořádal na základě usnesení
č. 218/12 k této petici dne 6. června 2012 veřejné slyšení a na své 27. schůzi dne 12.
června 2012 přijal usnesení č. 230/12. Petice byla projednána na 24. schůzi Senátu dne
19. července 2012 a Senát přijal usnesení č. 687/12, v němž oceňuje, že ministr školství,
mládeže a tělovýchovy ČR prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., vzal zpět záměr uvedený v
„Koncepčním záměru reformy systému financování regionálního školství“ a dále navrhuje
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR ustavit koordinační pracovní skupinu se
zastoupením pedagogických odborníků, pedagogů z praxe, zástupců zřizovatelů (krajů,
obcí apod.) a zástupců Parlamentu ČR, jejichž cílem bude vytvořit optimální systém
financování regionálního školství.
Dne 25. května 2012 Výbor na základě usnesení č. 215/12 uskutečnil v Jednacím sále
veřejné slyšení na téma "Těžba břidlicových plynů". Veřejné slyšení řídil senátor Jiří
Oberfalzer, první místopředseda Výboru, a senátor Petr Pakosta, člen Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu a Podvýboru pro energetiku. Na akci byli pozváni
zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR,
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zástupci dotčených měst a obcí. Téma veřejného
slyšení je velmi naléhavé pro navržené obce, v jejichž blízkosti se uvažuje se zahájením
průzkumu možné těžby břidlicových plynů, proto v závěru proběhla široká diskuse.
Výbor na základě usnesení č. 228/12 pořádal dne 11. června 2012 veřejné slyšení v
rámci cyklu Výchova příkladem IV. na téma „Projekt Národní kronika“. Veřejné
slyšení výboru zahájil místopředseda výboru Marcel Chládek. Cílem jednání bylo
připomenout, jak důležitá je naše odpovědnost za zachování historických hodnot a
národních ideálů českého národa a českého/československého státu pro dnešní i budoucí
generace.
Dne 12. června 2012 výbor uspořádal na základě usnesení č. 222/12 veřejné
slyšení na téma "Zplyňování černého uhlí". Jednání zahájil a řídil předseda výboru
Jaromír Jermář. V současné době probíhá na Slánecku podpisová akce, v níž signatáři
svým podpisem vyjadřují nesouhlas s vydáním povolení stanovení průzkumného území se
zahájením průzkumných prací ani s průzkumnými vrty na katastru obcí této oblasti.
Nesouhlasí také s možnou těžbou pomocí metody podzemního zplyňování uhlí UCG.
Výbor obdržel dne 29. května 2013 k tomuto tématu petici č. 10/12. Slyšení se zúčastnili
zástupci petentů, zástupci jednotlivých dotčených institucí, soukromé firmy Wildhorse
Energy CZ, s.r.o. a dotčených měst a obcí.
Na základě usnesení č. 223/12 výbor pořádal dne 20. června 2012 veřejné slyšení
„Aktuální situace v Ústavu totalitních režimů“, jehož cílem bylo zhodnocení pětileté
účinnosti zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a výsledků
jeho činnosti v praxi. Na veřejné slyšení byli pozváni předsedkyně Rady ÚSTR, současný i
bývalí ředitelé ÚSTR, zástupci Archivu bezpečnostních složek, zástupci Archivní služby MV
ČR a MO ČR a další odborníci v oblasti archivnictví.
Veřejné slyšení výboru k petici č. 17/12 „Za zachování interního, chirurgického
a gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení v Nemocnici
Brandýs nad Labem“ (senátní tisk č. 407) s 10.251 podpisy se konalo dne 10. září
2012 (na základě usnesení č. 252/12). Výbor přijal na své 30. schůzi dne 17. října 2012
usnesení č. 266/12, v němž doporučuje VZP ČR a zaměstnaneckým zdravotním
pojišťovnám uzavřít s Nemocnicí Brandýs nad Labem nové smlouvy o poskytování
zdravotní péče na základní čtyř oborovou nemocnici od 1.1.2013. Dále žádá Vládu ČR,
MZ ČR a PS Parlamentu ČR, aby se prostřednictvím svých zástupců ve správních a
dozorčích radách příslušných zdravotních pojišťoven zasadili o uzavření nových smluv o
poskytování zdravotní péče mezi Nemocnicí Brandýs nad Labem a příslušnými
zdravotními pojišťovnami. Petice byla zařazena pořad 2. schůze Senátu v 9. funkčním
období dne
5. prosince 2012. Senát nepřijal k tisku usnesení.
Výbor na základě usnesení č. 261/12 pořádal dne 30. října 2012 veřejné slyšení na
téma „Zavedení videa do fotbalu“. Cílem veřejného slyšení bylo seznámení se
zásadním a průlomovým krokem, kterým je zavedení videorozhodčí na fotbalová utkání.
Instalování videa napomůže k řešení sporných situací, kterých neustále přibývá. Jejich
vinou může fotbal ztrácet smysl tím, že o výsledku na hrací ploše nerozhodují jen výkony
hráčů, ale někdy třeba jediný sporný moment ponechaný na subjektivním posouzení.
Průběh veřejného slyšení výboru řídil senátor Marcel Chládek, místopředseda výboru.
Úvodní slovo přednesl senátor Karel Kapoun, předseda Podvýboru pro sport. Se svými
stanovisky vystoupili J. Kocourek, náměstek MŠMT ČR, R. Henn, bývalý fotbalový
rozhodčí a pravidlový expert, Ing. P. Heidenreich, ředitel pro komunikaci a marketing
Klubu FK Teplice, T. Radotínský, komentátor TV NOVA, a P. Procházka, zástupce novinářů
Hattrick - eFotbal. V diskusi vystoupili i další účastníci veřejného slyšení.
Výbor obdržel dne 8. října 2012 prostřednictvím sekretariátu předsedy Senátu petici
č. 21/12 "Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem“ (senátní tisk č. 435) se
13.816 podpisy. Petice byla předmětem veřejného slyšení výboru dne 19. listopadu
2012 (usnesení č. 270/12) za účasti petentů a dotčených institucí a organizací Ministerstva zdravotnictví ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Jedná se o jedinou
funkčně plnohodnotnou nemocnici se zajištěnou širokou spádovou oblastí. Chtějí
zachovat akutní lůžkovou péče v Podřipské nemocnici ve stávajícím rozsahu s
požadavkem tuto péči nasmlouvat na delší časové období - na roky 2013 - 2017. Zásah
do systému dostupnosti lékařské péče by se závažným způsobem dotkl nejen občanů
města Roudnice n. Lab., ale i celého regionu. Na 4. schůzi Senátu v 9. funkčním období
konané dne 31. ledna 2013 bylo přijato usnesení Senátu č. 84/13 v němž Senát důrazně
žádá Ministerstvo zdravotnictví, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, zaměstnanecké
pojišťovny a Ústecký kraj zachovat akutní lůžkovou péči v Podřipské nemocnici ve
stávajícím rozsahu se snížením lůžek, ne celých oddělení a dále tuto péči nasmlouvat na
rok 2013 – 2017, ne krátkodobě ani střednědobě.
Výbor pořádal dne 21. ledna 2012 na základě usnesení č. 122/11 k uctění 150. výročí
úmrtí slavné české spisovatelky seminář "Božena Němcová dnes". B. Němcová se
výrazně podílela na emancipaci české literatury a také byla průkopnicí česko-slovenské
vzájemnosti. Seminář obohatili svými vystoupeními odborníci zabývající se životem a
dílem B. Němcové, např. PhDr. Milena Secká, CSc., ředitelka Náprstkova muzea, a dále
PhDr. Lubomír Sršeň, PhDr. Marie Bahenská, PhDr. Irena Štěpánová. Výňatky z díla
Němcové recitovala
Mgr. Markéta Palowská. Závěrečné slovo přednesla Libuše
Matějková za Společnost B. Němcové v České Skalici.
Sexuologové, pedagogové, lékaři a další odborníci a zástupci občanské společnosti
jednali ve Valdštejnském paláci na téma „Sexuální výchova na školách - ano či ne, a
jak?“. Konferenci připravil Výbor dne 24. ledna 2012 na základě usnesení č. 139/11.
Cílem konference bylo otevřít diskusi k sexuální výchově na školách a na úrovni odborné
veřejnosti projednat podmínky a způsoby jejího správného pojetí. Diskuse v Senátu se
zúčastnili mimo jiné prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. ze Sexuologického ústavu Všeobecné
fakultní nemocnice, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., přednosta Sexuologického ústavu
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
předseda Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně, ředitelka
Odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR PaedDr. Jiřina Tichá, PaedDr. Lenka Kubrichtová ze
vzdělávacího zařízení Kalokagathie, s.r.o., ThLic. Jaroslav Lorman, Th.D. z Katedry
teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty UK v Praze a
místopředsedkyně Výboru na obranu rodičovských práv Mgr. Jana Jochová-Trlicová.
Dne 28. února 2012 pořádal výbor na základě usnesení č. 160/12 v Jednacím sále
seminář „Státní podpora sportu - dobré příklady ze zahraničí“. Podnět k tomuto
semináři podala Česká asociace Sportu pro všechny. V současné době vyvstává otázka,
jakým způsobem se naplní závazek vlády vůči sportovnímu hnutí, když v březnu 2011
schválila Koncepci rozvoje sportu v ČR, jejíž nedílnou součástí je i financování sportu. Na
semináři byly vyslechnuty zkušenosti ze zahraničí, diskutovalo se na téma sport a zdravý
životní styl, vytvoření státní koncepce pro oblast sportu, podmínkách pro organizování
sportu, legislativních problémech a bylo nastíněno nasměrování financování. Vystoupili
zástupci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc, Vysoké školy ekonomické
Praha, Českého olympijského výboru a další odborníci.
Usnesením č. 175/12 se výbor rozhodl pořádat dne 2. března 2012 v Zaháňském
salónku VP pracovní jednání senátora Marcela Chládka, místopředsedy výboru, se
zástupci Sdružení gymnaziálních samospráv ČR. Studentské samosprávy českých
gymnázií pracují na velmi dobré úrovni. Chtějí se spojit a přidat se navíc chtějí orgány z
dalších gymnázií. Snaží se ze studentských samospráv na gymnáziích vytvořit spolek,
který by umožňoval komunikaci, výměnu zkušeností a sebevzdělávání zapojených
zástupců mládeže. Zároveň by sloužil jako hlas studentů gymnázií v ČR k připomínkování
návrhů změn legislativy. Požádali proto výbor o zaštítění tohoto jejich jednání.
Dne 10. března 2012 výbor pořádal na základě usnesení č. 166/12 v Hlavním sále VP
seminář „Postavení žen ve společnosti“. Obsahovým a organizačním zabezpečením
byl pověřen senátor Václav Homolka.
Výbor pořádal dne 13. března 2012 na základě usnesení č. 149/12 seminář
"Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh", který měl za cíl
seznámit s procesem postpenitenciární péče, zabezpečované zejména nestátními a
neziskovými organizacemi. Skupinu sociálně vyloučených tvoří mj. vězni po výkonu
trestu. Setkávají se s velmi obtížnou reintegrací do společnosti z důvodu zpřetrhání
původních rodinných vazeb a nemožnosti pracovního uplatnění. Sociální exkluze
prohloubená pobytem ve vězení pak vede u mnohých k opětovnému páchání trestné
činnosti. Seminář zahájil předseda výboru senátor Jaromír Jermář, projekt Evropské unie
představila JUDr. B. Kopoldová a Mgr. J. Frank z o. s. Za Branou. Dále vystoupili zástupci
dalších organizací, kteří přednesli své zkušenosti s postvězeňskou péčí. Poznatky z
výzkumu Dr. A. Marešová a Bc. Š. Černá. Za oblast rekvalifikací vystoupil Ing. D. Janata.
Výbor pořádal dne 15. března 2012 na základě usnesení č. 157/12 v Hlavním sále
Valdštejnského paláce seminář - historické zamyšlení při příležitosti 70. výročí
vystěhování obyvatel Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska za II. světové
války v letech 1942 – 1945, které bylo zahájeno 15. března 1942 a pokračovalo pak v
době vyhlazení Lidic nacisty po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Setkání se zúčastnili pamětníci událostí a současní obyvatelé vystěhovaných území.
Součástí byl odborný seminář hodnotící význam těchto událostí v souvislosti s
plánovanou likvidací českých a moravských zemí nacisty.
Výbor uskutečnil dne 2. dubna 2012 na základě usnesení č. 189/12 v Zaháňském
salónku seminář na téma "Asistenční služby ve školství". Seminář moderoval
senátor Petr Bratský. V panelu vystoupila poslankyně L. Kohoutová, dále P. Chytil a M.
Gerdová z MŠMT ČR, P. Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV ČR,
O. Balatka, člen rady městské části Praha 6, H. Malíková a K. Tichý z Asistenčního centra,
a. s., Most a J. Matoušová, ředitelka MŠ a ZŠ Červený vrch, Praha 6. Na závěr bylo
konstatováno, že ve školách by měla být upřednostněna pedagogická asistenční služba a
senátní výbor byl požádán o
souhlas s vyvoláním mezirezortního projednání této
problematiky.
Na základě usnesení č. 150/12 pořádal výbor dne 23. května 2012 pod záštitou
Ministerstva zdravotnictví ČR a za odborné podpory Porodního domu U Čápa, o. p. s.
slavnostní zahájení Konference porodních asistentek. Jednání zahájil předseda
výboru Jaromír Jermář, úvodní slovo přednesla Petra Ali Doláková, předsedkyně Správní
rady Porodního domu U Čápa, o. p. s. Nestátní organizace Porodní dům U Čápa, o. p. s. si
od r. 2003 klade za cíl zřídit v ČR porodní dům, šířit osvětu v porodnictví tak, aby bylo
dosaženo naplnění práva každé ženy na svobodnou volbu místa i typu péče během
těhotenství a porodu a prosazuje návrat přirozeného porodu do povědomí veřejnosti i do
českého porodnictví. Konference se konala v rámci světového Týdne respektu k porodu
2012.
Výbor se svým usnesení č. 195/12 usnesl spolupořádat se Stálou konferencí asociací
ve vzdělávání, o.s., dne 28. května 2012 v Hlavním sále konferenci na téma „Rozdílné
koncepce vzdělávání a jejich důsledky“ s podtitulem „Kterou cestou se chceme
vydat?“. Navázala na obdobnou konferenci s názvem Autonomie, odpovědnost, kvalita.
V tomto roce výbor začlenil téma konference do širšího rámce iniciativ usilujících o to,
aby se ve společnosti začala diskutovat témata související s požadavky na
cíle
vzdělávání. Téma bylo postaveno na konfrontaci dvou koncepcí. Na jedné straně pojetí
vzdělávání jako přípravy na profesi a na druhé straně vzdělávání pro rozvoj člověka a
zkvalitňování života. Záměrem bylo hledat mezi těmito dvěma póly konkurenceschopnost.
Senátor Marcel Chládek, místopředseda výboru, akci zahájil. Dále vystoupili Zdeněk
Helus, proděkan PF UK Praha, Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje, Hana
Košťálová, vedoucí Expertní rady projektu Pomáháme školám k úspěchům, Jan Rýdl, člen
představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, a další.
Výbor pořádal dne 29. května 2012 na základě usnesení č. 211/12 seminář
"Potřeby inkluzívního vzdělávání v ČR", kterou uvedl a řídil senátor Václav Homolka.
Seminář byl závěrečným vyústěním cyklu kulatých stolů na toto téma, které proběhly ve
čtyřech krajích ČR - Olomouckém, Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém za
účasti odborníků z řad ředitelů a pedagogů běžných, praktických i speciálních základních
škol. Účastnili se jich také zástupci pedagogicko-psychologických poraden, center
podpory inkluzívního vzdělávání, Odboru speciálního školství MŠMT ČR, terénních
sociálních a pedagogických pracovníků, neziskových organizací a odborníků z krajských
úřadů. Cílem bylo získat podněty a připomínky k potřebám inkluzívního vzdělávání v ČR.
Organizátorem byla Koalice Společně do školy, která je platformou 17 neziskových
organizací.
Výbor dne 6. června 2012 na základě usnesení č. 205/12 uskutečnil pod záštitou
Marcela Chládka, místopředsedy výboru, za odborné spolupráce s předními zainteresovanými institucemi a odborníky druhou národní konferenci „Bezpečnost a ochrana
zdraví ve školství v České republice – aktuální témata“. Hlavním záměrem
konference bylo poukázat na významnou odpovědnost škol všech stupňů a školských
zařízení za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů jak v rámci předškolní
výchovy, vyučování a praktické přípravy na povolání, tak při pohybových aktivitách a
dalších akcích pořádných školami a školskými zařízeními. Vedle informací o současném
stavu a vývoji dětské úrazovosti v ČR a nejčastějších příčinách školních úrazů se jednání
konference zabývalo novou právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví a její aplikací ve
školství. Smyslem konference bylo především seznámit s novými přístupy k prevenci rizik
úrazů a jiných poškození zdraví této věkové skupiny, věnovat se specifickým otázkám a
otevřít diskusi k aktuálním, v celé řadě případů však dlouhodobě přetrvávajícím
problémům v této oblasti a hledat cesty k jejich řešení.
Dne 13. června 2012 výbor na základě usnesení č. 227/12 pořádal pod záštitou
předsedy výboru Jaromíra Jermáře a radní hl. m. Prahy JUDr. H. Chudomelové
slavnostní vyhlášení 18. ročníku studentské literární soutěže Cena Maxe Broda.
Mezi členy poroty byli Jiřina Šiklová a Arnošt Goldflam. Soutěž je určena studentům
středních škol. Účast v soutěži je limitována věkem 20 let, přihlásit se mohou i mladí lidé,
kteří žádnou školu nenavštěvují. Na programu bylo také hudební vystoupení a na závěr si
ocenění prohlédli historické prostory Senátu.
Výbor pořádal dne 18. června 2012 na základě usnesení č. 162/12 seminář
„Problematika nadaných žáků a studentů ve školách“. Význam kvalitní péče ve
vzdělávacím systému o nadanou mládež má v dnešní době stále větší důležitost.
Mezinárodní srovnání, kterých dosahuje naše mládež ve znalostech, ukazuje ale trvalé
zhoršování výsledků. Vzhledem k dlouhodobě složitým podmínkám ve financování potřeb
školství, které budou situaci komplikovat ještě několik let, je nutné hledat reálné
možnosti, jak se vypořádat s nepříznivou situací. Na semináři vystoupili se svými
příspěvky zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihomoravského
centra pro mezinárodní mobilitu, Centra podpory inkluzívního vzdělávání Opava, DAP
Services a. s. Ostrava a spolupracující instituce, advokátka JUDr. Klára Samková, Ph.D.,
Mgr. Magda Kindlová, ředitelka Mensa gymnasia, o. p. s., Praha 6, a Ing. Jaroslav
Broulík, Katedra společenských věd, VŠB-TUO Ostrava, který také seminář řídil.
Na základě usnesení č. 188/12 výbor dne 19. června 2012 zorganizoval za odborné
podpory Asociace muzeí a galerií seminář „Legislativa muzeí z pohledu zřizovatele“.
Senátor Jaromír Jermář, předseda výboru, inicioval uspořádání tohoto semináře
věnovaného legislativnímu prostředí, v němž fungují muzea a galerie v České republice.
Právní normy v oboru muzejnictví procházejí v postupu času mnohými změnami a v
současné době je také připravována u řady z nich novelizace. Seminář byl věnovaný
především zákonu č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, zákonu
autorskému a problematice autorských práv v muzejní praxi, památkovému zákonu a
památkové péči v oblasti archeologie. Jako problematický se v praxi muzeí ukázal soulad
mezi archivním a muzejním zákonem. Seminář se zabýval
vývozem sbírkových
předmětů do zahraničí a uzavřela jej přednáška věnovaná managementu muzejních
sbírek nejen z pohledu evidence, ale také jejich využití k propagaci muzeí a galerií v
evropském digitálním prostoru.
Výbor již posedmé zorganizoval slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola. Vyhlášení se
konalo dne 21. června 2012 na základě usnesení č. 182/12. V tomto mezinárodní
programu, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech, sami účastníci
usilují o minimalizaci škodlivých dopadů na životní prostředí tříděním odpadů, úsporami
energie či vody a usilují o zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají
celoškolní pracovní týmy Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou
situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží postupně
naplnit. Program slavnostního vyhlášení zahájil senátor Marcel Chládek, místopředseda
výboru, a přítomné informoval o aktuálních tématech související se školskou legislativou.
Výbor pořádal dne 1. října 2012 na základě usnesení č. 123/11 ve Frýdlantském
salonku Valdštejnského paláce slavnostní zahájení pravidelného ročního rokování
světové organizace Intersteno. Pořadatelé za českou stranu J. Zaviačič, předseda
organizace, a H. Zaviačičová, mnohonásobná nositelka ocenění ze stenografických soutěží,
zahájili jednání, kterého se zúčastnilo 65 zástupců 14 zemí světa. Za Senát je přivítal
senátor Jaromír Štětina. V průběhu slavnostního aktu vystoupili další řečníci, kteří
připomněli 130leté výročí této organizace.
Výbor pořádal dne 5. listopadu 2012 na základě usnesení č. 268/12 v Jednacím sále
slavnostní setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů
festivalových měst a obcí, kde se tyto akce konají, hejtmanů krajů a dalších hostů s
představiteli Senátu. Cílem jednání bylo zhodnocení lidových slavností a folklorních
festivalů, pořádaných členy Folklorního sdružení ČR v roce 2012 a vytyčení hlavních
směrů pro jejich přípravu v roce 2013.
Na základě usnesení č. 245/12 Výbor uspořádal dne 6. listopadu 2012 setkání
Fórum náboženství. Zahájení a úvodní slovo přednesl senátor Petr Bratský, dále
vystoupil mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., prezident České křesťanské akademie,
Sylvie Wittmannová z Židovské obce v Praze, Ronald Hoffberg, rabín konzervativní
židovské komunity Masorti, šejch Emir Omić, Obec muslimů v Praze, a Salih Yilmaz a
Huseyin Ozorencik ze Společnosti pro mezináboženský dialog, o. s., Praha. Cílem setkání
bylo otevřít společný dialog s představiteli politického života o věcech naší společnosti a
jejich řešení.
Svým usnesením č. 148/12 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad
slavnostním aktem udělení autorizace novým členům České komory architektů
dne 27. února 2012. Další udělení autorizace se konalo na základě usnesení č. 221/12
dne 20. června 2012 a na základě usnesení č. 260/12 dne 22. října 2012. Autorizace se
uděluje architektům, kteří úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti. Česká komora
architektů musí podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, umožnit složení
autorizačního slibu do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné
způsobilosti.
Dne 20. března 2012 výbor pořádal na základě usnesení č. 121/11 regionální kolo
XVIII. ročníku celostátní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia
cantant v Praze. Akce byla koncipována jako postupová s regionálním kolem v Praze,
Brně a Ostravě. Celostátní finále proběhlo v Brně 12. – 14. dubna 2012. Soubory soutěží
ve dvou kategoriích. První z nich je soutěžní s povinnou skladbou a druhá je přehlídková
s volným repertoárem. Regionálního kola v Praze se zúčastnilo 10 souborů, každý má 20
– 40 zpěváků.
Dne 17. května 2012 výbor spolupořádal na základě usnesení č. 101/11 s Asociací
muzeí a galerií ČR v Hlavním sále VP Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního X.
ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011. Národní soutěž vyhlašují od
r. 2002 každoročně společně s MK ČR a Asociace muzeí a galerií ČR se záměrem zvýšit
prestiž muzeí a galerií jako institucí, které jsou zodpovědné za významnou část českého
národního kulturního dědictví a které představují svébytný fenomén v kulturní a turistické
nabídce jednotlivých regionů ČR. Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích –
Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Zvláštní kategorií je
Cena Českého výboru Mezinárodní rady muzeí. Slavnostní vyhlášení výsledků se každý
rok koná při příležitosti Mezinárodního dne muzeí, který připadá na 18. května.
Na základě usnesení č. 112/11 výbor spolupořádal dne 27. května 2012 koncert
Hudby Hradní stráže a Policie ČR k poctě skladatele Františka Kmocha (100 let od
úmrtí) v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2012. Výbor také nad
tímto koncertem převzal záštitu.
Výbor se svým usnesením č. 180/12 usnesl poskytnout záštitu nad mezinárodním
projektem – Dětský mezinárodní festival hudby a pohybu ve dnech 2. a 3. června
2012, který se uskutečnil ve Velkém sálu Městské knihovny hl. m. Prahy. Festival se
uskutečnil ve spolupráci s Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy. Děti se představily spolu
se svými pedagogy a zájmovými vedoucími v pořadu cíleně plánovaným s mezinárodním
přesahem. Jednotlivé dětské organizace se prezentovaly v rámci svých vlastních
vystoupení, které připravují během školního roku ve škole nebo v rámci mimoškolních
aktivit.
Dne 1. července 2012 výbor pořádal na základě usnesení č. 106/11 slavnostní
ocenění k výročí založení Lužickosrbského sdružení Domowina při příležitosti XV.
Všesokolského sletu v Praze. Ve Valdštejnské zahradě se představilo lužickosrbské
oratorium „Jaro“. Inscenace byla vrcholem oslav 100. výročí založení Domowiny. Tohoto
projektu se zúčastnili jak profesionální hudebníci, tak i další laické sbory.
Výbor se svým usnesením č. 183/12 usnesl převzít záštitu nad festivalem
Literární Vysočina 2012, který proběhl ve dnech 6. – 8. července 2012 v Havlíčkově
Brodě jako 10. ročník literárního festivalu, který pořádá o. s. Literární Vysočina. Program
zahrnoval autorská čtení, hudební bloky, divadelní představení, besedy s autory,
literárními vědci a kritiky i křty knih. Součástí festivalu byla i celostátní amatérská
literární soutěž v kategoriích poezie a prózy.
Výbor se svým usnesením č. 234/12 usnesl, že se dne 10. července 2012 ve
Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR uskuteční kytarový koncert Rudy Linky
za účasti veřejnosti. Jednalo se o jazzový koncert, kterého se zúčastnili i návštěvníci ze
zahraničí. Záštitu nad koncertem poskytl vedoucí Kanceláře Senátu.
Dále se výbor svým usnesením č. 239/12 pořádat dne 10. července 2012 v Hlavním
sále Valdštejnského paláce Slavnostní setkání mladých včelařů. Setkání se
uskutečnilo při příležitosti Mezinárodního setkání mladých včelařů IMYB ve dnech 9. – 12.
7. 2012 v Praze. Dalšími organizátory Mezinárodního setkání byly Střední odborné učiliště
včelařské – Včelařské centrum, o.p.s. Nasavrky, o.s. PRO TEBE, Jedličkům ústav,
Výzkumný ústav včelařský a Botanická zahrada. Záštitu nad akcí přijalo Ministerstvo
zemědělství ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. Setkání se zúčastnilo 17 zemí. Mezinárodní soutěž umožňuje mladým
včelařům porovnávat získané vědomosti a dovednosti a také si předávat zkušenosti a
seznamovat se s nejnovějšími poznatky a zvyšovat zájem o obor včelařství mezi mladými
lidmi.
Výbor se svým usnesením č. 212/12 usnesl spolupořádat v Sale terreně Valdštejnské
zahrady dne 17. července 2012 koncert Kühnova dětského sboru a Tygerberg
Children´s Choir z Jihoafrické republiky.
Na základě usnesení č. 181/12 se výbor usnesl pořádat dne 29. července 2012
slavnostní předávání certifikátů o absolvování mistrovských pěveckých kursů v
rámci Letní hudební akademie Praha 2012 jako prezentaci českého hudebního
školství. Akce byla pořádána ve smyslu studijního, osvětového a kulturního programu pro
studenty z konzervatoří, hudebních akademií a mladé začínající pěvce, kteří se po jeden
týden vzdělávají pod dohledem světových osobností hudebního a divadelního operního
světa. Letní studium přináší kromě rozšíření hudebních obzorů, získání nových možností a
mnoho přátelských kontaktů pro všechny zúčastněné.
Na základě usnesení č. 220/12 se výbor usnesl poskytnout záštitu 7. ročníku
„Malostranských komorních slavností 2012“, které se uskutečnily ve dnech 7. - 28.
října 2012. Malostranské slavnosti pořádala Kancelář Senátu za podpory a spolupráce
výboru.
Výbor se svým usnesením č. 273/12 usnesl převzít záštitu nad 11. ročníkem
cyklo-běhu za Českou republiku bez drog pro rok 2013.
Na základě usnesení č. 158/12 výbor uskutečnil ve dnech 20. – 21. března 2012
výjezdní zasedání do Telče. Členové výboru se zabývali novelou zákona o památkové
péči, ke které si přizvali PhDr. Annu Matouškovou, náměstkyni ministryně kultury ČR,
dále ředitele odborů Mgr. Jiřího Vajčnera, Ph.D., a JUDr. Martina Zídka. Dále se seznámili
s restrukturalizací Národního památkového ústavu Praha, na jednání byla pozvána
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ Praha. PhDr. Martina Veselá
provedla senátory městem a seznámila je s historií a historickými objekty v Telči. Ředitel
Univerzitního centra Telč Ing. Josef Plucar a programový ředitel Mgr. Václav Jehlička
podali členům výboru zasvěcený výklad o historii budovy, její rekonstrukci a současném
využití. Dále členové výboru navštívili nově otevřené Územní odborné pracoviště NPÚ v
Telči a klášter karmelitánů v Kostelním Vydří. Tento klášterní areál je využitý pro studijní
i poutní účely. Popularitu místa zvyšuje i Karmelitánské nakladatelství.
Ve dnech 10. – 11. července 2012 uskutečnil výbor na základě usnesení č. 244/12
výjezdní zasedání do Klášterce nad Ohří a Lázní Kyselka. V Lázních Kyselka se
uskutečnilo pracovní jednání se starostkou obce Kyselka Ing. Petrou Hoffmannovou a
místně příslušným senátorem Janem Horníkem. Cílem jednání bylo seznámit se stavem
památkově chráněného areálu Lázní Kyselka. Členové výboru se měli možnost seznámit s
jednotlivými historickými objekty. Zástupce Města Klášterec nad Ohří Mgr. Jiří Kopica
senátory Miroslav Bilík informoval o aktuálních aktivitách Města v oblasti kulturní,
sportovní i společenské. Vyzdvihuje především působení houslové školy pod vedením
Mistra Jaroslava Svěceného. Letos již poosmé se zde koná hudební festival Klášterecké
hudební prameny. Ředitel zámku Mgr. Jiří Kopica hovořil o historii zdejšího zámku, který
vznikl přestavbou původní tvrze v 16. století na dosud dvoukřídlý renesanční zámek.
Delegace se následně zúčastnila Galavečeru operních árií. Hojně navštívený Renesanční
sál zámku ocenil vynikající repertoár i výkony umělců. Druhý den se uskutečnilo pracovní
jednání s ředitelkou a zástupci ZŠ praktické v Klášterci nad Ohří PhDr. Jiřinou
Malastovou. Jednání bylo instruktivní a také velmi emotivní výpovědí ředitelky, která
tímto reaguje na jeden z dalších reformních pokusů MŠMT ČR tyto ZŠ praktické zrušit. Na
řadě konkrétních příkladů dětí, které touto školou prošly a jejich následném uplatnění v
praktickém a společenském životě, ukazuje na prospěšnost individuální péče, která je
zde jednotlivým typům postižení žákům dávána i za účasti asistentů. Zástupkyně ředitele
Muzea porcelánu na zámku v Klášterci nad Ohří Markéta Brtníčková členy delegace
provedla s výkladem stálou expozicí porcelánu. Jsou zde zastoupeny ukázky orientálního,
evropského i českého porcelánu, a to především z jednotlivých skláren kolem Klášterce.
Při pracovním jednání s ředitelem Lázní Ing. Josefem Kolaříkem členové delegace byli
informováni o současné změně majitele Lázní a navazující změně jejich orientace. Lázně
tvoří hlavní lázeňský dům Evženie, kde jsou vodoléčebné a rehabilitační pracoviště,
lázeňský penzion a původní restaurace Peřeje. Vedle kolonády se nachází stáčírna
minerálních vod. Na závěr si senátoři prohlédli centrum města, od r. 1990 bylo město a
jeho významné objekty rekonstruovány a postavilo je do úrovně srovnatelné s jinými
významnými městy. V r. 1998 obdrželi titul Historické město roku.
Výjezdní zasedání do Harrachova se uskutečnilo ve dnech 23. – 24. října 2012 na
základě usnesení č. 244/12. V Harrachově se konalo pracovní jednání se zástupci
okolních měst a obcí - Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Harrachov a dále se
zúčastnil také poslanec Pavel Ploc. Diskutovalo se o aktuálních problémech, s nimiž se v
rámci komunální politiky setkávají - regionálního školství a jeho financování, nové
rozpočtové určení daní, realizace některých fondů EU, dostupnost středních škol a
nemocnic, nedostatek pracovních příležitostí, turistický ruch, existence a činnost spolků,
dotace od Kraje na infrastrukturu. Problémem je vysoká nákladnost na údržbu rozsáhlého
území se silnicemi a jejich provoz. Druhý den měli členové delegace možnost navštívit
Sklárnu Novosad a syn, která je soukromá nejstarší sklárna v Čechách a nejstarší
fungující sklárna na světě. Byla založena před rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat
Harrachů. Sortiment výroby tvoří luxusní nápojové sklo, užitkové sklo a křišťálové lustry.
Areálem sklárny s výkladem provedla pí E. Riedlová, která je sama pracovnicí sklárny a
návrhářkou vzorů a tvarů výrobků. Dále senátoři navštívili Muzeum skla, které obsahuje
historicky a technologicky ucelenou sbírku historického skla z produkce harrachovské
sklárny.
Výbor se svým usnesením č. 159/12 rozhodl uskutečnit v roce 2012 tyto zahraniční
pracovní cesty:
- Bulharská republika a Republika Makedonie - 13. – 18. května 2012 (usnesení
č. 204/12),
- Spojené království Velké Británie a Severní Irsko - 24. června – 3. července
2012 (usnesení č. 224/12),
- Slovenská republika a Ukrajina - 23. – 28. září 2012 (usnesení č. 259/12).
Výbor chápe zahraniční pracovní cesty jako potřebné a podporující vztahy mezi
navštěvovanými státy a jejich dynamiku. Organizování a obsahové zabezpečování
programu zahraničních aktivit se odvíjí od jeho kompetencí a jeho priorit. Především jde
o seznámení s problematikou vzdělávací soustavy a organizací školství - základního,
středního i vysokého a v návaznosti na to i s výzkumnou a vědní politikou země. Pro
srovnání systémů navštívených zemí je ilustrativní i návštěva některé z univerzit a
výzkumného pracoviště. Rozhodující pohled na tvorbu státního systému v oblastech
školství a kultury a jejich legislativních vyústění a umožní návštěva zákonodárného
sboru – Parlamentu a jeho jednotlivých výborů pro vzdělávání, mládež, tělovýchovu,
výzkum a kulturu. Ucelený obraz o realizaci státních politik daných oblastí výkonnou mocí
podá návštěva jednotlivých ministerstev - ministerstva školství a výzkumu a ministerstva
kultury. Program v oblasti kultury je zaměřen na umělecké školství a na státní či nestátní
organizace pro ochranu kulturního a přírodního dědictví. Kulturní památky a jejich
obnova je v popředí zájmu všech zemí, které dbají o zachování své integrity. Oblast
ochrany lidských práv a petiční agenda se řadí k univerzálním tématům pracovních cest.
Většina členů výboru působí v místní a regionální samosprávě, a proto vítají program i
ve Vámi vytipovaném v regionu s návštěvou úřadu místní samosprávy a setkání s jejich
zástupci.
Usnesením č. 167/12 se výbor usnesl pořádat dne 4. února 2012 v Jednacím sále VP
setkání senátora Marcela Chládka, místopředsedy výboru, se zástupci národopisných
souborů z 28. zemí světa při příležitosti XIV. Národního krojového plesu.
Následně se uskutečnila prohlídka historických prostor Senátu.
Dne 13. března 2012 se uskutečnila pracovní schůzka týkající se řešení
nedostatečných kapacit mateřských a základních škol v prstenci Prahy – Prahyzápad a Praha-východ. Jednání se zúčastnili zástupci MF ČR, MMR ČR, MŠMT ČR a dále
starostka Obce Velké Popovice, na jejíž podnětu toto jednání vzniklo. Na společné
schůzce podala bližší informace, předložila potřebné dokumenty a společně hledali řešení
této situace.
Na základě usnesení č. 214/12 se uskutečnilo dne 15. května 2012 přijetí thajské
delegace. Přijetí se konalo na základě žádosti Velvyslanectví Thajského království v
Praze. Hlavním tématem bylo dodržování lidských práv v ČR. Na závěr následovala
prohlídka historických prostor Senátu.
Dne 31. května 2012 výbor přijal studenty – seniory - Virtuální univerzity
třetího věku. Během přijetí zástupci POINT 50+, o. p. s., infocentrum pro seniory,
zhodnotili studium a předali jim pamětní listy. Infocentrum pro seniory POINT 50+, o. p.
s. působí při redakci časopisu pro seniory Revue 50plus v Praze 10 – Zahradním městě. V
provozu je tři roky, zaměřuje se především na činnosti spojené s aktivizací mozku a
trénováním paměti seniorů. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
organizují dva studijní programy virtuální U3V – Kouzelná geometrie a Etika jako
východisko z krize společnosti, kdy senioři studují na dálku prostřednictvím Internetu.
Probíhá také jedno prezenční studium U3V ve spolupráci s Bankovním institutem – VŠ
Praha, a to program Finanční služby, kdy lektor studentům přednáší přímo v infocentru. V
Senátu PČR důstojně zakončili svůj studijní program. Prohlédli si také historické prostory
Senátu.
Podvýbor pro sport se během roku 2012 sešel ke 2 schůzím.
Dne 5. června 2012 byl na program zařazen bod Financování sportu na roky 2012 –
2014 a jeho střednědobý výhled, ke kterému byli přizváni Jan Kocourek, náměstek MŠMT
ČR, a Jan Zikl, ředitel Odboru financování územních rozpočtů a programové financování
MF ČR. Dále na programu bylo Stanovisko k návrhu senátního návrhu zákona senátorů
Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů.
Dne 24. října 2012 byl na programu Senátní tisk č. 310 - Stanovisko k návrhu
senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů.
Tohoto bodu se zúčastnil náměstek MŠMT ČR Jan Kocourek a zástupce navrhovatelů
senátor J. Oberfalzer, který odůvodnil uvedený návrh zákona. Dále projednání Petice č.
19/12 Za dodržování právních předpisů a norem ČR při akcích typu „technoparty“
pořádaných u obce Meziříčko v okrese Třebíč. Akce jsou pořádány jak na soukromých
pozemcích bez souhlasu jejich vlastníků. Petenti upozorňují na překračování limitu hluku
v nočních hodinách, porušování ostatních hygienických předpisů a poškozování životního
prostředí. Vadí jim také páchání přestupků proti veřejnému pořádku. Vlastimil Špalek,
předseda o. s. Řekni NE drogám – řekni ANO životu, a Jan Mikulenka podali informaci o
poslání tohoto sdružení a upozorňují, že vytváří podmínky k podávání informací o
sociálních a zdravotních rizicích požívání drog. V roce 2012 navštívili 41 měst a jejich
starostů a uspořádali veřejné setkání a školení na ZŠ. Školení se zúčastnilo 6 204 žáků a
studentů. Mají zpracovány přístupnou formou informace o jednotlivých drogách, které
rozdávají formou letáků. Tato akce trvá 10 let. Obrátili se na PV se žádostí o poskytnutí
záštity na rok 2013.
2. část:
Po ustavující schůzi Senátu 9. funkčního období dne 21. listopadu 2012 došlo i
personálním změnám výboru. Předsedou byl zvolen senátor Marcel Chládek,
místopředsedy se stali senátorka Hana Doupovcová, senátor Jaromír Jermář, senátor
Milan Pešák a senátorka Eva Syková. Na ustavující schůzi výboru byl znovuustaven
Podvýbor pro sport. Jejím předsedou byl zvolen senátor Karel Kapoun. Dále byl ustaven
Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti. Předsedkyní byla zvolena senátorka Miluše
Horská. Vzhledem k tomu, že poté byla zvolena místopředsedkyní Senátu, byl předsedou
PV zvolen senátor Jiří Čunek. Nyní má výbor 11 členů.
V 9. funkčním období roku 2012 se výbor sešel ke 2 schůzím, v jejichž průběhu bylo
přijato 15 usnesení.
V Hlavním sále uskutečnil Výbor dne 28. listopadu 2012 na základě usnesení
č. 7/12 za odborné podpory Národního pedagogického muzea a knihovny J. A.
Komenského v Praze slavnostní shromáždění u příležitosti 120. výročí založení
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Akce se konala
pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Shromáždění zahájila Ing. E.
Bartoňová, náměstkyně MŠMT ČR, uvítací slovo přednesl senátor J. Jermář,
místopředseda výboru, a dále vystoupila PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea. Mezi
významnými hosty akce byla paní Livie Klausová. V úvodní části proběhlo předávání
medailí J. A. Komenského 22 významným osobnostem. Oceněny byly osobnosti z MŠMT
ČR za významnou podporu rozvoje muzea, členové poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost muzea, medaili převzali i zahraniční spolupracovníci muzea, dále odborní a
vědečtí spolupracovníci muzea a zástupci pedagogické veřejnosti. V druhé části pak
proběhl koncert Jaroslava Svěceného. Po skončení měli návštěvníci možnost zhlédnout
výstavu Poklady čtyř staletí, která je nainstalována v Národním pedagogickém muzeu.
Dne 6. prosince 2012 výbor na základě usnesení č. 274/12 pořádal zahajovací
konferenci Projektu E-inkluze 50+. Úvodní slovo přednesla senátorka Hana
Doupovcová, místopředsedkyně výboru. Cílem konference bylo, aby se projekt EINKLUZE 50+ stal platformou pro organizace i samosprávní celky pracující s věkovou
skupinou občanů nad 50 let ve Středočeském kraji a Praze. Ukazuje se, že Internet a
moderní technologie budou hrát v našich životech stále důležitější roli. Na schopnosti je
používat bude záviset kvalita života jednotlivců i sociálních skupin a také míra jejich
společenské integrace. Skupina občanů ve věku nad 50 let je v tomto ohledu nejvíce
ohrožena v dovednostech při práci s novými technologiemi a může se cítit z toho důvodu
až vyloučena ze společnosti. Konference je nabídkou k účasti na novém mezinárodním
projektu a je určena zástupcům územně samosprávních celků, úřadů práce, nestátních
neziskových a vzdělávacích organizací.
Výbor na základě usnesení č. 275/12 uskutečnil ve dnech 11. – 13. prosince 2012
zahraniční pracovní cestu do Spolkové republiky Německo. Členové delegace navštívili
Univerzitu Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, kde se setkali se zástupci akademických
kruhů. Univerzita spolupracuje s UK v Praze, studují se zde právní a přírodní vědy,
medicína. Patří mezi největší univerzity v SRN. V Zemském sněmu jednali se zástupci
Výboru pro VŠ, výzkum a kulturu. Měli i možnost zúčastnit se samotného jednání
poslanců. Bavorský zemský sněm patří mezi nejstarší německé parlamenty. Jeho počátky
sahají až do začátku 14. století. Na Nové Radnici se setkali s ředitelem Odboru kultury a
památek. Zde se seznámili s kulturními aktivitami města, ochranou kulturního dědictví,
systémem financování kultury. Dále proběhlo pracovní jednání se zástupci Českého
centra, Mnichov, které sídlí v bývalé budově Úřadu vlády. Pracují jako příspěvková
organizace při MZV ČR. Prezentují českou kulturu v SRN. V Centru sídlí také Česká škola
bez hranic, kde se vyučují děti žijící v Bavorsku, jejichž alespoň jeden rodič je Čech. Do
této školy chodí v sobotu. Zájem o český jazyk je pozitivní a velký. V Norimberku
senátoři jednali s ředitelem Zemského archivu, který je 2. největším v Bavorsku.
Archiválie tvoří 35 km. Je zde také čítárna a badatelna, nejstarší knihy jsou ze 14. století.
Je zde uchována také nejstarší kronika psaná v latinském jazyce. Dokumenty zde se
týkají i historie českých zemí. V Archivu umožňují bádat badatelům z celého světa. Dále
členové delegace navštívili Dokumentační centrum. V závěru navštívili Justiční palác –
porotní sál č. 600, kde v době od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946 zasedal
Mezinárodní trestní tribunál.
Během roku 2012 bylo doručeno 27 peticí, z toho 8 s více jak 10 tisíci podpisy.
Každá petice je výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu
petičním, projednána na schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce
petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Jsou také zasílány odpovědnému
ministrovi k posouzení, k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy či
předány věcně příslušnému výboru Senátu k přímému vyřízení. Petice s počtem podpisů
nad deset tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením § 142a) zákona č. 107/1999
Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v
Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako
samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu. Výbor přijal i 40 jiných
podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát Parlamentu ČR obracejí většinou jako
na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou situaci. Na všechna
doručená jiná podání byla vždy zpracována odpověď, v oprávněných případech byla
vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů.
Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru,
ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.
Dále je uveden chronologický přehled pořádaných akcí výborem v průběhu roku.
Akce výboru v roce 2012
21.1.
Seminář „Božena Němcová dnes“
24.1.
Seminář „Sexuální výchova na školách“
4.2.
Pořádání - setkání senátora Marcela Chládka, místopředsedy výboru, se
zástupci národopisných souborů z 28 zemí světa při příležitosti XIV.
Národního krojového plesu
7.2.
VSV "Proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády P. Nečase"
20.2.
VSV „Financování regionálního školství“
27.2.
Pořádání - slavnostní akt udělení autorizace členům České komory
architektů
28.2.
Seminář „Státní podpora sportu – dobré příklady ze zahraničí“
2.3.
Pořádání - jednání se zástupci Sdružení gymnaziálních samospráv ČR
10.3.
Seminář „Postavení žen ve společnosti“
13.3.
Seminář „Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh“
15.3.
Seminář k 70. výročí vystěhování z regionu Benešovska a Sedlčanska za
2. světové války
20.3.
Pořádání - regionální kolo XVIII. ročníku celostátní
gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia cantant v Praze
přehlídky
20.-21.3. Výjezdní zasedání do Telče
2.4.
Seminář „Asistenční služby ve školství“
19.4.
VSV „Smysl státní maturity a její problémy. A co dál?“
13.-18.5. Pracovní zahraniční cesta do Bulharské republiky a Republiky Makedonie
15.5.
Přijetí - Thajské senátní delegace
22.5.
VSV – „Za zachování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení v
Žatecké nemocnici“
23.5.
Konference - slavnostní zahájení konference porodních asistentek
25.5.
VSV - „Průzkum a těžba břidličného plynu a problematika zplyňování
černého uhlí“
27.5.
Pořádání - koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR k poctě skladatele
Františka Kmocha v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro
2012
28.5.
Pořádání - konference na téma „Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich
důsledky“ s podtitulem „Kterou cestou se chceme vydat?“
29.5.
Seminář „Potřeby inkluzívního vzdělávání v ČR“
6.6.
Konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství ČR – aktuální
témata“
6.6.
VSV – „Za záchranu českého regionálního školství“
11.6.
VSV - „Výchova příkladem IV.“ na téma „Projekt Národní kronika“
12.6.
VSV – „Zplyňování černého uhlí“
13.6.
Pořádání - Slavnostní vyhlášení 18. ročníku studentské literární soutěže
Cena Maxe Broda
18.6.
Seminář „Problematika nadaných žáků a studentů“
19.6.
Seminář „České muzejnictví“
20.6.
Spolupořádání a převzetí záštity nad slavnostním aktem udělení autorizace
novým členům České komory architektů
20.6.
VSV - „Aktuální situace v Ústavu pro studium totalitních režimů“
21.6.
Pořádání - vyhlášení titulů Ekoškola
24.6.-3.7. Pracovní zahraniční cesta do Velké Británie, Skotska a Severního Irska
1.7.
Pořádání - slavnostní ocenění k výročí založení Lužickosrbského sdružení
Domowina při příležitosti XV. Všesokolského sletu v Praze
10.7.
Pořádání – Setkání mladých včelařů
10.7.
Pořádání - kytarový koncert Rudy Linky
10.-11.7. Výjezdní zasedání výboru – Kyselka, Klášterec nad Ohří
17.7.
Spolupořádání - koncert Kühnova dětského sboru a Tygerberg Children´s
Choir z Jihoafrické republiky
29.7.
Pořádání - slavnostní předávání certifikátů o absolvování mistrovských
pěveckých kursů v rámci Letní hudební akademie Praha 2012
2. 9.
Pořádání - slavnostní ukončení Pražského jarmarku v rámci MFF za účasti
zástupců zahraničních folklórních sdružení
10. 9.
VSV - k petici č. 17/12 „Za zachování interního, chirurgického,
gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení v Nemocnici
Brandýs nad Labem“
23.-28.9. Pracovní zahraniční cesta na Slovensko a Ukrajinu
1.10.
Konference - slavnostní zasedání konference světové organizace INTERSTENO
5.10.
Pořádání – zasedání Sdružení gymnaziálních samospráv ČR
7.-28.10. Pořádání – Malostranské komorní slavnosti 2012
22.10.
Spolupořádání a převzetí záštity nad
autorizace členům České komory architektů
slavnostním
aktem
udělení
22.-23.10.Výjezdní zasedání výboru do Harrachova
30.10.
VSV – Zavedení videa do fotbalu
5.11.
Pořádání - slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok 2012
6.11.
Pořádání – Fórum náboženství
19.11.
VSV - „Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem“
28.11.
Pořádání - slavnostní vernisáž k 120. výročí založení Národního
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského s koncertem Jaroslava
Svěceného
11.-13.12.Pracovní zahraniční cesta do Německa
6.12.
Pořádání - konference Projektu E-INKLUZE 50+
PhDr. Marcel Chládek, MBA v. r.
předseda výboru
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Senátu Parlamentu České republiky
za rok 2012
(8. – 9. funkční období)
Činnost výboru byla zaměřena především na legislativu životního prostředí, problematiku
veřejné správy, financování rozvoje jednotlivých regionů, rozpočtového určení daní a
důležitých dokumentů z Evropské unie.
Složení výboru od 24. listopadu 2010
do 21. listopadu 2012
(8. funkční období):
Složení výboru od 21. listopadu 2012
(9. funkční období)
předseda:
Ivo Bárek
předseda:
místopředsedové:
Pavel Eybert
místopředsedové:
Ivo Bárek
Pavel Eybert
Petr Gawlas
Petr Gawlas
Jan Horník
Stanislav Juránek
Karel Šebek
členové:
Marta Bayerová
Martin Tesařík
členové:
Marta Bayerová
Stanislav Juránek
Jan Horník
Eva Richtrová
Radko Martínek
Martin Tesařík
Eva Richtrová
Petr Vícha
Petr Vícha
Miloš Vystrčil.
Miloš Vystrčil.
V roce 2012 výbor v 8. funkční období projednal na 16 schůzích:
32 návrhů zákonů, včetně senátních;
9 legislativních aktů EU;
19 ostatní.



a od 21. listopadu 2012 v 9. funkčním období projednal na 2 schůzích:
1 návrh zákona, včetně senátních;
1 legislativní akt EU;
7 ostatní.



Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo schůzí výboru)
Leden
o
Dne 10. ledna 2012 se přijetí mongolské delegace mpř. Z. Škromachem zúčastnil
předseda výboru I. Bárek a místopředseda výboru P. Eybert.
o
Dne 12. ledna 2012 se uskutečnilo, jako každoročně, výjezdní zasedání výboru
v Brně spojené s návštěvou veletrhů RegionTour a GO 2012, které jsou zaměřeny
na cestovní ruch.
Únor
o
Dne 7. února 2012 předseda výboru I. Bárek přijal Chargé d´affaires Kubánské
republiky pana Fermina G. Quinonese Sancheze. Jednalo se především o
spolupráci a podporu a posílení vzájemných pracovních vztahů mezi parlamenty
obou zemí v oblasti veřejné správy a životního prostředí.
o
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dne 13. února 2012
uspořádal konferenci na téma Národní park Šumava – produkt, nebo oběť doby?,
ze které vzešlo toto Prohlášení: Konference „Národní park Šumava – produkt,
nebo oběť doby?“ se zabývala kořeny, ze kterých vyrostla současná situace v
lesích Národního parku Šumava, a dospěla k závěru, že zvrácení trendu
současného vývoje je možné pouze dodržením ducha a účelu, ke kterému byl
Národní park Šumava založen, dodržováním platných právních předpisů a
zavedením principu odpovědnosti i do oblasti ochrany přírody. Tomu by mělo
napomoci
i
objektivní
informování
občanů
veřejnoprávními
médii.
Nejvýznamnějším závěrem je pak konstatování, že si společnost nemůže dovolit
dopustit se dalších chyb v Národním parku Šumava. Nápravu je nezbytné učinit
ihned, pokud ho chceme zachovat pro budoucí generace.
Prohlášení z konference bylo podpořeno též všemi přítomnými členy výboru
ve svém Usnesení č. 88.
Březen
o
Dne 1. března 2012 se konala 22. mimořádná schůze výboru k návrhu zákona
o ochraně ovzduší, za účasti ministra životního prostředí a jeho náměstků.
o
Výbor dne 12. března 2012 uspořádal ve spolupráci s Českým dědictvím UNESCO
a CzechTourismem Slavnostní setkání k 20. výročí zápisu prvních českých
památek na Seznam UNESCO a ke 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví. Záštitu nad tímto Setkáním převzal
1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka. Tohoto Setkání se zúčastnili,
mimo členy Výboru, František Mikeš, 1. náměstek ministryně kultury ČR, Aleš
Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu MMR ČR, Naděžda Goryczková,
generální ředitelka NPÚ, Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism,
Libor Kabát, předseda Českého dědictví UNESCO a starostové na jejichž území se
památky UNESCO nachází. Při této příležitosti byli odměněni zakladatelé Českého
dědictví UNESCO. Jedná se o Svazek obcí a měst ČR, které aktivně hájí zájmy
našich památek.
o
Místopředseda výboru senátor K. Šebek přijal dne 19. března 2012 studenty
z Vyšší odborné školy pro veřejnou správu z Münsteru/SRN, kterým představil
český parlamentní systém, činnost výboru a zodpovídal jejich dotazy.
Duben
o
Dne 24. dubna 2012 výbor ve spolupráci s Hospodářským výborem Poslanecké
sněmovny PČR, Správou úložišť radioaktivních odpadů, Ústavem jaderného
výzkumu Řež, a.s., a Pracovní skupinou pro dialog o hlubinném úložišti uspořádal
seminář „Postavení obcí v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště“. Cílem
semináře bylo seznámit účastníky s výsledky Pracovní skupiny pro dialog
o hlubinném úložišti a diskuze zástupců obcí s představiteli veřejné správy
o konkrétních aspektech umístění hlubinného úložiště. Na semináři byla
představena současná koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým
jaderným palivem, legislativní požadavky pro umístění hlubinného úložiště a
zkušeností zahraničních expertů s průběhem výběru a umístění hlubinného
úložiště. Proces hledání lokality pro hlubinné úložiště je ve strategickém zájmu
České republiky a tento seminář měl umožnit další komunikační propojení mezi
politiky a starosty obcí, kterých se tento záměr dotýká. Seminář napomohl
ke společné diskuzi nad hledáním řešení, které by bylo akceptovatelné
pro všechny zúčastněné.
Květen
o
Ve dnech 9. a 10. května 2012 se v prostorách Poslanecké sněmovny a Senátu
Parlamentu ČR uskutečnilo „Setkání výborů pro veřejnou správu Parlamentů zemí
skupiny V4“. V jednáních se diskutovalo o Zkušenostech s výkonem veřejné
správy, o Stavu elektronizace ve veřejné správě a o Přípravě nového období
čerpání finančních prostředků EU 2014+. Na závěr jednání se schválilo přítomnými
zástupci z Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky „Memomandum“.
o
Ve dnech 14. až 15. května 2012 se předseda výboru I. Bárek zúčastnil „Setkání
předsedů výborů pro životní prostředí a zahraniční věci na téma: 7. akční plán EU
pro životní prostředí a Rio + 20“, které se uskutečnilo při příležitosti dánského
předsednictví EU. Tématem zasedání byla chystaná konference Rio + 20, která se
ve dnech 20. - 22. června 2012 bude konat v Rio de Janeiru a naváže tak
po dvaceti letech na tzv. Summit Země, který řešil otázky životního prostředí a
rozvoje. Účastníci setkání se shodli na tom, že vzhledem k omezeným přírodním
zdrojům je nutné, aby byl náš další růst zelený a dostupný všem. Zdůrazňovalo se
posílení a zlepšení stávající legislativy, vytvoření nové politiky zaměřené na rozvoj
měst, biodiverzitu a nanotechnologie a v neposlední řadě také transformace
produkčních a spotřebních postupů. Na závěr byla vyzdvižena důležitost národních
parlamentů, stejně jako vnitrostátní legislativy v oblasti životního prostředí, která
může přitáhnout pozornost veřejnosti k otázkám zeleného růstu.
o
Ve středu 30. května 2012 pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a
životní prostředí (VUZP) společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR)
konferenci s názvem „Administrativní zátěž a programové období 2014 - 2020“.
Hlavním tématem konference bylo diskutovat a hledat možnosti zjednodušení
administrativní zátěže pro žadatele, příjemce, poskytovatele a další orgány
při čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2014 – 2020.
Konference se zúčastnili kromě zástupců MMR, v čele s prvním náměstkem
D. Braunem, které je garantem přípravy plánovacího období 2014 - 2020, i
zástupci dalších ministerstev, profesních organizací, neziskových organizací, krajů,
měst a obcí a dalších subjektů. Výbor k této konferenci přijal na své 27. schůzi,
konané dne 11. července 2012, Usnesení č. 117, kde shrnul obecné a konkrétní
závěry plynoucí z této konference.
Červen
o
Delegace členů výboru ve složení: I. Bárek, K. Šebek a P. Vícha se společně
s místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR A. Gajdůškovou ve dnech
2. až 8. června 2012 účastnili zahraniční pracovní cesty do Ruské federace
pořádané ve spolupráci s Generálním konzulátem Sankt Peterburg. Jednání
proběhla se zákonodárným shromážděním (DUMOU) v Sankt Peterburgu,
s primátorem města Syktyvkaru a administrativní složkou ve Velkém Novgorodu.
Červenec a srpen
o
Činnost výboru byla změřena na projednávání návrhů zákona postoupených
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Září
o
Ve dnech 5. až 7. září 2012 se konalo výjezdní zasedání do Moravskoslezského
kraje ve složení: I. Bárek, K. Šebek, P. Eybert, P. Gawlas, M. Bayerová,
E. Richtrová, P. Vícha. Zde zúčastnění navštívili místní průmyslové zóny, kde byli
provedeni podniky a seznámeni s jejich současnou situací a problematikou.
O problémech obcí senátoři diskutovali s primátorem města Havířov, kde také byli
přijati v místním Domově seniorů Helios. Vstřícně byli uvítáni i na radnici
v Bohumíně. Na výjezdním zasedání se konala schůze výboru zaměřená na petici
„Proti současnému záměru města Bohumín zrušit Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Bohumín – Kopytov“ a byl dohodnut další postup. Dále předseda upozornil
na stav probíhající schůze Poslanecké sněmovny a blížící se uskutečnění
zahraniční pracovní cesty do SRN.
o
Dne 11. září 2012 proběhl v Senátu PČR seminář na téma „Veřejná správa –
součást života měst a obcí“, který pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí (VUZP). Seminář reagoval zejména na záměr plošného
zrušení matričních a stavebních úřadů a koncentraci této agendy do takzvaných
malých okresů. Koncepce, která byla předložena vládě, obsahuje řadu
nevypořádaných závažných připomínek a k těmto bodům se znovu vyjádřili
pozvaní zástupci ministerstev i představitelé obcí, měst a krajů. Závěry semináře
jsou k dispozici na webových stránkách VUZP.
o
Členové výboru ve složení I. Bárek, K. Šebek a M. Bayerová pod vedením
místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové ve dnech od 18. do 20. září 2012
uskutečnili zahraniční pracovní cestu za německou energetickou koncepcí
bez atomových elektráren, zvanou také Energiewende – Obrat energetické
politiky, do Spolkové republiky Německo.
Říjen
o
Činnost výboru byla změřena na projednávání návrhů zákona postoupených
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Listopad/prosinec
o
V úterý 13. listopadu 2012 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí spolu s Českou asociací manažerů informačních technologií pořádal
„Představení vítězných projektů soutěže IT projekt roku“. Osmi finalisty, které
vybrala odborně složená komise, zde byly prezentovány nejlepší projekty
9. ročníku této soutěže. Cílem akce bylo podpořit firmy bez omezení velikosti,
zaměření či aplikačních oblastí, představit profesní využití informačních technologií
a zvýšit tak přínosy IT pro českou ekonomiku jako celek.
o
Ve dnech od 25. listopadu do 2. prosince 2012 se členové výboru ve složení:
I. Bárek, P. Eybert a E. Richtrová pod vedením místopředsedy Senátu ČR
senátorem Z. Škromachem zúčastnili zahraniční pracovní cesty do Spojených
států mexických, kde se setkali s Výborem pro urbanistiku a územní rozvoj,
Výborem pro životní prostředí a přírodní zdroje Senátu Mexika, dále pak
guvernérem státu Sinaloa a zástupci Kongresu státu Sinaloa. Pomohli firmě Zetor
a.s. k výraznému průlomu na mexický trh.
o
Na první schůzi Senátu Parlamentu ČR v 9. funkčním období, která se konala
21. listopadu 2012, byl opět zvolen předsedou výboru sen. I. Bárek. Došlo
k obměně ve složení výboru. Byli zvoleni místopředsedové výboru: sen. P. Eybert,
P. Gawlas, S. Juránek, M.Tesařík, a členy výboru pak sen. M. Bayerová, J. Horník,
R. Martínek, E. Richtrová, P. Vícha a M. Vystrčil. Ověřovateli výboru byli zvoleni
sen. M. Bayerová, E. Richtrová, P. Vícha a M. Vystrčil.
Legislativní činnost výboru je uvedena v přehledu jednotlivých usnesení výboru.
Seznam usnesení
8. funkčního období za rok 2012
rok/č.usnes./č. schůze
2012/74/16
Senátní
tisk
č.
252
Návrh
o podporovaných zdrojích energie a
některých zákonů
2012/75/16
Senátní tisk č. 254 - Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů
2012/76/16
Plán zahraničních pracovních cest Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na rok
2012
2012/77/16
Akce VUZP „UNESCO slaví v Senátu“
2012/78/17
Senátní tisk č. 261 – Návrh zákona o ukládání vrátit ve znění
oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a
PN
o změně některých zákonů
2012/79/17
Senátní tisk č. 267 – Návrh zákona o látkách, které
poškozují
ozonovou
vrstvu,
a
o fluorovaných
skleníkových plynech
schválit
2012/80/17
Senátní tisk č. 272 – Návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
schválit
2012/81/17
Senátní tisk č. N 116/08 - Návrh nařízení vzít dokument
Evropského parlamentu a Rady o mechanismu
na vědomí
monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů
a podávání dalších informací na úrovni členských
států a Unie vztahujících se ke změně klimatu
2012/82/18
Pořádání konference Národní park Šumava – produkt,
nebo oběť doby?
2012/83/18
Senátní tisky č. N 090/08, N 091/08, N 093/08
zákona vrátit ve znění
o změně
PN
Senátní tisk č. N 090/08 - Návrh nařízení
Evropského
parlamentu
a
Rady
o společných
schválit
společné
stanovisko
ustanoveních
ohledně
Evropského
fondu
pro
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu,
Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, jichž se týká společný strategický
rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1083/2006
Senátní tisk č. N 091/08 - Návrh nařízení
Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006
Senátní tisk č. N 093/08 - Návrh nařízení
Evropského
parlamentu
a
Rady
o zvláštních
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce
2012/84/18
Senátní tisk č. K 123/08 - Sdělení Komise
Evropskému
parlamentu,
Radě,
Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů – Evropský program monitorování Země
(GMES) a jeho řízení (od roku 2014 dále)
2012/85/18
Senátní tisk č. N 139/08 - Návrh nařízení vzít na vědomí
Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu
pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
2012/86/18
Senátní tisk č. K 133/08 - Sdělení Komise
Evropskému
parlamentu,
Radě,
Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů – Energetický plán do roku 2050
2012/87/18
Pořádání semináře Postavení obcí v procesu výběru
lokality pro hlubinné úložiště
2012/88/18
Usnesení k Prohlášení účastníků konference Národní
park Šumava – produkt, nebo oběť doby?, konané
v Senátu PČR dne 13. 2. 2012
2012/89/18
Usnesení k uspořádání výjezdního zasedání výboru
ve dnech 25. – 27. dubna 2012
2012/90/21
Senátní tisk č. 296 - Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů
vrátit s PNy
2012/91/21
Senátní tisk č. 248 – Návrh senátního návrhu
zákona senátorů Jiřího Dienstsbiera, Milana Štěcha, a
dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických
institucích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
ve znění PNů
stanovisko
přerušuje
jednání
2012/92/21
Senátní tisk č. 302 – Návrh zákona o ochraně
ovzduší
přerušení
do 14.3.2012
2012/93/21
Usnesení ke jmenování člena VÚZP Senátu ČR
v pracovní skupině MV ČR, zabývající se návrhem
ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č.
1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších
ústavních zákonů, a návrh souvisejících právních
předpisů, které jsou nezbytné pro zavedení institutu
přímé volby starostů do právního řádu ČR
vyřízeno
2012/94/21
Senátní tisk č. 302 – Návrh zákona o ochraně
ovzduší (v návaznosti na us. č. 92)
vrátit s PNy
2012/95/24
Senátní tisk č. 314 – Návrh zákona o změně
některých zákonů v souvislosti se zavedením
základních registrů
schválit
2012/96/24
Senátní tisk č. 289 – Zpráva o životním prostředí
ČR v roce 2010
vzato na
vědomí
2012/97/24
Senátní tisk č. 288 –Vládní návrh, kterým se
předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy
o perzistentních organických polutantech
dát k souhlas
k ratifikaci
2012/98/24
Senátní tisk č. 284
zákona senátora Petra
kterým se mění zákon
(obecní zřízení), ve znění
odročeno do
30.9.2012
2012/99/24
Senátní tisk č. K 133/08 – Sdělení Komise
Evropskému
Parlamentu,
Radě,
Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů – Energetický plán do roku 2050
2012/100/24
Pracovní zahraniční cesta – Ruská federace
2012/101/24
Přijetí delegací zemí V4 při příležitosti Setkání výborů
pro regionální rozvoj parlamentů zmí V4 v České
republice ve dnech 9. – 10.5.2012
2012/102/24
Změna termínu výjezdního zasedání výboru (viz US
89)
2012/103/25
Senátní tisk č. 327 – Návrh zákona, kterým se
mění
zákon
č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 328 – Návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 499/2004 SB., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších
předpisů,
zákon
č. 227/2000 Sb.,
2012/104/25
- Návrh senátního návrhu
Šilara a dalších senátorů,
č. 128/2000 Sb., o obcích
pozdějších předpisů
stanovisko
schválit
schválit
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
2012/105/25
Senátní tisk č. 323 – Návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a
o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony
2012/106/25
Změna termínu výjezdního zasedání výboru (viz US
89, 102)
2012/107/25
Senátní tisk č. 324 – Návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých
věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve
znění pozdějších předpisů
2012/108/25
Senátní setkání předsedů výboru na téma: “7. akční
plán EU pro životní prostředí a Rio + 20“ (dánské
předsednictví EU)
2012/109/25
Pořádání konference
„Administrativní
programové období 2014 – 2020“
M. Vystrčil)
2012/111/27
Senátní tisk č. 316 – Vládní návrh, kterým se
předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a
pesticidy v mezinárodním obchodu
Senátní tisk č. 248 – Návrh senátního návrhu
zákona senátora Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha a
dalších, v politických hnutích, ve znění pozdějších
předpisů
(US 91/2012)
Senátní tisk č. K 165/08 – Sdělení Komise
Evropskému
parlamentu,
Radě,
Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů o evropském inovačním partnerství v oblasti
hospodaření s vodou
dát souhlas k
ratifikaci
Senátní tisk č. 382 – Návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu
rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o
působnosti orgánů České republiky ve věcech
převodů majetku státu na jiné osoby a Fondu
národního majetku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 372 - Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů
vrátit s PNy
Senátní tisk č. 347 – Návrh senátního návrhu
zákona, senátora Vítězslava Jonáše a dalších, kterým
se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve
znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011
Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.
schválit
ve znění PNů
2012/111/27
2012/112/28
2012/113/28
2012/114/28
2012/115/28
zátěž a
(gestorem
vrátit s PNy
schválit
schválit
schválit
ve znění PNů
stanovisko
schválit
2012/116/28
2012/117/28
Senátní tisk č. 377 - Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé související zákony
Obecné
závěry
a
doporučení
z konference
„Administrativní zátěž a programové období 2014 –
2020“
závěry
2012/118/29
Pracovní zahraniční cesta – Spolková
Německo (návaznost na US č. 76)
2012/119/29
Pořádání semináře „Koncepce dokončení
správy“ – 11.9.2012 (gestor K. Šebek)
2012/120/29
Senátní tisk. č. 364 – Návrh senátního návrhu
zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje
používání metod hydraulického štěpení hornin při
geologických pracích a hornické činnosti, a změně
některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se
zakazuje hydraulické štěpení hornin)
2012/121/29
Senátní tisk č. K 171/08 – Sdělení Komise vzít na vědomí
Evropskému
parlamentu,
Radě,
Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů – Obnovitelná energie: významný činitel na
evropském trhu
Senátní tisk č. 399 - Návrh zákona, kterým se mění
schválit
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů
některých daní územním samosprávným celkům a
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém
určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
2012/122/29
republika
vrátit s PNy
veřejné
zahraniční
cesta
schválit
přerušit do
31.10.2012
2012/123/29
Senátní tisk č. 396 - Návrh zákona o změně
daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti
se snižováním schodků veřejných rozpočtů
zamítnout
2012/124/30
Výjezdní zasedání členů výboru do volebních obvodů
senátorky E. Richtrové, P. Gawlase a P. Víchy
svolání řádné
30. schůze
výboru
2012/125/31
Senátní tisk č. 364 – Návrh zákona Petra Pakosty a
dalších, kterým se zakazuje používání metod
hydraulického štěpení hornin při geologických pracích
a hornické činnosti, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje
hydraulické štěpení hornin)
přerušení do
schválení St.
surovinové
politiky Vlády
ČR
2012/126/31
Senátní tisk č. 420 - Návrh zákona o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů
schválit
2012/127/31
Senátní tisk č. 425 – Návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon
schválit
o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury, ve znění zákona
č. 209/2011 Sb.
2012/128/31
Senátní tisk č. 424 - Návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
vrátit s PNy
2012/129/31
Petice č. 8/12 - Petice „Proti současnému záměru
Města Bohumín zrušit Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Bohumín Kopytov (JSDH Bohumín Kopytov)“
bere na
vědomí
2012/130/31
„Představení IT Projektu roku pořádaným Českou
asociací manažerů informačních technologií“ (CACIO)
– 13.11.2012
2012/131/31
Pracovní zahraniční cesta – Mexiko
Seznam usnesení
9. funkčního období za rok 2012
rok/č.usnes./č. schůze
2012/1/1
k počtu a volbě ověřovatelů (4, sen. M.Bayerová,
E. Richtrová, P. Vícha, M. Vystrčil)
2012/2/1
k volbě předsedy (sen. I. Bárek)
2012/3/1
k počtu a volbě místopředsedů (4; sen. P. Eybert,
P Gawlas, S. Juránek, M. Tesařík)
2012/4/2
Senátní tisk č. 442 - Návrh zákona o změně
daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti
se snižováním schodků veřejných rozpočtů
zamítnout
2012/5/2
Senátní tisk č. N 200/08 - Návrh směrnice
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů
některých
veřejných
a
soukromých
záměrů
na životní prostředí
stanovisko
2012/6/2
Výjezdní
zasedání
na
mezinárodní
veletrhy
REGIONTOUR a GO 2013 v Brně – 17.1.2013
výjezdní
zasedání
2012/7/2
Nominace člena a zástupce VUZP do „Platformy pro
budoucí kohezi 2014+“ (sen. I. Bárek, zást.
nominace
M. Vystrčil)
2012/8/2
Nominace člena VUZP do „Prac skupiny pro dialog o
hlubinném úložišti“ (sen. M. Bayerová, zást.
M Vystrčil)
nominace
2012/9/2
Účast členů VUZP na konferenci výborů parlamentů
zemí Visegrádské skupiny pořádaný Výborem pro
územní samosprávu a regionální politiku v Sejmu
Polské republiky a Výborem pro územní správu a
státní správu Senátu Polské republiky – Varšava ve
dnech 28.1. – 29.1.2013 (sen. I. Bárek, J. Horník,
P. Vícha)
výjezdní
zasedání
Seznam záznamů
8. funkčního období do 2012
rok/č. záznamu/č. schůze
Rok 2012
2012/5/25
Senátní tisk č. 320 – Návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.,
a některé další zákony;
2012/6/26
Senátní tisk č. 310 – Návrh senátního návrhu
zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů;
2012/7/28
Senátní tisk č. 384 – Návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů;
2012/8/31
Senátní tisk č. 429 – Návrh zákona o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů.
Ostatní aktivity členů výboru 8. funkční období
I. Bárek
-
člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
-
člen pracovní skupiny týkající se budoucí obhajoby ČR před Evropským soudem
pro lidská práva ve spolupráci s Kanceláří zmocněnce vlády pro zastupování ČR
před tímto soudem za Senátu PČR
-
člen Rady Státního fondu životního prostředí ČR
M. Bayerová
-
zástupce člena v Monitorovacím výboru Programu Zelená úsporám
P. Eybert
-
místopředseda dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
-
člen Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem
Ministerstva pro místní rozvoj ČR za Senát PČR
P. Gawlas
-
zástupce výboru v pracovní skupině zabývající se prací na novele zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
-
zástupce člena Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám
J. Horník
-
člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
-
místopředseda Mandátového a imunitního výboru
-
člen Volební komise
-
člen Stálé delegace PČR do Parlamentního
bezpečnost a spolupráci v Evropě
-
člen v SÚRAO za Senát PČR
-
zástupce člena Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím
právem Ministerstva pro místní rozvoj ČR za Senát PČR
-
člen Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované
evropskými společenstvími na úrovni státu (zřízeno Ministerstvem pro místní
rozvoj)
-
člen v Monitorovacím výboru Programu Zelená úsporám
shromáždění
Organizace
pro
E. Richtrová
-
členka a ověřovatelka Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
-
členka Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání Výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
K. Šebek
-
člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
-
člen Stálé komise Senátu pro podporu demokracie ve světě
-
člen Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí
-
zástupce člena v Radě Státního fondu životního prostředí ČR za Senát PČR
-
člen v Monitorovacím výboru Programu Zelená úsporám
P. Vícha
-
člen Organizačního výboru
-
zástupce člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci
poskytované evropskými společenstvími na úrovni státu (zřízeno Ministerstvem
pro místní rozvoj)
M. Vystrčil
-
člen Rady Státního fondu životního prostředí
-
člen Parlamentní konzultační skupiny pro budoucnost kohezní politiky EU
Ing. Ivo Bárek
předseda
Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí
ZPRÁVA
o činnosti Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR
za rok 2012
(od 1. 1. 2012 do konce 8. funkčního období)
Ve druhém roce 8. funkčního období pracoval 11 členný Výbor pro záležitosti EU Senátu
PČR (dále jen „výbor“) pod vedením senátora Luďka Sefziga, funkci místopředsedů
vykonávali senátoři Miroslav Krejča, Miroslav Škaloud, Josef Táborský a Otakar Veřovský.
Ve své práci ve výboru pokračovali senátorka Jana Juřenčáková a senátoři Zdeněk Besta,
Jaroslav Doubrava, Tomáš Grulich, Václav Koukal a Antonín Maštalíř.
Projednávání „evropské agendy“
Rozdělení odpovědnosti za konkrétní odborné oblasti práva Evropské unie (dále
jen „EU“) jednotlivým členům výboru zůstalo ve druhém roce 8. funkčního období beze
změn.
Výbor je dle § 36 odst. 3 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve
znění pozdějších předpisů, určen příslušným pro projednávání návrhů legislativních aktů
EU, předběžných stanovisek vlády k návrhům legislativních aktů a informací vlády o
stavu jejich projednávání, jakož i projednávání příslušných komunikačních dokumentů.
Výbor na svých 16 schůzích na základě výběru z týdenních přehledů obsahujících
návrhy legislativních aktů a komunikační dokumenty EU projednal celkem 97 evropských
dokumentů, z toho 69 návrhů legislativních aktů a 28 komunikačních dokumentů.
Výbor svým usnesením vzal 26 evropských dokumentů po projednání na vědomí.
Jednalo se o 15 návrhů legislativních aktů a 11 komunikačních dokumentů.
Vzhledem k tomu, že usnesení výboru v evropské agendě nepředstavuje vyjádření
Senátu jako komory Parlamentu, jsou přijatá usnesení výboru pouze doporučením, které
na návrh výboru případně schválí Senát na plenárním zasedání. Od 1. ledna 2012 do
konce 8. funkčního období výbor přijal doporučení k vyjádření Senátu k 71 evropským
dokumentům. Jednalo se o 54 návrhů legislativních aktů a 17 komunikačních dokumentů.
Výbor také využil své možnosti vyplývající z § 119d odst. 4 zákona č. 107/1999
Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, požádat věcně příslušný
výbor či komisi Senátu o stanovisko k projednávanému návrhu legislativního aktu či
komunikačního dokumentu.
Od 1. ledna 2012 do konce 8. funkčního období dožádané orgány na žádost
výboru projednaly celkem 41 evropských dokumentů. Konkrétně se jednalo o Výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu (16 evropských dokumentů), Výbor pro vědu,
vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice (9 evropských dokumentů), Výbor pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (6 evropských dokumentů), Ústavně právní
výbor (4 evropské dokumenty), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (3 evropské
dokumenty), Stálou komisi Senátu pro ochranu soukromí (2 evropské dokumenty), Stálá
komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury (1 evropský dokument).
Výbor se stejně jako v uplynulých letech zabýval Konvergenčním programem
České republiky (senátní tisk č. 339), Zprávou vlády o přejímání legislativních aktů
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2011 (senátní tisk č. 305),
Zprávou o vývoji Evropské unie v roce 2011 (senátní tisk č. 363) a Národním programem
reforem České republiky 2012 (senátní tisk č. 369).
Kromě návrhů legislativních aktů a komunikačních dokumentů EU výbor dále
projednal např.
-
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou
republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou
republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou
republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou,
Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou,
Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou
republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou
republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké
Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou
o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (senátní tisk č. 301),
-
Návrh zákona o evropské občanské iniciativě (senátní tisk č. 321),
-
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č.
107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení
Rady, kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany" (senátní
tisk č. 365),
-
Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č.
107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh
rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro
základní práva na období 2013-2017 (senátní tisk č. 379),
-
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č.
107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení
Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. ?/2012 o programu
výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání
("program Pericles 2020") na nezúčastněné členské státy (senátní tisk č. 436).
Výbor si dále vyslechl:
-
Informaci dánského velvyslance J.E. Ole Emila Moesby o prioritách dánského
předsednictví v Radě EU;
-
Informaci vládního zmocněnce ČR pro zastupování před Evropským soudním dvorem
Martina Smolka;
-
Výroční zprávu Europolu za rok 2011 – za účasti Ivy Petráčkové, vedoucí Národní
jednotky Europolu;
-
Informaci vlády ČR o průběhu a výsledcích vyjednávání Smlouvy o stabilitě,
spolupráci, správě a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiscal Compact) a o
pozici vlády ČR k této Smlouvě – za účasti Ing. Jiřího Schneidera, náměstka ministra
zahraničních věcí, JUDr. Jiřího Georgieva, PhD., zástupce státního tajemníka pro
evropské záležitosti Úřadu vlády a Ing. Tomáše Zídka, náměstka ministra financí;
-
Informaci o přípravě Národního programu reforem ČR pro rok 2012 – za účasti
Vojtěcha Bellinga, státního tajemníka pro evropské záležitosti a vrchního ředitele
sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR;
-
Informaci o aktualizaci Konvergenčního programu ČR pro rok 2012 – za účasti Ing.
Tomáše Zídka, náměstka ministra financí;
-
Informace k projednávání nové podoby schengenské spolupráce v EU, za účasti JUDr.
Jiřího Georgieva, PhD., zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu
vlády, Ing. Lucie Čihákové, ředitelky Odboru evropských politik MZV a Jana Vyčítala,
ředitele Odboru konzulárních koncepcí a metodik MZV;
-
Informaci o Parlamentním shromáždění mezi Evropou a Latinskou Amerikou
(EUROLAT), za účasti poslance evropského parlamentu Edvarda Kožušníka a českého
zástupce v EUROLAT. E. Kožušník prezentoval jednak EUROLAT a dále nástroj
prosazování zájmů EU v Latinské Americe - nadaci EU-LAC.
-
Informaci Adély Šuchmanové, vedoucí Oddělení pro EU KS o Evropské agendě
v Senátu v roce 2011;
-
Informaci Adély Šuchmanové, vedoucí Oddělení pro EU KS o Vyhodnocení dopadu
usnesení Senátu k evropských dokumentům za rok 2011.
Výbor pokračoval v diskusích s odbornou i širokou veřejností a uspořádal:
-
Mezinárodní odborný seminář na téma:
rekonstrukce dokumentů“ (9. března 2012);
„Nové
bezpečnostní
technologie
a
-
Seminář na téma „Nález Ústavního soudu ve věci slovenských důchodů pohledem
ústavního a evropského práva“ (5. dubna 2012). Seminář zahájil předseda výboru
Luděk Sefzig. Dále vystoupil JUDr. Martin Smolek, Ph.D, LL.M., vládní zmocněnec pro
zastupování ČR před soudním dvorem EU s příspěvkem na téma: „Rozsudek Soudního
dvora EU ve věci Landtová a pozice České republiky v tomto řízení“, Mgr. Jiří Král,
vrchní ředitel oddělení koordinace sociálního zabezpečení Ministerstva práce a
sociálních věcí uvedl příspěvek na téma: „Problematika tzv. slovenských důchodů
v právu sociálního zabezpečení“ a JUDr. Lenka Pítrová, CSc., z katedry evropského
práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., z
katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
hovořili na téma: „Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/12 v kontextu předchozí
judikatury Ústavního soudu k problematice tzv. slovenských důchodů a k otázkám
evropské integrace“;
-
Seminář na téma „Aktuální vývoj v hospodářské a měnové unii“ (3. května 2012).
Hlavními řečníky byli Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., vedoucí katedry
evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s příspěvkem o nové
regulaci hospodářské a měnové unie a její dopady na právo a institucionální strukturu
EU, Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan a vedoucí katedry teorie práva a právních
učení a katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který se
zabýval Smlouvou o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv.
fiskálním paktem) a ústavním pořádkem ČR, Ing. Pavel Kohout, Partners, bývalý člen
Národní ekonomické rady vlády představil dopady navrhované regulace hospodářské
a měnové unie na rozpočtovou politiku členských států a RNDr. Luděk Niedermayer,
Deloitte, bývalý viceguvernér České národní banky představil pohled soukromého
sektoru na vývoj v hospodářské a měnové unii a navrhovanou regulaci;
-
Mezinárodní odborný seminář ve spolupráci s institutem Fraunhofer IPK (Institut pro
výrobní zařízení a konstrukční techniku) k tématu nových bezpečnostních technologií
a rekonstrukci dokumentů ( 15. května 2012). Cílem tohoto odborného semináře bylo
představit nové identifikační technologie pro policii a zpravodajské služby a
rekonstrukční technologii pro rekonstrukce zničených nebo poškozených kulturních
statků;
-
Konferenci ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR na téma „Starosti starostů
s evropskými fondy“ (22. června 2012). Cílem konference bylo se seznámit
s analýzou potřeb venkova. Dále se diskutovaly otázky: Co je myšleno pod pojmy
městská a územní dimenze politiky soudržnosti 2014+? Jaké nástroje na jejich
podporu Evropská unie chystá? Jak mohou budoucí programy řešit současné potřeby
českých samospráv? Jak je na tyto výzvy připravena Česká republika? Na konferenci
vystoupili např. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu a Svazu, Josef
Bezdíček, předseda Komory obcí Svazu, Daniel Braun, náměstek ministra pro místní
rozvoj a David Sventek, ředitel Regionální rady NUTS II Moravskoslezsko;
-
Mezinárodní konferenci ve spolupráci s CEBRE na téma „Internacionalizace malých a
středních podniků – stimulace pro růst, tvorbu pracovních míst a inovace“ (28. června
2012). Cílem konference byla konfrontace strategie Evropské komise na podporu
internacionalizace MSP s českou Exportní strategií a dále nalezení doporučení pro
efektivní implementaci Exportní strategie ČR.
-
Simulaci zasedání Evropského parlamentu (26. července 2012). Simulace byla prvním
čtením „Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s
lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí“ z r. 2010. Tato simulace byla, spolu se
simulací krizového zasedání Rady bezpečnosti OSN a procesu Mezinárodního trestního
soudu, součástí týdenní konference pro studenty ve věku 18ti až 26 let (ze 40 zemí
světa), probíhající v Praze od 22. do 27. července 2012, kterou organizovala
nezisková organizace Youth Leadership Europe, o.s.;
V průběhu roku 2012 se uskutečnila další dvě setkání s poslanci Evropského
parlamentu zvolenými za ČR. První z nich bylo pořádáno Výborem pro evropské
záležitosti Poslanecké sněmovny PČR dne 13. dubna 2012 a věnovalo se Směrnici o
energetické účinnosti, stavu čerpání finančních prostředků v rámci operačních programů,
Fiskální úmluvě a Víceletému finančnímu rámci EU pro roky 2014-2020.. Druhé setkání
zorganizoval Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR dne 30. listopadu 2012 ( 9. funkční
období) s tím, že na program bylo zařazeno téma Institucionální změny – zajištění
demokratičtější a efektivnější EU? Dále se diskutovalo nad Víceletým finančním rámcem
EU – aktuální otázky projednávání v EP.
Výbor uspořádal ve dnech 2. – 3. července 2012 výjezdní zasedání do Brna a
Vídně na téma „Vztah evropského a vnitrostátního práva“. V Brně výbor jednal se
zástupkyní Veřejného ochránce práv, kde se seznámil s praktickými poznatky týkajícími
se aplikace zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích
ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). Ve Vídni výbor navštívil Agenturu EU
pro základní práva (FRA) a Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC).
Zahraničně politické aktivity
Výbor v uplynulém roce uskutečnil několik výborových zahraničních cest - do
Německa (28. – 29. 3. 2012), na Kypr (9. – 12. 5. 2012) a do Ruska (24. – 27. 9. 2012).
Cílem cest bylo především navázání osobních kontaktů se zástupci partnerských
parlamentních výborů, výměna názorů na současné problémy EU, prohlubování
partnerství mezi EU a Ruskem. Podrobnější informace lze získat z příslušných zpráv ze
zahraničních cest.
Členové výboru se dále jednotlivě zúčastnili následujících akcí konferenčního
charakteru:
-
Setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské
skupiny na Slovensku (předseda výboru Luděk Sefzig, místopředseda výboru Miroslav
Krejča);
-
Meziparlamentní výborové jednání na téma „Evropský semestr pro ekonomickou
koordinaci v Belgii (předseda výboru Luděk Sefzig)
-
Setkání předsedů výborů pro finanční záležitosti na téma „Víceletý finanční rámec,
daň z finančních transakcí a parlamentní kontrola nové fiskální smlouvy“ v Dánsku
(předseda výboru Luděk Sefzig)
-
Konference na téma „Víceletý finanční rámec a vlastní zdroje EU na léta 2014 – 2020“
v Belgii (předseda výboru Luděk Sefzig)
-
Mimořádné zasedání Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu týkající se
ratifikace Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v ČR ve Francii
(předseda výboru Luděk Sefzig)
-
Neformální setkání k budoucí revizi právního základu EUROPOLu v Belgii (předseda
výboru Luděk Sefzig)
-
XLVII. Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí EU
(COSAC) v Dánsku (předseda výboru Luděk Sefzig a místopředseda výboru Miroslav
Krejča);
-
Setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí EU (COSAC) na
Kypru (předseda výboru Luděk Sefzig);
-
Konference pořádaná Evropskou komisí na téma „Jobs for Europe“ v Belgii (senátor
Antonín Maštalíř);
-
Setkání výborů pro evropské záležitosti zemí V4 v Maďarsku (předseda výboru Luděk
Sefzig);
-
XLVIII. Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí EU
(COSAC) na Kypru (předseda výboru Luděk Sefzig a místopředseda výboru Miroslav
Krejča);
Výbor přijal tyto delegace a politiky:
-
delegaci Výboru pro zahraniční věci Národního rady Slovenské republiky,
-
delegaci Evropského hospodářského a sociálního výboru.
Předseda výboru Luděk Sefzig dále přijal velvyslance Státu Izrael J.E. Yaakov Levy
a velvyslankyni Peruánské republiky J.E. pí. María Susana Landaveri Porturas.
V Praze dne 7. ledna 2013
Schválil: Miroslav Krejča, předseda výboru
Zpracovala: Silvie Mejdrechová, tajemnice výboru
ZPRÁVA O ČINNOSTI
VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU SENÁTU PČR
ZA ROK 2012
1. SLOŽENÍ VÝBORU
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (dále jen „VHZD“)
zasedal v počtu 11 senátorů a to v následujícím složení:
předseda:
Jan Hajda;
místopředsedové:
Vítězslav Jonáš, Jiří Lajtoch, Josef Řihák, Veronika Vrecionová;
členové:
Jiří Bis, Adolf Jílek, Karel Korytář, Petr Pakosta, Jaromír Strnad, Petr
Šilar.
Vzhledem k tomu, že rok 2012 byl rokem volebním, v období od 29. října do
21. listopadu 2012 bylo složení výboru následující:
místopředsedové:
Jiří Lajtoch, Josef Řihák, Veronika Vrecionová;
členové:
Jiří Bis, Karel Korytář, Jaromír Strnad, Petr Šilar.
Ustavující schůzí výboru 21. dne listopadu 2012 začali senátoři pracovat
v následujícím složení:
předseda:
Jan Hajda;
místopředsedové:
Jiří Lajtoch, Josef Řihák, Jaromír Strnad, Veronika Vrecionová;
členové:
Jiří Bis, Petr Bratský, Karel Korytář, Leopold Sulovský, Petr Šilar,
Jan Veleba.
2. LEGISLATIVNÍ ČINNOST VÝBORU
V roce 2012 se výbor sešel na 20 schůzích (z toho 2 schůze v 9. funkčním
období), projednal 106 senátních tisků, a to:
• 60 návrhů zákona;
• 21 mezinárodních smluv a dohod;
• 4 výroční zprávy;
• 18 evropských tisků;
• Konvergenční program České republiky - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
• Národní program reforem České republiky 2012 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
• Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2011 - (zpravodaj senátor
Adolf Jílek).
Dále předmětem jeho jednání bylo:
Informace o aktualizaci „Konvergenčního programu ČR (aktualizace duben 2012)“;
Návrh závěrečného účtu za rok 2011 – kapitola 303 – Senát Parlamentu;
Informace k vázání rozpočtu – kapitola 303 – Senát Parlamentu v roce 2012;
Přehled o příjmech a výdajích kapitoly 303 Senát Parlamentu za leden – březen
2012;
• Informace k dalšímu připravovanému návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony;
• Informace o návrhu rozpočtu na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014
a 2015 kapitoly 303 Senát Parlamentu;
• Přehled o příjmech a výdajích kapitoly 303 Senát Parlamentu za I. pololetí 2012;
• Návrh rozpočtu na rok 2013 kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR;
(9. funkční období):
• Návrh pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2013
•
•
•
•
Návrhy zákonů:
VHZD v roce 2012 projednal níže uvedené návrhy zákona, které jsou v rámci
jednotlivých navrhovatelů uvedeny chronologicky:
předseda vlády ČR:
- o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve
znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
- o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
- o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Jiří Lajtoch);
ministr průmyslu a obchodu ČR:
- o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů - (zpravodaj senátor Jiří
Bis);
- o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Vítězslav Jonáš);
- o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - (zpravodaj senátor Jan Hajda, na
schůzi Senátu senátor Jiří Lajtoch);
- o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony - (zpravodaj senátor Adolf Jílek);
- o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - (zpravodaj senátor Petr
Pakosta);
- o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
- o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
- o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zpravodaj senátor Jiří Bis);
ministr financí ČR:
- návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad
finančním trhem v Evropské unii - (zpravodaj senátor Jiří Lajtoch);
- o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního
rozpočtu České republiky na rok 2012 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
- o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu
soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Josef Řihák);
- o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Jiří
Lajtoch);
- o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - (zpravodaj
senátor Petr Pakosta);
- o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - (zpravodaj senátor
Jiří Lajtoch);
- o pojistném na důchodové spoření - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
- o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (zpravodaj senátor Petr Šilar);
- o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků
veřejných rozpočtů - (zpravodaj senátor Jiří Lajtoch);
- o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - (zpravodaj
senátorka Veronika Vrecionová);
- o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony - (zpravodaj senátor Jaromír
Strnad);
- o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - (zpravodaj senátor Jiří
Lajtoch);
- o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Karel Korytář);
- o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zpravodaj senátor Adolf Jílek);
- o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zpravodaj senátor Petr Pakosta);
(9. funkční období):
- o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků
veřejných rozpočtů - (zpravodaj senátor Jiří Lajtoch);
ministr zemědělství ČR:
- o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Jan
Hajda);
- o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné
osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších
předpisů - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
- o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění
pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj
senátor Josef Řihák);
- návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
- (zpravodaj senátor Jan Hajda);
ministr dopravy ČR:
- o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - (zpravodaj
senátor Jiří Lajtoch);
- o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (zpravodaj senátor Karel Korytář);
ministr životního prostředí ČR:
- návrh zákona o ochraně ovzduší - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
- návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (zpravodaj senátor Jiří Bis);
ministr spravedlnosti ČR:
- návrh občanského zákoníku - (zpravodaj senátor Petr Pakosta);
ministr vnitra ČR:
- o kontrole (kontrolní řád) - (zpravodaj senátor Vítězslav Jonáš);
- o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony(zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
ministr/yně práce a sociálních věcí ČR:
- o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
(9. funkční období):
- o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a
některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony- (zpravodaj senátor Jan Hajda);
ministr pro místní rozvoj ČR:
- o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé související zákony- (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
- o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o
vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
ministryně kultury ČR:
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi) - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
senátní návrhy zákona schválené v Poslanecké sněmovně:
- kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek,
který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
- o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění
pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Karel Korytář, na schůzi Senátu senátor Jiří
Lajtoch);
návrhy senátních návrhů zákona:
- senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění
pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Josef Řihák);
- senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
- senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů - (zpravodaj senátor Jiří
Lajtoch);
- senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
- senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického
štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) - (zpravodaj
senátor Jiří Bis);
- senátora Vítězslava Jonáše a dalších, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č.
420/2011 Sb. - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
- senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších, kterým se mění zákony
související se zavedením karty sociálních systémů - (zpravodaj senátor Josef Řihák);
(9. funkční období):
- senátorky Veroniky Vrecionové a dalších, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj
senátor Petr Šilar);
poslanecké návrhy zákona či návrhy poslanců:
- o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
- o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Petr Pakosta);
- o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátorka Veronika
Vrecionová);
- o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění
pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
(9. funkční období):
- o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj
senátor Jan Hajda, na schůzi Senátu senátor Josef Řihák);
zástupce Moravskoslezského kraje:
- o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (zpravodaj senátor Jan Hajda).
Mezinárodní smlouvy a dohody:
VHZD doporučil Senátu k ratifikaci řadu smluv a dohod, a to:
navrhovatel – ministr financí ČR:
- Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bridgetownu
dne 26. října 2011 - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
- Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje
Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v
Praze dne 8. prosince 2011 - (zpravodaj senátor Adolf Jílek);
- Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v
daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011 (zpravodaj senátor Vítězslav Jonáš);
- „Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu
mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8.
června 2006 v Praze", který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012 - (zpravodaj
senátor Jan Hajda);
- změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce
Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137 a č.138 ze dne 30. září 2011
- (zpravodaj senátor Vítězslav Jonáš);
- Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v
Bogotě dne 22. března 2012 - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
- Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla
podepsána v Praze dne 25. dubna 2012 - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
- změna Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů
Mezinárodního měnového fondu ze dne 10. listopadu 2010 číslo 66-2 o reformě Výkonné
rady - (zpravodaj senátor Josef Řihák);
(9. funkční období):
- Smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k této smlouvě, které byly
podepsány v Panamě dne 4. července 2012 - (zpravodaj senátor Josef Řihák);
- "Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje
Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího
zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4.
prosince 1995", který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012 - (zpravodaj senátor
Jaromír Strnad);
navrhovatel – ministr dopravy ČR:
- Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých
službách - (zpravodaj senátor Karel Korytář);
- Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě (zpravodaj senátor Petr Pakosta);
- Hostitelská dohoda týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České
republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS) (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
- Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím
a Protokol doplňující Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel - (zpravodaj
senátor Petr Pakosta);
- Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o
změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o
leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách,
podepsaná v Praze dne 23. května 1997 - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
- Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním
ropnými palivy z roku 2001 (úmluva BUNKERS) - (zpravodaj senátor Adolf Jílek);
- Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi
vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě,
podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské
Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsaná v Jeruzalémě
dne 24. dubna 1991 - (zpravodaj senátor Karel Korytář);
- Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční
dopravě - (zpravodaj senátor Petr Šilar, na schůzi výboru i Senátu senátor Jaromír
Strnad);
- Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími
členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na
straně čtvrté o letecké dopravě a Doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na
straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně,
Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a
Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě - (zpravodaj senátor Vítězslav
Jonáš);
navrhovatel – ministr průmyslu a obchodu ČR:
(9. funkční období):
- změny Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 a Úmluvy Mezinárodní
telekomunikační unie z roku 2010 včetně prohlášení a výhrad učiněných Českou
republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006 a v roce 2010 - (zpravodaj
senátoru Jiří Bis, na schůzi Senátu senátor Jaromír Strnad);
Výroční zprávy:
VHZD v roce 2011 projednal výroční zprávy:
- výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2011 - (zpravodaj senátor Petr
Šilar);
- výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2011 (zpravodaj senátor Petr Šilar);
- výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2011 - (zpravodaj senátor
Karel Korytář);
- výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 - (zpravodaj senátor
Karel Korytář).
Evropské tisky:
Následující skupina senátních tisků, kterými se VHZD zabývá, jsou tisky Evropské
unie. VHZD je k jejich projednání dožádán Výborem pro záležitosti Evropské unie Senátu.
V roce 2012 došlo k projednání následujících dokumentů:
- Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně
směrnice 2008/7/ES - (zpravodaj senátor Adolf Jílek);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj
transevropské dopravní sítě (zpravodaj senátor Petr Pakosta);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských
telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES - (zpravodaj senátor
Petr Pakosta);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení
Evropy (zpravodajové senátoři Jiří Bis a Petr Pakosta);
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské
energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES - (zpravodaj senátor
Jiří Bis);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé
platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky (zpravodaj senátor Jan Hajda);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace
trhů se zemědělskými produkty ("nařízení o jednotné společné organizaci trhů") (zpravodaj senátor Jan Hajda);
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) - (zpravodaj senátor Jan
Hajda);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování
společné zemědělské politiky - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č.
73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013 - (zpravodaj
senátor Jan Hajda);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti,
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních
ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1084/2006 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se
Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o
zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
- Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů – Energetický plán do roku 2050 - (zpravodaj
senátor Jiří Bis);
- Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro
výzkum a odbornou přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020 - rámcový
program pro výzkum a inovace - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s
cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně
směrnice 98/26/ES - (zpravodaj senátor Adolf Jílek);
- Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na
rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období
2012-2015 - (zpravodaj senátor Jiří Bis);
- Návrh směrnice EP a Rady, kterou se zakládá rámec pro ozdravení a řešení problémů
úvěrových institucí a investičních společností a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS
a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES
a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010) - (zpravodaj senátor Karel Korytář);
(9. funkční období):
- Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální
bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské
investiční bance Akce pro stabilitu, růst a zaměstnanost - (zpravodaj senátorka Veronika
Vrecionová);
- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z
finančních transakcí - (zpravodaj senátor Karel Korytář).
Jako příklad legislativní činnosti výboru lze uvést níže uvedené návrhy zákona.
Prvním z nich je návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), jehož navrhovatelem byla
ministryně kultury ČR Alena Hanáková. Jako cíl zákona bylo uvedeno nejen zmírnění
následků některých majetkových křivd spáchaných komunistickým režimem v období let
1948 až 1989, ale i vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a
náboženskými společnostmi jako předpokladu obnovení jejich majetkové základny tak,
aby církve a náboženské společnosti dosáhly svobodného a nezávislého postavení ve
společnosti.
Návrh zákona byl přikázán jako garančnímu VHZD, dále pak Ústavně-právnímu
výboru a Výboru pro vědu, vzdělávání, lidská práva a petice. Všechny tři výbory
doporučily tento návrh zákona zamítnout. Návrh zamítnout byl taktéž přijat plénem
Senátu.
Hlavní důvody, které zpravodaje VHZD vedly k návrhu doporučit tento návrh
zákona zamítnout, byly:
- nerovnost mezi fyzickými osobami a církvemi;
- od roku 1782 byl majetek pod patronátní kontrolou nebo přímým dohledem státu, zde
návrh zákon navrací více práv, prolamuje hranici února 1948;
- návrh ruší Masarykovu a Švehlovu I. pozemkovou reformu a ruší zákon č. 142/14947
Sb., o revizi první pozemkové reformy, svobodně zvoleného parlamentu;
- v roce 1919 přihlásily církve k pozemkové reformě 58 tis. ha zemědělské půdy a 177
tis. ha lesa, v roce 1947 to bylo 24 tis. ha zemědělské půdy a 150 tis. ha lesa;
- předmětem zákona jsou i církve, které vznikly po roce 1990 a žádná křivda jim
nemohla být způsobena, což je vážná kolize s Ústavou;
- půda, který má být vydávána, je na rozdíl od minulého stavu neošetřená, její prodej je
osvobozen od daně z převodu nemovitosti;
- nesmyslně vysokými cenami (44,- Kč/m2 zemědělské půdy a 28,- Kč/m2 lesa) je celý
projekt nadhodnocen o 54 mld. Kč.
Dalším zákonem je Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů, jehož navrhovatelem byl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
Důvodem předložení návrhu zákona byla implementace směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a následné
zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Hlavním záměrem návrhu zákona je dle
předkladatele: nastavit dlouhodobě stabilní a životaschopné podmínky podpory výroby
energie z obnovitelných zdrojů na dobu minimálně do roku 2020; nastavit podmínky
podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů pro investory s přiměřenými cenovými
dopady na konečné spotřebitele energie; odstranit nedostatky, které obsahuje současný
zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, jež by mohly vést ke značným dopadům
do ceny elektřiny pro konečné spotřebitele; odstranit nerovnosti ve vztahu na zavedený
systém podpory jiných než obnovitelných zdrojů, především pak druhotných zdrojů a
kombinované výroby elektřiny a tepla.
Návrh zákona byl přikázán jako garančnímu VHZD, dále pak Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Oba dva výbory doporučily návrh zákona
vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, k čemuž se přiklonilo i plénum
Senátu.
Největší nedostatky návrhu zákona, které vedly zpravodaje výboru k vypracování
komplexního pozměňovacího návrhu, se týkaly zavedení provozní podpory tepla
z obnovitelných zdrojů, což je oblast vykazující řadu závažných chyb a nepřesností, které
by měly být napraveny při dalším projednávání. Pokud by k nápravě nedošlo, mohly by
nastat následující rizika: pravděpodobné dopady do ceny elektřiny; možné dopady do
státního rozpočtu; realizace křížové dotace tepla z OZE z ceny elektřiny; neschválení
schématu podpory Evropskou komisí z důvodu uplatnění křížové dotace v rozporu
s pravidly poskytování veřejné podpory; nebyla by zajištěna vymahatelnost práv a
povinností zúčastněných subjektů; nerealizovatelnost některých ustanovení z důvodu
nezavedení příslušných zmocnění pro Energetický regulační úřad a Operátora trhu, jež
mají vykonávat „regulaci“ a „správu“ provozní podpory tepla z OZE; možné komplikace
při uplatňování zákona plynoucí z nejednoznačných a nedořešených formulací.
VHZD se taktéž zabýval i doporučením pro doporučení Rady k národnímu
programu reforem České republiky na rok 2012 a stanoviskem Rady ke konvergenčnímu
programu České republiky na období 2012–2015. Jedná se o hospodářsko-politická
doporučení, a to včetně doporučení v oblasti sociálních věcí a vzdělávání, vypracovaná
Evropskou komisí po vyhodnocení českého Národního programu reforem a
Konvergenčního programu v rámci tzv. evropského semestru v kontextu plnění národních
cílů strategie EU2020. V návrhu Komise doporučuje, aby ČR v období 2012 - 2013
provedla tato opatření:
1. Zabezpečit naplánovaný pokrok směrem k včasné nápravě nadměrného schodku. Za
tímto účelem v plném rozsahu splnit rozpočet na rok 2012 a upřesnit opatření trvalé
povahy nezbytná na rok 2013 tak, aby se dosáhlo ročního průměrného strukturálního
přizpůsobení stanoveného v doporučení Rady v rámci postupu při nadměrném schodku.
Dále zabezpečit odpovídající úsilí o strukturální přizpůsobení s cílem dosáhnout
dostatečného pokroku směrem ke střednědobému cíli, včetně splnění výdajového
kritéria; v této souvislosti zamezit plošným škrtům, zajistit prorůstové výdaje a
vystupňovat úsilí o zlepšení efektivity veřejných výdajů; využívat dostupný prostor k
takovým zvyšováním daní, jimiž by byl minimálně dotčen růst. Přesunout vysokou úroveň
zdanění práce na zdanění v oblasti bydlení a životního prostředí. Zmenšit rozdíly v
daňovém zacházení se zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. Přijmout
opatření ke zlepšení výběru daní, k zamezení daňových úniků a ke zlepšení dodržování
daňových předpisů, včetně zavedení jediného inkasního místa pro všechny druhy daní.
2. Zavést další změny ve veřejném důchodovém systému k zajištění jeho dlouhodobé
udržitelnosti. Přehodnotit plány umožňující předčasný odchod z trhu práce. Zajistit
širokou účast mladších pracovníků v plánovaném fondovém systému ke zlepšení
přiměřenosti důchodů.
3. Přijmout další opatření k podstatnému zvýšení dostupnosti cenově přístupných a
kvalitních předškolních zařízení péče o dítě.
4. Posílit veřejné služby zaměstnanosti zvýšením kvality a efektivity odborné přípravy,
pomoci při hledání zaměstnání a individualizovaných služeb, včetně externě zadaných
služeb.
5. Naléhavě přijmout a provést služební zákon s cílem podpořit stabilitu a efektivitu
veřejné správy a zamezit porušování předpisů. Zajistit odpovídající provádění nového
zákona o zadávání veřejných zakázek. Vyřešit otázku anonymní držby akcií. Zajistit
správné provádění v souvislosti s fondy EU a posílit boj proti korupci.
6. Přijmout nezbytné právní předpisy k vytvoření transparentního a jasně vymezeného
systému hodnocení kvality vysokých škol a výzkumných ústavů. Zabezpečit, aby
financování bylo udržitelné a vázané na výsledky hodnocení kvality. Vytvořit rámec pro
hodnocení zaměřený na zlepšení v oblasti povinné školní docházky.
Výbor k materiálu u přijal stanovisko, v němž je mimo jiné uvedeno, že:
1. považuje evropský semestr za vhodný nástroj koordinace hospodářských politik
členských států Unie, který může pomoci dosáhnout cílů stanovených ve strategii
EU2020;
2. zastává názor, že dluhová krize v Evropské unii se nejenom negativně odráží na
ekonomické situaci jednotlivých členských států, ale ohrožuje i stabilitu eurozóny a EU
jako celku;
3. konstatuje, že i přes intensivní úsilí všech orgánů EU, včetně Komise a Rady se zatím
nedaří najít trvalé řešení problémů a rychlé východisko z krize, i když postupná fiskální
konsolidace pokračuje;
4. klade z navrhovaných doporučení pro ČR důraz zejména na:
- splnění rozpočtu na rok 2012 v plném rozsahu a na zabezpečení včasné nápravy
nadměrného schodku, přičemž poukazuje na problém udržitelnosti rozpočtové
konsolidace spočívající převážně na plošných škrtech bez prorůstových opatření, a to jak
ve fiskální, tak v daňové oblasti;
- snížení disproporce mezi daňovými povinnostmi zaměstnanců a OSVČ;
- snížení daňových úniků a zlepšení výběru daní, zvýšení efektivity veřejné správy,
optimální fungování řídících a kontrolních systémů při využívání fondů EU a stabilizaci
státních zaměstnanců služebním zákonem.
V rámci 19. schůze, a to ve dnech 22. – 23. února 2012 proběhlo výjezdní zasedání
výboru na Třebíčsko. Senátoři jednali s vedením společnosti TTS – teplárna SEVER,
s vedením závodu TEDOM a.s., s vedením bioplynové stanice Hrotovice i s představiteli
Jaderné elektrárny Dukovany na téma: „Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany“.
Samotné zasedání VHZD, které se uskutečnilo v prostorách elektrárny a kterému
předcházela tisková konference, bylo na témata: “Energetický road map 2050“
(k problematice vystoupil náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR František Pazdera)
a „Zátěžové zkoušky Jaderné elektrárny Dukovany (k problematice vystoupila
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová).
Senátoři dále jednali se zástupci platformy Energetické Třebíčsko, a to na téma:
„Rozvoj jaderného regionu“.
Na závěr výjezdního zasedání proběhlo jednání s vedením obce Dukovany na
téma: „Spolupráce obce s Jadernou elektrárnou Dukovany“.
Na již tradičním výjezdním zasedání výboru do České národní banky, které je pro
práci výboru významné nejen z legislativní stránky, jednali senátoři s viceguvernérem
České národní banky Mojmírem Hamplem a členy Bankovní rady na témata:
„Makroekonomická situace a její předpokládaný vývoj“ a „Vývoj ve finančním sektoru a
finanční stabilita v České republice“. Zasedání se uskutečnilo 14. dubna v rámci
24. schůze výboru.
3. PODVÝBORY VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU
Významnou roli v práci výboru hrají jím zřízené podvýbory. Detailně se zabývají
dokumenty, které poté projednává výbor. Tak tomu bylo např. při projednávání tisků EU
pod souhrnným názvem Nástroj pro propojení Evropy v oblasti energetiky a Nástroj pro
propojení Evropy v oblasti dopravy. Členy uvedených podvýboru jsou nejen členové
VHZD, ale i senátoři z jiných senátních výborů.
Podvýbor pro energetiku
Tento podvýbor, který se v roce 2012 sešel na 5 schůzích, pracoval v počtu 11
senátorů v následujícím složení:
předseda:
Jiří Bis;
místopředsedové:
Adolf Jílek, Vítězslav Jonáš;
členové:
Marta Bayerová, Jiří Čunek, Jaroslav Doubrava, Vladimír Dryml,
Miroslav Krejča, Petr Pakosta, Soňa Paukrtová, Miroslav Škaloud.
Podvýbor projednal následující návrhy zákona:
- o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů;
- o ochraně ovzduší;
- o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
Tisky EU, jimiž se podvýbor zabýval, byly:
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské
energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES;
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení
Evropy;
- Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů – Energetický plán do roku 2050;
- Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro
výzkum a odbornou přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020 - rámcový
program pro výzkum a inovace.
V rámci jednání podvýboru proběhla diskuse na téma: „Novela zákona o
podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a její dopady v praxi“ či
„Role ČEZ a.s. v budoucnosti české energetiky“.
V rámci schůze podvýboru dne 22. října
přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, která
Desnou v okrese Šumperk. Je plně automatizovaná a
potřeba jen 29 zaměstnanců. Roku 2005 byla dokonce
proběhlo výjezdní zasedání do
se nachází se obce Loučná nad
k jejímu každodennímu provozu je
zařazena mezi 7 divů ČR.
VHZD na své ustavující schůzi den 21. listopadu 2012 opět zřídil Podvýbor pro
energetiku, který bude v 9. funkčním období zasedat v následujícím složení:
předseda:
Jiří Bis;
místopředsedové:
Jaromír Strnad, Veronika Vrecionová;
členové:
Marta Bayerová, Petr Bratský, Jiří Čunek, Jaroslav Doubrava,
Vladimír Dryml, Miroslav Krejča, Miroslav Škaloud.
Ustavující schůze tohoto podvýboru se uskutečnila 18. prosince 2012.
Podvýbor pro dopravu
Druhý z podvýborů, Podvýbor pro dopravu, který se v roce 2012 sešel
na 3 schůzích, pracoval v počtu 10 senátorů v tomto složení:
předseda:
Petr Pakosta;
místopředsedové:
Karel Korytář, Miroslav Nenutil;
členové:
Ivo Bárek, Petr Bratský, Vítězslav Jonáš, Václav Koukal, Jiří Lajtoch,
Karel Šebek, Veronika Vrecionová.
Podvýbor se zabýval následujícími návrhy zákona:
- o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
- o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony;
- návrh senátního návrhu zákona, který se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů.
Tisky EU, kterými se podvýbor zabýval, byly následující:
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj
transevropské dopravní sítě;
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských
telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES;
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení
Evropy.
V rámci jednání podvýboru proběhly diskuse na téma: „Ředitelství silnic a dálnic,
hospodaření organizace a realizace veřejných zakázek“, „Vyhodnocení platnosti senátní
novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích platné od 1. 8.
2011 (zejména týkající se bodového systému, povinné výměny řidičských průkazů,
měření rychlosti obecní policií, zimní výbavy, nová úprava sankcí za přestupky)“, či
„Způsoby měření rychlosti na dálnicích Policií ČR“.
Proběhla i prezentace senátního dopravně - preventivního projektu "PŘEŽIJ – linka
života 112" - Mobility club v roce 2011.
VHZD na své ustavující schůzi den 21. listopadu 2012 opět zřídil Podvýbor pro
dopravu, který bude v 9. funkčním období zasedat v následujícím složení:
předseda:
Petr Bratský;
místopředsedové:
Karel Korytář, Radko Martínek;
členové:
Ivo Bárek, Pavel Eybert, Miroslav Krejča, Jiří Lajtoch, Jan Látka,
Miroslav Nenutil.
Ustavující schůze tohoto podvýboru se uskutečnila 6. prosince 2012.
4. ZAHRANIČNÍ CESTY
Ve dnech 23. – 27. dubna 2012 uskutečnila delegace výboru (Jan Hajda, Vítězslav
Jonáš, Jiří Bis a Karel Korytář) pracovní cestu do Litevské republiky, Lotyšské republiky a
Estonské republiky.
Termín byl zvolen na žádost zástupců Česko-Pobaltské obchodní komory s tím, že
senátní delegace, mimo jednání se svými partnery a zástupci ministerstev ve všech třech
zemích, podpoří podnikatelskou misi, a to formou účasti na obchodních fórech ve
Vilniusu, Rize a Tallinnu. Mise byla složená ze zástupců českých firem a také jednotlivých
krajů a měst. Obchodní a regionální prezentace se uskutečnila formou tematických
seminářů, zaměřených mj. na obnovitelné zdroje energie, biotechnologie, úspory tepla a
nové technologie ve stavebnictví, vodní a odpadové hospodářství, technické vzdělávání
aj., došlo také k přímým kontaktním jednáním českých a lotyšských partnerů. Pro další
úspěšně se rozvíjející obchodní spolupráci, zejména pro nastartování investic či
společného podnikání, bylo jistě přínosné, že součástí mise byli i zástupkyně Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR a také reprezentant České exportní banky.
Hlavní témata, která senátní delegace se zástupci parlamentů a ministerstev
projednávala: vzájemná spolupráce obou zemí v rámci států EU, dopad finanční krize na
ekonomiku zemí a související úsporná opatření, přijetí eura, energetická politika (jaderná
energetika, obnovitelné zdroje energie - solární elektrárny, bioplynové stanice), společná
zemědělská politika či dopravní infrastruktura.
V Litevské republice byla delegace přijata místopředsedou Seimu Česlovasem
Juršėnasem, jednala s předsedou výboru Seimu pro otázky venkova Edmundasem
Pupinisem a členy výboru a s předsedou hospodářského výboru Seimu Dainiusem
Budrysem a členy výboru. Uskutečnila se i jednání s náměstkem ministra dopravy a
spojů Rimvydasem Vaštakasem, s náměstkem ministra zemědělství Mindaugasem
Kuklieriusem, s náměstkem ministra hospodářství Giedriusem Kadziauskasem a
s náměstkem ministra energetiky Žygimantasem Vaičiūnasem.
V Lotyšské republice proběhlo přijetí místopředsedou Saeima Andrejsem
Klemenţjevsem, uskutečnila se setkání s předsedou Výboru pro ekonomiku, zemědělství,
životní prostředí a regionální politiku Vjačeslavsem Dombrovskisem, s místopředsedou
výboru Jānisem Duklavsem a členy výboru, s předsedou Skupiny pro meziparlamentní
styky s Českou republikou Sergejsem Dolgopolovsem a členy skupiny a se státním
tajemníkem Ministerstva ekonomiky Jurisem Pūcem.
V Estonské republice delegaci přijala předsedkyně Riigikogu Ene Ergma, delegace
jednala s předsedou Estonsko-české parlamentní skupiny Tonisem Koivem a členy
skupiny; s předsedou Hospodářského výboru Riigikogu Arto Aasem a členy výboru a se
členem Zemědělského výboru Riigikogu panem Andre Seppem.
Ve dnech 10. – 12. října 2012 uskutečnila delegace výboru (Jiří Lajtoch, Jaromír
Strnad a Veronika Vrecionová) pracovní cestu do Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska.
Hlavními body jednání ve Sněmovně lordů, tj. v Horní komoře britského
parlamentu, byly vývoj v eurozóně, dopad finanční krize na ekonomiku zemí a související
úsporná opatření, energetická politika, společná zemědělská politika, rozvoj dopravní
infrastruktury a řešení dopravní situace ve velkých městech. Senátoři se také zúčastnili
jednání na ministerstvu zemědělství, ministerstvu dopravy, Česko-britské obchodní
komoře a setkání britských podnikatelů v zemědělství a potravinářství, které se koná
každoročně na nejstarší britské zemědělské univerzitě v Cirencester.
Ve Sněmovně lordů britského parlamentu jednali senátoři se členy podvýboru pro
vnitřní trh, infrastrukturu a zaměstnanost (Baroness O'Cathain, Lord Haskel, Lord Wilson
of Tillyorn), s Lordem Harrisonem, předsedou Výboru pro ekonomické a finanční
záležitosti, se členy podvýboru pro zemědělství, rybářství, životní prostředí a energetiku
(Baroness Parminter, Lord Cameron of Dillington, Lord Whitty, Earl of Caithness a Lord
Renton of Mount Harry).
Proběhla i jednání s experty Ministerstva zemědělství, s předsedou Česko-britské
obchodní komory se sídlem v Londýně Ladislavem Hornanemči s ředitelem Odboru pro
regionální a místní dopravu britského Ministerstva dopravy Johnem Dowiem
Senátoři se taktéž zúčastnili 14. výročního zasedání nejvýznamnějších britských
podnikatelů v oblasti zemědělství a potravinářství, které se konalo v Královské
zemědělské akademie, což je nejstarší zemědělská univerzita ve Velké Británii.
Ve dnech 2. – 7. prosince 2012 uskutečnila delegace výboru (Jan Hajda, Veronika
Vrecionová a Jiří Bis) v čele s 1. místopředsedkyní Senátu Alenou Gajdůškovou pracovní
cestu do Brazilské federativní republiky.
Hlavními tématy jednání v Riu de Janeiru, Brasílii a Sao Paulu byly možnosti
zintenzivnění vzájemné ekonomické spolupráce, zvýšení obchodní výměny a též možnosti
spolupráce v oblasti vysokého školství, vědy a v dalších oborech. Brazilská strana
přikládala pracovní návštěvě patřičný význam. Senátní delegace byla přijata na
nejvyšších místech státní správy, mj. na Ministerstvu zahraničí, Ministerstvu zemědělství,
v Senátu Brazilské federace a též v nejdůležitějších průmyslových svazech a finančních
institucích.
V Rio de Janeiru jednali senátoři s představiteli Federace pro průmysl a obchod
státu Rio de Janeiro, s představiteli Konfederaci národního obchodu státu Rio de Janeiro,
s představiteli Národní banky ekonomického a sociálního rozvoje a setkali se s honorární
konzulkou ČR v Rio de Janeiru paní Diamantine Sobotka a jejím manželem Freddy
Sobotkou.
V hlavním městě Brasília proběhla jednání s představiteli firmy Embraer,
s představiteli Brazilského podniku zemědělského výzkumu Embrapa, s představiteli
Národní konfederace průmyslu a jednání s 1. náměstkem ministra zahraničních věcí
Brazílie Ruy Nogueirou. Delegaci přijal ministr zemědělství Brazílie Mendes Ribeiro Filho.
Senátoři jednali taktéž se svými brazilskými partnery, a to s předsedou zahraničního
výboru Senátu Brazílie Cristovam Buarque a předsedou Skupiny přátelství Senátu Brazílie
– ČR Luiz Henrique da Silveira. Zástupci VHZD se setkali s představiteli Centrální banky
Brazílie a 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková s rektorem Univerzity Brasília
Ivanem Marquesem Toledem a s ředitelem pro institucionální spolupráci Národní rady pro
vědu Manoelem Barralem Nettem.
V Sao Paulu proběhlo jednání s představiteli na saopaulské burzy Bovespa, s
představiteli Svazu výrobců etanolu (UNICA) s tajemníkem státu Sao Paulo pro
metropolitní dopravu Jurandirem F. R. Fernandesem či s prorektorem Saopaulské
univerzity pro mezinárodní vztahy Adneiem Melgesem de Andrade. Senátoři se setkali
s většinovým majitelem firmy Centroprojekt do Brasil Vladimírem Kudelou.
5. KONFERENCE, PŘIJETÍ, SETKÁNÍ
VHZD v rámci své činnosti spolupořádal rovněž řadu konferencí, seminářů,
odborných setkání, podílel se na uspořádání kulturních akcí v rámci „práce“ Senátu.
Členové výboru se taktéž účastnili akcí, pořádaných v roce 2012 jak na půdě Senátu, tak
i mimo ni.
Akce na půdě Senátu PČR
24. ledna – setkání předsedy VHZD Jana Hajdy se zástupci Česko-Pobaltské obchodní
komory;
21. února - Workshop Eufores „Národní akční plány pro energetickou účinnost a
obnovitelné zdroje energie – implementace a perspektiva v ČR“ (senátor Jiří Bis);
29. února - setkání předsedy VHZD Jana Hajdy s představenstvem Komory pro
hospodářské styky se SNS;
29. února - oficiální setkání 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky s
mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Ruské federace v ČR J.E. Sergejem
Borisovičem Kiseljovem a představiteli českých exportérů do Ruské federace (senátoři Jiří
Bis, Karel Korytář, Jaromír Strnad);
14. března - jednání s delegací Výboru pro zemědělství, lesnictví, potravinářský průmysl
a specifické služby Poslanecké sněmovny Rumunska vedenou jeho předsedou Adrianem
Radulascu/em (senátoři Jan Hajda, Adolf Jílek, Jaromír Strnad, Petr Šilar)
20. března - setkání senátora Petra Pakosty s finančními experty Ministerstva financí
Vietnamu
23. března - oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou pro delegaci
Parlamentu Srí Lanky (senátor Jan Hajda)
26. března - oficiální přijetí ministra průmyslu, malého a středního podnikání a podpory
investic
Alžírské
demokratické
a
lidové
republiky
Mohameda
Benmeradiho
místopředsedkyní Senátu PČR Alenou Palečkovou (senátor Jaromír Strnad)
3. dubna - konference pořádaná předsedou Senátu Milanem Štěchem na téma:
„Hospodářská situace České republiky a její výhled“ (senátor Jiří Bis)
12. dubna - oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Litevské
republiky v České republice J.E. Aurimase Taurantase 1. místopředsedou Senátu PČR
Přemyslem Sobotkou (senátoři Jan Hajda, Vítězslav Jonáš, Jiří Bis a Karel Korytář)
12. dubna - oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Lotyšské
republiky v České republice J.E. Kasparse Ozolinše 1. místopředsedou Senátu PČR
Přemyslem Sobotkou (senátoři Jan Hajda, Vítězslav Jonáš, Jiří Bis a Karel Korytář)
12. dubna - oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Estonské
republiky v České republice J.E. Lembita Uibo 1. místopředsedou Senátu PČR Přemyslem
Sobotkou (senátoři Jan Hajda, Vítězslav Jonáš, Jiří Bis a Karel Korytář)
24. dubna - diskusní setkání senátora Petra Pakosty s německými účastníky semináře
pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní –
Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk, Nordrhein-Westfalen)
14. května - oficiální setkání delegace VHZD s delegací Výboru pro zemědělství a lesy
Národního shromáždění Bulharské republiky, vedenou jeho předsedkyní Desislavou
Tanevou (senátoři Jan Hajda, Jaromír Strnad a Petr Šilar )
15. května - konference vysokorychlostní železnice v EU a ČR pořádaná předsedou
Senátu PČR Milanem Štěchem (senátor Petr Pakosta)
28. června - setkání předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha se zástupci Mezinárodní
automobilové federace (FIA) (senátor Petr Pakosta)
17. července - jednání s Klárou Cetlovou, ředitelkou odboru pro finanční trhy Ministerstva
financí ČR Klárou Cetlovou, týkající se návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady
zřizující rámec pro ozdravení a řešení krizí úvěrových institucí a obchodníků s cennými
papíry – Rámec krizového řízení (senátoři Jan Hajda, Petr Pakosta a Karel Korytář)
23. července – diskusní setkání pořádané senátorkou Veronikou Vrecionovou k
problematice těžby černého uhlí metodou zplynování a legislativní změny ve vztahu k
zákonům č. 44/1988 Sb., a zákon č. 62/1988 Sb., (horní a geologický zákon)
8. srpna – tisková konference VHZD k návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
(senátor Jan Hajda)
15. srpna – vystoupení předsedy VHZD Jana Hajdy k návrhu zákona o majetkovém
vyrovnání s církvemi do Českém rozhlasu
18. září - diskusní setkání senátora Jiřího Bise s německými účastníky semináře
pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní –
Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk, Nordrhein-Westfalen)
25. září - diskusní setkání senátora Karla Korytáře s německými účastníky semináře
pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní –
Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk, Nordrhein-Westfalen)
26. září - přijetí poslance Parlamentu, parlamentního náměstka ministra zahraničních
věcí a parlamentního náměstka ministra pro rozvoj společnosti, mládeže a
tělovýchovy Singapurské republiky pana Sam Tan Chin Siong místopředsedkyní Senátu
PČR paní Alenou Gajdůškovou (senátor Jaromír Strnad)
27. září – pracovní setkání senátorky Veroniky Vrecionové s náměstkem ministra
zahraničních věcí ČR Tomášem Dubem
9. října - diskusní setkání senátora Adolfa Jílka s německými účastníky semináře
pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní –
Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk, Nordrhein-Westfalen)
25. října - pracovní setkání na téma: Energetické úspory budov metodou EPC - podpora a
rozvoj projektů energetické revitalizace budov v majetku státu spolupořádané
Podvýborem pro energetiku VHZD (senátor Jiří Bis)
6. listopadu - diskusní setkání senátora Karla Korytáře s německými účastníky semináře
pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní –
Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk, Nordrhein-Westfalen)
15. listopadu - Panelová diskuse na téma:"Spotřební daň na víno a její dopady na
podnikatelské prostředí“ spojená s prezentací svatomartinských vín, spolupořádaná VHZD
(senátor Jiří Lajtoch)
20. listopadu – oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Brazilské
federativní republiky v ČR J.E. pana George Monteiro Prata místopředsedkyní Senátu PČR
Alenou Gajdůškovou (senátoři Jan Hajda, Veronika Vrecionová a Jiří Bis)
7. prosince - předání ocenění Cena Inovace roku, spolupořádané VHZD (senátor Petr
Bratský)
Zástupci VHZD se taktéž zúčastnili řady již tradičních setkání senátorek a senátorů
pořádaných v Senátu, a to se zástupci diplomatického sboru, s představiteli sdělovacích
prostředků, s vedoucími Zastupitelských úřadů ČR či s vedoucími obchodněekonomických úseků Zastupitelských úřadů ČR.
Akce mimo Senát PČR
12. ledna – zahájení veletrhu Go – Regiontour 2012, Veletrhy Brno (senátor Jan Hajda)
7. února – jednání s představiteli Bohemia Sekt, a.s., Starý Plzenec (senátor Jan Hajda)
14. – 15. února - pracovní cesta do Evropské organizace pro nukleární výzkum (CERN),
Švýcarská konfederace (senátor Jiří Bis)
28. února – zahájení veletrhu Salima 2012, Veletrhy Brno (senátor Jan Hajda)
19. – 20. března - konference předsedů finančních výborů (v rámci předsednictví Dánska
v Radě EU), Kodaň, Dánské království (senátor Jiří Lajtoch)
2. dubna – konference Internet ve státní správě a samosprávě, Hradec Králové (senátor
Adolf Jílek)
14. – 16. května - IV. Evropský hospodářský kongres, Katovice, Polská republika
(senátor Jiří Lajtoch)
21. - 23. května - konference „Rozvojové příležitosti pro západní Polsko, Německo a
Česko – posilování trimodální nadnárodní dopravy“, Varšava, Polská republika (senátor
Petr Pakosta)
7. - 8. června – konference předsedů výborů pro životní prostředí a zemědělství v rámci
dánského předsednictví (v rámci předsednictví Dánska v Radě EU), Kodaň, Dánské
království (senátor Petr Šilar)
25. června - setkání zástupců českého a polského parlamentu u příležitosti 110. výročí
dolu Silesia (od roku 2012 investicí Energetického a průmyslového holdingu a.s. a
současně nejvýznamnější zahraniční investice v polském hornictví), CzechowiceDziedzice, Polská republika (senátoři Veronika Vrecionová, Jiří Bis a Petr Pakosta)
28. června – setkání předsedy výboru Jana Hajdy s mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem Státu Izrael v ČR J.E. panem Jakovem Levym, Sedlec, Pavlov
30. srpna – slavnostní zahájení 39. ročníku Země živitelka, Výstaviště České Budějovice
(senátor Jan Hajda)
31. srpna – zahájení veletrhu Zelený svět 2012, Výstaviště Brno (senátor Jan Hajda)
6. září - slavnostní otevření nového sídla Agentury pro evropský GNSS (Globální
navigační družicový systém) v Praze a zahájení její činnosti v České republice (senátor
Karel Korytář)
7. září - Mezinárodní setkání českých a německých zákonodárců v souvislosti
s problematikou řeky Labe (v souvislosti s meziparlamentní pracovní skupinou Labe),
Drážďany, Spolková republika Německo (senátoři Petr Pakosta, Karel Korytář, Jaroslav
Doubrava a Veronika Vrecionová)
20. září – Diskuse pořádaná společností AFIM o.s. (Asociace financování infrastruktury
pro mobilitu o.s.) na téma spotřební daně z minerálních olejů, Praha (senátoři Adolf Jílek
a Jaromír Strnad), Praha
3. – 5. října – Ekonomický seminář na téma: „Aktuální otázky hospodářského vývoje,
nové přístupy k současným výzvám“, Konferenční centrum OECD, Paříž, Francouzská
republika (senátoři Jiří Bis a Jaromír Strnad)
11. – 12. listopadu – Konference předsedů zemědělských výborů (v rámci předsednictví
Kypru v Radě EU), Nikósie, Kyperská republika (senátor Jaromír Strnad)
15. listopadu – jednání předsedy výboru Jana Hajdy s ministrem financí ČR Miloslavem
Kalouskem v souvislosti se zavedením spotřební daně na víno, Praha
6. ZÁVĚR
Činnost VHZD nadále klade na senátory ve výboru vysoké požadavky, neboť
zasahuje a často i přesahuje široké spektrum jednotlivých oblastí, a to jak v zákonech,
týkajících se České republiky, tak i v evropských tiscích.
Za Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České
republiky
Ing. Jan Hajda v.r. - předseda výboru
Ing. Andrea Jůzová v.r. - tajemnice výboru
ZPRÁVA O ČINNOSTI
ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍHO VÝBORU SENÁTU PARLAMENTU ČR
V ROCE 2012
Ústavně-právní výbor Senátu měl od začátku roku 2012 do 28.října 2012 deset
členů. Pracoval ve složení: Miroslav Antl, předseda výboru, senátoři Jiří.Čunek, Miloš
Malý, Václav Vlček a Dagmar Zvěřinová, místopředsedové výboru. Dalšími členy výboru
byli senátoři Jiří Dienstbier, Jaroslav Kubera, Miroslav Nenutil, Soňa Paukrtová a Jiřina
Rippelová. Senátoři Miroslav Nenutil, Soňa Paukrtová, Jiřina Rippelová a Václav Vlček
plnili funkci ověřovatelů výboru. Dne 28. října 2012 zanikl uplynutím volebního období
mandát senátorům Jiřímu Čunkovi, Václavu Vlčkovi, Jaroslavu Kuberovi, Soně Paukrtové
a Jiřině Rippelové.
První schůze pléna Senátu v novém složení se konala dne 21. listopadu 2012. Byl
na ní podán návrh, aby nový Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR měl 10 členů.
Členy výboru se stali senátoři Miroslav Antl, Jiří Dienstbier, Lubomír Franc, Jaroslav
Kubera, Miloš Malý, Miroslav Nenutil, Tomio Okamura, Vladimír Plaček, Miroslav Škaloud
a Eliška Wagnerová.
Na první schůzi Ústavně-právního výboru, která se konala rovněž 21. listopadu
2012, byl senátor Miroslav Antl opětovně zvolen předsedou výboru. Senátoři Miloš Malý,
Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček a Miroslav Škaloud byli zvoleni místopředsedy výboru.
Ověřovateli výboru byli zvoleni senátoři Lubomír Franc, Tomio Okamura, Miroslav Nenutil
a Miroslav Škaloud.
V roce 2012 se výbor sešel na 25 zasedáních. Celkem výbor projednal 59 návrhů
zákonů, z toho 46 vládních návrhů, 12 poslaneckých návrhů, 1 návrh vzešlý ze Senátu
PČR. Dále výbor projednal 13 návrhů senátních návrhů zákonů. Dále výbor projednal
12 mezinárodních smluv, 2 návrhy na vyslovení předchozího souhlasu podle §
119k zákona č.107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, 4 evropské tisky, 5
zpráv, 2 žádostí prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu PČR
s jmenováním soudce Ústavního soudu, 1 petici, 1 jiný tisk (Národní program
reforem České republiky 2012) a přijal několik usnesení organizační a procedurální
povahy. Celkem výbor přijal 117 usnesení a 5 záznamů z jednání.
Z hlediska výsledku hlasování Ústavně-právní výbor doporučil Senátu PČR 28
návrhů zákonů ke schválení, 17 návrhů zákonů doporučil vrátit Poslanecké sněmovně
s pozměňovacími návrhy, 9 návrhů zákonů doporučil výbor zamítnout.
Pokud jde o vládní návrhy zákonů, výbor ve 22 případech doporučil Senátu
projednávaný návrh zákona schválit. 13 návrhů zákonů doporučil výbor vrátit Poslanecké
sněmovně s pozměňovacími návrhy. V 7 případech doporučil výbor Senátu projednávaný
návrh zákona zamítnout. U 4 vládních návrhů zákonů výbor hlasováním nedospěl k přijetí
usnesení, což dokumentují záznamy z jednání.
Dále výbor projednal 12 poslaneckých návrhů zákonů. V pěti případech doporučil
Senátu schválit projednávaný návrh zákona, čtyři návrhy zákonů doporučil výbor vrátit
Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Ve dvou případech doporučil výbor
Senátu, aby projednávaný návrh zákona zamítl. V jednom případě výbor hlasováním
nedospěl k přijetí usnesení, což dokumentuje záznam z jednání.
Výbor dále projednal jeden návrh zákona, jehož předkladatelem byl Senát, a který
se po projednání v Poslanecké sněmovně opět dostal k projednání do Senátu. Výbor
doporučil plénu Senátu projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném
Poslaneckou sněmovnou.
Tabulka č.1: Návrhy zákonů projednaných v ÚPV v roce 2012 – rozdělení podle
předkladatele
Doporučení pro
Senát
Návrhy
vládní
Návrhy
poslanecké
Návrhy
senátní
Návrhy
VÚSC
Celkem
Schválit
Vrátit PS
s pozmn.návrhy
22
5
1
0
28
13
4
0
0
17
Zamítnout
7
2
0
0
9
Záznam z jednání
4
1
0
0
5
46
12
1
0
59
Celkem
Ústavně-právní výbor se rovněž zabýval projednáváním návrhů senátních
návrhů zákonů. V průběhu roku 2012 projednal 13 takových návrhů. V jednom případě
doporučil Senátu projednávaný návrh senátního návrhu zákona schválit (senátní tisk č.
360), v osmi případech přijal usnesení, kterými doporučil Senátu PČR projednávaný
návrh senátního návrhu zákona schválit ve znění pozměňovacích návrhů schválených ve
výboru (senátní tisky č. 248 (2x),310,312,333,348,439,404). Čtyři návrhy senátních
návrhů zákonů výbor doporučil zamítnout (senátní tisky č. 163, 284, 361, 406).
Tabulka č.2: Návrhy senátních návrhů zákonů projednaných v ÚPV v roce 2012
Doporučení pro Senát
počet
čísla tisků
Schválit
1
Schválit ve znění pozměňovacích návrhů
8
248(2x),310,312,333,348,439,404
Zamítnout
4
163, 284, 361, 406
Odročit
0
Záznam z jednání
0
Celkem
360
13
Výbor v minulém roce projednal také 12 návrhů mezinárodních smluv. V
deseti případech doporučil Senátu dát souhlas k jejich ratifikaci. Jednalo se o senátní
tisky č. 223, 258, 277,311, 334, 340, 393, 394, 410, 437. Ve dvou případech výbor
doporučil Senátu dát souhlas s přístupem ČR k projednávané úmluvě. Jednalo se o
senátní tisk č. 411 a senátní tisk č. 412.
Ve dvou případech výbor jednal o vyslovení předchozího souhlasu podle §
119k zákona č.107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. Jednalo se o senátní tisky
č. 397 a 436. V obou případech výbor doporučil Senátu PČR předchozí souhlas vyslovit.
Na základě žádostí Výboru pro evropské záležitosti Senátu PČR se výbor zabýval
projednáváním evropských tisků. Celkem projednal v roce 2012 čtyři tyto
dokumenty. Byly to senátní tisky N 153/08, N183/08, N 191/08, N 199/08.
U prvního z těchto tisků doporučil výbor vzít projednávaný dokument na vědomí.
Ve třech případech (u senátních tisků č. N 183/08, N 191/08, N 199/08.) výbor přijal
věcné stanovisko k projednávanému dokumentu.
Součástí práce výboru je také projednávání zpráv. V roce 2012 výbor projednal
pět takových dokumentů. Jako každý rok se výbor zabýval Zprávou vlády o přejímání
legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské unii za rok 2011.
Dne 28.března 2012 zprávu ve výboru odůvodnil Mgr. Ing. Dušan Uher,. ředitel Odboru
kompatibility Úřadu vlády ČR. Výbor doporučil Senátu vzít zprávu na vědomí.
Dále se výbor v průběhu roku 2012 zabýval projednáváním zpráv některých
významných institucí.
Dne 28.března se výbor zabýval Výroční zprávou Nejvyššího kontrolního
úřadu za rok 2011. Zprávu před členy výboru odůvodnila Mgr. Marie Hošková, členka
kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Výsledkem projednání bylo doporučení Senátu, aby
vzal zprávu na vědomí.
Dne 17.dubna se výbor zabýval Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních
údajů za rok 2011. Zprávu před členy výboru odůvodnil RNDr. Igor Němec, předseda
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Také v tomto případě výbor doporučil Senátu vzít
zprávu na vědomí.
Dne 5. června výbor projednal Souhrnnou zprávou o činnosti veřejného
ochránce práv za rok 2011, kterou přišel do výboru osobně odůvodnit JUDr. Pavel
Varvařovský, veřejný ochránce práv. Výbor navrhl Senátu vzít zprávu na vědomí.
Dne 11.července 2012 se výbor zabýval projednáním Výroční zprávy Ústavu
pro studium totalitních režimů. Zprávu ve výboru odůvodnil Mgr. Patrik Benda,
místopředseda Rady Ústavu. Ústavně-právní výbor dal plénu Senátu doporučení, aby vzal
projednávanou zprávu na vědomí.
Významnou součástí práce výboru je projednávání žádostí prezidenta republiky
o vyslovení souhlasu Senátu PČR s jmenováním soudce Ústavního soudu. V roce
2012 se výbor zabýval projednáním dvou takových žádostí. Dne 1.února 2012 to byl
návrh pana prezidenta na vyslovení souhlasu se jmenováním JUDr. Jana Sváčka na post
soudce Ústavního soudu. Dne 3.dubna 2012 se výbor zabýval návrhem pana prezidenta
na vyslovení souhlasu se jmenováním JUDr Zdenka Koudelky, Ph.D.. V obou případech
výbor tajným hlasováním dospěl k závěru, že nedoporučuje Senátu PČR vyslovit s
jmenováním navržených kandidátů souhlas.
Dne 28.března 2012 výbor projednal v souladu s § 142a zákona o jednacím řádu
Senátu a podle Podrobnějších pravidel projednávání peticí v Senátu Petici za vyhlášení
celostátního referenda o reformách a přijetí zákona o obecném referendu.
Výsledkem projednání ve výboru bylo přijetí doporučení pro Senát.
Projednávání jiných tisků
Dne 10. července výbor projednal Národní program reforem České republiky
2012. Doporučil Senátu vzít tento dokument na vědomí.
Další aktivity výboru:
Konference a semináře
Dne 27. března 2012 se v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR
konala konference na téma: „ Elektronizace veřejné správy – součást boje proti
korupci “.
Konferenci pořádal Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací
poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické
aukce. Konferenci zahájil svým úvodním vystoupením ke korupci, k veřejným zakázkám
aj. a ke stávající legislativě. Jednání bylo rozděleno do několika tématických bloků:
Systematický boj proti korupci, Změny v důsledku novely zákona o veřejných zakázkách,
NIPEZ (národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek) a Resortní
systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek, Systém elektronických nákupů
v Ostravě, Elektronizace veřejných zakázek v praxi. Konference byla určena senátorům a
poslancům, zástupcům ministerstev a nevládních organizací,. Zúčastnilo se jí cca 120
hostů.
Za ÚPV se konference zúčastnili senátoři M.Antl, M.Malý a M.Nenutil.
Dne 16. května uspořádal výbor ve spolupráci s Rozhodčím soudem při Hospodářské
komoře ČR a Agrární komoře ČR v Hlavním sále Valdštejnského paláce konferenci na
téma : „Nejnovější trendy v rozhodčím řízení“. Konference byla věnovaná novele
zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a vlivu nové
právní úpravy na rozhodování v praxi. S úvodním referátem vystoupil předseda ÚPV
senátor M.Antl. Kromě jiného informoval přítomné o projednávání „inkriminované“ novely
v Ústavně-právním výboru Senátu a o obsahových a legislativně-technických
připomínkách, které byly při tomto projednávání vzneseny.
Seminář byl určen především senátorům a poslancům, odborné veřejnosti, rozhodcům,
studentům práv a každému, koho zajímá proces rozhodčího řízení. Akce se zúčastnilo cca
140 osob z řad odborné i laické veřejnosti.
Za ÚPV se zúčastnili senátoři: M.Antl a M.Malý.
Dne 29. května 2012 Ústavně-právní výbor uspořádal ve spolupráci s Národním
centrem bezpečnějšího internetu (NCBI) v Jednacím sále a Jičínském salonku
Valdštejnského paláce odbornou konferenci na téma:„Online kriminalita – prevence a
legislativa. Mezinárodní hlediska“.
Akce se zúčastnilo cca 140 osob z řad odborné i laické veřejnosti. Konferenci zahájil
senátor JUDR. Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu PČR. Kromě jiného zdůraznil, že
stávající právní úprava obsažená v novém trestním zákoníku je i pro potřeby postihování
trestných činů z oblasti on-line kriminality moderní a dostatečná a že je potřeba naučit se
s ní pracovat. Poté se aktivně zúčastnil diskuze.
Dále na konferenci vystoupili s úvodními referáty přední odborníci na on-line kriminalitu –
J.Palyza z NCBI, J.Mühlfeit ze společnosti Mikrosoft, I.Němec z ÚOOÚ, M.Budinská
z MŠMT, J.Chytil ze společnosti Telefonica ČR, E.Martinicová ze společnosti Google ČR,
P.Kubů z Intelu, K.Kuchařík za Policii ČR a T.Gřivna z Karlovy univerzity. Součástí
konference byl také Mládežnický panel. Ke každému vystoupení proběhla diskuse.
Závěrečné slovo přednesl předseda ÚPV Senátu JUDr. Miroslav Antl.
Za ÚPV se této akce zúčastnil předseda výboru JUDr. Miroslav Antl.
Dne 5.června uspořádal Ústavně-právní výbor Senátu v Jednacím sále a Jičínském
salonku Valdštejnského paláce odbornou konferenci na téma:„Systém právní pomoci
v ČR, oběti trestných činů, mediace a legislativa“.
Konferenci zahájil senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu PČR. Uvedl, že
konference navazuje na akci, která se na obdobné téma konala vloni, takže už vzniká
určitá tradice. Dále uvedl, že v oblasti právní pomoci hrají klíčovou roli tři právní normy,
kterým se bude konference věnovat. Jedná se o zákon o mediaci, který upravuje
mimosoudní formu řešení občansko-právních sporů. Ten byl schválen v podobě
doporučené Senátem PČR nedávno a je třeba, aby byl v maximální míře využíván
v praxi. Dále je to zákon o obětech trestných činů, jehož návrh v současné době
projednává Parlament ČR a zákon o bezplatné právní pomoci, který je nyní ve stádiu
věcného záměru. Dále M.Antl zdůraznil význam neziskových organizací při zajišťování
bezplatné právní pomoci, poté se aktivně zúčastnil diskuze.
S úvodními odbornými referáty vystoupili – tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil,
náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, Ondřej Načeradský a Hynek Kalvoda
z Asociace občanských poraden, Martin Škop z Právnické fakulty UK, Vladimír Pelc a Dana
Prudíková z MS. Celkem se akce se zúčastnilo cca 140 osob z řad odborné veřejnosti.
Za ÚPV se této akce zúčastnil předseda výboru JUDr. Miroslav Antl.
Dne 26.června uspořádal výbor ve spolupráci s Meziparlamentním shromážděním
ortodoxních zemí v Hlavním sále Valdštejnského paláce meziparlamentní shromáždění na
téma: „Výzvy pro demokracii v dobách globální ekonomické krize“. Záštitu nad
touto akcí převzal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR.
Za ÚPV se této akce zúčastnil předseda výboru JUDr. Miroslav Antl.
Dne 28. srpna 2012 se v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR
konal seminář na téma: „ Ústavně právní rozměr sociálního bydlení “.
Seminář pořádal Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Občanským
sdružením majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD). Úvodní slovo
přednesla senátorka Soňa Paukrtová. Zdůraznila, že téma sociálního bydlení patří na
půdu Senátu, protože Senát má být a je strážcem ústavnosti a demokracie, a že je
důležité zabývat se tímto tématem i z hlediska jeho ústavně-právního rozměru.
Připomněla, že limity sociálního bydlení jsou dány Listinou základních práv a svobod a
Evropskou úmluvou o lidských právech, ale že v ČR nebyl dosud přijat zákon, který by
tyto záležitosti upravil. S hlavním referátem vystoupil RNDr. Tomislav Šimeček, předseda
OSMD. Ve svém vystoupení se podrobně zabýval současnou situací v oblasti nájemního
bydlení a obsáhle představil soubor materiálů týkající se přípravy zákona o sociálním
bydlení. Dále vystoupili k projednávané věci Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý z Kanceláře
veřejného ochránce práv, Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj, Ing.
Milan Taraba – předseda Sdružení nájemníků v ČR, Dr.Zdeněk Pernes – předseda Rady
seniorů, Mgr. Jan Lorman – předseda Život 90, Ing. Karel Polata – člen správní rady
OSMD, Bc. Petr Ayeboua - zástupce starosty Prahy 6.
Seminář byl určen zástupcům ministerstev, nevládních organizací, senátorům a
poslancům. Zúčastnilo se ho cca 60 hostů.
Za ÚPV se konference zúčastnily senátorky S. Paukrtová, J. Rippelová.
Dne 17. září 2012 se v Jednacím Sále Senátu Parlamentu ČR konala konference
nazvaná „Speciální protikorupční úřad – efektivní nástroj v boji proti korupci“.
Konferenci upořádal Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR za odborné spolupráce
Unie státních zástupců. Moderovala ji prezidentka USZ Lenka Bradáčová.
Po zahajovacím vystoupení předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR
Miroslava Antla vystoupili s úvodními projevy: Daniel Volák, 1.náměstek ministra
spravedlnosti, prezidentka Unie státních zástupců Lenka Bradáčová a František Korbel,
náměstek ministra spravedlnosti.
První blok konference byl věnován zahraničním zkušenostem se zřízením a fungováním
speciálních protikorupčních úřadů. Vystoupili v něm zástupci z Velké Británie, Německa,
Rumunska a Norska. Na něj navázal panel tuzemských představitelů, ve kterém
vystoupili: nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, místopředsedkyně vlády Karolína
Peake, předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR Miroslav Antl. V reflexi
na vystoupení zahraničních expertů proběhla diskuse o legislativním záměru na zřízení
speciálního protikorupčního úřadu při Nejvyšším státním zastupitelství v ČR.
Dne 9. října 2012 se od 9 do 14 hodin v Jednacím sále Senátu PČR konala konference
„Naše odpovědnost za obsah sociálních médií: využití, příležitosti a rizika
v pedagogické praxi“. Konferenci, uspořádal Ústavně - právní výbor Senátu
Parlamentu České republiky v součinnosti s Centrem mediálního vzdělávání, které je
akreditovaným střediskem MŠMT. V zastoupení předsedy výboru senátora JUDr.
Miroslava Antla zahájil konferenci senátor Mgr. Miroslav Nenutil. Konference byla
zaměřena na tematiku sociálních médií ve školství a nabídla na ni rozdílné náhledy. Tato
média jsou ve společnosti stále využívanější a velkou část jejich uživatelů tvoří právě žáci
a studenti. Cílem konference nebylo pouze upozornit na některá rizika a nebezpečí, která
se se sociálními médii pojí. Organizátoři se pokusili účastníkům nabídnout i kreativní a
praktické návody, jak se sociálními médii pracovat a efektivně i bezpečně je využívat
v pedagogické praxi.
Konferenci moderovala a na závěr shrnula nejvýznamnější stanoviska řečníků Renata
Kasalová z Centra mediálního vzdělávání, které konferenci spoluorganizovalo.
Konference byla určena představitelům odborné veřejnosti, zejména státním zástupcům,
soudcům, představitelům ministerstev, senátorům a poslancům. Celkem bylo účastníků
více než 140.
Za ÚPV Senátu se konference zúčastnili senátoři J.Dienstbier, M.Malý a M.Nenutil.
Záznamy z konferencí jsou uveřejněny na internetových stránkách Senátu.
Dne 12.dubna přijal předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR v Zeleném salonku
Kolovratského paláce představitele poradního výboru Národního centra bezpečnějšího
internetu (NCBI). NCBI je členem evropské mezinárodní sítě osvětových center Insafe.
Provozuje v rámci projektu osvětovou činnost, organizuje a koordinuje řadu kampaní a
akcí na podporu Evropského programu bezpečnějšího internetu a podílí se na zvyšování
povědomí o bezpečnějším užívání online technologií. Členy poradního výboru jsou
představitelé podniků, orgánů činných v trestně právním řízení, akademické sféry,
veřejné správy a neziskového sektoru. Čestným předsedou výboru je předseda Ústavně
právního výboru Senátu Parlamentu České republiky senátor JUDr. Miroslav Antl.
Výjezdní zasedání
Ve dnech 23.-24. dubna 2012 se uskutečnilo výjezdní zasedání Ústavně-právního
výboru do Brna. Na programu byla návštěva Vazební věznice a Ústavu pro výkon
zabezpečovací detence Brno, přijetí na Nejvyšším soudě, přijetí na Nejvyšším státním
zastupitelství a také jednání s představiteli orgánů činných v trestním řízení.
Zahraniční aktivity výboru:
V roce 2012 přijal Ústavně-právní výbor dva zahraniční subjekty a uspořádal dvě
zahraniční pracovní cesty.
Dne 17. října 2012 výbor uskutečnil oficiální přijetí delegace představitelů
Uzbecké republiky. Členy uzbecké delegace byli zástupci Výboru pro legislativu a
právní záležitosti, Výboru pro pracovní a sociální otázky, Výboru pro ekologii a ochranu
životního prostředí dolní komory uzbeckého parlamentu, představitel Institutu pro
monitorování současného zákonodárství a dalších významných institucí. Uzbecká
delegace se v rámci své studijní cesty do ČR zajímala o otázky faktického fungování obou
komor českého parlamentu, o právní úpravu procedur uvnitř komor, o vzájemné vztahy
Poslanecké sněmovny a Senátu a o činnost jednotlivých výborů.
Delegaci přijal předseda výboru senátor M.Antl, senátor M.Nenutil a dále senátor Radek
Sušil, místopředseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.
Dne 29. října 2012 přijal předseda výboru senátor M.Antl velvyslance Uzbecké
republiky v ČR J. E. pana Dilshoda Akhatova. Jednání se dále zúčastnil senátor
M.Nenutil.
Pan velvyslanec Akhatov ocenil současnou úroveň spolupráce mezi oběma zeměmi
a zdůraznil, že Republika Uzbekistán má velký zájem na další spolupráci, a to v oblasti
zákonodárství, v oblasti ekonomické i v oblasti zahraniční politiky.
Výbor v roce 2012 uskutečnil výbor dvě zahraniční cesty.
Ve dnech 21. – 28. května 2012 uskutečnil výbor zahraniční pracovní cestu do
Marockého království. Členy delegace ÚPV byli senátoři: M. Antl, S. Paukrtová, J.
Rippelová, V. Vlček a D. Zvěřinová.
Ve dnech 19. – 27. září 2012 se uskutečnila zahraniční pracovní cesta delegace
ÚPV do Republiky Uzbekistán a Republiky Tádžikistán. Členy delegace byli senátoři:
M. Antl, M. Nenutil a J.Rippelová.
Cesty byly zaměřeny na porovnání a výměnu zkušeností z fungování politických
systémů obou zemí, na otázky legislativního procesu, na fungování soudní soustavy a
orgánů policie obou zemí a na aktuální otázky v oblasti mezinárodní spolupráce.
O zahraničních cestách a výjezdním zasedání jsou pořízeny (a uloženy) velice
podrobné záznamy.
V Praze dne 28. března 2013
zpracovala: Květa Skoupá, tajemnice výboru
JUDr. Miroslav ANTL v.r.
předseda výboru
Zpráva o činnosti
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Senátu PČR
za rok 2012
_____________________________________________
Výbor pracoval v níže uvedeném složení až do doplňujících senátních
voleb, které se konaly na podzim 2012.
Předseda výboru:
sen. J. Regec
Místopředsedové:
sen. J. Sykáček
sen. T. Jirsa
sen. T. Töpfer
sen. P. Lebeda
Členové:
sen. J. Palas
sen. J. Pospíšil
sen. P. Trpák
sen. T. Kladívko
sen. V. Dryml
sen. J. Štětina
Po doplňovacích podzimních volbách 2012 došlo k následující obměně členů výboru.
Předseda výboru:
sen. J. Regec (ve funkci předsedy byl potvrzeni pro další období)
Místopředsedové:
sen. J.Sykáček
sen. T. Jirsa
sen. P. Lebeda
sen. F. Bublan (nově zvolený senátor)
Členové:
sen. J. Palas
sen. P. Trpák
sen. T. Kladívko
sen. V. Dryml
sen. J. Štětina
sen. H. Mezian(nově zvolený senátor)
sen. Z. Brož(nově zvolený senátor)
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal v průběhu roku 2012 na
13 řádných schůzích řadu legislativních předloh a přijal 104 usnesení. Jeho členové se
pravidelně věnují
projednávání veškerých mezinárodních smluv a úmluv, které
předkládá vláda ČR. Průběžně se zabývají i pravidelnými informacemi vlády ČR o
veškerých aktivitách AČR a dalšími materiály. Konkrétně jsou to např. Informace o
vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery,
a to jak na území České republiky, tak i mimo ně, dále Informace o přeletech a
průjezdech ozbrojených sil jiných státu uskutečněných přes území České republiky,
apod.
Legislativní činnost a evropská agenda
K nejdůležitějším legislativním
rozhodnutím nedávného období patří bezpochyby
projednání novely zákona o ozbrojených silách České republiky a novely zákona
o vojácích z povolání, senátní tisk č. 299, jehož zpravodajem byl místopředseda
výboru Jaroslav Sykáček.
V témže období byl výboru předložen jako senátní tisk č. 362 návrh na prodloužení
působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích pro
léta 2013 a 2014 a výhled na rok 2015. Výbor svým usnesením č. 225 ze dne 12.
června 2012 doporučil na návrh zpravodaje – předsedy výboru Jozefa Regece, aby Senát
PČR tento návrh schválil.
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost je na základě usnesení Senátu výborem
pověřeným k projednávání evropské agendy a to
především předlohy z oblasti
mezivládní spolupráce v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Současně
došlo k dohodě o zřízení nové meziparlamentní konference ke společné zahraniční a
bezpečnostní politice (SBZP) a to včetně společné bezpečnostní a obranné politiky
(SBOP).
Výbor se touto agendou systematicky zabývá v rámci
projednávání Informací o
výsledcích jednání Rady EU pro zahraniční věci (FAC) .
Otázky
bezpečnostního
a
zahraničně-politického
charakteru
jsou
v dnešním
globalizovaném světě čím dál tím více propojeny. Napětí, válečné konflikty i v těch
nejvzdálenějších částech planety mohou ovlivnit bezpečnostní situaci v České republice.
Proto výbor bedlivě sleduje vývoj a orientaci české zahraniční politiky a v krátkých
intervalech žádá představitele ministerstva zahraničních věcí o podání informace.
Aktualitě dominovalo dění, které někteří nazývají „arabským jarem“. Události v Libyi se
týkaly a nadále týkají i České republiky coby členské země NATO a EU, t.j seskupení,
která se podílí na řešení situace v zemi. Stejně tak senátoři nemohou být lhostejní
k vývoji konfliktu v Sýrii a k porušování lidských práv, ke kterému tam dochází a
podporují mírové snahy mezinárodního společenství.
Příkladem tohoto zájmu o mezinárodní dění a o postoj ČR v něm mohou být jednání
výboru, na kterých přizvaný zástupce ministerstva zahraničních věcí informuje o pozicích
české diplomacie k
hlavním tématům aktuálně zařazeným na program Rady EU.
V poslední době to byla zejména situace v Sýrii, v Egyptě, či vývoj na Jižním
Kavkaze. Monitorování situace v oblasti na jih od Kavkazu plně odpovídá závazku Rady
podpořit demokratický vývoj v regionu, kde Arménie, Ázerbájdžán či Gruzie jsou s EU
spjaty v rámci Východního partnerství. Diskuse se zaměřuje také na aktuální stav
vztahů mezi Srbskem a Kosovem ve světle
snahy o usnadnění dialogu mezi
Bělehradem a Prištinou. Tradičně jsou konzultovány další možnosti scénáře
Blízkovýchodního mírového procesu.
Zahraniční aktivity
Chorvatsko - 17.- 20.dubna 2012
Francie
- 24. - 29. června 2012
Indonésie
- 4. – 12. listopadu 2012
Ve dnech 18. – 20. dubna 2012 se uskutečnila pracovní návštěva delegace Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky v Chorvatsku.
Na pozvání partnerského Výboru pro zahraniční politiku Chorvatského Saboru se
delegace tvořená předsedou výboru Jozefem Regecem, místopředsedou Jaroslavem
Sykáčkem, členy výboru Tomášem Kladívkem a Jiřím Pospíšilem setkala s celou řadou
zástupců legislativních i exekutivních orgánů Chorvatska. Delegaci byla věnována velká
pozornost mimo jiné i s ohledem na probíhající ratifikaci přístupové smlouvy
Chorvatska v národních parlamentech zemí EU. Dosavadní spolupráce obou zemí
byla velmi vysoce hodnocena s tím, že její potenciál by měl být dále navyšován
v ekonomické oblasti, v posilování školských, vědeckých a kulturních vztahů. Obě země
by měly hledat další možnosti harmonizace svých postojů v mezinárodních organizacích,
především v EU poté co se příští rok Chorvatsko stane jejím plnoprávným členem.
Aktuální dění, jehož součástí jsou například dopady tzv. dluhové krize na soudržnost EU a
z jiného konce třeba otázka budoucnosti společných mírových misí v různých částech
světa je potřebné projednávat přímo s těmi, komu náleží v těchto věcech rozhodovat
v ostatních státech unie.
V červnu 2012 delegace výboru navštívila Francii. Senátoři se tak seznámili s názory
svých francouzských partnerů na budoucnost spojenecké mise v Afghánistánu – odkud
Francie stahuje předčasně své jednotky – a na stále aktuální projekt společné evropské
obrany. V jednáních nechybělo ani téma migrací, které senátory, jak už bylo řečeno,
obzvlášť zajímá a s nímž mají Francouzi cenné zkušenosti. Senátní delegace využila této
návštěvy Francie k položení květin k hrobům českých vojáků padlých na půdě této země
v průběhu obou světových válek minulého století.
Některé aktivity předsedy a členů VZOB v roce 2012
13. ledna 2012
Předseda výboru J. Regec se zúčastnil v Prostějově Slavnostního nástupu Úkolového
nástupu speciálních sil u příležitosti ukončení činnosti 1.rotace.
26. – 31. ledna 2012
Předseda výboru J. Regec se zúčastnil výroční konference Sokola v USA , Fort Worth.
26. – 27. ledna 2012
Senátor P. Trpák se zúčastnil na vzpomínkové misi v Osvětimi, kterou pořádala
Společnost přátel Izraele.
1. února 2012
Místopředseda výboru P. Lebeda a člen výboru P. Trpák se setkali se zástupci výkonné
rady Asociace Vojáci společně.
14. února 2012
Předseda výboru J. Regec se setkal se zástupci Amnesty International ohledně výsledků
zprávy organizace k exportu zbraní.
28. února 2012
Výbor uspořádal seminář Gulag a jeho dědictví, jehož součástí bylo promítání filmu
Příběh rudého zla.
29. února 2012
Předseda výboru J.Regec se setkal s absolventy Diplomatické akademie MZV ČR.
11. – 12. března 2012
Předseda výboru J.Regec se zúčastnil konference COFACC v Dánsku.
21. – 24. března 2012
Senátor J. Štětina se zúčastnil na Eastern Partnership Forum ve Varšavě.
28. – 29. března 2012
Senátor P. Trpák byl členem delegace senátorů na jednání s poslanci Bundestagu
v Berlíně
12. – 14. dubna 2012
Předseda výboru J. Regec spolu s místopředsedou výboru P.Lebedou a senátorem P.
Trpákem se zúčastnili na bezpečnostním fóru v Bratislavě GLOBSEC 2012.
18. dubna 2012
Místopředseda výboru P. Lebeda a členové výboru P. Trpák a V. Dryml byli účastníky na
uzavřené společné schůzi zahraničního výboru a výboru pro obranu PS, jejímž jediným
bodem bude vystoupení vrchního ředitele odboru strategického plánování Ministerstva
zahraničních věcí Izraele Jeremy Issacharoffa, který informoval o aktuálním vývoji ve
vztazích Izrael – Írán.
27. dubna 2012
Senátor J. Štětina se zúčastnil pietního aktu k uctění památky padlých a umučených
v letech 1937-1945.
3. – 4. května 2012
Senátoři T. Kladívko a P. Trpák se zúčastnili v Bratislavě Průmyslových dnů NATO v SR
v rámci veletrhu IDEB 2012.
3. května 2012
Předseda výboru J. Regec se zúčastnil slavnostního setkání účastníků Českého národního
povstání u příležitosti 67. výročí květnového povstání Na Valech, MO a pietního aktu
k 93. výročí tragické smrti gen. Štefánika.
10. května 2012
Výbor uspořádal spolu s velvyslanectvím USA konferenci na téma Rozmanitostí proti
předsudkům aneb Problémy cizinců v ČR, součástí konference bylo i promítání
dokumentů natočených ve spolupráci s ČT.
14. května 2012
Pod záštitou výboru a ministra obrany Vondry proběhl seminář Historická zkušenost –
Cesta k zodpovědnosti – nasazení AČR v zahraničních operacích.
15. května 2012
Členové výboru navštívili Restaurátorské pracoviště Ústavu pro studium totalitních
režimů.
22. května 2012
Pod záštitou předsedy výboru proběhl VI. ročník studentské konference o Balkáně.
25. – 30. května 2012
Místopředseda výboru P. Lebeda a senátor V. Dryml navštívili jednotky AČR na misi
v Afghánistánu letkou ministerstva obrany.
3. – 4. června 2012
Senátoři P. Trpák a V. Dryml uskutečnili návštěvu sídla NATO v Bruselu včetně setkání
s generálním tajemníkem NATO.
23. června 2012
Senátor P. Trpák se zúčastnil Dne pozemního vojska Bahna 2012.
29. června 2012
Předseda výboru J. Regec a senátor P. Trpák se zúčastnili slavnostního nástupu u
příležitosti Dne ozbrojených sil ČR a předání funkce NGŠ AČR.
13. července 2012
Senátor P. Trpák zastoupil Senát na slavnostním nástupu jednotky AČR po návratu
z Afghánistánu.
19.července 2012
Předseda výboru J. Regec se zúčastnil zahajovací konference neziskové organizace Aspen
Institute Prague v prostorách Valdštejnského paláce.
30. srpna 2012
Senátor T. Töpfer pronesl hlavní projev na slavnostním shromáždění u příležitosti 68.
výročí SNP.
8. – 9. září 2012
Předseda výboru J. Regec se zúčastnil meziparlamentní konference pro Společnou
zahraniční a bezpečnostní politiku a Společnou obrannou a bezpečnostní politiku COFACC
na Kypru.
10. - 11. září 2012
Senátor T.Kladívko se zúčastnil na 10. Summer Defence Conference v Brestu, Francie.
17. září 2012
Předseda výboru J. Regec, místoředseda výboru J. Sykáček a členové výboru senátoři P.
Trpák a T.Kladívko se zúčastnili vojenského cvičení Rammstein Rover 2012 ve VÚ Libavá.
4. října 2012
Senátoři P. Trpák a T.Kladívko se setkali se zástupci
bezpečnostního průmyslu a jejich partnery ze Slovenska.
Asociace
obranného
a
18.října 2012
Předseda výboru J. Regec se zúčastnil slavnostní inaugurace rektora-velitele Univerzity
obrany v Brně.
28. října 2012
Předseda výboru J. Regec se zúčastnil u příležitosti 94.vzniku samostatného
československého státu pietního aktu na Vítkově a slavnostní vojenské přísahy na
Hradčanském náměstí i na jmenování generálů prezidentem republiky na PH.
30.- 31. října 2012
Místopředseda výboru senátor T. Jirsa se zúčastnil oslav státního svátku ČR na
Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
11. - 15. listopadu 2012
Místopředseda výboru senátor P. Lebeda a senátor V. Dryml se zúčastnili mezinárodní
konference Israel Homeland Security v Tel Avivu, Izrael.
30. listopadu 2012
Místopředseda výboru senátor P.Lebeda se setkal se zástupci tureckých ministerstev
v rámci projektu asistence pro zapojování Turecka do strukturálních fondů.
3. prosince 2012
Výbor uspořádal spolu s velvyslanectví
diplomatických vztahů mezi Peru a ČR.
Peru
konferenci
k 90.
výročí
navázání
Velvyslanci oficiálně přijatí předsedou výboru
-
VV Argentinské republiky
VV Francouzské republiky
Charge d´affaires Kubánské republiky
VV Irácké republiky
VVkyně Irska
VV Chorvatska
VV Státu Kuvajt
VVkyně Indonéské republiky (sen.Kladívko)
zástupce VVkyně Velké Británie
Významná přijetí výboru
-
pracovní večeře se zastupitelem Taipeiské hospodářské a kulturní kanceláře
přijetí ministra ZV Republiky Makedonie
přijetí předsedy Výboru pro zahraniční věci a předsedy Výboru pro obranu a
bezpečnost Irácké republiky
přijetí VV Státu Izrael
přijetí ministra ZV Kosovo (sen. J. Sykáček)
VZOB ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze uspořádal 10. května 2012 v Senátu
konferenci na téma Problémy cizinců v České republice.
Otázky migrace a azylová problematika
Propojenost politického a hospodářského dění v dnešním globalizovaném světě plně
ilustruje problematika migrací. I když ČR není mezi hlavními cílovými zeměmi migračních
toků, otázka přílivu cizinců se i u nás postupně stává důležitým, jak hospodářským, tak i
bezpečnostním tématem
V souvislosti s plánovanou konferencí na téma „Problémy cizinců v České republice“ byl
na 21. schůzi dne 4. dubna 2012 přizván ředitel odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra PhDr. Tomáše Haišman, aby výbor seznámil s azylovou politikou České
republiky, s legislativními a případně i dalšími
plány Ministerstva vnitra ČR pro tuto
oblast.
Spolu s přílivem cizinců vzniká v ČR obdobně jako v jiných zemích problém jejich
integrace do národních společností.
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve spolupráci s Velvyslanectvím USA
v Praze uspořádal v Senátu 10. května konferenci na téma Rozmanitostí proti
předsudkům aneb Problémy cizinců v České republice, jejíž součástí bylo také
promítání dokumentárních filmů, které byly natočeny ve spolupráci s Českou televizí.
V úvodním panelu vystoupil senátor Jaromír Štětina, velvyslanec USA v České republice
Norman Eisen , vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková a ředitel
programu České televize Milan Fridrich. Celý projekt, který tato konference odstartovala,
si klade za cíl bojovat proti stereotypům ve vnímání menšin v České republice. Přítomní
odborníci z několika evropských států představili způsoby řešení dané problematiky ve
svých zemích. Český úhel pohledu prezentoval ředitel odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra Tomáš Haišman.
Delegace výboru ve složení sen. J. Regec , T. Kladívko a J. Palas v rámci
zahraniční cesty do Indonésie společně s náměstkem ministra zahraničních věcí T.
Dubem podpořila svou účastí české firmy, které vystavovaly na 5. ročníku mezinárodního
veletrhu obranného průmyslu Indo Defence ve dnech 7.-11. listopadu 2012 v Jakartě.
Veletrh Indo Defence je největší veletržní akci v Indonésii zaměřenou na vojenskou
a policejní techniku, která je organizována každé dva roky. V pořadí již 5. ročníku se
zúčastnilo více než 600 vystavovatelů z 50 zemí světa a dle odhadů organizátorů veletrh
navštívilo více než 18.000 zástupců odborné i laické veřejnosti. Česká republika se
veletrhu zúčastnila formou národního pavilonu o ploše 128 m2, spolufinancovaného
z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 na kterém bylo
zastoupeno 15 českých firem společně se zástupcem agentury Czech Trade.
3. prosince 2012
uspořádal výbor společně se zastupitelským úřadem Peru v ČR
v Senátu Mezinárodní konferenci k 90. výročí trvání diplomatických vztahů mezi
Peru a Českou republikou.
únor 2013
VZOB
Zpráva o činnosti za rok 2012
VOLEBNÍ KOMISE SENÁTU
Ve druhém roce osmého funkčního období měla Volební komise Senátu jedenáct
členů. Předsedou komise byl senátor Jiří Pospíšil, místopředsedkyní komise byla
senátorka Hana Doupovcová a ověřovateli komise senátoři Jaromír Strnad a Petr Šilar.
V roce 2012 se uskutečnilo celkem šest schůzí, přičemž tři poslední schůze již
spadaly do nového devátého funkčního období.
Volební komise na těchto schůzích projednala a ověřila předpoklad volitelnosti
navržených kandidátů na členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků
odboje a odporu proti komunismu, projednala návrh na změnu ve složení orgánu Senátu.
Také organizačně zajišťovala tajné hlasování k žádostem prezidenta o vyslovení souhlasu
Senátu s jmenováním soudce Ústavního soudu a volbu členů Etické komise ČR pro
ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.
V listopadu 2012 po řádných volbách do Senátu byla v souladu s jednacím řádem
Senátu ustavena skupinou senátorů delegovaných jednotlivými senátorskými kluby nová
jedenáctičlenná Volební komise Senátu, jejímž předsedou byl zvolen senátor Tomáš
Kladívko, místopředsedkyní komise se stala senátorka Hana Doupovcová a ověřovateli
komise byli zvoleni senátoři Luděk Jeništa a Libor Michálek. Nově ustavená volební
komise se ujala své funkce stanovené jednacím řádem Senátu a volebním řádem, který
upravuje podrobnosti konání voleb a je přílohou jednacího řádu Senátu.
Volební komise přijala od oprávněných navrhovatelů návrhy kandidátů pro volbu
předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedů komisí, členů stálých delegací
Parlamentu ČR v meziparlamentních organizacích volených za Senát, nominace
ověřovatelů a návrhy na počty členů a zároveň na členy výborů a komisí. Poté na
ustavující schůzi Senátu v novém funkčním období organizačně zajišťovala tajné volby
funkcionářů Senátu, tj. předsedy Senátu, místopředsedů Senátu a předsedů komisí
Senátu.
Dále pak projednala a ověřila předpoklad volitelnosti kandidátů navržených na
členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, projednala návrh na změnu ve složení
orgánu Senátu, přijímala návrhy na kandidáty na funkci zástupce Veřejného ochránce
práv. Organizačně připravila a zajišťovala tajné volby členů Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů.
Tomáš Kladívko v.r.
předseda komise
Zpracovala: Dana Šedivá, tajemnice Volební komise
Výroční zpráva o činnosti samostatného oddělení protokolu za rok 2012
Oddělení má celkem 6 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení.
Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:
-
-
vede protokol předsedy Senátu PČR a zajišťuje úkoly s tím spojené,
zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu PČR, zabezpečuje
přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v
rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké
sněmovny a vlády,
zajišťuje účast předsedy Senátu a místopředsedů Senátu PČR na slavnostních
ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné
akce pořádané předsedou Senátu PČR,
ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně
zajišťuje zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu PČR,
protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů
Senátu PČR
Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 381 protokolárních akcí
v období leden až prosinec 2012 (viz tabulka „souhrnný přehled protokolárních akcí“).
Na oficiální návštěvu ČR přijeli v roce 2012 předseda Senátu Jordánského
hášimovského království J.E. Taher Masri (11.-14.4.2012), předseda Národní rady
Slovenské republiky J.E. Pavol Paška (4.6.2012) a předseda Národního shromáždění
Arménské republiky J.E. Hovik Abrahamyan (29.-31.10.2012).
Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí předsedou a místopředsedy Senátu PČR např. místopředsedy vlády Irácké republiky (24.1.2012), předsedy Národní rady
Slovenské republiky (25.1.2012), místopředsedy Parlamentního shromáždění OBSE
(21.2.2012), předsedkyně Sejmu Polské republiky (22.2.2012), náměstka ministra
zahraničních věcí Srí Lanky (23.3.2012), prezidenta Ázerbájdžánské republiky
(5.4.2012), ministra zahraničních věcí Súdánu (11.4.2012), ministra zahraničních věcí
Bosny a Hercegoviny (15.5.2012), viceprezidentky Bulharské republiky (25.5.2012),
předsedy Senátu Thajského království (28.5.2012), prezidentky Švýcarské konfederace
(5.6.2012), předsedy vlády Jordánského hášimovského království (16.7.2012), předsedy
Senátu státu Kansas (18.9.2012), předsedy Státního shromáždění Republiky Slovinsko
(1.10.2012), předsedkyně Parlamentu Lotyšské republiky (10.10.2012), předsedy
Spolkového sněmu Spolkové republiky Německo (14.11.2012) a prezidenta Slovenské
republiky (10.12.2012).
Předseda Senátu PČR pořádal významné akce mezinárodního charakteru - slavnostní
setkání u příležitosti 20. výročí podpisu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní
Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci
(6.3.2012), společenské setkání u příležitosti konference Aspen Institute Prague
(19.7.2012) a spolupořádal zasedání Parlamentního shromáždění NATO (11.-12.11.
2012).
Předseda Senátu PČR spolu s delegací vykonal oficiální návštěvu Spolkové republiky
Německo (1.-2.3.2012) a Gruzie (22.-24.4.2012).
Předseda Senátu PČR se účastnil mezinárodních konferencí - zasedání Asociace
evropských Senátů v Paříži (15.-17.3.2012), Konference předsedů Parlamentů zemí EU
ve Varšavě (19.-21.4.2012) a Evropské konference předsedů parlamentů ve Štrasburku
(20.-21.9.2012).
Předseda Senátu PČR pořádal významné tuzemské pracovní a společenské akce Setkání s občany u příležitosti 20. výročí přijetí Ústavy ČR (15.9.2012), Udělení
pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti (27.9.2012), Setkání
s Českým paralympijským týmem po návratu z Londýna (9.10.1012), Setkání s občany,
kteří přežili vypálení Lidic a Ležáků (6.12.2012), Slavnostní shromáždění u příležitosti
vědecké konference 20 let Ústavy ČR (10.12.2012) a Slavnostní shromáždění k 16. výročí
Ustavující schůze Senátu (18.12.2012).
Předseda a místopředsedové Senátu PČR pořádali nebo se účastnili i dalších pracovních
a společenských setkání - např. novoroční setkání senátorek a senátorů
s diplomatickým sborem (10. 1. 2012) a novináři (17.1.2012), setkání s exportéry do
Ruské Federace (29.2.2012), Zemědělec roku 2012 (21.3.2012), Zlatý Ámos
(23.3.2012), Ceny Thálie (24.3.2012), 7 let babyboxů v ČR (31.5.2012), Festival 9 bran
(12.6.2012), Mezinárodní folklórní festival Strážnice (22.6.2012), setkání s vedoucími
obchodně-ekonomických úseků ZÚ (27.6.2012), Večer lidí dobré vůle na Velehradě
(3.7.2012), Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině (29.7.2012),
Svatovavřinecká pouť na Sněžku (10.8.2012), tradiční setkání senátorek a senátorů
s diplomatickým sborem ČR (29. 8. 2012), Země Živitelka (30.8.2012), World Press
Photo Prague (13.9.2012), mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha (14.9.2012),
Dny NATO v Ostravě (21.-23.9.2012), prezentace k výročí Zlaté buly sicilské v ČNB
(26.9.2012), Dny stavitelství a architektury (4.10.2012), přejmenování Letiště Ruzyně na
Letiště Václava Havla Praha (5.10.2012), Tour Film (5.10.2012), zasedání Soudcovské
unie (12.10.2012), Velká Pardubická (13.10.2012), Svátky hudby v Praze (16.10.2012),
Festival Zlatá Praha (17.10.2012), Česká hlava (18. a 19.11.2012), Národní cena kvality
(27.11.2012), Českých 100 Nejlepších (30.11.2012), Exportér roku (17.12.2012) a
Slavnostní vánoční koncert Václava Hudečka (21.12.2012).
Předseda Senátu PČR se účastnil i významných regionálních akcí - zahájení lázeňské
sezóny v Karlových Varech (5.5.2012), návštěva Královéhradeckého kraje (10.5.),
udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina (24.5.2012), návštěva Bystřice pod
Pernštejnem (7.6.2012), Stavba Vysočiny (11.6.2012), Vesnice roku Kraje Vysočina
(26.7.2012) a Jihočeského kraje (11.8.2012), beseda se žáky ZŠ Pacov k výročí Zlaté
buly sicilské (26.9.2012), slavnostní otevření babyboxu v Havlíčkově Brodě (13.11.2012)
a odhalení plakety Stavba roku v Ostrově (22.11.2012).
V průběhu roku 2012 samostatné oddělení protokolu zajistilo 68 pietních aktů na celém
území České republiky, pietní akt v Nerudově ulici Senát PČR pořádá (25.2.2012).
cesty předsedy a místopředsedů do
zahraničí
oficiální návštěvy a mezinárodní konference
na pozvání předsedy
přijetí velvyslanců předsedou
přijetí velvyslanců místopředsedy
pietní akty
přijetí zahraničních delegací předsedou
přijetí zahraničních delegací místopředsedy
společenské a politické akce předsedy a
místopředsedů
návštěva krajů a městských částí
akce ostatních senátorů
akce připravené a zrušené
CELKEM
8
3
20
12
68
15
13
194
3
10
35
381
zpracováno k 7.1.2013
Ciprová Valerie
vedoucí samostatného oddělení protokolu
Download

formát PDF