SCHAFFER
NEWS
2012/1
Vážení čtenáři Schaffer News,
rádi bychom Vám touto cestou ještě jednou popřáli všechno nejlepší do nového roku 2012.
Jako každý rok, i letos je měsíc leden spojen s řadou legislativních novinek, které nebyly až do
posledních dnů loňského roku napevno známy. Obsahem tohoto čísla pak bude zejména přehled
nejvýznamnějších legislativních změn účinných od 1. ledna 2012.
Obsah tohoto materiálu má čistě informativní
charakter. Přestože jsme věnovali sestavování
tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči,
nepřebírají společnosti skupiny Schaffer
& Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za
jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto
informací. V každém případě doporučujeme
vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu.
Změny v DPH
Ing. Milan Mareš
Snížená sazba daně se zvyšuje z 10 % na 14 %.
Režim přenesení daňové povinnosti se rozšiřuje na provádění stavebních a montážních prací (podrobněji viz níže).
Chybějící náležitosti daňového dokladu lze prokázat i jiným způsobem – nově
se vztahuje i na DIČ a údaje rozhodné pro výpočet daně.
Zjednodušuje se vystavování opravných daňových dokladů při opravě základu
daně např. z důvodu poskytnutých finančních bonusů, platebních skont apod.
Změny v daních z příjmů
Ing. Martin Felenda
M&A, mezinárodní zdanění, optimální daňové
struktury
Ing. Petra Žatečková
investiční pobídky, DPH
Ing. Lubomír Pompl
daňové aspekty fúzí, investiční pobídky, due
diligence
Pro firmy
Mění se zdanění hazardu (osvobození těchto příjmů je zrušeno).
Odměny členů statutárních a dalších orgánů právnických osob jsou nově daňově
uznatelné (podléhají zdravotnímu a sociálnímu pojištění).
Náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku jsou daňově neuznatelné (doplnění
zákona v souvislosti se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob).
správa daní a poplatků, daňové řízení
Nově již bude zcela vyloučena daňová uznatelnost odpisu promlčené pohledávky
(v souvislosti s novelou zákona o přeměnách).
Ing. Milan Mareš
Pro fyzické osoby
mezinárodní zdanění, daň z příjmů fyzických
osob
Výše slevy na poplatníka se vrací na úrovně platnou pro rok 2010 (Kč 24 840 ročně).
Mgr. Aleš Eppinger
V souvislosti se zvýšením snížené sazby DPH se zvyšuje se daňové zvýhodnění na dítě.
M&A, obchodní právo, pracovní právo, soudní
a arbitrážní řízení
Úroky ze stavebního spoření podléhají dani z příjmů fyzických osob.
Ing. Radomír Stružinský
Změny v dani z nemovitostí
Ing. Ondřej Havle
IFRS, due diligence
SCHAFFER NEWS 2012/1
Koncepční změna zdanění zpevněných ploch používaných pro podnikání.
1/3
SCHAFFER
NEWS
Základy režimu přenesení daňové
povinnosti u provádění stavebních
a montážních prací
lospolečenskou situaci a právní nejasnosti v úpravě specifického postavení statutárních orgánů v obchodních společnostech.
Reformy v této oblasti podnítila i příslušná soudní rozhodnutí,
zejména judikatura Nejvyššího správního soudu, která pragmaticky poukazovala na rozpory a nejasnosti v příslušné právní
úpravě.
Podnikatel (plátce daně), který výše uvedené zdanitelné plnění
uskutečnil, má za povinnost vystavit během 15 dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad se všemi obvyklými náležitostmi s výjimkou výše daně. Místo toho uvede
sdělení, že povinnost daň přiznat a zaplatit přechází na příjemce služby. Za splnění všeobecných podmínek vzniká příjemci
služby zároveň i nárok na odpočet daně.
Hlavní a zásadní novinkou je, že novela obchodního zákoníku
pro jednatele nově obecně připouští souběh výkonu funkce
jednatele (mandátní vztah) s funkcí generálního ředitele případně jinou pozicí v téže společnosti na základě pracovní
smlouvy (pracovně-právní vztah). Tato změna poskytne jednateli celou řadu výhod a to zejména v sociální oblasti.
Nové ustanovení se použije za níže uvedených podmínek:
poskytovatel služby stejně jako příjemce jsou plátci daně
z přidané hodnoty,
Do roku 2012 platilo, že obchodní vedení společnosti náleželo pouze jednateli společnosti a tato pravomoc byla nepřenositelná. Od roku 2012 však bude možné, aby jednatel pověřil obchodním vedením zcela nebo zčásti třetí osobu, včetně
osob v pracovně-právním vztahu ke společnosti. Tím je prakticky umožněno, aby jednatel měl k téže společnosti pracovněprávní vztah, jehož náplní může být i rozhodovací pravomoc
spadající pod tzv. „obchodní vedení společnosti“.
obě zúčastněné strany vystupují při uskutečnění zdanitelného
plnění jako osoby povinné k dani (tj. v rámci své ekonomické
činnosti),
místo zdanitelného plnění je v tuzemsku,
předmětem zdanitelného plnění jsou stavební nebo montážní
práce (popř. dodání zboží s instalací a montáží), které odpovídají numerickému kódu standardní klasifikace produktů
CZ-CPA 41 až 43 (služby developerů v oblasti stavebních
projektů pro byty, nebytové prostory a inženýrské stavby, demoliční, instalatérské, zednické a podobné práce). Kódy standardní klasifikace produktů (CZ-CPA) lze nalézt a stáhnout
na www stránkách Českého statistického úřadu http://www.
czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_(cz_cpa)
Tímto postupem tak vzniká pro jednatele a zároveň zaměstnance téže společnosti zvláštní režim. Zaměstnanecký poměr takové osoby se bude řídit zákoníkem práce, některé specifické
otázky však budou upraveny odlišně. Zejména problematika
odpovědnosti za škodu bude zpravidla upravena mnohem
přísněji než v obyčejném pracovním poměru. Kromě toho osobám v pozici jednatele a zároveň zaměstnance zůstává i plná
odpovědnost plynoucí z pozice jednatele společnosti resp.
člena statutárního orgánu a to včetně povinnosti jednat s péčí
řádného hospodáře.
Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud příjemce služby použije přijatá plnění výhradně pro osobní potřebu nebo pro plnění, která nejsou předmětem daně. GFŘ doporučuje dokládat splnění podmínek pro použití tohoto režimu
písemným prohlášením příjemce plnění.
O mzdě takovýchto zaměstnanců nebude rozhodovat „zaměstnavatel“, tedy zpravidla tatáž osoba ve dvojjediné roli
(jednající jako statutární orgán zaměstnavatele na straně jedné
a jako zaměstnanec na straně druhé), nýbrž ten samý orgán,
který rozhoduje i o odměně za výkon funkce daného statutárního orgánu a jeho členů, čili zpravidla valná hromada společnosti.
Režim se také neuplatní u služeb, které sice se stavebními pracemi souvisejí, nicméně nespadají do výše uvedených kódů
standardní klasifikace produktů – např. služby architektů.
Nová úprava právního postavení
jednatelů
Je však třeba zdůraznit, že do pověření obchodním vedením
nelze zahrnout i činnosti, které jsou svěřeny do výlučné působnosti statutárního orgánu. Jedná se zejména o účast na rozhodování statutárního orgánu či rozhodování o základních strategických otázkách obchodního vedení. Tyto úkoly i nadále
zůstávají ve výlučné pravomoci jednatele.
Mgr. Aleš Eppinger, Michaela Tokárová
Souběhem několika novel účinných od 1 .1. 2012 se poměrně
výrazně mění právní postavení jednatelů (členů statutárních orgánů). Tyto legislativní změny se snaží reagovat na aktuální ce-
SCHAFFER NEWS 2012/1
2/3
SCHAFFER
NEWS
Lze tedy uzavřít, že se touto novelou v České republice legalizuje dosud běžná praxe souběhu funkce jednatele/člena statutárního orgánu a ředitele (manažera) společnosti s pracovní
smlouvou. Tato nová právní úprava však tvoří pouze právní
základ pro umožnění bezproblémového souběhu funkcí; plné
využití nové právní úpravy je již otázkou konkrétní smluvní úpravy mezi jednatelem/členem statutárního orgánu a společností.
Bude proto zejména potřebné pečlivě upravit podmínky „pověření obchodním vedením společnosti“ a vymezit rozsah manažerské odpovědnosti těchto osob a jejich odměňování.
Změny v právním postavení jednatele se však netýkají jen obchodní/pracovněprávní oblasti, ale taktéž důchodového a nemocenského pojištění.
Kromě změn zmíněných výše, totiž na jednatele čeká i povinnost platit nemocenské pojištění a to v případě, že jejich příjmy
z této činnosti převyšují 2500 Kč měsíčně. Kromě jednatelů se
tato změna týká i členů kolektivních orgánů právnických osob,
likvidátorů a prokuristů, taktéž po splnění podmínky minimálního příjmu 2500 Kč měsíčně.
Za důležitou je nutné považovat i změnu, kterou přináší tzv.
malá důchodová reforma. Tou je společné posuzování odměny jednatelů a společníků. Účast na pojištění v případě existence více souběžných právních vztahů se zásadně posuzuje
samostatně v každém tomto právním vztahu. Jednatel společnosti s ručením omezeným, který je současně společníkem téže
společnosti, se stává výjimkou z tohoto pravidla. Pojištění se
bude účastnit jen jednou a jeho příjmy se pro účely důchodového pojištění budou sčítat.
Novela obchodního zákoníku dále zavádí v případě společností, které mají pouze jediného společníka, změnu lhůty v souvislosti s odstoupením jednatele z funkce. Pokud působnost
valné hromady vykonává jediný společník a ten neschválí na
žádost jednatele jiný okamžik zániku funkce, končí výkon funkce této osoby uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení jedinému společníkovi. Tato změna má vnést právní
jistotu zejména do menších společností, v nichž působí jednatel odlišný od jediného společníka společnosti.
V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické
zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na e-mail, obsahující tento dokument
a do předmětu napište slovo „NEZASÍLAT“ (bez uvozovek) nebo klepněte na následující odkaz NEZASÍLAT.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů.
Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, Tel.: +420-221 506 300, Fax: +420-221 506 301, [email protected], www.schaffer-partner.cz
SCHAFFER NEWS 2012/1
3/3
Download

Schaffer & Partner