Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
565 36 Choceň, T. G. Masaryka 1000
tel.: 465 471 338
www.oa-chocen.cz
ředitel školy: Mgr. Jaroslav Studnička
e-mail školy: [email protected]
e-mail ředitele: [email protected]
Informace pro obor vzdělání Cestovní ruch
kód a název oboru vzdělání: 65–42–M/02 Cestovní ruch
zástupce ředitele školy: Mgr. Petra Zavřelová
výchovný poradce: Mgr. Alice Koubová
Charakteristika oboru vzdělání
Absolvent oboru se uplatní zejména v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu, např. jako pracovník cestovní
kanceláře, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska, turistických informačních center, organizační pracovník
v lázeňských zařízeních, pracovník recepcí, organizační pracovník firem zajišťujících přepravu rekreantů. Úspěšní
absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.
Nosnými předměty jsou cizí jazyky, informatika, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovské služby,
ekonomika a marketing. Odborné předměty jsou dále rozvíjeny v seminářích.
Přihlášky a přijímací řízení
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň, stejně jako ostatní střední školy zřizované
Pardubickým krajem, se zúčastní pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek vyhlášeného MŠMT ČR.
Uchazeči budou konat testy z českého jazyka a matematiky. Testy připraví a vyhodnotí CZVV (Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání – Cermat), budou obsahovat uzavřené i otevřené úlohy. Časový limit konání
každého testu bude 60 min, maximální bodový zisk z každého testu bude 50 bodů.
Jednotné přijímací zkoušky bude uchazeč konat pouze v prvním kole přijímacího řízení. Termín zkoušek je
stanoven na 15. dubna 2015, náhradní termín na 14. května 2015.
Stravování
Rozvrh hodin umožňuje stravování, je zajištěno ve vlastní školní jídelně oběd 28 Kč, výběr ze 3 jídel, objednávání
stravy i přes web školy, výdej na kartu, platba na účet jídelny u KB.
Ubytování
Vlastní domov mládeže – cena ubytování 1300-1550 Kč/měsíc, strava 76 Kč/den.
Kurzy konané podle školních vzdělávacích programů
1. ročník – sportovně turistický kurz
1. ročník – venkovská turistika
2. ročník – tuzemský poznávací zájezd
2. ročník – kurz první pomoci
3. ročník – zahraniční poznávací zájezd
3. ročník – barmanský kurz
Nedílnou součástí studia jsou jednodenní exkurze, návštěvy veletrhů a výstav v oblasti cestovního ruchu.
Angličtina v cestovním ruchu
Žáci mohou absolvovat kurz odborné angličtiny a získat certifikát „Služby v cestovním ruchu“. Kurz byl vytvořen
na základě potřeb firem a společností v cestovním ruchu. Účastníci kurzu využívají e-learningové prostředí
s interaktivními cvičeními, slovníčkem s výslovností a videoukázkami, které byly natočeny rodilými mluvčími.
Internet a výpočetní technika
Umožňujeme využívat PC zájmově též mimo výuku. Žákům je k dispozici wi-fi, kopírka a tiskárna OCÉ. Mohou
získat certifikát ECDL. ECDL je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových
znalostí a dovedností. Škola je akreditovaným testovacím střediskem ECDL.
Organizace vyučování
Vyučování začíná v 8:00 h a končí nejpozději v 15:50 h, ve středu a v pátek v 13:20 h. Ve dnech s odpolední
výukou je přestávka na oběd. V současné době máme 85 % dojíždějících žáků. V případě nevyhovujícího spojení
povolíme na žádost zákonných zástupců pozdní příjezd na první vyučovací hodinu, popř. dřívější odchod
z poslední vyučovací hodiny.
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
565 36 Choceň, T. G. Masaryka 1000
Učební plán
Název školy
Obchodní akademie
a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
Název školního vzdělávacího programu
Cestovní ruch
Kód a název oboru vzdělání
65-42-M/02 Cestovní ruch
Stupeň poskytovaného vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia
čtyřleté denní studium
Platnost
od 01. 09. 2014
Předměty
Český jazyk a literatura (CJL)
Anglický jazyk (ANJ)
Anglický jazyk v cestovním ruchu (ACR)
Německý jazyk (NEJ)
Základy společenských věd (ZSV)
Společenská kultura (SPK)
SPK)
Dějepis (DEJ)
Dějiny umění (DEU)
Matematika (MAT)
Fyzika (FYZ)
Chemie (CHE)
Biologie a ekologie (BIE)
Informatika (IT)
Tělesná výchova (TEV)
Ekonomika a marketing (EKM)
Účetnictví (UCE)
Právo (PRV)
Technika administrativy (TEA)
Písemná a elektronická komunikace (KOM)
Cestovní ruch (CER)
Seminář k cestovnímu ruchu (SEC)
Průvodcovské služby (PSL)
Seminář k průvodcovským službám (SEP)
Software cestovního ruchu (SWR)
Zeměpis cestovního ruchu (ZCR)
Seminář k zeměpisu cestovního ruchu
(SEZ)
Základy gastronomie (ZAG)
Celkem
1. ročník
3
4(4)
0
3(3)
0
2
2
0
2
1
0
2
2(2)
2
2
0
0
2 (2)
0
3
0
0
0
0
2
0
0
2. ročník
3
4(4)
0
3(3)
1
0
2
0
2
0
1
0
2(2)
2
2
2
0
2 (2)
0
3
0
0
0
0
2
0
1
Hodiny
3. ročník
3
4(4)
1(1)
3(3)
1
0
0
2
2
0
0
0
1(1)
2
2
2
2
0
1 (1)
3
0
0
0
1(1)
2
1(1)
1
4. ročník
3
4(4)
0
3(3)
1
0
0
2
2
0
0
0
1(1)
2
2
2
2
0
1 (1)
3
1(1)
2
1(1)
0
0
0
0
celkem
12
16(16)
1(1)
12(12)
3
2
4
4
8
1
1
2
6(6)
8
8
6
4
4 (4)
2 (2)
12
1(1)
2
1(1)
1(1)
6
1(1)
2
32(11)
32(11)
34(12)
32(11)
130(45)
Download

Cestovní ruch - Obchodní akademie Choceň