Cambridge Journals Online
HSS kolekce
http://journals.cambridge.org
Kolekce Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 196 titulů elektronických plnotextových
časopisů od vydavatelství Cambridge University Press (CUP). V rámci předplatného je zajištěn přístup
do aktuálního ročníku časopisů a do archivu od r. 2000.
Je podporován vzdálený přístup k časopisům CUP technologií Shibboleth.
Kolekce pokrývá tyto oblasti: antropologie, archeologie, klasická studia, ekonomie, filozofie, historie,
filozofie vědy, lingvistika a literární věda, muzikologie, politologie, mezinárodní vztahy, právo,
divadelní věda, religionistika, sociologie a teritoriální studia (Area Studies) včetně amerických, afrických
a asijských studií.
Jedna třetina časopisů v HSS kolekci je impaktovaných.
Z historických časopisů zmiňme např. Comparative Studies in Society and
History, Journal of Economic History. Historii a filozofii vědy mapuje téměř
půl století British Journal for the History of Science (BJHS). Klasická studia,
archeologie a antropologie jsou zastoupeny např. Ancient Mesoamerica,
Archaeological Dialogues, Cambridge Archaeological Journal nebo
časopisy se stoletou tradicí: The Classical Quarterly a Classical Review.
Našim zeměpisným šířkám jsou věnovány historické časopisy Central
European History, Austrian History Yearbook, Contemporary European
History, zabývající se evropskou historií po roce 1918, European Review
of Economic History, interdisciplinární společenskovědní European Review
či právnický European Constitutional Law Review.
Z oblasti politologie a mezinárodních vztahů jsou v kolekci významné impaktované časopisy American
Political Science Review, British Journal of Political Science, International Organization nebo World
Politics. Teritoriální studia reprezentují tituly China Quarterly, Journal of Asian Studies, Journal of Latin
American Studies nebo Journal of Southeast Asian Studies. Mezinárodnímu právu se věnuje
International & Comparative Law Quarterly (ICLQ).
Mezi tituly zaměřenými na hudbu a divadlo jsou British Journal of Music
Education, Theatre Research International, Cambridge Opera Journal,
Early Music History, Eighteenth-Century Music aj. V kolekci nechybí ani
dokumenty z oblasti filozofie a religionistiky. Např. tituly Economics and
Philosophy, Philosophy, Religious Studies.
Jsou zde i významné ekonomické časopisy, např. Econometric Theory,
Environment and Development Economics, Journal of Financial and
Quantitative Analysis a Macroeconomic Dynamics.
Ze sociologie a sociálních věd uveďme např. European Journal of Sociology
a Journal of Social Policy. Silné zastoupení má v kolekci lingvistika, např.
impaktovanými časopisy Bilingualism: Language and Cognition Applied
Psycholinguistics nebo Language in Society.
Financováno z projektu LR1305 Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory,
v programu MŠMT Informace - základ výzkumu.
Oxford Journals
Sage Journals
HSS kolekce
HSS kolekce
http://oxfordjournals.org
http://www.sagepub.com/journals.nav
Oxford Journals poskytuje online přístup k časopisům vydavatelství
Oxford University Press (OUP). Kolekce HSS zahrnuje 143 titulů, z toho
63 titulů Humanities pokrývá oblast historie, filozofie, lingvistiky, literární
vědy, religionistiky, filmu, divadla, výtvarného umění a hudby. Dále 51
titulů Social Science především z oblasti ekonomie, politologie a sociologie. Kolekce je obohacena o dalších 27 titulů z oblasti práva. Třetina
humanitních a právnických titulů má impakt faktor. Sociálněvědné
časopisy jsou až na výjimky impaktované všechny.
Kolekci tvoří 481 titulů vydavatelství Sage Publications, zahrnující sociologii, psychologii, vzdělávání,
obchod a management, politické vědy a veřejnou správu, komunikaci a mediální studia, kriminalistiku a právo, antropologii a urbanistiku. V rámci předplatného jsou dostupná i starší čísla od
r. 1999. O špičkové úrovni kolekce vypovídá skutečnost, že obsahuje dvě třetiny impaktovaných
časopisů. Řada titulů SAGE je ve svém oboru na předních pozicích v Journal Citation Reports (JCR),
včetně několika prvních míst.
Mezi ekonomické tituly se řadí Quarterly Journal of Economics (s IF 5.278),
Cambridge Journal of Economics, CESifo Economic Studies, Oxford Economic
Papers, The Review of Financial Studies a další. Obsaženy jsou zde významné
politologické tituly a časopisy zaměřené na veřejnou správu např. Political
Analysis, Parliamentary Affairs, Publius: The Journal of Federalism, Social
Politics či Journal of Public Administration Research and Theory.
Nejsilněji je zastoupena skupina sociologických časopisů. Najdeme zde
významné tituly jako Journal of Consumer Culture, který se umístil na
předních místech v JCR jak v sociologii tak v kulturních studiích. Jsou zde
American Sociological Review, Sociological Theory nebo Sociological
Methodology. Z oblasti genderových studií jmenujme Gender & Society
nebo Psychology Of Women Quarterly. Pracovním vztahům se věnují
Work and Occupations a Work Employment & Society. Vztahy člověka
s novými technologiemi se zabývá Science Technology & Human Values.
Sociologické časopisy jsou zastoupeny např. tituly: European Sociological Review a Sociology of Religion.
Najdeme tu rovněž časopisy pojednávající o výzkumu veřejného mínění: International Journal of Public
Opinion Research, Public Opinion Quarterly. Zařazeny jsou zde také časopisy věnující se společenským
problémům, např. Refugee Survey Quarterly, Journal of Refugee Studies, The British Journal of
Criminology nebo Journal of Human Rights Practice.
Velkého prostoru se v kolekci dostává i tématu psychologie. Personality and
Social Psychology Review (PSPR) s IF 8.195 se umístil v JCR na prvním místě
oboru sociální psychologie. Z dalších důležitých titulů zmiňme např. Journal
of Health Psychology, Perspectives On Psychological Science, Human
Factors, Journal of Attention Disorders nebo Psychology Of Music.
Kolekce obsahuje řadu významných muzikologických časopisů, např.
Early Music, The Opera Quarterly nebo Music and Letters. Filmu se
věnuje Screen nebo The Cambridge Quarterly, výtvarnému umění Oxford
Art Journal a Journal of Design History. Silně zastoupeny jsou časopisy
literárněhistorické a lingvistické např. American Literary History, English,
Journal of Semitic Studies, Forum for Modern Language Studies, Essays in
Criticism, Literary Imagination nebo impaktovaná Applied Linguistics.
Časopis Journal of Management dosáhl v JCR nejvyššího IF z aplikované psychologie a druhého nejvyššího
v obchodu. Oblast obchodu a managementu je dále reprezentována např. tituly Administrative Science
Quarterly, Business & Society nebo Organizational Research Methods.
Historií se zabývají např. German History, French History, Journal of
American History, The Oral History Review, History Workshop Journal,
The English Historical Review nebo Past & Present. Reprezentativní je
výběr časopisů filozofických, religionistických a teologických. Zmiňme
např. Journal of the American Academy of Religion, The British Journal of
Aesthetics, The Journal of Theological Studies a Mind (vycházející přes sto let). V kolekci jsou i časopisy
orientované na historii a filozofii vědy např. The Journal of Medicine and Philosophy, Philosophia
Mathematica nebo Journal of the History of Medicine and Allied Sciences.
Mezi právnickými tituly najdeme např. European Journal of International Law, Journal of Competition Law
& Economics, Journal of Environmental Law, Journal of International Criminal Justice nebo Reports of
Patent, Design and Trade Mark Cases (RPCs).
Široká je i nabídka časopisů, které se věnují politologii a mezinárodním vztahům, jmenujme např. Journal
of Peace Research, Journal Of Conflict Resolution, European Journal of International Relations, European
Union Politics, Journal Of European Social Policy, Review Of Public Personnel Administration a Politics &
Society.
Řada titulů se zabývá vzděláváním, např. Review of Educational Research,
American Educational Research Journal nebo Journal Of Positive Behavior
Interventions. Nezanedbatelná je skupina časopisů s právní a kriminologickou
tématikou, např. Sexual Abuse, Trauma Violence & Abuse, Theoretical
Criminology nebo Social & Legal Studies.
Zastoupeny jsou i další obory, např. geografie (Progress in Human Geography,
Cultural Geographies), urbanistika a plánování (European Urban And Regional
Studies, Urban Studies, Journal Of Planning Literature), komunikace a mediální studia (Communication Research, New Media & Society), historie
(Memory Studies, War in History), historie a psychologie vědy (Social Studies
of Science, Public Understanding Of Science) nebo antropologie (Ethnicities).
Download

Propagační leták k Oxford Journals