A
A.1
Obecné technické informace
Funkce uložení potrubí
Funkce uložení potrubí
Pod pojmem „uložení potrubí“ se rozumí všechny sestavy a mechanické prvky, jako jsou podpěry nebo závěsy, které spojují
trubku nebo jiné části potrubí s nosnou či základovou konstrukcí. Hlavní funkcí uložení potrubí je držení potrubí v požadované
poloze:
• přenosem tíhy potrubí na nosné konstrukce (nebo podlahy),
• přenosem vnitřních a vnějších sil z potrubí na nosné konstrukce,
• omezením provozních nebo montážních posuvů potrubí vyvolaných vnitřními nebo vnějšími silami nebo délkovou roztažností, a to v jednom nebo více ze tří směrů nebo jednom či více ze
tří natočení,
• řízením přenosu sil při posuvech potrubí.
Mezi ostatní vedlejší, nicméně důležité funkce uložení potrubí patří:
• možnost jednorázového nebo opakovaného seřízení polohy
potrubí nebo reakční síly v uložení,
• ochrana povrchu trubky proti poškození, odření a s tím související korozi,
• ochrana izolace potrubí,
• zabezpečení potrubí proti účinkům dynamických a seismických
rázů,
• omezení třecích sil, které by vznikly použitím běžného podepření,
• omezení přestupu tepla z trubky do okolí nebo naopak.
A.2
Rozdělení typů uložení potrubí – závěsů a podpěr
Hranice vymezující prvek nebo sestavu uložení potrubí od okolních zařízení nebo konstrukcí je určena podle EN 13480-3, čl.
13.1.4.
Definice různých typů uložení podle požadované funkce s popisem základních funkčních předpokladů jsou uvedeny v tab. A.1.
byly reálně proveditelné. V přehledu není například uvedeno uložení omezující jen jednu složku natočení, protože taková konstrukce není realizovatelná čistě bez dalších omezení. To znamená, že
výběr typů by měl být vždy zohledňován již při sestavování modelu pružnostní analýzy potrubí a výstupem provedeného výpočtu
by měla být jednoznačná specifikace typu označená kódem zkratky značení z tabulky A.1. Bez uvedení přesné specifikace funkce
může dojít k závažným omylům z nedorozumění při interpretaci
výsledků výpočtu. Častými chybami jsou například záměny typů
SS za SLS nebo GS za GLS apod. Přesná specifikace typu uložení je
proto důležitou podmínkou pro objednání, a proto doporučujeme používání jednotné symboliky označování MPS Gradior s.r.o.,
která je zárukou srozumitelnosti oběma stranám.
Další rozdělení na varianty provedení je uvedeno v tab. A.2 a vyobrazeno v části B katalogu.
Zkratky značení z tab. A.1 jsou odvozeny z počátečních písmen
anglického názvosloví typu uložení.
A.3
Kategorizace – třídy uložení
Uložení potrubí (platí jen pro dodávky podle EN 13480 a EN 12952)
je klasifikováno do tří tříd v závislosti na zařazení uloženého potrubí do kategorie tlakového zařízení (podle EN 13480 – 1, kap. 4):
Kategorie potrubí
Třída uložení
III
S3
II
S2
I (0)
S1
Pro jednotlivé třídy uložení jsou rozlišovány různé požadavky na
výrobu, zkoušení a dokumentaci.
Třída uložení musí být objednatelem uvedena v objednávkové
specifikaci.
Tabulka udává základní přehled funkčních typů, které je možné
modelovat v pružnostní analýze potrubí. Typy jsou rozděleny podle charakteristik omezení posuvů a řízení přenosu sil, a to tak, aby
A.1
A Obecné technické informace
Projektování – volba typu
Tabulka A.1 – Přehled typů uložení podle funkce
Zkratka
značení
Popis
Pevný závěs
Přenos vertikálního zatížení zavěšením pomocí tuhého táhla s tuhým omezením svislého
posuvu dolů. Možnost seřízení výšky při montáži, pro potrubí nad DN80 vždy i za provozu.
Musí umožnit výchylku od svislé osy +/-4°. Dále se dělí na jedno- nebo dvoutáhlový, pro
svislé nebo vodorovné potrubí.
SH
Pružinový závěs
Přenos vertikálního zatížení zavěšením pomocí táhla a pružinového bloku s lineární
charakteristikou. Možnost posuvů potrubí ve svislém směru. Možnost seřízení zatížení při
montáži i provozu. Musí umožnit výchylku od svislé osy +/-4°. Dále se dělí na jedno- nebo
dvoutáhlový, pro svislé nebo vodorovné potrubí.
CH
Konstantní závěs
Přenos vertikálního zatížení zavěšením pomocí táhla a pružinového bloku s charakteristikou
stálé síly, neproměnné na posuvu pružiny. Ostatní vlastnosti a varianty jsou stejné jako SH.
SS
Podpěra kluzná
Přenos vertikálního zatížení pomocí patky pod potrubím nebo dvou patek ve svislém
potrubí. Umožňuje libovolné posuvy ve vodorovném směru.
VS
Pružinová podpěra
Přenos vertikálního zatížení pomocí patky pod potrubím nebo dvou patek ve svislém
potrubí a pružinového bloku s lineární charakteristikou. Umožňuje posuvy ve vodorovném
směru.
CS
Konstantní podpěra
Přenos vertikálního zatížení pomocí patky pod potrubím nebo dvou patek ve svislém
potrubí a pružinového bloku s charakteristikou stálé síly, neproměnné na posuvu pružiny.
Umožňuje posuvy ve vodorovném směru.
FP
Pevný bod
Konstrukce, která omezuje nebo váže posuvy a natočení potrubí ve všech směrech. Přenos
tří složek sil a tří složek momentů.
SLS
Podpěra kluzná
nezdvižná
Kluzná podpěra se zabráněním posuvu v kladném svislém směru. Umožňuje posuvy ve
vodorovném směru.
G2
G4
Vedení
Konstrukce, která umožňuje posuv v ose trubky a omezuje všechny ostatní posuvy, a to bez
vůle nebo se zadanou vůlí (mezerou). Vedení G2 omezuje posuvy v obou smyslech jednoho
směru, vedení G4 omezuje posuvy ve čtyřech smyslech dvou směrů.
GS
Podpěra s vedením
Kluzná podpěra, která je doplněna o omezení posuvů v laterálním vodorovném směru.
Zařízení pro omezení posuvů je umístěno obvykle na základně podpěry.
GLS
Podpěra s vedením
nezdvižná
Podpěra s vedením, která je doplněna o omezení posuvu v kladném svislém směru.
A
Osová zarážka
Konstrukce, která umožňuje posuv ve všech směrech s výjimkou posuvu v ose trubky, a to
bez vůle nebo se zadanou vůlí (mezerou).
AS
Podpěra se zarážkou
Kluzná podpěra, která je doplněna o omezení posuvů v osovém vodorovném směru.
Zařízení pro omezení posuvů je umístěno obvykle na základně podpěry.
ALS
Podpěra se zarážkou
nezdvižná
Podpěra se zarážkou, která je doplněna o omezení posuvu v kladném svislém směru.
R
Zarážka
Konstrukce, která omezuje nebo váže posuvy ve všech směrech, ale umožňuje všechna
natočení. Přenos tří složek sil – bezmomentový pevný bod.
RS
Kloubová vzpěra
Konstrukce, která omezuje nebo váže posuv v jednom směru, a to kladném i záporném
smyslu, a umožňuje všechna natočení. Ve volných směrech nevznikají třecí síly.
SN
Tlumič rázů
Zařízení, které omezuje posuv v jednom směru, a to v kladném i záporném smyslu, při
pohybu překračujícím prahovou rychlost. Posuvy vykonávané pod prahovou rychlostí jsou
uvolněné.
SB
Omezovač kmitů
Seřiditelný pružinový blok s charakteristikou v obou směrech posuvů nebo blok s třecím
mechanismem pro omezení vibrací nebo výkyvů potrubí.
RH
A.2
Název
A
A.4
Obecné technické informace
Projektování – volba typu
Návrh a volba typu nebo sestavy uložení
Volba typu uložení musí být provedena organizací provádějící realizační projekt potrubí, a to na základě výsledků pružnostní analýzy potrubní trasy.
Pro volbu typu uložení jsou uvedena následující doporučení,
i když neexistuje jednoznačný algoritmus volby a některé požadavky mohou být protichůdné:
• Volba na základě požadovaných omezení posuvů (podle tab.
A.1).
• Volba typu na základě umístění potrubí a konstrukce – rozhodnutí mezi závěsem a podpěrou.
• Volba mezi závěsem a podpěrou na základě vlivu tření. Ve většině případů i vnitřního uložení dojde během několika let provozu ke zkorodování kluzných ploch, u venkovních uložení až
ke vzájemnému koroznímu slepení. U podpěr používat kluzné
desky s PTFE nebo základové desky z korozivzdorné oceli.
• Volba mezi podpěrou a závěsem na základě omezení dalších
posuvů (k závěsu je nutné doplnit další prvek, u podpěry je možné sdružení do jednoho typu, např. GS).
• Závěsy umožňují (snadnější) seřízení a nevyžadují úpravu kluzných ploch.
• Podpěru použít tam, kde je ocelová konstrukce nebo podlaha
pod potrubím do výšky přibližně 2 × DN. Je-li vzdálenost vyšší,
měly by podpěry být podloženy sloupky.
• Zavěšené potrubí musí mít podchozí výšku 2.2 m + dilatace
směrem dolů.
• Vzdálenost mezi povrchem izolace a základnou podpěry by
měla být optimálně 30–50 mm.
• Izolace třmenu závěsu je snadnější a lepší než izolace podpěry.
• Pružiny nebo PTFE kluzné plochy musí být vždy vně izolace,
s mezerou min. 20 mm.
• Omezit použití pružinových nebo konstantních podpěr pro místa s velkými vodorovnými posuvy.
• Podpěry použít v místech ručních armatur, např. u obtoků.
• U svislých potrubí použít přednostně závěsy, z důvodu opakované seřiditelnosti.
• Závěsy musí mít dostatečnou délku, aby výchylka táhla od svislé
osy nepřekročila +/-4°, a to v účinné délce od čepu připojení
objímky nebo třmenu po čep připojení na konstrukci.
• Přednostně používat závěsy s pružinou v táhle, omezit sestavy
s pružinou na konstrukci nebo nosníku.
• Přednostně používat jednotáhlové závěsy, dvojtáhlové pouze
v případě nedostatku prostoru pro minimální požadovanou délku nebo kolize táhla s potrubím nad místem uložení.
• Umístění pružiny navrhnout tak, aby byla viditelná ze země
nebo obslužných plošin, přednostně ale umístit co nejblíže
k čepu horního uchycení (kývání táhel).
• Omezit zavěšení trubky ze třmenu trubky jdoucí nad.
• Na potrubních mostech používat výškově seřiditelné podpěry.
• Omezit použití závěsů u potrubí s dvojfázovým médiem.
• Omezit použití závěsů o délkách nad 2–3 m na venkovních potrubních trasách.
• Omezit délky táhel závěsů s ohledem na kývání a seismicitu.
• První podpěra za rotačními stroji, výměníky nebo nádržemi by
měla být opakovaně výškově seřiditelná.
• Pro malá stranová zatížení používat přednostně vedení typu GS
nebo AS.
• Pro vedení a zarážky potrubí s požadavkem bez třecích sil a minimálních vůlí používat kloubové vzpěry RS.
• Pro vedení a zarážky na potrubních mostech používat typy GS,
GLS, AS, ALS.
• Pro krátká táhla a velké vodorovné posuvy pevných závěsů používat válečkové závěsy.
• Pro potrubí na sloupech, které nejsou svázány do mostu, používat válečkové nebo PTFE podpěry.
A.5
Volba provedení nebo varianty sestavy uložení
Zpracovatel realizačního projektu potrubí musí navrhnout nejen
typ, ale i provedení a variantu uložení. Pro jejich volbu neexistuje
jednoznačný předpis, proto v následující tab. A.2 uvádíme přehled
nejdůležitějších variant s popisem vlastností a některých podmínek použití. Varianty provedení musí být určeny v objednávkové
specifikaci, a to nejlépe odkazem na přehled sestav podle části
B katalogu nebo náčrtkem, popisem, poznámkou v tabulce specifikace.
A.6
Zatížení stavby a ocelových konstrukcí
Při specifikaci návrhového zatížení pomocných konstrukcí musí
být uveden součet všech složek stálých zatížení (G) a dále jednotlivé složky proměnného a nahodilého zatížení (Q) nebo přímo
součty (G + Q). Symbolika označení a definice klasifikace zatížení
jsou převzaty z EN 1990.
Nahodilá, proměnná a mimořádná zatížení není nutné uvádět,
jsou-li pro všechna uložení dané potrubní trasy splněny následující podmínky:
• Fd,Q < 1.15 × Fd,G (návrhové zatížení pro Q je menší než 1.15
násobek návrhového zatížení pro G).
Výpočtové nepřesnosti, odchylky a tíha závěsů nebo podpěr se
zahrnují do parciálního součinitele spolehlivosti zatížení, který
může být volen (platí pro ČR): γF1 = 1.35, γF2 = 1.0, γF3 = 1.0. Návrhové zatížení stanovuje statik ocelové nebo pomocné konstrukce,
do specifikací uložení se uvádí vždy jen zatížení z výsledků pružnostní analýzy potrubí.
Ve specifikaci pro ocelové konstrukce musí být uvedeny vodorovné složky zatížení podpěr nebo vedení čí zarážek od tření nebo
alespoň poznámka o velikosti součinitele tření. Pro prosté kluzné
podpěry je f = 0.3, pro podpěry s PTFE je f = 0.08, pro válečkové
podpěry je ekvivalentní f = 0.03.
Vodorovné složky návrhového zatížení závěsů vždy uvažovat o velikosti 0.1 × Fdz.
Uložení pro potrubí nad DN80 nesmí namáhat nosníky pomocné konstrukce na krut nebo lokální ohyb pásnic přírub, případně
musí být ověřeno výpočtem.
Uchycení závěsů nebo vzpěr nemusí být vždy provedeno na přírubu nosníku v rovině jeho stojiny, proto se doporučuje zvážit použití žeber v místě napojení, v závislosti na třídě profilu, zatížení apod.
Před zahájením projektových prací je nezbytné dohodnout způsob uložení podpěr na nosníky – volně nebo s kluznou deskou
přivařovací nebo přišroubovanou, s plastovou ochrannou deskou
na základně podpěry pro pozinkované konstrukce.
A.3
A Obecné technické informace
Projektování – volba typu
Tabulka A.2 – Přehled variant sestav a komponent uložení
Název
Popis a informace pro volbu
Kódové označení typu
U podpěr, pevných bodů a vedení spoj třmen-trubka nezaručuje možnost nahodilého
osového prokluzu nebo prokluzu v natočení.
Třmenová
uložení – závěsy
a podpěry
Umožňují montážní přemístění bodu uchycení k trubce do požadované polohy
(s výjimkou závěsů svislého potrubí, osových zarážek a pevných bodů, které mají
objímky pojištěny tvarovým spojem, např. návarkem). Používají se v místech, kde
během montáže může dojít k odchýlení svařených podsestav z původních míst.
Dále se doporučují tam, kde se předpokládá jakákoliv demontáž, např. při opravě
připojených zařízení.
Jsou vhodná zejména pro potrubí o vyšších pracovních teplotách, a to z důvodu
omezení rizika vzniku trhlin na stěně trubky.
Závěsy – doplňkové
kódy X, M, P, K
Podpěry – výrobní
řada 6
Vzpěry – výrobní řada 4
Nejsou vhodná pro závěsy (i podpěry) potrubí nad DN800, u kterých progresivně
rostou hmotnosti třmenů, a proto se doporučuje zvážit použití přivařovacího uložení.
Ve spáře mezi třmenem a stěnou trubky dochází ke vzniku koroze, proto je
v agresivních prostředích vhodné použít pozinkované třmeny nebo objímky.
Doporučují se pro neizolovaná venkovní potrubí nebo potrubí o velkých DN.
Přivařovací
uložení – závěsy
Neumožňují přemístění bodu uchycení po montáži prvku (např. při nutnosti posunutí
podsestavy během spojení se sousedním spoolem).
Doplňkové kódy W, V, H
Pro vyšší teploty je nutné posoudit riziko praskání svaru vlivem teplotních roztažností.
Svar musí být kontrolován a s možností opakované kontroly při provozu (koroze).
Doporučují se pro neizolovaná venkovní i vnitřní potrubí z uhlíkové oceli.
Spolehlivé spojení proti prokluzu u podpěr, pevných bodů, zarážek a vedení.
Přivařovací
uložení –
podpěry
Neumožňují přemístění bodu uchycení po montáži prvku (např. při nutnosti posunutí
podsestavy během spojení se sousedním spoolem).
U podpěr dochází při svařování s trubkou ke smrštění ve svaru, a tím i k nepatrnému
snížení stavební výšky. Z toho důvodu použít tam, kde nedojde k montážnímu
odlehčení podpěry.
Výrobní řada 5
Nedoporučuje se pro vyšší teploty z důvodu velké délky svaru, a tím i vzniku vnitřních
pnutí a následných trhlin na povrchu trubky.
Použití pro vedení nebo zarážky vodorovného potrubí v kombinaci s podpěrou.
Vedení s jednou
základnou
podpěry
Použití pro potrubní mosty a místa, kde není možné stavět rám pro vedení s více
základnami.
Použití pro stabilizační vedení proti zatížení od větru a nahodilým vlivům.
Podpěry řady 5 a 6
s návarky 940, 941,
podpěry typ 637, 647,
648
Náročnější montáž a nesnadná kontrola vůlí.
Vedení s více
základnami
A.4
Použití pro vodorovné i svislé potrubí.
Vyžaduje montáž okolní pomocné konstrukce.
Typy 62x, 63x, 64x
A
A.7
Obecné technické informace
Projektování – specifikace
Specifikace uložení potrubí
Ve specifikaci musí být vždy uvedeny všechny následující hlavní
parametry:
• Označení nebo identifikace položky nebo skupiny položek.
• Typ uložení. Lze specifikovat zkratkou značení podle tabulky A.1.
• Je-li vyžadována speciální funkce, specifikace varianty podle
typového nebo objednacího čísla prvku podle přehledu typů
v části B katalogu.
• Typ uchycení závěsu nebo kotvení podpěry na navazující konstrukci – např. podpěra s kluznou deskou, závěs s přivařovacím
připojením pomocí vidlice apod. (uvádí se do poznámky).
• Typ uchycení na potrubí – přivařovací nebo třmenové (uvádí se
do poznámky).
• Rozměr potrubí – jmenovitý průměr nebo vnější průměr trubky.
• Materiál potrubí (trubky).
• Tloušťka izolace.
• Charakteristické požadované rozměry – délka závěsu nebo výška podpěr, rozteč táhel závěsu, patek vedení apod.
• Návrhová teplota, která se pro uložení uvažuje jako nejvyšší provozní teplota bez přídavků.
• Návrhové zatížení (viz dále).
• Návrhové posuvy (viz dále).
• Orientace osy trubky v místě uložení – rozlišení svislého nebo
vodorovného potrubí v místě uložení, a dále specifikace osy
trubky v místě uložení v souladu s globálním souřadným systémem. Tato specifikace je důležitá zejména pro podpěry a vedení, a to pro určení požadovaných velikostí základen podpěry
nebo velikosti kluzných podložných desek. Příklad označení vodorovného potrubí v ose y globálního s.s.: H-y.
• Tuhost pružiny.
• Specifikace požadovaného součinitele tření pro podpěry a vedení (uvádí se do poznámky).
A.8
Specifikace zatížení a posuvů
Ve specifikaci musí být uvedena zvlášť následující zatížení:
• Požadované nastavené (pro pružinové uložení) nebo návrhové
(pro pevné uložení) zatížení za studena, specifikované z pružnostní analýzy. U pružinových závěsů se požadované zatížení
může lišit od zatížení za studena.
• Zatížení za tepla – u pružinových závěsů se jedná o zatížení pro
stav s pracovní nebo výpočtovou teplotou pro provozně nejčetnější výpočtový stav (např. všechna potrubí systému teplá).
U pevných závěsů a podpěr nebo vedení a zarážek se specifikuje zatížení pro stav s konstrukční teplotou, je-li tato významně
odlišná od provozní (např. v chemickém průmyslu) nebo pro
zátěžný stav s nejvyššími hodnotami.
• Posuvy za tepla – u pružinových a konstantních závěsů se specifikují hodnoty pro normální provoz a hodnoty proměnných
a mimořádných zatížení zvlášť. Pro pevné závěsy a podpěry
nebo vzpěry se specifikují hodnoty podle předchozího článku.
• Občasná zatížení Q musí být uvedena (s výjimkou uložení podle
čl. A.6). Důležité je uvést, zda se jedná o sumární hodnotu se
stálým zatížením nebo nahodilé zatížení zvlášť.
• Musí být doplněna poznámka o smyslu působení občasných
zatížení (jedno- nebo obousměrné).
• Svislé posuvy pružinových závěsů se specifikují pro jmenovitý
provozní stav. Vodorovné posuvy závěsů se specifikují pro návrhový stav potrubí (konstrukční teplotu potrubí).
• Posuvy podpěr, vedení, zarážek apod. se specifikují pro návrhový
stav potrubí (konstrukční teplotu potrubí).
• U vedení nebo zarážek musí být specifikovány požadované vůle
ve všech významných směrech.
• U nezdvižných podpěr nebo závěsů (tedy vzpěr) musí být specifikován tento požadavek na nezdvižnost.
• Pro podpěry a vedení je nutné, aby maximální posuvy byly specifikované naprosto jednoznačně a nezaměnitelně v lokálním
souřadném systému, jinak může dojít k pádu podpěry z konstrukce nebo zadření kluzných desek/válečků!
A.9
Pomocné ocelové konstrukce
Pomocné ocelové konstrukce musí být navrženy tak, aby přenesly
požadované zatížení a měly dostatečnou tuhost. Dovolené průhyby prvků v místě silového toku s uložením potrubí se doporučují
omezit na 1–4 mm.
Návrhové zatížení pomocných konstrukcí musí být stanoveno
stejně jako pro stavbu a ocelové konstrukce.
Kotevní desky do betonových stropů musí mít nejméně 2 kotvy
pro potrubí o světlosti DN 100 a nejméně 4 kotvy pro světlosti
nad DN 100. Kotvení musí být ověřeno výpočtem, včetně interakcí a krajních vzdáleností, nebo musí být použity standardní desky
(např. podle části P tohoto katalogu).
Pomocná konstrukce musí být navržena tak, aby nedocházelo ke
kroucení nosníků. Při dimenzování nosníků na stabilitu v ohybu
(vybočení) musí být uvažováno i působení bočních sil u každého
z typu uložení.
A.10
Konstrukce sestav a komponent
Jednotlivé prvky a sestavy uložení potrubí MPS Gradior s.r.o. jsou
z hlediska funkčnosti, únosností a dovolených zatížení navrženy
podle EN 13480-3: 2012, kap. 13. Na požádání dodáváme uložení vyrobené a dokladované podle standardů VGB R 510-L-Teil 1,
ASME B31.1, MSS-SP58, ASME NF-3000, AWS.
Pro potrubí sestav kotlů, např. podle EN 12952 nebo EN 12953, je
možné použít uložení potrubí i podle EN 13480-3, protože normy
pro návrh a výrobu kotlů neobsahují pokyny pro konstrukci nosných netlakových částí, a dále v těchto normách nejsou citovány
materiály používané pro konstrukci uložení potrubí jako např. závitové části. Zde uvedené musí být dohodnuto s odběratelem před
zpracováním realizačního projektu.
Návrhová životnost uložení potrubí musí odpovídat minimálně
životnosti potrubí a jeho součástí. Není-li uvedeno jinak, je návrhová životnost standardně volena 200 000 hodin nebo 25 let.
Dovolená zatížení nebo návrhové únosnosti pro jednotlivé prvky jsou uvedené v katalogu uložení potrubí. Tabelované hodnoty
jsou stanoveny pro normální návrhové podmínky podle EN 134803, tedy pro stálé statické zatížení „G“ a konstrukční teplotu 80 °C
(resp. minimální teplotu okolí -20 °C) a výchozí materiálovou skupinu 1. Tyto podmínky platí pro všechny katalogové komponenty.
Přepočet únosnosti na jinou teplotu, jiný materiál nebo kategorii
zatížení je popsán v jednotlivých částech katalogu a v článku A.25.
A.5
A Obecné technické informace
Konstrukční požadavky
Pro uložení třídy S2 a S3 jsou dodávky provázeny výkresovou montážní dokumentací. Typové podpěr nebo třmeny a pout pro potrubí třídy S1 se dokladují pouze katalogovým listem.
Sestavné výkresy obsahují kusovník, detaily montážních svarů,
údaje a pokyny pro montáž, údaje o zatížení, posuvech, tuhostech
a návrhovou únosnost pro pevná uložení.
Sestavy závěsů pro potrubí DN > 32 nebo konstrukční teploty
150 °C jsou vždy provedeny se dvěma kloubovými spoji táhla. Pro
potrubí DN => 80 jsou vybaveny prvkem k napnutí nebo dodatečnému seřízení táhla za provozu.
Prodlužování táhel je přípustné pouze pomocí závitových částí,
montážní svařování táhel nebo spojovacích prvků je nepřípustné!
Závěsy se při montáži přednostně ustavují ve svislé poloze. Předvychýlení táhla jen v odůvodněných případech.
A.11 Návrhové teploty
Konstrukční teploty částí uložení potrubí, které jsou ve styku
s trubkou, neizolovanou nebo izolovanou, stanovuje dodavatel
uložení podle předpisů nebo vlastních metodik. Ve specifikaci pro
objednání uložení musí být uvedena nejvyšší provozní teplota potrubí (nikoliv dovolená nebo návrhová s přídavky, což platí i pro
potrubí kotlů apod.).
Dvoutáhlový pevný závěs pro horizontální posuvy, které způsobí
výchylku v rovině táhel nad 2.5°, připojit ke konstrukci v jednom
bodě.
Každé táhlo dvoutáhlových pevných závěsů pro vodorovné potrubí je dimenzováno tak, aby přeneslo 2/3 celkového zatížení
závěsu.
Koeficienty pro výpočet únosnosti částí uchycení na potrubí
(třmenů, podpěr apod.) v závislosti na teplotě jsou stanoveny pro
materiálové skupiny provedení. Návrhové teploty komponent
jsou přitom stanoveny podle EN 13480-3, u víceprvkových třmenů
pak podle metodiky výrobce.
Dimenzování táhel pevných závěsů svislého potrubí musí být
provedeno s ohledem na konstrukci uchycení k potrubí. Podle
toho, zda konstrukce třmenu a zarážek umožní vyrovnání náklonu
třmenu, je možné volit zatížení jednoho táhla v rozmezí (0.5–1) ×
zatížení celého závěsu.
Základní návrhová teplota pro všechny části podpěr, táhel a připojení na konstrukci je 80 °C, respektive -20 °C. Pro mimořádné provozní podmínky je podle požadavků projektu možné zvolit vyšší
základní návrhovou teplotu, např. 150 °C.
Dvoutáhlové závěsy svislého potrubí pro DN => 65 musí být vybaveny přivařovacími zarážkami na potrubí proti prokluzu spoje
objímek a trubky.
80°C
Tf
0,33xTf
0,33xTf
Tf-ex1°C/mm
Tf-30°C
Tf-20°C
e
Tf-30°C
Tf-20°C
0,5xTf
0,33xTf
Tf
Tf-30°C
Tf-20°C
Tf-20°C
0,33xTf
Tf
Obrázek A.1 – Návrhové teploty komponent
A.6
A
A.12
Obecné technické informace
Konstrukční požadavky
Podpěry
Rezerva posuvu kluzných podpěr musí být nejméně 25 mm v každém směru posuvu a tomuto požadavku musí být přizpůsobena
i základna nosné konstrukce.
Objímkové podpěry s vedením nebo zarážkou nebo vedení pro
vysoká zatížení musí být vybaveny přivařovacími zarážkami proti
prokluzu potrubí. Objímkové podpěry nesmí mít výšku větší než
je uvedeno v katalogu, a to z důvodu možného klopení. To platí zvlášť pro podpěry s vedením. Překlopení nastane tehdy, když
třecí moment mezi trubkou a objímkou je menší než moment od
třecích sil v základně podpěry.
Kluzné základové plochy podpěr nebo podkladových desek nesmí být natřeny vrchním nátěrem. Pro použití uvnitř budov lze
použít základní nátěr, pro venkovní použití se doporučuje kombinace podpěr s nerezovou kluznou plochou a kluzné desky s PTFE
nebo natřené kluzným lakem.
Na výkresech vedení musí být uvedena minimální požadovaná
vůle, která plyne z teplotních posuvů opěrných částí a zvětšení
průměru trubky.
A.13
Pružinové a konstantní uložení
U pružinových nebo konstantních uložení je možné uvažovat nastavení vyššího zatížení za studena s ohledem na tíhu pohyblivých
částí závěsu/podpěry.
Pro volbu velikosti pružiny platí následující pravidla:
• Konstantní závěs nebo podpěra musí umožňovat dodatečné
seřízení nastaveného zatížení o nejméně ±15 %. Toto seřízení
nesmí zmenšit požadovaný posuv.
• Pružinové závěsy nebo podpěry musí umožňovat dodatečné
seřízení nastaveného zatížení o nejméně ±10 %, a to v teplém
i studeném stavu.
Rezervy zdvihu:
• Konstantní pružinový blok musí mít ve studené nebo teplé krajní poloze 10% rezervu zdvihu vzhledem k výpočtovému (požadovanému) posuvu, nejméně však 25 mm.
• Pružinový blok musí mít ve studené nebo teplé krajní poloze
10% rezervu zdvihu vzhledem k výpočtovému posuvu, nejméně
však 5 mm.
A.14
Kloubové vzpěry
ru 33 mm menší než 0.5 mm, u větších průměrů musí být menší
než 1.5 % průměru čepu.
Dovolené zkrácení tětivy vzpěry při mimostředném tlaku je 1 mm
na každý 1 m délky vzpěry.
Pro cyklicky namáhané vzpěry, kde rozkmit zatížení je vyšší než
0.1 × Fp, kde Fp je únosnost vzpěry, musí být konstruktérem potrubí v zadávací specifikaci uveden požadovaný počet cyklů a amplituda rozkmitu.
Pro uzly uložení potrubí s velkými osovými výchylkami při dynamickém účinku musí konstruktér potrubí zvážit použití přivařovacích zarážek, které zajistí třmen potrubí v rovině kolmé na osu
trubky, a dále proti pootočení, kdy může nastat ztráta stability trojkloubového mechanismu třmen-vzpěra-vidlice.
A.15
Montážní svarové spoje
Montážní svary se vyskytují nejčastěji u připojení táhel závěsů na
konstrukci. Pro všechny typy přípojů musí být svar proveden jako
uzavřený. Jednovrstvé svary jsou přípustné pouze pro přivařování
oka nebo vidlice táhel rozměrů M10 a M12. Pro plochá přivařovací
oka se doporučuje svařování metodou 111. Metoda 135 je použitelná pouze v odůvodněných případech.
Svary čepů nebo návarků na potrubí se provádí podle dokumentace výrobce potrubí. Výrobce potrubí musí dodavateli uložení
v technické specifikaci uvést materiál trubky, aby obě spojované
části byly ze vzájemně svařitelných materiálů a se stejnou nebo
podobnou teplotní roztažností. Svary plochých zarážek musí být
vždy uzavřené. U kruhových zarážek nebo čepů se připouští plně
provařené jednostranné koutové svary.
Svařovací plán montážních spojů musí zpracovat dodavatel potrubí včetně uvedení požadovaných metod a nedestruktivního
zkoušení.
Příruby nosníků, na které jsou připojena přivařovaní oka nebo vidlice závěsů a vzpěr s velkým zatížením (přibližně nad 50 kN), musí
být v místě připojení zkontrolovány na zdvojeniny.
Svarové spoje musí být provedeny v jakosti třídy C podle ISO 5817.
Při svařování ploch upravených dílenským nátěrem, který není od
výrobce určen pro svařování, je nutné tento nátěr před svařováním obrousit do vzdálenosti nejméně 20 mm od kraje svaru.
Svařování závitových součástí je nepřípustné s výjimkou táhel
závěsů z uhlíkové oceli se zaručenou svařitelností. Spoj musí být
vždy podroben objemové kontrole provaření a vnitřních vad!
Konstrukční teplota pro všechny části sestav vzpěr je min. 150 °C.
Montážní délka pro všechny typy a velikosti vzpěr musí být přestavitelná o minimálně ± 25 mm. Maximální přípustné délkové
nastavení (vyšroubování hlavic kloubů) je zřetelně vyznačeno, aby
byla zajištěna minimální hloubka zašroubování.
Svary sedel nebo plochých zarážek na potrubí a přivařovacích ok
nebo vidlic musí být provedeny jako uzavřené.
Povrchová úprava montážních spojů musí být vždy provedena
podle projektové specifikace (opravný a vrchní nátěr).
Kloubové hlavice umožňují výchylku 6°.
Celková vůle sestavy kloubové vzpěry včetně jejích připojovacích
částí musí být při použití čepů nebo lícovaných šroubů do průmě-
A.7
A Obecné technické informace
Přehled výrobních skupin
A.16 Výběr sestavy závěsů, podpěr a vedení potrubí
z katalogu uložení potrubí
Základní typové sestavy závěsů a podpěr potrubí jsou uvedeny
v části B katalogu. Uvedené standardní sestavy jsou spolehlivě
funkční a prověřené a skládají se z typových katalogových komponent. Sestavy vyhovují požadavkům norem EN 13 480-3, VGB R
510-L-Teil 1, ASME B31.1, B31.3 a MSS-SP58.
Sestava uložení potrubí se volí pouze podle požadavku na typ
a funkci v souladu s tab. A.1. Parametry zatížení nebo návrhové
teploty jsou zohledněny dodavatelem uložení, volbou materiálového provedení nebo třídy únosnosti komponent.
Všechny potřebné údaje pro specifikaci uložení potrubí jsou
uvedeny ve standardním datalistu. Ten je možné stáhnout
z www.mps-gradior.cz ve formátu MS Excel. Doporučujeme používání našich datalistů, protože jsou strukturovány pro jednoznačné zadání a pro uživatele jsou také doplněny vysvětlivkami.
Jednotná forma zadání je vždy nejlépe pochopitelná pro zadavatele i výrobce.
A.17 Kódování sestav typovými čísly
Typové sestavy uložení potrubí je možné popsat jednoduchým
kódem označení, který obsahuje všechny základní rozměrové
údaje, údaje o jmenovitém zatížení a materiálu části ve styku s po-
A.8
trubím. Tento kód je možné použít např. pro kontrolu, pro jednoduchou specifikaci, uvádí se v nabídkovém listu nebo v dodacím
listu zakázky.
Struktura kódu je uvedena v přehledu sestav na následujících stranách B.7 až B.12.
A.18 Popis a výběr komponent
Pro správnou zadávací specifikaci závěsu nebo podpěry je nutný
a víceméně postačující výběr typu a provedení, jak je popsáno
v odst. A.2–A.10. Výběr součástí, ze kterých se skládá sestava, je
proveden dodavatelem uložení, a to na základě posouzení únosnosti, posuvů, provozní spolehlivosti, hmotnosti a ceny.
Katalog uložení potrubí MPS Gradior s.r.o. obsahuje datalisty
s hlavními technickými a montážně provozními údaji součástí.
Komponenty jsou navrženy tak, aby byly univerzálně a spolehlivě
použitelné uvnitř typových sestav podle části B katalogu.
Komponenty sestav jsou pro přehlednost rozděleny do tzv. výrobních skupin, které jsou stanoveny podle charakteru výrobku
(pružinové klece, svarky, závitové části apod.) a dále podle funkční
klasifikace v sestavě. Přehled výrobních skupin je uveden v tab. A.3.
A
Obecné technické informace
Přehled výrobních skupin
Tabulka A.3 – Přehled výrobních skupin
Výrobní
skupina
Název
Druh/forma
1
Pružinové klece
Jmenovitý zdvih 50 mm
Jmenovitý zdvih 100 mm
Jmenovitý zdvih 200 mm
Jmenovitý zdvih 300 mm
2
Klece konstantní síly
Jmenovitý zdvih 150 mm
Jmenovitý zdvih 300 mm
Jmenovitý zdvih 450 mm
Nosníky, konzoly
L-nosník lehký
Nosník standardní
Nosník pro připojení na pružiny
Nosníky pro přímé podepření potrubí
Dynamické prvky
Kloubové vzpěry
Kloubové vzpěry s vůlí
Třmeny vodorovné
Třmeny svislé
Vidlice připojení
Přivařovací patky a podpěry
Kluzné podpěry, vedení a kotevní stojany
Patky do svislého potrubí
Patky a sedla pro potrubí velkých průměrů
Trubkové podpěry
Objímkové podpěry
Kluzné podpěry
Pevné nebo proměnné výšky
Montážně seřiditelné
Vedení
Patky do svislého potrubí
Kotevní stojany a pevné body
Podpěry pro nekovová potrubí
Kluzné podpěry
Vedení
Patky do svislého potrubí
Kotevní stojany a pevné body
Třmeny, objímky
Pro vodorovné potrubí
Pro svislé potrubí
Speciální
Objímky pro nekovová potrubí
Pro vodorovné potrubí
Pro svislé potrubí
8
Spojovací části
Závitové tyče
Napínače
Oka a vidlice
Čepy
9
Připojovací části
Přivařovací oka a vidlice
Kulové podložky
Připojení k profilům
Kluzné desky
Základové desky podpěr
Kluzné s PTFE
Kluzné s bronzgrafitem nebo nerezgrafitem
Izolační a kalotové
Vodicí desky
Speciální části
Podpěry a závěsy pro předizolovaná potrubí
Podpěry a závěsy pro kryogenní potrubí
Přímé válečky
Válečková vedení
Vícesměrové válečky
3
4
5
6
6N
7
7N
P
S
A.9
A Obecné technické informace
Návrhové únosnosti komponent a sestav
A.19 Návrhová únosnost a dovolené zatížení
A.21 Klasifikace zatížení podle ASME Sc. III
V katalogových listech je pro každou položku a rozměr uvedeno jmenovité nebo dovolené zatížení, které odpovídá návrhové
únosnosti. U pružin se uvádí jmenovité zatížení, které je rovno síle
pružiny pro nejvyšší pracovní stlačení. Pro ostatní pevné součásti se uvádí dovolené zatížení, které je obvykle vyjádřeno jedinou
hodnotou pro složku svislé, tahové nebo tlakové síly. I když je uvedena jen tato jediná složka, v návrhu komponenty jsou uvažovány
i ostatní složky sil, jako např. třecí u podpěr nebo vodorovné složky
od vychýlení táhla u závěsů. Pro vedení nebo pevné body je uvedeno více složek dovolených zatížení nebo vztahy mezi nimi.
Kategorie zatížení se stanoví z kombinací zatěžovacích stavů podle tab. A.4b, která je sestavena na základě ASME Section III, Subsection NCA, paragraf NCA 2141.1. Některé úrovně mohou být
ovšem odlišné od požadavku národních předpisů, proto je nutné
vždy posoudit zadávací specifikaci a vyhodnocení konzultovat s
výrobcem. Kategorizace se dále může provádět pro různé typy
uložení různým způsobem, např. pro kloubové vzpěry, vedení,
závěsy apod. může obsahovat jiné součty složek dílčích zatížení.
Návrhové únosnosti komponent jsou vypočteny podle požadavků EN 13480-3: 2012, EN 1993, VGB R 510-L-Teil 1, ASME B31.1,
B31.3 a MSS-SP58. V případě odlišností v těchto normách se uvažuje vždy tzv. přísnější požadavek.
Pro dodávky uložení jaderných zařízení podle ASME NF-3000 je
nutné provést korekce katalogových únosností. Koeficienty pro
jednotlivé komponenty je nutné zjistit dotazem u výrobce.
A.20 Klasifikace zatížení podle EN 13480-3
Kategorie zatížení se stanoví z kombinací zatěžovacích stavů podle tab. A.4a, která je sestavena v souladu s EN 13480-3.
Tabulka A.4a – Kategorizace zatížení
G
Hlavní stálá zatížení: všechna předpokládaná zatížení
a vlivy, které působí dlouhodobě. Např. tíha potrubí a
tekutiny, síly od dilatačních a jiných deformací, předpětí, síly od axiálních kompenzátorů, třecí síly.
G+Q
Hlavní a nahodilá (proměnná) zatížení: zatížení kategorie G a všechny ostatní předpokládané zatížení s
krátkodobým působením. Např. G + zatížení větrem,
dynamickými silami při otevření pojistných ventilů,
zemětřesení, tlaková zkouška.
Mimořádné zatížení klasifikace „A“ podle EN 1990 se běžně v souladu s EN 13480-3: 2012 nevyhodnocuje a pro analýzu do této
kategorie spadajících stavů, jako jsou výbuch, požár nebo impakt,
je nutné požádat výrobce.
Všechny katalogové komponenty jsou navrženy tak, že pro každou
kategorii zatížení je možný spolehlivý provoz bez nutnosti kontrol
(s výjimkou vizuální po mimořádném zatížení) nebo výměn částí.
Katalogová únosnost jednotlivých prvků je uváděna pro kategorii
zatížení G. Únosnosti pro další kategorie se vypočtou ze vztahů:
Fp, Q = 1.2 × Fp, G
pro komponenty namáhané převážně tahem, tlakem, ohybem a kombinacemi
Fp, Q = 1.16 × Fp, G
pro komponenty namáhané převážně „čistým smykem“
Poznámka: Svary závěsných ok a vidlic jsou vždy předimenzovány
tak, aby i při namáhání smykem vyhověly podmínce Fp, Q = 1.2 ×
Fp, G. Důvodem je zjednodušení přepočtu únosnosti podle klasifikace zatížení. Vztahem Fp, Q = 1.16 × Fp, G se posuzují jen ty komponenty, u kterých je to výslovně uvedeno v katalogovém listu.
A.10
Tabulka A.4b – Kategorizace zatížení ASME Sc. III
Normal / Normální provoz
Hlavní stálá zatížení: všechna předpokládaná zatížení
Design
a vlivy, které působí dlouhodobě, např. tíha potrubí a
Level A
tekutiny, síly od dilatačních a jiných deformací, předpětí, síly od axiálních kompenzátorů, třecí síly.
Upset / Dočasné podmínky
Hlavní a nahodilá (proměnná) zatížení s velkou pravděpodobností četnosti působení: zatížení Level A
Level B + zatížení větrem, dynamickými silami při otevření
pojistných ventilů, dynamickými účinky proudění
(vodní/parní ráz apod.) a jejich odezva z ocelové konstrukce.
Emergency / Mimořádné podmínky
Hlavní a nahodilá (proměnná) zatížení s menší pravděpodobností četnosti působení: zatížení Level A +
zatížení větrem, dynamickými silami při otevření poLevel C
jistných ventilů, dynamickými účinky proudění (vodní/parní ráz apod.), chvění a setrvačné účinky pohybů
potrubí a jejich odezva z ocelové konstrukce (návrhové zemětřesení OBE).
Faulted / Havarijní stav
Hlavní a nahodilá (proměnná) zatížení
Level D s výjimečnou pravděpodobností četnosti působení:
zatížení Level A + jedno nebo dvě zatížení z level C a
návrhové zemětřesení SSE.
Legenda:
SSE – Safe-Shutdown Earthquake
Pro kategorie zatížení Level A – Level C je možný spolehlivý provoz bez nutnosti kontrol nebo výměn částí. Po následku události
se zatížením úrovně Level D je nutná vizuální kontrola a případná
výměna poškozených částí.
Katalogová únosnost jednotlivých prvků je uváděna pro kategorii
zatížení Design / Level A. Únosnosti pro další kategorie se orientačně* stanoví ze základní únosnosti pro Level A podle vztahů:
Level A: Level B: Level C: Level D:
Fp, B = 1.0 × Fp, G
Fp, B = 1.33 × Fp, G
Fp, B = 1.5 × Fp, G
Fp, B = 1.56 × Fp, G × kT, M
kT, M – korekční faktor pro návrhovou teplotu komponenty nebo
okolí. Pro stav Level C se návrhová teplota uvažuje v rozsahu 150–
240 °C podle národních nebo místních projektových podmínek.
* Neexistuje univerzální vztah pro všechny součásti, proto jsou
uvedené koeficienty pouze orientační. Součinitelé se mohou lišit
podle typu komponenty (prutová nebo stěno-desková). Přesné
koeficienty stanoví výrobce na základě vyhodnocení definice zátěžných stavů z projektových podmínek.
A
Obecné technické informace
Návrhové únosnosti komponent a sestav
A.22
Závěsy
A.24
Závěs je složen z několika částí z různých výrobních skupin, které
jsou vzájemně spojeny závitovými nebo čepovými spoji. Sestava
by měla být složena z komponent jednoho rozměru, a tedy jedné
třídy únosnosti, která určuje charakteristický rozměr táhla nebo
připojovacího prvku a jeho návrhovou únosnost. V tab. A.5 jsou
uvedeny vztahy mezi rozměry táhla/čepu a únosností dané třídy.
Tabulka A.5 – Rozměry a únosnosti táhel závěsů
Třída
únosnosti
Závit
táhla
(mm)
Průměr
čepu
(mm)
Velikost
pružiny
Kloubové vzpěry jsou podobně jako závěsy složeny ze závitových
částí, které je možné podle hlavního připojovacího rozměru rozdělit do tříd únosnosti. V tab. A.6 jsou uvedeny vztahy mezi jmenovitým rozměrem čepu kloubového oka a únosností dané třídy.
Tabulka A.6 – Rozměry a únosnosti kloubových vzpěr
Třída únosnosti
Průměr čepu
(mm)
Fp
(kN)
1
12
10.0
Fp
(kN)
2
17
21.0
20
33.5
25
50.0
0
M10
10
-
1.5
3
1
M12
12
1–3
6.3
4
2
M16
16
4–5
14.0
5
30
72.6
35
96
40
125
3
M20
20
6
23.3
6
4
M24
24
7
32.3
7
5
M30
33
8
51.0
8
45
157
50
204
60
320
6
M36
40
9
64.6
9
7
M42
45
10
85.3
10
8
M48
50
11–12
113.3
11
70
424
12
80
524
9
M56x4
60
-
170
10
M64x4
70
-
230
11
M72x4
80
-
330
12
M80x4
90
-
440
Fp – je přípustné zatížení (pro zjednodušení v textu nazývané
únosnost) zatěžovaného řetězce jednoho rozměru při 80 °C a
kategorii G. Je uvedena jako nejmenší z hodnot únosností pro
všechny typové prvky daného rozměru výrobních skupin 8 a 9.
Dovolené zatížení pro tlakovou zkoušku je 1.2 × Fp, G.
A.23
Kloubové vzpěry
Podpěry
Pro každou podpěru je podle typu a rozměru stanoveno dovolené
zatížení, a proto se u podpěr řazení do tříd únosnosti nepoužívá.
Dovolené zatížení podpěr se řídí podle pravidel popsaných v katalogových listech.
Fp – návrhová únosnost nebo dovolené zatížení zatěžovaného řetězce jednoho rozměru při 150 °C a kategorii G. Je uvedena jako
nejmenší z hodnot únosností pro všechny typové prvky daného
rozměru výrobních skupin 4.
Únosnost je stanovena pro statické i dynamické – střídavé zatížení.
A.25
Dovolené zatížení objímek, třmenů a podpěr
v závislosti na teplotě
Dovolená zatížení objímek, třmenů a podpěr v jednotlivých katalogových listech Fp se vztahují k materiálu S235 – skupina 1 a k
teplotě 80 °C. Pro jiné teploty a materiály je toto základní zatížení
nutné násobit korekčním faktorem teploty a materiálu: Fp (T > 80)
= Fp × kT, M. Korekční faktory kT, M jsou uvedeny v částech katalogu
výrobních skupin 4, 5, 6, 7 společně pro celou výrobní skupinu
nebo u jednotlivých dílů zvlášť.
A.11
A Obecné technické informace
Přehled materiálů
A.26Materiály
Materiály používané pro výrobu částí uložení potrubí jsou v souladu s požadavky norem pro průmyslová potrubí EN13480-2 a předpisů pro ocelové konstrukce EN 1090-2 a dále požadavky předpisů
VGB R 510-L-Teil 1. Na požádání dodáváme i uložení potrubí podle
specifikací ASME, kde materiály splňují požadavky podle ASME
B31.1 a MSS-SP58.
Materiály jsou pro přehlednost rozděleny do materiálových skupin, kdy jedna skupina obsahuje materiály podobných vlastností – pevnostních charakteristik v závislosti na teplotě. Skupiny jsou
omezeny povolenými provozními teplotními intervaly.
Přehled materiálových skupin s rozdělením značek materiálů pro
různé komponenty je uveden v tab. A.7 až A.10.
Tabulka A.9 – Jemnozrnné oceli pro nízké teploty
Tabulka A.7 – Feritické a nízkolegované oceli
Mater.
skupina
1
Části
uložení
potrubí
Materiál
EN
Materiál
ASTM
Objímky
S235JR
A36
Třmeny
kruhové
S235JR
A36
Plechy
S235JR
A36
Profily
S235JR
A36
Trubky
bezešvé
P235GH
A53
Trubky podél.
svařované
P235GH
A513 TP1
Šrouby
8.8
-
Matice
8
-
8.8 S355J0
-
Závitové
tyče do M16
M20–M48
3
5
-20/
+350 °C
P265GH
A516 Gr70
Plechy
P265GH
A516 Gr70
Trubky
bezešvé
P265GH
A105
Šrouby
42CrMo4
A194 GrB7
Matice
42CrMo4
A193 Gr2H
Mater.
skupina
-30/
+450 °C
6
4
A.12
Materiál
EN
Materiál
ASTM
Objímky
P275NL
A516 Gr60
Třmeny
kruhové
P275NH
-
Plechy
P275NL
A516 Gr60
Profily
S235J2
-
Trubky
bezešvé
P275NL
A333 Gr6
Trubky podél.
svařované
P275NL
A516 Gr60
Šrouby
42CrMo4
A320L7
Matice
42CrMo4
A194Gr4S4
Závitové tyče
42CrMo4
A320L7
Části
uložení
potrubí
Materiál
EN
Materiál
ASTM
Objímky
1.4301
TP 304
Třmeny
kruhové
1.4301
TP 304
Plechy
1.4301
TP 304
Profily
1.4301
TP 304
Trubky
bezešvé
1.4301
TP 304
Šrouby
A4-70
A194-B8M
Objímky
16Mo3
A217 WC1
Plechy
16Mo3
A204 GrB
Trubky
bezešvé
16Mo3
A335 P1
Šrouby
24CrMoV55
A193 B16
Matice
A2-50
A194-8S1
Matice
24CrMo5
A194 Gr4
Objímky
1.4541
TP 316
Třmeny
kruhové
1.4541
TP 316
Plechy
1.4541
TP 316
-20/
+520 °C
Tabulka A.8 – Legované oceli
Mater.
skupina
Části
uložení
potrubí
Části
uložení
potrubí
Teplota
použití
-50/
+350 °C
Tabulka A.10 – Austenitické oceli
Objímky
2
Teplota
použití
Mater.
skupina
Materiál
EN
Materiál
ASTM
Objímky
10CrMo910
A387-22
Plechy
10CrMo910
A387-22
Trubky
bezešvé
10CrMo910
A335-P22
Šrouby
21CrMoV57
A193 B16
Matice
21CrMoV57
A194 Gr4
Teplota
použití
+450/
+580 °C
7
8
Šrouby
1.4948
A193-B8T
Matice
1.4948
A194-8S1
Objímky
1.4948
TP 304H
Plechy
1.4948
TP 304H
Trubky
bezešvé
1.4948
TP 304H
Šrouby
1.4948
TP 304H
Matice
1.4948
TP 304H
Teplota
použití
-200/
+400 °C
+400/
+500 °C
+540/
+650 °C
Download

Kapitola A - Obecné technické informace