Agenty a doplňky produktu Symantec Backup
Exec™ 2012
Informace o produktu: Ochrana dat
Přehled
• Integrace s aplikací programového rozhraní VMware
Agenty a doplňky produktu Symantec Backup Exec™ 2012
vSphere™ vStorage pro maximalizaci zálohování a výkon
zlepšují a rozšiřují vlastnosti, funkce a podporu platformy
obnovení
1
produktu Backup Exec. Ať již potřebujete chránit prostředí
• Integrace se službou Microsoft Volume Shadow Copy
VMware® ESX®, Microsoft Hyper-V®, fyzické servery, klíčové
Service (VSS) pro ochranu virtualizovaných aplikací
aplikace nebo databáze, produkt Backup Exec 2012 má
• Podpora pro prostředí úložišť na bázi disku i pásky
portfolio výkonných agentů a doplňků pro škálování a
Backup Ex
Exec
ec Agent ffor
or Applications and Databases
rozšíření vašeho prostředí Backup Exec.
Agent Backup Exec Agent for Applications and Databases
Agenty produktu Backup Exec
poskytuje špičkovou ochranu dat pro Exchange, SQL,
Backup Ex
Exec
ec Agent ffor
or VMware and Hyper-V
SharePoint, Active Directory, Oracle®, Symantec Enterprise
Poskytuje komplexní ochranu virtuálních strojů VMware a
Vault™, a Lotus Domino® ve virtuálních i fyzických
Hyper-V pomocí zálohování na úrovni hostitele
prostředích.
podporovaného technologií Symantec™ V-Ray. Na rozdíl od
• Pro
Protection
tection ffor
or Ex
Exchange
change− Revoluční řešení ochrany a
jiných řešení, tento výkonný agent pomocí
obnovení dat díky významnému snížení počtu zálohování
jednoprůchodového zálohování umožňuje obnovu na úrovni
a času potřebného pro ochranu Exchange. Pouze produkt
virtuálních strojů, virtuálních disků, aplikací, souborů/
Backup Exec 2012 využívá revoluční patentovanou
složek, granulárních objektů pomocí jediného kliknutí, a to z
technologii granulární obnovení (GRT), která pomáhá
jediného zálohování na úrovni obrazu bez nutnosti obnovení
správcům IT ušetřit cenný čas a peníze tím, že jim
celého virtuálního stroje, což snižuje požadavky na čas a
poskytuje schopnost obnovit klíčová data jako např.
úložiště druhé úrovně zálohování souborů.
jednotlivé e-maily a e-mailové schránky z
• Chrání neomezený počet hostovaných virtuálních strojů
jednoprůchodového zálohování během několika vteřin,
aniž by bylo třeba vícečetných zálohování aplikace
Microsoft nebo VMware na hostitele
Exchange. Rychlá a flexibilní technologie ochrany serverů
• Možnosti vícečetné obnovení dat z jednoprůchodového
zálohování během několika vteřin:
Exchange 2003, 2007, a 2010 (včetně 2010 SP1) při
⁃ Celé virtuální stroje
zachování aplikace online.
• Pro
Protection
tection ffor
or SQL Ser
Server
ver− Navržena pro flexibilní a
⁃ Individuální soubory VMDK a VHD
⁃ Aplikace a databáze
snadné použití, ochrana pro servery SQL poskytuje
⁃ Jednotlivé soubory a složky
rychlou online ochranu serverů SQL pomocí možnosti
⁃ Granulární data z virtualizovaných aplikací včetně:
flexibilní obnovení, která umožňuje správcům IT obnovit
Microsoft® Exchange, SQL®, SharePoint®, a Active
databáze serverů SQL včetně jednotlivých skupin
Directory®2
souborů z jednoprůchodového zálohování. Správci
mohou také obnovovat databáze SQL do jiných než
• Ověřování obnovitelnosti zálohování virtuálních strojů
původních umístění. Kopie toků dat právě odesílaných
databází SQL na média jsou nasměrovány do lokálního
adresáře k pozdějšímu využití. Snímky serveru SQL
1.
Poznámka: ne všechny agenty a doplňky Backup Exec jsou k dispozici s každou edicí a nabídkou produktu Backup Exec. Více informací naleznete v průvodci
licencováním produktu Backup Exec na www.backupexec.com/licensing.
2. Vyžaduje agent Agent for Applications and Databases nebo Symantec Backup Exec™ 2012 V-Ray Edition.
1
Informace o produktu: Ochrana dat
Agenty a doplňky produktu Symantec Backup Exec™ 2012
Server 2008 jsou integrované do katalogu softwaru
Vault, a to včetně Enterprise Vault 8, 9, a 10. Pomocí
Backup Exec, takže během několika sekund lze v
tohoto agentu poskytuje Backup Exec plnou ochranu
souhrnné podobě zobrazit všechny kopie dat, které jsou k
aplikací pro adresářové databáze, oddíly, trezory a indexy
dispozici pro obnovení.
Enterprise Vault. Všechny úlohy zálohování a obnovení
• Pro
Protection
tection ffor
or ShareP
SharePoint
oint− Rychle a snadno obnovuje
jsou spravovány prostřednictvím konzoly Backup Exec,
jednotlivé objekty, dokumenty nebo celé lokality
která uživatelům umožňuje snadný výběr některého nebo
SharePoint pomocí silné ochrany dat pro SharePoint.
všech zdrojů aplikace Enterprise Vault, které chtějí
Podporuje servery SharePoint 2010, jak Microsoft Office
zálohovat, a také rychle procházet a volit komponenty
SharePoint Server 2007, tak Microsoft SharePoint Portal
Enterprise Vault pro obnovu včetně celých stránek,
Server 2003 a také službu Windows® SharePoint Services
jednotlivých oddílových souborů a indexů.
2.0/3.0. Pomocí 32bitového nebo 64bitového serveru
• Pro
Protection
tection ffor
or LLo
otus Domino Ser
Server
ver− integruje
médií Backup Exec 2012 můžete chránit 32bitové nebo
komplexní ochranu dat v důležitých databázích zpráv a
64bitové servery MOSS-2007 nasazené na jediném
podpory spolupráce Lotus Domino 7.x, 8, a 8.5 do
serveru nebo v rámci lokality s několika servery. Ochrana
každodenních operací zálohování. Podporuje 32bitové i
pro SharePoint využívá revoluční patentovanou
64bitové verze aplikace Lotus Domino včetně
technologii granulární obnovení (GRT), která uživatelům
segmentovaných a clusterovaných serverů Lotus Domino
umožňuje šetřit čas i peníze a snižuje složitost tím, že jim
a nově také úložiště Domino Attachment Object Service
poskytuje schopnost obnovit jednotlivé dokumenty,
(DOAS) a související soubory NLO. Ochrana pro server
stránky a položky seznamu rychle a snadno z
Lotus Domino pomocí nativního programového rozhraní
jednoprůchodového zálohování databáze, aniž by bylo
integruje nerušivou ochranu dat v databázích a
třeba provádět obnovu celé databáze. Každý soubor je
protokolech transakcí. Přináší navíc flexibilní možnosti
obnoven a jeho atributy a zabezpečení zůstávají
obnovení včetně přesměrování databáze a obnovení
nedotčeny. Technologie GRT správcům umožňuje obnovit
databází nebo protokolů transakcí k určitému okamžiku
dokumenty do původní knihovny dokumentů v lokalitě
postupným odvoláváním změn („rollback“). Přínosem pro
služby SharePoint nebo přesměrovat obnovení
uživatele je i uživatelské ovládání recyklace protokolů
dokumentů do systému souborů.
transakcí, které snižuje ruční zásahy a urychluje obnovu.
• Pro
Protection
tection ffor
or Active Director
Directoryy− Významně snižuje
• Pro
Protection
tection ffor
or Oracle on Windows and Linux® Ser
Servers
vers−
dobu potřebnou pro obnovu od nevýznamných případů
Integrovaná nerušivá ochrana dat pro klíčové obchodní
ztracených, smazaných, poškozených nebo přepsaných
databáze Oracle 11g, 10g a 9i. Můžete použít rozšířené
uživatelských účtů a atributů, napomáhá zvyšovat
funkce, například granulární ochranu jednotlivých
produktivitu zaměstnanců, snižovat potenciál
tabulkových prostorů, kompletní zálohování aplikace
závažnějších problémů a zmírňovat těžkosti související s
nebo databáze či ochranu archivovaných protokolů znovu
tradiční ochranou a obnovou Active Directory. Pouze
provedených vrácených akcí a řídicích souborů, aniž by je
software Backup Exec 2012 dokáže využít výhod
bylo nutno uvést do režimu offline. Produkt Backup Exec
revoluční technologie granulární obnovení (GRT), která
2012 přináší úplnou podporu aplikace Recovery Manager
správcům umožňuje šetřit čas a peníze. Dává jim totiž
(RMAN) společnosti Oracle. Zálohování a obnovení je
možnost obnovení klíčových dat, jako jsou jednotlivé
možné spouštět ze serveru médií Backup Exec nebo z
uživatelské účty organizační jednotky v rámci
konzoly Oracle RMAN. K dispozici je podpora více
jednoprůchodového zálohování, zatímco Active Directory
datových proudů, která zvyšuje výkon během zálohování
zůstává online bez nutnosti restartu!
a obnovení. Podporuje procesory Intel® Xeon® EMT64,
• Pro
Protection
tection ffor
or Enterprise V
Vault
ault− Poskytuje
Intel Pentium® EMT64, AMD Athlon™ a AMD Opteron™.
integrovanou ochranu zálohování pro archivy Enterprise
Tato nová verze podporuje také systémy Red Hat® a
2
Informace o produktu: Ochrana dat
Agenty a doplňky produktu Symantec Backup Exec™ 2012
SUSE® Linux®. Produkt Backup Exec 2012 také poskytuje
Poznámka: Deduplikace vyžaduje na serveru médií Backup
ochranu pro servery aplikací Oracle nebo obchodně
Exec 2012 licencovaný doplněk Deduplication Option.
důležité aplikace, které chcete mít stále po ruce, a které
Backup Ex
Exec
ec Remo
Remote
te Media Agent ffor
or Linux Ser
Servers
vers
jsou spuštěny v prostředí Oracle Real Application
Poskytuje flexibilitu úložišť pro servery Linux pracující v
Clusters (RAC) na serverech Windows nebo Linux.
prostředí Backup Exec. Správci IT mohou přímo připojit
Zálohování a obnovení je možné spouštět ze serveru
pásková nebo disková úložná zařízení ke vzdálenému
médií Backup Exec nebo z konzoly Oracle RMAN. K
serveru Linux, což jim umožní ochranu zálohovaných dat
dispozici je podpora více datových proudů, která zvyšuje
přímo na tato připojená úložná zařízení Linux. To poskytuje
výkon během zálohování a obnovení.
další flexibilitu a snížené požadavky na šířku pásma pro
Backup Ex
Exec
ec Agent ffor
or Windows
úlohy zálohování, zvláště pro větší zálohování (např.
Agent Backup Exec Agent for Windows poskytuje vysoce
souborového serveru nebo zálohování Oracle na Linux) na
výkonnou ochranu dat pro vzdálené servery Windows a
těchto vzdálených serverech Linux. Každý agent Remote
obsahuje také ochranu Open File a funkci Simplified
Media Agent for Linux Servers obsahuje agent Agent for
Disaster Recovery. Tento agent optimalizuje přenosy dat pro
Linux, takže lze chránit i místní servery Linux. Veškerá
32bitové a 64bitové vzdálené servery Windows pomocí
správa a konfigurace agentu Remote Media Agent, a to
jedinečné technologie Agent Accelerator, která poskytuje
včetně úloh zálohování obnovení a ukládání, se provádí
kompresi na úrovni zdroje a distribuované zpracování u
pomocí konzole správy, která spravuje server Backup Exec
klienta.
založený na systému Windows.
Otevřené soubory jsou chráněné pomocí funkce Advanced
Backup Ex
Exec
ec Agent ffor
or Macinto
Macintosh
sh®®
Open File zabudované do agenta Agent for Windows. Tato
Poskytuje podporu pro online nerušivé zálohování
funkce se integruje s VSS pro zajištění ochrany otevřených
operačních systémů Macintosh. Rozšířená podpora
souborů ve velkých objemech a zabezpečuje, že i soubory na
platformy Macintosh rozšiřuje možnosti ochrany dat u
místních nebo vzdálených serverech jsou chráněny během
zákazníků, kteří vlastní software Backup Exec, a zaručuje
používání.
současné zálohování a obnovení heterogenních platforem.
Součást Simplified Disaster Recovery šetří čas automatizací
Backup Ex
Exec
ec Op
Options
tions
tradičního ručního procesu obnovení systému, který je
Backup Ex
Exec
ec Deduplication Op
Option
tion
náchylný k chybám. Tato technologie obnovení čistého
počítače nezávislá na hardwaru provádí rychlou obnovu
Doplněk Backup Exec Deduplication Option snadno snižuje
celých serverů, což umožňuje obnovu do stejného hardwaru,
objem úložišť zálohování dat v poměru 10:1 a současně
do odlišného hardwaru nebo i do virtuálního stroje.
optimalizuje využití sítě napříč fyzickými a virtuálními
prostředími. Na rozdíl od jiných řešení poskytuje
Čtyři výkonné technologie integrované v jednom agentovi
integrovanou a přizpůsobitelnou deduplikaci pro
nyní uživatelům poskytují skutečně ucelenou ochranu dat a
optimalizaci jakékoliv strategie zálohování díky deduplikaci
systémů pro každý vzdálený server Windows.
klienta (deduplikuje data na zdroji), deduplikaci serveru
Backup Ex
Exec
ec Agent ffor
or Linux
médií (deduplikuje data na serveru médií) nebo deduplikaci
Poskytuje vysoce výkonnou ochranu pro vzdálené 32bitové a
zařízení (integruje se s deduplikačními zařízeními
64bitové servery Linux s podporou 32bitových i 64bitových
OpenStorage). Navíc lze při použití s doplňkem Enterprise
procesorů Intel a AMD. Tento agent rozšiřuje pokročilou
Server Option efektivně replikovat také deduplikovaná
technologii agentů Backup Exec na operační systémy Linux
zálohování přes prostředí sítě WAN do jiného serveru médií
tím, že poskytuje plnou podporu přírůstkového a
Backup Exec (deduplikuje data ze vzdálených pracovišť do
rozdílového zálohování, funkce obnovení a deduplikace na
hlavního), čímž poskytuje řešení, které se přizpůsobí
straně klienta pro podporované distribuce systému Linux.
každému prostředí. Ať již provádíte deduplikaci na úrovni
3
Informace o produktu: Ochrana dat
Agenty a doplňky produktu Symantec Backup Exec™ 2012
klienta, serveru médií nebo zařízení, produkt Backup Exec
Option umožňuje snadný růst a snadnou správu softwaru
dokáže deduplikovat napříč všemi úlohami zálohování, a to
Backup Exec. Na spravovaném serveru médií mohou bez
včetně fyzického i virtuálního zálohování, a současně
přerušení pokračovat operace dokonce i při
poskytuje prvotřídní funkce deduplikace.
nepersistentním síťovém připojení k centrálnímu serveru
Enterprise Ser
Server
ver Op
Option
tion
pro správu.
• Backup Ex
Exec
ec SAN Shared Storage Op
Option
tion− Toto výkonné
Doplněk Enterprise Server Option poskytuje naprostou
řešení zálohování nezávislé na síti LAN umožňuje, aby
jednoduchost licencování pomocí konsolidace tří doplňků
více distribuovaných záložních serverů využívalo
Backup Exec do jednoho. Každý doplněk Enterprise Server
centralizovaná úložná zařízení připojená prostřednictvím
Option licencovaný na spravované prostředí Backup Exec
přepínané struktury nebo sítě SAN iSCSI, čímž se zvyšuje
vám poskytuje neomezený přístup k doplňkům Backup Exec
výkon, efektivita a odolnost vůči poruchám. Doplněk SAN
Advanced Disk-Based Backup Option, Backup Exec Central
Shared Storage Option vyrovnává zatížení mezi sdílenými
Admin Server Option a Backup Exec SAN Shared Storage
zařízeními vyvolané úlohami z více serverů Backup Exec.
Option.
Seznam podporovaných páskových zařízení naleznete na
• Backup Ex
Exec
ec Adv
Advanced
anced Disk
Disk-Based
-Based Backup Op
Option
tion−
www.backupexec.com/compatibility.
Umožňuje rychlejší zálohování a obnovu prostřednictvím
rozšířeného diskového zálohování a obnovení včetně
Backup Ex
Exec
ec NDMP Op
Option
tion
syntetického zálohování a zálohování mimo hostitele bez
Doplněk Backup Exec NDMP Option využívá protokolu
nepříznivých vlivů. Syntetické zálohování snižuje výsky
Network Data Management Protocol (NDMP) pro zálohování
zálohovacích oken a nároky na šířku pásma sítě a
a obnovu zařízení Network Attached Storage (NAS), a to
neovlivňuje původního klienta. Funkce True Image
včetně konfigurací úložišť NetApp®, EMC® Celerra a IBM® N-
Restore zjednodušuje obnovu díky automatické
Series. Doplněk Backup Exec NDMP Option podporuje
sekvenční obnově datových sad. Funkce zálohování mimo
několik různých konfigurací úložišť NAS, a to včetně
hostitele poskytuje snímky Microsoft podporované VSS
místního zálohování na připojená pásková zařízení NAS,
na základě sítě SAN za použití podporovaných úložných
vzdáleného zálohování dat NAS do serveru médií Backup
polí hardwaru třetích stran. To umožňuje lepší výkon
Exec (diskového nebo páskového) nebo v rámci třícestné
zálohování a uvolnění vzdáleného počítače ze zpracování
konfigurace na druhotné zařízení NAS. Tato flexibilita
operací zálohování tím, že je vyhotoven snímek jeho
umožňuje správcům zálohování navrhovat jejich prostředí
objemu dat a snímky jsou importovány do serveru médií
úložišť pro nejefektivnější zálohování klíčových dat
Backup Exec pro zajištění rychlého místního zálohování
ukládaných na zařízení NAS přes sítě SAN nebo LAN.
přes síť SAN. Seznam podporovaných páskových zařízení
Seznam podporovaných zařízení NAS naleznete na
naleznete na www.backupexec.com/compatibility.
www.backupexec.com/compatibility.
• Backup Ex
Exec
ec Central Admin Ser
Server
ver Op
Option
tion−
Backup Ex
Exec
ec Librar
Libraryy Expansion Op
Option
tion
Zjednodušuje správu početných serverů médií Backup
Poskytuje schopnost využít dodatečné páskové mechaniky v
Exec tím, že poskytuje náhled centralizované konzole
rámci vícemechanikové páskové knihovny. Při instalaci
správy na veškeré operace zálohování a obnovení. Server
produktu Backup Exec je podpora pro první mechaniku v
Central Admin Server využívá stejnou konzoli Backup
každé robotické knihovně obsažena. Doplněk Library
Exec, ale poskytuje konsolidovaný náhled na všechny
Expansion Option umožňuje podporu pro každou
operace Backup Exec včetně centralizovaného
dodatečnou mechaniku robotické knihovny. Produkt Backup
zálohování, obnovení, sledování, výstrah a zpráv pro
Exec podporuje jeden z nejucelenějších seznamů páskových
četné servery médií Backup Exec v datovém centru
zařízení v průmyslu, a to s podporou pro téměř všechna
Windows, které jsou distribuovány po síti a do
zřízení SCSI, SAS a připojená vláknová pásková zařízení z
vzdálených pracovišť. Doplněk Central Admin Server
4
Informace o produktu: Ochrana dat
Agenty a doplňky produktu Symantec Backup Exec™ 2012
jednomechanikových knihoven do velkých páskových
prostoru. Správci mohou snadno obnovit archivovaná data
úložišť. Seznam podporovaných páskových zařízení
prostřednictvím konzole Backup Exec. Globálně budou
naleznete na www.backupexec.com/compatibility.
správci moci snadno indexovat data a nastavovat doby
Virtual T
Tape
ape Librar
Libraryy Unlimited Drive Op
Option
tion
uchovávání a efektivně tak spravovat životní cyklus dat.
Doplněk Virtual Tape Library (VTL) Unlimited Drive Option,
Backup Ex
Exec
ec Add-On
který je navržen pro knihovny VTL, poskytuje jednoduché,
Symantec Desktop and Lap
Laptop
top Op
Option
tion
cenově přijatelné řešení pro zařízení VTL pomocí podpory
Většina důležitých obchodních informací je uložena mimo
neomezeného počtu virtuálních páskových mechanik a slotů
datové centrum a mimo podnikové servery, a proto se
bez potřeby oddělené licence pro každou páskovou
ochrana stolních a přenosných počítačů stává nutností.
mechaniku na serveru médií Backup Exec. Pro jeden server
Doplněk Symantec Desktop and Laptop Option je snadno
médií Backup Exec je potřeba pouze jediná licence VTL, a to
použitelným a samostatným řešením, které poskytuje
bez ohledu na počet VTL zařízení. Seznam podporovaných
spolehlivou automatizovanou ochranu souborů pro stolní a
VTL zařízení naleznete na www.backupexec.com/
přenosné počítače, kterou připravil špičkový výrobce v
compatibility.
ochraně dat. Ať již se jedná o stolní a přenosné počítače
Backup Ex
Exec
ec Ex
Exchange
change Mailbo
Mailboxx Archiving Op
Option
tion
připojené na síť nebo ve stavu offline, doplněk Symantec
Doplněk Exchange Mailbox Archiving Option poskytuje
Desktop and Laptop Option jim bude poskytovat neustálou
sjednocené zálohování a archivaci pro rostoucí prostředí
ochranu dat.
Exchange tím, že jedinečným způsobem archivuje data
přímo ze zálohování databáze Exchange bez dopadu na
pracovní server Exchange. Poskytuje správcům možnost
snížení redundantních dat ze zdroje serveru Exchange a
následného uvolnění úložného prostoru. Správci poté
mohou volitelně povolit koncovým uživatelům snadno získat
jednotlivé archivované e-maily přímo z jejich standardního
klienta Microsoft Windows Outlook pomocí zabudovaného
doplňku Virtual Vault. Správci mohou také snadno
vyhledávat a obnovovat archivovaná data pomocí konzole
Backup Exec a přesměrovat data poštovní schránky
Exchange na původní nebo alternativní umístění. Celkově
doplněk Exchange Mailbox Archiving Option snižuje objem
úložišť a zvyšuje rychlost zálohování a obnovení databází
Exchange po archivaci.
Backup Ex
Exec
ec File S
Sys
ystem
tem Archiving Op
Option
tion
Doplněk File System Archiving Option poskytuje sjednocené
zálohování a archivaci pro systémy souborů tím, že
jedinečným způsobem archivuje data z kopie zálohování.
Archivací dat ze sad zálohování odstraňuje Backup Exec
dodatečné dotazování a přesun dat na vzdálené počítače.
Doplněk Backup Exec File System Archiving Option
poskytuje správcům možnost snížení redundantních dat ze
zdroje serveru souborů a následného uvolnění úložného
5
Informace o produktu: Ochrana dat
Agenty a doplňky produktu Symantec Backup Exec™ 2012
Další informace
Navštivte náš web:
www.backupexec.com
Chcete-li hovořit se specialistou na produkt
Volejte zdarma v USA na tel. č. +1 (800) 745 6054.
Informace o pobočkách v jednotlivých zemích a kontaktní
čísla naleznete na našem webovém serveru.
O společnosti Symantec
Společnost Symantec je světová jednička v poskytování
řešení zabezpečení, úložišť a správy systémů, která
pomáhají spotřebitelům a organizacím zabezpečit a
spravovat informace. Náš software a naše služby poskytují
komplexnější a efektivnější ochranu před více riziky na více
místech a zároveň větší jistotu při používání a ukládání
informací.
Světová centrála společnosti Symantec
350 Ellis St. | Mountain View, CA 94043 USA
+1 (650) 527 8000 | 1 (800) 721 3934 |
www.symantec.com
Copyright © 2012 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec a logo Symantec jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích
dceřiných společností v USA a dalších zemích. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Společnost Symantec pomáhá organizacím při zabezpečení informací a jejich správě za využití softwaru pro zálohování dat a obnovu systémů .
6
21226514 03/12
Download

Agenty a doplňky produktu Symantec Backup Exec