a
3
4
elektrokolo
APACHE TANKA TATE 29” BOSCH
f
5
mo
b
c
d
de
lig
ht
e
Verze 1-2012
ese
o /r
in f
t
2
6
1
7
8
A
B
1
ht
9
10
info
/ re
se
t
2
m od
e
lig
C
11
17
18
16
15
17
16
16
15
15
12
18
20
14
13
19
19
17
16
15
D
11
20
13
14
16
15
18
21
0 275 007 900
19
12
FASTOW
SL
E
23
23
24
230
230
22
24
25
29
25
21
28
27
F
S AS
LO T
W
F
S AS
LO T
W
F
18
30
13
29
22
26
30
12
Technická data
HMI / pohonná jednotka
Pohonná jednotka
model číslo
Jmenovitý trvalý výkon
Bezpečnostní pokyny
Popis produktu a specifikace
Krouticí moment, max.
Jmenovité napětí
Přečtěte si všechna bezpečnostní
varování a pokyny. Nedodržením
varování a pokynů si můžete způsobit
úraz elektrickým proudem, požár a nebo
vážné zranění.
Použití
Pohonná jednotka je určena výhradně pro elektrokola
a nesmí být použita pro jiné účely. Elektrokolo je určeno
pro použití na zpevněných cestách. Není povoleno
používat elektrokolo na závodech a soutěžích.
Uložte si všechny bezpečnostní pokyny pro budoucí
použití.
Výraz “baterie”, použitý v tomto návodu k obsluze,
odkazuje jak na standardní baterie (Baterie s držákem
na rám kola) tak i na baterie na zadní nosič (baterie
s držákem pod zadní nosič).
ŹNeotvírejte pohonnou jednotku sami. Pohon je
bezúdržbový a je možné ho opravit pouze
kvalifikovaným technikem a pouze s použitím
originálních náhradních dílů.
Tím bude zajištěno, že bezpečnost pohonné jednotky
bude zachována. Neoprávněným otevřením pohonné
jednotky se zneplatní veškeré záruční nároky.
ŹVšechny komponenty pohonné jednotky
a všechny ostatní součásti pohonu elektrokola
(např. převodníky, kazety, pedály atd.) mohou
být nahrazeny pouze stejnou součástkou nebo
součástkou zvlášť schválenou pro elektrokolo
výrobcem jízdních kol.
To chrání pohon před přetížením a poškozením.
ŹVyjměte vždy baterii z elektrokola před započetím
jakékoliv opravy na něm(např. montáž, údržba,
atd.), nebo při transportu autem nebo letadlem,
nebo před uskladněním.
Zamezíte tím nebezpečí zranění při náhodném
zapnutí On / Off vypínače.
ŹPoužívejte pouze originální baterie schválené
firmou Bosch pro elektrokola.
Použití jiných akumulátorů může vést ke zranění
a představují nebezpečí požáru. Při použití jiné
baterie nepřebírá výrobce pohonu a výrobce
elektrokola žádnou odpovědnost a záruku.
ŹPřečtěte si a dodržujte bezpečnostní upozornění
a instrukce dle přiloženého návodu pro provoz
baterie, stejně jako návod k obsluze vašeho
elektrokola.
Vlastnosti produktu (viz strana 2)
Číslování funkce produktu se vztahuje na Ilustrace
na grafické stránce.
Všechna zobrazení komponentů elektrokola s výjimkou
pohonné jednotky, ovládací jednotky HMI, snímače
otáček a odpovídajících držáků, jsou schematické
a mohou se lišit na každém elektrokole.
1 Ovládací jednotka HMI
2 Držák ovládací jednotky HMI
3 Tlačítko “info / Reset”
4 Tlačítko pro přepínání “režimů”
5 Tlačítko osvětlení “LIGHT”
6 Tlačítko pro zvyšování výkonu
7 Tlačítko pro snižování výkonu
8 Pohonná jednotka
9 Čidlo rychlosti
10 Magnet čidla rychlosti
Provozní teplota
Skladovací teplota
Stupeň ochrany
Hmotnost, cca.
ŹVyjměte vždy jednotku HMI při parkování
elektrokola, tím znemožníte použití pohonu
neoprávněným osobám. Bez jednotky HMI pohon
0 275 007 000/ nelze zapnout.
0 275 007 001
250 W
IP 5K4K
(ochrana proti prachu
a proti stříkající vodě)
4 kg
Ovládací jednotka HMI
Model číslo
1 270 020 900
Provozní teplota
-5.. +40 °C
Skladovací teplota
-10. +50 °C
Stupeň ochrany
Hmotnost, cca.
Návod k obsluze
0,15 kg
Uvedení do provozu
Jmenovité napětí
6V
2,4 W
0,6 W
* platí pro elektrokola vybavená osvětlením napájeným
z baterie elektrokola
Indikační prvky ovládací jednotky HMI
a Ukazatel rychlosti
b Indikátor zapnutí osvětlení
c Ukazatelem úrovně přípomoci
d Multifunkční ukazatel
e Ukazatel použitého režimu přípomoci
a chybového hlášení
f Ukazatel stavu nabití baterie
Poznámka: Je-li vzdálenost mezi snímačem rychlosti 9 a
magnetem 10 příliš velká, nebo není-li snímač 9 správně
připojen, ukazatel rychlosti selže a bude fungovat
v nouzovém režimu. V tomto případě uvolněte šroub
magnetu 10 a připevněte magnet na paprsek takovým
způsobem, aby protínal snímač otáček v minimální
možné vzdálenosti. Pokud se rychlost stále neukazuje,
obraťte se na autorizovaného prodejce elektrokol.
IP 5K4K
(ochrana proti prachu
a proti stříkající vodě)
Osvětlení *
Výkon
- Přední světla
- Zadní světla
Kontrola čidla rychlosti
50 Nm (Viz obr. B)
36 V
Snímač rychlosti 9 a jeho magnet 10
-5.. +40 °C musí být namontovány tak, aby magnet po otočení
-10. +50 °C kolem neměl větší vzdálenost od snímače než 17 mm.
Pohonná jednotka může být uvedena do provozu pouze
při splnění následujících podmínek:
- Je vložen dostatečně nabitý akumulátor
(viz návod na baterii).
- Ovládací jednotka HMI je správně upevněna v držáku
(viz “Vložení a vyjmutí ovládací jednotky HMI “, str. 8).
- Ovládací jednotka HMI je správně připojena
(viz “Kontrola čidla rychlosti”, str. 8).
Zapnutí pohonu On / Off
Montáž
Vložení a vyjmutí baterie
Pro vkládání a vyjímání baterie do nebo z elektrokola si
prosím přečtěte příslušnou stať návodu k obsluze.
Vložte baterii do držáku a zapněte ji tlačítkem On / Off
(viz návod k obsluze z baterie).
Poznámka: Při zapnutí baterie nesmí být pedály
elektrokola zatížené, načetly by se chybné hodnoty
a výkon pohonné jednotky by byl omezený.
Pokud byla baterie nedopatřením zapnuta se zatíženými
pedály, vypněte ji a znovu zapněte bez zatížení.
Vkládání a vyjímání ovládací jednotky HMI
Zapnutím baterie se zároveň zapne i ovládací jednotka
HMI. Zobrazí se stav nabití baterie a nastavený režim
Po vložení ovládací jednotky HMI do držáku 2 s ní otočte přípomoci.
o cca. 30 ° ve směru hodinových ručiček. až na doraz.
Pohon se aktivuje, jakmile šlápnete do pedálů. Úroveň
(Viz obrázek A)
Chcete-li odstranit jednotku HMI, pak s ní otočte cca. 30 ° přípomoci je závislá na nastavení ovládací jednotky HMI.
proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji z držáku 2. Jakmile přestanete šlapat, nebo jakmile dosáhnete
rychlosti 25 km / h, pohonná jednotka se vypne.
Pohonná jednotka se automaticky znovu aktivuje,
jakmile začnete znovu šlapat a rychlost je nižší než 25
km / h.
Chcete-li změnit režim přípomocí, stiskněte tlačítko 4
“MODE” dokud se Vám požadovaný režim nezobrazí
na indikátoru e.
Pohonná jednotka se vypne vypínačem na baterii.
Pokud není jednotka použitá déle než 10 minut
(například po zaparkování), z důvodu úspory energie
se automaticky vypne sama.
Nastavení úrovně přípomoci
Nastavení a zobrazování hodnot
na ovládací jednotce HMI.
K dispozici jsou maximálně tři úrovně podpory
v každém režimu a úroveň nula=vypnutí
přípomoci(displej svítí a ukazuje rychlost a ujeté km,
ale pohonná jednotka je vypnutá).
Poznámka: Nastavení a zobrazování hodnot na ovládací
jednotce HMI je možné pouze tehdy, když je baterie
elektrokola zapnutá. Jednotka HMI nemá vlastní
napájení.
Nastavení režimu přípomoci a její úrovně můžete měnit
kdykoliv, i během jízdy.
Režim přípomoci
Úroveň přípomoci
“1”
“2”
“3”
“ECO”
30 %
60 %
90 %
Stav nabití baterie
“TOUR”
50 %
100 %
160 %
Kromě toho, že ukazuje stav nabití kontrolka na baterii,
lze stav nabití číst i z ukazatele F jednotky HMI.
Na ukazateli F každý dílek symbolu baterie odpovídá
kapacitě cca. 20%:
“SPORT”
55 %
110 %
200 %
“SPEED”
60 %
130 %
250 %
100%-80% kapacity
20%-5% kapacity, baterii je nutné dobít.
méně než 5% kapacity, pohon již přestane
fungovat, LED diody na baterii nesvítí.
Pokud je osvětlení elektrokola napájené z baterie, při
dosažení kapacity 5% bude osvětlení ještě 2 hodiny
svítit. Pokud poslední dílek začne blikat, osvětlení již
bude svítit pouze krátkou dobu.
Nastavení režimu přípomoci
Režim přípomoci pohonné jednotky při šlapání je
možné nastavit ovládací jednotkou HMI. K dispozici jsou
4 režimy přípomoci:
“ECO”: Účinná přípomoc při maximální
úspoře a maximálním dojezdu.
Chcete-li zvýšit úroveň přípomoci,
stiskněte tlačítko 6, dokud se požadovaná úroveň
nezobrazí na indikátoru c.
Chcete-li snížit úroveň přípomoci,
stiskněte tlačítko 7, dokud se požadovaná úroveň
nezobrazí na indikátoru c.
Při přípomoci v úrovni “0”, je jednotka vypnutá
a elektrokolo lze provozovat jako normální jízdní kolo
za pomoci šlapání a jednotka HMI ukazuje hodnoty.
Zapínání osvětlení displeje
Podsvícení displeje zapněte stisknutím tlačítka
5 “LIGHT”.
Pro vypnutí podsvícení displeje stiskněte opět
tlačítko 5 “LIGHT”.
Ukazatel rychlosti a ujeté vzdálenosti
“Tour”: Jednotná přípomoc
pro turistiku s dlouhým dojezdem.
Ukazatel rychlosti a vždy zobrazuje aktuální rychlost
v km/h.
“SPORT”: Silná přípomoc pro
sportovní ježdění v terénu
a pro městskou dopravu.
Na multifunkčním ukazateli d jsou zobrazovány
následující údaje:
Celková vzdálenost “odo”:
Zobrazuje se celkově ujetá
vzdálenost na elektrokole.
„SPEED”: maximální přípomoc
pro sportovní jízdu.
Vzdálenost “trip”: Vzdálenost ujetá
od posledního vynulování.
Průměrná rychlost “AVG”:
Průměrná rychlost dosažená
od posledního vynulování.
Přepínat v rámci multifunkčního ukazatel se provádí
stisknutím tlačítka 3 “Info / Reset” dokud se nezobrazí
požadovaná funkce.
Dojezd “range”: Odhad dojezdu
při zbývající kapacitě baterie
(za konstantních podmínek,
jako jsou režim přípomoci,
úroveň přípomoci, profil trasy atd.)
Chcete-li vynulovat délku trasy “trip” a průměrnou
rychlost “AVG”, přepněte ukazatel na jednu z obou
hodnot a pak stiskněte tlačítko 3 “info / Reset”, dokud
se nezobrazí nuly.
Kódy chybového hlášení
Součásti pohonu elektrokola je jeho průběžně
a automatické monitorování. Při poruše se na displeji e
zobrazí příslušný chybový kód.
Źveškerý servis a kontroly a rovádějte pouze
u autorizovaného prodejce elektrokol. Pokud
se stále zobrazuje chybové hlášení i po opravě,
informujte o tom také Vašeho autorizovaného
prodejce.
V závislosti na typu poruchy se pohonná jednotka
v případě potřeby automaticky vypne. Pokračování
v jízdě bez pomoci pohonné jednotky je možné
kdykoliv. V každém případě si však nechte elektrokolo
zkontrolovat před další jízdou.
Kód
příčina
opatření k nápravě
001
Vnitřní chyba jednotky HMI
Nechte jednotku HMI zkontrolovat
002
Jedno nebo více tlačítek jednotky
HMI jsou blokovány.
Zkontrolujte všechna blokovaná tlačítka a zbavte je
od nečistot
003
Problém s připojením jednotky HMI.
Nechte zkontrolovat připojení a kontakty.
100
Vnitřní chyba pohonné jednotky
Nechte zkontrolovat pohonnou jednotku.
101
Problém s připojením pohonné jednotky
Nechte zkontrolovat připojení a zkontrolovat kontakty.
102
Chyba čidla rychlosti otáček
Nechte zkontrolovat čidlo.
104
Problém s připojením jednotky HMI.
Nechte zkontrolovat připojení a zkontrolovat kontakty.
105
Teplota pohonné jednotky je příliš vysoká Nechte pohonnou jednotku vychladnout. Pokračujte v jízdě
(nad 40 ° C).
bez přípomoci, urychluje to chlazení pohonné jednotky.
200
vnitřní chyba elektroniky baterie.
Nechte baterii zkontrolovat
201
Teplota baterie příliš vysoká (nad 40 ° C).
Nechte baterii vychladnout. Pokračujte v jízdě bez přípomoci,
urychluje to chlazení baterie.
202
Teplota baterie příliš nízká (pod -10 ° C).
Nechte baterii pomalu zahřát na teplém místě.
203
Problém s připojením baterie.
Nechte zkontrolovat připojení a zkontrolovat kontakty.
204
Nesprávná polarita baterie.
Nabijte baterii původní nabíječkou Bosch
jak je popsáno v návodu k obsluze.
Poznámky k jízdě s pohonem elektrokola.
Kdy pohonná jednotka funguje?
Pohon elektrokola Vám pomáhá při jízdě tak dlouho,
pokud šlapete do pedálů. Bez šlapání se pohon vypne.
Míra přípomoci vždy záleží na síle vašeho šlapání.
Při použití menší síly šlapání bude přípomoc nižší
než při použití velké síly šlapání. To platí nezávisle
na použitém režimu a úrovni přípomoci.
Pohon elektrokola se automaticky vypne při rychlosti
vyšší než 25 km / h. Při rychlosti pod 25 km / h, se pohon
automaticky opět zapne.
Na elektrokole lze také jet kdykoliv jako na normálním
kole bez přípomoci a to buď s vypnutou baterii a nebo
s nastavenou úrovní přípomoci na “0”. Totéž platí,
když je baterie prázdná.
Obecná pravidla:
- Při stejné nastavené úrovni přípomoci: méně síly,
kterou musíte vynaložit do šlapání k dosažení určité
rychlosti (např. dobře zvolenými převody) znamená
menší spotřebu pohonné jednotky a delší dojezd
na jedno nabití baterie.
- Čím vyšší stupeň zvolené přípomoci si zvolíte, tím
budete mít za jinak stejných podmínek kratší dojezd
na jedno nabití baterie.
Přepravujte baterie pouze tehdy, když je kryt
nepoškozen. Zakryjte páskou nebo krytem otevřené
kontakty a zabalte baterii tak, aby se nemohla pohybovat v balení. Sledujte prosím také podrobnější národní
předpisy.
V případě dotazů týkajících se přepravy baterií se
obracejte na autorizovaného prodejce.
Vracejte prosím baterie, které jsou již použité,
autorizovanému prodejci elektrokol.
Likvidace
Šetrné zacházení s elektrokolem.
Prosím, dodržujte provozní a skladovací teploty
jednotlivých komponentů elektrokola. Chraňte
pohonnou jednotku, jednotku HMI a baterii proti
extrémním teplotám (např. z intenzivního slunečního
záření bez dostatečného větrání). Komponenty
(zejména baterie) můžou být poškozeny extrémními
teplotami.
Pohonné jednotky, jednotky HMI, baterie, snímače
otáček, příslušenství a obaly by měly být tříděny pro
recyklaci.
Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.
Baterie
Údržba a servis
Bezpečnostní pokyny
Údržba a čištění
Výběrem správného převodu můžete zvýšit rychlost
a dojezd se stejným úsilím při šlapání.
Uchovávejte všechny součásti vašeho elektrokola čisté,
a to zejména kontakty na baterii a odpovídající držáky.
Vyčistěte je pečlivě měkkým, vlhkým hadříkem.
Přečtěte si všechny bezpečnostní
varování a pokyny. Nedodržení varování
a pokynů může způsobit úraz elektrickým
proudem, požár a nebo vážné zranění.
Zisk prvních zkušeností.
Všechny komponenty včetně pohonné jednotky nesmí
být ponořeny do vody, nebo být čištěny vysokotlakou
vodou.
Uložte si všechny bezpečnostní pokyny
a pokyny
pro budoucí použití.
Se servisem elektrokola se vždy obracejte
na autorizovaného prodejce.
Výraz “baterie” použitý v tomto návodu k obsluze
odkazuje jak na standardní baterie(baterie s držákem
na rám kola) a zadní nosič (baterie s držákem pod zadní
nosič), s výjimkou, pokud se výslovně neodkazuje
na jiný konstrukčního typ.
Doporučuje se získávat první zkušenosti s elektrokolem
mimo silnice s hustým provozem. Vyzkoušejte si různé
režimy přípomoci ve všech úrovních. Jakmile se budete
cítit na elektrokole bezpečně, můžete jezdit v provozu
jako na každém jiném kole. Otestujte si dojezd vašeho
elektrokola v různých režimech a v různých úrovních
přípomoci. Pomůže Vám to při plánování delší
a náročnější jízdy.
Vlivy na dojezd elektrokola
S plně nabitou baterií a efektivním způsobem jízdy je
možný dojezd až 90 km.
Nicméně dojezd závisí na mnoha faktorech, jako jsou:
- režim a úroveň přípomoci,
- použité převody,
- použité pláště a tlak v pneumatikách,
- stáří a stav baterie,
- profil trasy (sklon) a kvalita povrchu silnice nebo cesty,
protivítr a okolní teplota,
- hmotnost elektrokola, jezdce a výbavy / zavazadla.
Z těchto důvodů není možné předvídat přesný dojezd
při zahájení jízdy.
Li-ion:
Prosím, dodržujte pokyny v sekci
“Doprava”, strana 12.
Nevyhazujte elektrokola a jejich komponenty
do domovního odpadu!
Ovládání elektrokola s více převody.
Elektrokolo s převody by mělo být používáno jako
normální kolo. Nezávisle na typu převodu se doporučuje
krátce přerušit a nebo snížit sílu šlapání při řazení.
Díky tomu je snadnější řazení a snižuje se opotřebení
hnacího ústrojí.
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2002/96/ES,
elektrická zařízení / nástroje, které již
nejsou použitelné, a podle Evropské
směrnice 2006/66/ES, vadné nebo
použité akumulátory / baterie, musí být
sbírány odděleně a likvidovány
s ohledem na životního prostředí správným způsobem.
Poprodejní a zákaznický servis.
V případě dotazů týkajících se elektrokola a jeho komponent se obracejte vždy na autorizovaného prodejce.
Pro další servisní podporu se můžete obrátit na servisní
sekci internetové stránky www.bosch-ebike.com.
Źvyjměte vždy baterii z elektrokola před prací
na elektrokole (např. montáž, údržba, atd.), před
transportem autem a nebo letadlem, nebo
uložením. Nebezpečí vzniku škody a nebo poškození
při náhodně zapnutí On / Off vypínače.
Přeprava
ŹNeotevírejte baterii. Nebezpečí zkratu. Pokud byla
baterie otevřena, jsou veškeré reklamace neplatné.
Baterie mají status nebezpečného zboží podle právních
předpisů a mohou být nebezpečné. Uživatel může
dopravovat baterie po silnici bez další požadavků.
Když budou přepravovány třetí osobou (např.
prostřednictvím letecké dopravy nebo spediční firmy),
speciální požadavky na balení a označování musí být
dodrženy. Takovouto přepravu baterie je nezbytně
nutné konzultovat s expertem na přepravu
nebezpečného materiálu.
Chraňte baterie před teplem (např. také
proti trvalému intenzivnímu slunečnímu
záření), před ohněm a ponořením do vody.
Nebezpečí výbuchu.
ŹNeukládejte v blízkosti baterie, pokud je mimo
kolo, kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky,
šrouby nebo další drobné kovové předměty, které
mohou zkratovat kontakty. Zkrat kontaktů baterie
může způsobit popáleniny nebo požár. V případě
poškození baterie zkratem jsou veškeré záruky neplatné.
ŹPři nesprávném skladování může z baterie unikat
kapalina. Vyhněte se kontaktu s touto kapalinou.
Při náhodném kontaktu opláchněte zasaženou
pokožku proudem vody. Při zasažení očí
vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
ŹV případě poškození a nebo nesprávného použití
baterie z ní mohou uniknout výpary. Zajistěte
přívod čerstvého vzduch a vyhledejte lékařskou
pomoc v případě nevolnosti. Páry mohou dráždit
dýchací systém.
ŹNabíjejte baterii pouze nabíječkou doporučenou
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ baterií
může způsobit nebezpečí požáru při použití s jinými
bateriemi.
ŹPoužijte baterii pouze na elektrokolo a podle
doporučení výrobce. To je jediný způsob, jak chránit
akumulátor před nebezpečným přetížením.
ŹPoužívejte pouze originální baterie schválené
firmou Bosch pro výrobce elektrokol. Použití
jiných akumulátorů může vést ke zranění
a představují nebezpečí požáru. Při použití jiných
akumulátorů nepřebírá Bosch žádnou odpovědnost
a záruky.
ŹPřečtěte si a dodržujte bezpečnostní upozornění
a varování v přiloženého návodu a provozní pokyny
pro nabíječku a pohonnou jednotku a jednotku
HMI (Haman Machina Interface). Dodržujte i návod
k použití Vašeho elektrokola.
Popis produktu a Specifikace
ŹNenabíjejte poškozenou baterii a nepoužívejte ji.
Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Pak ji zasuňte i do horní části držáku 17 tak, aby v něm
pevně držela.
(ECP) “. V případě nebezpečné situace ochranný
obvod automaticky baterii vypne.
Vlastnosti produktu (viz str. 3-4)
Pokud svítí alespoň jedna LED dioda na indikátoru 13,
ale ne všechny, nabijte baterii do plna před prvním
použitím.
Zkontrolujte, zda akumulátor v držáku pevně sedí.
Zamkněte baterii zámkem 16, jinak se může zámek
otevřít a baterie může vypadnout z držáku.
Poznámky pro optimální manipulaci
s baterií.
Nabíjení baterie
Po zamknutí vždy vyjměte klíč 15 ze zámku 16. Tím se
zabrání ztrátě klíče a baterie je chráněna před odcizením při parkování elektrokola.
Číslování funkce produktu se vztahuje na Ilustrace na
stránkách grafiky. Všechny reprezentace komponent,
s výjimkou baterií a jejího držáku, jsou schéma a mohou
se lišit od Vašeho elektrokola.
ŹPoužívejte pouze nabíječku zobrazenou na
grafické stránce 5. Pouze tato nabíječka je určena k nabíjení lithium-ion baterie Vašeho elektrokola.
11 Držák baterie na zadním nosiči
12 Nosičová baterie
13 Kontrolka provozu a nabíjení
14 On / Off tlačítko
15 Klíč zámku baterie
16 Zámek baterie
17 Horní držák standardní baterie
18 Standardní baterie
19 Spodní držák standardní baterie
20 Popruh
21 Nabíječka
Poznámka: Baterie jsou dodávány částečně nabité.
Pro zajištění plné kapacity baterie ji zcela nabijte před
prvním použitím.
Baterie musí být při nabíjení demontována z elektrokola.
Pro nabíjení baterie si přečtěte a dodržujte návod k
použití nabíječky.
Baterie může být nabíjena kdykoli bez omezení
životnost baterie. Přerušení nabíjení nezpůsobí
poškození baterie.
Technická data
1 270 020 500
Baterie je vybaven teplotním čidlem, které umožňuje
nabíjení jen v rozsahu teplot od 0 ° C d +40 ° C. To
zajišťuje dlouhou životnost baterie.
- Standardní baterie, bílá
1 270 020 501
Kontrolka nabíjení
- Standardní baterie, stříbrná
1 270 020 502
- Zadní nosičová baterie
1 270 020 503
Lithium-iontová baterie
Číslo výrobku
- Standardní baterie, černá
Battery Pack
Jmenovité napětí
36V=
Jmenovitá kapacita
8 Ah
Využitelná energie
288 Wh
Provozní teplota
-10…+40°C
Teplota pro skladování
-10…+60°c
Dovolená teplota pro nabíjení
0….+40°C
Váha
2,5 kg
Krytí
IP 54 (prach
a odstřikující voda)
Když je baterie zapnutá k nabíječce, pět zelených LED
diod 13 ukazuje stav nabití baterie. Přitom každá LED
dioda indikuje cca. 20% kapacity.
Jakmile je baterie zcela nabitá, všech pět diod LED se
rozsvítí. Kromě toho je po připojení baterie k elektrokolu
indikován stav nabití baterie i na ovládací jednotce
HMI. Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze pohonné
jednotky a jednotky HMI.
Pokud je kapacita baterie je nižší než 5%, všechny LED
diody 13 na baterie zhasnou, ale ovládací jednotka HMI
poskytuje další informace.
Vložení a vyjmutí baterie z elektrokola
Chcete-li vyjmout standardní baterii 18, vypněte ji a
odemkněte zámek klíčem 15.
Pak baterii vysuňte z horního držáku 17 a vytáhněte ji za
popruh 20 ze spodní části držáku 19.
Obsluha baterie
Uvedení do provozu
ŹPoužívejte pouze originální baterie schválené
firmou Bosch pro elektrokola. Použití jiných
akumulátorů může vést ke zranění a představují
nebezpečí požáru. Při použití jiných akumulátorů Bosch
nepřebírá žádnou odpovědnost a záruky.
Zapnutí a vypnutí
Před zapnutím baterie zkontrolujte, zda zámek 16 je
uzamčen.
Poznámka: Při zapnutí baterie nesmí být pedály
elektrokola zatíženy, protože by byla načtena chybná
informace a výstupní výkon pohonné jednotky by byl
omezený.
Životnost baterie nejméně 500 nabíjecích cyklů je
zaručena.
Životnost baterie může být prodloužena, pokud je
o ni řádně pečováno zejména při jejím provozování
a skladování při správné teplotě.
Je doporučená provozní teplota od +5 ° C do +35 ° C.
S přibývajícím stářím se však kapacita baterie snižuje,
i když je řádně udržovaná.
Významné snížení provozní doby po nabytí indikuje,
že baterie je opotřebovaná a musí být vyměněna.
V případě, že je popruh 20 na standardní baterii
vytahán, nechte si ho vyměnit u autorizovaného
prodejce.
Dobíjení baterie před a během skladování
Nepoužíváte-li baterii delší dobu, nabijte ji na cca. 60%
kapacity(3 až 4 LED diody svítí na indikátoru 13).
Zkontrolujte stavu nabití po 6 měsících.
Když svítí jen jedna LED kontrolka nabíjení 13, znovu
dobijte baterii na cca. 60%.
Poznámka: Pokud je skladován baterie vybitá (prázdná)
po delší dobu, může dojít k poškození navzdory
nízkému samovybíjení a kapacita baterie může být
výrazně snížena.
Není vhodné mít baterii připojenou trvale k nabíječce.
Chcete-li zapnout baterii, stiskněte tlačítko 14 ON / OFF
na baterii. LED indikátor 13 se rozsvítí a zároveň ukazuje
stav nabití baterie.
Skladovací podmínky
Poznámka: Pokud je kapacita baterie je nižší než 5%,
žádný z LED diod nabíjení 13 se nerozsvítí. Pouze
jednotka HMI bude indikovat, že baterie je zapnutá.
Zapnutí baterie je jedním z požadavků pro fungování
pohonné jednotky elektrokola. Přečtěte si a dodržujte
návod k pohonné jednotce a jednotce HMI.
Skladujte baterie na suchém a dobře větraném místě.
Chraňte baterii před vlhkostí a vodou. Za nepříznivých
povětrnostních podmínek se doporučuje vyjmout
baterii z elektrokola uložit ji v uzavřeném prostoru do té
doby, než bude znovu použita.
Pro vypnutí baterie stiskněte tlačítko 14 ON / OFF
znovu. LED diody 13 zhasnou. Tím se také vypne
pohonná jednotka.
Baterie může být skladován při teplotě mezi -10 ° C až
+60 ° C. Pro dlouhou životnost baterie ji ale skladujte v
chladných prostorách bez mrazu.
Dejte pozor, aby maximální teplota skladování nebyla
překročena. Například nenechávejte baterii v létě ve
vozidle a uložte ji mimo přímé slunečnímu záření.
Montáž
(obr. C+D str. 4)
ŹOdkládejte baterii pouze na čisté povrchy .
Zejména zabraňte znečištění zásuvky a kontaktů,
např. pískem nebo hlínou.
Kontrola baterie před prvním použitím.
Źvždy vypněte baterii, pokud ji vkládáte a nebo
vyjímáte z držáku. Pokud je vložena baterie ještě
prázdná, prosím zkontrolujte indikaci stavu nabití
na ovládací jednotce HMI. V opačném případě může
dojít k poškození baterie.
Zkontrolujte baterii před prvním nabíjením, nebo
použitím.
Aby jste baterii mohli vložit do držáku, klíč 15 musí být
vložen do zámku 16 a zámek musí být odemknutý.
Pokud nebude elektrokolo používáno po dobu cca
10. minut (např. při parkování), baterie se automaticky
přepne z důvodu úspory energie.
Stiskněte tlačítko 14 On / Off na baterii. Pokud LED
diody 13 nesvítí, baterie může být poškozená.
Chcete-li vložit standardní baterii 18, vložte ji
kontakty na spodní části směrem do držáku 19.
Baterie je chráněna proti úplnému vybití, přebíjení,
přehřátí a zkratu pomocí “Elektronické ochrany článků“
Údržba a servis
Údržba a čištění
Udržujte baterii v čistotě. Vyčistěte ji opatrně měkkým,
vlhkým hadrem. Baterie nesmí být ponořena ve vodě
nebo čištěna proudem vody.
nepoškozen. Zakryjte páskou nebo krytem otevřené
kontakty a zabalte baterii tak, aby se nemohla pohybovat v balení. Sledujte prosím také podrobnější národní
předpisy.
ŹPři poškození baterie z ní mohou unikat páry.
V tom případě zajistěte přívod čerstvého vzduchu
a vyhledejte lékařskou pomoc v případě nevolnosti.
Páry mohou dráždit dýchací systém.
V případě dotazů týkajících se přepravy baterií se
obracejte na autorizovaného prodejce.
ŹDohlížejte na děti. Hraní si s nabíječkou může být
nebezpečné.
Pokud je baterie již delší dobu nefunkční, obraťte se na
autorizovaného prodejce elektrokol.
Likvidace
Prodejní a poprodejní zákaznický servis
Pohonné jednotky, jednotky HMI, baterie, snímače
otáček, příslušenství a obaly by měly být tříděny pro
recyklaci.
V případě dotazů týkajících se baterií se obracejte na
autorizovaného prodejce elektrokol.
Poznamenejte si číslo na klíči 15. V případě ztráty klíče
se obraťte s tímto číslem na autorizovaného prodejce se
žádostí o nový klíč.
Další servisní podporu si můžete vyhledat na webových
stránkách výrobce www.bosch-ebike.com
Přeprava
Baterie mají status nebezpečného zboží podle právních
předpisů a mohou být nebezpečné. Uživatel může
dopravovat baterie po silnici bez další požadavků.
Když budou přepravovány třetí osobou (např.
prostřednictvím letecké dopravy nebo spediční
firmy), musí být dodrženy speciální požadavky na
balení a označování. Takovouto přepravu baterie je
nezbytně nutné konzultovat s expertem na přepravu
nebezpečného materiálu.
Přepravujte baterie pouze tehdy, když je kryt
Nevyhazujte elektrokola a jejich komponenty do
domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2002/96/ES, elektrická zařízení
/ nástroje, které již nejsou použitelné,
a podle Evropské směrnice 2006/66/
ES, vadné nebo použité akumulátory
/ baterie, musí být sbírány odděleně
a likvidovány s ohledem na životního
prostředí správným způsobem.
Vracejte prosím baterie, které jsou již použité,
autorizovanému prodejci elektrokol.
Li-ion:
Prosím, dodržujte pokyny v sekci
“Doprava”, strana 12.
Mohou být změny bez předchozího upozornění.
Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny
a instrukce.
Nedodržení pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a nebo vážné zranění.
Uložte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce
pro budoucí použití.
Termín “Baterie” použitý v tomto návodu se vztahuje jak
na standardní baterii (Baterie s držákem na rám kola)
tak i na zadní nosičovou baterii (baterie s držákem pod
zadní nosič).
Chraňte nabíječku před deštěm nebo
vlhkostí. Pronikání vody do nabíječky zvyšuje
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
ŹNabíjejte touto nabíječkou pouze Li-ion baterie
schválené firmou Bosch pro elektrokola
s uvedeným stejným napětím v technických
údajích. Jinak hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
ŹUdržujte nabíječku v čistotě. Znečištění může vést
k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
ŹPřed každým použitím zkontrolujte nabíječku,
kabely a konektory. V případě poškození
nabíječku nepoužívejte. Nikdy neotevírejte
nabíječku sami. Opravy může provádět pouze
kvalifikovaný technik a pouze s použitím
originálních náhradních dílů. Poškozené nabíječky
baterií, kabely a zástrčky zvyšují nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
ŹNepokládejte nabíječku při nabíjení na lehce
hořlavé podložky (např.,papír, textil, atd.) nebo
ji nepokládejte do jejich blízkosti. Zahřátí nabíječky
během nabíjení může představovat nebezpečí požáru.
Číslování produktu se vztahuje na ilustrace nabíječky na
grafické stránce.
ŹDěti nebo osoby, které vzhledem k jejich tělesným,
smyslovým nebo mentálním omezením,
nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou používat
tuto nabíječku pouze pod dohledem odpovědné
osoby a nebo poté, co byly poučeny. V opačném
případě hrozí nebezpečí provozních chyb a zranění.
ŹPřipojujte nabíječku pouze do sítě, která je řádně
uzeměná. Zásuvky a prodlužovací kabel musí mít
ochranný vodič.
ŹPřečtěte si všechny bezpečnostní pokyny
a instrukce. Nedodržení pokynů může způsobit úraz
elektrickým proudem, požár a nebo vážné zranění.
Uložte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce
pro budoucí použití.
18 Standardní baterie
21 Nabíječka baterií22 Větrací otvory
23 Zásuvka nabíječky
24 Přepínač vstupního napětí 115/230V
25 Konektor přívodní šňůry nabíječky
26 Štítek s bezpečnostními upozorněními pro nabíječku
27 Tlačítko pro přepínání provozů nabíječky
28 Indikátor provozu
29 Konektor pro připojení nabíječky k baterii.
30 Konektor na baterii
Nabíjení
ŹUmístěte baterii na čistých povrch.
Zejména zabraňte znečištění kontaktů pískem
nebo hlínou.
Uvedení do provozu
Připojení nabíječky (viz obrázek E-F)
Nastavte vstupní napájecí napětí přepínačem 24 na
nabíječce. Můžete si vybrat mezi 115 V a 230 V.
Popis produktu a specifikace
Potom zasuňte konektor nabíječky 25 do zásuvky
nabíječky 23.
Technická data
Nabíječka baterií
Model číslo
Jmenovité napětí
Nabíječka
Popis částí výrobku (viz str. 5-6)
0 275 007 900
V
115/230
Hz
50/60
V
= 36
- Rychlé nabíjení
- Pomalé nabíjení
A
A
4
1
přípustná nabíjecí
teplota
°C
0...+ 40
Frekvence
nabíjecí napětí baterie
nabíjecí proud
Nabíjecí doba (pro
8 Ah kapacitu baterie)
cca.
- Rychlé nabíjení
- Pomalé nabíjení
Hmotnost
Třída ochrany
hod
hod
2,5
8
kg
0,8
I
Uvedené hodnoty platí pro jmenovité napětí [U] 230 V.
Připojte napájecí kabel do elektrické sítě.
Indikátor provozu 28 na nabíječce bude blikat.Nabíjení
Nabíjecí proces začíná, jakmile je nabíječka připojena k
baterii a do sítě.
Poznámka: Nabíjení je možné pouze když teplota
akumulátoru je v přípustném rozsahu pro nabíjení.
Můžete si vybrat mezi dvěma režimy nabíjení.
“FAST” (rychlé nabíjení) a “SLOW” (pomalé nabíjení). Při
zahájení provozu nabíječky je nastaven režim „FAST“.
Režim nabíjení
FAST
SLOW
Nabíjecí proud
4A
1A
Kontrolka nabíjení
bliká
svítí
Ventilátor nabíječky
běží
neběží
Chcete-li změnit režim nabíjení, stiskněte tlačítko 27.
ŹBuďte opatrní při dotyku nabíječky během
nabíjecího procesu. Používejte ochranné rukavice.
Zejména v rychlém nabíjecím režimu ve vysoké okolní
teplotě se nabíječka může značně zahřívat.
Poznámka: Dbejte na to, aby nabíječka dobře větrala
během nabíjecího procesu a aby ventilační otvory 22 na
obou stranách nebyly ucpané nebo znečištěné.
Během nabíjecího procesu LED diody 13 na baterii svítí.
Každá LED dioda svítící trvale odpovídá nabité kapacitě
cca. 20%. Blikající LED dioda indikuje nabíjení dalších
20%.
Baterie je zcela nabitá, když se všech pět LED diod
ukazatele 13 rozsvítí trvale. Nabíječka se pak
automaticky vypne.
Odpojte nabíječku od sítě a baterie. Po odpojení baterie
z nabíječky se baterie automaticky vypne.
Nyní může být baterie vložena do elektrokola.
Pokud nabíječka selže, obraťte se na autorizovaného
prodejce elektrokol.
Poprodejní servis a zákaznická pomoc
V případě otázek týkajících se nabíječky se obracejte na
autorizovaného prodejce elektrokol.
Další servisní podporu si můžete vyhledat na webových
stránkách výrobce www.bosch-ebike.com
Likvidace
Řešení problémů
- Příčiny a opatření k nápravě
Provozní indikátor 28 nesvítí, nabíjení nefunguje.
Příčina závady
Řešení
Nesprávně zvolené napájecí
napětí na přepínači 24
Vyberte správné síťové
napětí
Zástrčka kabelu není zasunuta Zkontrolujte všechny
správně
konektory
Kontakty baterie
jsou znečištěné
Pečlivě očistěte
kontakty baterie
Baterie je příliš teplá
nebo příliš chladná
Nechte baterii zahřát
nebo zchladit na
takovou teplotu,
až bude v rozsahu
přípustné nabíjecí
teploty
Větrací otvory nabíječky 22
jsou ucpané nebo znečištěné.
Vyčistěte větrací
otvory 22 a zajistěte
dobré větrání
Zásuvka, kabel nebo nabíječka Zkontrolujte, zda je
jsou vadné
správně zvoleno síťové
napětí.
Nechte nabíječku
zkontrolovat
autorizovaným
prodejcem
Baterie je vadná
Vyměňte baterii
Údržba a servis
Údržba a čištění
Ujistěte se, že větrací otvory nabíječky 22 nejsou
poškozeny a že jsou čisté během použití. Pokud je to
nutné, vyčistěte větrací otvory vysavačem.
Nabíječky, příslušenství a obaly by měly být dodány
k životnímu prostředí šetrné recyklaci. Nevyhazujte
nabíječky do domovního odpadu!
Podle evropské směrnice 2002/96/ES
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace
do národního práva, nabíječky baterií,
které již není možné použít, musí být
shromažďovány odděleně a likvidovány
správným způsobem.
Download

Návod k Apache Tanka Tate (pdf) - Bike