Aday Memur Eğitimleri
Atakan ALTAN
ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI
• 1948 yılında yayımlanan ‘İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı bir insan
hakkı olarak görmektedir. 1970 yılında geliştirilen bu
bildirge, bu hakkın herkese sağlanabilmesi için ülkelerde
sağlık örgütlerinin etkinliğinin arttırılması gerekliliğini
ortaya koymuştur.
• Ülkelerin sağlık örgütlerinin çabaları, çoğu sağlık
sorunlarını çözmede yeterli olmamış; bu durum sağlık
alanında uluslararası işbirliğinin yapılması gerektiğini
ortaya koymuştur. Böylece çeşitli alanlarda uluslararası
sağlık hizmeti yapan kuruluşlar ortaya çıkmıştır.
Aday Memur Eğitimleri
2
IPO (İNTERNATIONAL HEALTH ORGANIZATION)
Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü
• Sağlıkla ilgili ilk uluslararası örgüttür.
• 1907 yılında kurulmuştur.
• 1952 yılında kurucu üyelerin istifası ile
kapanmıştır.
Aday Memur Eğitimleri
3
WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)
Dünya Sağlık Örgütü
•
II.Dünya Savaşı’ndan sonra 1948’de Birleşmiş Milletler
tarafından kurulmuştur.
• Irk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm
insanları ve ulusları, en yüksek
ulaştırmak ana ilkelerindendir.
sağlık
düzeyine
• Merkezi Cenevre olup, 200’ü aşkın üyesi bulunmaktadır.
• Avrupa, Güneydoğu Asya, Afrika, Doğu Akdeniz,
Amerika ve Pasifik ülkeleri için bölgesel konsey ve
kuruluşları vardır.
Aday Memur Eğitimleri
4
WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)
•
•
•
•
•
GÖREVLERİ
Ülkelerin sağlık kuruluşlarını güçlendirmek.
Bulaşıcı hastalıklarla savaşmak, aşı, serum ve
ilaçlar sağlamak.
Ana-çocuk
sağlığı
ve
aile
planlaması
konularında çalışmalar yapmak.
Ruh sağlığına önem vermek.
Halk sağlığı eğitim programları oluşturmak ve
geliştirmek.
Aday Memur Eğitimleri
5
WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)
•
•
•
Sağlıkla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, geliştirmek ve
araştırmaları desteklemek.
Temiz su kaynaklarından yararlanma konusunda planlar
geliştirmek ve ülkelere destek vermek.
Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri geliştirmek.
Aday Memur Eğitimleri
6
UNICEF
(UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDRENS
EMERGENCY FUND)
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
•
Çocukların sağlık, beslenme, eğitim ve genel esenlik
düzeyini yükseltmeye yönelik ulusal çabalara destek olmak
amacıyla 1945’ de kurulmuştur.
•
Merkez: New York (ABD)
Aday Memur Eğitimleri
7
UNICEF
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
GÖREVLERİ:
• Kırsal bölgelere götürülecek ana-çocuk sağlığı
programları hazırlamak.
• Köylere sağlık personeli eğitmek, köylüyü sağlık
tesislerini korumaya yöneltmek.
• Doğum öncesi ve sonrası beslenme ve aşılama
konularında eğitimler yapmak.
Aday Memur Eğitimleri
8
UNICEF
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
GÖREVLERİ:
•
•
•
•
Öğretmenler yetiştirilmesine, okul yapımına, ders
kitaplarının basımına destek vermek.
Aile planlaması ve beslenme programları düzenlemek ve
bunları yaygınlaştırmak.
Türkiye 1960 yılında üye olmuştur.
Türkiye gibi büyük bir ekonomiye ve güçlü kurumlara
sahip olan ülkelerde UNICEF çocuklarla ilgili politikaların
oluşturulmasına
ve bu politikaların
uygulamaya
konmasına yönelik mekanizmaların tasarlanmasına ve
hayata geçirilmesine yoğunlaşmaktadır
Aday Memur Eğitimleri
9
UNESCO (UNITED NATION EDUCATION SCIENTIFIC AND
CULTUREL ORGANIZATION)
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür
Organizasyonu
•
•
•
•
1946 yılında eğitim, bilim ve kültür alanında uluslar
arası işbirliği sağlayarak dünya barışına katkıda
bulunmak amacıyla kurulmuştur.
GÖREVLERİ
Dünyada okur yazar oranını yükseltmek.
Ülkelerin
eğitim
düzeylerini
yükseltmek,
uluslararası barışı sağlamak.
Temel ve teknik eğitimde görev alacak
öğretmenleri yetiştirmek.
Aday Memur Eğitimleri
10
UNESCO
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür
Organizasyonu
•
•
•
Önemli sanat olaylarını desteklemek.
Tiyatro, sinema televizyon ve basın gibi sanatla ilgili
iletişim araçlarının gelişmesi amacıyla araştırmalara
yardım etmek.
Kültür varlıklarını korumak.
Aday Memur Eğitimleri
11
FAO (FOOD AND AGRICULTURAL
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS)
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
•
•
•
1945 yılında kurulmuştur, merkezi
Cenevre’dedir.
İnsanların açlığına çare bulmak, beslenme
düzeyini yükseltmek, yeterli gıda üretilmesine
katkıda bulunmak, gereksinimi olan ülkelere
yardımda bulunmak amacı ile kurulmuştur.
Türk Milli Gıda Tarım Örgütü 1949’da
kurulmuştur.
Aday Memur Eğitimleri
12
FAO (FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS)
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
•
•
•
•
•
Gıda ve tarım ürünlerini etkileyen çevre kirliliği
ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği
yapmak.
Daha iyi tohum geliştirme, ürün toplama ve
depolama konularında rehberlik etmek.
Gelişmekte olan ülkelerdeki tarımla ilgili
projeleri desteklemek.
Tarım ve hayvancılık sektörüne zarar veren
unsurlarla savaşmak.
Dünyadaki balık üretimini arttırmak için projeler
hazırlamak.
Aday Memur Eğitimleri
13
ILO
(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION)
Uluslararası Çalışma Örgütü
•
•
•
1919’da Versalles Barış Antlaşması ile
kurulmuştur.
1944’de amaçları ve çalışma konuları yeniden
belirlenerek, ücretli çalışanların durumunu
etkileyen ekonomik sorunlara eğilinmesi
benimsenmiştir.
1946 yılından itibaren BM ile imzaladığı
antlaşma ile yaşam ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesi konusunda çaba gösteren BM’nin
uzmanlık kuruluşu olarak hizmet vermeye
devam etmektedir.
Aday Memur Eğitimleri
14
ILO
(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION)
Uluslararası Çalışma Örgütü
GÖREVLERİ:
• Bütün dünyada işçilerin çalışma koşulları ve
yaşam düzeylerini geliştirmeyi amaçlar.
• Ülkelerin çalışma yasalarında ve bu alana
ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmeye
çalışır.
• Bu amaçla sosyal politikalar, iş gücü eğitimi ve
kullanımı konularında teknik yardım sağlar.
Aday Memur Eğitimleri
15
UNEP (UNITED NATIONS ENVIORNMENT
PROGRAMME)
Birleşmiş Milletler Çevre Programı
• 1973 yılında Birleşmiş Milletler kapsamındaki çevre
•
koruma çalışmalarına yön vermek ve bu çalışmalarda
eşgüdüm sağlamak için oluşturulmuştur.
Oluşturulan uluslararası gözlem sistemi, üye ülkelerin
önemli çevre tehlikeleri konusunda bilgilenmesine ve
gereken önlemleri almasına olanak sağlar.
Aday Memur Eğitimleri
16
UNDRO (OFFICE OF THE UNITED NATIONS
DISEASTER RELIEF COORDINATOR)
Birleşmiş Milletler Afetzedelere Yardım Kuruluşu
•
•
Doğal afetlere ve başka felaketlere uğrayan
ülkelere yönelik uluslararası yardım çalışmalarında
eşgüdüm sağlar.
Doğal afetlere uğrama olasılığı bulunan bölgelerde
stok oluşturarak ve doğal kaynakların etkin biçimde
kullanılmasını sağlayarak üye ülkelerin afetlerle
savaştaki etkinliğini arttırmaya çalışır.
Aday Memur Eğitimleri
17
• İnsani İşler Koordinatörlük Ofisi
• Bir acil durum söz konusu olduğunda, OCHA
uluslararası yardımı koordine eder.
• Acil durumun olduğu ülkedeki BM ofisi ile temasa
geçer; merkezde kurumlar arası görüşmeler
neticesinde yardım için öncelikler tespit edilerek acil
durumun gerektirdiği çerçevede destek verilmesini
koordine eder.
Aday Memur Eğitimleri
18
UNDP (UNITED NATION DEVELOPING
PROGRAMME)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
•
BM’in küresel kalkınma kuruluşudur.
AMACI
• 166 ülkede hükümetler, sivil toplum ve özel
sektörle işbirliği yaparak bu ülkelerin sosyal,
ekonomik ve kültürel bakımdan kalkınmasına
yardım etmek,
• Kalkınmakta olan ülkelerin yardımlara
ulaşmasını ve bunları etkin kullanmalarına
destek sağlamaktır.
Aday Memur Eğitimleri
19
UNFPA (UNITED NATION FUND FOR POPULATION
ACTIVITIES)
Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu
•
1969 yılında, nüfus ve aile planlaması
gereksinimlerini karşılayacak kapasiteyi
yaratmak, hükümetlere nüfus politika ve
programları geliştirmede yardımcı olmak ve
uygulamada mali yardımda bulunmak amacı ile
kurulmuştur.
Aday Memur Eğitimleri
20
UNFPA (UNITED NATION FUND FOR POPULATION
ACTIVITIES)
Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu
GÖREVLERİ
• Hızlı nüfus artışı ile ilgili sorunlara dikkat
çekmek ve nüfus verilerini ve dinamiklerini
incelenmek.
• Nüfus politikalarını belirlenmek,
değerlendirmek ve uygulanmak.
• Aile planlaması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı
programları geliştirilmesine katkıda bulunmak.
• Talepte bulunan gelişmekte olan ülkelere nüfus
problemlerini çözmede yardımcı olmak.
Aday Memur Eğitimleri
21
RED CROSS
Kızıl Haç
•
•
•
•
1863 yılında 16 ülke yaralı askerlerin tedavisinde
uygulanacak düzenlemeleri belirleyen Cenevre Antlaşmasını
imzalaması Kızıl Haç’ın temelini oluşturur.
1919 yılında Kızıl Haç dernekler birliği şeklinde kurulmuştur.
Bu derneklerin kapatılması sonucu 1982’de Kızıl Haç olarak
devam etmiştir.
AMAÇLARI
Sel, deprem, yangın gibi afetlerde yardımda bulunmak.
Aday Memur Eğitimleri
22
KIZILAY
•
•
•
•
•
11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve
Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla
kurulan Kızılay,
1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti",
1923'de "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti",
1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve
1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır.
Aday Memur Eğitimleri
23
KIZILAY
Amaçları:
• Felaketler karşısında (yangın, deprem) yurt
içinde ve yurt dışında yardımda bulunmak.
• Ülkenin sağlık sorunları ile ilgilenmek.
• Kızılhaç’a üye devletlere gereksinimleri
dahilinde yardım etmek.
Aday Memur Eğitimleri
24
Aday Memur Eğitimleri
Atakan ALTAN
25
Download

Uluslararası Sağlık Kuruluşları