MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Misyon, Vizyon, Temel Değerler
Eda ELİAÇIK
Millî Eğitim Uzman Yardımcısı
GELECEĞE BAKIŞ
KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU;
5. BÖLÜM
1
2
3
4
5
6
• MİSYON
• VİZYON
• TEMEL DEĞERLER
• AMAÇLAR
• HEDEFLER
• STRATEJİLER
2
VİZYON ÖRNEKLERİ
MİSYON
VİZYON
TEMEL
DEĞERLER
3
MİSYON
Kelime anlamı olarak bir kimseye, bir kurula verilen özel
görevdir.
Yönetim açısından örgütü benzer örgütlerden ayırt
etmeye yarayacak uzun dönemli görev veya amaç olarak
tanımlanabilir.
4
MİSYON
Bir kuruluşun Anayasasıdır, varlık sebebidir.
Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için
yaptığını açıkça ifade eder. Kurumdaki tüm çalışanlara ortak bir
yön verir.
5
MİSYON
Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer
kısımlarına da temel oluşturur, şemsiye kavramdır.
Misyon bildirimi kuruluşun yasal düzenlemelerinde yer
alır.
6
MİSYON
MİSYON BİLDİRİMİ
Özlü,açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.
Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar.
Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler
Mİ
çerçevesinde belirlenir.
SY
ON
Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir.
Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.
7
MİSYON
MİSYON BİLDİRİMİ İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR
Kuruluşun varoluş nedeni nedir?
Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?
Kuruluş hangi alanda çalışıyor?
Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal
görevler nelerdir?
Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?
8
MİSYON ÖRNEKLERİ
NEDEN
NASIL
KİME
NE
MİSYON
“Kurum ve kuruluşların daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için, eğitim,
danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlar ile
gerçekleştirmek.”
9
MİSYON ÖRNEKLERİ
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Misyonu
“Sosyal ve ekonomik sektörlerin işgücü taleplerini mesleki ve
teknik eğitim ile karşılamak, isteyenleri meslek sahibi yapmak,
ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş
gücü yetiştirmek, mesleği değerli kılmak için strateji ve politikalar
geliştirmek ve uygulamak. “
10
MİSYON ÖRNEKLERİ
Hacettepe 2013/2017 Stratejik Planı Misyonu
“Hacettepe Üniversitesi bilim, teknoloji, görsel ve işitsel
sanat alanlarında yürüttüğü araştırmalar ve verdiği eğitim-
öğretimle, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, her
alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.”
11
VİZYON
Kelime anlamı; görünüm, ileri görüş
Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. En geniş, en genel ve
en kapsamlı amaçları içerir. Kurumun ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve
gerçekçi bir ifadesidir.
12
VİZYON
Güçlü
bir
vizyon
İdealisttir; yürekten
gelmesi,hissedilmesi
gerekir.
İyi
ifade
edilmiş
vizyon
Kısa ve akılda
kalıcıdır.
Özgündür;
kuruluşun vizyonunu
diğerlerinden ayırt
edici özelliğe sahiptir.
İlham verici ve
iddialıdır.
Çekicidir; kuruluş
çalışanları kadar diğer
paydaşların da ilgisini
çeker.
Gelecekteki başarıları
ve ideal olanı
tanımlayıcıdır.
13
VİZYON
VİZYON BİLDİRİMİ İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR
Kuruluşun ideal geleceği nedir?
Kuruluş; çalışanları ve yararlanıcıları tarafından nasıl
algılanmak istiyor?
Hesap verme sorumluluğu taşıyan idari ve siyasi
otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?
14
VİZYON ÖRNEKLERİ
MEB 2015-2019 Stratejik Planı Vizyonu (Taslak)
“Düşünme, anlama ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş,
insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve millî kültürü
içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş,
özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, girişimci, yaratıcı, yenilikçi,
sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamak.”
15
VİZYON ÖRNEKLERİ
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Vizyonu
“Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve
uluslararası mesleki yeterliliği ile kabul gören, mesleki değerlere
sahip, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan
ehil işgücü yetiştiren, kalite değerleri oluşturulmuş lider bir kurum
olmak. “
16
VİZYON ÖRNEKLERİ
Hacettepe Üniversitesi 2013-2017Stratejik Planı Vizyonu
“İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve
mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden
bir üniversite olmaktır.”
17
TEMEL DEĞERLER
Temel değerler; kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile
yönetim biçimini ifade eder.
Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin
belirlenmesine rehberlik eder.
•Vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için ortak temel değerleri ifade eder,
•Çalışanları güdüler en iyi performansı sağlayacak temel inançları ifade eder.
18
TEMEL DEĞERLER
Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir
dille ortaya koymalıdır.
Çalışanların işlerini en iyi şekilde
yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi
belirtmelidir.
Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini
sağlayacak sistem ve süreçleri
desteklemelidir.
19
TEMEL DEĞERLER
Kişiler
Süreçler
Performans
• Kuruluş çalışanlarına ve
paydaşlarla ilişkilere yönelik
değerler
• Kuruluşun yönetim, karar alma
ve hizmet üretimi sürecine
ilişkin değerler.
• Kuruluşun ürettiği hizmet
ve/veya ürünlerin kalitesine
yönelik beklentiler.
20
TEMEL DEĞERLER
TEMEL DEĞERLER İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR
Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?
Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden
ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir?
Kuruluşun personeli tarafından benimsenen
değerler ve inançlar nelerdir?
21
TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER
T.C Başbakanlık 2011/2015Stratejik Planı Temel Değerler
• Saygınlık ve Güvenilirlik
• Tarafsızlık
• Öncülük ve Yönlendiricilik
• Yenilikçilik
• Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Etik Değerlere Bağlılık
• Tutarlılık ve Öngörülebilirlik
• İhtiyaç ve Beklentilere Duyarlılık
• Katılımcılık
• Sürekli Gelişim
• Yetkinliğe ve Uzmanlığa Önem Vermek
22
TEŞEKKÜR EDERİM
23
Download

Gelecege Yonelim 1 - Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü