Oznámení
Představenstvo obchodní společnosti CIDEM Hranice, a.s., se sídlem Hranice-Hranice I-Město, Skalní 1088,
PSČ: 753 01, IČ: 146 17 081, zapsaná ve veřejném (obchodním) rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
v oddíle B, vložka 148 oznámilo akcionářům, že mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 19.12.2013
rozhodla ve smyslu ustanovení § 186b) v rozhodné době platného Obchodního zákoníku o změně formy 529276
ks kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na 529276 ks kmenových listinných
akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Představenstvo společnosti stanovilo lhůtu k výměně
dosavadních akcií na majitele za akcie na jméno, která počala běžet dne 28.2.2014 a skončila dne 20.5.2014.
Představenstvo společnosti vyzvalo všechny akcionáře, aby v této lhůtě předložili akcie k výměně v sídle
společnosti na výše uvedené adrese v kanceláři č. 116 ve 4. podlaží budovy, a to v pracovních dnech v době od
8.00 hod. do 14.00 hod.
Představenstvo společnosti stanovilo dodatečnou přiměřenou lhůtu k výměně dosavadních akcií na majitele za
akcie na jméno, která počala běžet dne 28.5.2014 a skončila dne 1.8.2014.
Představenstvo společnosti CIDEM Hranice, a.s. dne 8. srpna 2014 rozhodlo o prohlášení za neplatné akcií
společnosti CIDEM Hranice, a.s. emitovaných v listinné podobě na majitele, které nebyly ze strany dosavadních
akcionářů předloženy společnosti CIDEM Hranice, a.s. v původní lhůtě, která plynula od 28.2.2014 do
20.5.2014, ani v dodatečně stanovené lhůtě, která plynula v období od 28.5.2014 do 1.8.2014, s dodatečným
upozorněním na konec běhu této lhůty na internetových stránkách společnosti.
Představenstvo společnosti upozorňuje všechny akcionáře, kteří vlastní dosud nevyměněné akcie společnosti
CIDEM Hranice, a.s. emitované v listinné podobě na majitele, že i po uplynutí shora uvedených lhůt mohou tyto
akcie předložit k výměně v sídle společnosti na výše uvedené adrese v kanceláři č. 116 ve 4. podlaží budovy, a
to v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod., za podmínek uvedených v původní výzvě zveřejněné v
obchodním věstníku dne 10. února 2014 a na internetových stránkách společnosti www.cidem.cz pod názvem
"Oznámení o výměně akcií", a to nejpozději do dne konání dražby akcií společnosti CIDEM Hranice, a.s.
emitovaných v listinné podobě na jméno náhradou za nevyměněné akcie společnosti CIDEM Hranice, a.s.
emitované v listinné podobě na majitele.
představenstvo společnosti
Download

Oznámení - CIDEM Hranice, a.s.