STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA
zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 392
IČ: 004 08 441
EVIDENČNÍ LIST ČLENA – NÁJEMCE JEDNOTKY
NÁJEMCE
Příjmení, jméno, titul:
Rodné příjmení:
Místo narození:
Rodné číslo:
Stav:
Občanství:
Národnost:
Nájemcem se stal dne:
Společné jmění manželů (ano, ne):
Adresa bytu - garáže:
Číslo bytu:
Adresa trvalého pobytu:
mobil:
E-mail:
byt:
zaměstnání:
NÁJEMCE – SPOLEČNÝ ČLEN
Příjmení, jméno, titul manžela (ky):
Rodné příjmení:
Místo narození:
Rodné číslo:
Občanství:
Národnost:
Datum sňatku:
Adresa trvalého pobytu:
mobil:
E-mail:
byt:
zaměstnání:
Níže podepsaní prohlašují:
1) Jsem si vědom, že je mou povinností seznámit se zněním Stanov SBD Poruba.
2) V evidenčním listě jsem uvedl pravdivé údaje.
3) Budu oznamovat referátu bytových a členských záležitostí SBD Poruba neprodleně všechny změny v údajích uvedených v tomto
evidenčním listě, změny údajů podstatných pro stanovení záloh, poplatků a rozúčtování úhrad za služby poskytované s užíváním bytu,
změny pokojovosti a stavební úpravy mající za následek změnu podlahové plochy.
4) Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, dávám souhlas k tomu,
aby SBD Poruba pro účely zabezpečení své funkce vlastníka případně správce bytových a nebytových prostor a s tím spojených služeb i
dalších mnou vyžádaných služeb pro mou osobu, uchovávalo a zpracovávalo mé osobní údaje. Svůj souhlas dávám na dobu výkonu
výše uvedené funkce v SBD Poruba a pouze ke stanovenému účelu. Po ukončení uvedené funkce v SBD Poruba žádám o likvidaci
osobních údajů ve smyslu uvedeného zákona.
Dne: ……………….........
Podpis: ………………………………………………………………………………………………………...………
Převzal *
Dne
Jméno
Rozdělovník
1x evidence RBČ (originál)
1x nájemce (kopie)
*Vyplňuje zaměstnanec družstva
Stavební bytové družstvo Poruba, Porubská 17/1015, 708 00 Ostrava-Poruba
Informace, spojovatelka: 596 944 055, 777 715 707
E-mail: [email protected]
www.sbdporuba.cz
Podpis
Download

Evidenční list člena nájemce jednotky _2_