Elektronkový stereo zesilovaè
Tøída:
C3.s
Pøíjmení: Sobotka
Jméno: David
e-mail: [email protected]
Název: elektronkový stereo zesilovaè
Popis: Stereo zesilovaè s elektronkami EL84 ve
dvojèinném zapojení.
Sekce: 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace.
Elektronky: 4xEL84, 3xECC83, EM83
Hudební výkon: 13,5 W
Pøíkon: 100W
Frekvenèní rozsah: 15Hz-32KHz
Hmotnost: 12 Kg
Výstupní impedance: 5 a 15 Ohm
Zapojení vychází ze zesilovaèe
TESLA AZK101, z nìho také
pocházejí výstupní transformátory,
koncový stupeò je osazen
elektronkami EL84, které pracují
ve tøídì AB. Šasi je vyrobeno z
5mm silného Al plechu, síové
transformátory pocházejí ze starších radiopøijímaèù, kryty traf pocházejí z telefonní ústøedny kde kryli relátka.
V zesilovaèi jsou polovodièe použity akorát v usmìròovaèi pro anodové napìtí
a v usmìròovaèi pro indikátory vybuzení.
Download

Elektronkový stereo zesilovač