F 72223/2010
-------------- - 1
N 794
U s n e s e n í
Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Mgr.
Tomášem Vovsem v právní věci navrhovatele: Pavel Tůma, Praha 3,
Krásova 701, PSČ 130 00 o návrhu na zápis NOVÉ ČESKO, nadační
fond se sídlem Praha 7, Veverkova 1229/9, PSČ 170 00 do nadačního
rejstříku t a k t o :
V nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu
N, vložce číslo 794
s e
z a p i s u j e
Den zápisu: dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Název: NOVÉ ČESKO, nadační fond
Sídlo: Praha 7, Veverkova 1229/9, PSČ 170 00
Identifikační číslo: 246 97 486
Účel nadačního fondu:
- Podpora a rozvíjení projektů v oblasti vzdělávání,
zdravotnictví a sociálních věcí, protidrogové prevence, zavádění
nových vzdělávacích programů, volnočasových aktivit, nových
technologií, sociální péče a sociální integrace.
Správní rada:
člen správní rady: Pavel Tůma, r.č. 720115/1496
Praha 3, Krásova 701, PSČ 130 00
den vzniku funkce: dnem nabytí právní moci rozhodnutí
člen správní rady: Vladimír Adamec, r.č. 820622/0495
Praha 3, Fibichova 1526, PSČ 130 00
den vzniku funkce: dnem nabytí právní moci rozhodnutí
člen správní rady: Karel Vild, r.č. 670212/1151
Příbram, Příbram VIII, Školní 72, PSČ 261 01
den vzniku funkce: dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Jménem nadačního fondu jednají společně dva členové správní rady.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady: Hans Uwe Worliczka, dat.nar. 6.června 1942
Aichach, Bahnhofstrasse 18, PSČ 865 51, Spolková republika
Německo
den vzniku funkce: dnem nabytí právní moci rozhodnutí
den vzniku členství v dozorčí radě: dnem nabytí právní moci
rozhodnutí
POKRAČOVÁNÍ
- 2 -
člen dozorčí rady: Radka Honková, r.č. 686023/1092
Horní Počaply 260, PSČ 277 03
den vzniku funkce: dnem nabytí právní moci rozhodnutí
den vzniku členství v dozorčí radě: dnem nabytí právní
rozhodnutí
člen dozorčí rady: Marcela Jandošová, r.č. 695327/0555
Vlašim, Ratajská 357, PSČ 258 01
den vzniku funkce: dnem nabytí právní moci rozhodnutí
den vzniku členství v dozorčí radě: dnem nabytí právní
rozhodnutí
člen dozorčí rady: Ludvík Šteker, r.č. 710422/0486
Praha 4, Na Pankráci 1145, PSČ 140 00
den vzniku funkce: dnem nabytí právní moci rozhodnutí
den vzniku členství v dozorčí radě: dnem nabytí právní
rozhodnutí
člen dozorčí rady: Bc. Karel Tichý, r.č. 820511/2762
Louny, Stradonice 1, PSČ 440 01
den vzniku funkce: dnem nabytí právní moci rozhodnutí
den vzniku členství v dozorčí radě: dnem nabytí právní
rozhodnutí
N 794
moci
moci
moci
moci
Zřizovatel:
Pavel Tůma, r.č. 720115/1496
Praha 3, Krásova 701, PSČ 130 00
Výše majetkového vkladu: 100 000,- Kč
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do
patnácti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu
v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.
V Praze dne 15.června 2010
Mgr. Tomáš Voves, v.r.
vyšší soudní úředník
Za správnost vyhotovení: Horová Andrea
Download

F 72223/2010 -------------- - 1 N 794 U s n e s e n í Městský soud v