Městský úřad Ostrov
odbor výstavby
Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov
Spis.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
MěÚO/25875/2012/výst/Šv
MěÚO/09738/2013
Švajdlerová Květoslava
353 801 235
353 801 299
[email protected]
Ostrov, dne 8.4.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Výroková část:
Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad, příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 64
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
p ř e r u š u j e d o 31.12.2013
stavební řízení, zahájené podáním žádosti dne 31.8.2012 o vydání stavebního povolení na stavbu:
II/221 SILNIČNÍ OBCHVAT HROZNĚTÍN V RÁMCI II/221 MODERNIZACE SILNIČNÍ SÍTĚ
HROZNĚTÍN
(dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. 82, 100, 174, 192/1, 192/3, 192/5, 192/6, 512, 600/1, 700/1,
700/2, 787/2, 787/6, 850, 851, 910/1, 917/1, 954/1, 993, 1002/1, 1002/2, 1003/1, 1007/2, 1007/3, 1012 v
katastrálním území Bystřice u Hroznětína, obec Hroznětín a st. p. 1140, 1141, 1142, parc. č. 245/1,
245/15, 263/1, 263/2, 263/4, 292/2, 297, 302/1, 302/2, 472/1, 472/3, 472/5, 548/1, 548/2, 548/3, 548/7,
548/8, 548/9, 548/10, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 552/3, 570, 580, 584/2, 600/1, 754/1, 754/9, 806/3,
819/1, 819/3, 819/4, 819/5, 819/6, 819/14, 820/1, 820/4, 821/2, 821/3, 821/10, 821/11, 891/1, 904/2,
911/1, 911/2, 911/3, 911/4, 911/7, 914/1, 914/3, 914/4, 914/5, 1105/1, 1144, 1155/5, 1155/6, 1156/1,
1156/2, 1156/3, 1220/1, 1220/2, 1220/4, 1237/3, 1237/14, 1561, 1563/3, 1563/4, 1563/5, 1563/6, 1563/7,
1638/1, 1638/2, 1724/1, 1724/2, 1737/1, 1737/3, 1815/5, 1815/13, 1839/1, 1839/2, 1839/3, 1839/4,
1839/5, 1839/6, 1839/7, 2232/3, 2285/5, 2286/1, 2311/13, 2328/3, 2342/2, 2364/2, 2370/1, 2370/2,
2386/1, 2393, 2394/1, 2394/2, 2396/2, 2398/2, 2399/1, 2406/2, 2409/2, 2411/2, 2442/1, 2442/3, 2443/1,
2449, 2492/1, 2492/11, 2506/1, 2507, 2508, 2509, 2510, 2519/1, 2519/2, 2520, 2521, 2526, 2527 v
katastrálním území Hroznětín, obec Hroznětín a parc. č. 213/1, 298, 299/1, 300/1, 300/2, 302 v
katastrálním území Kfely u Ostrova, obec Ostrov.
Sousední pozemky: st. p. 42, parc. č. 99/2, 120/1, 134/2, 134/3, 137, 145, 156, 163/2, 169/3, 169/4, 175/2,
192/4, 934/3, 947 v katastrálním území Bystřice u Hroznětína, st. p. 21, 22/1, 23, 293, 303, 304, 305, 306,
307, 319, 320, 320, 326, 326, 327, 333, 337, 354, 361, 405, 405, 406, 407, 420, 501, 704, 1119, 1127,
1134, 1140, 1146, 1192, 1195, 1196, parc. č. 12/1, 12/1, 19, 19, 245/1, 248/12, 248/12, 250/1, 250/2,
250/3, 251/1, 263/3, 276, 285/2, 360/1, 360/1, 453/1, 453/2, 474/1, 474/2, 478/2, 479/2, 548/3, 548/10,
585/2, 588/3, 707/5, 732/2, 809/5, 819/1, 821/1, 821/2, 891/3, 904/3, 911/2, 911/6, 914/2, 1035, 1154/3,
1155/1, 1155/2, 1155/3, 1155/4, 1155/6, 1155/7, 1224/4, 1237/15, 1737/6, 1815/14, 1830/4, 1832,
1839/2, 1852/4, 1852/5, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2282/4, 2285/1, 2285/3, 2285/4, 2285/7, 2286/2, 2295/5,
2342/2, 2387, 2396/2, 2400/3, 2504, 2507, 2510, 2650/2, 2655 v katastrálním území Hroznětín, parc. č.
297, 299/1 v katastrálním území Kfely u Ostrova, kterou podala
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282,
356 01 Sokolov 1.
Č.j. MěÚO/09738/2013
str. 2
Jedná se o následující objekty stavby:
SO 003 Zařízení staveniště, SO 101 Sil.II/221 km 0,314 – KÚ (směr Ostrov), SO 102 Sil. II/221 km
0,314 – okružní křižovatka, SO 103 Sil. II/221 km 0,675 – KÚ (směr Merklín), SO 104 Sil. III/22129 ZÚ
– km 0,675, SO 105 Sil. III/22130 ZÚ – km 0,314, SO 106 Sil. III/2204 km 0,040 – 0,36250, SO 107A
MK – napojení obytné části u zastávky ČD, SO 107B MK – napojení na přeložku sil. II/221, SO 107C
Chodníky v intravilánu, SO 108 MK – napojení u okružní křižovatky, SO 109 Přeložka polní cesty v km
1,978, SO 110 Přeložka polní cesty v km 2,500, SO 111 Přeložka polní cesty v km 3,276, SO 112
Napojení MK v km 3,276, SO 113 Napojení ÚK v km 0,51550, SO 114 Napojení vjezdů fy Rabbit, So
115 Napojení vjezdu na sil. III/22129, SO 116 Úprava vjezdu na sil.III/2204 v km 0,07780, SO 117
Napojení polní cesty v km 0,50220, SO 118 Napojení vjezdu na sil. III/22130, SO 119 A,B Napojení
vjezdu v km 0,543, SO 120 Napojení vjezdu v km 0,218, SO 121 Napojení vjezdu v km 0,41860, SO 122
Napojení vjezdu v km 0,51550, SO 123 Napojení vjezdu v km 0,99250, SO 124 Napojení vjezdu v km
0,04950, SO 125 Napojení vjezdu v km 0,04450, SO 126 Úprava původního vjezdu na pozemek p.č. 850,
SO 201 Most na sil. II/221 přes sil. III/22129, Jesenici a ČD, SO 202 Most na sil. III/22129 přes přeložku
Jesenice, SO 203 A Most na trati SŽDC přes Jesenici žkm 2,78128, SO 203 B Demolice mostu na trati
SŽDC přes Jesenici žkm 2,78, SO 303 Dešťová kanalizační stoka, SO 140 A a SO 140 B Dopravní
značení, SO 141 Dopravně inženýrská opatření.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01
Sokolov 1
Odůvodnění:
Žádost o stavební povolení byla podána dne 31.8.2012. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební
řízení.
Dne 10.10.2012 stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění a řízení usnesením přerušil. Proti usnesení se
stavebník dne 23.10.2012 odvolal. Dne 30.10.2012 stavební úřad předal spis nadřízenému orgánu, t.j.
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru stavební úřad. Dne 20.12.2012 Krajský úřad
Karlovarského kraje, odbor stavební úřad, usnesením č.j. 940/SÚ/12-6, usnesení MěÚ Ostrov, odboru
výstavby, zrušil a věc vrátil k novému projednání. Toto usnesení nabylo právní moci dne 27.12.2012.
Dne 12.2.2013 oznámil stavební úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení po
odvolání, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání.
Stavební úřad upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky, popřípadě důkazy do 20.3.2013. Stavební úřad prostřednictvím ústního jednání upozornil
opakovaně stavebníka, že dokladová část není ještě úplná a do stanoveného termínu musí být doloženy
chybějící doklady. Tyto doloženy nebyly, žádost proto neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, a to zejména její dokladová část, kde pro zajištění řádného projednání stavby chybí
doklady v tomto rozsahu:
1. Smlouva o právu provést stavbu s Mgr. Luborem Strejčkem a Olgou Žemličkovou, spoluvlastníky
p.č. 911/7 a 914/5, k.ú. Hroznětín, které zastupuje Ing. Jiří Macholda, Na Vrchu 210/3, 155 00 Praha
Řeporyje, včetně dokladu o majetkoprávním vypořádání.
2. Stanovisko stavebníka jak budou zajištěny podmínky smlouvy o právu provést stavbu, uzavřenou
s Dagmar Vorlovou, kterou zastupuje JUDr. Josef Kašpar, Jáchymovská 27, 360 04 Karlovy Vary,
schválené Dagmar Vorlovou a jejím zástupcem.
3. Smlouva o právu provést stavbu se Státním pozemkovým úřadem na všechny pozemky ČR, dotčené
stavbou, t.j. i na pozemky, které Státní pozemkový úřad v současné době pronajímá jiným subjektům.
4. Doklad o prokazatelném projednání PD Změny č.1 s Miroslavou Musílkovou a Miroslavem Taxem,
spolu s jejich vyjádřením k nové situaci.
5. Smlouva o právu provést stavbu s Richardem Pecháčkem.
6. Doklad o zajištění splnění požadavku Krkonošských vápenek Kunčice – viz připomínku č. 1 ve
smlouvě o právu provést stavbu, projednaný a schválený Krkonošskými vápenkami Kunčice.
Č.j. MěÚO/09738/2013
str. 3
7. Doklad o zajištění požadavku J-DOS s.r.o. Karlovy Vary – viz připomínku ve smlouvě o právu
provést stavbu, projednaný a schválený J-DOS Karlovy Vary.
8. Stanovisko projektanta stavby k vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Karlovy Vary, ze dne
11.1.2012, č.j. KRPK-1353/ČJ-2012-190 306.
9. Vyjádření společnosti Telefonica CZ – předložené vyjádření dne 28.1.2013 pozbylo platnosti.
10. Vyjádření VUSS Praha – předložené vyjádření pozbylo platnosti dne 4.2.2013.
11. Rozhodnutí MěÚ Hroznětín o povolení připojení sjezdů.
12. Rozhodnutí MěÚ Hroznětín ke kácení mimolesní zeleně.
13. Stanovisko Státního pozemkového úřadu, že dotčené pozemky nejsou předmětem církevních restitucí.
Stavebník byl proto dne 5.4.2013 vyzván pod spis. zn. MěÚO/ 25875/2012/výst/Šv, č.j.
MěÚO/09351/2013, k doplnění podkladů a stavební úřad rozhodl usnesením o přerušení řízení.Zároveň
poučil stavebníka, že pokud nebudou nedostatky odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c)
správního řádu, zastaveno.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení, za použití ustanovení právních předpisů, ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Město Ostrov, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov nad Ohří
Zdeňka Ornetová, nar. 7.1.1952, Bystřice 37, Hroznětín, 363 01 Ostrov nad Ohří
Čestmír Motejzík, nar. 5.10.1984, 17. listopadu 673, 332 03 Šťáhlavy
RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Karlovy Vary, Závodu míru 725, Stará Role, 360 17
Karlovy Vary 17
Dagmar Vorlová, nar. 19.6.1973, Bystřice 26, Hroznětín, 363 01 Ostrov nad Ohří
ARBOLES servis, s.r.o., Májová 1196, 349 01 Stříbro
Jozef Kotran, nar. 17.7.1943, Čsa 334, 362 33 Hroznětín
Božena Kotranová, nar. 20.8.1948, Čsa 334, 362 33 Hroznětín
KSB spol. s r.o., Božičany 167, 362 25 Nová Role
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 03 Hradec Králové 3
Krkonošské vápenky Kunčice , a.s., Kunčice nad Labem 150, 543 71 Hostinné
Karel Marek, nar. 29.10.1953, Karlovarská 356, 362 33 Hroznětín
Richard Pecháček, nar. 25.2.1937, Ostrovská 20, 362 33 Hroznětín
Sedlecký kaolin a. s., Božičany 167, 362 25 Nová Role
Olga Žemličková, nar. 25.7.1936, Východní 559, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1
Mgr. Lubor Strejček, nar. 15.12.1961, Na Výsluní 532, 364 52 Žlutice
KERAMOST, a.s., Žatecká 1899, 434 01 Most 1
Karlovarský kraj, Závodní 353, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
Josef Koch, nar. 9.1.1946, Čsa 46, 362 33 Hroznětín
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, Nové Město, 110 00 Praha 1
Sparkasse Mühlviertel - West banka a.s., pobočka České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 6,
370 01 České Budějovice 1
Oberbank AG pobočka Česká republika, nám. Přemysla Otakara II. 6, 370 01 České Budějovice 1
LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126, Malá Strana, 150 00 Praha 5
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, Michle, 140 00 Praha 4
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 7
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Marius Pedersen a.s., provozovna Ostrov, Průběžná 1940, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec
Králové 9
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
ODEŘSKÝ STATEK a.s., Odeř 38, Hroznětín, 363 01 Ostrov nad Ohří
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
Státní pozemkový úřad, pracoviště Karlovarský kraj, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65, 110 00 Praha 1-Nové Město
Josef Šopejstal, nar. 3.3.1953, Potoční 165, 362 33 Hroznětín
Č.j. MěÚO/09738/2013
str. 4
Jaroslava Höhligová, nar. 16.2.1946, Švermova 714, 362 21 Nejdek 1
Marie Čapková, nar. 26.6.1938, Krušnohorská 1100, 363 01 Ostrov nad Ohří
Bc. Petr Šopejstal, nar. 10.10.1975, U Rybníčku 380, 362 33 Hroznětín
J - DOS s.r.o., Loketská 262, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební úřad Krajského
úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
- otisk úředního razítkaPavel Pospíšil
vedoucí odboru výstavby
Toto oznámení (písemnost) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ v Ostrově a na
úřední desce MěÚ v Hroznětín. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Zveřejní se též způsobem
umožňujícím dálkový přístup - na úřední desce internetových stránek města Ostrov a na úřední desce
internetových stránek města Hroznětín. Desátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou.
Vyvěšeno dne: .........................
Sejmuto dne: .........................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Žadatel
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
Účastníci řízení – veřejnou vyhláško
Město Hroznětín, IDDS: s75bdzg
Město Ostrov, IDDS: d5zbgz2
Zdeňka Ornetová, Bystřice č.p. 37, Hroznětín, 363 01 Ostrov nad Ohří
Čestmír Motejzík, 17. listopadu č.p. 673, 332 03 Šťáhlavy
RABBIT Trhový Štěpánov a.s., IDDS: k5wfw7u
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Karlovy Vary, IDDS: yphaax8
Dagmar Vorlová, Bystřice č.p. 26, Hroznětín, 363 01 Ostrov nad Ohří
ARBOLES servis, s.r.o., IDDS: j4pm27n
Jozef Kotran, Čsa č.p. 334, 362 33 Hroznětín
Božena Kotranová, Čsa č.p. 334, 362 33 Hroznětín
KSB spol. s r.o., IDDS: kn7g4kh
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Krkonošské vápenky Kunčice , a.s., IDDS: zwyeuqw
Karel Marek, Karlovarská č.p. 356, 362 33 Hroznětín
Č.j. MěÚO/09738/2013
str. 5
Richard Pecháček, Ostrovská č.p. 20, 362 33 Hroznětín
Sedlecký kaolin a. s., IDDS: d8vf8kt
Olga Žemličková, Východní č.p. 559/6b, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1
Mgr. Lubor Strejček, Na Výsluní č.p. 532, 364 52 Žlutice
KERAMOST, a.s., IDDS: gr2erk3
Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2
Josef Koch, Čsa č.p. 46, 362 33 Hroznětín
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Sparkasse Mühlviertel - West banka a.s. pobočka České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 6/3,
370 01 České Budějovice 1
Oberbank AG pobočka Česká republika, IDDS: 9k7ddf7
LBBW Bank CZ a.s., IDDS: 8zuewv8
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Marius Pedersen a.s., provozovna Ostrov, IDDS: dfmcfxw
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
ODEŘSKÝ STATEK a.s., IDDS: 82zuykm
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm
Státní pozemkový úřad, pracoviště Karlovarský kraj, IDDS: z49per3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Josef Šopejstal, Potoční č.p. 165, 362 33 Hroznětín
Jaroslava Höhligová, Švermova č.p. 714, 362 21 Nejdek 1
Marie Čapková, Krušnohorská č.p. 1100, 363 01 Ostrov nad Ohří
Bc. Petr Šopejstal, Zahradní č.p. 266, 362 33 Hroznětín
J - DOS s.r.o., IDDS: dvwc9ir
Miroslav Tax, Loučná č.p. 883, Řeporyje, 155 00 Praha 515
Ing. Radek Zamrzla, Americká č.p. 1301/12, 360 01 Karlovy Vary 1
Ivana Hanušová, Čsa č.p. 159, 362 33 Hroznětín
Milada Havrišková, Čsa č.p. 235, 362 33 Hroznětín
Ladislav Havriško, Čsa č.p. 235, 362 33 Hroznětín
Kateřina Berkyová, Čsa č.p. 59, 362 33 Hroznětín
Luboš Haškovec, Odeřská č.p. 237, 362 33 Hroznětín
Richard Schösser, Krušnohorské náměstí č.p. 332, 362 33 Hroznětín
Marcela Calabreseová, Čsa č.p. 269, 362 33 Hroznětín
Vincenzo Calabrese, Čsa č.p. 269, 362 33 Hroznětín
Eduard Škivra, Čsa č.p. 248, 362 33 Hroznětín
Anna Škivrová, Čsa č.p. 248, 362 33 Hroznětín
David Zier, Čsa č.p. 55, 362 33 Hroznětín
Jarmila Zierová, Čsa č.p. 55, 362 33 Hroznětín
Michal Rams, Odeřská č.p. 267, 362 33 Hroznětín
Ludmila Ramsová, Odeřská č.p. 267, 362 33 Hroznětín
Josef Růžička, Odeřská č.p. 220, 362 33 Hroznětín
Věra Růžičková, Odeřská č.p. 220, 362 33 Hroznětín
Danuše Poživilová, Sídliště č.p. 312, 362 33 Hroznětín
Roman Poživil, Sídliště č.p. 312, 362 33 Hroznětín
Antonín Novák, Kollárova č.p. 1268, 363 01 Ostrov nad Ohří
Slavomír Matoušek, Luční č.p. 831, 363 01 Ostrov nad Ohří
Věra Matoušková, Luční č.p. 831, 363 01 Ostrov nad Ohří
Igor Adamovič, Čsa č.p. 255, 362 33 Hroznětín
Ing. Dagmar Adamovičová, Čsa č.p. 255, 362 33 Hroznětín
Imrich Tamáš, Čsa č.p. 168, 362 33 Hroznětín
Jiřina Tamášová, Čsa č.p. 168, 362 33 Hroznětín
Božena Juryštová, Odeřská č.p. 259, 362 33 Hroznětín
Michal Slezárik, Čsa č.p. 234, 362 33 Hroznětín
Vladimír Suchý, Čsa č.p. 234, 362 33 Hroznětín
Marián Stehlík, Hlavní třída č.p. 705, 363 01 Ostrov nad Ohří
Č.j. MěÚO/09738/2013
str. 6
Tomáš Hluchý, Sídliště č.p. 331, 362 33 Hroznětín
Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdk3s
Ing. Jiří Macholda, Na vrchu č.p. 210/3, Řeporyje, 155 00 Praha 515
Miroslava Musílková, Škroupova č.p. 1861/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Jiří Gajdoš, Krušnohorská č.p. 270/22, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 4
PaedDr. Blanka Andrová, Moskevská č.p. 945/8, 360 01 Karlovy Vary 1
Julius Karkošin, Odeřská č.p. 246, 362 33 Hroznětín
Marie Jenkner, Thomas-Mann-Str. 13c, Nűrnberg 90471, Německo
Valentina Bursíková, Masarykova č.p. 666, 363 01 Ostrov nad Ohří
Richard Schösser, Krušnohorské náměstí č.p. 332, 362 33 Hroznětín
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Iveta Sokolová, Plzeňská č.p. 1527/19, 360 01 Karlovy Vary 1
Petr Zima, Merklín č.p. 78, 362 34 Merklín u Karlových Var
Anděla Zářecká, Tepelská č.p. 440, 364 64 Bečov nad Teplou
Dotčené orgány
Drážní úřad, oblast Plzeň, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Klínovecká č.p. 1204, 363 01 Ostrov nad Ohří
Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, Klínovecká č.p. 1204, 363 01 Ostrov nad
Ohří
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor živ. prostř. a zem., IDDS: siqbxt2
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp., IDDS: siqbxt2
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Karlovy Vary, IDDS: yphaax8
Ministerstvo zemědělství, odb. st. správy lesů, IDDS: yphaax8
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Klínovecká č.p. 1204, 363 01 Ostrov nad Ohří
Ministerstvo obrany, VUSS Praha, PO BOX 3, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Ústí n. L., IDDS: 9gsaax4
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: rn6aas6
Městský úřad Hroznětín, IDDS: s75bdzg
Ostatní na vědomí – veřejnou vyghláškou.
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn
Co: vlastní.
Download

M stský ú ad Ostrov - e