GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,
M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba
PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO
FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2012/2013
Č.j. GOH/B/616/2013
1
I. OBSAH
str. č.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
Obsah……………………………………………………… 2
Základní údaje o škole…………………………………….. 3
Přehled oborů vzdělání……………………………………. 5
Personální zabezpečení činnosti školy……………………. 9
Údaje o přijímacím řízení…………………………………. 13
Správní řízení……………………………………………… 15
Oblast poskytování informací………………………………15
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků………………………. 16
Údaje o výsledcích kontrol………………………………… 26
Další orgány školy…………………………………………. 26
Údaje o prevenci rizikových forem chování………………. 28
1. Činnost výchovného poradce………………………….. 28
2. Činnost školního metodika prevence………………….. 31
Ekologická a environmentální výchova…………………… 31
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních… 33
programů a o školou realizovaných projektů
financovaných z cizích zdrojů
Další aktivity školy………………………………………… 37
Autoevaluace školy………………………………………… 73
Základní údaje o hospodaření školy……………………….. 73
Koncepční záměry rozvoje školy a hodnocení…………….. 76
dosaženého stavu
Přílohy
1. Umístění žáků na soutěžích
2. Spolupráce školy s organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery
80
82
Škola má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním jmen
a fotografií ve výroční zprávě o činnosti za školní rok 2012/2013.
2
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:
Identifikátor zařízení:
Adresa školy:
Telefon:
E-mail:
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace
600 017 478
Internetové stránky:
M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba
595 693 821, 732 171 472
[email protected]
[email protected]
www.gyohavl.cz
Právní forma:
IČ:
příspěvková organizace
00602159
Zřizovatel školy:
IČ:
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
70890692
Ředitelka školy:
Mgr. Jana Huvarová
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Drahoslava Pospíšilová, zástupce statutárního
orgánu
Mgr. Marta Freislerová
Školská rada:
e-mail: [email protected]
Součásti školy:
Zařízení školního stravování: školní jídelna
Vybavení školy:
škola pavilonového typu (5 budov), jídelna, školní
kuchyně, bufet, 20 kmenových tříd
Kapacita školy:
664 žáků
Obecná statistika:
počet tříd denního studia
20
počet žáků denního studia 593
3
Charakteristika školy
o škola, která od roku 1996 se souhlasem tehdejšího prezidenta republiky nese čestný
název „Gymnázium Olgy Havlové“
o škola, která se v rámci intenzivní spolupráce s Filozofickou fakultou Ostravské
univerzity stala fakultní školou
o škola, která je kolektivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků
o škola se všeobecným zaměřením, jejíž absolventi jsou každoročně přijímáni na VŠ
humanitního, technického, přírodovědného, ekonomického, uměleckého směru
o škola, která má v Ostravě nejdelší tradici a zkušenosti se vzděláváním dětí na nižším
stupni víceletého gymnázia
o škola, na níž lze studovat podle zájmu žáků a organizačních možností školy kromě
jazyka anglického jazyk německý, francouzský, španělský, ruský, nepovinně latinský;
ve výuce cizích jazyků působí rodilí mluvčí
o škola s kvalitně vybavenými odbornými učebnami: 23 multimediálních učeben (PC,
dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí,
konferenční centrum, moderní laboratoř chemie a biologie, dvě učebny IVT, odborná
učebna fyziky, biologie, hudební a výtvarné výchovy, tři multimediální jazykové
učebny (PC, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno), keramická pec,
posilovna se spinningovými koly
o škola, jejíž žáci se mohou zapojit do aktivit: pěvecký sbor, anglické divadlo, vydávání
školního časopisu, mezinárodní studentské projekty (např. eTwinning, Comenius v
angličtině, Das Bilt der Anderen – e-mailová komunikace s němčináři z různých zemí
světa), matematický, keramický, divadelní kroužek, kroužek francouzského,
německého a ruského jazyka, kroužek „Psaní všemi deseti“, kroužek volejbalový,
horolezecký, kroužek ČČK, filmový klub Jeden svět, humanitární aktivity – adopce na
dálku, spolupráce se společností Člověk v tísni
o škola, která organizuje chemické, fyzikální, biologické, zeměpisné, dějepisné,
recitační, jazykové a konverzační soutěže, matematické soutěže („Klokan“ a
„Pythagoriáda“), konference středoškoláků s tematikou novodobých dějin, sportovní
soutěže a akce (basketbal, volejbal, florbal aj.)
o škola, při které je ustavena školská rada, studentská rada a sdružení Poznání
o škola, která do výuky začleňuje exkurze regionálního i celostátního charakteru a
připravuje poznávací zájezdy do zahraničí (VB, Francie, SRN, Švýcarsko, Rakousko,
Polsko, Španělsko)
o škola, jejíž žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád v českém jazyce, v ruském
jazyce, matematice, biologii, dějepisu, fyzice, chemii, konverzačních soutěží v cizích
jazycích, středoškolské odborné činnosti a soutěží v aplikované ekonomii s postupem
do celostátních kol
o škola, která pořádá lyžařské, letní sportovní a adaptační kurzy
o škola, která věnuje zvláštní pozornost prevenci sociálně patologických jevů
(drogových závislostí, šikaně apod.) a výchově ke zdravému životnímu stylu
o škola, která klade důraz na problematiku lidských práv v rámci projektů Asociace
přidružených škol UNESCO a Jeden svět na školách
o škola, jejíž prioritou je příznivé klima, přátelské a otevřené vztahy mezi studenty a
učiteli a mezi studenty navzájem
o škola, která se díky svým mimořádně aktivním učitelům a žákům bohatě zapojuje do
projektové činnosti a spolupracuje s mnoha subjekty
4
o škola s vlastní jídelnou (s chutnou a bohatou stravou) a bufetem s pekárnou,
automatem na teplé a studené nápoje, kopírkou pro žáky
o škola s moderním multifunkčním hřištěm
o škola ve velmi klidném prostředí, s dobrou dopravní dostupností MHD nebo na kole
po cyklostezkách s možností uložit kola v kolárně
III. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Studijní obory gymnázia:
Kód
Název oboru
Forma
Poznámka
79-41-K/41
Gymnázium (od
1.9.2009)
denní čtyřleté
1., 2., 3., 4. ročník
79-41-K/81
Gymnázium (od
1.9.2007)
denní víceleté
primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty,
sexty, septimy, oktávy
Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro
nižší stupeň osmiletého gymnázia a ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého
gymnázia.
Realizace školního vzdělávacího programu vede k tomu, aby naši absolventi byli otevřenými,
zdravě sebevědomými, aktivními, kreativními, samostatnými a tolerantními osobnostmi
motivovanými k dalšímu vzdělávání. Cílem ŠVP je vytvářet pro žáky dostatek příležitostí,
aby si během studia osvojili klíčové kompetence a naučili se vhodně zacházet se svými
vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi, vést je k aktivnímu přístupu k učení a k vědomému
využívání získaných poznatků k řešení problémů.
ŠVP podrobujeme pravidelnému hodnocení, které nás vede k potřebě revidovat ŠVP pro
čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého G, přizpůsobit ho kupříkladu potřebám nové
maturitní zkoušky, které nebyly v době vzniku ŠVP konkrétně známy.
Čtyřleté studium
• je určeno pro absolventy devátých tříd ZŠ
• každý rok otevíráme jednu třídu, tj. 30 žáků
• studium je všeobecné a je určeno pro nadané a motivované žáky se zájmem o
celoživotní vzdělávání
• od prvního ročníku se žáci učí dva cizí jazyky - prvním jazykem je angličtina, druhý
jazyk si žáci vybírají z aktuální nabídky podle možností školy (němčina,
francouzština, ruština, španělština) tak, aby byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po
15 žácích
• podle ŠVP si žáci pro třetí ročník vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky
volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro čtvrtý ročník si přibírají
čtvrtý volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací
• nabídkou seminářů reagujeme na zájem žáků, pro otevření semináře je nutný
minimální počet 12 žáků
• součástí studia jsou kurzy - na samém začátku adaptační, v prvním ročníku lyžařský,
ve druhém ročníku letní sportovní
• každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze
5
•
během studia se žáci mohou zapojit do široké škály nabízených aktivit, soutěží apod.
Osmileté studium
• je určeno pro absolventy pátých tříd ZŠ
• každý rok otevíráme dvě třídy, tj. 60 žáků
• studium je všeobecné a je určeno pro nadané a motivované žáky se zájmem o
celoživotní vzdělávání
• prvním cizím jazykem je angličtina, druhý jazyk si žáci vybírají od primy z aktuální
nabídky podle možností školy (němčina, francouzština, ruština, španělština) tak, aby
byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po 15 žácích
• podle ŠVP si žáci pro septimu vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky
volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro oktávu si přibírají čtvrtý
volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací
• nabídkou seminářů reagujeme na zájem žáků, pro otevření semináře je nutný
minimální počet 12 žáků
• součástí studia jsou kurzy - na samém začátku adaptační, v sekundě a v kvintě
lyžařský, v sextě letní sportovní
• každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze
• během studia se žáci mohou zapojit do široké škály nabízených aktivit, soutěží apod.
UČEBNÍ PLÁN
NIŽŠÍ STUPEŇ VÍCELÉHO GYMNÁZIA – PRIMA AŽ KVARTA
Vzdělávací oblasti (obory)
prima sekunda tercie kvarta
ŠVP
Jazyk a jazyková komunikace
27+4
10)
Český jazyk a literatura
5
4
5
5
15+4
8)
Anglický jazyk
3
3
3
3
12
7), 8)
Další cizí jazyk
0+9
Španělský jazyk
2
2
2
3
0+9
Německý jazyk
2
2
2
3
0+9
Francouzský jazyk
2
2
2
3
0+9
Matematika a její aplikace
15+4
10)
Matematika
5
5
4
5
15+4
Informační a komunikační
2+1
technologie
Informační a komunikační
1
0
2 1)
0
1+1+11)
technologie (IKT) 8)
Člověk a společnost
12,5+2
1)
1)
Výchova k občanství
1
2
1+0,5
2
4+1+1,51)
Dějepis
2
2
2
2
7+1
Člověk a příroda
23,5+4
9)
Fyzika
2
2+0,5
2
1+0,5
6+2
9)
1)
Chemie
0
0
2+0,5
2
4+0,51)
6
RVP
27.0
15.0
12.0
15.0
1.0
11.0
21.0
-
Biologie 9)
Zeměpis
Umění a kultura
Hudební výchova 8)
Výtvarná výchova 8)
Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova 11)
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
CELKEM ZÁKLADNÍ
CELKEM DISPONIBILNÍ
CELKEM V ROČNÍKU
Vysvětlivky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
2
2+0,5
2 2)
2+0,5
0
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
0
2
2
(13))
2
(14))
2
0
0
(25))
(16))
22
6
28
22
8
30
28
4
32
26
6
32
6+1+22)
2)
-
5+1
10 10.0
4
6
3),4)
8+(2 ) 10.0
(23),4))
8
5),6),7)
(4
) 3.0
5),6)
(3 )
98 98.0
24 24.0
122 122.0
Ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
Ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví
Realizováno v tercii v předmětu Biologie
Realizováno v kvartě v předmětech Biologie
Realizováno v tercii v předmětech IKT, Výchova k občanství a Chemie
Realizováno v kvartě v předmětu Výchova k občanství
Druhý cizí jazyk si žáci vybírají podle svého zájmu a aktuálních organizačních a personálních možností
školy z uvedené nabídky
Výuka probíhá v půlených skupinách
Výuka laboratorních prací (v plánu uvedeno 0,5 hodiny) probíhá v laboratořích nebo v odborných
učebnách v půlených skupinách, každý žák má tedy 1x za 14 dní jednu hodinu laboratorních prací
Pokud to dovolí ekonomická situace školy, je jedna hodina týdně vyučována v půlených skupinách
Výuka probíhá odděleně pro dívky a chlapce
UČEBNÍ PLÁN
1. – 4. ROČNÍK ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA
5. – 8. ROČNÍK VYŠŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA
Vzdělávací oblasti (obory)
2. roč.
sexta
1. roč.
kvinta
3. roč. 4. roč.
septima oktáva
Jazyk a jazyková komunikace (1)
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk 4
(2)
Anglický jazyk 8
(2)
ŠVP
RVP
36 + 8
36
4
4 (4)
4
5
12 + 5
12
4
4
3
4
12 + 3
12
4
4
3
4
12 + 3
12
(2)
3
3
3
3
12
12
Francouzský jazyk 8 (2)
3
3
3
3
12
12
Francouzský jazyk 4
7
Německý jazyk 4 (2)
3
3
3
3
12
12
(2)
Německý jazyk 8
3
3
3
3
12
12
(2)
3
3
3
3
12
12
Španělský jazyk 8 (2)
3
3
3
3
12
12
Ruský jazyk 4 (2)
3
3
3
3
12
12
(2)
3
3
3
3
12
12
4
(4)
Španělský jazyk 4
Ruský jazyk 8
Matematika a její aplikace
10 + 4
Matematika
4
3
3
Informační a komunikační
technologie
10
10 + 4
4
Informač. a komunik. technologie (2)
2
2
0
4
0
Člověk a společnost
0
4
12 + 3
0
0
Dějepis
2
2
2
1
6+1
0
Základy společenských věd
2
3
2
1
6+2
0
Člověk a příroda
Fyzika
24 + 5
(5)
Chemie
(5)
Biologie
(5)
2 + 0,5
2 +0,5
2
0
6+1
0
2 + 0,5
2 + 0,5
2
0
6+1
0
2 + 0,5
1 + 0,5
2
2
6+2
0
2
2
2
1
6+1
0
Geografie
Umění a kultura
Hudební výchova
4
(2)
Výtvarná výchova
(2)
4
2
2
0
0
4
0
2
2
0
0
4
0
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
0
8
(6)
2
2
2
8
2
Volitelné vzdělávací aktivity (3)
8
8+6
8
8
Seminář z literatury
0
0
2
2
3+1
0
Seminář z anglického jazyka
0
0
2
2
3+1
0
Seminář z francouzského jazyka
0
0
0
2
1+1
0
Seminář z německého jazyka
0
0
0
2
1+1
0
Seminář ze španělského jazyka
0
0
0
2
1+1
0
Seminář z matematiky
0
0
2
2
3+1
0
Cvičení z matematiky
0
0
0
2
1+1
0
Seminář z deskriptivní geometrie
0
0
2
2
3+1
0
Seminář z aplikované ekonomie
0
0
2
2
3+1
0
Seminář z IKT
0
0
2
2
3+1
0
8
Světové dějiny 20. století
0
0
2
2
3+1
0
Seminář moderních dějin
0
0
2
2
3+1
0
Seminář ze společenských věd
0
0
2
2
3+1
0
Maturitní seminář ze ZSV
0
0
0
2
1+1
0
Seminář a cvičení z fyziky
0
0
2
2
3+1
0
Seminář z fyziky
0
0
0
2
1+1
0
Seminář a cvičení z chemie
0
0
2
2
3+1
0
Seminář z biologie
0
0
2
2
3+1
0
Seminář ze zeměpisu
0
0
0
2
1+1
0
CELKEM ZÁKLADNÍ
30
29
30
17
CELKEM DISPONIBILNÍ
4,5
5,5
3
13
CELKEM V ROČNÍKU
34,5
34,5
33
30
106 106
26
26
132 132
Poznámky
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Prvním cizím jazykem je pro všechny žáky anglický jazyk, druhý cizí jazyk si žáci vybírají podle svého
zájmu a aktuálních organizačních a personálních možností školy z uvedené nabídky.
Výuka probíhá v půlených skupinách.
Z volitelných vzdělávacích aktivit si studenti volí ve 3. ročníku a septimě tři semináře s dvouhodinovou
týdenní dotací, ve 4. ročníku a oktávě čtvrtý seminář s dvouhodinovou týdenní dotací.
Pokud to dovolí ekonomická situace školy, je jedna hodina týdně vyučována v půlených skupinách.
Výuka laboratorních prací (v plánu uvedeno 0,5 hodiny) probíhá v laboratořích nebo v odborných
učebnách v půlených skupinách, každý žák má tedy 1x za 14 dní jednu hodinu laboratorních prací.
Výuka probíhá odděleně pro dívky a chlapce.
IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
a) počet pedagogických pracovníků:
k 30. 6. 2013
z toho učitelů interních :
učitelů externích :
b) počet nepedagogických pracovníků:
48
48
0
16, z toho 6 v zařízení školního stravování
c) absolventi, kteří nastoupili na školu ve šk. roce 2012/2013:
0
d) učitelé, kteří nastoupili na školu, nebo odešli ve šk. roce 2012/2013
nastoupili :
3
odešli
:
3, z toho: 1 doba určitá do SD, 2 na MD
e) věková struktura pedagogických zaměstnanců:
Věk
Počet
do 30 let 31 - 40
vč.
12
16
41 - 50
51 - 60
12
6
9
nad 60 let
CELKEM
2
48
Učitelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s věkovým průměrem 39,5 let. Z tohoto
počtu pedagogických pracovníků je 15 mužů a 33 žen.
Při doplňování pedagogického sboru se orientujeme jak na zkušené učitele s praxí, tak dáváme
příležitost i mladým kolegům.
f) aprobovanost: 100 %
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vyčerpáno 4080,- Kč.
Ředitelka školy vydává v souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků plán DVPP, který je platný na dva školní roky.
1. Průběžné vzdělávání
Tvoří obsah vzdělávání směřujícího k prohlubování kvalifikace zaměstnance ve smyslu § 230
zákoníku práce a § 24 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.
Průběžné vzdělávání je realizováno vzdělávacími aktivitami vedoucími k udržování,
obnovování, upevnění a doplnění kvalifikace pedagogického pracovníka.
Hlavní formou průběžného vzdělávání je účast pedagogického pracovníka na kurzech a
seminářích. (Možné jsou i další formy průběžného vzdělávání, např. e-learning.)
Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z oblasti právních a
legislativních norem a psychologických disciplín, nové poznatky z oborů souvisejících
s vyučovanými předměty, prevence sociálně patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, jazykové vzdělávání, práce s ICT, semináře související s realizací státní maturity,
ŠVP.
V souladu s ustanovením § 230 odst. 2 zákoníku práce je účast na některé z uvedených forem
průběžného vzdělání, kterou pedagogickému pracovníku nařídí ředitelka školy, pro tohoto
pracovníka povinná.
2. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace
Mezi vzdělávací aktivity, jimiž si pedagogický pracovník zvyšuje odbornou kvalifikaci, patří
také studium vedoucí k získání a rozšíření kvalifikace.
Škola bude podporovat následující formy a druhy dalšího vzdělávání vedoucího ke zvýšení
kvalifikace:
2.1 Studium ke splnění kvalifikace
V rámci principů stanovených v čl. 2 bude škola podporovat tyto konkrétní formy a druhy
dalšího vzdělávání:
2.1.1 Studium v oblasti pedagogických věd
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné
kvalifikace u následujících pedagogických pozic:
10
učitel všeobecně vzdělávacích předmětů (AJ/M) – zaměstnankyně v současnosti
na mateřské dovolené
V uvedených případech bude škola podporovat studium ve studijních programech
vedoucích k dosažení plné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.
2.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
V rámci principů stanovených ve čl. 2 bude škola podporovat tyto konkrétní formy a
druhy dalšího vzdělávání:
2.2.1 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
V rámci tohoto vzdělávání bude škola podporovat studium akreditovaných vzdělávacích
programů (účast na seminářích pro vedoucí pracovníky ŘŠ a ZŘŠ)
2.2.2 Studium k výkonu specializovaných činností
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout dalších kvalifikačních
předpokladů u následujících pedagogických pozic:
výchovný poradce
koordinátor ŠVP
EVVO (pedagogický pracovník splňující kvalifikační předpoklady v současnosti
na RD)
V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích
programů vysokých škol (programy celoživotního vzdělávání) a akreditovaných vzdělávacích
programů jiných vzdělávacích institucí vedoucích k dosažení dalších kvalifikačních
předpokladů podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
3. Stanovení priorit
V závislosti na rozpočtových možnostech školy se stanoví následující priority a tím i pořadí
realizace výše uvedených jednotlivých druhů a forem dalšího vzdělávání.
Priorita č. 1:
Semináře a školení zaměřené na realizaci státní maturitní zkoušky.
Priorita č. 2 : Průběžné vzdělávání s důrazem na semináře a školení zaměřené na metody a
formy práce v souvislosti se zaváděním ŠVP + proškolení koordinátora ŠVP.
Priorita č. 3: Studium v jednotlivých oborech (předmětech) je zaměřeno na zvyšování
prohlubování znalostí a dovedností, na zavádění ICT ve vyučování.
Priorita č. 4:
Semináře a školení zaměřené ke zvyšování právního vědomí a zlepšení psychické odolnosti
všech pedagogických pracovníků.
Priorita č. 5:
Specializační studium nezbytné pro výkon specializovaných činností - koordinátor ŠVP,
výchovný poradce
11
a
Splněné úkoly v oblasti DVPP
Ukončeno studium pro výkon specializačních funkcí:
- koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií - rok 2012
Konkrétní formy DVPP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konzultační seminář pro management škol
Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení
Ředitelská dílna - přijímací řízení, maturita
Získání osvědčení od společnosti CERMAT o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitel
nebo zadavatel pro společnou část maturitní zkoušky
Doplněk k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce společná část maturitní zkoušky hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP cizí jazyky
Konzultační seminář k písemné maturitní práci z ČJ a literatury
Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře
Učíme žáky učit se
Soudobé dějiny a moderní výuka na téma Charta 77 a disent v Československu
Kurz Otevřené vědy pro pedagogy biologie a praktický kurz Otevřené vědy
Intenzivní škola v rámci projektu 100 vědců do středních škol
Experimenty s počítačem i bez
Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně
Popularizace výuky matematiky aneb jak učit lépe
Využití technologie Cloud Computing ve školní praxi
Nové přístupy a metody ve výuce NJ
Motivujeme žáky učit se německy pomocí cílů
Právo se zaměřením na nový občanský zákoník
Seminář z matematiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ
Workshop NJ - Zertifikat B1 Neu
Učíme s iPADem
Mediální výchova
Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v
oblasti matematiky, VT a využití ICT ve školách - Tabulkový kalkulátor Excel 2010,
Úvod do lineární algebry
Kurz výpočetní techniky - bodová grafika Photoshop
Svět energie
Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě
Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny
Konzultační seminář k elektronické spisové službě
Efektivní a bezpečná práce na počítači s aplikacemi podporujícími facility management
V oblasti zvyšování kvalifikace proběhly následující aktivity:
Rozšiřující studium informatiky pro SŠ - Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta,
ukončení říjen 2013 - jeden pedagog
Rozšiřující studium matematiky pro SŠ - Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta,
ukončení plánováno na červen 2014 - jeden pedagog
12
V oblasti studia výkonu specializovaných činností:
Studium koordinátora EVVO na Ostravské univerzitě v Ostravě bude zahájeno v září
2013 - jeden pedagog
V. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen "střední
školy") se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy:
•
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
•
vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
•
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•
nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia,
obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání
pro školní rok 2013/2014
Konání zkoušky 1. termín 1. kola:
2. termín 1. kola:
22. 4. 2013
23. 4. 2013
Přihlášeno do 1. termínu:
Zkoušku konalo:
46 uchazečů
46 uchazečů
Přihlášeno do 2. termínu:
Zkoušku konalo:
Nezúčastnil se zkoušky:
58 uchazečů
57 uchazečů
1 uchazeč
Celkem přihlášeno:
Celkem zkoušku konalo:
104 uchazečů
103 uchazečů
Celkem přijato 47 uchazečů, z toho 30 dívek a 17 chlapců, z celkového počtu 47 přijatých
uchazečů odevzdalo zápisový lístek 30.
Z uchazečů, kteří byli přijati v rámci autoremedury, odevzdalo zápisový lístek 16 uchazečů.
Uchazeči konali testy z M a Č společnosti SCIO a byli přijati na základě kritérií přijímacího
řízení stanovenými ředitelkou školy k 31. 1. 2013.
Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení
byly zveřejněny 24. 4. 2013 pod přiděleným registračním číslem.
13
Uchazeč, který se nezúčastnil přijímací zkoušky, není uveden ve výsledkové listině.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si zákonní zástupci mohli vyzvednout osobně od 24. 4. 2013
a dne 26. 4. 2013 byla nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou.
Průměrný prospěch uchazečů ze ZŠ (8. a 9. ročník): 1,09.
Přijímací řízení do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia,
obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání
pro školní rok 2012/2013
Konání zkoušky 1. termín 1. kola:
2. termín 1. kola:
22. 4. 2013
23. 4. 2013
Přihlášeno do 1. termínu:
Zkoušku konalo:
Nezúčastnil se zkoušky:
(1 odstoupil od zkoušky, 1 se nezúčastnil pro nemoc)
96 uchazečů
94 uchazečů
2 uchazeči
Přihlášeno do 2. termínu:
Zkoušku konalo:
V náhradním termínu se nezúčastnil zkoušky:
83 uchazečů
83 uchazečů
1 uchazeč
Celkem přihlášeno:
Celkem zkoušku konalo:
179 uchazečů
177 uchazečů
Celkem přijato 86 uchazečů, z toho 47 dívek a 39 chlapců, celkového počtu 86 přijatých
uchazečů odevzdalo zápisový lístek 60.
Z uchazečů, kteří byli přijati v rámci autoremedury, odevzdalo zápisový lístek 25 uchazečů.
Uchazeči konali testy OSP od společnosti SCIO a byli přijati na základě kritérií přijímacího
řízení stanovenými ředitelkou školy k 31. 1. 2013.
Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení
byly zveřejněny 24. 4. 2013 pod přiděleným registračním číslem a zahrnoval 59 přijatých
uchazečů.
Jedno místo bylo ponecháno pro náhradní termín přijímací zkoušky pro uchazeče, který se z
důvodu nemoci nedostavil k přijímací zkoušce. Náhradní termín se nekonal, uchazeč se z
účasti na zkoušce s dostatečným předstihem omluvil.
2 uchazeči, kteří zkoušku nekonali, nejsou ve výsledkové listině uvedeni.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si zákonní zástupci mohli vyzvednout osobně od 24. 4. 2013
a dne 26. 4. 2013 byla nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou.
Průměrný prospěch uchazečů ze ZŠ (4. a 5. ročník): 1,01
14
VI. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - VÝČET ROZHODNUTÍ
Přehledný výčet rozhodnutí ředitelky školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 165 odst. 2
písm. a) až l), eventuálně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí:
Typ rozhodnutí
o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání
o přijetí v autoremeduře
o přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení
vzdělávání
o podmíněném vyloučení
o ukončení studia
Počet
280
43
13
0
0
Počet odvolání
59
0
0
0
0
VII. OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Dle § 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, nebyla ve šk. roce 2012/2013 naší příspěvkové organizaci podána žádná
písemná či ústní žádost o poskytnutí informací.
15
VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Celkový počet žáků školy k 30. 6. 2013: 592
Prospěch žáků denní formy studia
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Třída
IA
IB
1.A
IIA
IIB
2.A
IIIA
IIIB
3.A
IVA
IVB
4.A
VA
VB
VIA
VIB
VIIA
VIIB
VIIIA
VIIIB
Průměr
1,260
1,317
1,864
1,349
1,519
1,809
1,672
1,681
1,948
1,601
1,617
1,903
1,553
1,700
1,759
1,696
1,642
1,729
1,550
1,579
Celkový průměrný prospěch: 1,642
Stupeň hodnocení prospěchu
Pospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen
241
350
1
0
Absence
Zameškané hodiny
Celkem
z toho neomluvených
Celkem Na žáka
36725 62,035
47 0,079
16
Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Olgy Havlové
ve školním roce 2012/2013
Model maturitní zkoušky pro rok 2013
Maturitní zkouška je organizována v souladu s platnou legislativou - zákonem č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Maturita se skládá ze dvou částí: společné (tzv. státní) a profilové (tzv. školní).
Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní
zkoušky.
SPOLEČNÁ ČÁST
ROK
2013
PROFILOVÁ ČÁST
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika
ředitelka školy stanovila v souladu
s RVP 3 povinné zkoušky
max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
Profilová část MZ
Povinné předměty profilové části MZ (žák
volí tři)
• Český jazyk a literatura
• Matematika
• Cizí jazyk (nabídka obsahuje všechny
cizí jazyky vyučované ve škole)
• Biologie
• Fyzika
• Chemie
• Zeměpis
• Základy společenských věd
• Dějepis
• Informační a komunikační technologie
Nepovinná MZ (žák může volit nejvýše
dva)
• Další předmět z nabídky profilové
části, pokud nebyl zvolen jako
povinný
• Hudební výchova
• Výtvarná výchova - kombinace ústní
zkoušky a obhajoby maturitní práce
17
Společná část maturitní zkoušky
Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá
základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý,
španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z
jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při
studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit
takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se
tento jazyk na dané škole vyučuje.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka,
opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní
zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní
zkoušky v roce 2011, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci školního roku
2012/2013.
Profilová část
Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů.
Profilová část maturitní zkoušky sestává ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou
nepovinných maturitních zkoušek. Stanovení obsahu, formy, témat a termínů zkoušek
v profilové části maturity jsou v pravomoci ředitelky školy. Ředitelka školy stanovila
pravidlo, podle něhož si žák může v profilové části maturitní zkoušky znovu vybrat jeden z
předmětů společné části.
Zkoušky profilové části jsou prováděny formou ústní zkoušky, nepovinná zkouška z výtvarné
výchovy formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce. Všechny zkoušky jsou
prováděny před zkušební maturitní komisí.
18
Maturita 2013 – výsledky ze společné části v jarním termínu
Ústní zk.
Písemná
zk.
Didakt.
test
(zdroj: www.novamaturita.cz, září 2013)
Český jazyk a
literatura
79-41K/81
79-41K/41
79-41K/81
79-41K/41
79-41K/81
79-41K/41
Medián
úspěšnosti (%)
ČR
GOH
ČR
GOH
ČR
GOH
ČR
GOH
ČR
GOH
ČR
GOH
Průměr
percentilového
umístění (%)
79,2
84,9
67,9
73,3
70,2
73,1
61,6
73,8
55,9
62,3
49,9
56,4
Medián
úspěšnosti (%)
ČR
GOH
ČR
GOH
ČR
GOH
ČR
GOH
ČR
GOH
ČR
GOH
Průměr
percentilového
umístění (%)
77,1
84,5
64,4
71,8
70,6
85,5
61,4
72,9
67,9
72,9
58,3
72,2
Medián
úspěšnosti (%)
ČR
GOH
ČR
GOH
Průměr
percentilového
umístění (%)
82,5
87,9
72,5
69,7
Ústní zk.
Písemná
zk.
Didakt.
test
Anglický jazyk
79-41K/81
79-41K/41
79-41K/81
79-41K/41
79-41K/81
79-41K/41
Didakt.
test
Matematika
79-41K/81
79-41K/41
19
84,1
85,5
78,3
79,7
83,3
83,3
76,7
86,7
88,9
88,9
88,9
88,9
95,2
96,8
92,1
93,7
94,5
100,0
91,7
94,5
92,3
94,9
87,2
94,9
84,0
90,0
74,0
74,0
Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2012/2013
Přehled výsledků MZ v jarním termínu - květen 2013
Část
Předmět
Č
Společná
A
M
A
Obor
79-41K/81
79-41K/41
79-41K/81
79-41K/41
79-41K/81
79-41K/41
79-41K/81
79-41K/41
Fr
79-41K/81
79-41K/41
N
79-41K/81
79-41K/41
Č
79-41K/81
ZSV
79-41K/41
79-41K/81
79-41K/41
Profilová
D
79-41K/81
79-41K/41
Z
79-41K/81
79-41K/41
M
79-41K/81
F
79-41K/41
79-41K/81
79-41K/41
Ch
79-41K/81
79-41K/41
B
79-41K/81
79-41K/41
IKT
79-41K/81
79-41K/41
Počet
Úspěšně vykonalo
přihlášených maturujících
52
28
29
21
23
7
52
28
29
21
23
7
40
12
3
5
2
7
13
20
12
11
14
19
12
16
4
14
5
7
2
12
7
2
-
40
12
3
5
2
7
13
20
12
11
14
19
12
16
4
14
5
7
2
12
7
2
-
20
DT
PP
ÚZ
Prům.
prospěch
52
28
29
21
23
6
52
28
29
21
-
52
28
29
21
-
1,67
1,75
1,03
1,24
1,52
2,57
40
12
3
5
2
7
13
20
12
11
14
19
12
15
3
14
5
7
2
12
7
2
-
1,52
1,41
1,00
2,00
1,50
2,14
1,84
1,60
2,25
1,09
1,50
1,57
2,00
1,56
2,75
1,64
1,80
1,28
2,50
1,75
1,71
1,50
-
Vysvětlivky:
DT - didaktický test
PP - písemná práce
ÚZ - ústní zkouška
Přehled celkových výsledků MZ za školní rok
2012/2013
Jarní termín
Obor
Termín
prospěl
79řádný
41K/81 opravný
79řádný
41K/41 opravný
35
1
14
2
prospěl
s vyzn.
neprospěl
42
1
12
2
Podzimní termín
prům.
prospěch
prospěl
prospěl
s vyzn.
1,60
3,00
1,76
2,10
Výsledky škol v programu KVALITA ve školním
roce 2012/2013
Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Předmět
Jazyk český
Matematika
Jazyk anglický
Jazyk německý
Výsledky školy v rámci
všech testovaných škol
úspěšnost
81,31
70,32
91,52
-
percentil
100
98,84
98,84
-
Výsledky školy
v rámci skupiny
oborů vzdělání
název skupiny
oborů vzdělání
O1
percentil
100
96,88
96,88
-
21
neprospěl
prům.
prospěch
Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s
maturitní zkouškou
Předmět
Výsledky školy v rámci
všech testovaných škol
úspěšnost
Jazyk český
Matematika
Jazyk anglický
Jazyk německý -
Výsledky školy v rámci skupiny
oborů vzdělání
název skupiny oborů vzdělání O1
percentil
80,7
76,8
72,9
percentil
91
93
95
-
přidaná
hodnota
78 2. stupeň
83 1. stupeň
87 1. stupeň
-
-
Výsledky testování prim v projektu CLoSE
(Longitudinální výzkum Univerzity Karlovy v Praze, testování žáků 6. tříd a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií)
Kompetence k učení
Matematika
Český jazyk
Čtenářská gramotnost
průměrná úspěšnost
57,24
83,57
69,86
73,85
průměrný percentil
76,50
82,76
83,89
78,40
Výsledky testování kvart v Druhé celoplošná generální zkouška ověřování výsledků
žáků na úrovni 9. ročníků základní školy
Podíly žáků školy po rozvětvení
Obtížnost 1
Obtížnost 2
1,96
98,04
16,98
83,02
33,96
66,04
Průměrná úspěšnost
Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika
96,08
85,53
81,92
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo již podruhé v zasedacím sále
zastupitelstva kraje v budově Krajského úřadu MSK. Tento moderní reprezentativní prostor
jen podtrhl slavnostní atmosféru celého odpoledne.
22
Během připraveného programu se s žáky a jejich rodiči rozloučila ředitelka školy a třídní
učitelé maturitních tříd, své poslední projevy pronesli i sami žáci, vlastně již absolventi.
Žáci si převzali svá maturitní vysvědčení a vykročili definitivně bez naší podpory a pomoci
do dalšího života.
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení
Přehled úspěšnosti v přijetí na VŠ
celkový počet maturantů
80 studentů
ke studiu na VŠ nastoupilo*
na VOŠ, jazykové školy a do
nultého ročníku nastoupil
79 studentů* , tj. 99,7 %
1 student
* 5 studentů nastoupilo na dvě VŠ v České republice
3 studenti nastoupili na VŠ v zahraničí (2 studenti v Dánsku, 1 studentka v USA)
průměrný počet přihlášek podaných na jednoho studenta: 3,6
Úspěšnost podle tříd
4. A
VIII. A
VIII. B
počet maturantů
28
28
24
23
na VŠ nastoupilo
28
27
24
%
100
96
100
VIIIA
• 2 studenti nastoupili na 2 VŠ
• 3 studenti nastoupili na VŠ v zahraničí
• průměrný počet přihlášek podaných na jednoho studenta: 4,2
• průměrný počet úspěšně složených zkoušek na 1 studenta (počet VŠ, na které byli
studenti přijati v přepočtu na jednoho studenta): 2,85
VIIIB
• 3 studenti nastupují na 2 VŠ
• průměrný počet přihlášek podaných na jednoho studenta: 3,4
• průměrný počet úspěšně složených zkoušek na 1 studenta (počet VŠ, na které byli
studenti přijati v přepočtu na jednoho studenta): 2.58
24
4.A
• průměrný počet přihlášek podaných na jednoho studenta: 3,2
• průměrný počet úspěšně složených zkoušek na 1 studenta (počet VŠ, na které byli
studenti přijati v přepočtu na jednoho studenta): 2,25
25
IX.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na naší škole inspekční činnost podle § 174 odst. 2
písm. a), b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dne 18. - 22. 2. 2013 proběhla kontrolním oddělením KÚ MSK veřejnosprávní kontrola
hospodaření s veřejnými prostředky provedená na základě pověření č. 127/03/2013.
Předmětem veřejnosprávní kontroly hospodaření bylo ověření nastaveného systému
administrace smluvních vztahů v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů, zejména
evidence smluv, náležitosti smluv, správnost, úplnost a věrohodnost podkladů pro fakturace,
soulad předmětného plnění se smlouvou a promítnutí do účetnictví.
Závěr kontroly: Vnitřní kontrolní systém nebyl v organizaci přiměřeně nastaven, a to na úseku
školní jídelny.
Nápravné opatření: Nastavit vnitřní kontrolní systém v organizaci tak, aby byl v souladu
s požadavky zákona č. 320/2001 Sb.
Nápravná opatření byla v organizaci zavedena s účinností od 1. 7. 2013.
X.
DALŠÍ ORGÁNY ŠKOLY
Školská rada
Schůze ŠR proběhla v tomto školním roce třikrát a projednávala následující body programů:
26
30. srpna 2012
- Projednání výroční zprávy za školní rok 2011/2012
- Změny ve školním řádu
- Důvody změny ve vedení školy
26. února 2013
- Zpráva o činnosti a plnění úkolů
- Novelizace školního řádu
- Informace o aktivitách školy za 1. pololetí školního roku
- Informace o oborové optimalizaci v MSK
11. června 2013
- Přehled aktivit za 2. pololetí školního roku 2012/2013
- Novelizace ŠVP pro nižší stupeň víceletého G
- Školní řád
- Vyhodnocení přijímacích zkoušek
- Vyhodnocení maturit
- Jednotné přijímací zkoušky na SŠ z pohledu zřizovatele
- Hodnocení gymnázií zřizovatelem
- Rodičovská evaluace
Sdružení Poznání
Sdružení Poznání působí na našem gymnáziu již od roku 1998 a jeho hlavním cílem je
financování nadstandardního vybavení školy s pomocí příspěvků rodičů a sponzorských darů.
O efektivním a smysluplném využití vybraných finančních prostředků rozhoduje Správní
rada, která je složena ze zástupců rodičů a pedagogů.
Na konci školního roku byla zakoupena bílá keramická tabule, aby bylo možno lépe využít
3D projektor z projektu KOS. Sdružení Poznání se dlouhodobě snaží podporovat zejména
nadstandardní vybavení školy - během tohoto školního roku byla nově vybavena učebna číslo
1 projekční technikou pro zkvalitnění výuky. Byl pořízen nábytek (židle, lavice) do učebny
číslo 5, nové počítače v 8 multimediálních učebnách.
K modernizaci výuky a jejímu dalšímu zdokonalení přispěly také dotace celkem na tři
projekty v celkové částce milion korun, které škola v předcházejících letech získala. Mohla
tak zakoupit 17 nových počítačů s LCD monitory do učebny IVT, DVD vypalovačku, další
interaktivní tabuli do učebny výtvarné výchovy, dva skenery, vizualizér pro výuku Základů
společenských věd, dva notebooky a další zařízení. S využitím těchto nových pomůcek je
výuka pro žáky poutavější, zajímavější a dynamičtější.
Rodiče zastoupeni ve správní radě Sdružení Poznání budou i nadále podporovat financování
nadstandardního vybavení školy, které by mělo sloužit co největšímu počtu žáků, a velký
přínos do budoucna spatřují zejména v podpoře a finanční spoluúčasti v grantech.
27
Výdaje v kalendářním roce 2013
Keramická tabule
Projekční technika do učebny č. 1
24 181 Kč
42 015,42 Kč
Výdaje v kalendářním roce 2012
Projekční technika do učebny č. 6
42 192 Kč
Stůl k počítači v učebně č. 6
7 362,40 Kč
PC do 8 multimediálních učeben a reproduktory
61 880 Kč
na uč. č. 7
Trička s logem školy
12 386 Kč
Nábytek do učebny č. 5
83 792 Kč
Studentská rada
Pracuje jako samosprávný orgán žáků, pravidelně se schází s vedením školy.
Výsledky práce:
•
naše škola je „adoptivním rodičem" dvou afrických dětí, kterým finanční příspěvky
našich žáků umožnily chodit do školy
•
vydává školní časopis
•
připravuje a organizuje zábavný program pro mladší spolužáky – Mikuláš, Dětský den
•
předává podněty, návrhy a připomínky vedení školy
XI. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH FOREM CHOVÁNÍ
1. Činnost výchovného poradce
Zpráva o činnosti výchovné poradkyně za školní rok 2012/2013
V průběhu školního roku 2012/13 byly na škole plněny standardní činnosti výchovného
poradenství.
1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní
pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky – konzultace s žáky i rodiči,
zajištění kontaktů s odborníky, proškolení hodnotitelů státní části maturitní zkoušky
pro SVPU.
28
2. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a
intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – ve spolupráci
s PPP v Ostravě – Porubě.
3. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich
zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
4. Vypracování Doporučení pro práci se žákem pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a dohled nad jeho dodržováním, konzultace s vyučujícími.
5. Vypracování individuálních vzdělávacích programů, vyhodnocení jejich plnění.
6. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a
profesní cestě:
• diagnosticko – poradenská činnost - zajištění profesních testů pro žáky
maturitních ročníků a jejich vyhodnocení – ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou v Ostravě – Porubě,
• zajištění dostatku informací pro kvalifikovaný výběr – informace z veletrhu
Gaudeamus Brno,
• přednáška s besedou o možnostech přípravných kurzů (ve spolupráci se
společností Sokrates), o Národních srovnávacích zkouškách (ve spolupráci se
společností Scio),
• zajištění soustavné informovanosti o možnostech studia na vysokých školách,
organizace informačních schůzek pro rodiče i žáky maturitních ročníků
hromadných i individuálních konzultací k výběru vysokých škol a vyplňování
přihlášek ke studiu,
• soustavné předávání informací o přípravných kurzech na přijímací zkoušky,
Národních srovnávacích zkouškách společnosti Scio,
• zpracování statistiky úspěšnosti v přijímání našich žáků na vysoké školy (viz
vyhodnocení).
7. Realizace informačních schůzek pro žáky 2. ročníku a sext (před výběrem volitelných
seminářů pro 3. ročník), pomoc při vytvoření trojkombinací seminárních předmětů,
rozdělení žáků seminárních skupin.
8. Metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogům – konzultace, rozbor
konkrétních situací, intervence.
9. Administrace, zpracování a vyhodnocení dotazníků (autoevaluace školy):
• zhodnocení celého čtyřletého, resp. osmiletého studia – dotazníky pro
maturanty a rodiče maturantů,
• zhodnocení čtyřletého studia – dotazníky pro žáky kvart,
• dotazníkové šetření uchazečů o čtyřleté i osmileté studium na přijímacích
zkouškách – zájem o studium, získávání informací o škole apod.
10. Příprava, organizace, realizace a vyhodnocení adaptačního kurzu pro žáky prvního
ročníku a prim a příprava adaptačního kurzu v následujícím školním roce.
Z programu kurzu:
• sociálně interakční hry všeho druhu (cíl: seznámení žáků, poznávání druhých i
sebe sama, teorie a praxe argumentace, umění komunikace a diskuse apod.),
29
•
•
•
•
•
•
kooperační hry – např. kooperační malba akrylátovými barvami na velké
plátno (výtvor potom zdobí třídu po celou dobu studia),
protidrogová prevence – peer program + beseda,
obecně prevence sociálně patologických jevů, zejména šikany – beseda,
zásady zdravého životního stylu,
seznámení se zásadami efektivního učení,
turistický výlet,
11. Těsná spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny – pomoc při
řešení problémů, konzultace o jednotlivých žácích, koordinace společného postupu.
12. Další vzdělávaní v oblasti VP - účast na seminářích pořádaných pedagogickopsychologickou poradnou.
13. Těžiště práce výchovné poradkyně:
• konzultace se žáky, pomoc při řešení problémů (kázeňských, prospěchových,
osobních, souvisejících s vysokou absencí apod.), spolupráce s třídními učiteli
i ostatními vyučujícími
• konzultace s rodiči problémových žáků
• vedení dokumentace o jednáních se žáky i rodiči
• návrhy a realizace výchovných opatření
14. Nejčastěji řešené problémy:
• pozdní příchody do školy, vysoká absence a s ní související studijní problémy,
neomluvená absence, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,
• nevhodné chování žáků vůči spolužákům a zaměstnancům školy
• vandalismus
Adaptační kurz
30
2. Činnost školního metodika prevence
Náplň práce:
Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) úzce spolupracuje s vedením školy v rámci zajištění
prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení
pomoci při řešení rizikových problémů a ve složitějších situacích odkazuje zúčastněné strany
na pomoc odborníků.
Vyhodnocení:
Spolupráce ŠMP, ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy je velmi dobrá a uplatňuje se
především při řešení problémových situací, konzultací změn zákonů a vyhlášek a úpravy
školního řádu.
V září 2012 byl realizován Adaptační kurz a dále během školního roku probíhaly pro primy,
sekundy, první a druhý ročník hodiny osobnostní a dramatické výchovy zajištěné odbornými
lektory.
V rámci projektu „Zdravý životní styl“ se v každém ročníku konala přednáška nebo
prožitkový program, který pokryl všechny oblasti sociálně – patologických jevů (šikana,
drogy, alkohol, sexuální výchova, trestně právní zodpovědnost, první pomoc, rasismus a
rasová tolerance, HIV – AIDS). Stěžejní část programu byla zaměřena na žáky nižšího
gymnázia.
Pro žáky proběhla celá řada aktivit (viz Plán práce metodika školní prevence). Mezi jinými
například: besedy a prožitkové programy ve spolupráci s Renarkonem a Kulturním centrem
Poruba, praktické ukázky 1. pomoci, audiovizuální projekce.
Část prevence negativních projevů chování je začleněna do dalších předmětů – biologie,
základy společenských věd, chemie, výchova k občanství a tělesná výchova.
Jako každoročně se studenti školy zapojili do řady charitativních akcí – „Červená stužka“ –
Den boje proti AIDS, „Květinkový den“ a Srdíčkový den“.
V říjnu na prvních třídních schůzkách byli rodiče žáků prim a prvního ročníku informováni o
činnosti ŠMP a zajištění prevence negativních jevů ve škole.
Při realizaci aktivit v rámci prevence jsme úzce spolupracovali s Pedagogickopsychologickou poradnou v Ostravě - Porubě, neziskovými organizacemi (Renarkon, Acet,
Anabel), Policií ČR a odbornými lektory.
XII. EKOLOGICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základním cílem EVVO je přispět k utváření takových postojů člověka k prostředí, které by
vedly k udržitelnému rozvoji života a lidské civilizace na Zemi.
Environmentální výchova je integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů, zejména
přírodovědných. Průřezové téma Environmentální výchova je součástí ŠVP.
Cíle EVVO na škole:
• vést žáky k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s udržitelností rozvoje a
uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj,
• objektivně informovat žáky o stavu a vývoji životního prostředí z hlediska
udržitelného rozvoje a vést je k vytváření vlastních názorů a postojů,
• vést žáky k ekologicky zodpovědnému přístupu k běžným denním činnostem,
31
•
•
•
•
propojovat poznatky a zkušenosti z různých oborů a uplatňovat tyto poznatky při
řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi,
naučit žáky vnímat místo, ve kterém žijí, a cítit vlastní zodpovědnost za změny, které
v něm probíhají,
postupná ekologizace provozu školy a jejího okolí,
vést žáky k třídění odpadu.
EVVO v chodu školy:
• vést žáky k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s udržitelností rozvoje a
uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj
• vést žáky k ekologicky zodpovědnému přístupu k běžným denním činnostem
• objektivně informovat žáky o stavu a vývoji životního prostředí z hlediska
udržitelného rozvoje a vést je k vytváření vlastních názorů a postojů
• propojovat poznatky a zkušenosti z různých oborů a uplatňovat tyto poznatky při
řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi
• naučit žáky vnímat místo, ve kterém žijí a cítit vlastní zodpovědnost za změny, které v
něm probíhají
• postupná ekologizace provozu školy a jejího okolí
• vést žáky k třídění odpadu
Projekty:
• Voda (tercie)
• Ekostopa (tercie)
• Ropa (kvarta)
• Fyzika okolo nás (kvarta)
• Energie (ročníky: III)
• Globální problémy a nerovnováha ve světě (ročníky: I)
Realizované exkurze:
• OZO – výukový program Kam s ním?
• Arboretum Nový Dvůr
• Jistebnické rybníky (sekunda)
• Geologický pavilon
Uskutečněné akce:
• Ekokonference pro ZŠ
• Mezinárodní den vody s Otevřenou vědou
• Stanovení ekostopy školy
• Beseda o energetice
• Soutěž ZOO Ostrava
• Sběr vysloužilých spotřebičů
• Zapojení do soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje
• Zapojení do ekologického kongresu „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na
těžbu uhlí Ostrava 2013“
Sbírka vybitých baterií, PET láhví a víček
Naše škola se v rámci programu environmentální výchovy zapojuje do třídění odpadu, sběru
PET lahví, sběru vybitých monočlánků a baterií.
32
Sběrem víček z PET lahví jsme přispívali k zakoupení senzorů na kontinuální měření
glykémie pro děti nemocné cukrovkou pod záštitou Občanského sdružení Dítě s diabetem. V
letošním školním roce 2012/2013 tímto sběrem přispíváme zdravotně znevýhodněným lidem
Rehabilitačního centra v Hrabyni a lidem v zemích třetího světa. Projekt Charity Hrabyně se
nazývá "Pomáhejte s námi!".
XIII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ A O ŠKOLOU
REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH
Z CIZÍCH ZDROJŮ
Probíhající projekty
1. EU Peníze středním školám "Digitální materiály pro moderní výuku"
(Číslo projektu OP VK: CZ.1.07/1.5.00/34.0797)
Vyučující Gymnázia O. Havlové v rámci projektu vytvoří 660 digitálních učebních
materiálů, vyučující Matematiky a Základů společenských věd budou proškoleni ve formách
a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků SŠ.
Celkovým rozpočet projektu činí 1 690 929,- Kč, projekt bude končen 31. 8. 2014.
Ve dnech 3. – 14. června 2013 absolvovala vyučující anglického jazyka kurz pro učitele
cizího jazyka v zahraničí. General English Course s rozsahem 15 vyučovacích hodin za
týden se uskutečnil na jazykové škole Excite English se sídlem v Manchesteru a pobočkou v
Lancasteru.
Kurz byl zaměřen na prohlubování znalostí, používání idiomatických výrazů a frází.
Důležitou částí kurzu bylo seznámení s materiály, knihami a webovými stránkami, které lze
ve výuce využívat.
Díky hlavní lektorce se vyučující seznámila s novými výukovými metodami, např. poslech
aktuálních zpráv z BBC, pro něž je vždy připraven materiál (slovní zásoba, čtení,
doplňování). Tento způsob výuky je velmi efektivní a poutavý, protože žáci mají možnost
pracovat s aktuálními informacemi. Také pomáhá studentům zlepšit jejich poslechové
dovednosti.
Vyučující nové znalosti rozhodně využije v hodinách zaměřených na porozumění textu,
komunikaci a závěrečné opakování.
Součástí kurzu byla návštěva místní střední školy, kterou sjednala jazyková škola.
Vzhledem k tomu, že absolventka kurzu tvoří digitální učební materiál do dějepisu,
požádala o návštěvu dvou vyučovacích hodin dějepisu. Tato zkušenost byla pro vyučující
naší školy poučná a poskytla jí nové nápady do hodin dějepisu.
Vyučující, která kurz ve velké Británii absolvovala, předá získané informace svým kolegům.
2. Comenius
Smlouva číslo: COM-MP-2011-017
Název projektu: „Walk and Learn Local Paths“
Poslední zahraniční výjezd projektu Comenius – Kypr
Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě se ve dnech 20. -26. června 2013 stalo hostitelskou
33
institucí závěrečné mobility v rámci mezinárodního projektu Comenius " Walk and Learn
Local Paths". Žáci z České republiky, Španělska, Turecka, Litvy a Kypru tak završili
dvouletou spolupráci více než 200 studentů a 50 učitelů z 10 evropských zemí. Cílem
projektu bylo vytyčení pěších turistických tras ve všech deseti účastnických zemích
projektu, propagace regionu, kulturního dědictví, přírodních krás vlastní země za hranicemi,
propojení a poznání odlišných kultur i geografických oblastí s konečným napojením
turistických tras na mezinárodní internetový systém General Route i realizace 10
výměnných studentských pobytů.
Dne 21. 6. 2013 hostilo gymnázium jako hlavní organizátor projektu zástupce všech 10
zainteresovaných institucí, kteří se zúčastnili závěrečné prezentace - tedy ředitele škol a
učitele z Itálie, Španělska, Estonska, Litvy, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Turecka a
Kypru. Dne 25. 6. 2013 byla ve Zlatých Horách odhalena naučná tabule, která bude i po
ukončení projektu sloužit návštěvníkům Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Červnové
mezinárodní setkání se stalo důstojnou tečkou za dvěma lety sbližování, cestování a
poznávání v evropském kontextu a významně přispělo k dalšímu bourání předsudků a
budování reálného povědomí o současnosti i minulosti zemí více či méně vzdálených.
3. Projekt Das Bild der Anderen (Obraz toho druhého)
Letos se ho zúčastnily dvě skupiny. Kvarta B se seznámila prostřednictvím projektu se třídou
z Francie a pracovala s ní společně na vytváření detektivních příběhů. Kvinta B si dopisovala se
školou z Ruska.
4. eTwinning
Spolupráce žáků i učitelů škol v rámci Evropské unie. Projekt, ve kterém dvě i více škol z
různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních a
komunikačních technologií.
Etwinningové projekty na naší škole:
• žáci tercie pracovali na projektu s vánoční tematikou a žáci kvarty psali krátké
detektivní příběhy na pokračování, pracovním jazykem je angličtina nebo němčina
• další projekt připravuje náš Comenius Asistent s katalánskou školou
Etwinningový projekt umožní žákům získat zkušenosti s projektovou prací, poznat
nové kamarády z různých zemí EU, komunikovat v cizím jazyce, vytvářet krátké
videoklipy, prezentace, brožury.
• projekt s vánoční tematikou „Save Christmas traditions“ získal certifikát Quality
Label.
5. Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v
oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace
(Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0037)
Naše škola se zapojila jako partnerská do projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a
vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.2.3). Tento projekt je realizován po dobu
22 měsíců od 1. 7. 2012 do 30. 4. 2014.
Hlavním cílem projektu je posílení popularizace výsledků výzkumu a vývoje realizovaného
34
v rámci činnosti Ústavu historických věd (ÚHV) Filosoficko-přírodovědecké fakulty SU v
komparaci s výsledky dosaženými na špičkových zahraničních a dalších tuzemských
pracovištích.
Vzhledem k povaze a zaměření projektových aktivit naše škola participuje na těchto
aktivitách:
1. Realizace přednáškového cyklu prezentujícího výsledky současného stavu bádání o
kulturním, společenském a politickém vývoji střední Evropy. Tento cyklus se skládá z 8
přednášek systematický doplněných posterovou prezentací – naše gymnázium bude hostit 2
přednášky (o délce 45 minut) za pololetí přednesené odbornými pracovníky ÚHV FPF SU.
Tematické vymezení přednášek osciluje okolo tří základních tematických os:
a) Problematika identit v proměnách času a prostoru s důrazem na národnostní a konfesní
menšiny.
b) Současné trendy zahraničního a tuzemského bádání v oblasti kulturních dějin.
c) Prostor slezského Poodří jako místo střetávání a míjení v rámci střední Evropy. Součástí
aktivity je i vytvoření sylabu a prezentace zpřístupněných formou interaktivních
internetových stránek, které mohou sloužit jako pomůcka v hodinách výuky dějepisu.
Veškeré náklady spojené s působením přednášejících jsou hrazeny z finančních prostředků
projektu.
2. Zapojení našich žáků a pedagogických pracovníků do projektu formou jejich účasti na
zahraničních exkurzích (Maďarsko, Německo, Rakousko, Polsko), zaměřených na
popularizaci současných poznatků v oblasti vysoce aktuální společenské problematiky
proměn identit v čase a prostoru s důrazem na etnické a konfesní menšiny. Jedná se o dvě
exkurze, každá v jednom roce projektu, jejichž odborný program bude připraven pracovníky
ÚHV FPF SU. Zúčastní se jí vždy jeden pedagog a několik vybraných žáků (3-5) se zájmem
o obor historie a příbuzné obory. Účastníkům exkurzí budou z finančních prostředků
projektu plně hrazeny: cestovné (do Opavy a dále v rámci itineráře exkurze), stravné,
ubytování a vstupy do navštívených kulturních institucí. Délka exkurzí bude 4-5 dní.
V rámci nabízené spolupráce se našemu gymnáziu otevírá možnost prohloubit spolupráci
školy s univerzitním prostředím, současně rozšířit možnost prezentace školy vůči veřejnosti.
6. Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy
(Projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0128)
Jedná se o spolupráci našeho gymnázia, dalších 6 škol v rámci Moravskoslezského kraje s
Hvězdárnou a planetáriem Johana Palisy.
Jádrem projektu byla tvorba 4 modulových výukových bloků tematicky doplňujících
výuku fyziky a dalších přírodovědných předmětů především biologie, chemie a
zeměpisu.
Naše škola se podílela na tvorbě modulového bloku pro audiovizuální pořad Záhadní
mimozemšťané.
Cílem bylo vytvořit ucelený program v rámci jednoho tématu tak, aby na vlastní
audiovizuální program navazovala samostatná badatelská práce skupin žáků.
Každý modulový výukový blok tvoří:
• sada pracovních listů,
• návody k praktickým činnostem,
• on-line testy,
• soubor témat, okruhů a úkolů pro samostatnou práci žáků,
• audiovizuální pořad pro planetárium.
V rámci projektu naše škola získala interaktivní 3D projektor, který umožňuje zobrazovat
35
3D obraz z notebooku, počítače, DVD přehrávače a sadu brýlí. Naši žáci se také zúčastní
pilotního ověřování projektu v prostorách planetária, budou si moci vyzkoušet praktické
úlohy, otestovat své znalosti a procvičit si logické myšlení.
7. Projekty vycházející ze spolupráce s O.s. PANT
„Moderní dějiny do škol", O.s. PANT
Naše škola se zapojila jako partnerská do tříletého grantového projektu „Moderní dějiny do
škol", který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Je zaměřen na
pracovníky škol a školských zařízení celé ČR (mimo Prahu) a jeho náplní jsou moderní
formy výuky historie 20. století.
Základním záměrem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu počátečního vzdělávání žáků a
pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti témat národních dějin 20. století v mezinárodním kontextu ve
školním dějepise i příbuzných společenskovědních předmětech. Cílem je také představit
moderní metody výuky soudobých dějin a konkrétní výstupy projektu pracovníkům České
školní inspekce a zapojit je do procesu modernizace výuky. Zásadním cílem je vytvořit a
uvést do praxe dlouhodobý funkčně strukturovaný vzdělávací model výuky soudobých dějin
založený na prožitkových metodách učení v souladu s RVP, na partnerské tvůrčí spolupráci
cílových skupin a Občanského sdružení PANT, jakož i společných aktivitách žáků a učitelů
zapojených do projektu. Významným prvkem je proto vytvoření sítě partnerských škol,
které budou na jednotlivých aktivitách participovat. Projekt je koncipován do několika
vzájemně provázaných realizačních rovin, které se budou naplňovat paralelně v jeho
průběhu.
Projekt je realizován od 2. ledna 2012 a jeho první akcí byla studentská středoškolská
konference, která proběhla 29. února a 1. března 2012 právě na Gymnáziu Olgy Havlové.
Projekt má samostatnou rubriku na portále Moderní dějiny.cz, která informuje podrobně o
všech dílčích aktivitách a kam jsou vkládány všechny výstupy projektu.
„Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku“, O.s. PANT
Naše škola se zapojila jako partnerská grantového projektu financovaného z prostředků ESF
OPVK a státního rozpočtu ČR „Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku“. Je zaměřen na
pracovníky škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje a jeho náplní jsou moderní
formy výuky historie 20. století v kontextu regionálních dějin.
Základem projektu je popularizace témat soudobých dějin s důrazem na dějinnou paměť
moravskoslezského regionu a prevenci vůči intoleranci a xenofobii ve společnosti. Naším
cílem je proto tvorba kvalitních, moderních a okamžitě aplikovatelných metodických
materiálů pro výuku regionálních dějin a aktuálních témat extremismu či rasismu. Projekt
vytvoří dlouhodobý a inovativní vzdělávací program založený na prožitkových metodách
učení formou tvorby moderních výukových materiálů, aktivního zapojení pedagogů při
jejich tvorbě a možnosti připomínkování vytvářených metodik. Nabídne prostor tvůrčí práci
pedagogů s využitím moderních IT technik. Tento systém vzdělávacích metod, výukových
programů a nových forem výuky uvedeme do praxe prostřednictvím školení pedagogů.
Projekt je realizován do 31. 12. 2014 a jeho první akcí bude dvoudenní workshop
Moderních dějin, který proběhne 20. a 21. září 2013 v Hrabyni a Kravařích. Na portále
Moderní dějiny.cz najdete samostatnou rubriku tohoto projektu na portále Moderní
36
dějiny.cz, která bude informovat podrobně nejen o všech aktivitách, ale budou zde vkládány
rovněž všechny výstupy.
Výsledky projektové a grantové činnosti školy
Statutární město Ostrava
Účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy na realizaci projektů:
1. „La Semana Ostraňa – Týden španělské kultury v Ostravě“ – 40 000 Kč,
2. „Studentské anglické divadlo (podvanácté)“ – 30 000 Kč
3. „Podpora celoroční činnosti pěveckého sboru GOH“ – 25 000 Kč
Zřizovatel
Účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících s realizací literární soutěže, besed a
multižánrového festivalu u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové ve výši 20 000,- Kč.
K 31. 8. bylo vyčerpáno 9128,- Kč na jízdné a ubytování studentů, kteří v červnu vystupovali
na multižánrovém festivalu United Islands v Praze s divadelní hrou inspirovanou Olgou
Havlovou.
XIV. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
1. Zaměření školy v rámci ASPnet: „Dodržování lidských práv“
Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období:
Dlouhodobé
projekty
(realizované
v
průběhu
celého
školního
roku)
“Holocaust – selhání lidskosti” - cílem je výchova k toleranci a varování před
extremistickými politickými hnutími současnosti, žáci samostatně pracují s odbornou
literaturou, s dokumentárními černobílými fotografiemi, získávají materiály z internetových
stránek, na základě přečteného, spatřeného a vyslechnutého diskutují, předkládají své vlastní
úvahy, sdělují své prožitky, součástí projektu je exkurze do koncentračního tábora v
Osvětimi a Březince, po příjezdu diskuse, reflexe.
„Československý lidově-demokratický režim v realitě 50. let“ - žáci vyššího gymnázia
pracují s odbornou literaturou, s dobovými prameny a texty (fotokopie autentických pramenů,
soudních spisů a materiálů státní bezpečnosti, k jedné sérii politických procesů na Ostravsku),
na jejich základě sami rozkrývají přípravy modelového politického procesu, setkávají se
každoročně s politickými vězni (členy ostravské pobočky Konfederace politických vězňů),
naslouchají autentickým svědectvím a diskutují, zároveň se podílejí na přípravě středoškolské
studentské konference.
37
Studentská konference Vyhnání – vysídlení – odsun? měla celorepublikový rozměr
Pod názvem "Vyhnání – vysídlení – odsun?" se na našem gymnáziu konal ve dnech 26.27. března již VIII. ročník tradiční studentské středoškolské konference. Akce byla letos
již po druhé součástí projektu občanského sdružení PANT Moderní dějiny do škol, který je
financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Zúčastnilo se jí téměř osmdesát
účastníků.
Studentská konference
Tématem letošní konference "Vyhnání – vysídlení – odsun?", kterou organizuje Občanské
sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové v Ostravě, byly dramatické
události odsunu německého obyvatelstva z Československa v roce 1945, jeho příčiny, průběh
a tragické důsledky. Naším záměrem bylo představit žákům základní historická fakta o těchto
událostech a zamyslet se v debatách a pracovních dílnách nad tím, proč vyvolávají dodnes
tolik emocí a kontroverzních reakcí. Žáci získali základní povědomí o jednotlivých fázích
odsunu, jeho okamžitých a dlouhodobých cílech, legalizaci násilí a důsledcích této zásadní
etnické proměny českých zemí, včetně dosídlování pohraničí a devastaci kulturního dědictví.
Nabídli jsme žákům a jejich učitelům jako každoročně pestrý program, zaměřený na různé
přístupy a metody práce - historické přednášky, pracovní dílny zaměřené na práci s prameny,
setkání s pamětnicí, projekci dokumentárního filmu, výstavu k tématu a prostor pro otevřenou
diskusi. Součástí programu byl také filmový večer pro účastníky konference.
Akce
prezentace školních projektů ASP UNESCO na pravidelné každoroční konferenci škol
ASP UNESCO v Mladé Boleslavi
deset žáků dějepisných seminářů se zúčastnilo třídenního setkání s polskými
vrstevníky ve Varšavě - pod patronací Občanského sdružení PANT a Vzdělávacího
portálu pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny.cz
38
deset žáků dějepisných seminářů se zúčastnilo druhého podzimního setkání s polskými
vrstevníky, po tom varšavském tentokráte v Ostravě - pod patronací Občanského
sdružení PANT a Vzdělávacího portálu pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny.cz
VIII. ročník „Příběhů bezpráví“, letos konkrétně o období normalizace
v komunistickém Československu
příprava, organizace a moderování V. ročníku mezinárodní konference „I mlčení je
lež“ pořádané O.s. PANT v Ústí nad Labem
Dny židovské kultury - ve třech dnech se představila celá řada vystupujících, od
duchovního přes předsedkyni židovské obce v Ostravě až po hudebníky hrající
klezmer
v rámci partnerství s SU v Opavě vystoupila v dějepisném semináři doktorandka
Veronika Marková s prezentací "Sběratelství, emblémy a kulturní zkušenosti v raném
novověku"
přednáška Mgr. Jakuba Ráliše z Centra judaistických studií Kurta a Ursuly
Schubertových FF UP na téma státu Izrael, jednotlivých válečných konfliktů mezi
Izraelem a arabskými státy, vývoje palestinských politických i teroristických
organizací
ve čtvrtek 7. března 2013 zazpívali členové Pěveckého sboru GOH ve vestibulu školy
tři písně, které zpívalo před 69 lety 10 000 nevinných mužů, žen a dětí před popravou
v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau
10. března 2013 jsme si prostřednictvím mezinárodní kampaně “Vlajka pro Tibet”
připomněli 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu
učitel naší školy a zástupce PANTu se v Rize zúčastnil každoročního setkání
organizátorů Annual EUSTORY Network Meeting 2013
žákyně naší školy se úspěšně zúčastnila celostátní literární a historické soutěže Daniel,
pořádané Národním institutem dětí a mládeže, jež se zabývá holocaustem,
nesnášenlivostí a rasovou problematikou – s prací „Copak se nikdy nepoučí“ obdržela
krásné 3. místo
čtyřdenní dějepisná exkurze Po stopách minulosti Německem a Rakouskem do
Mnichova, Dachau, Salzburku a Melku
městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě (MěV ČSBS) pořádal
již 3. ročník studentské vědomostní soutěže ”Xenofobie, rasismus, neonacismus”, v ní
naši čtyři žáci obstáli výborně a všichni získali nejvyšší ocenění v první skupině i
věcné ceny - počítačové tablety
v rámci partnerství s SU v Opavě vystoupila v dějepisném semináři doktorandka Hana
Komárková s prezentací „Impérium vrací úder: Propaganda ve službách války o
kalich“
v rámci partnerství s SU v Opavě vystoupil v dějepisném semináři doktorand Martin
Sosna s prezentací "Proti sobě? Společně? Vedle sebe?"
žáci dějepisného semináře se zúčastnili unikátní akce v Archivu města Ostravy. Měli
možnost se seznámit s životem a dílem ostravského spisovatele, signatáře Charty 77 a
vězně svědomí Jaromíra Šavrdy netradiční formou - žáci si zblízka prohlédli motáky z
vězení, Šavrdou přepisované samizdaty i osobní dokumenty a i fotografie
organizace akcí, které mají Olgu Havlovou připomenout - esejistická soutěž pro žáky,
životopisná výstava, účast našeho studentského divadla na dni věnovaném Olze
Havlové na pražském hudebním festivalu United Islands a nadační Den Olgy Havlové
na půdě naší školy 3. října 2013
39
vernisáž a instalace výstavy „Olgy Havlová ve vzpomínkách a fotografiích“ a účast
studentského divadla GOH na dni věnovaném Olze Havlové na pražském hudebním
festivalu United Islands 21. června 2013
přednáška Ing. Jiřího Čaputy o historii povodní v Čechách, jejich příčinách a
způsobech minimalizování jejich děsivých následků
Den památky obětí komunismu – promítání a výstava ve škole, ve spolupráci
s Člověkem v tísni
GOH pilotní školou projektu Centra vzdělávání a dialogu
Naše gymnázium bylo pilotní školou projektu prevence rizikového chování v oblasti výchovy
proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, který realizovala Česká pobočka
Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) od srpna 2009 v partnerství s
Židovským muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou.
Tříletý projekt „Centra vzdělávání a dialogu“ (reg. číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0161) byl
podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím MŠMT v rámci operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem celého projektu bylo zvýšit u mladé
české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku.
Výchovné působení proti antisemitismu – této nejsetrvalejší zášti v dějinách lidstva – má
přímý dopad také na chápání ostatních neblahých projevů netolerance ve společnosti.
Naše gymnázium se zapojilo do oblasti vyučováním o holocaustu k prevenci rizikového
chování, v níž se žáci seznámili s projevy rasismu a intolerance v dějinách, což posílilo jejich
imunitu vůči projevům neonacismu a rasismu v dnešní společnost. Součástí projektu bylo
rovněž setkání s pamětníkem, které s využitím empatie vedlo k porozumění osudů rasově
pronásledovaných.
Gymnázium Olgy Havlové realizuje od roku 1997 vlastní program v rámci projektů ASP
UNESCO "Holocaust - selhání lidskosti" a během několika posledních let uskutečnilo
40
několik velmi inspirativních vlastních akcí a projektů na toto téma. O nich i o těch
realizovaných v rámci projektu „Centra vzdělávání a dialogu“ se zájemci mohou dočíst v
publikaci "Vyučováním o holocaustu k prevenci rizikového chování", která vyšla jak
závěrečná zpráva výše zmíněného projektu.
Učitelé pilotních škol se v ní podělili o "příklady dobré praxe" se svými kolegy.
GOH v knize prezentovalo tři typy aktivit:
1) seminář
diskuse o kořenech a projevech antisemitismu, výuková prezentace a práce s prameny
nacistická čítanka Der Giftpilz, práce s výukovým materiálem Osvětimské album, návštěva
pamětníka ve škole, diskuse a promítnutí dokumentárního / hraného filmu k tématu,
interpretace
2) dvoudenní exkurze do Osvětimi, Březinky a Krakova:
Schindlerova továrna, židovská čtvrť Kazimierz
3) dvoudenní studentská konference "Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé"
Spolupráce s vysokými školami a vědeckými institucemi
Spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci - projekt „Věda do škol“
Projekt přináší žákům školy možnost seznámit se s aktuálními tématy formou přednášek a
besed vysokoškolských učitelů z UP v Olomouci. V rámci tohoto projektu proběhly na naší
škole přednášky na témata: Krize v eurozóně, Česká republika v Evropské unii – Ekonomické
dopady členství ČR v EU, Kapitoly z vývojové psychologie. Besedy se setkaly ze strany žáků
s obrovským zájmem.
41
Spolupráce s Ostravskou univerzitou v Ostravě - projekt „Svět vědy – záhadný i zábavný“
Žáci naší školy se v letošním školním roce zapojili do popularizačního projektu „Svět vědy –
záhadný i zábavný“ organizovaným Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě.
Pro mladé zájemce o vědecko-výzkumnou práci z řad středoškolských studentů představuje
účast na projektu možnost prvního kontaktu s akademickým prostředím a dále jim poskytuje
příležitost naučit se zpracovávat konkrétní odborné téma z oblasti humanitních věd pod
vedením vysokoškolských pedagogů. Žáci naší školy absolvovali bezplatné vzdělávací
moduly zaměřené na rozvoj a aplikaci informací a poznatků nabytých v průběhu studia na
střední škole. Důraz je přitom kladen na popularizaci vědy prostřednictvím zajímavých témat,
především z oblasti českého jazyka, literatury a kulturní historie. Hlavními tematickými
okruhy jsou: Cestujeme staletími, Čteme staré texty, Literatura nejen na stříbrném plátně,
Podoby češtiny, O čem ten text vlastně je, Objevujeme kouzlo moderní architektury, Vlastní
jména okolo nás a V labyrintu české literatury.
Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě
Naše škola se zapojila jako partnerská do projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a
vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (OPVK
7.2.3). V rámci této spolupráce uspořádali pro naše studenty doktorandi Slezské univerzity
přednášky, na kterých prezentovali např. témata "Kulturní dění a životní styl 50. a 60. let v
ČSR" a "Sběratelství, emblémy a kulturní zkušenosti v raném novověku".
Spolupráce s Ostravskou univerzitou v Ostravě - švýcarští lektoři ve škole
V listopadu v rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou v Ostravě uvítali na dva týdny
v hodinách německého jazyka hosty ze Švýcarska, kteří v rámci mezinárodního programu
Erasmus studují na Ostravské univerzitě.
Spolupráce s Ústavem geoniky Akademie věd ČR - projekt Otevřená věda
Otevřená věda je projekt, který studentům středních a vysokých škol umožňuje zapojení do
výzkumu realizovaného na pracovištích Akademie věd České republiky a na univerzitách.
Naši žáci zahájili práci v projektu návštěvou „Informačního dne Otevřené vědy“ v budově
Akademie věd v Praze a své odborné práce realizují na Ústavu geoniky AV ČR v OstravěPorubě.
100 vědců do středních škol
Žáci a učitelé se ve dnech 18. - 20. října zúčastnili Filozofické fakultě Ostravské univerzity
přednášek a diskusí v rámci projektu 100 vědců do středních škol, jehož cílem je zapojit žáky
středních škol do badatelských aktivit a vysvětlit zásady vědecké práce.
2. Další významné akce
Oslava 40. výročí založení
V pátek 5. 10. 2012 vyvrcholily dlouho připravované oslavy – od 13 hodin až do pozdního
večera ožila škola hosty, bývalými zaměstnanci, absolventy i současnými žáky.
42
První části programu se zúčastnili vzácní hosté – ředitelky a ředitelé několika spřátelených
středních škol našeho kraje, zástupci České školní inspekce a spolupracujících institucí PANT
a Konfederace politických vězňů. Velmi rádi jsme uvítali náměstkyni hejtmana
Moravskoslezského kraje Věru Palkovou i její předchůdkyni, současnou poslankyni
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Jaroslavu Wenigerovou. Hosty zvlášť milými byly
bývalé ředitelky gymnázia, které zanechaly ve škole svou nesmazatelnou stopu.
Společně jsme si vyslechli krátké vystoupení pěveckého sboru, sfoukli symbolickou čtyřicítku
na narozeninovém dortu, pokřtili film o škole a zhlédli ho ve slavnostní premiéře, zasadili
symbolický strom 40. výročí a prohlédli si současnou podobu a vybavení školy.
Druhá část připraveného programu patřila bývalým zaměstnancům školy, kterých se k naší
radosti sešlo nebývalé množství. I někdejší kolegové a další zaměstnanci školy měli možnost
podívat se na náš nový film o škole, ale také prohlédnout si galerii fotografií i fotoprezentaci
mapující historii školy. Někteří bývalí kolegové využili nabídky projít si prostory školy,
zavzpomínat a porovnat, jak škola vypadala kdysi a dnes.
Bývalí a současní učitelé se pozvolna ve třetí části našeho programu prolínali s příchozími
absolventy školy a po chvíli již ani nebylo zřejmé, kdo je kdo – mnozí absolventi by mohli
být rodiči současných učitelů, takže nezainteresovaný pozorovatel by jen těžko odhadl, kdo s
kým vlastně hovoří. Absolventů jsme přivítali nečekaně mnoho, přišli nasát atmosféru školy,
kde prožili svá studentská léta, a setkat se se svými spolužáky i učiteli. Některým již od
absolvování uběhla hezká řádka let, jiní opustili školu teprve nedávno, někteří se do školy
vraceli s nostalgií, jiní se zvědavým očekáváním, všichni s sebou přinesli báječnou přátelskou
atmosféru, která prozářila celou budovu školy.
Ze školy jsme odcházeli pozdě večer spokojení nejen s tím, jak proběhl den oslav, ale i pyšní
na to, jak skvělé máme současné i bývalé žáky i učitele, a na to, že Gymnázium Olgy Havlové
má minulost, za kterou se nemusí stydět, a budoucnost, od které lze mnohé očekávat.
Další aktivity související s oslavami 40. výročí školy:
• natočení dokumentárního filmu o škole a slavnostní křest tohoto filmu,
• vystoupení pěveckého sboru,
• slavnostní vysazení stromu na školním pozemku,
• sportovní aktivita „40 beskydských kilometrů“,
• studentská soutěž „40 let GOH“ v kategorii film, animace a prezentace
a další.
43
Oslavy 40. výročí založení školy
Školní akademie ke 40. výroční Gymnázia Olgy Havlové
Počátkem října 2012 se v ostravském KD Poklad uskutečnila dvě představení originální
školní akademie ke 40. výročí založení našeho gymnázia. Celý „akademický“ tým se zapojil
do práce, jejímž výsledkem byla více než dvouapůlhodinová revue pro všechny naše žáky,
pedagogy, absolventy a přátele. Autorům se podařilo nabídnout čtvrtečnímu i pátečnímu
publiku program, za který se nikdo z účinkujících opravdu nemusí stydět. Hudba a tanec
všech možných žánrů, bojové umění, divadlo... to všechno představovalo více než dostatečně
pestré menu.
Školní akademie
44
Mezinárodní projekt Edison
Dne 26. 9. 2012 jsme přivítali skupinku cizinců, kteří na naši školu přijeli představit své
země. Jednalo se o Rusko, Turecko, Indii, Kolumbii, Brazílii, Rumunsko, Maďarsko a Egypt.
Naši žáci je ubytovali ve svých domovech a celý týden se jim věnovali. Každý den ráno
stážisti přicházeli do školy a ve dvouhodinových blocích seznamovali naše žáky se
zajímavostmi, fakty a zvláštnostmi svých domovin.
Páteční den završil celotýdenní rozruch na naší škole. Projekt Edison zajišťovaný
mezinárodní studentskou organizací AISEC vyvrcholil workshopem ve vestibulu – Global
Village – kde stážisti připravili ochutnávku jídel a prezentaci předmětů ze svých zemí.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, ochutnali plno dobrot a někteří z nás si i
zatancovali.
Projekt AIESEC - Edison
Naši žáci na táboře „Remember Europe“
Ve dnech 5.- 12. srpna 2012 se delegace devíti žáků z Gymnázia Olgy Havlové v OstravěPorubě a Gymnázia Pavla Tigrida zúčastnila mezinárodního setkání v rámci zemí
Visegrádské čtyřky. Dvoučlenný doprovod obstarali učitel GOH a člen O.s. PANT a
absolvent GOH a člen O.s. PANT. Jednalo se o první studentské setkání podobného druhu,
které bylo organizátory nazváno „Remember Europe – 2012 International Summer Youth
Camp“. Konalo se v Maďarsku, v Budapešti a lidové škole Lakitelek. Cílem letního tábora
bylo především umožnit mládeži ze střední a východní Evropy co nejlépe poznat nedávné
dějiny sousedních států v druhé polovině 20. století.
Žáci navštívili maďarský Parlament – mohli si ho prohlédnout, vyslechli výklad o historii této
instituce, jejím fungování a další zajímavá fakta. Po návštěvě Parlamentu se přesunuli do
Lakiteleku, kde se nachází areál lidové školy. Program týdenního setkání byl opravdu pestrý.
Jednotlivé delegace představily historii a kulturu svých zemí a škol, ze kterých byly vyslány.
45
V dalších dnech žáci navštívili Národní památník, termální lázně, věnovali se maďarskému
povstání v roce 1956 i vzpomínkám pamětníků. Navštívili rovněž festival v Bugáci, věnovaný
kočovným národům, okolí řeky Tizsy, jeden den sportovali.
Setkání bylo výbornou příležitostí pro vytvoření multikulturního prostředí, představení
historie jednotlivých zemí či konfrontaci různých perspektiv a názorů.
Mezinárodní projekt Comenius - výměnné pobyty v Litvě a na Kypru
Ve dnech 24. - 30. 9. 2012 byl realizován již třetí zahraniční výměnný pobyt žáků Gymnázia
Olgy Havlové v rámci mezinárodního projektu Comenius „Walk and Learn Local Paths“.
Po návštěvě Španělska ( duben 2012) a Turecka (červen 2012) žáci vycestovali do Litvy, kde
se zúčastnili bohatého programu ve městě Varena, Národním parku Dzukia a hlavním městě
Vilniusu.
Poslední mobilita projektu, tentokrát na Kypr, se uskutečnila v dubnu 2013.
Putování z Vídně přes Bukurešť do Limassolu a zpět proběhlo v týdnu od 15. do 22. dubna
2013.
Kvůli (nebo snad díky) zrušenému letu strávili žáci a učitelé dva dny v Bukurešti a poznali
tamější podmínky. Poté dorazili do přímořského městečka Limassol, které si je naprosto
získalo. Cíl cesty „walk and learn“ byl zcela splněn. Naše partnerská škola pro české hosty
nachystala perfektní program, díky kterému poznali nejen okolní památky, krajinu, faunu a
flóru, ale také pohostinnost kyperských obyvatel.
Projekt byl završen týdenním setkáním českých, španělských, tureckých, kyperských a
litevských žáků a učitelů v České republice a závěrečným ceremoniálem v Ostravě za účasti
všech 10 členských zemí v červnu 2013 (viz projekty str. 28).
Setkání našich a polských studentů tentokrát v Ostravě
Deset žáků dějepisných seminářů se zúčastnilo druhého podzimního setkání s polskými
vrstevníky, po tom varšavském tentokráte v Ostravě. Pod patronací Občanského sdružení
PANT a Vzdělávacího portálu pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny.cz se naši
seminaristé stali ve dnech 19. - 21. října 2012 průvodci pestrou historií Ostravy a okolí.
Společně s nimi se žákům dvou polských gymnázií věnovalo také deset žáků ze soukromého
gymnázia EDUCAnet v Ostravě. Setkání se konalo v rámci projektu Česko-polského fóra pod
záštitou českého velvyslance v Polsku Jana Sechtra.
Nejen dojemný až idylický závěr nás přesvědčil o smysluplnosti výměnného setkání. Máme
naše polské sousedy tak blízko za hranicí a často k nim máme tak daleko. A opačně to platí
také. Jakákoliv aktivita podobná této pomáhá nedorozumění, předsudky a odsudky
překonávat.
46
Osmý ročník Příběhů bezpráví na naší škole
Ve středu 21. listopadu se na našem gymnáziu uskutečnil již osmý ročník Příběhů bezpráví akce Člověka v tísni, v rámci které nabízí školám zdarma dokumentární film pojednávající o
moderních československých dějinách, letos konkrétně o období normalizace
v komunistickém Československu. Po projekci filmu následuje vždy debata s pamětníkem.
Letos jsme promítali film České děti (rež. Karel Strachota), který autoři zaměřili na jednu z
nejvýraznějších protikomunistických iniciativ pozdních 80. let - hnutí České děti. Svůj
manifest zveřejnilo v květnu 1988 a mezi signatáři byli převážně mladí lidé. Hnutí tak
projevilo nezávislé myšlení a zásadní měrou přispělo k demonstracím v letech 1988 a 1989,
zejména během tzv. Palachova týdne v lednu roku 1989. Autoři se v dokumentu České děti
zaměřili především na mladé publikum, jemuž chtějí připomenout, že potřeba postavit se proti
bezpráví není podmíněna věkem. Ve snímku se kombinují dobové záběry a materiály s
hranou rekonstrukcí tehdejších událostí. Vizuálně atraktivní pojetí podtrhoval dynamický střih
a originální hudba.
Po promítnutí snímku následovala beseda s Monikou Horsákovou, dramaturgyní České
televize a Českého rozhlasu Ostrava, která na sklonku 80. let studovala v Praze na Filosofické
fakultě, stýkala se s některými lidmi z prostředí undergroundu a nezávislých iniciativ.
Vyprávěla o pochmurné atmosféře normalizačního bezčasí, o významu samizdatu a nezávislé
hudby na rozvoj "normálního" mladého člověka v nenormální době, rekapitulovala pražské
demonstrace od 28. října 1988, přes Den lidských práv a Palachův týden až k listopadovým
dnům roku 1989. Jako účastnice demonstrací popsala žákům brutalitu policejních zásahů. V
závěru se rozvinula debata o životě studentů za stávky v roce 1989.
Dny židovské kultury - třídenní festival
Ve dnech 7 .- 9. ledna 2013 se na Gymnáziu Olgy Havlové konaly Dny židovské kultury. Ve
třech dnech se představila celá řada vystupujících. Od duchovního přes předsedkyni židovské
obce v Ostravě až po hudebníky hrající klezmer.
První den začal slavnostním zahájením, během kterého ředitelka gymnázia a organizátoři tuto
konferenci krátce představili. Vzápětí celý sál uchvátil kantor židovské obce v Ostravě svou
přednáškou Skryté světlo menory aneb proč Židé (ne)dodržují šábes všem přiblížil základní
zvyky a tradice judaismu. Vše doložil předměty typickými pro židovství a své neuvěřitelné
vystoupení zakončil tradičním modlitebním zpěvem. V tu chvíli už byl připraven
dokumentární film o táboře Auschwitz - Birkenau a holocaustu, u kterého nejednoho
hosta mrazilo v zádech. Pocity, které navodilo téma šoa, ještě prohloubil pamětník
Luděk Eliáš svým poutavým vyprávěním.
Druhý den byl program zaměřen především na židovskou Ostravu. Předsedkyně židovské
obce v Ostravě seznámila žáky s minulostí, současností i možnou budoucností místní
židovské obce. Následovala přednáška o židovských památkách Ostravy, o nichž mnozí
neměli ani tušení. Absolventka našeho gymnázia toto vystoupení doplnila ukázkou své série
fotografií a kreseb – rekonstrukcí ostravských synagog v dnešním městském prostoru,
47
poté následoval filmový dokument Transport do Neznáma. Tíživou atmosféru odlehčil
malý odpolední klezmer v podání absolventů a členů Bezejmenné literární skupiny.
Program tohoto dne zakončil Petr Aharon Tesař se svou pozoruhodnou přednáškou o
záchraně krnovské synagogy a o činnosti občanského sdružení Krnovská synagoga.
Poslední den nám přiblížil konflikt na Blízkém východě přednáškou s fotografiemi a
mapami pedagog naší školy. Po nahlédnutí do spletitých blízkovýchodních vztahů už nadešel
poslední bod programu, a to vystoupení známého hebraisty a sbormistra Tomáše Novotného s
vokálním souborem Noach.
Celá akce, v dějinách našeho gymnázia premiérová, měla nebývalý úspěch, přednášková
místnost se každý den zaplnila do posledního místa a po celé tři dny jsme mohli slyšet od
hostů, diváků i vystupujících jen samou chválu.
Dny židovské kultury
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Dne 10. března 2013 jsme si prostřednictvím mezinárodní kampaně “Vlajka pro Tibet”
připomněli 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní
Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika
se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996. Akci v České republice koordinuje
Občanské sdružení Lungta.
Naše škola se již několik let za sebou připojuje k akci “Vlajka pro Tibet”. Současně v Ostravě
od 1. – 28. 3. proběhly kulturní akce na podporu Tibetu.
Ekologická konference
V listopadu 2012 zorganizovali učitelé školy 3. ročník Ekologické konference, které se
zúčastnilo 30 soutěžících z našeho gymnázia a ostravských základních škol a jejímž tématem
bylo aktuální téma „Recykluji. Recykluješ? Recyklujeme!“
48
Atmosféra během konference byla sice soutěžní, ale přesto velmi příjemná, debatovalo se o
recyklování v našich domácnostech, o tom, jak recyklují lidé v ČR, jak se recykluje na světě a
také o tom, jaké by byly důsledky pro planetu bez recyklace. Prezentující žáci působili
sebejistě, dokázali odpovídat na dotazy a jejich práce byly na vysoké odborné úrovni.
Studentské prezidentské volby
Studentské volby jsou součástí dlouhodobého projektu Kdo jiný?, kterým se společnost
Člověk v tísni snaží zvýšit aktivní účast mladých lidí na občanské společnosti. Proto žáci
školy se souhlasem vedení rozhodli, že se naše škola k projektu připojí a naši žáci si budou
moci vyzkoušet volbu prezidenta republiky nanečisto.
V souvislosti s touto aktivitou neprobíhala ve škole žádná předvolební kampaň a jednoznačně
byl dodržen požadavek apolitičnosti školy. Cílem projektu bylo nabídnout žákům praktickou
možnost vyzkoušet si, jak volby ve skutečnosti probíhají. Z řad žáků byla vytvořena volební
komise, která měla za úkol připravit seznamy žáků starších 15 let, volební místnost, volební
urnu a podíleli se na sčítání hlasů voličů. Na závěr vyhlásila volební komise výsledky.
Náš učitel na setkání organizátorů EUSTORY v Rize
Občanské sdružení PANT se stalo v tomto roce organizátorem národního kola mezinárodní
studentské soutěže EUSTORY v České republice. Několik dní po vyhlášení tématu VII.
ročníku odcestoval učitel naší školy a zástupce PANTu do Rigy, kde se zúčastnil
každoročního setkání organizátorů Annual EUSTORY Network Meeting 2013.
Dne 20. – 23. března 2013 hostila v Rize Asociace učitelů dějepisu Lotyšska organizátory
národních kol historické soutěže EUSTORY. Každoročního setkání se zúčastnili zástupci 22
zemí, jejich prezentace byly zaměřeny na téma „Evropští sousedé v období války a míru“.
Diskutovalo se o válce a totalitarismu v různých podobách a také o tom, jak jsou připomínány
v různých koutech Evropy. Účastníci se účastnili recepce u lotyšského prezidenta Andrise
Bērziņše, který je patronem lotyšské soutěže.
Dvojí křest básnické knihy Lukáše Bárty Potichu odstřelované pilíře
V listopadu 2012 vyšla v opavském nakladatelství Perplex čtvrtá básnická kniha ostravského
spisovatele, básníka a učitele českého jazyka na našem gymnáziu Lukáše Bárty s názvem
Potichu odstřelované pilíře. Sbírka byla mezi čtenáře oficiálně vyprovázena hned na dvou
autorských večerech. První z nich se uskutečnil v pátek 9. listopadu v klubu Art při Obecním
domě v Opavě, sbírku zde oficiálně křtil pražský básník, hudebník a fotograf Igor Malijevský,
druhá akce proběhla v sobotu 24. listopadu v prostorách ostravské Staré Arény. Ostravským
kmotrem Pilířů se stal Michal Čapka, herec Komorní scény Aréna.
49
Naše gymnázium oslaví 80. výročí narození Olgy Havlové
Gymnázium Olgy Havlové se svými aktivitami na poli popularizace moderních dějin a
tematiky lidských práv snaží důstojně rozvíjet odkaz Olgy Havlové jako výjimečné osobnosti
naší moderní historie. U příležitosti 80. výročí jejího narození jsme proto zorganizovali
několik akcí, které mají Olgu Havlovou připomenout mladým lidem i široké veřejnosti.
Součástí oslav bude esejistická soutěž pro žáky, životopisná výstava, účast našeho
studentského divadla na dni věnovaném Olze Havlové na pražském hudebním festivalu
United Islands 21. června 2013 a nadační Den Olgy Havlové na půdě naší školy 3. října 2013.
3. Organizace soutěží pro žáky
Matematika
Naše gymnázium se jako každý rok úspěšně zhostilo organizace série matematických soutěží
a olympiád pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Ostravy.
Úspěch v okresním kole Matematické olympiády - kategorie Z9
„Vědomosti může získat každý, ale umět rozmýšlet je nejvzácnějším darem přírody“
Fridrich Veliký
Ve středu 23. ledna 2013 přijelo na gymnázium „rozmýšlet“ nad zajímavými matematickými
úlohami 84 žáků 5. a 9. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Pořádali jsme totiž okresní kolo 62. ročníku Matematické olympiády.
Žáci pozvaní do okresního kola kategorie Z9 řešili samostatně v průběhu 4 hodin 4 soutěžní
úlohy.
Pozvaní žáci kategorie Z5 se „trápili“ se třemi příklady 90 minut. Úkolem bylo úlohy nejen
vyřešit, ale také řešení zapsat tak, aby bylo možno sledovat myšlenkový postup. Soutěžící
museli podrobně vysvětit, jak uvažovali.
Naši školu v kategorii Z9 reprezentovali dva studenti (žákyně kvarty A a žák tercie B). Žák
tercie B chtěl porovnat své matematické znalosti s o rok staršími žáky. V tomto klání se mu
velmi dařilo. Umístil se na druhém místě a postoupil do krajského kola.
Krajské kolo matematické olympiády
Ve čtvrtek 21. 3. 2013 se na naší škole sešlo dvacet úspěšných řešitelů okresního kola
matematické olympiády kategorie Z9. Během čtyř hodin žáci řešili 4 obtížné úlohy krajského
kola. Mezi účastníky byl i náš žák z tercie B.
Při slavnostním ukončení soutěže byly studentům rozdány účastnické listy a na závěr se
soutěžící dozvěděli autorská řešení úloh. Oprava soutěžních prací proběhla na Ostravské
univerzitě. Žák naší školy se umístil na 1.-2. místě.
Další úspěch v matematické olympiádě
Ve středu 17. 4. 2013 reprezentovalo naši školu v okresním kole matematické olympiády
kategorií Z6 – Z8 celkem 7 žáků. Mezi úspěšné řešitele se zařadili čtyři z nich:
v kategorii Z6 (prima) se na 10. místě umístila žákyně z primy B.
v kategorii Z7 (sekunda) se na pěkném 4. místě umístila žákyně ze sekundy A.
v kategorii Z8 (tercie) se na 11. místě se ztrátou 2 bodů na vítěze umístil žák tercie B a na 19.
místě se ztrátou 5 bodů další žák z tercie B.
50
Okresní kolo 36. ročníku soutěže PYTHAGORIÁDA
Ve čtvrtek 2. 5. 2013 se na naší škole sešlo 184 žáků 5. tříd z celé Ostravy. Během hodiny
řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali všichni ti, kteří správně vyřešili alespoň
9 úloh. Toto se podařilo 122 z nich.
Okresní kolo 36. ročníku soutěže PYTHAGORIÁDA
V úterý 7. 5. 2013 se na naší škole sešli nejlepší řešitelé školních kol Pythagoriády z celé
Ostravy. Během hodiny řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali všichni ti, kteří
správně vyřešili alespoň 9 úloh.
V kategorii 6. třída z celkového počtu 177 žáků uspělo 89. Účastníci z naší školy byli velice
úspěšní. Na prvním místě se umístil žák naší školy z primy A a na třetím místě žákyně z
primy A.
V kategorii 7. třída bylo pouze 9 úspěšných řešitelů z celkového počtu 63. Z našich žáků byla
úspěšná pouze žákyně z sekundy A.
V kategorii 8. třída bylo z 64 účastníků 17 úspěšných. Zde je úspěšným řešitelem pouze žák
tercie B, který obsadil 2. místo.
Ostatní matematické soutěže
Matematická soutěž MathRace
MathRace je matematická soutěž organizovaná Ústavem matematiky a statistiky pro žáky
středních škol.
Čtvrtý ročník MathRace se konal ve středu 31. října 2012. Soutěž probíhala prostřednictvím
internetových stránek, na kterých se v 16.00 objevilo zadání 45 příkladů rozdělených do tří
sad po 15 příkladech. Odevzdávání 1. sady bylo ukončeno v 17.00, 2. sady v 18.00 a 3. sady v
19.00 hodin. V 19.00 hod bylo zveřejněno řešení všech úloh, takže jsme ihned věděli, jak
jsme uspěli. O pořadí týmů rozhodoval primárně počet vyřešených úloh, sekundárně celkový
čas strávený jejich řešením. K tomuto času se připočítalo 20 minut za každou chybnou
odpověď.
Do soutěže bylo přihlášeno 99 týmů. Na 71. místě se umístil tým septimy A a 78. místo náleží
týmu ze septimy B.
Internetová matematická olympiáda
Pátého ročníku soutěže ve znalostech středoškolské matematiky nazvané Internetová
matematická olympiáda, kterou organizuje Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství
Vysokého učení technického v Brně, jsme se zúčastnili v úterý 27. listopadu 2012. Pět
sedmičlenných týmů řešilo 10 zadaných matematických problémů. Veškerá komunikace s
organizátory od registrace týmu počínaje, přes zveřejnění úkolu, odeslání řešení až po
vyhodnocení, proběhla prostřednictvím webových stránek. Po 120 minutách s matematikou
všech 35 žáků netrpělivě čekalo na zveřejnění výsledků. Hodnoceno bylo 194 týmů. Nejlépe
se umístil tým žáků maturitních ročníků (64. místo). Mile překvapili žáci septimy B, kteří
obsadili 83. místo.
Matematická soutěž "Náboj"
Dne 12. 4. 2013 proběhla mezinárodní matematická soutěž Náboj. Naši školu reprezentovaly
dva pětičlenné týmy ve dvou kategoriích: junioři a senioři.
51
V rámci České republiky se umístili v kategorii junioři na 34. místě ze 74 týmů a v kategorii
senioři na 35. místě z 81 týmů.
Fyzika
Fyzikální olympiáda
Ve fyzikální olympiádě postoupili do krajského kola a stali se úspěšnými řešiteli:
v kategorii E (9. třída) žák IIIB - umístil se na 3.-4. místě
v kategorii D (1. ročník SŠ) žák IIIB - umístil se na 6. místě
v kategorii B (3. ročník SŠ) žákyně VIIA - umístila se na 4. místě
Astronomická olympiáda
V kategorii G-H (prima a sekunda) bylo 19 úspěšných řešitelů školního kola.
V kategorii E-F (tercie a kvarta) bylo 18 úspěšných řešitelů školního kola.
V kategorii C-D (1. a 2. ročník) bylo ve školním kole úspěšných 27 soutěžících.
V kategorii A-B (3. a 4. ročník) bylo ve školním kole úspěšných 13 soutěžících.
V korespondenčním (krajském) kole zabojovali pouze 4 žáci. Nejlépe se umístili na krajské
úrovni dva žáci z primy A (30. a 31. místo).
Fyzikální online
Do této mezinárodní soutěže se zapojili 4 žáci septimy B.
Aplikovaný fyzik
Soutěž organizovaná VŠB měla dvě kola - domácí a finálové na VŠB. Druhé místo obsadil
žák z sexty A.
Napájení Sluncem
Tradičně se této soutěže účastnily týmy, pro něž se podařilo získat z VŠB zdarma stavebnici.
V posledních letech jsou stavebnice za poplatek a účastníky nemáme. O to větší pochvalu
zaslouží žáci septimy A, kteří si sehnali součástky vlastními silami a postavili funkčního
robota.
Fykos
Této průběžné fyzikální korespondenční soutěže pořádané studenty MFF UK se pravidelně
účastní žákyně ze septimy A. Nově se stala členkou týmu, který vytváří úlohy pro mladší
spolužáky - soutěže Výfuk.
Výfuk
Této průběžné fyzikální korespondenční soutěže pro základní školy pořádané MFF UK se
zúčastnila žákyně kvarty B.
Elektrotechnická olympiáda
V této korespondenční soutěži reprezentoval naši školu žák z kvarty B.
SOČ
Pro příští školní rok zpracovávají svou práci na Ústavu geoniky dvě žákyně z 1.A
52
Zeměpis
Dva žáci naší školy se zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády a oba se umístili na 1.
místě. V krajském kole zeměpisné olympiády, skončil náš žák na pěkném 4. místě.
Biologie
V listopadu 2012 proběhl 3. ročník Ekologické konference, které se zúčastnilo 30 soutěžících
z našeho gymnázia a ostravských základních škol.
Ve školním roce 2012 – 2013 jsme uspořádali školní kolo biologické olympiády ve všech
kategoriích A,B,CD. Celkový počet zúčastněných žáků byl 72 a celkem 12 postoupilo do
okresních a krajských kol, z nichž 3 byli úspěšní řešitelé.
V rámci spolupráce s VŠB proběhl seminář pro studenty univerzity 3. věku.
Chemie
Chemická olympiáda
V tomto školním roce žáci řešili chemickou olympiádu, která byla jako každý rok velmi
náročná. Nejúspěšnějšími byli žák VIB, který zpracovával kategorii B a v krajském kole
skončil jako „úspěšný řešitel“ a další žák VIB – zpracovával kategorii C a zúčastnil se
krajského kola.
Soutěže IKT
Bobřík informatiky
Ve dnech 12. – 16. listopadu 2012 se žáci naší školy zúčastnili již 5. ročníku národní
informatické soutěže pro žáky základních a středních škol Bobřík informatiky.
Naši žáci se zúčastnili kategorie Benjamin (primy, sekundy), Kadet (tercie, kvarty) a Junior
(1. ročník, 2. ročník, kvinty, sexty). Soutěže se v letošním ročníku zúčastnilo 27 550 žáků. V
kategorii Benjamin se nejlépe umístil žák z primy B se ziskem 208 z 240 bodů (celkově 279.
místo), v kategorii Kadet se nejlépe žákyně z tercie B se ziskem 186 z 240 bodů (celkové
umístění 776. místo) a kategorii Junior nejlépe reprezentoval žák z kvinty A se ziskem 204 z
240 bodů (celkové umístění 94. místo).
Nebojte se Office 2010
Na konci listopadu proběhlo školní kolo soutěže v informatice Nebojte se Office 2010.
Tři nejlepší žáci školního kola se 6. prosince 2012 zúčastnili regionálního kola na Obchodní
akademii v Šenově u Nového Jičína. Přestože se ani jednomu zástupci nepovedlo probojovat
do národního kola, žáku sexty A se podařilo umístit na velmi slušném 4. místě.
Office Arena 2013
V lednu 2013 se jedna žákyně a tři žáci naší školy zaregistrovali do soutěže „Office Arena
2013“, organizované firmou Microsoft Česká republika.
V následujících týdnech žáci pracovali na projektu školního kola soutěže, který počátkem
března obhajovali před školní komisí. Komise po obhajobách nominovala do regionálního
kola soutěže ve vyšší kategorii žákyni a žáka ze sexty A a v nižší kategorii žáka z tercie B.
Odborná porota, která zastupovala organizátora soutěže v regionálním kole, posoudila
odevzdané projekty a rozhodla, že do krajského kola postupují všichni námi nominovaní žáci.
53
Dne 24. dubna 2013 se v Přerově konalo krajské kolo soutěže. V tomto kole měli žáci v
daném časovém limitu zpracovat soubory v programech kancelářského balíku Microsoft
Office, přesněji ve Wordu, Excelu, PowerPointu a Accessu. Naše žákyně opět svým
excelentním výkonem porotu oslovila natolik, že postupila do celostátního kola soutěže.
Dne 26. dubna 2013 se vydal na krajské kolo soutěže také náš žák, který měl podle zadání v
daném časovém limitu zpracovat soubory ve Wordu, Excelu a PowerPointu. Jeho účast v
krajském kole byl úspěch, přestože se mu nepodařilo probojovat do celostátního kola.
Dne 9. května 2013 se naše žákyně vydala na svou poslední cestu soutěží, a to přímo do sídla
společnosti Microsoft Česká republika. Po jistě náročném dni odjížděla v odpoledních
hodinách z Prahy s hřejivým pocitem z dobře odvedené práce, která jí zajistila konečné 3.
místo.
Regionální talentová soutěž žáků základních škol v psaní na klávesnici PC
Také v letošním roce byli žáci, kteří navštěvují kroužek Psaní na klávesnici všemi deseti,
pozváni do Karviné na talentovou soutěž v psaní na klávesnici PC.
Dne 29. dubna 2013 se na „talentovku“ vydala čtveřice s nejrychlejšími prsty, žačky sekundy
A. Měly možnost změřit své schopnosti s dětmi z jiných ZŠ našeho regionu, ale i s mistry
České republiky. Při samotné půlhodinové soutěži se však nenechala vyvést z míry. V silné
konkurenci se naše žákyně umístila na 19. místě.
Historické soutěže
Pátý ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava
Závěrečného finále soutěže se 18. října zúčastnilo 33 nejlepších řešitelů korespondenčního
kola. Tématu letošního 5. ročníku Ostrava židovská se týkaly i otázky letošního finálového
kola. Řešitelé museli zvládnout znalost reálií z dějin národa, který musel projít obdobím
perzekucí a útlaku, stejně jako povědomí o slavných Židech zapsaných do naší kultury a
historie. Do finále postoupili v I. kategorii dva a ve II. kategorii šest našich žáků. Ve finále
pak zástupci naší školy vybojovali jedno první a dvě třetí místa.
Dějepisná olympiáda
V listopadu 2012 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Téma znělo:„Od
pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“ a rozhodně se netýkalo pouze znalostí
historických, ale také znalostí z českého jazyka a literatury a výchovy k občanství.
Okresní kolo se konalo v lednu za účasti 30 soutěžících z ostravských základních škol a
víceletých gymnázií. Náš žák z tercie B byl úspěšným řešitelem okresního kola a skončil na
velice pěkném 5. místě, navíc jeho bodový zisk stačil i na postup do krajského kola.
V krajském kole se v konkurenci více než 30 soutěžících ze všech okresů Moravskoslezského
kraje skvěle umístil náš žák na 7. místě.
Studentské vědomostní soutěže ”Xenofobie, rasismus, neonacismus”.
Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě (MěV ČSBS) pořádal již 3.
ročník studentské vědomostní soutěže ”Xenofobie, rasismus, neonacismus”.
Letošní soutěžní téma bylo nejen historické, ale vysoce aktuální - ”Xenofobie, rasismus,
neonacismus”. Školní kolo proběhlo na našem gymnáziu v únoru, účastnilo se jej formou
54
historického znalostního testu téměř čtyřicet žáků. Do druhého kola soutěže byli vysláni
nejlepší čtyři řešitelé, kteří obeslali porotu svými eseji na výše uvedené téma. Žáci museli
tedy vyjádřit své myšlenky a postřehy na základě studia literární formou.
Vyhodnocení letošního ročníku soutěže se uskutečnilo 11. dubna 2013 v budově Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.Vyvrcholením akce bylo předávání cen vítězům. Této soutěže
se rovněž zúčastnili i naši čtyři žáci ze septimy B. Všichni čtyři v soutěži nanejvýš uspěli a za
své zdařilé esejistické práce obdrželi tablety.
Literární a jazykové soutěže
Celostátní literární a historická soutěž Daniel
Žákyně sexty B se úspěšně zúčastnila této soutěže, pořádané Národním institutem dětí a
mládeže, jež se zabývá holocaustem, nesnášenlivostí a rasovou problematikou - s prací
„Copak se nikdy nepoučí“ a získala krásné 3. místo.
Aréna plná krásných slov – recitační soutěž ostravských gymnázií
Příznivci krásného mluveného slova se ve čtvrtek 13. prosince 2012 sešli na již XIX. ročníku
naší tradiční recitační soutěže, kterou Gymnázium Olgy Havlové pořádá ve spolupráci s
Komorní scénou Aréna v Ostravě. Opět se ukázalo, že všem přítomným nejde ani tak o
vzájemné poměřování sil a soutěžní zápolení, jako spíše o vzájemné inspirativní setkání a
příjemně strávené zimní dopoledne. Úroveň soutěžících se rok od roku zvyšuje, jak potvrdil i
čestný předseda soutěžní poroty, herec a bývalý žák našeho gymnázia Michal Čapka. Těšíme
se opět po roce na přátelské, tvůrčí setkání s prózou, poezií a všemi milovníky krásného
mluveného slova.
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Dne 12. února 2013 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Ve II. soutěžní kategorii, která se otevírá pro žáky 1 - 4. ročníků středních škol, 5. - 8. ročníků
osmiletých gymnázií a 3. - 6. ročníků gymnázií šestiletých, naši školu reprezentoval žák
septimy A. Zdařile se vyrovnal s jazykovou i slohovou částí soutěže a umístil se na skvělém
2. místě. Výsledek mu zajistil postup do krajského kola olympiády.
15. ročník Dětské novinářské ceny
Dům dětí a mládeže Vratimov ve spolupráci s Dětskou tiskovou agenturou letos vyhlásil
jubilejní 15. ročník Dětské novinářské ceny, tentokrát s názvem Kočky a koťata.
Děti se soutěže mohly zúčastnit se svými příspěvky v kategoriích Video, Audio, Fotografie a
Písemná forma.
Naše žákyně ze třídy sekundy B se do soutěže přihlásila se svou knížečkou Naše kočky,
kterou si také sama ilustrovala a doprovodila ji vlastními fotografiemi. Za tuto práci byla dne
29. 5. 2013 oceněna v kategorii Písemná forma cenou Novinářský špaček.
Cizojazyčné soutěže
Německý jazyk
Konverzační soutěž v německém jazyce
Ze školního kola, o které projevili zájem zejména žáci nižšího gymnázia, postoupili do
dalšího kola dva žáci – do okresního kola žákyně z 2. A, jež obsadila 4. místo a do krajského
kola žák z kvaty B, který se umístil na 2. místě.
55
Soutěž v recitaci německé poezie
Ze školního kola soutěže postoupili do vyššího kola vyzývací soutěže v německé recitaci 4
žáci a obsadili tam přední místa. V nižší kategorii 1. místo žákyně z kvarty B, 2. místo
žákyně primy A a ve vyšší kategorii 1. místo žák ze septimy A.
Soutěž Guten Appetit!
Již tradiční soutěž v přípravě německých kulinářských specialit se uskutečnila za účasti
mladších i starších žáků a setkala se jako každoročně s pozitivním ohlasem.
Spolupráce s domem Evropy v Praze
V letošním školním roce nám byla nabídnuta účast pouze na jednom semináři. Ten se
uskutečnil v květnu a zúčastnili se ho 2 žáci ze septimy A. Přijeli nadšeni a plni zajímavých
dojmů a postřehů. Hodnotili zejména, jak si procvičili oba cizí jazyky, poněvadž seminář byl
veden německo-anglicky.
Projekt Kennt ihr Österreich?
V září jsme projekt loňského školního roku uzavřeli opět kvízem, kterého se zúčastnily
všechny německé skupiny. Výherci byli odměněni drobnými cenami.
Projekt Was weißt du von der Schweiz? – spolupráce s Ostravskou univerzitou
Projekt probíhal v průběhu celého roku ve všech německých skupinách. Žáci si opět tvořili
prezentace k další německy mluvící zemi. V rámci tohoto projektu se na škole uskutečnily i
hodiny s rodilými mluvčími ze Švýcarska, které jsme zorganizovali ve spolupráci s
Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Mladí budoucí švýcarští učitelé představili
žákům svou zemi z různých pohledů a připravili si pro ně i zajímavé aktivity.
Spolupráce s jazykovou školou Hello
V rámci této spolupráce se uskutečnily certifikátní zkoušky nanečisto i naostro a také jsme se
zúčastnily školení, které tato škola pořádala.
Anglický jazyk
Překladatelská soutěž „Juvenes Translatores“
„Překlad je jazykem Evropy,“ řekl Umberto Eco. Tento citát je také mottem překladatelské
soutěže „Juvenes Translatores“, která se konala na naší škole dne 27. 11. 2012. Z celé České
republiky bylo vybráno losem 22 škol, které se této soutěže pořádané Generálním
ředitelstvím pro překlady Evropské komise účastní. Nejlepší čtyři žákyně a jeden žák byli
vybráni z 22 žáků ve školním kole, aby reprezentovali naši školu v kole mezinárodním. Žáci
se museli vžít do role profesionálních překladatelů a co nejlépe převést sdělení originálu do
cílového jazyka. V případě našich žáků se jednalo o překlad z němčiny a angličtiny do
češtiny. V této soutěži se hodnotí přesnost překladu, nápaditost, schopnost používat správně
slovní zásobu a schopnost plynulého písemného projevu. A to není mnohdy jednoduché.
56
Okresní kole konverzační soutěže v AJ
Dva žáci našeho gymnázia zaznamenali v pondělí 18. 2. 2013 úspěch v okresním kole
konverzační soutěže v anglickém jazyce. Klání se skládalo z několika částí – žáci museli
prokázat jak schopnost porozumět nahrávce, tak i umění konverzace na zadané téma a
interakce s jiným žákem. Náš žák z tercie A se v kategorii určené gymnazistům tercií a kvart
umístil na 1. místě. Žákyně ze sexty B v konkurenci všech ostravských středoškoláků zase
obsadila krásné 3. místo.
Trojnásobný úspěch v krajském kole anglické konverzační soutěže
Naši žáci zaznamenali dne 18. 3. 2013 obrovský úspěch v krajském kole konverzační soutěže
v anglickém jazyce.
Všichni tři nominovaní účastníci totiž stanuli na stupních vítězů a dva z nich získali dokonce
ve svých kategoriích ocenění nejvyšší a reprezentovali naše gymnázium v ústředním,
celostátním kole. Třetí soutěžící uniklo vítězství jen o vlásek, neboť obsadila druhé místo.
Druhý v republice v anglické konverzaci
Žák našeho gymnázia sklidil obrovský úspěch v celostátním kole konverzační soutěže v
anglickém jazyce, když v konkurenci reprezentantů všech ostatních krajů České republiky
vyhrál krásné druhé místo.
Soutěž i v celorepublikovém kole zahrnovala náročný poslech a konverzaci na zadané téma.
1. místo v soutěži Aleš Hrdlička Challenge!
Tým žáků našeho gymnázia se i letos zúčastnil soutěže v anglickém jazyce Aleš Hrdlička
Challenge.
Podařilo se nám zopakovat úspěch z předcházejícího ročníku a naše družstvo opět získalo 1.
místo. Soutěžící museli prokázat jak jazykové dovednosti, tak i znalosti hudební, neboť
tématem letošního klání byla právě hudba. Vítězové se těšili nejen ze svého úspěchu, ale
obdrželi i hodnotné ceny.
Krajské kolo anglické literární soutěže GATE
Dvě žákyně septimy A dne 27. 5. 2013 velmi úspěšně reprezentovaly naši školu v městském
kole anglické literární soutěže GATE pořádané jazykovou školou Pygmalion.
Jedna žákyně získala druhé místo a druhá se umístila na místě třetím. Obě postoupily do
krajského kola. V krajském kole se umístila na krásném třetím místě.
Mezinárodní testy FCE
Velký zájem projevili žáci školy o mezinárodní certifikační testy z angličtiny. Nejprve si
mohli vyzkoušet pretesty FCE – této možnosti využilo 60 žáků.
Ostré testy FCE se konaly ve dnech 10. - 11. 6. 2013 přímo v prostorách naší školy. 15 žáků
je úspěšně složilo a získalo tak cenný mezinárodní certifikát.
Pohlednice pro Evropu
V prosinci 2012 se čtyři skupiny žáků našeho gymnázia zapojily do akce „Pohlednice pro
Evropu“. Pohlednice skupiny kvarty B, která vznikla v hodině anglického jazyka a výtvarné
výchovy, byla vybrána jako jedna z nejlepších.
57
Svátek svatého Patrika aneb škola v zeleném.
Dva dny před skutečným svátkem patrona Irska, svatého Patrika, se i naše škola zapojila do
oslav. Žáci i učitelé spolu s dalšími zaměstnanci školy se oblékli do zeleného, hala byla
vyzdobena symbolickými trojlístky s básničkami, žáci přinesli „zelené pochoutky“, zpívaly se
irské písně, viděli jsme ukázku irských tanců. Prostřednictvím školního rozhlasu se všichni
žáci dozvěděli základní informace o svatém Patrikovi a oslavách tohoto svátku. A aby té
zelené barvy nebylo málo, tak nám paní kuchařky připravily zelené menu! V některých
hodinách anglického jazyka se četly či poslouchaly pohádky O. Wilda.
Svátek svatého Patrika
Francouzský jazyk
Olympiáda ve francouzštině
Dne 21. března 2013 proběhlo krajské kolo Olympiády v jazyce francouzském. Naše škola
měla dvě zástupkyně, které byly nejmladší ve svých kategoriích, a tudíž měly za sebou
nejméně let výuky francouzštiny. Přesto nezklamaly a školu skvěle reprezentovaly. Žákyně
ze sekundy B získala krásné 6. místo v kategorii A1.V nejtěžší kategorii B2 pak vybojovala
skvělé 10. místo žákyně z kvinty B.
Soutěž ve francouzském překladu
V průběhu měsíce května proběhl na naší škole první ročník překladatelské soutěže ve
francouzštině pro vyšší gymnázium. Žáci dostali příležitost si vyzkoušet, jaké to je být
profesionálním překladatelem. Překládalo se z francouzštiny do češtiny a posuzovala se
přesnost překladu, schopnost používat správně slovní zásobu, schopnost plynulého
písemného projevu v jazyce a nápaditost překladatelských řešení. O vítězi rozhodovala
odborná porota.
Klub francouzského filmu
V průběhu školního roku proběhlo pět setkání milovníků francouzského filmu vždy
v podvečerních hodinách. Naši studenti i jejich přátelé a známí zhlédli následující snímky:
58
„Bienvenue chez les Ch'tis“, „La Chèvre“, „Comme un chef“, „Astérix et Obélix: Mission
Cléopât“ , „Entouchables“.
Belgické Vánoce
Návštěva belgické kavárny, konverzace s rodilým mluvčím na téma Vánoce v Belgii.
LAPECO
Konverzační hodina v belgické restauraci. Studenti oktávy B si dokázali, že se ve světě
neztratí a v klidu mohou odjet např. do Belgie, kde si v kavárně jistě poradí, stejně jako tomu
bylo v „La petite conversation“ v centru Ostravy.
Soutěž ve francouzské kuchyni
Jeden z posledních školních dnů se studenti francouzského jazyka pustili do již tradičního
kulinářského klání, tentokrát na téma „Douce France“ = „Sladká Francie“ a opět nám
dokázali, že jsou nejen dobrými studenty, ale také dobrými kuchaři.
Naše žákyně přijaty ke studiu na středních školách ve Francii
Žákyně kvinty úspěšně zvládla výběrového řízení na studium na francouzské lyceum
v Nîmes. Ke studiu na toto prestižní lyceum bylo přijato pouhých 8 studentů z celé naší
republiky. Studijní pobyt bude trvat tři roky a bude zakončen obdobou maturitní zkoušky.
V rámci projektu Rok v Lotrinsku pořádaného Moravskoslezským krajem uspěla
v konkurenci žákyně kvinty a školní rok 2013/14 prožije na studijním pobytu na Lyceu Félixe
Mayera v Creutzwaldu, městečku ležícím skoro na německých hranicích.
Španělský jazyk
Konverzační soutěž ve španělském jazyce
Letošní školní kolo bylo bohatší o dalšího člena poroty, o našeho španělského asistenta
Miquela. Jako každý rok jsme soutěž rozdělili do dvou kategorií. Začali jsme poslechem a
pokračovali ústním projevem. Ten byl v obou kategoriích velice vyrovnaný. Všichni žáci se
výborně připravili a předvedli skvělé výkony.
Krajské kolo soutěže ve španělském jazyce
V krajském kole soutěže, které se konalo 19. 3. 2013 na Gymnáziu Hladnov naši školu
reprezentoval žák ze sexty A. Krajské kolo se skládá ze tří částí a také je rozděleno do dvou
kategorií. žáci začínají písemnou částí, pokračují poslechem a na závěr probíhá část ústní. Ta
bývá doplněna popisem a porovnáváním fotografií. Náš žák se této soutěže zúčastnil poprvé a
ve velice silné konkurenci se umístil na krásném šestém místě.
Ekonomické soutěže
Soutěž "Nejlepší JA TITAN tým 2012/2013"
Naši žáci se dne 16. května 2013 zúčastnili celostátního finále v ekonomické simulaci Titan,
pořádaného nadací Junior Achievement v sídle Hewlett Packard v Praze.
Z osmi finálových týmů získali naši žáci 1., 2., 3. a 5. místo.
59
Úspěšné tažení soutěží „Finanční gramotnost“
Žáci našeho gymnázia se i letos zúčastnili soutěže „Finanční gramotnost“. Ze školního kola
vzešel tří členný nadějný tým.
V dalších kolech soutěže na ně čekalo vždy 20 otázek z oblasti ekonomie, které museli v co
nejkratším čase zodpovědět. S plným počtem bodů postupně zvítězili v okresním i krajském
kole tohoto klání a postoupili tak do celostátního kola, které se konalo 24. 4. 2013 v budově
ČNB v Praze.
Sportovní soutěže
Plesenská dvacítka
Dne 27. 9. 2012 se žáci naší školy zúčastnili cyklistického závodu Plevenská dvacítka.
Dosáhli velmi dobrých výsledků, vyhráli skoro všechny kategorie - 1. místo v družstvech, 1. a
2. místo v jednotlivcích - dorostenci a 2. a3. místo obsadila naše děvčata - dorostenky.
Beskydská 40
V rámci oslav 40. výročí školy jsme uspořádali tematický výlet Beskydská 40. Cílem bylo
našlapat po Beskydech 40km a donést zprávu o tomto výročí na jejich vrcholy. První etapa se
konala 25. října a vedla na vrchol Lysé hory. V druhé etapě, která proběhla 8. května, žáci
pokořili vrcholy Smrk, Čertův mlýn a Radhošť. Celkově se této akce účastnilo 25 žáků, kteří
důstojně oslavili výročí školy i mimo její areál.
Mezigymnaziální turnaj v kopané
Začátkem října patřilo úterní dopoledne, jako již tradičně několik let, fotbalovým nadšencům
z ostatních ostravských gymnázií.
Na našem školním hřišti se konal turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo celkem 7 celků,
včetně borců z našich řad. Naši hoši bohužel nevstoupili do turnaje šťastně a po vybojované
remíze 2:2 s prvním soupeřem podlehli pozdějšímu vítězi celého turnaje.
Středoškolský atletický pohár CORNY
V září se naše škola zúčastnila již tradičního Středoškolského atletického poháru CORNY.
Ostravské okresní kolo proběhlo na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, kam jsme
vyslali jak chlapecké, tak dívčí družstvo.Naši chlapci podali srdnatý výkon a odměnou jim za
to byl postup do krajského finále.
Dívčí družstvo si v konkurenci dalších 12 škol vedlo také velice dobře a dokázalo vybojovat
krásné 3. místo. K postupu to sice nestačilo, ale výsledek si vzhledem k těžkým podmínkám,
které panovaly, zaslouží obdiv.
O týden později se tedy naši chlapci zúčastnili krajského finále na Tyršově stadionu v Opavě.
Po bojovném výkonu se nám podařilo překonat vlastní dosavadní bodové maximum o více
než 2000 bodů! S konečným součtem 7638 bodů jsme nakonec obsadili výborné 6. místo.
Závody v boulderingu
Dne 14. 11. 2012 se ve vítkovickém lezeckém centru Tendon Blok konaly školní závody v
boulderingu. Naše gymnázium reprezentovali 4 žáci a 4 žákyně. Ve velké konkurenci 32 žáků
se náš žák septimy B umístil na skvělém 3. místě. Dívčí kategorie sice nebyla tak hojně
obsazená, ale úroveň byla rovněž vysoká. Proto krásné 5. místo naší žákyně z septimy A je
velikým úspěchem. Vzhledem k tomu, že se většina našich žáků zúčastnila lezeckých závodů
60
vůbec poprvé, byly jejich výkony a celkové bodové hodnocení skvělé. Někteří z nich začali s
tímto sportem teprve nedávno.
XI. ročník volejbalového turnaje ke Dni studenstva
Dne 15. 11. 2012 jsme Den studenstva oslavili sportem.
Již tradičního volejbalového turnaje se zúčastnilo deset družstev, reprezentujících jednotlivé
třídy vyššího gymnázia. Všechny zápasy se odehrály ve velmi přátelském leč sportovním
duchu. Celým turnajem bez jediné porážky prošla třída 4.A, která zaslouženě turnaj ovládla.
Volejbal SŠ okresní kolo chlapci
Dne 21. 11. 2012 se žáci školy zúčastnili gymnaziálního kola ve volejbale SŠ, který pořádala
ostravská gymnázia. Osm zúčastněných škol bylo rozděleno do dvou skupin, naše skupina se
odehrála na hale Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových. Po postupu ze skupiny z
druhého místa se hráči přesunuli na Gymnázium v Ostravě-Zábřehu, kde odehráli
semifinálový zápas proti vítězi druhé skupiny. Proti výraznému favoritovi celého turnaje
podali hráči velmi srdnatý výkon, přestože v zápase podlehli. Vítězstvím v posledním zápase
si školní tým zajistil celkové 3.místo.
Volejbalový maraton
Přes noc ze 7. na 8. června na naší škole proběhl historicky první 24 hodinový volejbal k
příležitosti 40. výročí založení gymnázia. Této akce se mohli zúčastnit všichni žáci vyššího
gymnázia a také učitelé. Z organizačních důvodů se hrál volejbal 18 hodin místo plánovaných
24.
Žáci byli podle losu rozděleni do dvou týmů – černí a bílí a v těchto družstvech se hrálo po
celých osmnáct hodin. Složení „základní šestky“ na hřišti se pokaždé střídalo a tak si zahráli
opravdu všichni. Zpočátku měl každý mnoho energie, ale protože se hrálo přes noc, někteří
nevydrželi a po několika hodinách hraní si na chvíli zdřímli. Všichni hráči byli skvělí, dobře
se bavili a mohli si užít kouzelnou atmosféru naší školy v noci.
Stříbrní ve Školní lize horských kol
Každý čtvrtek od 2. 5. do 27. 6. závodil tým našich žáků na horských kolech na tratích v
Porubě a v Zábřehu. Po devíti závodech ligy, do které se zapojilo 26 škol, obsadili chlapci
skvělé 2. místo v kategorii 1. – 9. třída a přivezli do školy krásný pohár.
Dětský sportovní den
Druhé červnové pondělí, z důvodu nepřízně počasí o týden později, se na naší škole
uskutečnil sportovní dětský den pro žáky nižšího gymnázia.
Na venkovním multifunkčním hřišti se konal turnaj v kopané, který překvapivě neovládli
chlapci z kvart, nýbrž je v kličkách, přihrávkách, ale hlavně v brankách a vítězstvích předčili
chlapci ze sekundy B. Ti v napínavém finálovém zápase vyhráli nad tercií A na pokutové
kopy až v 10. sérii! Třetí místo pak obsadila kvarta B. V tělocvičně mezitím probíhal turnaj v
přehazované se dvěma míči najednou, který ovládla po finálovém derby tercií děvčata z tercie
A. No a pro ty, kteří neměli chuť čutat ani házet, byly připraveny zábavné soutěže na
atletickém oválu. Po jejich úspěšném absolvování byli všichni po zásluze odměněni.
61
4. Ocenění žáků
Slavnostní ocenění nejlepších žáků kraje
V pátek 19. 10. 2012 byl mezi 25 nejlepšími středoškoláky našeho kraje v sále Janáčkovy
konzervatoře oceněn i náš žák ze sexty A.
O jeho úspěších z loňského roku jsme informovali již několikrát, tak jen připomeňme ten
největší - zvláštní cenu americké vědecké společnosti ASM Materials udělenou v oblasti
materiálového výzkumu za práci Syntéza hydrodesulfurizačních katalyzátorů, kterou získal
na finále soutěže Expo Science AMAVET. Ocenění mu předala náměstkyně hejtmana kraje
Věra Palková a ředitel krajského úřadu Jaroslav Soural.
Slavnostní ocenění nejlepších žáků kraje
2. místo v okresním kole SOČ
Dne 8. 4. 2013 se naše žákyně septimy B umístila na pěkném druhém místě v okresním kole
SOČ.
Mistr Evropy v kickboxu
Žák primy B se dne 7. 4. 2013 zúčastnil Evropského šampionátu v kickboxu v maďarské
Baji, kde se stal mistrem Evropy ve své kategorii.
Úspěch eTwinningového týmu
Žáci tercie A pod své vyučující získali za svůj první eTwinningový projekt „Save Christmas
traditions“ Quality Label.
Slavnostní předávání QL proběhlo v rámci Národní konference eTwinning v Olomouci 17.
května 2013. Na programu byla mimo jiné také beseda u kulatého stolu o využívání ICT ve
výuce. Souběžně s národní konferencí probíhal také kontaktní seminář v Bratislavě. Hlavním
tématem bylo to, že nejen počítačové dovednosti jsou důležité pro eTwinningový projekt. Na
konferenci se sešli učitelé z celé Evropy – zastoupeny byly např. Estonsko, Polsko,
62
Rakousko, Německo, Malta, Norsko, Švýcarsko, Litva, Lotyšsko, ale také Island. Hlavním
cílem konference bylo navázat nové kontakty pro další projekty, protože to jen přes portál
eTwinning není mnohdy jednoduché. V budoucnosti nás tedy možná čeká projekt s
Estonskem, Polskem či Německem.
Slavnostní ocenění nejúspěšnějších účastníků krajských kol vědomostních soutěží
V deštivém úterním odpoledni 11. 6. 2013 proběhlo na Janáčkově konzervatoři slavnostní
oceňování vítězných řešitelů krajských kol olympiád v matematice, fyzice, zeměpise a
českém jazyce. Předání diplomů probíhá tradičně pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr.
Věry Palkové.
Z naší školy byl oceněn z rukou paní náměstkyně žák tercie B za 1. – 2. místo v krajském
kole matematické olympiády kategorie Z9. Po krátkém kulturním vystoupení byl náš žák opět
pozván na pódium, kde byl oceněn za 3. – 4. místo v krajském kole fyzikální olympiády
kategorie E.
5. Humanitární aktivity školy
Adopce na dálku
Žáci a učitelé naší školy jsou od března 2004 hromadnými adoptivními rodiči dvou afrických
dětí v rámci projektu "Adopce na dálku" zajišťovaného sdružením Humanisti, který umožňuje
finanční podporu vzdělávacích potřeb afrických dětí.
Díky naší dlouhodobé podpoře již ukončila školu dívka z Beninu a nyní podporujeme dívku z
Keni a chlapce z Guinei. Každoročně vybíráme peníze, které umožňují navštěvovat školu a
získat vzdělání, tak potřebné zvláště v chudých afrických poměrech.
Od obou dětí nám přicházejí každoročně výsledky jejich studia a jejich osobní pozdravy.
Projekt "Adopce na dálku" je přínosný nejen dětem v Africe, ale i našim žákům, kteří získají
informace o životních podmínkách a úrovni vzdělání v rozvojových zemích, která je tak
odlišná od toho, co sami poznávají v České republice.
Pomoc při organizaci olympiády v tzv. přidružených sportech pro mentálně
handicapované klienty sociálních ústavů v Ústavu sociální péče v Ostravě Třebovicích
Dne 22. května 2013 se skupina žáků ze společenskovědního semináře zapojila jakožto
dobrovolnická pomoc do olympiády pořádané Stacionářem Třebovice pro klienty s mentálním
handicapem. Žáci byli organizátory přiděleni k družstvům, aby jim pomohli obejít všechny
připravené disciplíny přizpůsobené možnostem všech zúčastněných. Jednoduché úkoly jako
hod balónem nebo běh pozadu by se daly přirovnat k hodu oštěpem nebo překážkovému běhu
a
nasazení
místních
soutěžících
k
nasazení
vrcholových
sportovců.
Den prožitý s handicapovanými lidmi byl pro žáky nesmírně inspirující - kolik z nich se
každý den dokáže radovat z maličkostí a malé úspěchy považovat za velká vítězství?
Charitativní sbírka "Srdíčkový den"
Dne 19. září 2012 se žáci naší školy zúčastnili charitativní sbírky „Srdíčkový den“, akce
občanského sdružení Život dětem.
Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů, a to na hrazení příspěvků na pořízení invalidních vozíčků,
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích
zařízení apod. a k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou si jejich stav vyžaduje.
Zúčastnilo se 10 dvojic žáků vyššího gymnázia, kteří společně vybrali 7599,-Kč.
63
Charitativní sbírka „Český den proti rakovině“
Ve středu 15. května se žáci naší školy zúčastnili charitativní celonárodní sbírky Ligy proti
rakovině Praha „Český den proti rakovině“. Veřejná sbírka stejně jako v minulých letech
sloužila kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na
prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní
letáček.
Veřejná sbírka DC ADRA „Pomáhám zn. rád“
ADRA působí v České republice již 21 let a právě u této příležitosti vyrazili žáci našeho
gymnázia ve středu 29. 5. 2013 do ulic Ostravy v trikách s logem ADRA.
Dobrovolníci byli vybaveni zapečetěnými kasičkami, do nichž mohl kdokoli přispět jakoukoli
částkou. Za částku vyšší než 20 Kč obdržel každý dárce drobný upomínkový předmět jako
připomínku, že pomohl dobré věci.
Výtěžek sbírky byl použit na podporu a rozvoj nových programů v Ostravě, které od letošního
roku centrum zahájilo - Dobrovolníci u seniorů v domácnosti a Dobrovolníci v pěstounských
rodinách.
Studenti společnými silami vybrali 7 154,- Kč.
Jeden svět na školách - spolupráce se společností Člověk v tísni
Filmový festival Jeden svět v Ostravě
V pondělí 18. 3. 2013 navštívili žáci našeho gymnázia filmový festival “Jeden svět”, kde se
již tradičně mohli seznámit s problematikou lidských práv. Mezinárodní filmový festival se
letos konal už popatnácté. Cílí sice především na dospělé příznivce dokumentárních filmů o
lidských právech, na své si ale přijdou i mladší diváci – žáci základních a středních škol.
Naši žáci viděli dokumenty zabývající se různorodou tématikou: nizozemský film Duhový
šampionát mapující postoje Ukrajiny k homosexualitě, český dokument Na divokém severu
zabývající se sílícími protiromskými náladami na severu Čech a dánský snímek Polibek od
Putina.
Promítání filmového klubu
V průběhu roku se uskutečnily školní projekce dokumentů v rámci Filmového klubu Jeden
svět. Největší návštěvnost měla tzv. filmová noc, kdy organizátoři promítali tři dokumenty za
sebou a diváci z řad žáků naší i jiných škol prožili ve škole netradiční večer.
Povodňová sbírka
V červnu zareagovali žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci školy na zprávy o tragických
záplavách v Čechách vyhlášením finanční sbírky. Během krátké doby společnými silami
vybrali 32 000 Kč a zástupci žáků ze studentské rady vybrali obec Štětí, na jejíž povodňové
konto byla částka zaslána.
6. Kurzy
Adaptační kurz pro žáky prim a 1. ročníku
Na začátku školního roku proběhl pro naše nově přijaté žáky každoroční adaptační kurz.
Letos si naši žáci prim i prvního ročníku prožili tři dny plné her a aktivit v horském hotelu
Čeladenka na Čeladné.
64
Během těch několika dnů nasbírali žáci nepřeberné množství zážitků a prožili mnoho
společného - spoustu her, krátký turistický výlet na Ostravici, společně namalovali obraz,
který bude krášlit jejich třídy, dozvěděli se ledacos nového o svých spolužácích a mnohdy i
sami o sobě a poznali své třídní učitele.
Vedle zábavy je ale čekala i práce, kterou by museli zvládnout ve školních lavicích. Seznámili
se s klasifikačním a školním řádem, povinnostmi a právy žáků, organizací školního roku i s
tím, jak efektivně studovat a jak se co nejlépe vyrovnat s úkoly, které na ně v nové škole
čekají.
K příjemné a přátelské atmosféře přispělo i počasí, které nám letos přálo. Adaptační kurz tak
beze zbytku splnil svůj základní cíl – na Čeladnou odjížděli jednotlivci, ale zpět do Ostravy se
vrátila třída, zárodek budoucího kolektivu, žáci, mezi kterými již vznikla první přátelství.
Lyžařský kurz Rakousko
Letošní lyžařský kurz pro žáky 1. Ročníku a kvint se konal v Saalbachu, jednom z největších
a nejmodernější lyžařských komplexů v celém Salzbursku. Celý týden se o žáky starali
učitelé, kteří se jim snažili pomoci stát se lepšími obratnějšími a zkušenějšími lyžaři a
snowboardisty. Na kurzu participovali také lektoři z Young Life, kteří se podíleli na přípravě
večerního programu.
Lyžařský kurz Bílá
Lyžařský kurz určený pro žáky sekund absolvovali žáci od 25. 2. - 2. 3. 2013 v lyžařském
středisku na Bílé v Beskydech. Účastníci i učitelé ho vyhodnotili jako velice úspěšný, protože
se žáci ve svých lyžařských i snowboardových dovednostech výrazně zdokonalili.
Lyžařský kurz na Bílé
65
Cyklistický kurz
Tradicí pro žáky 3. ročníku a septim se stal cyklistický kurz v Jánských Koupelích, který se
konal na sklonku června.
Cestu do místa konání cyklistického kurzu do Janských Koupelí zdolávají žáci samozřejmě na
kole, což je samo o sobě velkým sportovním výkonem. Kromě příjemného ubytování a
malebného okolí poskytuje hasičská škola vynikající možnosti zahrát si fotbal, volejbal,
kulečník, ping pong, zkusit si lezeckou stěnu, udělat si projížďku po okolí, nebo si ověřit
schopnost orientace. A navzdory pošmournému počasí, jež účastníky pronásledovalo po celý
týden, splnil kurz svůj smysl.
7. Exkurze a semináře pro žáky
Škola pořádá v průběhu školního roku celou řadu tematických exkurzí, které doplňují
teoretickou výuku v jednotlivých předmětech.
Biologické exkurze
- Exkurze do společnosti OZO Ostrava
- Exkurze po chovatelských pracovnách Stanice přírodovědců v Ostravě-Porubě
- vycházka do Poodří s botaničkou
- Exkurze k Jistebnickým rybníkům
- Mapování lokalit Ostrava-Poruba, Martinov, Plesná
- Fakultní nemocnice Ostrava, nemocnice Opava, Mezinárodní den vody s Otevřenou
vědou
- Exkurze po chovatelských pracovnách Střediska přírodovědců
- Exkurze - Geologický pavilon VŠB
- Arboretum Nový Dvůr
- Antropos Brno
- ZOO Ostrava
Chemické exkurze
- Zákulisí lékárny, aneb co o něm nevíme
- Geologické exkurze - Nízké Jeseníky
- Pivovar
Přednášky
Seminaristé se zúčastnili přednášky a přehlídky experimentů, kterou uspořádal Michael
Londesborough - anglický chemik na VŠB, žáci kvart shlédli geologickou sbírku na VŠB, pro
žáky semináře byla uspořádána beseda o léčivech, žáci nižšího gymnázia byli na přednášce u
příležitosti „Dne vody“ a jako každý rok jsme navštívili akci „Chemie na hradě“.
Fyzikální exkurze a přednášky
- Hvězdárna a planetárium
- Tajemství energie
- Přednáška nositele Nobelovy ceny
- Matematika a fyzika v Dolních Vítkovicích
- Energie - budoucnost lidstva
66
-
Netradiční fyzikální pokusy
Člověk a energie - přednáška Dany Drábové
Přednáška nositele Nobelovy ceny A. Ferta
Den nanotechnologií na VŠB
Tajemství energie
Zeměpisné exkurze a přednášky
- Hydrometeorologický ústav
- Planetárium
- Zeměpisně - historická exkurze do Bavorska
- Landek
- Přednáška o Haiti vedená humanitárním pracovníkem
- Globální problémy a nerovnováha ve světě „Den s Adrou“
Historické exkurze a přednášky
- Kulturně-historická v Praze
- Literárně-historická exkurze do Velkých Losin
- Po stopách minulosti Německem a Rakouskem
- Přednáška Mgr. Jakuba Ráliše z Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
FF UP na téma státu Izrael, jednotlivých válečných konfliktů mezi Izraelem a arabskými
státy, vývoje palestinských politických i teroristických organizací
Květnová exkurze na téma čarodějnictví a inkvizičních procesů
Za poznáním jsme se vydali s naší posádkou, tvořenou žáky prvních ročníků, ve čtvrtek 9.
května. První zastávkou byl zámek ve Velkých Losinách. Po procházce anglickým parkem
jsme absolvovali komentovanou prohlídku tohoto renesančního zámečku, který je nechvalně
proslulý řáděním inkvizitora Bobliga. Naše další kroky směřovaly k nedaleké ruční papírně,
která je jedinou v celé Evropě. Zde nám byla vysvětlena historie a výroba ručního papíru.
Mnozí z nás neodolali a exempláře tohoto ručně vyráběného skvostu si zakoupili.
V odpoledních hodinách jsme navštívili město Šumperk, které se nachází nedaleko Velkých
Losin a které je také proslulé čarodějnickými procesy. Zde jsme si prohlédli dobovou expozici
čarodějnické mučírny, při které nás provázel příběh z historie honů na čarodějnice v celé této
oblasti. Čtvrteční den tematicky podtrhlo filmové představení Kladivo na čarodějnice (1969)
známého režiséra Otakara Vávry, ve kterém jsme všichni poznávali námi navštívená místa.
Následující den jsme zasvětili mystickému místu - Petrovy kameny, které bylo dějištěm
čarodějnických rejů. Po zdolání vrcholu Praděd jsme se odebrali na cestu k našim domovům
obohaceni o nové poznatky a zkušenosti.
Společenskovědní exkurze a přednášky
- Kulturně-historická v Praze
- Stacionář v Ostravě-Třebovicích
- Okresní soud v Ostravě
- Exkurze na Magistrát města Ostravy
- Návštěva Státní vědecké knihovny v Ostravě – přednáška „Necituješ, vyletíš
- Studio QQ Ostrava
- Kojenecký ústav Ostrava-Zábřeh
67
-
V rámci projektu Věda do škol (spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci) přednášky Krize v eurozóně, Česká republika v Evropské unii – Ekonomické dopady
členství ČR v EU, Kapitoly z vývojové psychologie a další
Kulturně-historická exkurze do Prahy
Žáci všech maturitních ročníků se společně se svými třídními učiteli a češtináři vydali
poznávat zajímavosti Prahy. Tradiční literárně-historická exkurze do „matky měst“ se
uskutečnila ve dnech 12.-14. září 2012.
Během návštěvy hlavního města jsme zavítali do mnoha památek. Za zmínku určitě stojí
Vyšehrad, Karlův most, Starý židovský hřbitov, prohlídka Pražského hradu či několika
synagog. Každý večer jsme navštívili jedno divadelní představení. První večer jsme šli do
Divadla Na Zábradlí, kde jsme zhlédli představení Česká válka a Havlovu Asanaci. Druhý
večer jsme se vydali do nedalekého Stavovského divadla. Zde nás velmi překvapilo
nastudování Čapkovy Věci Makropulos. V této hře předvedli obdivuhodné výkony herci
Miroslav Donutil, Václav Postránecký, Vladimír Javorský a také Soňa Červená.
Zahraniční exkurze a stáže
- Litva, Kypr – v rámci mobilit mezinárodního projektu Comenius
- Maďarsko
- Polsko - Varšava
- Vídeň podzimní
- Španělsko - Barcelona
- Vánoční Vídeň
- Německo Bad -Marienberg
- Po stopách minulosti Německem a Rakouskem
- Rakousko – Saalbach – lyžařský kurz
- Historicko-umělecká exkurze do Vídně
- Jazykový pobyt v Anglii pro pedagoga
Exkurze do Španělska
Ve dnech 27. 9. - 4. 10. 2012 se žáci španělského jazyka z kvinty A, sexty A a 3. A zúčastnili
se kulturně-historického poznávacího zájezdu do Barcelony.
Program byl pestrý, zároveň však také velmi nabitý. Každé ráno žáci vyráželi z Calelly,
městečka, kde byli ubytováni, směr Barcelona (nejen) za jejími památkami. Navštívili
například muzeum Joana Mira, Pabla Picassa, Casa Batlló, dále olympijský a fotbalový
stadion, Park Güell, Akvárium a samozřejmě také Sagradu Famílii, jednu z nejvýznamnějších
architektonických památek Barcelony. Viděli také fontány La Fuente Mágica de Montjuic,
které měli možnost zhlédnout v poslední večer jejich spouštění. Přestože v Barceloně strávili
sedm dní, rozhodně nenavštívili všechna zajímavá místa, která tohle město nabízí, což jen
potvrzuje jeho výjimečnost. Exkurze se dle názoru všech zúčastěných velmi vydařila.
68
Exkurze do Španělska
Exkurze Po stopách minulosti Německem a Rakouskem
Ve dnech 2. 4. - 5. 4. 2013 se žáci zúčastnili exkurze „Po stopách minulosti Německem a
Rakouskem. Program zájezdu zahájili prohlídkou historického jádra Regensburgu, jednoho z
nejlépe udržovaných středověkých měst v Evropě; po procházce městem se přesunuli do
Dachau a prohlédli si s místním průvodcem první nacistický koncentrační tábor zřízený
nacisty v Německu v roce 1933; po prohlídce tábora odjeli do Mnichova.
Následoval celodenní program v Mnichově, hlavním městě Bavorska, které je s 1,3 miliony
obyvatel třetím největším městem v Německu. Procházeli se městem doslova nabitým
dějinnými událostmi – tady došlo k pokusu o nastolení sovětské Bavorské republiky rad 1919,
zde byla základna nacionálně socialistického hnutí A. Hitlera a hlavní Hitlerovo sídlo (tzv.
Hnědý dům), v tomto městě se 8. - 9. listopadu 1923 NSDAP pokusila o tzv. pivní puč.
Mnichov se stal místem podpisu Mnichovské dohody (ve Führerbau) a byl také místem
konání olympijských her roku 1972, které jsou mimo jiné známy tzv. Mnichovským
masakrem (únos a vražda 11 izraelských olympioniků palestinskými fanatiky) atd. Navštívili
rovněž vybrané galerie (stará a moderní malba - Alte i Neue Pinakothek) a muzea.
Z Mnichova se přesunuli do oblasti Berchtesgadenských Alp, střediska pod Hitlerovým
„Orlím hnízdem“. Zastavili se u ledovcového jezera Königsee, které se podobá norským
fjordům. Po skončení této části programu se přesunuli do rakouského Halleinu, kde navštívili
solný důl, a poté přejeli do Salzburku.
Další den již zamířili k domovu; cestou se však ještě zastavili v klášteře v Melku, v klenotu
evropské barokní architektury. Další cesta pokračovala malebným údolím Dunaje - Wachau.
8. Aktivity pěveckého sboru:
- vystoupení v DK Ostrava na vernisáži výstavy „Malovaná písnička“;
- u příležitosti 40. výročí založení GOH zazpívali členové pěveckého sboru pozvaným
hostům;
69
- zpěváci se také představili na koncertu v Zámku Poruba, který byl pořádán pro
účastníky celostátního setkání ke Dni seniorů;
- vystoupení v rámci projektu AISEC - Edison
- společně s heligonistou Václavem Fajfrem a jeho hosty se uskutečnil benefiční koncert
pro dětskou hemato-onkologii ve FNO;
- účast na adventním koncertu v Husově sboru Ostrava-Svinov;
- těsně před Vánoci potěšili zpěváci klienty Domova pro seniory „Slunečnice“;
- k tradičním aktivitám patří nastudování a provedení České mše vánoční Jakuba Jana
Ryby na půlnoční mši v kostele Ostrava-Svinov. Hlasy našich žáků posílili zpěváci
dalších ostravských pěveckých sborů, na hudební nástroje hráli učitelé ZUŠ, členové
JFO a naši žáci;
- členové sboru se představili na krajské přehlídce soutěže Gymnasia Cantant (Orlová) a
další soutěži Opava Cantant (Ostrava-Zábřeh);
- vystoupení sboru v DK Ostrava na 10. ročníku výstavy „Malovaná písnička“;
- vystoupení pro děti DDM Polská;
- členové pěveckého sboru vystoupili na slavnostní akademii k 150. výročí založení ZŠ
v Plesné
- posledním vystoupením sboru ve školním roce byl koncert pro hosty mezinárodního
projektu COMENIUS při závěrečném ceremoniálu 21. června 2013
9. Mezinárodní studentský seminář v Bad Marienbergu
Ve dnech 29. 4. – 4. 5. 2013 se naši žáci zúčastnili mezinárodního studentského semináře v
německém městě Bad Marienberg (spolková země Rheindland – Pflaz). Jednalo se o projekt
pod záštitou Evropské unie, jehož hlavním cílem bylo vytvořit vizi EU v roce 2030. Této akce
se zúčastnilo celkem 84 mladých lidí z České republiky, Maďarska, Francie, Slovinska a
Německa.
Během semináře byli rozděleni do několika skupin, které pracovali na různých projektech,
například: potenciál eura, společnost v budoucnosti, role armády nebo cestování a jídlo.
Součástí tohoto internacionálního setkání byla exkurze do Bonu, bývalého hlavního města
SRN, kde jsme navštívili regionální Evropskou komisi a přímo od předsedy této instituce si
vyslechli přednášku o fungování EU.
Celkově bylo toto setkání velmi zajímavou zkušeností a zážitkem, který nám umožnil nejen
poznání mnoha různých lidi a národností, ale i procvičení angličtiny a němčiny a získání
informací o fungování Evropské unie jakožto instituce.
10. Anglické divadlo
Tradiční anglické divadlo
Již jedenáctým rokem se před Vánocemi těšíme na tradiční studentské anglické divadlo. Již
jedenáctým rokem se společně s námi těší i žáci ostravských středních i základních škol, kteří
využívají možnosti zhlédnout toto originální představení. Již jedenáctým rokem odcházíme z
představení nadšeni.
Letošní představení Taming of the Shrew na motivy Shakespearovy hry Zkrocení zlé ženy
bylo jako obvykle pojato moderně a originálně a zavedlo nás možná trochu překvapivě do 20.
let minulého století. V kulisách swingové hudby se odehrál známý příběh, který naši žáci pod
vedením režisérky Niky Štěpánkové a Aleše Launera, překladatele, jazykového poradce a
70
zvukaře v jedné osobě, nacvičili během podzimních prázdnin a se kterým již úspěšně
vystupovali v Praze a v Brně. Projekt anglického divadla je realizován za podpory
Statutárního města Ostravy, které si velmi ceníme.
Jako obvykle jsme obdivovali profesionalitu, se kterou herci ztvárnili své role, osobitý vtip,
originalitu a nápaditost scény, v neposlední řadě i lehkost, se kterou vystupovali v angličtině.
Soubor anglického divadla se každý rok obměňuje, přicházejí do něj noví žáci, kteří nahrazují
odcházející „hvězdy“, vyrůstají v něm skutečné talenty, a tak je představení každý rok jiné,
ale pokaždé strhující a neopakovatelné.
Anglické divadlo
11. Kroužky
Divadelní kroužek
I ve školním roce 2012/2013 pokračovala činnost divadelního kroužku Blazeovaní. V říjnu
roku 2012 se členové kroužku zapojili do oslav 40. výročí založení školy, když vystoupili na
slavnostní školní akademii. Právě při této příležitosti se profilovaly dvě spolupracující, leč do
značné míry samostatné sekce kroužku – skupina složená z žáků septim a oktáv a skupina,
kterou vytvořili žáci kvint. Pro potřeby akademie nazkoušely obě skupiny autorské hry
s názvem Nuda na zdi.
Tradiční příležitostí k prezentaci práce divadelního kroužku se staly školní Dny otevřených
dveří. Pro listopadový termín si žáci literárního semináře, mezi nimiž se nacházelo několik
dlouhodobě aktivních členů kroužku, připravili scénické čtení poezie Václava Havla –
dramatizace Havlových veršů nesla název Básník V. H.
V závěru března 2013 se Blazeovaní zúčastnili krajského kola Celostátní přehlídky
studentských divadelních souborů MLADÁ SCÉNA. Do soutěžního klání se žáci zapojili
s autorskou hrou Nová vlna se starým obsahem, která byla uvedena už minulý školní rok
v rámci tradiční Studentské historické konference. Inscenace postoupila do celostátního kola
přehlídky v Ústí nad Orlicí, kde na konci června 2013 Blazeovaní zastupovali tvorbu všech
studentských divadel Moravskoslezského kraje.
Začátkem května 2013 se s Novou vlnou se starým obsahem žáci představili i na festivalu
studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna.
71
Završením školního roku se stalo nazkoušení nové inscenace Ve jménu Olga!, jíž si žáci
připomněli výročí nedožitých osmdesátin Olgy Havlové. Inscenace měla premiéru 21. června
2013 na festivalu United Islands v Praze. O činnosti Blazeovaných informovaly festivalové
zpravodaje a další tiskoviny.
Kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“
Také v letošním školním roce jsme nabídli žákům prim a sekund kroužek „Psaní na klávesnici
všemi deseti“. Žáci v něm mohou získat mistrnou klávesnicovou gramotnost, která je
uplatnitelná při dalším studiu i práci. Žáci se mohou také zapojit do soutěží v oblasti
zpracování textů, ve kterém je Česká republika díky programované výuce ZAV už deset let
nejúspěšnější zemí světa.
Volejbalový kroužek
V tělocvičně gymnázia probíhají volejbalové tréninky určené především pro žáky vyššího
gymnázia. Tréninky jsou zaměřeny především na naučení a zdokonalení herních činností
jednotlivce a základní herní kombinace. Velký prostor je vyhrazen také pro hru.
Horolezecký kroužek
V letošním školním roce jsme otevřeli horolezecký kroužek. Náplní tohoto kroužku je trénink
lezeckých dovedností na boulderingové stěně (stěna s chyty bez potřeby jištění lanem – tj. do
3 m výšky). V jarních měsících i možnost vyzkoušení si nabytých dovedností na vysoké
umělé lezecké stěně s instruktorem. Další náplní byl i společný výstup na hory ve volných
dnech.
Kroužek španělského jazyka
Kroužek je zaměřen zejména na opakování a procvičování gramatických jevů, opakování a
rozšíření slovní zásoby, rozvoj konverzačních dovedností v běžných situacích a poslechové
dovednosti. Žáci pod vedením učitele často využívají doplňkové materiály – časopis
AHORA, CD, DVD, internetová cvičení a hry.
Kroužek francouzského jazyka
Kroužek je dobrovolnou aktivitou pro žáky, kteří si chtějí zopakovat různé gramatické jevy,
prohloubit komunikační dovednosti a také rozvíjet své kompetence zábavnější a volnější
formou než v běžné výuce. Velkým přínosem je individuální přístup k žákům. Výsledkem by
měla být větší jistota žáků jak v porozumění slyšeného slova, tak v písemném i psaném
projevu. A snad také hlubší vztah k frankofonní kultuře.
Kroužek německého jazyka
Žákům sekund a tercií jsme nabídli kroužek německého jazyka. Kroužek je zaměřen na rozvoj
řečových dovedností, opakování a rozšíření slovní zásoby, procvičování gramatických
struktur, trénink poslechových dovedností a zdokonalování výslovnosti. Cílem kroužku je
pomoci žákům zvládnout základy jazyka, prohloubit jejich vědomosti o německy mluvících
zemích, vést je k větší jistotě při vyjadřování a také motivovat je k dalšímu jazykovému
vzdělávání.
Kroužek ruského jazyka
Také v kroužku ruského jazyka, který je dobrovolnou aktivitou pro žáky, kteří si chtějí
zopakovat různé gramatické jevy, prohloubit komunikační dovednosti.
72
12. Vydávání školního časopisu Bojler
Časopis Bojler funguje od počátku především jako literární občasník. V netradičně tradičních
rubrikách se čtenáři setkávají s původní autorskou tvorbou svých spolužáků i učitelů,
rovnoměrné zastoupení zde má poezie i próza. BOJLER tak nadále zůstává zejména
sborníkem uměleckých textů a významným odrazovým můstkem pro tvůrčí zrání mnoha
našich žáků i učitelů. Letošní školní rok se nesl ve znamení celkové reorganizace, dosavadní
redakce byla vystřídána zcela novými, nadšenými tvůrci, kteří velmi brzy předvedli, že
hodlají školnímu časopisu vtisknout novou, invenční podobu.
XV. AUTOEVALUACE ŠKOLY
Vlastní hodnocení školy bylo prováděno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášek č. 15/2005 Sb. a č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Po novelizaci školského zákona je sledován individuální vývoj kvality našeho gymnázia na
základě zpracování a vyhodnocení činnosti jednotlivých předmětových komisí za uplynulý
školní rok.
XVI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Činnost školy je umožněna přidělováním finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele.
Náklady školy byly financovány především z příspěvku na provoz, který byl závazným
ukazatelem a byl plně vyčerpán, a účelových prostředků na provoz. Organizace měla dále
stanoveny závazné ukazatele prostředků na platy, OPPP, zákonných odvodů, přímých ONIV a
účelových prostředků na přímé výdaje.
Rozpis závazných ukazatelů organizace na rok 2012
v Kč
Příspěvek na provoz celkem
28 244 634,00
V tom: přímé náklady na vzdělávání
25 236 884,00
provozní náklady
3 007 750,00
73
Výsledek hospodaření organizace
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti činil k 31. 12.
Výnosy za rok 2012 byly ve výši
Náklady v roce 2012 činily
41 557,33 Kč
32 159 566,50 Kč
32 118 009,17 Kč
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti činil k 31. 12
Výnosy za rok 2012 byly ve výši
Náklady v roce 2012 činily
345 699,00 Kč
712 898,00 Kč
367 199,00 Kč
Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2012 je zisk ve výši
387 256,33 Kč
Podařilo se nám dosáhnout kladného výsledku hospodaření jak v hlavní činnosti, tak v
doplňkové činnosti, a proto navrhujeme dle zákona č. 250/2000 Sb. zlepšený výsledek
hospodaření převést do fondu odměn organizace ve výši 276 559,- Kč a do rezervního fondu
organizace ve výši 110 697,33 Kč.
Dosažený výsledek hospodaření je finančně krytý, v doplňkové činnosti je tvořen z čistého
nájemného za pronájem majetku bez služeb spojených s pronájmem, z příjmů za pořádání
přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a z příjmů za vedení zájmových kroužků bez
souvisejících režijních nákladů.
Zisk v hlavní činnosti je tvořen příjmy za opisy vysvědčení, za prodej elektroodpadu
vyřazené kancelářské a výpočetní techniky k ekologické likvidaci, z náhrad za ztráty a
poškozené knihy a z bankovních úroků.
Za rok 2012 daň z příjmů neodvádíme. Od základu daně jsme odečetli odčitatelné položky a
to částku 300.000,- Kč a uplatnili slevy na dani za 2 invalidní pracovníky.
Z prostředků na provoz školy připadá největší část na úhradu energií - účet 502, zvláště
tepelné, tedy je významnou nákladovou položkou. V meziročním srovnání došlo k jejich
nárůstu o cca 77 tis. Kč, a to především u spotřeby tepla a teplé užitkové vody a také u
dodávky elektrické energie, naopak u spotřeby zemního plynu došlo k mírnému poklesu. U
nákladů na nákup potravin - účet 501 došlo proti loňskému roku ke snížení o cca o 281 tis.
Kč a to z důvodu zrušení výdejny na Wichterlovu gymnáziu, kde jsme dováželi jídlo a tím ke
snížení počtu strávníků od 1.9.2012.
Meziročně klesla spotřeba materiálu na účtu 501 o cca 336 tis. Kč, a to především v položce
pořízení učebnic pro žáky ZŠ, kde jsme v roce 2011 nakoupili učebnice za 116 tis. Kč. Dále
došlo ke snížení materiálu pro údržbu a výzdobu školy, naopak mírný nárůst byl u spotřeby
čistících prostředků cca o 31 tis. Kč a tiskopisů pro testování žáků cca o 11 tis. Kč. Na účtu
511- opravy a udržování je nárůst o cca 101 tis. Kč, a to o malířské, natěračské a podlahové
práce v pavilonech a v suterénu školní jídelny hrazené z vlastního investičního fondu.
K mírnému nárůstu cca o 5 tis. Kč došlo na účtu 512 cestovní náhrady a na účtu 513 náklady
na reprezentaci cca o 46 tis. Kč z důvodu pořádání oslav k 40. výročí školy. Meziročně došlo
k mírnému nárůstu nákladů u služeb na účtu 518 celkem o cca 30 tis. Kč, nejvýrazněji u
přepravného – mobilit v rámci projektu Comenius cca o 82 tis. Kč, u pronájmu prostor cca o
74
23 tis. Kč a pronájmu kopírky cca o 20 tis. Kč. Naopak došlo k mírnému poklesu u položek:
tiskové a kopírovací práce o cca 35 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby o cca 26
tis. Kč. U nákladové položky ostatní náklady z činnosti – účet 549 došlo k meziročnímu
snížení o cca 38 tis. Kč a také ke snížení nákladů na odpisy dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku – účet 551 o cca 32 tis. Kč, a to z důvodu bezúplatného převodu zařízení
školní jídelny (convothermu, určeného k přípravě pokrmů) na Wichterlovo gymnázium.
K poklesu nákladů proti roku 2011 došlo u mzdových nákladů účet 521 a s tím souvisejících
zákonných odvodů účet 524 o cca 906 tis. Kč, především v souvislosti s vázáním výdajů
státního rozpočtu pro rok 2012 a odchodem 6 pracovnic školní jídelny v souvislosti se
zrušením výdejny jídla k 1.9.2012.
Ve skladbě nákladů doplňkové činnosti školní jídelny tvoří největší položku mzdové náklady
⇒ platy kuchařek + související zákonné odvody zabezpečující stravování cizích strávníků ve
výši 131 100,- Kč a režijní náklady ve výši 29 625,- Kč.
Výnosy v doplňkové činnosti školní jídelny jsou tvořeny příjmy za mzdové a provozní
náklady v celkové výši 160 725,- Kč.
Škola může provozovat na základě živnostenského oprávnění ze dne 24. 11. 2003
doplňkovou činnost na pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti. Pro stále velký počet zájemců a kladný ohlas z předcházejících dvou let
jsme opět v roce 2012 pořádali přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro žáky 5. a 9. tříd
základních škol. Žáci 9. tříd naplnili 3 kurzy a pro žáky z 5. tříd jme otevřeli také 3 kurzy
v rozsahu 10 lekcí z matematiky a 10 lekcí z českého jazyka v ceně 1 400,- Kč pro všechny
kurzy. Výnosy v tomto okruhu doplňkové činnosti jsou tvořeny příjmy za pořádání 6 kurzů se
121 účastníky ve výši 169 400,- Kč. Náklady jsou tvořeny z dohod o provedení práce jako
odměny učitelům za lektorskou činnost ve výši 36 000,- Kč a z režijních nákladů ve výši
5 520,- Kč.
Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku
Pro rok 2012 nám byl stanoven závazný ukazatel “odvod do rozpočtu kraje - odvod
z investičního fondu“ ve výši 117 000,- Kč. V letošním roce nám odborem investic nebyla
poskytnuta investiční dotace na reprodukci majetku. Z vlastních zdrojů jsme pořídili
podlahový mycí stroj Kärcher ve výši 55 000,- Kč, který zkvalitní údržbu PVC a pravidelným
používáním prodlouží životnost zejména u nově pořízené podlahové krytiny.
Z Investičního fondu se v roce 2012 v rámci posílení zdrojů údržby a oprav majetku
použilo 343 276,- Kč.
Jedná se o následující opravy a údržbu:
- malířské a natěračské práce v prostorách školy a suterénu školní kuchyně
- oprava spotřebičů a prasklého odpadu ve školní kuchyni
- stavební úpravy v prodejním okně včetně rolety v kanceláři školní jídelny
- servisní zásah a přemístění čidel elektronického zabezpečovacího systému
- oprava osvětlení chodby a učebny IVT, zásuvek, instalace přívodu
- výměna lampy do projektoru
- oprava a renovace podlah, dodávka podlahové krytiny
- výměna dveří do školní jídelny
- oprava vertikálních žaluzií
75
Výměna dveří v ředitelském pavilonu a podlahové krytiny
XVII. KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ROZVOJE ŠKOLY A HODNOCENÍ
DOSAŽENÉHO STAVU
I.
ÚVOD
Charakteristika školy
Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě je poměrně mladou porubskou školou, která
vznikla v roce 1972. Od roku 1996 nese čestný název Gymnázium Olgy Havlové a v roce
1997 bylo zařazeno jako jediná střední škola v Moravskoslezském kraji do Asociace
přidružených škol UNESCO v projektech výchovy k toleranci, demokracii a mezinárodní
spolupráci. Od roku 1996 bylo rovněž jediným gymnáziem zřizovaným Moravskoslezským
krajem, které mělo ve své studijní nabídce i dálkovou formu studia. Gymnázium je
certifikovaným školicím střediskem, od roku 2004 získalo statut Informačního centra. V roce
2009 se stalo fakultní školou Ostravské univerzity. Hospodaří jako příspěvková organizace.
II.
KRÁTKODOBÉ CÍLE
• Pevný koncepční záměr
Pracovat s pevným koncepčním záměrem na stabilizaci pedagogického sboru, podpořit
činnost projektového managementu školy a pracovat v atmosféře odpovědnosti a iniciativy na
úkolech vyplývajících ze specifik školy a dále na těch, které jsou stanoveny Dlouhodobým
záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje.
• Stanovit základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Dopracovat odborný a morální profil žáků tak, aby žák byl vybaven širokým vzdělanostním
základem a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím byl
připraven pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání i pro občanský
76
život. Klást důraz na rozvoj komunikačních dovedností v mateřském i cizím jazyce
s použitím informačních technologií.
• Vytvořit sebereflexí systém
Využít standardizovaných evaluačních prostředků a pokusit se monitorovat dosažené
výsledky vzdělávacího procesu, aby škola neustrnula, ale mohla se vyvíjet k lepšímu.
Především zjišťovat úroveň počítačové gramotnosti žáků a znalostí cizího jazyka, kterými
disponují absolventi pro použití v praxi, i tzv. „přidané hodnoty“ školy.
• Zlepšit vybavenost školy
Realizovat velké investiční záměry. Hledat mimorozpočtové zdroje příspěvkové organizace
zapojením školy do projektů, grantů (MMO, MSK, MŠMT, Regionální rada, Comenius aj.),
získáním finančních prostředků od sponzorů školy a zlepšit tak materiální vybavenost školy a
podmínky pro kvalitnější vzdělávání.
III.
DLOUHODOBÉ CÍLE
Při přípravě žáků všech studijních oborů ke složení maturitních zkoušek a k přijetí na vysoké
školy klást důraz na klíčové dovednosti a kompetence. Jedná se zejména o efektivní učení
vedoucí k sebeřízenému celoživotnímu vzdělávání a adaptabilitě, spolupráci, samostatnosti,
kreativitě, komunikaci v cizím jazyce, dokonalému využití informatiky, výpočetní techniky a
mateřského jazyka.
1. Metody a formy pedagogické práce
Metody a formy pedagogické práce nezužovat ve vyučovacím procesu pouze na složky
výkladu a klasifikace, ale směřovat k odklonu od encyklopedičnosti vzdělávání ve prospěch
rozvoje kompetencí žáků. Kromě jiných aktivit (kroužků, soutěží) začleňovat do výuky
exkurze regionálního i celostátního charakteru a realizovat poznávací zájezdy do zahraničí.
Nadále pořádat lyžařské, sportovní i adaptační kurzy.
2. Organizace vnitřní struktury školy
Organizaci vnitřní struktury školy podřídit svobodě a zodpovědnosti. Věnovat prostor
otevřenému přístupu školy vůči žákům, který spočívá ve vedení k toleranci a snášenlivosti,
výchově k evropskému životnímu stylu - naučit se sebevzdělávání, vytvořit si uvědomělý
vztah ke svému zdraví.
Ve spolupráci s rodiči žáků školy, výchovným (kariérovým) poradcem, metodikem
protidrogové prevence a třídními učiteli včas odhalovat negativní jevy, hodnotným využitím
volného času a dostatečnou osvětou jim předcházet. Za klíčové považujeme pomáhat rodičům
vychovat v dětech sebeúctu, samostatnost, zodpovědnost, kritické a zároveň konstruktivní
myšlení.
77
3. Žáci školy
Naslouchat názorům žáků a vést i nimi dialog prostřednictvím školní studentské rady,
podpořit vydávání školního časopisu a rozvíjet tvorbu webových stránek školy. Pokračovat
v náročných projektech Asociace přidružených škol UNESCO, pracovat v mezinárodním
projektu COMENIUS, podporovat stávající školní i mimoškolní aktivity. Oceňovat účasti
žáků v rozmanitých druzích soutěží, olympiád a SOČ.
Co nejvíce rozšířit pro žáky školy nabídku různých forem aktivního využívání volného času a
zájmové činnosti včetně péče o nadanou a talentovanou mládež využitím odborných učeben
školy jako vzdělávacího, informačního a komunikačního střediska.
4. Pedagogičtí pracovníci
Je důležité udržet vysokou úroveň pedagogického sboru a aprobovanost výuky. Využitím
různých evaluačních nástrojů a na základě konkrétně stanovených a hodnocených úkolů vést
každého člena sboru k sebereflexi, rozvoji i pravidelnému sebehodnocení, k týmové
spolupráci. Motivovat je k iniciativě a uplatnění veškerého svého potenciálu pro zvyšování
kvality vzdělávání a jasně vymezit zodpovědnost za výsledek vzdělávacích služeb.
5. Správa a řízení
Školu řídit demokraticky, v souladu s platnými právními předpisy.
Usilovat o co nejlepší využívání materiálního, prostorového i lidského potenciálu školy např. pronájmy prostor, rozumné hospodaření s důrazem na efektivní využívání přidělených
finančních prostředků. Dodržovat rozpočtovou kázeň a závazný hospodářský výsledek.
Využívat externí nebo interní autoevaluaci jako podstatný zdroj pro vlastní řízení školy a
zlepšování její kvality.
Vytvořit takové pracovní klima, jež by mezi zaměstnanci školy podporovalo vzájemný
respekt a úctu k profesionalitě.
6. Vnější vztahy školy
Spolupráce školy s dalšími institucemi a organizacemi je důležitá a často oboustranně
prospěšná. Za významný považujeme poradní hlas školské rady a Sdružení Poznání. Častou a
správnou komunikaci s rodiči žáků školy pokládáme za velmi důležitou. Jako potřebné se jeví
neustálé prezentování školy na veřejnosti. Komunikovat se svým zřizovatelem a OŠMS na
úrovni partnerské spolupráce a otevřeného dialogu. Velmi významnou roli zastupují ve
spolupráci se školou i představitelé města a kraje, kontakty s vysokými školami, s úřadem
práce, ČŠI, pedagogicko-psychologickou poradnou, základními a středními školami a dalšími
institucemi.
78
IV. ZÁVĚR
Dosažený stav rozvoje školy je na velmi dobré úrovni, avšak na všech koncepčních záměrech
v oblastech krátkodobých i dlouhodobých cílů je nezbytné nadále pracovat a zdokonalovat je.
Projednání zprávy
Výroční zpráva příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013 byla projednána a schválena
školskou radou při Gymnáziu Olgy Havlové dne 24. 9. 2013 a projednána v pedagogické
radě školy dne 1. 10. 2013.
V Ostravě-Porubě 24. 9. 2013
Mgr. Jana Huvarová
ředitelka školy
79
Příloha č. 1
UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH
Regionální soutěže
Konverzační soutěž v německém jazyce,
kategorie IIIA
Nebojte se Office
Matematická olympiáda
Okresní kolo konverzační soutěže v AJ
Okresní kolo konverzační soutěže v AJ
Školní kolo konverzační soutěže ve španělském
jazyce
Školní kolo konverzační soutěže ve španělském
jazyce
Fyzikální olympiáda, kat. E
Okresní kolo dějepisné olympiády
Umístění
4. místo
1 žákyně z 2.A
4. místo
2. místo
1. místo
3. místo
1 žák VIA
1 žák IIIB
1 žák IIIA
1 žákyně VIB
1. místo
1 žák IVA
1. místo
1 žák VIA
2. místo
5. místo
Okresní kolo zeměpisné olympiády
1. místo
Matematický klokan, kategorie Kadet
Matematický klokan, kategorie Student
Středoškolská odborná činnost
Soutěž v recitaci německé poezie (vyšší
kategorie)
Soutěž v recitaci německé poezie
Soutěž v recitaci německé poezie
Matematická olympiáda (kat. Z6)
Matematická olympiáda (kat. Z7)
Matematická olympiýáda (kat. Z8)
5. místo
3. místo
2. místo
1 žák IIIB
1 žák IIIB
1 žák IVA,
1 žák IIA
1 žák IVA
1 žák VIIIA
1 žákyně VIIB
1. místo
1 žák VIIA
1. místo
2. místo
10. místo
4. místo
11. místo
3. - 4.
místo
2. místo
1. místo
1 žákyně IVB
1 žákyně IA
1 žákyně IB
1 žákyně IIA
1 žák IIIB
1. místo
1 žák IIIA
2. místo
1 žákyně IVB
1. místo
1 žákyně VIIA
1. místo
3. místo
4. místo
1 žák IA
1 žákyně IA
1 žákyně IIA
Fyzikální olympiáda (kat. E)
SOČ (okresní kolo)
Microsoft Office Arena 2013
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém
jazyce
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém
jazyce
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém
jazyce
Pythagoriáda, kat. 6. třída
Pythagoriáda, kat. 6. třída
Pythagoriáda, kat. 7. třída
80
1 žák IIIB
1 žákyně VIIB
1 žákyně VIA
Pythagoriáda, kat. 8. třída
Krajské soutěže
Konverzační soutěž v německém jazyce,
kategorie IIB
Aplikovaný fyzik
Krajské kolo dějepisné olympiády
2. místo
Umístění
2. místo
1 žák IVB
2. místo
7. místo
1 žák VIA
1 žák IIIB
1 žákyněVIIIA
1 žák 4.A
1 žák VIIB
1 žák VIA
Finanční gramotnost
1. místo
Konverzační soutěž ve španělském jazyce
6. místo
1. - 2.
místo
4. místo
10. místo
10. místo
11. místo
10. místo
1. místo
(skupina)
4. místo
6. místo
Matematická olympiáda, kategorie Z9
Krajské kolo zeměpisné olympiády
Krajské kolo zeměpisné olympiády
Chemická olympiáda
Matematický Klokan, kat. student
Chemická olympiáda
Vědomostní soutěž ”Xenofobie, rasismus,
neonacismus”
Fyzikální olympiáda, kategorie B
Fyzikální olympiáda, kategorie D
Národní soutěže
Literární soutěž Daniel
Microsoft Office Arena 2013
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Nejlepší JA TITAN tým 2012/2013
Nejlepší JA TITAN tým 2012/2013
Nejlepší JA TITAN tým 2012/2013
Nejlepší JA TITAN tým 2012/2013
1 žák IIIB
Umístění
3. místo
3. místo
2. místo
1. místo
2. místo
3. místo
5. místo
81
1 žák IIIB
1 žák IVA
1 žák IIA
1 žák VIA
1 žák VIIIA
1 žák VIA
2 žáci a 2 žákyně VIIB
1 žákyně VIIB
1 žák IIIB
1 žákyně VIA
1 žákyně VIA
1 žák IIIA
2 žáci VIIA
2 žáci VIIA
2 žáci VIIA
2 žáci VIIA
Příloha č. 2
SPOLUPRÁCE ŠKOLY S ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY
Spolupráce
se zřizovatelem, obcí –
konkrétní aktivity
Spolupráce se zřizovatelem – podpora aktivit (aktivity
spojené s 80. výročím narození Olgy Havlové, záštita
hejtmana kraje, slavnostní předávání maturitních
vysvědčení apod.)
Spolupráce s MMO – podpora projektů (anglické divadlo,
pěvecký sbor apod.)
ÚMOb Poruba - články do PRIO.
Návštěvy Domovů důchodců pro seniory v Ostravě-Porubě
Exkurze na MMO pro žáky prim.
Antikvariát Fiducia – festival dokumentárních filmů Jeden
svět.
Spolupráce s Centrem kultury a vzdělávání Moravská
Ostrava při organizaci hudebně-literárních pořadů
v ostravském klubu Atlantik.
Spolupráce školy s
organizacemi,
organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími
partnery
Na naší škole nepůsobí odborová organizace.
Ostravská univerzita
Slezská univerzita v Opavě
VŠB - TU Ostrava
Univerzita Palackého v Olomouci
Divadelní studio Domino Brno - anglické divadlo
Spolupráce s Aliance française Ostrava
Komerční banka
Okresní soud v Ostravě
Junior Achievement, ČR
Kojenecký ústav v Ostravě
Ústav sociální péče v Ostravě-Třebovicích
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni
KPV Ostrava, o.s.PANT, Živá paměť o.s.p., Člověk v tísni,
ADRA
AŠSK, ASPV, ČČK
PPP v Ostravě-Porubě
Pekařství Illík, spol. s.r.o.
ČEZ – přednáška Energie – budoucnost lidstva
Renarkon
SVČ Ostrava-Poruba
Taneční škola ELÁN
Aktivity žáků (školní
časopis, studentská rada,
divadelní soubor, školní
sbor atd.)
Anglické divadlo - představení pro žáky ostravských škol
Studentský divadelní soubor Blazeovaní
Pomoc při organizaci olympiády v tzv. přidružených
sportech pro mentálně handicapované klienty sociálních
ústavů v Ústavu sociální péče v Ostravě-Třebovicích
Spolupráce s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni,
adopce afrických dětí na dálku, organizace Týdne s Jedním
82
světem
Vydávání školního časopisu Bojler
Koncerty a vystoupení pěveckého školního sboru
Volejbalový kroužek, matematický kroužek, kroužek psaní
všemi deseti na klávesnici počítače, horolezecký kroužek,
kroužky cizích jazyků – NJ, FrJ, RJ .
Studentská rada
Akce (prezentace školy,
www stránky, dny
otevřených dveří atd.
webové stránky školy, dny otevřených dveří, návštěvy
základních škol, studentská historická konference prezentace konference v České televizi, v tisku, oslavy 40.
výročí založení školy – v Českém rozhlase, v tisku, English
Library www.e-library.wz.cz, portál Moderní dějiny,
ukázkové hodiny pro žáky ZŠ
83
Download

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013