BiochemNet - Vytvoření sítě
pro podporu spolupráce
biomedicínských pracovišť
a zvýšení uplatnitelnosti
absolventů biochemických
oborů v praxi
CZ.1.07/2.4.00/31.0133
Univerzita
Palackého
Přírodovědecká fakulta
Katedra biochemie
Univerzita Palackého
Založena již v 16. století
Nejstarší vysoká škola na Moravě
Druhá nejstarší vysoká škola v České republice
Osm fakult
Studuje přes 23 000 studentů = celá pětina
obyvatel města Olomouce.
Přírodovědecká fakulta
Hlavní budova PřF
Třída 17. listopadu
Katedra
biochemie
Biologické
centrum PřF
Šlechtitelů 11
Olomouc Holice
Katedra biochemie
Založení katedry - rok 1996
Vedoucí Katedry biochemie
• 1996-2006 – Prof.RNDr.
Pavel Peč, CSc. zakladatel
Katedry Biochemie
• 2006-2012 Prof. Mgr. Marek
Šebela
Akreditace výuky oboru Biochemie
rok 2001
Výzkumné zaměření katedry biochemie
Cytokininy – mechanismus biosyntézy a odbourávání
(cytokininoxidasa/dehydrogenasa)
Genetické manipulace u rostlin a hub
Proteomika – hmotnostní spektrometrie biomolekul
Obranné mechanismy rostlin – úloha reaktivních forem kyslíku
a dusíku
Metabolismus polyaminů u rostlin
Studium a charakterizace enzymů – aminoaldehydehydrogenasa
Nanotechnologie - imobilizace enzymů na nanočástice
Modifikace proteinů - trypsin
Stáže studentů - metody
Oddělení tkáňových kultur a rostlinných biotechnologií
(Katedra botaniky)
mikropropagace (meristémové kultury)
prašníkové kultury
embryokultury (izolace a kultivace nezralých zygotických
hybridních embryí)
izolace a fúze protoplastů
karyologie, cytologické metody
anatomie rostlin
studium stresu na úrovni rostlinné buňky
L-Arg
NHCH3
NHCH 3
esterasa
O
O
F
AcO
O
DAF-FM DA
bez fluorescence
CH3N
NOS
N
NH2
NH2
F
OAc
COO
F
F
O
buněčná
membrána
N
NO
-
-
O
DAF-FM
O
O2
COO
O
-
F
F
-
O
DAF-FM T
fluorescence
O
Stáže studentů - metody
Oddělení fytopatologie a mikrobiologie (Katedra Botaniky)
fytopatogenní houbové organismy
mikroskopické metody
konfokální mikroskopie
fenolické látky v rezistenci rostlin
oxidativní stres v průběhu patogeneze
vliv růstových regulátorů na rezistenci rostlin a vývoj patogenů
Stáže studentů - metody
Chromatografické metody – izolace malých molekul
(Katedra Biochemie)
– izolace proteinů
Stáže studentů - metody
Nanotechnologie – imobilizace enzymů (Katedra Biochemie)
Stáže studentů - metody
Studium obranných mechanismů rostlin (Katedra Biochemie)
Studium vývoje patogenů
Detekce, kvantifikace - ROS, RNS,
GSNO
Detekce nitrovaných proteinů
Studium enzymů podílejících se na
produkci RNS - GSNOR, NR, NO
syntasa
produkci ROS – NADPHoxidasa,
SOD, POX, Kat
Studium tvorby biofotonů
Western blot, nativní elfo, stanovení
aktivity, histochemie, RT PCR,
Stáže studentů - metody
Metody vypracované v rámci projektu AescuLab
www.aesculab.cz
www.aesculab.portal.cz
Skupina
Moduly
Biochemie
39
Biologie
36
Imunologie
35
Celkem
110
160 videí
Stáže studentů - metody
Č.
Název modulu
AE-301 První pomoc
AE-302 GMO - geneticky modifikované organismy
AE-303 Manipulace s laboratorními zvířaty
AE-304 ELISA analýza specifické protilátkové odpovědi experimentálních zvířat
AE-305 Inhibiční ELISA
AE-306 Stanovení specifických protilátek ve vaginálním sekretu myší
AE-307
Analýza antigen specifické odpovědi T lymfocytů a jejich subpopulací pomocí
ELISPOT
AE-308 Analýza antigen specifické odpovědi T lymfocytů pomocí Flow Cytometry
AE-309
Test proliferační odpovědi subpopulací T lymfocytů po stimulaci antigenem barvení
propidium jodid
AE-310 Indukce tvorby cystyckých forem B. burgdorferi za různých kultivačních podmínek
AE-311
Analýza životnosti kvasinek pomocí flow cytometry.
AE-312 Indukce morfologických změn Candida albicans.
AE-313 Metody odstranění a průkazu endotoxinů (LPS)
AE-314 Analýza subpopulací splenocytů pomocí Flow Cytometry
AE-315 Analýza N-glykosylace gp120 proteinu pomocí lektinových blotů
Stáže studentů - metody
Č.
Název modulu
AE-101 Precipitační metody purifikace peptidů a proteinů
AE-102 Štěpení proteinů v roztoku a v gelu
AE-103 SDS-PAGE a následná detekce proteinů v gelech
AE-104 Dvojdimenzionální gelová elektroforéza rostlinných proteinů v malém formátu
AE-105 Identifikace proteinů pomocí MALDI-TOF-MS
AE-106 Western blot – detekce a kvantifikace Hsp70
AE-107 Slot blot a rychlá imunodetekce proteinů na přístroji SNAP id.
AE-108 Isoelektrická fokusace
AE-109 Nativní elektroforéza a detekce enzymů v gelu
AE-111
Gelová chromatografie, gelová permeační chromatografie, gelová filtrace
AE-112
Kovalentní modifikace proteinů
AE-113
Stanovení aktivity xanthinoxidoreduktasy a detekce inhibitorů tohoto enzymu
autografickou metodou na tenké vrstvě
AE-114
Stanovení produkce oxidu dusnatého a reaktivních forem dusíku
AE-115
Analýza metabolitů reaktivních forem dusíku – dusitany/dusičnany, nitrosothioly
AE-116a Stanovení aktivity enzymů metabolismu reaktivních forem dusíku - NO-synthasy
Stáže studentů - metody
Č.
Název modulu
AE-101 Precipitační metody purifikace peptidů a proteinů
AE-102 Štěpení proteinů v roztoku a v gelu
AE-103 SDS-PAGE a následná detekce proteinů v gelech
AE-104 Dvojdimenzionální gelová elektroforéza rostlinných proteinů v malém formátu
AE-105 Identifikace proteinů pomocí MALDI-TOF-MS
AE-106 Western blot – detekce a kvantifikace Hsp70
AE-107 Slot blot a rychlá imunodetekce proteinů na přístroji SNAP id.
AE-108 Isoelektrická fokusace
AE-109 Nativní elektroforéza a detekce enzymů v gelu
AE-111
Gelová chromatografie, gelová permeační chromatografie, gelová filtrace
AE-112
Kovalentní modifikace proteinů
AE-113
Stanovení aktivity xanthinoxidoreduktasy a detekce inhibitorů tohoto enzymu
autografickou metodou na tenké vrstvě
AE-114
Stanovení produkce oxidu dusnatého a reaktivních forem dusíku
AE-115
Analýza metabolitů reaktivních forem dusíku – dusitany/dusičnany, nitrosothioly
AE-116a Stanovení aktivity enzymů metabolismu reaktivních forem dusíku - NO-synthasy
Stáže studentů - metody
Č.
Název modulu
AE-201 Průkaz apoptózy elektroforeticky (DNA fragmenty)
AE-202 Testování mutagenicity v mikrodestičkovém uspořádání (Amesův test)
AE-203 Práce v aseptickém prostředí
AE-204 Morfologie živočišné buňky
AE-205 Kultivace savčích buněčných linií
AE-206 Sledování viability a proliferace
AE-207 Transfekce buněk, selekce a detekce
AE-208 Analýza schopnosti živočišných buněk tvořit kolonie
AE-209 Synchronizace živočišných buněčných kultur
AE-210 Modely angiogeneze in vitro
AE-211
Příprava buněk pro mikroskopickou analýzu
AE-212 Vizualizace jednotlivých molekul DNA
AE-213 Annexin V: Detekce apoptózy
AE-214 Průtoková cytometrie: Analýza buněčného cyklu
AE-215 Průtoková cytometrie: Analýza intracelulárních proteinů
Ubytování, stravování
Koleje
Ubytování v areálu v Holici
Menza
Jak se k nám dostanete
AUTOBUSEM
z Hlavního vlakového nádraží Olomouc (via náměstí Hrdinů):
Linka číslo 13 (z Hlavního vlakového nádraží) nebo 22 (centrum –
zastávky Tržnice, náměstí Hrdinů): Jízdní řád Dopravního podniku
města Olomouce. a.s.. U vstupu do areálu je orientační tabule
s vyznačením budovy VTP UP.
Zastávka: Šlechtitelů nebo Technologická (spoje s "t").
AUTEM
Ze směru od Ostravy, Brna, Prostějova:
Směr Olomouc-Holice – sjezd z dálnice – exit č. 276, dále silnice
č.46. Na kruhovém objezdu jeďte rovně směr Holice, projeďte
Holicí stále po hlavní cestě. Silnice pokračuje mírným stoupáním
přes železniční nadjezd a dále přibližně 300 metrů. Poté odbočte
na první křižovatce doprava a cca po 500 metrech se po pravé
straně nachází areál PřF UP, jeďte však dál. Fialová navigační
cedule po cca 100 metrech Vás poté nasměruje doprava do
průmyslové zóny.
Děkuji za pozornost
Download

Univerzita Palackého v Olomouci