Zápis schůze Společenství vlastníků Lýskova 2072 ze dne 4. Září 2014
Zapisovatel: Lukáš Přibyl
Ověřovatel: Vít Engel
Schůze se zúčastnili: Beranovi, Vít Engel, Jan Jaroš zastupující Ivanu Jarošovou*, Zdeněk Jeřábek, Končalovi,
Petr Krátký, Jiřina Podhradská (zastoupena na části schůze Janou Reindlovou), Lukáš Přibyl, Jana Reindlová,
Jitka Samcová, Vít Matušek, Miroslav Zeman, Zdeňka Žemlová.
*Jan Jaroš předal výboru plnou moc na trvalé zastupování Ivany Jarošové.
Podíl celkové plochy zastoupené vlastníky na schůzi: 69,93 %.
0) Účastníci schůze jednomyslně odsouhlasili zapisovatele, ověřovatele a následující program schůze:
1) Výběr úklidové firmy
2) Zápis SVJ a plán přejímání smluvních závazků po BD
3) Krátké shrnutí dotazníků k opravám
4) Sjednocení plateb za sklepy
5) Odstranění nepořádku v suterénu a v kočárkárně
6) Opravy stoupaček
1) Úklid
1.1)
Návrh pan Končala: Úklid zajistí vlastníci svépomocí.
Hlasování PRO tento návrh: 8,91 %
Návrh nemohl získat potřebných 50 % pro schválení a nebyl přijat.
1.2)
Výběr úklidové firmy dle nabídek, které zaslaly firmy HOKOSS a Burian. Nabídky firem obdrželi
vlastníci již před schůzí. Na obě firmy jsou dobré reference, firma HOKOSS vycházela při
započítání zimního úklidu v délce tří měsíců ročně na průměrně 2359 Kč/měsíc. Firma Burian
pak 2618 Kč/měsíc.
Hlasování: Kdo je pro zajištění úklidu domu firmou HOKOSS?
PRO: 69,93 % (všichni přítomní)
PROTI: 0 %
Návrh byl přijat.
Aktualizace 14.9.: Výbor s firmou HOKOSS uzavřel smlouvu a firma od 12.9. uklízí náš dům.
2) Zápis SVJ a plán přejímání smluvních závazků po BD
Výbor seznámil shromáždění s následujícím:
 Usnesení o zápisu našeho SVJ bylo vydáno dne 25. 8. 2014.
 SVJ bude v následujících týdnech a měsících uzavírat či přejímat po Bytovém družstvu
následující smlouvy:
1
o Zřízení účtu u FIO banky
o Aktualizace předpisů úhrad (zejména u sklepů, viz níže)
o Odvoz odpadu – Pražské služby: Nyní se odváží pro tři vchody 2 kontejnery 3x týdně.
Zajistíme odvoz 1 kontejneru 2x týdně pro náš dům. Cena bude tedy velmi podobná.
Nyní se platí ročně cca 25.600 Kč za vchod (za náš dům).
o Elektřina společných prostor – PRE.
o Výtah KONE – servis výtahu (platíme čtvrtletně cca 8.000 Kč.
o Bytoservis – platíme 6 Kč za byt za rok. Bytoservis garantuje opravu společných částí
domu za paušální ceny cca 250 – 300 Kč za výjezd.
o Pražská teplárenská – teplo se dle vyhlášky bude i nadále rozpočítávat mezi domy
v našem bloku, neboť mezi nimi dochází k přenosu tepla zdmi.
o Studená voda
o Telefónica – BTS stanice O2 na naší střeše. Současná smlouva o pronájmu střechy
Bytovým družstvem skončila v červnu 2014. Naše SVJ má za cíl uzavřít s firmou
Telefónica novou smlouvu. Nájem od července dále připadne našemu vchodu. Vzhledem
ke konkurenčnímu prostředí budeme usilovat o nájemné stejné výše, jako doposud.
Jedná se cca o 70.000 Kč ročně.
Hlasování: Kdo je pro, aby přípravu smlouvy o nájmu naší střechy pro BTS stanici 02
s firmou Telefónica za stávajících podmínek vyřídil pan Zdeněk Jeřábek?
PRO: 69,93 % (všichni přítomní)
PROTI: 0 %
Návrh byl přijat.
3) Shrnutí dotazníků k opravám
 Výbor tímto děkuje všem za odpovědi, odezva byla skutečně velká.
 Celkové shrnutí dotazníků je uvedeno v tabulce na další straně. Sloupeček „Pro %“ ukazuje,
kolik procent podpory by daný návrh získal, pokud by „Ano“ a „Spíše ano“ bylo hlasováno, jako
Pro. Podpora změn a úprav je v tomto předběžném průzkumu poměrně vysoká. Výbor připraví
dlouhodobý výhled oprav a rekonstrukcí a před každou z nich proběhne v budoucnu ještě
detailní diskuze.
 Výbor také shromáždění seznámil s dalšími podněty, které byly dopsány k dotazníkům. Zde je
jejich heslovitý výčet:
o BEZPEČNOST A DVEŘE
 Poštovní schránky do vchodových dveří či zvenku – raději ne, obavy kvůli hluku
způsobenému větrem a dvířky schránek
 Výměna druhých vchodových dveří , případně lítačky pro lepší dovírání.
 Vchodové dveře na čip – snazší odemykání, v případě ztráty čipu jej stačí
zneplatnit, namísto výměny všech klíčů
 Zvonky a domovní telefon opravit – je špatně slyšet
2

Kamerový systém na parkoviště – patrně nelze použít, jedná se o veřejné
prostory
o ZVELEBOVÁNÍ
 Zahradní úpravy - prostor před domem patří Praze 13, je třeba domluvit se
s příslušnou správou
 Vhodné před malováním:
 Plastová okna v suterenu
 Oprava madel zábradlí na schodišti
 Olištování rohů u výtahu
 Oprava dlaždic ve vestibulu
 Zrušení zbytečných vypínačů a lišt, když jsou světla na čidla – poznámka:
někteří vypínače používají, když čidla špatně spínají.
 Opravy balkónů, výměna skel
 Úklid společných sklepních prostor
 Úklid a malba sušárny
o TEPLO A VODA
 Zvážit vlastní kotelnu
 Snížit výdaje za teplo a vodu – patní měřič vody – dotace Zelená úsporám
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Akce
Vymalování společných prostor
Oprava či výměna lina v domě na chodbách
Bezpečnější nové vchodové dveře
Zateplení stěn fasády
Oprava stoupaček
Zateplení střechy
Dálkové otevírání vchodových dveří
Zahradnické úpravy prostoru před domem
Zlepšení odtahu větrání stoupačkami
Úprava nepoužívané kočárkárny na úschovnu jízdních
10 kol
Pořízení levných židlí či lavic do družstevní místnosti v 11 1. patře.
Kamerový systém pro zabezpečení vchodových dveří a
12 sklepů
Pro % Ano SpíšeAno Neví SpíšeNe Ne
81,98
7
7
3
0
1
73,07
7
6
3
1
1
69,53
9
3
2
3
1
67,03
7
5
3
1
2
58,81
7
3
4
2
2
46,76
4
3
8
1
2
42,27
2
5
3
2
6
34,57
2
3
6
4
3
34,5
3
3
5
3
4
31,55
2
3
5
4
4
31,55
1
4
3
6
4
22,1
2
2
4
4
6
Výbor také děkuje Mikanovým za dodání tří židlí do naší „schůzovací“ místnosti.
4) Sjednocení plateb za sklepy
Vlastníci jednotek používají různé počty sklepů. Shromáždění je jednomyslně (PRO 69,93 % - všichni
přítomní) usneslo na následujícím:
3




První sklep k bytu je bez poplatků, ať už se jedná o „komoru na patře“ či sklepní kóji v -1.
Podlaží.
Další sklepy navíc se budou platit a to paušálně částkou 70 Kč za sklep/měsíc.
Nájem za velkou místnost („mandl“) a za dodělávané půlsklepy se bude řešit příští schůzi.
Platby budou platné od 1. 1. 2015
Aktuální používání sklepů v -1. patře je následující:
stav k 3.9.2014
-
Končal
Prádelna
WC
Končal
schodiště
k bytu
-
Mikan ?
Jeřábek
Končal
k bytu
Hájek
Malinský
Končal
výtah
k bytu
k bytu
Mandl
Malinský
Krátký
k bytu
Přibyl
k bytu
Podhrad
ská
sušárna
Sýkora
Jaroš
místnost
SVJ
Volné
původně
Samcová
Jaroš
Engel
Samcová
k bytu
Zeman
Mikan ?
Sýkora
k bytu
Janoušek
-
Mikan ?
4
Aktuální nájmy za sklepy jsou následující:
Stav k 3.9.2014
byt č.
Jméno
platba
211
Podhradská
59
213
Beran
0
221
Mikan
59
222
Sýkora
61
223
Janoušek
54
231
Žemlová
0
232
Hájek
0
233
Zeman
54
241
Bergerová
242
Jeřábek
243
Engel
251
Reindlová
0
252
Krátký
0
253
Jaroš
261
Malinský
263
Samcová
272
Končal
40
273
Přibyl
0
0
261
54
104
0
0
sklepy "k bytu"
ve
na patře
sklepě
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
sklep
navíc
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
celkem
sklepů
2
1
4 Zbývá potvrdit
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1 +mandl
1
4
1
Po sjednocení plateb dojde ke změnám dle návrhu přijatého shromážděním.
5) Odstranění nepořádku v suterénu a v kočárkárně
Ve společných prostorách v -1. patře je množství odpadu, starého nábytku a matrace. V kočárkárně je
také uloženo několik kusů nepoužívaného nábytku. Všechny tyto předměty budou ze společných
prostor odstraněny. Výbor žádá vlastníky předmětů, aby je nejpozději do 10. října odstranili ze
společných prostor. Po tomto termínu nechá výbor případné zbývající předměty odstranit vyklízecí
firmou. Předem děkujeme za spolupráci vedoucí ke zkulturnění společných prostor.
6) Stoupačky
Shromáždění po diskuzi neuspokojivého stavu stoupaček na vodu jednohlasně (PRO 69,93 % - všichni
přítomní) odsouhlasilo následující:
 Stoupačky budou vyměněny, na jejich výměnu se provede výběrové řízení.
 Zadání opravy a nabídky firem zajistí výběrová komise ve složení: Zdeněk Jeřábek, Vít Engel,
Miroslav Zeman a Vít Matušek.
7) Další sdělení: výměn prasklých žárovek ve společných prostorách se ujal Vít Matušek.
Konec zápisu.
5
Download

Zde - Webnode