ALL RISK MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ
Chcete-li odstoupit od Vaší pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu, můžete využít tento
formulář pro odstoupení. V takovém případě prosíme o vyplnění tohoto formuláře a jeho zaslání na adresu Electro World s.r.o,
Chlumecká 1531, 198 19 Praha 9.
Tímto odstupuji od pojistné smlouvy č.:
uzavřené mezi pojistitelem:
Moderna Försäkringar (IČO 516403-8662), Box 7830, 103 98 Stockholm, Švédsko.
Moderna Försäkringar, Pobočka Tryg Forsikring A/S, erhvervs og selskabsstyrelsen
CVR-č. 24260666, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Dánsko.
a pojistníkem, jméno a příjmení/název:
adresa pojistníka:
datum narození pojistníka (pokud jde o fyzickou osobu); jinak IČO
Podpis pojistníka: ...................................................
Datum: ...................................
Důsledky odstoupení
V případě Vašeho odstoupení ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy Vám do 30 dnů ode dne doručení tohoto formuláře
vrátíme zaplacené pojistné. Bylo-li však z pojištění plněno, bude toto plnění odečteno z uhrazeného pojistného. Pokud bylo pojistné
plnění vyplaceno ve výši přesahující zaplacené pojistné, má pojistník povinnost tuto částku převyšující zaplacené pojistné pojistiteli
vrátit.
Download

Vzorový formulář pro odstoupení od nového pojištění