Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3.ročník
☺
příjmení______________
Diktát: _____________________________________________________________________
1. Doplň v textu i-í/y-ý
Kol__k je hod__n? Bl__ská se na lepš__ časy. V rozhlase jsem sl__šel
pohádku Čertův ml__n. Um__š l__žovat? Kéž b__ch b__lého dostala
pl__šového medv__dka. Ve v__soké v__žce b__la restaurace.
V Ruz__n__ je vel__ké let__ště. S__tý hladovému nevěř__.
Ch__bami se člověk uč__. Slep__š roztržen__ pap__r. K večeř__ jsem
měl obalovan__ s__r a v__borný chléb.
30b.
2. Doplň slova stejného významu
naříkat || _____________; holá || ___________; lokat || _________;
lux || ____________; namyšleně || ___________; sivá || ______________.
6b.
3. Ve větě urči slovní druhy a základní skladební dvojici.
Na jedné velké a zelené louce se klidně pásli srnci.
10b.
4. Napiš slova protikladná
prohrát X ___________; úzká X ___________; uvařené X _________
pravda X ___________; loučit se X _____________; den X _________.
6b.
5. Urči podstatná jména v tabulce
rod
číslo pád
Lenka jede.
Spadla do rybníka.
Uviděl kachňata.
Václave, zatrub!
4b.
6. Podle daných vzorců souvětí, souvětí utvoř a napiš:
Protože V1,V2.
V1, který V2.
4b.
7. Urči slovesa
osoba
číslo
čas
budete zametat
skáče
jsem vařila
3b.
8. Napiš, jak požádáš spolužačku Barboru, aby Ti půjčila pastelky.
2b.
Vybarvi si obrázek (PRO RYCHLÍKY)
Diktát:
Myslivcův Pepík šel k potůčku pro písek. Cestou si vesele hvízdal. Pozoroval
včelky, jak pilně sbírají z květů pyl. Na kraji lesa skřípají pily dřevorubců.
Na mýtině u Jičína si pyšně vykračoval srnec. Babička Sýkorová sypala zrní
drůbeži. Ve vesnici Stachy krásně svítí slunce.
KLASIFIKACE
Diktát:
0 – 1 chyba
2–3
4–5
6–7
8-∞
1
2
3
4
5
Gramatika:
63 – 59 bodů
58 – 50
49 – 33
32 – 15
14 - 0
1
2
3
4
5
U cv. 6. je 1 bod za správné souvětí a 1 bod za gramatiku.
U cv. 8. je 1 bod za správnou formulaci žádosti a 1 bod za gramatiku.
Download

Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3.ročník Kol__k je