PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
AUDIT
CB HOLDING
„portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství a auditu“
CB HOLDING tvoří uskupení spolupracujících firem, které Vám nabízí portfolio služeb v
oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství a auditu
Společným cílem je poskytování komplexních poradenských služeb dle specifických potřeb klientů,
založených na principech profesionality, důvěry a partnerství.
Na základě dlouhodobé praxe, znalosti podnikatelského prostředí doma i v zahraničí, se zaměřením na
německy mluvící země a odborné způsobilosti našich partnerů, nabízíme veškerý servis nejen
v českém, ale i německém a anglickém jazyce.
Všechny společnosti sídlí ve zcela nově zrekonstruovaných prostorách, v samotném centru Českých
Budějovic.
V uskupení spolupracujících firem jsou následující:
NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář je společností advokátů, nabízející svým
klientům komplexní právní servis v oblasti českého práva a zároveň, na základě dlouhodobé praxe pro
zahraniční klientelu, servis v oblasti právních vztahů zahraničních subjektů podnikajících v České
republice, zejména komplexní právní servis v právních konzultacích, zastupování v soudních i
mimosoudních sporech, zastupování v řízeních se správními úřady, přípravu a vypracování dokumentů
dle potřeb klienta, právní rozbory a stanoviska v oblastech obchodního práva, bankovního práva,
občanského práva, pracovního práva, insolvenčního práva, bytového práva, procesního práva,
rodinného práva, trestního a správního práva.
CB CONSULTING s.r.o. nabízí své služby v oblasti obchodního managementu, projektového
poradenství, M&A poradenství, dotací a podnikového poradenství pro malé a střední společnosti.
CB daně a účetnictví s.r.o. poskytuje poradenství v daňové a účetní oblasti pro malé a střední
společnosti a pro podnikající fyzické osoby.
CB REAL MANAGEMENT s.r.o. nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti Asset-a
ekonomického Facility managementu se zaměřením na management objektů, konzultace, vyúčtování
vedlejších nákladů, rozpočetnictví, správu nájemců, pronájem, plánování a kontrolu nákladů,
management nákupu, ploch a smluv.
CB AUDIT s.r.o. nabízí svým klientům nezávislé auditorské a poradenské služby, především ověření
účetních závěrek a konsolidačních balíčků dle českých i mezinárodních standardů.
PROFIL SPOLEČNOSTÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY
NEUBAUER & PARTNER s.r.o.
PRÁVNÍ SLUŽBY
právní konzultace
právní zastupování v soudních i mimosoudních sporech, sepis žalob a dalších podání
právní zastupování v řízení před správními úřady
příprava a vypracování dokumentů dle požadavků klienta
sepisování právních rozborů a stanovisek
advokátní úschovy
V oblasti obchodního práva jsou poskytovány následující služby:
zakládání všech druhů obchodních společností
sepisování jednotlivých listin potřebných k založení obchodní společnosti provádění
jakýchkoliv změn v obchodních společnostech vč. zastupování u notáře a v rejstříkovém řízení
právní pomoc při svolávání valné hromady, zastupování na valné hromadě, vedení valné
hromady
smlouvy o převodu obchodního podílu
sepisování obchodních smluv, a to jak výslovně upravených v obchodním zákoníku, tak i
nepojmenovaných dohod dle potřeby klienta
zpracování všeobecných obchodních podmínek podnikatele
rámcové smlouvy kupní, o dílo, zprostředkovatelské atd.
sepisování směnek a vymáhání směnečných práv
úschova peněz z kontraktů
vymáhání pohledávek
smlouvy o prodeji podniku či části podniku
smlouvy o nájmu podniku či části podniku
fúze, rozdělení a transformace obchodních společností
jednání jménem klienta s protistranou
zápis ochranných známek u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
kompletní zastupování ve sporech z nekalé soutěže
kompletní zastupování úpadce i věřitelů v insolvenčním řízení
likvidace obchodních společností
právní audit společnosti
všeobecné poradenství v obchodním právu
komplexní právní poradenství právnickým osobám na základě mandátní smlouvy
V oblasti insolvenčního práva jsou poskytovány následující služby:
sepisování insolvenčního návrhu na majetek klientova dlužníka a jeho následné podání
příslušnému soudu,
sepisování insolvenčního návrhu na majetek klienta a jeho následné podání příslušnému soudu
sepisování přihlášky do insolvenčního řízení včetně následného zastupování v insolvenčního
řízení
sepisování vylučovacích žalob, jejich podání příslušnému soudu včetně následného
zastupování v soudním řízení
vystupování jménem klienta ve věřitelském výboru
všeobecné právní zastoupení v oblasti insolvenčního práva
V oblasti občanského práva jsou poskytovány následující služby:
sepisování smluv a listin všeho druhu
sepisování kupních smluv na nemovitosti včetně úředního ověření podpisů účastníků
zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí
úschova peněz z kontraktů
zástavní smlouvy
zastupování v občanskoprávním řízení
spotřebitelské právo
řešení problematiky náhrady škody
vymáhání pohledávek
zakládání obecně prospěšných společností a občanských sdružení
poradenství v problematice bytových jednotek a družstevních bytů
dědické právo
návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
všeobecné poradenství v občanském právu
V oblasti bytového práva jsou poskytovány následující služby:
sepisování smluv o převodu bytových jednotek včetně úředního ověření podpisů účastníků
zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí
smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
úschova peněz z kontraktů
právní poradenství ohledně zák.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
smlouvy o výstavbě
prohlášení vlastníka dle zák.č. 72/1994 Sb.
vypořádání spoluvlastnictví budovy dle zák.č. 72/1994 Sb.
zastupování společenství vlastníků jednotek
zastupování jednotlivých členů společenství vlastníků jednotek při jednání se společenstvím či
se stavebníkem
zastupování jednotlivých členů družstva při jednání s družstvem
všeobecné poradenství v oblasti společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
V oblasti procesního práva své klienty zastupujeme na základě plné moci ve všech druzích soudních
sporů (občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních atd.). Většinou se jedná o kompletní
právní zastoupení od první porady s klientem přes sepis žaloby nebo vyjádření k žalobě až po právní
zastupování v celém průběhu soudního řízení.
Dále je poskytováno kompletní právní zastoupení v oblasti vymáhání pohledávek,
které spočívá v:
sepsání poslední výzvy k plnění před podáním žaloby a její zaslání dlužníkovi s hlavičkou
advokátní kanceláře
sepsání žalobního návrhu a jeho podání příslušnému soudu
zastupování v celém soudním řízení, většinou bez potřeby součinnosti klienta ve smyslu jeho
účasti u soudních jednání apod.
konání všech potřebných procesních úkonů na základě výzvy soudu
zajištění všech formalit potřebných k nařízení exekuce v případě dlužníkovy nečinnosti
sepsání návrhu na prohlášení exekuce a jeho zaslání příslušnému soudu s tím, že věc bude
předána jednomu z exekutorů, s kterými naše kancelář navázala v průběhu trvání praxe
úspěšnou spolupráci a jejichž postup je zpravidla velmi efektivní
navázání kontaktu s příslušným exekutorem a spolupodílení se na co nejefektivnějším
vymožení klientovy pohledávky
v případě, že tomu okolnosti případu odpovídají a je dáno podezření, že klientův dlužník
spáchal trestný čin, je možné jménem klienta podat i trestní oznámení na tohoto dlužníka.
V takovém případě nabízíme klientům i právní zastoupení v tomto trestním řízení
V oblasti rodinného práva jsou poskytovány následující služby:
sepis návrhu na rozvod manželství vč. zastupování v soudním řízení
sepis návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče vč. zastupování v soudním řízení,
sepis návrhu na změnu výživného na nezletilé dítě vč. zastupování v soudním řízení
vedení jednání mezi manžely o vypořádání společného jmění manželů
sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů
sepis žaloby na vypořádání společného jmění manželů vč. zastupování v soudním řízení
V oblasti pracovního práva jsou poskytovány následující služby:
všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele
vypracování pracovněprávních stanovisek pro zaměstnavatele
zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro
cizince
sepis pracovních smluv
sepis dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
sepis kolektivní smlouvy
všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnance
sepis právních úkonů pro zaměstnance adresované jeho zaměstnavateli
zastupování zaměstnanců v jednání s jeho zaměstnavatelem ohledně jeho zákonných nároků
V oblasti trestního práva je poskytováno klientům, v procesním postavení obviněného, komplexní
právní zastoupení v trestním řízení:
zastupování klienta u všech úkonů v přípravném řízení
zastupování klienta u hlavního líčení
podávání opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení
jednání jménem klienta o možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání či o narovnání dle
§ 308 a 309 trestního řádu
jednání s poškozeným o náhradě škody způsobené trestným činem
podávání žádostí o propuštění z vazby
jednání z Probační a mediační službou ČR
podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu
V oblasti správního práva poskytujeme následující právní služby:
sepisování žádostí o vydání správního rozhodnutí
zastupování v jednání s úřady
komplexní zastupování ve správním řízení
zastupování ve všech řízeních u katastrálního úřadu
zastupování ve všech řízeních u živnostenského úřadu
zastoupení ve stavebním řízení a v řízení o vydání územního rozhodnutí
zastupování v řízeních o kontrolách jednotlivých státních úřadů (finanční úřad, Česká
inspekce životního prostředí, úřad práce atd.)
zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro
cizince
zastupování cizinců ve věci jejich žádosti o povolení k pobytu (zajištění podkladů, sepis
žádosti, zastupování v řízení)
všeobecné právní poradenství
OSTATNÍ NABÍZENÉ SLUŽBY
Rozhodčí řízení
JUDr. Petr Neubauer je již od roku 2005 zapsán na listině rozhodců jako stálý rozhodčí soudce
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze a od roku
2012 veden u Ministerstva spravedlnosti také jako rozhodce pro spotřebitelské spory. Vzhledem k jeho
zkušenostem lze sjednat výkon funkce rozhodce „ad hoc" - tedy pro konkrétní případy, a to na základě
dohody obou stran smlouvy či sporu.
Úschova peněz a listin
Advokátní kancelář disponuje několika bankovními účty, zřízenými speciálně pro úschovu finančních
prostředků klienta. V ojedinělých případech provádíme pro klienty v rámci poskytování našich služeb
také úschovu listin.
Likvidace společnosti
Pro stálé klienty může některý z advokátů společnosti vykonávat funkci likvidátora společnosti a
veškeré úkony s tím spojené.
Překladatelský servis
Ověřování podpisů
CB CONSULTING s.r.o.
Projektové poradenství
V oblasti projektového poradenství poskytuje součinnost při tvorbě a definici cílů, jejich naplnění a
plnou koordinaci.
tvorba marketingové a obchodní strategie
SWOT analýza
analýza trhu a tržního potenciálu
příprava a koordinace projektového financování z cizích zdrojů
podpora při tvorbě stavebního managementu
realitní management
zastupování klienta při vyjednávání smluvních podmínek
M & A poradenství
V oblasti Merger & Acquisition nabízí vyhledávání tržních příležitostí, koordinaci podnikatelských
záměrů, hledání strategických partnerů a samotnou podporu při koupi či prodej podniku.
analýza trhu
vyhledávání strategických partnerů
analýza vhodného místa podnikání
tvorba prezentací
vedení jednání s potenciálním partnerem
ekonomická, právní a daňová Due Dilligence
vedení a kontrola procesu akvizice
Dotace
V oblasti dotací Vám nabízí podporu při vyhledávání dotačních možností, sestavování žádostí o dotace
a v neposlední řadě i samotné jednání s dotčenými orgány a úřady.
poradenství v oblasti dotací ze strukturálních fondů
analýza dotačních příležitostí
podpora a koordinace dotačních žádostí
žádosti o další finanční podpory (zvýhodněný úvěr, záruky z programu Záruky apod.)
asistence při zpracování, předložení a realizaci procesu dotace
jednání s dotčenými státními orgány a úřady
Ostatní služby
Na základě spolupráce s externími poradci a společnostmi zabezpečuje kvalitní a spolehlivý servis
služeb v mnoha oborech
právní servis
audit
daňový servis
účetní služby
překladatelské a tlumočnické služby
výběrová řízení
pojištění
veřejné zakázky
poradenství v realitní oblasti, vyhledání vhodné nabídky
finanční poradenství
CB daně & účetnictví s.r.o.
Daňové poradenství
Daňové poradenství je poskytováno prostřednictvím daňových poradkyň Ing. Michaely Szmaragowski
a Ing. Petry Čápové.
zpracování přiznání k dani z příjmů daňovým poradcem na základě plné moci a jeho podání v
prodlouženém termínu
konzultace při přípravě přiznání k dani z příjmů připravené klientem
zpracování a podání daňových přiznání dalších typů
zastupování na základě plné moci u finančního úřadu
daňové poradenství na ad-hoc bázi při řešení konkrétního problému
Daňové poradenství je poskytováno v následujících oblastech:
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů fyzických osob
DPH
ostatní daně
Účetnictví
komplexní vedení účetnictví podle českých účetních předpisů
poradenství při vedení účetnictví při řešení konkrétního problému
sestavení ročních účetních závěrek
prověření systému vedení účetnictví
sestavení agendy pro přiznání k DPH
další služby související s účetní agendou podle dohody s klientem
CB REAL MANAGEMENT s.r.o.
Ekonomická správa:
management podkladů ke správě objektu
vedení evidence vlastníků a nájemců
management uzavíraných smluv (nájemní, média, pojištění atd.)
předávací protokoly, evidenční listy
předpisy nájemného, fondu oprav a záloh na služby související s užíváním nemovitosti
tvorba reportingu – fond oprav, předpisy nájemného, zálohy na služby
tvorba reportingu – náklady na provedené služby a opravy, spojené se správou domácího
fondu
tvorba reportingu – dlužníci a penále
tvorba reportingu – roční vyúčtování služeb a rozdělení nákladů na jednotlivé uživatele
optimalizační nákladové procesy (investiční náklady oprav, spotřeba energií, řízení a údržbu
technologií)
řešení sporů a reklamací
rozdělení a převody bytových jednotek
založení Společenství vlastníků jednotek, vč. návrhů stanov SVJ
vyřízení žádostí v souvislosti s jednáním o poskytnutí úvěru
marketing
tvorba ostatních kalkulací a rozpočtů
Technická správa:
běžná údržba – voda, plyn, topení, elektro, výtahy
plánovaná údržba – dle dlouhodobých plánů oprav a revizí konstrukčních prvků,
zabezpečení revizí dle termínů a požární ochrany
havarijní správa – voda, plyn, topení, elektro, výtahy
odečty vodoměrů, servisní činnost
Vedení účetnictví:
účetní a daňová správa nemovitosti
zajištění veškerých služeb v souvislosti s vedením účetnictví
tvorba přiznání daně z nemovitosti aj.
Právní služby:
uzavírání smluv s dodavateli jednotlivých služeb
uzavírání nájemních smluv
smluvní zajištění dodávek energií
výpovědi smluv o nájmu a s dodavateli jednotlivých služeb
správa žalob, vyhotovení návrhů na výkon rozhodnutí nebo exekuci
Tvorba kupních smluv, darovací smlouvy na převod nemovitostí vč. návrhů na vklad práv
CB AUDIT s.r.o.
Auditorské a poradenské služby jsou poskytování prostřednictvím auditorky Ing. Lucie Kozákové.
Audit
Ověření řádných a mimořádných účetních závěrek podle českých účetních standardů
Ověření konsolidovaných účetních závěrek
Ověření výročních zpráv
Ověření konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP,
direktivy EU, národní legislativy mateřských společností atd.)
Poradenství
Účetní poradenství dle potřeb klienta
Sestavení účetní závěrky
Sestavení konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP,
direktivy EU, národní legislativy mateřských společností atd.)
Komunikace se skupinovým auditorem
Due diligence pro účely podnikových akvizic
Převod smluv o finančním leasingu do výkaznictví požadovaného platnými IFRS
Dohled nad inventarizací zásob a peněžní hotovosti
Zprávy o funkčnosti podnikových procesů
Sestavení finančních plánů
Nastavení vnitropodnikového účetnictví
Školení na vybraná témata z oblasti účetnictví a auditu
Konkrétní zadání poradenské zakázky je specifikováno vždy na základě individuálních požadavků
klienta. V případě potřeby nabízíme celoroční, prakticky zaměřenou podporu s důrazem na včasné
odhalení neefektivnosti procesu či případného nesouladu se zákonnými normami a optimalizační
řešení.
NÁŠ TÝM
JUDr. Petr Neubauer – advokát
Od roku 1998 je JUDr. Neubauer členem České
advokátní komory a od roku 2006 rozhodcem
Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární
komoře České republiky. JUDr. Neubauer hovoří
německy, anglicky a rusky.
Mgr. Michal Pavlas – advokát
Od roku 2004 byl Mgr. Pavlas členem České
advokátní komory jako advokátní koncipient a od
roku 2008 jako advokát. Mgr. Pavlas hovoří
anglicky.
JUDr. Pavel Krček
Od roku 1991 je JUDr. Pavel Krček členem
České advokátní komory. JUDr. Pavel Krček
hovoří německy, francouzsky a rusky.
Mgr. Zita Poláková – advokát
Od roku 1997 je Mgr. Zita Poláková členem
České advokátní komory. Mgr. Zita Poláková
působí od roku 2001 jako samostatná advokátka
se zaměřením na cizojazyčnou klientelu, hovoří
německy a rusky.
Mgr. Vladimíra Kolářová – advokát
Od roku 2001 je Mgr. Vladimíra Kolářová
členem České advokátní komory a od roku 2010
jako advokát. Mgr. Kolářová hovoří německy,
anglicky a španělsky.
Mgr. Filip Toul – advokát
Od roku 2008 je Mgr. Toul členem České
advokátní komory jako koncipient a od roku
2009 jako advokát. Mgr. Toul hovoří anglicky.
Mgr. Lucie Jindrová – advokát
Od roku 2004 je Mgr. Jindrová členem České
advokátní komory jako advokátní koncipient a od
roku 2008 jako advokát. Mgr. Jindrová hovoří
anglicky.
Mgr. Jiří Čech - advokát
Od roku 2009 je Mgr. Jiří Čech členem České
advokátní komory jako advokátní koncipient a od
roku 2012 jako advokát. Mgr. Jiří Čech hovoří
anglicky.
Mgr. Petra Doubková - advokátní koncipient
Od roku 2010 je Mgr. Petra Doubková členem
České advokátní komory. Mgr. Petra Doubková
hovoří anglicky.
Mgr. Julie Watzko - advokátní koncipient
Od roku 2008 je Mgr. Watzko členkou České
advokátní komory.Mgr. Watzko hovoří německy.
Mgr. Hana Fabíková – advokátní koncipient
Od roku 2011 je Mgr. Hana Fabíková členem
České advokátní komory. Mgr. Hana Fabíková
hovoří německy a anglicky.
Ing. Jaroslava Kortišová – office manager
Daniela Baťková - asistentka
BBUs. Jana Šiveňová - asistentka
Jitka Burdová - asistentka
Ing. Michaela Szmaragowski
účetní a daňové poradenství
Ing. Petra Čápová
účetní a daňové poradenství
Ing. Petra Bláhová
obchodní a ekonomické poradenství
Ing. Lucie Kozáková
audit
KONTAKTY
Adresa sídla:
Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice
Adresa pobočky:
Lindauerova 8, 301 00 Plzeň
Spojení:
Telefon: 387 435 511 , Fax: 387 435 514 , email: [email protected], www.cbholding.cz
NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář
IČ: 260 70 341, DIČ: CZ26070341, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12099.
Bankovní spojení: Volksbank CZ a.s., č. účtu 4200 146 117/6800
E-mail: [email protected]
Web: www.ak-cb.cz.cz
CB REAL MANAGEMENT s.r.o.
IČ: 251 54 435, DIČ: CZ 251 54 435, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6478.
Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika, č. účtu: 70 00 03 49 74/8040
E-mail: [email protected]
Web: www.cbrm.cz
CB daně a účetnictví s.r.o.
IČ: 28128087, DIČ: CZ28128087, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18903
Bankovní spojení: Raiffeisenbak a.s., č. účtu: 5696178001/5500
E-mail: [email protected]
Web: www.cbdu.cz
CB CONSULTING s.r.o.
IČ: 28114850, DIČ: CZ2814850, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 180 032
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,,č. účtu: 436004660257/0100
E-mail: [email protected]
Web: www.cb-consulting.cz
CB AUDIT s.r.o.
IČ: 01946 722, DIČ: CZ01946722, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21990
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu:260560450/0300
E-mail:[email protected]
Web: www.cbaudit.cz
FOTOGALERIE
Download

prezentace CB HOLDING ke stažení