Odpady nebo druhotné suroviny
• Dokonalá technika a technologie – velmi dobrá
životní úroveň
• Blahobyt – velké množství odpadů
• Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje
druhotných surovin
• Terapie planety :
 Recyklace odpadů z výrob a spotřeby
 Nízkoodpadové technologie
 Bezodpadové technologie
1
Recyklace odpadů
• Ekologická (i ekonomická) nevyhnutelnost
• Využití odpadu vyžaduje nižší náklady na energie
• Vývoj vědy a techniky a technologií – vznik
obrovského množství odpadu
• Výrobky na jedno použití – obalová technika –
hygienické a distribuční důvody
• Recyklace – opakované navrácení látek do oběhu a
využívání odpadní energie a tepla
• Snížení potřeby využívání přírodních zdrojů
2
Při hospodaření s odpady můžeme rozlišit
následující kvalitativní hierarchie:
• 1 stupeň: zabránění vzniku odpadu uplatňováním
principů nízkoodpadových a bezodpadových
technologií
• 2 stupeň: recyklace odpadu v původním výrobním
cyklu
• 3 stupeň: využití odpadu v následných technologiích
jako vedlejší suroviny, zdroje energie apod.
• 4 stupeň: nejméně vhodný je návrat do přírody
organizovaným skládkováním
3
Tři základní způsoby recyklace
• Opakované, sekundární použití stejné suroviny na
shodný způsob upotřebení
• Opakované využití a regenerace (zachycení, separace,
úprava nebo přeměna odpadních látek a energie,
případně jejich opětovné upotřebení v původní
výrobě
• Další zpracování a použití (použití odpadních látek
nebo tepla po odpovídajícím biologickém,
chemickém nebo fyzikálním zpracování v jiné oblasti,
např. tuhý komunální odpad na kompostování,
skleněné střepy na výrobu stavebních materiálů
apod.)
4
Typy recyklace podle efektivnosti
Nejefektivnější
• Znovu použití po minimální úpravě – vymytí
skleněných lahví
Nižší efektivnost
• Po společenském využití - použití odpadních látek –
starý papír
Nejnižší efektivnost
• Rozložení směsi odpadních látek na jednodušší
sloučeniny – pyrolýza, spalování – získání tepelné
energie
5
Schéma materiálového oběhu: přírodní prostředí – výroba – přírodní
prostředí
Přírodní prostředí
rozptylování
Směs rozličných
druhů odpadů
Přírodní
zdroj
odstraňování
Těžba
Odpad, smetí
surovina
Koncentrace
doprava
spotřeba
Výrobek, zboží
Výroba
Vstup do výroby
6
Místo recyklace v oběhu: prostředí – výroba – spotřeba –
čištění odpadu - prostředí
přírodní
zdroje
prostředí
výroba
výrobek
recyklace
čištění
zbytky
7
• Druhové zpracování odpadu – náročné, vyžaduje
zakoncentrování a čistění
• Speciální odpad – sběr a třídění podle druhu
• Separace železa – magnety
• Neželezné kovy – měď, olovo, hliník
• Spalitelné zbytky – výroba tepla
• Pyrolýza odpadu – (např. staré pneumatiky) směs
uhlovodíků – využití v chemické výrobě
8
Odpad - surovina budoucnosti
Využití odpadu jako:
• Sekundární průmyslové suroviny (kovy, sklo,
dřevo, papír, textil, plastické hmoty)
• Zdroje energie (výroba tepla, elektrické
energie, spalováním nebo získáním bioplynu)
• Krmivo pro hospodářská zvířata v živočišné
výrobě
• Hnojivo v rostlinné výrobě
9
Druhové suroviny dělíme na tři základní
skupiny
• Zpracovatelné, které s současné době vykupujeme a
umíme je zužitkovat (kovy, sklo, papír, textil, PET)
• Nezpracovatelné, které se zatím – z důvodu
nedostatečného technického vybavení – nevyužívají
(některé kožené a gumové výrobky a výrobky z
plastů, porcelánu apod.)
• Hygienicky škodlivé (obvazový materiál) a jiné,
které obsahují choroboplodné zárodky, zbytky
potravin podléhající rychlé zkáze, odpady z nemocnic
apod.
10
• Ekonomická otázka využívání odpadu – úspora
pracovních sil
• Otázka znečištění životního prostředí
• Otázka spotřeby energetických a materiálních zdrojů
• Technologie zpracování netříděných odpadů – velmi
náročná jako technicky tak ekonomicky
• Opětovné využívání odpadu – nejvýznamnější ve
velkých průmyslových závodech (dovoz suroviny)
• Sběr a výkup druhotných surovin, kontejnery na
tříděný odpad
11
Sběr surovin v našich podmínkách
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Železný šrot, barevné kovy
Použitý a odpadový papír a lepenka
Použitý textil a textilní odstřižky, upotřebené hadry a bavlna
Jutové odstřižky a použitá juta
Skleněné střepy
Odpady a výrobky z termoplastů
Ojeté pneumatiky a upotřebené gumové výrobky
Ustalovače a elektrolytické stříbro
Amortizační odpady strojů a zařízení obsahujících stříbro a
jiné drahé kovy
Odpad a upotřebené výrobky z přírodního korku
Odpad a upotřebené výrobky z celuloidu
Kinofilmy a roentgenové filmy
Kůže, kožky, peří, rohovina a tuky, srst a vlasy
12
• Recyklační index IR
• Shromažďovací index IC
• Zpracovatelský index IP
I R = I C . IP
13
Třídění podle kvalitativních tříd
• Textilní odpad – přírodní a syntetická vlákna
• Sběrový papír – několik kvalitativních tříd
• Skleněné střepy – barevné a bílé sklo
Separační postupy založené na využití vlastnosti
odpadu:
• Hustota
• Tvar a velikost
• Magnetické vlastnosti
• Upřednostnění suchých separačních technik před
mokrými (odpadní voda)
14
Využití tradičních chemicko-inženýrských
principů
• Setrvačnost
• Fluidní princip
Zužitkování odpadu není 100 %
• Sklo 50 – 70 %
• Papír 60 – 80 %
• Železo 90 - 95 %
• Plasty 65 – 90 %
15
Rotační síto
•
A - nátok znečištěné vody na rotační síto
B - odvod shrabků
C - odtok předčištěné vody
16
Separátor kovů
Vysokonapěťové
elektrody
17
Limitující faktory recyklace
• Používání recyklace jen tehdy, pokud nemá negativní
vliv na životní prostředí
• Odpad ve velkém množství, stejné kvality –
konkurence pro primární zdroje
• Náklady na dopravu, třídění, přípravu a předběžné
zpracování
• Vysoké koncentrace odpadu a nízký podíl manuální
práce
18
• Bezodpadová průmyslová výroba – úspora surovin
a energie, řešení problematiky životního prostředí
• Maloodpadové technologie – reálná varianta ideální
bezodpadové technologie
Zavádění recyklace
• péče o životní prostředí
• ekonomičtější využívání přírodních zdrojů
• vyžaduje komplexní přístup
• Sbližování zájmů „tří E“ – energetika, ekologie a
ekonomie
19
Problematika odpadu v ČR
• Směsný a tříděný odpad
• Směsný odpad ¾ z celkové produkce odpadu
domácností
• Budoucnost patří tříděnému odpadu – očekává se, že
v roce 2010 dosáhne 50% podílu tříděného odpadu
• Recyklace plastu 50 %, papír 90,8 %
• Horší situace je u bioodpadu, elektromateriálu,
lehkých kovů
20
Co by vás více stimulovalo či přesvědčilo ke třídění odpadu?
21
Obnovitelné zdroje v ČR
• Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 8 % do
roku 2010
• 20 % do roku 2030
• Dovozní závislost ČR v roce 2030 se odhaduje
na 60 %
• Dnes jsme závislí na dovozu ropy, zemního
plynu a jaderného paliva téměř 100 %
22
Jak třídit
Sběr papíru
• noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón, papírové
obaly (např. sáčky)
• nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby
23
Sběr plastů
• PET láhve od nápojů (nezapomeňte je
sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů, polystyrén
nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od
nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.)
24
Sběr skla
• láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy - tabulové sklo
• nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a
zrcadla.
• POZOR, do bílého skla nepatří tabulové
sklo, to patří do zeleného kontejneru.
25
Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:
Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky,
hrnce apod.
Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové
sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod.
Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně
mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy
apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,
nefunkční sporáky, pračky
Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby,
ledničky apod.
Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených
speciálními ekosklady.
léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky),
ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné
atd.
26
Download

přednáška 9