Jáchymov Property Management, a.s.
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229
MEZITÍMNÍ ZPRÁVA
(neauditovaná)
k 31.03.2013
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2013
Obsah:
POPISNÁ ČÁST ................................................................................................................................................... 3
1.
Popis podnikatelské činnosti .................................................................................................................. 3
2.
Důležité události a transakce a jejich dopad na finanční situaci nebo výsledky hospodaření
emitenta jím ovládaných osob ................................................................................................................ 4
TALBULKOVÁ ČÁST (dle IFRS) ...................................................................................................................... 5
Výkaz souhrnného výsledku................................................................................................................................. 5
Výkaz finanční pozice ........................................................................................................................................... 6
2
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2013
POPISNÁ ČÁST
1. Popis podnikatelské činnosti
Obchodní firma:
Jáchymov Property Management, a.s.
Sídlo:
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 11
IČ:
45 35 92 29
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17790
Internetová adresa:
http://www.jachymovpm.cz
Předmět podnikání
Podle článku 3 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto:
1. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
2. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
3. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Ovládaná osoba - žádná
Osoby s řídící pravomocí
Dozorčí rada a představenstvo Jáchymov Property Management, a.s. pracovalo do 31.03.2013
v tomto složení:
Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady
Členové dozorčí rady
MUDr. Václav Jirků
Ing. Martin Kadlec
Ing. Peter Andits
Představenstvo
Předseda představenstva
Členové představenstva
MUDr. Eduard Bláha
Ing. Zdeněk Kubát
Ing. Dominika Očovanová
Uvedené složení dozorčí rady a představenstva společnosti je zapsáno v obchodním rejstříku.
3
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2013
2. Důležité události a transakce a jejich dopad na finanční situaci nebo výsledky
hospodaření emitenta jím ovládaných osob
Společnost od počátku roku 2011 pouze spravuje kupní cenu za prodaný podnik.
Ve sledovaném období dosáhla zisku ve výši 6 315 tis. Kč, a to díky úrokům ze směnky.
Náklady společnosti jsou tvořeny zejména službami právní kanceláře a poradenskou činností
k zajištění povinností emitenta.
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 2. 7. 2012 došlo dne 6. 3. 2013 k zapsání
snížení základního kapitálu z dosavadní výše 418 531 tis. Kč o částku 94 663 tis. Kč na
výslednou výši základního kapitálu 323 868 tis. Kč.
4
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2013
TALBULKOVÁ ČÁST (dle IFRS)
Výkaz souhrnného výsledku
Období k 31. března
Ukončené činnosti:
Tržby
Tržby z prodeje zboží
2013
2012
V tisících Kč
0
0
0
0
0
0
Ostatní provozní výnosy
Materiálové náklady, spotřeba energií a služby
Náklady na prodej zboží
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní provozní náklady
0
(148)
(0)
(400)
(23)
(47)
0
(146)
(0)
(391)
(23)
(46)
Provozní zisk z ukončených operací
(618)
(606)
Finanční náklady
Zisk (ztráta) z kursových rozdílů
6933
0
7 021
0
Celkové finanční náklady
6933
7 021
Zisk z ukončených činností před zdaněním
6315
6 415
(0)
0
6315
6 415
Zajištění peněžních toků
0
0
0
0
Ostatní souhrnný výsledek za období po zdanění
0
0
CELKOVÝ SOUHRNNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ
6315
6 415
Zisk (ztráta) připadající:
Vlastníkům mateřského podniku
Menšinové podíly
6315
0
6 415
0
Celkový souhrnný výsledek připadající:
Vlastníkům mateřského podniku
Menšinové podíly
6315
0
6 415
0
Celkové tržby
Daň ze zisku, odložená daň
ZISK (ZTRÁTA) ZA OBDOBÍ
Ostatní souhrnný výsledek:
Čistý zisk (ztráta) na akcii přiřaditelný na podíly akcionářů mateřské společnosti (Kč/ks)
Základní
Zředěný
19,50
19,50
15,33
15,33
5
Zpráva statutárního orgánu emitenta 2013
Výkaz finanční pozice
Období
AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Nehmotná aktiva
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
CELKEM dlouhodobá aktiva
Krátkodobá aktiva
Zásoby
Obchodní a jiné pohledávky
Peníze a peněžní ekvivalenty
Pohledávka z titulu daně z příjmu
Náklady příštích období
CELKEM krátkodobá aktiva
AKTIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodního styku a jiné závazky
Závazky z titulu daně z příjmu
Výnosy příštích období
Rezervy
CELKEM krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Odložený daňový závazek
Rezervy
CELKEM dlouhodobé závazky
Vlastní kapitál
Upsaný kapitál
Emisní ážio
Jiné fondy
Kumulované zisky (ztráty)
Zákonný rezervní fond
CELKEM vlastní kapitál
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
k 31.03.2013
k 31.12.2012
V tisících Kč
298
0
438 628
438 926
322
0
431 730
432 052
0
490
18 128
0
8
18 618
457 544
0
499
18 608
0
8
19 115
451 167
400
0
0
0
400
338
0
0
0
338
0
0
0
0
0
0
323 868
800
2 062
130 209
205
457 144
457 544
323 868
800
2 062
123 894
205
450 529
451 167
V Jáchymově dne: 29.04.2013
MUDr. Eduard Bláha
předseda představenstva a.s.
6
Download

Mezitimni zprava_...pdf