Přehled CASE nástrojů
na tuzemském trhu
Popis a specifikace
Autoři:
Bc. Lukáš Peroutka
Bc. Daniel Kobrle
Bc. Jan Jurečka
Bc. Václav Podlipný
V Praze 20.12.2011
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 5
Komerční nástroje ................................................................................................................................... 6
eClarus ................................................................................................................................................. 6
Licence ............................................................................................................................................. 7
Funkčnost ........................................................................................................................................ 8
Hodnocení ....................................................................................................................................... 9
ARIS Design Platform ......................................................................................................................... 10
ARIS Business Architect & Designer .............................................................................................. 10
ARIS Business Publisher ................................................................................................................. 11
ARIS Process Governance .............................................................................................................. 11
ARIS IT Architect & Designer ......................................................................................................... 11
ARIS IT Inventory ........................................................................................................................... 12
ARIS Business Simulator ................................................................................................................ 12
Licence ........................................................................................................................................... 12
Funkčnost ...................................................................................................................................... 12
Hodnocení ..................................................................................................................................... 13
Magic Draw UML ............................................................................................................................... 14
Licence ........................................................................................................................................... 16
Funkčnost ...................................................................................................................................... 16
Hodnocení ..................................................................................................................................... 19
Select Architect.................................................................................................................................. 19
Licence ........................................................................................................................................... 20
Funkčnost ...................................................................................................................................... 21
Hodnocení ..................................................................................................................................... 22
SYBASE POWER DESIGNER ................................................................................................................ 23
Licence ........................................................................................................................................... 26
Funkčnost ...................................................................................................................................... 26
Hodnocení ..................................................................................................................................... 28
Visual Paradigm for UML ................................................................................................................... 28
Licence ........................................................................................................................................... 31
Funkčnost ...................................................................................................................................... 31
Hodnocení ..................................................................................................................................... 33
Altova UModel................................................................................................................................... 33
Licence ........................................................................................................................................... 35
Funkčnost ...................................................................................................................................... 35
Hodnocení ..................................................................................................................................... 37
Astah.................................................................................................................................................. 38
Licence ........................................................................................................................................... 39
Funkčnost ...................................................................................................................................... 40
Hodnocení ..................................................................................................................................... 43
Craft.CASE .......................................................................................................................................... 43
Licence ........................................................................................................................................... 45
Funkčnost ...................................................................................................................................... 45
Hodnocení ..................................................................................................................................... 47
Enterprise Architect........................................................................................................................... 47
Licence ........................................................................................................................................... 48
Funkčnost ...................................................................................................................................... 48
Hodnocení ..................................................................................................................................... 51
IBM Rational Software Architect ....................................................................................................... 51
Licence ........................................................................................................................................... 54
Funkčnost ...................................................................................................................................... 54
Hodnocení ..................................................................................................................................... 55
MS Visio 2010 .................................................................................................................................... 56
Licence ........................................................................................................................................... 57
Funkčnost ...................................................................................................................................... 57
Hodnocení ..................................................................................................................................... 59
Oracle Designer ................................................................................................................................. 60
Licence ........................................................................................................................................... 61
Funkčnost ...................................................................................................................................... 61
Hodnocení ..................................................................................................................................... 63
TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO.............................................................................................. 64
Licence ........................................................................................................................................... 65
Funkčnost ...................................................................................................................................... 66
Hodnocení ..................................................................................................................................... 68
Adonis ................................................................................................................................................ 69
Licence ........................................................................................................................................... 70
Funkčnost ...................................................................................................................................... 70
Hodnocení ..................................................................................................................................... 72
Nekomerční nástroje ............................................................................................................................. 73
ArgoUML............................................................................................................................................ 73
Licence ........................................................................................................................................... 74
Funkčnost ...................................................................................................................................... 74
Hodnocení ..................................................................................................................................... 75
DB DESIGNER 4 .................................................................................................................................. 75
Licence ........................................................................................................................................... 76
Funkčnost ...................................................................................................................................... 77
Hodnocení ..................................................................................................................................... 78
MySQL Workbench ............................................................................................................................ 79
Licence ........................................................................................................................................... 79
Funkčnost ...................................................................................................................................... 79
Hodnocení ..................................................................................................................................... 81
Open System Architect ...................................................................................................................... 81
Funkčnost ...................................................................................................................................... 82
Hodnocení ..................................................................................................................................... 85
Umbrello UML Modeler .................................................................................................................... 85
Licence ........................................................................................................................................... 86
Funkčnost ...................................................................................................................................... 86
Hodnocení ..................................................................................................................................... 89
Shrnutí ................................................................................................................................................... 90
Závěr .................................................................................................................................................... 106
Zdroje .................................................................................................................................................. 107
Úvod
CASE nástroje jsou nástroje pro vývoj informačních systémů a mohou být využity na prakticky
všechny fáze projektu včetně analýzy, modelování, testování a implementaci. Zkratka CASE označuje
Computer Aided Software Engineering nebo také Computer Aided Systems Engineering, což znamená
počítačem podporované softwarové (systémové) inženýrství nebo vývoj software s využitím
počítačové podpory. CASE nástroje primárně umožňují modelování IT systému pomocí diagramů,
generování zdrojového kódu z modelu, zpětné vytvoření modelu podle existujícího zdrojového kódu,
synchronizaci modelu a zdrojového kódu a vytvoření dokumentace z modelu. Tato práce poskytuje
přehled o CASE nástrojích na tuzemském trhu. V této práci jsou popsány tyto nástroje:
eClarus
IDS SCHEER ARIS Design Platform
MagicDraw UML
SELECT ARCHITECT
SYBASE POWER DESIGNER
Visual Paradigm for UML
Altova Umodel
Astah
Craft.CASE
Enterprise Architect
IBM Rational Software Architect
MS Visio 2010
ORACLE DESIGNER
TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO
ADONIS
ArgoUML
DB Designer 4
MySQL Workbench
Open System Architect
Umbrello UML Modeller
V této práci čtenář získá aktuální informace o těchto nástrojích - jejich popis, historii, novinky,
možnost získání licence a cenu. Mimo to je u každého nástroje i srovnávací tabulka s jeho kompletní
funkčností a hodnocením. Pro ilustraci jsou k popisu každého nástroje přidány i obrázky
uživatelského rozhraní, ovládání apod.
Komerční nástroje
eClarus
eClarus přišel na trh s modelovacím nástrojem nové generace, který je zcela v souladu s BPMN
a jinými SOA standardy, zahrnujíce i BPEL a webové služby. Tento modelovací nástroj zjednodušuje
návrh business procesů díky využití otevřených standardů. Pro dokumentaci stávajících obchodních
procesů využívá jednotnou notaci pro procesní modelování (BPMN), která slouží především pro popis
současného a budoucího stavu procesů. Na základě popisu procesů pomocí BPMN je potom
generován BPEL (Business Process Execution Language), který specifikuje jaké akce budou v průběhu
procesů probíhat. Pro sledování a sjednocení obchodních procesů se strategickými cíly využívá KPI
(Key Performance Indicator).
Nástroj je distribuován ve dvou verzích, které se od sebe liší účelem užití a funkcionalitou. Jedna
verze je určena pro obchodní analytiky a druhá pro SOA architekty. Rozdíly a jednotlivé moduly jsou
popsány v sekci licence a cena.
Vývoj produktu byl patrně ukončen, není to sice nikde oficiálně deklarováno, ale poslední verze
nástroje byla vydána v dubnu 2009 a ani stránky výrobce nezaznamenaly od té doby žádnou
aktualizaci. S tím souvisí také možnosti podpory. Na webové prezentaci výrobce existuje odkaz na
podporu, ovšem není funkční.
Licence
Business Process Modeler for SOA Architects
Business Process Modeler for Business Analysts
$1500.00
$500.00
Porovnání funkcionality jednotlivých verzí je dostupné na tomto odkazu:
http://www.eclarus.com/productFeaturesComp.html
eClarus Business Process Modeler for Business Analysts splňuje všechny základní potřeby
obchodních analytiků (modelování, dokumentaci a schematické znázornění procesů). Funkcionalita je
zajištěna pomocí následujících komponent:
• cClarus BPMN Modeler – komponenta umožňující modelování procesů pomocí BPMN. Specikuje
business cíle a KPI (Key performance indicator).
• cClarus Shared Model – umožňuje členům týmu sdílet stejné business procesy se všemi
nastaveními.
• eClarus Process Reviewer – umožňuje kontrolu procesů, v případě požadavku na změnu podporuje
grafické znázornění v diagramu a přidání komentářů. Umožňuje také porovnávání aktuálního stavu
diagramu s cílovým stavem.
• eClarus BPEL Visualizer – umožňuje architektům a business analytikům prohlížet obtížné BPEL jako
BPMN diagramy.
• eClarus Document Generator – automaticky generuje dokumenty v programu Microsoft Word
upravené dle potřeb zákazníka
eClarus Business Process Modeler for SOA Architects je nástroj primárně cílený pro obchodní a SOA
architekty. Tato verze sdílí komponenty s Process Modelerem a je rozšířena o tyto komponenty:
• eClarus BPMN Simulator – umožňuje simulaci průběhu procesů, sleduje jejich výkonnost a využívání
zdrojů v průběhu procesu, pro měření výkonnosti využívá KPI
• eClarus BIRT Report Designer- umožňuje generování reportů dle potřeb zákazníka.
• eClarus Model Exchanger – umožňuje import a export do formátu Microsoft Visio,
UML, IBM Rational ROSE a XPDL.
• eClarus Extensibility – umožňuje přístup k datům o procesech přes API a definici uživatelského
nastavení
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
Velké množství
pluginů
ANO
ANO
NE
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
v návaznosti na
workflow
NE
XPDL, MS Visio, UML
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
ANO
ANO (HTML, .doc)
NE
NE
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
--Ne
Ne
roční maintenance
ANO - placena
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
NE
NE
Windows/Linux/Mac
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
Silné stránky
střední
• Tvorba reportů a dokumentace
v HTML a Wordu
• plná podpora BPMN a možnost
exportů do mnoha výměnných
formátů,
• možnost přecházet mezi BPMN a
BPEL, snadné ovládání
velká
Slabé stránky
• Сena
• Ukončený vývoj (poslední verze
z roku 2009)
• Špatná podpora
• Není česká lokalizace
ARIS Design Platform
ARIS Design Platform jedním z rodiny nástrojů ARIS Platform. Pochází od společnosti Software AG,
která donedávna působila pod názvem IDS SCHEER. Jeho hlavním účelem je návrh a modelování
business procesů. Jedná se o komerční produkt. V době psaní této práce je poslední vydaná verze 7.2,
která byla vydána v únoru 2011. Kromě Windowsové verze je k dispozici i Unixová verze. Bohatá
nadílka různých variant ke stažení. Stáhnout lze samostatně každý z nástrojů ARIS Design Platform. Je
však vyžadován licenční klíč.
Návrh business procesů je třístupňový proces, ve kterém mohou společnosti přizpůsobit své
obchodní procesy jejich vlastním potřebám a požadavkům trhu. Umožňuje vytvořit podnikovou
architekturu, která je sladěná s podnikovými procesy. Tím přispěje i k její lepší řiditelnosti. Přizpůsobí
se i velikosti a počtu systémů. Umožňuje lépe využít potenciál obchodu.
ARIS Design Platform se skládá z několika produktů:
ARIS Business Architect & Designer
Tyto dva nástroje, uváděné jako jeden celek, umožňují účinně modelovat procesy a následně
optimalizovat činnosti. ARIS Business Designer je snadno použitelný nástroj pro tzv. kolaborativní
navrhování procesů - doslova každý může navrhovat agilní procesy ke zlepšení výkonnosti činnosti
organizace. Tyto nástroje jsou učené k vybudování, analyzování, řízení a správě ARIS Enterprise
Process Architecture.
Umožňuje také vyhodnotit kvalitu procesů. Reporty ukážou případné nedostatky, kde je možné
procesy vylepšit. Výkonný a uživatelsky příjemná podpora modelování.
ARIS Business Publisher
Zajišťuje informovanost zaměstnanců. Je to procesní nástroj, který s nízkými náklady garantuje
flexibilní dostupnost informací o procesech nebo IT architekturách. Slouží k publikování procesních
znalostí a informací o IT prostředí na portálech. Díky tomu jsou vždy a snadno dostupné a aktuální.
Umožňuje také řídit přístupová práva a role, tedy kdy a ke komu se které informace dostanou.
Výhody:
• Dynamické i statické publikování procesu
• Minimální časy exportu a výborný přístup k procesním informacím
• Bezproblémová integrace s firemními portály (Single Sign-On, propojení se stávající
administrací uživatelů)
• Modifikace layoutu s pomocí webových šablon
• Jazyková flexibilita: přístup v mnoha jazycích
• Verzování exportů: zdokumentovaná historie procesů a možnost porovnávat modely
• Rychlé vyhledávání
• Integrace s nejrůznějšími systémy správy dokumentů a fulltextové vyhledávání
v začleněných dokumentech
ARIS Process Governance
ARIS Process Governance zvýší kvalitu procesů, flexibilitu a přehlednost definicí politik, rolí
a odpovědností. Umožní nastavit BPM politiky napříč celou organizací díky modelem řízenému
přístupu také automatizovat proces governance. Je vhodný zejména pro řízení komplexnějších
procesů, které zahrnují účastníky - například pro proces schvalovaní.
ARIS IT Architect & Designer
Dvojice nástrojů, které umožní lepší „vhled“ do organizace. Pomocí ARIS IT Architect nebo ARIS IT
Designer lze harmonizovat a standardizovat činnosti organizace s jejími IT systémy. Umožní rychle
zdokumentovat a analyzovat stávající IT prostředí a poté efektivně navrhnout ideální sestavení IT
a naplánovat migraci do něj.
ARIS IT Inventory
ARIS IT Inventory umožňuje udržovat informace o aplikacích a technologiích ve firmě ve
strukturované formě. Snadno pochopitelné šablony dovolují udržet systém aktuální. Informace se
ukládají do centrálního úložiště ARIS Repository
ARIS Business Simulator
ARIS Business Simulator umožňuje realisticky simulovat a dynamicky analyzovat podnikové procesy.
Při integraci s nástrojem ARIS Business Architect pomůže vyzkoušet, jak nejlépe procesy zlepšit ještě
předtím, než dojde k reálnému provedení nákladných změn. Tím umožní vyhnout se riziku vzniku
zbytečných nákladů.
Licence
Cena licencí není uvedena.
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
?
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ano
Ano
Ano
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
SAP R/3, Lotus Notes
Oracle, MS SQL Server
CADM, XML, XMI,
BPML, BPEL
Ano
Ano
Ne
Ne
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrad
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
Ano
Ano
Windows XP
Professional + Service
Pack,
Windows Vista
(Business,
Ultimate; 32 bit),
Windows Vista +
Service
Pack 1 (32 bit),
Windows 7, Linux
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
Malá
střední
Velká
Nástroj, vzhledem k velkému počtu svých produktů, je vhodný jak pro malé, střední tak i velké
podniky.
Silné stránky
• Silná a kvalitní podpora produktu
výrobcem.
• Díky společnému úložišti pro všechny
produkty ARIS, velká variabilita a
Slabé stránky
• Integrace možná pouze se SAP
• Platforma Design - použití zaměřené
pouze na business procesy
možnost spolupráce bez
geografických omezení
• Široké portfolio produktů, včetně
jednoho zdarma
• Jednoduché a intuitivní uživatelské
rozhraní
Magic Draw UML
Jeden z nejvybavenějších a funkcionálně nejsilnějších nástrojů na trhu CASE nástrojů se jmenuje
Magic Draw UML, v aktuálně nejnovější verzi 17.0.1. Mnohokrát oceněný nástroj nabízí všestrannou
podporu pro analýzu, návrh a objektově orientované modelování systémů. Vyniká především
v oblastech reverzního engineeringu a round-trip engineeringu, je integrovatelné s mnoha nástroji
a podporuje nejrozšířenější programovací jazyky.
Díky obsaženému nástroji Teamwork Server umožňuje jako jeden z mála programů týmovou práci na
daném projektu na bázi klient-server architektury. Komponenty a části systému, se kterými uživatel
pracuje, jsou zamykány, a tato informace je pak rychle šířena k ostatním připojeným uživatelům.
Teamwork Server je navíc možné integrovat s LDAP servery.
Dalším poměrně unikátním a ceněným nástrojem je možnost dekompozice modelu na jednotlivé
celky, na kterých je poté možno pracovat odděleně. Jednotlivé části se v maximální možné míře tváří
nezávisle na celku, což je důležité zejména při práci s velkými projekty, pro které je Magic Draw UML
rovněž určen.
V nejnovějších verzích se vývojáři soustředí především na vývoj nových pluginů, které přidávají
stávajícímu prostředí další funkcionalitu (Cameo Data Modeler, podpora SSL pro Teamwork Server,
integrace Cameo Team Serveru).
Licence
Při každé koupi licence je vyžadováno také zakoupení Software Assurance minimálně na 1 rok.
V tabulce jsou uvedeny ceny SA na 1 rok. Nabízeny jsou také typy licencí Mobile (3 počítače) a
Floating (spravovaná Floating Serverem), které jsou dražší než uvedené ceny za Standalone (1)
licenci.
Personal
156 € + 31 € SA
Standard
531 € + 106 € SA
Professional
956 € + 191 € SA
Architect
1249 € + 250 € SA
Enterprise
1694 € + 339 € SA
Demo (omezený počet spuštění i komponent v
diagramu)
Zdarma
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
Ano
1.1.2 Composite Structure Diagram
Ano
1.1.3 Diagram komponent
Ano
1.1.4 Diagram nasazení
Ano
1.1.5 Objektový diagram
Ano
1.1.6 Package diagram
Ano
1.1.7 Diagram aktivit
Ano
1.1.8 Use Case Diagram
Ano
1.1.9 State Machine Diagram
Ano
1.1.10 Sequence Diagram
Ano
1.1.11 Communication Diagram
Ano
1.1.12 Interaction Overview Diagram
Ano
1.1.13 Timing Diagram
Ano
1.1.14 Data Flow Diagram
Ano
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
Ano
1.2.2 metodika EUP
?
1.2.3 metodika PDIT
?
1.2.4 metodika BSP
?
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
Ano, verze 2.3
1.3.2 BPEL4WS
Ano (Enterprise a
Architect edice)
1.3.3 BPMN
Ano
1.3.4 DTD
Ano
1.3.5 IDEF
?
1.3.6 RDBMS
?
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
Ano
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
Ano
1.6 Podporuje meta-Case?
?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
Abi
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
Ano (C#, C++, Java,
IDL, DDL, EJB...)
1.9 Přidání vlastních prvků
Ne
1.10 Verzování modelů
Ano
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
Ano
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ano
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
?
2.2 Podpora databázového nástroje
Ano (JDBS
kompatibilní)
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
Ano (UML XMI, Eclipse
UML XMI, MOF, PNG,
DOC, RTF a další)
2.4 Vytváření reportu
Ano
2.5 Generování dokumentace
Ano
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
Ano, podpora importu
z dalších nástrojů –
IBM Rational, MS Visio
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
?
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
Ano, zajišťováno
externě
3.2 Zákaznický servis
Ano
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
FAQ, Knowledge base,
Dokumentace, Fóra,
při zakoupení
Software Assurance
navíc garance
odpovědi maximálně
do 48 hodin
3.4 Pozáruční servis
Ano, omezena na FAQ,
KB, Dokumentaci a
komunitní podporu
3.4 Politika update a upgrade
Ano (pro majitele
Software Assurance)
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
Ano
4.2 Zálohování repozitoře
?
4.3 Požadovaný operační systém
Všechny verze
Windows, Solaris,
Linux, MacOS... nutná
podpora Java 5 či 6
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
Malá
střední
velká
Kvalita a jedinečnost obsáhlého nástroje s mnoha funkcemi, čemuž odpovídá i cena. Jedno
z nejkvalitnějších řešení na trhu.
Silné stránky
intuitivní uživatelské prostředí a
ovládání
• Teamwork Server
• dekompozice modelů
• vysoký stupeň kompatibility
s ostatními nástroji
•
Slabé stránky
• neexistující lokalizace do češtiny
• placená uživatelská podpora
• problematický update ze starších
verzí
Select Architect
Jedná se o základní nástroj vývojového prostředí Select solution factory. Je vytvořen firmou Select
business solutions. Jeho účelem je objektově orientovaný vývoj aplikací ve vícevrstevné architektuře.
Nabízí širokou podporu sběru požadavků, procesního a datového modelování, objektově
orientovaného modelování v notaci UML, generování kódu a generování relačních databázových
schémat.
Umožňuje automatizaci vývojových činností, klade velký důraz na princip znuvupoužitelnosti a přináší
zefektivnění procesu vývoje i údržby systémů. Mezi jeho další výhody patří snížení nákladů, zvýšení
kvality a kratší doba reakce na požadavky uživatelů.
Select Architect umožňuje rychlý vývoj aplikací pomocí objektově orientovaného modelování.
K rychlosti a jednoduchosti vývoje přispívá i široká škála šablon a návrhových vzorů. Nabízí také
možnost simulace firemních procesů a tím zajistí funkcionalitu systému shodnou se skutečnými
požadavky uživatelů. Mezi možnosti tohoto produktu patří i generování databázových schémat
včetně užitečné funkce jejich reverzního inženýrování, což usnadní pochopení stávajících tabulek
a pohledů. Nástroj je dobře škálovatelný – od jednoho uživatele až po velký tým. Podporuje celý
životní cyklus aplikací
Tento software je komerční. Zkušební verzi lze získat na http://www.selectbs.com. Stažení jeponěkud
záludné. Postup Popis produktu –> stáhnout nefunguje, požaduje registraci, ale nikde není možnost
se registrovat (pravděpodobně došlo k nekonzistenci webových stránek). Úspěšně se mi zkušební
verzi podařilo stáhnout postupem: Downloads -> Download -> vyplnit údaje včetně existujícího
mailu, kliknout Submit. Poté přijde mail s odkazem na stažení. Kliknout a stáhnout.
Poslední verze produktu je v7.1 a velikost ke stažení je 455MB. Instalace zabrala cca 12 minut.
Ilustrační obrázky okna prostředí Select Architect – Diagram tříd a datový model.
Licence
Cena jedné vývojářské licence $ 6,295.48 (stejná za stažení i za „krabici“).
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
?
?
?
?
Ano
?
Ano
?
?
?
?
Ano
?
?
?
?
?
Ano
?
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
?
Access, DB2, Dbase,
FoxPro, Informix,
Ingress, Interbase,
Oracle, SQL Server a
Sybase
PNG, SVG, PDF, PS
?
Ano
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
?
?
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrad
Ne
Ano
Ano
?
?
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
?
?
1 uživatel:
MS Windows 98/ME,
NT 4.0, 2000, XP, 2003
a vyšší.
Klient:
MS Windows 98/ME,
NT 4.0, 2000, XP a
vyšší.
Server:
MS Windows NT 4.0,
2000, XP, 2003
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
Silné stránky
střední
• Integrovaný generátor dokumentace
• Modulární řešení
velká
Slabé stránky
• Přílišná robustnost
• Nevhodnost pro menší projekty a
jednouživatelské instalace
• Není česká lokalizace
SYBASE POWER DESIGNER
PowerDesigner je první CASE nástroj, který komplexně pokrývá všechny aspekty rozvoje podniku.
Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu, která umožní identifikovat klíčová
místa a funkce podniku jako takového a nabízí také plně integrované prostředí pro datovou
a objektovou analýzu informačních systémů. Přitom plně podporuje zavedené přístupy a metodiky
jako je Unified Modeling Language (UML) nebo tříúrovňový návrh databáze.
PowerDesigner je ideálním nástrojem pro návrh informačních systémů, protože umožňuje v rámci
jediného prostředí identifikovat důležité obchodní aktivity podniku a zachytit jejich odraz v aplikacích
a databázích pomocí datových a objektových modelů. Obchodní analytik tak může navrhnout
efektivnější fungování podniku v modelu podnikových procesů a předat takto specifikované zadání do
IT oddělení k vytvoření informačních systémů podporujících tyto nové procesy v podniku. Při návrhu
požadovaných aplikací může díky tomu datový analytik vytvářet entity v datovém modelu a sledovat
jejich závislost na objektech a třídách získaných z objektového modelu systému. Hladká spolupráce
při návrhu datové a aplikační stránky systému v rámci jediného CASE nástroje s jednotným
uživatelským prostředím se pak odrazí v rychlém a bezproblémovém vývoji.
DataArchitect – Splňuje požadavky nejnáročnějších datových modelářů a DB administrátorů.
DataArchitect nabízí řízení požadavků a plný rozsah funkcionality pro víceúrovňovou analýzu a design
včetně dopředného i zpětného inženýrství pro téměř60 poskytovatelů/verzí relačních databází.
Developer – Varianta určená pro objektové modelování včetně řízení požadavků.Plná podpora UML.
Obsahuje funkcionalitu pro zvýšení produktivity při použití s těmito jazyky/nástroji: Java, C#, VB.NET,
XML, PowerBuilder, aj. Variantu Developer je možné propojit s většinou rozšířených vývojových
nástrojů pro zajištění automatické model-to-code synchronizace.
Studio – Naplňuje potřeby zejména vedení IT a obchodu a poskytuje možnosti sladění cílů obou
těchto oddělení. Kombinuje funkcionalitu variant DataArchitect, Developer a ještě přidává možnost
modelovat obchodní procesy. Varianta Studio tak umožňuje vytvořit komplexní pohled na strukturu
a chování celé firmy.
Viewer – Tuto variantu využijí zejména týmy tvořící dokumentaci, techničtí manažeři a další uživatelé,
kteří potřebují přístup ke čtení modelů. Je možné z něj přistupovat do Repository, tisknout modely
a vytvářet reporty.
Historie verzí
1989 – první komerční release AMC*Designor (version 2.0) ve Francii
1992 – první komerční release S-Designor v USA.
1994 – přidání ProcessAnalyst do balíčku
1995 - S-Designor se mění na PowerDesigner, AMC*Designor se mění naPowerAMC
1997 - PowerDesigner 6.0 release
1998 – doplnění WarehouseArchitect
1999 - PowerDesigner 7.0 byl přepsán tak, aby využil výhody nových technologií a nabídnul rozhraní více
konzistentní s ostatními produkty Sybase
Prosinec 2001 – vydán původní PowerDesigner 9.5, další doplňující vydání v roce 2003.
Prosinec 2004 – uvolněna verze 10.0 (Minerva release)
2005 – uvolněna verze 11.0
Leden 2006 – vydán PowerDesigner 12.0, již obsahuje mapování metadata a generování reportů
Srpen 2006 – vydán PowerDesigner 12.1, byla rozšířena podpora pro Microsoft Visual Studio a SQL Server
Červenec 2007 – vydán PowerDesigner 12.5, nové ETL a EII modelování, plná podpora UML 2.0
Říjen 2008 – vydán PowerDesigner 15.0, nový model Enterprise Architecture, nastavitelnou podporou
frameworků (Zachman Framework, FEAF, ...), a mnoha dalšími
Listopad 2011 - vydán PowerDesigner 16.0, obsahuje nový Shell, uživatelské rozhraní na základě rolí, Glosář,
dopadovou analýzou na repository, podporu dalších databází, rozšíření možností Webového potrálu
Novinky produktu PowerDesigner 16:
Přepracovaný interface (automaticky skrývané lišty, sbalovací sekce, záložky, plně
konfigurovatelné nabídky, …)
Vylepšený repozitář (enterprise glossary, enterprise library, Role-Based Interface
Customization ...)
Vylepšená editace a zobrazování symbolů
Podpora moderních prostředí (Windows 64bit, Eclipse 3.6, MS Office 2010 & Visio 2010)
Rozšířená podpora o nové RDBMS
Portál – rozšířený o rychlé vyhledávání, Impact Analysis přímo v menu portálu
Licence
Produkt je komerční, ale ceny nezveřejňuje. Rámcově budou ceny v částkách statisíců až milionů
korun (zaleží na edici a počtu licencí).
Dostupné edice:
•
•
•
•
•
DataArchitect
Developer
Studio
Viewer
Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio Enterprise)
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
add-in: ActiveX, XML
file
ANO (Automaticky)
ANO
ANO (repository)
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
N/A
Oracle, DB2, MS SQL,
Sybase, MySQL, …
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
RTF, HTML, Excel, atd
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkazu
RTF, HTML, Excel, atd.
Model, List, MultiModel
SQL
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
ANO
ANO
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
ANO
N/A
ANO
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
ANO
N/A
Windows
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
Silné stránky
střední
Robustní aplikace
Široká paleta funkcí
Intuitivní ovládání
Podpora téměř 60 databází
Historie a zázemí stabilní
společnosti
• Všestranost
•
•
•
•
•
velká
Slabé stránky
• Vysoká cena
• Nízká škálovatelnost - menší
podniky nevyužijí veškerou
funkcionalitu
Visual Paradigm for UML
Visual Paradigm for UML je součástí balíků nástrojů Visual Paradigm suite. Vydává ho firma Visual
Paradigm. Poslední verze je v době psaní této práce verze 8.3 vydaná 18. listopadu 2011, tedy jen
nějaký týden stará. Vývoj produktu se tedy zdá být stále velice živý.
K dispozici je i zkušební verze zdarma ke stažení, použitelná bez nutnosti nějaké registrace nebo
zadávání klíče. Velikost stahovaného souboru je 205MB. Po instalaci zabírá 344MB. U ostré verze
jsou dispozici varianty nejen pro Windows, ale i pro Linux, Mac OS X a Unix. U každé varianty je ještě
na výběr možnost s instalací nebo bez instalace (přímo ke spuštění).
Jedná se o UML CASE nástroj s podporou modelovacích jazyků UML 2, SysML BPMN (Business
Process Modeling Notation) verze 2.0.
Kromě podpory modelování umožňuje také vytváření reportů, vývoj a generování kódu. Umožňuje
také reverzní inženýrování diagramů z kódu. Podporuje také správu požadavků včetně případů užití.
Uživatelské rozhraní je k dispozici i v češtině.
Volba součástí k instalaci
Volba edice – Enterprise, Professional, Standard, Modeller, Community nebo Viewer.
Instalace – zabrala jen cca 4 minuty.
Volba umožňující vyzkoušení bez nutnosti zadávat klíč.
Úvodní okno s nabídkou.
Okno programu (právě je otevřen diagram tříd).
Licence
Enterprise Edition
US$ 1,399
Professional Edition
US$ 699
Standard Edition
US$ 299
Modeler Edition
US$ 99
Community Edition
Zdarma
Funkčnost
Funkčnost pěti zmiňovaných edicí. Edice Viewer není zahrnuta.
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
Enterprise
Professio
nal
Standard
Modeler Commun
ity
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
?
?
?
?
Ano
?
Ano
?
?
?
Ano
Ano
?
Ano
Java, C++,
.NET DDL,
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Java, C++,
.NET DDL,
Ne
Java, C++,
.NET DDL,
Ne
Ne
Ne
Ne
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
IDL, Ada
IDL, Ada
IDL, Ada
95, XML,
95, XML,
95, XML,
JDBC,
JDBC,
JDBC,
Hibernate Hibernate Hibernate
, PHP,
, PHP,
, PHP,
Python,
Python,
Python,
Objective Objective Objective
-C
-C
-C
?
?
Ano
Ne
Ne
Ne
?
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými
aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových
formátu – XML, apod.
?
DDL
XMI,
XML,
VP,
Excel,
UML2
2.4 Vytváření reportu
PDF,
HTML,
MS Word
2.5 Generování dokumentace
?
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java Java, C#,
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
VB.NET,
C++
2.7 Export modelu do sekvence databázových ?
příkaz
DDL
XMI,
XML,
VP,
Excel,
UML2
PDF,
HTML,
MS Word
Ne
XMI,
XML,
VP,
Excel,
UML2
PDF,
HTML,
MS Word
Ne
XMI,
XML,
VP,
UML2
Ne
Ne
PDF,
HTML
Ne
Java, C#,
VB.NET,
C++
Java, C#,
VB.NET,
C++
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail
diskuze, osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
?
Ano
telefon, mail, diskuze
Ano
?
Ano
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
?
?
Microsoft Windows (98/2000/XP/2003/Vista/7), Linux,
Mac OS X, Solaris
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
Malá
Silné stránky
•
•
•
•
velká
střední
community verze zdarma
existence mnoha edicí
podpora mnoha operačních systemů
podpora UML 2.3
Slabé stránky
• Není k dispozici v češtině
Altova UModel
Profesionální produkt za příznivou cenu. Tak by se dal popsat oblíbený komerční modelovací nástroj
UModel od renomované společnosti Altova. UModel je k ve své aktuální verzi 2012 k dispozici ve
třech edicích (Basic, Professional, Enterprise) a nabízí mnoho funkcí, včetně podpory všech 14
diagramů jazyka UML 2.3.
UModel se objevil na trhu poprvé v roce 2005, krátce po ratifikaci standardu UML 2.0. Nové verze
jsou vydávány zhruba každé dva roky a ve všech případech obsahovaly také podporu nejvyšší
dostupné verze UML v dané době. Protože vývojářská firma Altova stojí také za nástrojem XMLSpy,
specializujícím se na jazyk XML, obsahuje UModel rozhraní XMI, které umožňuje spolupráci
s verzovacími systémy a integraci prostředí UModelu do vývojových prostředí Eclipse a Visual Studio.
Nástroj je plně kompatibilní s programovacími jazyky Java, C# a Visual Basic, umožňuje generování
kódu ve zmíněných jazycích z vytvořených diagramů, reverzní engineering i tzv. round-trip
engineering, tedy úpravu zdrojových kódů stávajícího diagramu a jeho následné přegenerování.
Jednou z hlavních předností UModelu je moderní a přehledné uživatelské rozhraní, které je navíc
možné přizpůsobit. Od verze 2010 navíc do nástroje přibývá nová vlastnost známá spíše z grafických
programů, tzv. vrstvy (layers) umožňující lepší a přehlednější správu diagramových komponent (není
dostupné ve verzi Basic). Přívětivost prostředí dále zvyšuje dostupná auto-kompletace názvů, nebo
real-time kontrola a zvýrazňování chyb ve vytvářeném diagramu.
Samotnými uživateli je UModel od Altovy hodnocen velmi kladně, zejména proto, že podporuje
mnoho modelovacích jazyků, zároveň ale ani jeden neupřednostňuje před ostatními. Z pohledu
koncového uživatele se tak jedná o velmi dobře vybavený a uživatelsky příjemný nástroj za příznivou
cenu.
Licence
Basic
119 €
Professional
199 €
Enterprise
299 €
Demo (30 dní)
Zdarma
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
Ano
1.1.2 Composite Structure Diagram
Ano
1.1.3 Diagram komponent
Ano
1.1.4 Diagram nasazení
Ano
1.1.5 Objektový diagram
Ano
1.1.6 Package diagram
Ano
1.1.7 Diagram aktivit
Ano
1.1.8 Use Case Diagram
Ano
1.1.9 State Machine Diagram
Ano
1.1.10 Sequence Diagram
Ano
1.1.11 Communication Diagram
Ano
1.1.12 Interaction Overview Diagram
Ano
1.1.13 Timing Diagram
Ano
1.1.14 Data Flow Diagram
Ano
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
?
1.2.2 metodika EUP
?
1.2.3 metodika PDIT
?
1.2.4 metodika BSP
?
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
Ano, verze 2.3
1.3.2 BPEL4WS
Ne
1.3.3 BPMN
Ano
1.3.4 DTD
Ano
1.3.5 IDEF
?
1.3.6 RDBMS
?
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
Ano
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
Ano
1.6 Podporuje meta-Case?
Ne
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
Ne
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
Ano (C#, Visual Basic,
Java)
1.9 Přidání vlastních prvků
Ano
1.10 Verzování modelů
Ano
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
Ano
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
Ano (další produkty
Altova)
2.2 Podpora databázového nástroje
Ano (nástroj
DatabaseSpy)
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
Ano (XMI, PNG, DOC,
RTF)
2.4 Vytváření reportu
Ano (historie)
2.5 Generování dokumentace
Ano (HTML, DOC, RTF)
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
C#, Visual Basic (.Net),
Java
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
Ano
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
Ano, zdarma online
3.2 Zákaznický servis
Ano
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
Kontaktní formulář
online, user support
3.4 Pozáruční servis
Ano
3.4 Politika update a upgrade
Ano (upgrade za 60%
ceny nové verze)
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
?
4.2 Zálohování repozitoře
?
4.3 Požadovaný operační systém
Windows
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
Velká
Množství funkcí i příznivá cena dělají z Altova UModel univerzální nástroj pro všechny firemní
zákazníky.
Silné stránky
•
•
•
•
poměr cena / výkon
kompletní podpora UML
intuitivní uživatelské prostředí
integrace do IDE nástrojů
Slabé stránky
• neexistující lokalizace do češtiny
• závislé na platformě (MS Windows)
Astah
Pod názvem Astah se můžeme setkat s množstvím produktů. Jak ukazuje následující obrázek.
Astah community je základním nástrojem, který umožňuje pouze vytváření UML diagramů. Tento
nástroj je pro nekomerční využití zdarma. Z hlediska funkčnosti jsou ovšem mnohem zajímavější
placené distribuce. Astah UML a Astah professional. Dále se můžete setkat z produkty Astah share
pro zlepšení týmové komunikace a Astah UMLPad, který výrobce udává za první UML modeler pro
iPad.
Obecně je Astah nástrojem k návrhu systémů, který velice dobře podporuje UML, Entity
Realationship Diagram, Flowchart, CRUD, DFD, modelování požadavků a tvorbu myšlenkových map.
Co se vývoje systémů týče je k dispozici API pro Javu, C#, C++, které umožňuje generování kódu a
reverzní inženýrství.
Rozšíření o podporu myšlenkových map přináší vyšší efektivitu práce. Z fyziologie člověka vychází, že
myšlenky jsou původně neuspořádané a myšlenková mapa umožní je zachytit a jednoduše
uspořádat do polo-strukturované podoby. Jednotlivé položky v mapě lze typově odlišit a vytvořit z
nich tak objekty.Následně je možné z těchto objektů položit základy jednotlivých modelů, kde se
pak myšlenky vyskytují už v dobře strukturované podobě.
Licence
Edice
Professional
Typ licence
Uživatelská (1 licence
na uživatele)
Časová (1 licence na
PC)
Akademická časová (1
licence na PC)
Akademická fakultní (1
licence na fakultu)
Množství
1
5
10
20
1 rok
6 měsíců
3 měsíce
1 rok
Cena
280$
1300$
2460$
4800$
120$
70$
40$
40$
1 rok
500$
Plovoucí
UML
Share
Community
Prodloužení podpory
Časová
Plovoucí
10
50
100
1 rok
1 rok
10
50
100
Neomezeně
Časová (1 licence na
PC)
Prodloužení podpory
1 rok
Zdarma pro nekomerční účely, bez podpory
1500$
6000$
10000$
75$
50$$
650$
2500$
4500$
700$
350$
Funkčnost
Professional
UML
Community
1.1.1 Diagram tříd
Ano
Ano
Ano
1.1.2 Composite Structure
Diagram
Ano
Ano
Ano
1.1.3 Diagram komponent
Ano
Ano
Ano
1.1.4 Diagram nasazení
Ano
Ano
Ano
1.1.5 Objektový diagram
Ano
Ano
Ano
1.1.6 Package diagram
Ano
Ano
Ano
1.1.7 Diagram aktivit
Ano
Ano
Ano
1.1.8 Use Case Diagram
Ano
Ano
Ano
1.1.9 State Machine Diagram
Ano
Ano
Ano
1.1.10 Sequence Diagram
Ano
Ano
Ano
1.1.11 Communication
Diagram
Ano
Ano
Ano
1.1.12 Interaction Overview
Diagram
Ne
Ne
Ne
1.1.13 Timing Diagram
Ne
Ne
Ne
1.1.14 Data Flow Diagram
Ne
Ne
Ano
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
Ano
Ano
Ano
1.2.2 metodika EUP
Ne
Ne
Ne
1.2.3 metodika PDIT
Ne
Ne
Ne
1.2.4 metodika BSP
Ne
Ne
Ne
1.3.1 UML 2.0
Ano
Ano
Ano
1.3.2 BPEL4WS
Ne
Ne
Ne
1.3.3 BPMN
Ne
Ne
Ne
1.3.4 DTD
Ne
Ne
Ne
1.3.5 IDEF
Ne
Ne
Ne
1.3.6 RDBMS
Ne
Ne
Ne
1.4 Kontrola konzistence
modelů v projektu
Ne
Ne
Ne
1.5 Možná úprava
uživatelského rozhraní
Ano
Ano
Ano
1.6 Podporuje meta-Case?
Ne
Ne
Ne
1.7 Je schopný definice
vlastního diagramu
Ne
Ne
Ne
1.8 Reverzní engineering pro
používané jazyky
Java, C#, C++, SQL
Java, C#, C++, SQL
Java, C#, C++, SQL
1.9 Přidání vlastních prvků
?
?
?
1.10 Verzování modelů
Ne
Ne
Ne
1.11 Sdílení modelů mezi
uživateli
Pouze s rozšířením Share
Pouze s rozšířením
Share
Pouze s rozšířením
Share
1.12 Rozlišení uživatelů,
uživatelská práva
Ne
Ne
Ne
1.3 Podporované standardy
2. Komunikace,
rozhraní
2.1 Podpora komunikace s
plánovanými aplikacemi
Ne
Ne
Ne
2.2 Podpora databázového
nástroje
?
?
?
2.3 Exporty do proprietálních
datových formátu – XML,
apod.
jpg, png, emf, svg, rtf,
html, csv, ppt, DB entity
definition
jpg, png, emf, svg,
rtf, html, csv, ppt
jpg, png
2.4 Vytváření reportu
Ne
Ne
Ne
2.5 Generování dokumentace Ne
Ne
Ne
2.6 Importy z a exporty do
progr. jazyku – Java archiv
(.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
Java, C++, C#
Java, C++, C#
Java, C++, C#
2.7 Export modelu do
sekvence databázových
příkaz
Ano
Ano
Ano
3.1 Školení uživatelů
Ne
Ne
Ne
3.2 Zákaznický servis
Ano
Ano
Ne
3.3 Podpora při problému –
telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
Ano
Ano
Ne
3.4 Pozáruční servis
Ne
Ne
Ne
3.4 Politika update a upgrade
Ano
Ano
Ne
4.1 Síťová správa
Ne
Ne
Ne
4.2 Zálohování repozitoře
Ne
Ne
Ne
3. Podpora
4. Technické
požadavky
4.3 Požadovaný operační
systém
Windows, Linux, MacOS
Windows, Linux,
MacOS
Windows, Linux,
MacOS
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
Silné stránky
•
•
•
Myšlenkové mapy
Velká škála licencí
Podpora
velká
Slabé stránky
• Chybí lokalizace
• Není úplná podpora UML 2.x
• vyšší cena hromadných distribucí
Craft.CASE
Jde o původně český modelovací a analytický CASE nástroj původně vyvíjený společností e-Fractal
s.r.o., od roku 2007 poté patří a je dále vyvíjen společností CRAFT.CASE Ltd.
Tento nástroj pokrývá vývoj systému od počátečních business procesů až po modely architektury IS.
Jeho použití je vhodné pro vývoj podnikového IS, kdy je řešena převážně business část.
Funkčnost lze rozdělit do 4 typů modelů
•
•
•
•
interview – zaznamenávání informací od zákazníka, tvorba myšlenkových map
business – modelování a analýza business procesů včetně simulací a komentářů
conceptual – čerpá data z business modelu a slouží k tvorbě konceptuálních rozšířených
UML modelů pro objektové programování
hierarchy – zachycení hierarchie prvků – organizační diagramy, struktura produktů…
Aplikace je určena pro vývoj informačních systémů s důrazem na business modelování. Nástroj
podporuje vlastní metodiku C.C, na základě čehož vytváří jen jeden kombinovaný business diagram.
Podporuje však celý průběh vývoje IS od získávání map od uživatele až po vývoj.
Historie
Vývoj nástroj Crast.CASE začal v komerční oblasti v roce 2003 pod názvem Comet a navazoval na
předchozí akademický projekt. Funkčnost se postupně rozšiřovala až do verze 1.47, která byla široce
použitelná a využily ji například společnosti Deloitte či Česká pošta. V roce 2007 byl produkt
odprodán Londýnské společnosti CRAFT.CASE Ltd., společnost Fractal se stala exkluzivním
distributorem pro střední a východní Evropu.
Licence
Customer Team licence
Customer licence
Trial licence
No licence
NView
✓
✓
✓
✓
Edit & save
✓
✓
✓
Až 20 objektů
Print & export
✓
✓
Vodoznak „DEMO“
Support
✓
✓
✗
✗
Collaboration
✓
✗
✗
✗
Min 1 rok
Min 1 rok
3 měsíce
--
Expiration
Ceny licencí se pohybují v přepočtu okolo 100 000 Kč.
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
ANO
NE
ANO
NE
Vodoznak „DEMO“
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DFD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
Plugin
ANO
NE
NE
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
NE
NE
XML, HTML, RTF, PDF
ANO
Ne
NE
NE
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
ANO
ANO
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrad
ANO
NE
NE
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
NE
NE
Windows/Linux
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
Silné stránky
•
•
•
•
•
Česká lokalizace
Podpora v Českém jazyce
Podpora celého procesu vývoje
Možnost simulace procesů
Kontrola konzistence modelů
velká
Slabé stránky
• Cena, podpora výhradně metodiky C.C
•
Uživatelsky nepříznivé rozhraní
•
Neúplná podpora UML
Enterprise Architect
Enterprise Architect od firmy Sparx je komplexním modelovacím nástrojem pro analýzu a návrh
informačních systémů pomoci jazyka UML. Pokrývá všechny aspekty softwarového vývoje od sběru
požadavků, analýzy, modelovaní, návrh, testovaní, řízení změn, údržbu až po implementaci, přičemž
v rámci celého tohoto procesu je vždy zajištěna zpětná dohledatelnost. EA je mnohouživatelským,
vizuálním nástrojem s velkým rozsahem funkcí, jehož současná verze podporuje všechny diagramy
UML 2.4.1.
EA, který je dlouhodobě oceňován za podporu nejnovějších verzí UML, je týmově založený
modelovací nástroj, podporující celou životnost softwaru. Zaujme především vysoce výkonnými
zobrazovacími nástroji pro plánování business procesů, podnikové architektury, managementu
požadavků, testování apod.
Jednou z nejsilnějších stránek EA je přívětivost a přehlednost uživatelského rozhraní. Například
záložky které umožňují pracovat efektivně s více modely jsou nedocenitelné.
Licence
Corporate Edition
Professional Edition
Desktop Edition
Ultimate Edition
Business and Software Engineering Edition
Systems Engineering Edition
335$
199$
135$
699$
599$
599$
Funkčnost
Popisovanána je funkčnost verze desktop.
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
Ano
1.1.2 Composite Structure Diagram
Ano
1.1.3 Diagram komponent
Ano
1.1.4 Diagram nasazení
Ano
1.1.5 Objektový diagram
Ano
1.1.6 Package diagram
Ano
1.1.7 Diagram aktivit
Ano
1.1.8 Use Case Diagram
Ano
1.1.9 State Machine Diagram
Ano
1.1.10 Sequence Diagram
Ano
1.1.11 Communication Diagram
Ano
1.1.12 Interaction Overview Diagram
Ano
1.1.13 Timing Diagram
Ano
1.1.14 Data Flow Diagram
Ano
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
Ano
1.2.2 metodika EUP
?
1.2.3 metodika PDIT
?
1.2.4 metodika BSP
?
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
Ano
1.3.2 BPEL4WS
?
1.3.3 BPMN
Ano
1.3.4 DTD
?
1.3.5 IDEF
?
1.3.6 RDBMS
Ne
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
Ano
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
Ano
1.6 Podporuje meta-Case?
Ano
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
Ne
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
Ano
1.9 Přidání vlastních prvků
Ano
1.10 Verzování modelů
Ano
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
Ano
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ano
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
?
2.2 Podpora databázového nástroje
Ano
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
XMI, XML
2.4 Vytváření reportu
Ano
2.5 Generování dokumentace
Ano
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
Java, C, C++, C#,
VB.Net
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
Ano
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
Ano
3.2 Zákaznický servis
Ano
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
Ano
3.4 Pozáruční servis
Ano
3.4 Politika update a upgrade
Jen u dražších
distribucí
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
Ano
4.2 Zálohování repozitoře
Ano
Windows, Linux,
MacOS
4.3 Požadovaný operační systém
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
velká
Záleží na konkrétní distribuci.
Silné stránky
•
•
•
•
Slabé stránky
Široké spektrum funkcí
Přehlednost
Relativně nízká cena
Podpora nejnovějších standardů
• Chybí česká lokalizace
IBM Rational Software Architect
Produkty ze skupiny IBM Rational představují ucelené řešení se zaměřením na problematiku
životního cyklu softwarového vývoje. Nejinak tomu je i v případě IBM Rational Software Architect,
který představuje sadu nástrojů, které v sobě integrují vizuální návrh a vývoj, založený na
průmyslových standardech (UML - Unified Modelling Language),
Jedná se o robustní, škálovatelné řešení pro zpracování požadavků, design a business modelování.
Mezi nejzajímavější funkcionality můžeme zařadit:
•
•
•
•
•
•
Otevřený a vysoce rozšiřitelný produkt, je vybudován na platformě Eclipse 3.6, o instalaci a
konfiguraci jeho funkcí lze velmi přesně rozhodovat.
Podpora BPMN 2.0
Skicování neformálních návrhů a myšlenek s možností pozdějšího transformování do formální
architektury.
Efektivní správa rizik, kvality a změn. Podporuje řešení požadavků a nabízí přehled o
požadavcích, což umožňuje přesnější plánování a odhadování.
Správa a opakované využití architektur řešení a základních stavebních prvků architektur.
Správa průběžného rozvoje a dodržování smluv o návrhu v rámci realizace vývojových prací
geograficky a organizačně členěnými týmy.
Rational Software Architect je velmi dobře škálovatelný a je možné zkombinovat jeho komponenty
podle individuálních potřeb pomocí sad různých doplňků, jež pokrývají široké spektrum
problémových okruhů a odvětví:
•
•
•
•
•
•
Rational Software Architect Extension for Integrated Architecture Frameworks
Rational Software Architect Extension for Deployment Planning
Rational Software Architect Extension for SOA and WebSphere
Rational Software Architect Extension for C++
Rational Software Architect Extension for Communications Applications
Rational Software Architect Simulation Toolkit
Mimo tyto doplňky je možné velmi snadno itegrovat Rational Software Architect s dalšími produkty
společnosti IBM, zvláště pak s těmi, které jsou založeny na softarové platformě IBM Rational. Jedná
se především o IBM Rational Team Concert, IBM Rational Asset Manager, IBM Rational Requirements
Management, WebSphere Business Modeler, Rational System Architect a další.
Historie verzí od v7.0
v7.0: vydáno v prosinci 2006. Založeno na Eclipse v3.2, UML v2.1 a IBM Rational Application Developer v7.0
v7.0.0.1: vydáno v lednu 2007. Zahrnuje opravy chyb.
v7.0.0.2: vydáno v lednu 2007. Zahrnuje podporu pro UML to SOA transformací, včetně Service Creation
Description Language (SCDL), BPEL, WSDL and XSD.
v7.0.0.3: vydáno v červenci 2007. Zahrnuje podporu pro asynchronous web services (JAX-WS) a podporuje nové
Java 5.0 UML stereotypy.
v7.5.0: vydáno v září 2008. Založeno na Eclipse v3.4.
v8.0: vydáno v srpnu 2010. Založeno na Eclipse v3.6., Došlo také k restrukturalizaci portfolia IBM Rational:
Původně nabízené produkty
•
•
•
•
•
IBM Rational Application Developer for WebSphere Software
IBM Rational Software Modeler
IBM Rational Software Architect Standard Edition
IBM Rational Software Architect for WebSphere Software
IBM Rational Software Modeling Extension for Microsoft .NET
Nově nabízené produkty od verze 8.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IBM Rational Application Developer for WebSphere Software
IBM Rational Application Developer Standard Edition for WebSphere Software
IBM Rational Software Architect
IBM Rational Software Architect Extension for Integrated Architecture Frameworks
IBM Rational Software Architect Extension for Deployment Planning
IBM Rational Software Architect Extension for C++
IBM Rational Software Architect Extension for SOA and WebSphere
IBM Rational Software Architect Extension for Communications Applications
IBM Rational Software Architect Simulation Toolkit
IBM Rational Software Architect for WebSphere Software
Licence
Vybrané verze a rozšíření produktu:
IBM Rational Software Architect V8.0 - Authorized User Licenses with support from ComponentSource
(OEM License not Passport Advantage)
IBM Rational Software Architect V8.0 Extension for C++ - Authorized User Licenses (Requires IBM
Rational Software Architect V8.0) with support from ComponentSource (OEM License not Passport
Advantage)
IBM Rational Software Architect V8.0 Extension for SOA and WebSphere - Authorized User Licenses
(Requires IBM Rational Software Architect V8.0)with support from ComponentSource (OEM License not
Passport Advantage)
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
N/A
N/A
N/A
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
N/A
N/A
ANO
rozšíření o další
$ 1,006.76
$ 2,532.65
$ 2,532.65
rational produkty
ANO
ANO
ANO
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
ANO
db2, informix, MySQL,
Oracle, SQL Server,
Sybase, CloudSpace,
derby, SAP
XML, XSD, UML
ANO
ANO
.jar, .net, c#
SQL
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
ANO
ANO
ANO
NE - plati se
maintenance
ANO
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
ANO
NE
Windows/Linux
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
Silné stránky
• Obrovská škálovatelnost
• Možnost integrace (zvláště pak
s produkty IBM)
• Standardizované IBM rozhraní
• Zázemí silné společnosti
• Česká lokalizace
• Robustnost
velká
Slabé stránky
• Vysoká cena
• Roční maintenance
MS Visio 2010
Microsoft Office Visio 2010 je univerzální nástroj, který umožňuje pomocí řady diagramů vizuálně
dokumentovat a navrhovat informační systémy. Kromě toho slouží jako nástroj tvorby obchodních
a dokonce i technických modelů Jedná se zejména o nástroj pro široké kancelářské využití
s akcentem na informační technologie.
Visio 2010 podporuje modelování UML diagramů a celou řadu dalších modelů: DFD, ROOM,
Jacksonův diagram, model architektury aplikací, paměťové diagramy, COM a OLE, Express-G, ORM,
uživatelské rozhraní systému Windows a model databáze.
Oblast, která by použití Visia posouvá o něco dále je deklarovaná možnost propojení s existujícími
daty. Ta slouží k propojení jednoho a více symbolů s existujícím řádkem tabulky vybraného zdroje.
Aktualizace dat funguje pouze směrem od úložiště. Není možné zachytit strukturu, ale pouze popis
symbolů. Použitelnost je nasnadě v případě grafické prezentace dat uložených v databázi za pomoci
vytvořené šablony.
Produkt je dostupný ve 3 edicích: Standard, Professional a Premium.
Licence
Standard
Professional
Premium
7900 Kč
17 340 Kč
30 990 Kč
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
Ano
1.1.2 Composite Structure Diagram
Ano
1.1.3 Diagram komponent
Ano
1.1.4 Diagram nasazení
Ano
1.1.5 Objektový diagram
Ano
1.1.6 Package diagram
Ano
1.1.7 Diagram aktivit
Ano
1.1.8 Use Case Diagram
Ano
1.1.9 State Machine Diagram
Ano
1.1.10 Sequence Diagram
Ano
1.1.11 Communication Diagram
Ano
1.1.12 Interaction Overview Diagram
Ano
1.1.13 Timing Diagram
Ano
1.1.14 Data Flow Diagram
Ano
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
Ne
1.2.2 metodika EUP
Ne
1.2.3 metodika PDIT
Ne
1.2.4 metodika BSP
Ne
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
Ano – po doplnění
1.3.2 BPEL4WS
Ano
1.3.3 BPMN
Ano
1.3.4 DTD
Ano
1.3.5 IDEF
Ano
1.3.6 RDBMS
Ano
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
Ne
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
Ano
1.6 Podporuje meta-Case?
Ne
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
Ano
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
Ne
1.9 Přidání vlastních prvků
Ano
1.10 Verzování modelů
Ne – pouze přes
SharePoint
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
Ne - pouze přes
SharePoint
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
Ne
2.2 Podpora databázového nástroje
Ne
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
Ano (XML, VSD a další)
2.4 Vytváření reportu
Ne
2.5 Generování dokumentace
Ne – pouze export
s popisky
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
Ne
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
Ano
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
Ano
3.2 Zákaznický servis
Ano
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
Ano
3.4 Pozáruční servis
Ano
3.4 Politika update a upgrade
Ano
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
Ne
4.2 Zálohování repozitoře
Ne
4.3 Požadovaný operační systém
Windows
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
velká
Určit v případě tohoto produktu jeho vhodnost pro firmu je poněkud obtížné, jelikož je Oracle
Designer distribuován jako součást většího balíku aplikací.
Silné stránky
•
•
•
•
•
Nízká cena
Česká lokalizace
Rozšiřitelnost modelů šablonami
Poměrně velké množství funkcí
Pouze pro Windows
Slabé stránky
• Spolupráce více uživatelů pouze přes
Sharepoint
• Nepodporuje žádný verzovací systém
• Nemá funkci Code Genereation
Oracle Designer
Oracle Designer je CASE nástrojem renomované americké společnosti Oracle, která je nejvíce proslulá
svými databázovými produkty a programy postavenými nad jejich správou. Kromě nich se ale Oracle
zaměřuje také na systémy podporující obchodní procesy a vývoj systémů. Právě vývoj informačních
systémů je hlavním cílem nástroje Oracle Designer, distribuovaného jako součást většího balíku
programů pod názvem Oracle Developer Suite.
Tento balík vývojových programů přitom původně obsahoval pouze dva nástroje – Oracle Forms pro
vytváření formulářových aplikací, které jsou ve spojení s Oracle databází, a Oracle Reports, jenž
dokázaly z dat uložených v databázi generovat výstupy v různých formátech. Postupně se ale balík
začleněných programů rozšířil a zahrnut byl také Oracle Designer.
Ten podporuje různé typy modelování a vývoje (v závorce za typem je seznam komponent Oracle
Designeru):
• Business Process Modelling (Process Modeller)
• Systems Analysis Modelling (ER Diagrammer, Dataflow, Function Hierarchy)
• Systems Design (Data Schema, Module Logic, Module Data, Module Structure atd.)
Navíc obsahuje též komponenty pro interakci klient/server, jako již zmíněné Forms, Reports, Graphics
či Web Server. Pro návrh designu systému slouží dva průvodci – Database Wizard a Application
Wizard.
Licence
Pevnou cenu produktu Oracle Designer nelze určit, samostatně je totiž neprodejný a firmou Oracle je
nabízen jako součást větších vývojářských balíků. Jejich cena se pohybuje od stovek až po desítky tisíc
korun v závislosti na obsažených nástrojích.
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
Ano
1.1.2 Composite Structure Diagram
Ano
1.1.3 Diagram komponent
Ano
1.1.4 Diagram nasazení
Ano
1.1.5 Objektový diagram
Ano
1.1.6 Package diagram
Ano
1.1.7 Diagram aktivit
Ano
1.1.8 Use Case Diagram
Ano
1.1.9 State Machine Diagram
Ano
1.1.10 Sequence Diagram
Ne
1.1.11 Communication Diagram
Ano
1.1.12 Interaction Overview Diagram
Ne
1.1.13 Timing Diagram
Ne
1.1.14 Data Flow Diagram
Ano
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
Ano
1.2.2 metodika EUP
Ne
1.2.3 metodika PDIT
?
1.2.4 metodika BSP
?
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
Ano
1.3.2 BPEL4WS
Ano
1.3.3 BPMN
Ano
1.3.4 DTD
?
1.3.5 IDEF
?
1.3.6 RDBMS
?
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
Ano
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
Ano
1.6 Podporuje meta-Case?
?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
?
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
Ano (PL/SQL, Oracle
Forms)
1.9 Přidání vlastních prvků
?
1.10 Verzování modelů
Ano
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
Ano
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
Ano (nástoje Oracle
Developer Suite)
2.2 Podpora databázového nástroje
Ano
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
Ano (HTML, CSV, RTF,
JPG, PNG a další)
2.4 Vytváření reportu
Ano
2.5 Generování dokumentace
?
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
?
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
Ano
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
Ano
3.2 Zákaznický servis
Ano
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
Ano
3.4 Pozáruční servis
Ano
3.4 Politika update a upgrade
V rámci aktuální
politiky Oracle
Developer Suite
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
Ne
4.2 Zálohování repozitoře
?
4.3 Požadovaný operační systém
Windows, Solaris,
Linux, MacOS, Unix
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
velká
Určit v případě tohoto produktu jeho vhodnost pro firmu je poněkud obtížné, jelikož je Oracle
Designer distribuován jako součást většího balíku aplikací.
Silné stránky
•
•
•
•
komplexní funkce podporující celý
cyklus vývoje systému a SW obecně
integrace s dalšími nástroji
společnosti Oracle, zejména DB
nástroji
repozitář
k dispozici pro mnoho OS
Slabé stránky
• v rámci samotného Designeru
ukončený vývoj
• úzká orientace na Oracle DB engine
• vyšší cena v rámci balíku aplikací
TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO
TOAD Data Modeler je nástrojem pro modelování databázových systémů, která dovoluje svým
uživatelům vytvářet, spravovat a editovat nové či stávající databázové systémy. Hlavním zaměřením
tohoto nástroje je vytváření ER diagramů, a to na fyzické i logické úrovni.
Z pohledu českého uživatele je vysoce zajímavé, že původ tohoto nástroje leží v České republice,
konkrétně v Ostravě, kde jej vyvíjela tamní společnost Charonware, s.r.o. pod názvem CASE Studio.
Tento nástroj se profiloval jako low-cost program pro datové modelování. V roce 2006 odkoupila
produkt i společnost kalifornská firma Quest Software.
TOAD Data Modeler podporuje všechny známé a rozšířené druhy databází, od MySQL až po systémy
Oracle či Sybase, při vytváření diagramů na fyzické úrovni je tedy nutné vybrat cílový stroj, na kterém
má vyvíjený systém běžet. Pro všechny databázové systémy je možné z vytvořeného modelu
generovat SQL kód, jehož strukturu lze měnit a nastavovat.
Stávající databáze je možné pomocí reverzního engineeringu zobrazit a dále upravovat či modelovat.
Z modelů lze vytvářet dokumentace v nejrozšířenějších standardních formátech HTML, PDF či RTF.
Zahrnuty jsou i výstupy založené na XSL transformacích, formáty XML, TXT, CSV a další. Nástroj
obsahuje také validátory, v rámci validačního procesu je uživateli zobrazován seznam chyb, varování
i rad.
Licence
Standard
518 €
Demo (15 dní)
Zdarma
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
Ne
1.1.2 Composite Structure Diagram
Ne
1.1.3 Diagram komponent
Ne
1.1.4 Diagram nasazení
Ne
1.1.5 Objektový diagram
Ne
1.1.6 Package diagram
Ne
1.1.7 Diagram aktivit
Ne
1.1.8 Use Case Diagram
Ne
1.1.9 State Machine Diagram
Ne
1.1.10 Sequence Diagram
Ne
1.1.11 Communication Diagram
Ne
1.1.12 Interaction Overview Diagram
Ne
1.1.13 Timing Diagram
Ne
1.1.14 Data Flow Diagram
Ano
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
Ne
1.2.2 metodika EUP
Ne
1.2.3 metodika PDIT
Ne
1.2.4 metodika BSP
Ne
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
Ne
1.3.2 BPEL4WS
Ne
1.3.3 BPMN
Ne
1.3.4 DTD
Ne
1.3.5 IDEF
Ne
1.3.6 RDBMS
Ne
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
?
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
Ano (vytváření
vlastních
formulářových prvků,
či podpory pro nové
databázové enginy)
1.6 Podporuje meta-Case?
Ne
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
Ano
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
Ano
1.9 Přidání vlastních prvků
Ano
1.10 Verzování modelů
Ano
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
Ano
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ano
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
Ne
2.2 Podpora databázového nástroje
Ano (MySQL, MS SQL,
Postgre SQL, Sybase,
Oracle, Ingres, DB2)
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
Ano (XML, XSD)
2.4 Vytváření reportu
Ano
2.5 Generování dokumentace
Ano (HTML, PDF, RTF)
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
Ne
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
Ano (pro všechny
podporované nástroje
z bodu 2.2)
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
Ne
3.2 Zákaznický servis
Ano
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
Ano
3.4 Pozáruční servis
?
3.4 Politika update a upgrade
?
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
Ano
4.2 Zálohování repozitoře
Ano
4.3 Požadovaný operační systém
MS Windows 2000 a
vyšší, MS Server 2003
a vyšší
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
velká
Z pohledu datového modelování se sice jedná o nástroj s poměrně úzkým zaměřením, v jeho rámci
jde ale o vysoce kvalitní produkt.
Silné stránky
reverse engineering
správa verzí
nízké HW nároky (malá velikost
aplikace)
• podpora všech rozšířených DB
•
•
•
Slabé stránky
• úzké zaměření (ER diagramy)
• chybí multilicence
Adonis
Adonis je software určený k modelování business procesů (BPM). Umožňuje jednoduché modelování
procesů a také jejich simulaci. Dovoluje modelovat celou organizaci – tedy její procesy, produkty,
zdroje a jejich vzájemné vztahy. Ovládání je jednoduché a intuitivní a lze se ho rychle naučit.
Velkým přínosem Adonisu je, že umožňuje najít úzká v procesech systému a další neefektivnosti
systému. Obsahuje mnoho předkonfigurovaných reportů, které umožní z modelu lehce získávat
informace. Nabízí i možnost definování vlastních reportů.
Adonis také umožňuje jednoduše publikovat BPM modely v různých formátech, např. Word nebo
HTML, komerční verze i PDF.
Adonis napomáhá soustavně zlepšovat v rámci podniku procesní výkonnost (Business performance)
a vytvářet základ pro přijímání rozhodnutí v rámci integrovaného systému řízení. ADONIS představuje
významnou podporu při tvorbě a dokumentaci procesních map, při optimalizaci procesů,
restrukturalizaci a snižování nákladů.
Adonis je komerčním produktem, vydaným ve verzích Professional Edition a Busines Edition, ale
existuje i demo verze Adonis Community Edition, kterou je možno bezplatně stáhnout např. na
http://www.adonis-community.com/download.html. Autorem Adonisu je BOC Group, společnost
sídlící ve Vídni a mnoha pobočkami v Evropě i světě. Poslední verzí Adonisu je verze 4.0. Adonis je
jedním z rodiny produktů BOC Management Office, spolu s ADOit, ADOlog a ADOscore.
Adonis lze použít na platformách Windows, Linux, Solaris a Java.
Licence
Demo verze – Adonis Community Edition
Zdarma
Adonis Business Edition
2100 € / uživ.
Adonis Professional Edition
2700 € / uživ., 16 000 € / 8 uživ.
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
Adonis
Community
Edition
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Adonis
Business
Edition
Adonis
Professional
Edition
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
?
?
?
Ano
Ano
Ano
?
Ne
Ne
Ano
Ano
Excel, XPDL,
Visio
Excel, XPDL,
Visio
Word, HTML,
XML, PDF
Word, HTML,
XML, PDF
Ne
Ne
Jen fórum
Ano
Ano
Kompletní
Ano
Ano
Kompletní
Ne
?
Ano
Ano
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými
aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu
– XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkaz
Excel
Ne
Word, HTML,
XML
Ano
Ano
?
Ne
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail
diskuze, osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrad
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
?
?
Windows, Linux, Solaris.
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
Silné stránky
• Přiřazení vstupních a výstupních dat
• Záznam stavu procesů
Velká
Slabé stránky
•
•
•
•
Chybí podpora aktérů
Nelze přizpůsobit velikost objektů
Nelze vytvořit globálního model
Nelze přidávat popisky k objektům
Nekomerční nástroje
ArgoUML
ArgoUML je v prvé řadě živý open source projekt v průměru s více než 2 releasy ročně. Je vyvíjen pod
otevřenou licencí EPL na platformě Java, díky čemuž je platformě nezávyslý. Ke běhu je třeba
nainstalovat pouze JRE pokud již není v počítači. JRE je součástí instalačního balíku ArgoUML. Nástroj
je dostupný v 10 lokalizacích. Bohužel česká lokalizace mezi nimy chybí.
Přesto, že je nástroj neustále vyvíjen disponuje možností vytvářet pouze diagramy z verze UML 1.4.
UML 1.4 vyčlo již v roce 2001. Z nového UML 2.0, které se skládá ze 4 částí, je do nástroje
implementována pouze podpora OCL (Object Constraint Language). OCL je jazyk pro specifikaci
vstupních a výstupních podmínek a invariantů v jednotlivých diagramech. Navíc umožňuje navrhovat
databázová schémata, provádět export do XMI, GIF, PNG, PostScript, EPS, PGML, SVG, generovat kód
pro implementaci (Java, C++, C#, PHP 4/5) a reverzní engineering. Původně byl vyvinut spíše jako
učební pomůcka.
Jak je z obrázku patrné, je pracovní plocha rozdělena na 4 části. Každá z částí má navíc mnoho ikonek,
filtrů nebo záložek. To vede k celkové nepřehlednosti až nepoužitelnosti při nižším rozlišení.
Licence
Produkt je zdarma pod licencí Eclipse Public License (EPL) 1.0.
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne – pouze UML 1.4
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne – pouze
s rozšířením
Částečně
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
Ne
Ne
XMI, GIF, PNG,
PostScript, EPS, PGML,
SVG
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkazů
Ne
Ne – pouze s
rozšířením
Java, C#, C++, PHP4/5
Ne – pouze s
rizšířením
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgradů
Ne
Ne
Ne – pouze uživatelské
fórum
Ne
Ne
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
Ne
Ne
Multiplatformní díky
Javě
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
Silné stránky
• Zdarma
• Multiplatformní díky Javě
Velká
Slabé stránky
• Chybí česká lokalizace
• Nepodporuje UML 2.0
• Nepřehlednost
DB DESIGNER 4
Nástroj byl vyvíjen společností fabFORCE.net a slouží k tvorbě ER diagramů. Hlavní podporovanou
databází je MySQL, celý program je pro ni navržen. Nástroj umožňuje propojení přímo z MySQL,
Oracle, MS SQL a dále přes ODBC. Umí vytvářet HTML reporty a podporuje reverzní inženýrství.
Jedná se o jednoduchý program pro efektivní návrhy hlavně menších MySQL databází. Jeho další
nespornou výhodou je cena – je dostupný zadarmo. Modely v něm vytvořené jsou uloženy ve
formátu XML a mohou být tedy dále zpracovávány softwarem třetích stran (formou pluginů do
aplikace DBDesigner nebo zcela samostatným softwarem).
Verze 4 tohoto nástroje je poslední verzí, proces vývoje produktu byl ukončen – jeho následníkem se
stal MySQL Workbench.
Licence
Jedná se o freeware, který je šířený pod open-source licencí GNU GPL
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
plugin pro HTML
reporty a Web
ANO
NE
NE
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
ne
2.2 Podpora databázového nástroje
MySQL, Oracle, MS SQL +
připojení přes ODBC
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkazu
XML
HTML
Ne
Ne
SQL
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
Ne
Ne
Windows/Linux
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
Silné stránky
•
•
•
•
Zdarma
Jednoduchost
Správa verzí
Reverse engeneering
velká
Slabé stránky
Ukončený vývoj
Bez repozitory
Velmi redukovaný počet databází
Nelze slučovat ani porovnávat
modely
• Podpora
•
•
•
•
MySQL Workbench
MySQL Workbench je vizuální nástroj pro databázové vývojáře, architekty a administrátory.
Umožňuje datové modelování, vývoj SQL a poskytuje administrátorské nástroje pro konfiguraci
serverů, správu uživatelů.
Obsahuje vše potřebné k datovému modelování, ke tvorbě, spouštění a optimalizaci SQL dotazů.
Umožňuje dopředné i zpětné inženýrství a také nabízí klíčové funkce pro řízení změn a jejich
dokumentaci, čímž výrazně šetří čas a úsilí.
Jedná se o opensourcový nástroj, který je volně dostupný pod licencí GPL. Lze ho stáhnout např. na
http://www.mysql.com/products/workbench/. Ke stažení stačí krátká registrace nebo vyplnění
formuláře. MySQL Workbench je nástupcem DBDesigneru, též opensourcového nástroje. Současná
verze je 5.2.36, která vyšla jen před pár dny. Je tedy vidět, že vývoj tohoto nástroje je stále velmi
živý. Seznam vydaných verzí jsem nalezl zde: http://www.oldapps.com/mysql-gui-tools.php .
Předposlední verze 5.2.35 vyšla před 2 měsíci, po 7 měsícové odmlce. MySQL Workbench je
k dispozici pro Windows, Linux a Mac OS. Můžete si vybrat z verzí s instalací i bez instalace. Velikost
souboru ke stažení je 20-30MB.
Opensourcová verze je označována jako MySQL Workbench Community Edition. Kromě ní existuje i
komerční verze označovaná MySQL Workbench Standard Edition, která je rozšířením opensourcové
verze. V té jsou navíc další pluginy a moduly, např. umožňuje synchronizaci z a do databáze v reálném
čase, obsahuje řízení bezpečnosti a validaci modelů.
Licence
Edice Community
Licence GPL
Zdarma
Edice Standard
Licence na 1 rok
od 99 $
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
?
?
?
?
?
?
?
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
?
Ano
?
Ano
Ano
?
Ano
?
Ano
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými
aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu
– XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazů
?
MySQL
?
Ano
Ano
?
?
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail
diskuze, osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgradů
?
?
?
?
?
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
?
Ano
•
•
•
•
•
•
Apple Mac OS X v10.6.1+ (32-bit/64bit)
Fedora 15 (32-bit/64-bit)
Microsoft Windows 7 (32-bit/64-bit)
Oracle Linux 6 (32-bit/64-bit)
Ubuntu 10.04 LTS (32-bit/64-bit)
Ubuntu 11.04 (32-bit/64-bit)
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
Silné stránky
•
•
•
•
•
Jednoduchý
Cenově dostupný
V Edici community zdarma
Exporty diagramů
Dopředné i zpětné inženýrství.
Velká
Slabé stránky
• Podporuje málo databází
• Neumí přístup k úložišti
Open System Architect
Open Systems Architect je freewarový nástroj určený pro modelování systémů. Jeho autorem je
Peter Harvey a jeho společnost CodeByDesign, partnerem je rovněž projekt Sourceforge. V současné
době je nástroj dále nevyvíjen, komunita uživatelů není příliš široká a možnosti uživatelské podpory
velmi omezené.
Nástroj Open Systems Architect podporuje především datové modelování, a to jak na fyzické, tak i na
logické úrovni. Jeho hlavní devizou, tak jak je autoři publikují na webu, je nezávislost produktu na
platformě a jeho snadná dostupnost (pod licencí GPL). OSA je dostupný pro Windows, Linux, Solaris
a OSX, tedy nejznámější dostupné operační systémy. Problém ale nastává například s podporou UML.
Webové stránky uvádějí, že se na podpoře UML pracuje, což je několik let po zastavení vývoje
produktu poněkud úsměvná informace.
Podporuje vytváření datových modelů s důrazem na ER diagramy, obsahuje také ERD validátor.
Modely na fyzické a logické úrovni jsou vzájemně propojeny, lze tedy generovat logický model
z fyzického a naopak. Na fyzické úrovni je zahrnuta podpora nejrozšířenějších druhů databázových
enginů (MySQL, MSSQL, Oracle, Firebird atd.). Z hotových modelů je možné generovat dokumentaci,
případně SQL kód.
Tento nástroj můžeme doporučit individuálním vývojářům či studentům, databázovým návrhářům
nevyžadujícím pokročilou funkcionalitu.
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
Ano
1.1.2 Composite Structure Diagram
Ano
1.1.3 Diagram komponent
Ano
1.1.4 Diagram nasazení
Ano
1.1.5 Objektový diagram
Ano
1.1.6 Package diagram
Ano
1.1.7 Diagram aktivit
Ano
1.1.8 Use Case Diagram
Ano
1.1.9 State Machine Diagram
Ano
1.1.10 Sequence Diagram
Ano
1.1.11 Communication Diagram
Ano
1.1.12 Interaction Overview Diagram
Ano
1.1.13 Timing Diagram
Ano
1.1.14 Data Flow Diagram
Ne
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
Ne
1.2.2 metodika EUP
Ne
1.2.3 metodika PDIT
Ne
1.2.4 metodika BSP
Ne
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
Částečně
1.3.2 BPEL4WS
Ne
1.3.3 BPMN
Ne
1.3.4 DTD
Ne
1.3.5 IDEF
Ne
1.3.6 RDBMS
Ne
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
Ne
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
Ano
1.6 Podporuje meta-Case?
Ne
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
Ano
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
?
1.9 Přidání vlastních prvků
Ano
1.10 Verzování modelů
Ne
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
Ne
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
Ne
2.2 Podpora databázového nástroje
MySQL, MS SQL,
PostgreSQL, DB2
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
Ano
2.4 Vytváření reportu
Ne
2.5 Generování dokumentace
Ano
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
Ne
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkaz
Ano
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
Ne
3.2 Zákaznický servis
Ne
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
Kontaktní údaje
autora dostupné na
webu, neexistuje ale
oficiální komunikační
kanál ani garance
odpovědi
3.4 Pozáruční servis
Ne
3.4 Politika update a upgrad
Ne
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
Ne
4.2 Zálohování repozitoře
Ne
4.3 Požadovaný operační systém
Windows, Linux, Apple
OS X, Solaris
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
Silné stránky
•
•
•
•
open source
nezávislý na platformě
provázanost datových modelů
validátory
Velká
Slabé stránky
•
•
•
•
neexistující lokalizace
velmi slabá uživatelská podpora
omezené množství funkcí
ukončený vývoj
Umbrello UML Modeler
Nástroj Umbrello UML Modeller umožňuje vytvářet osm různých UML diagramů i ER diagramů,
využívaných při analýze a návrhu. Nejnovější verze 2.0 je distribuována jako součást prostředí KDE 4.0
pro platformy Unix a Linux. V současné době je nástroj dostupný již i pro platformy Windows a Mac
OS X. Ve verzi 2.0 byl, mimo různých oprav stability a úprav uživatelských funkcí, implementován
standard UML 2.0. Vzhledem k ceně může být nástroj zajímavý zejména pro menší firmy. Mezi
výhody lze zařadit fakt, že díky dostupnosti zdrojových kódů si může uživatel upravit či doplnit
program dle svých potřeb. Aplikace je funkční primárně pod operačním systémem Linux (Umbrello
2.0 je součástí kdesdk modulu v KDE od verze 4.0.0.). Neoficiálně lze však již nyní používat tento
program pod systémy Windows, avšak se sníženou spolehlivostí.Předností UML je jednoznačně
poměr cena/výkon.Zdarma totiž dostaneme nástroj schopný, v menším měřítku, konkurovat
placeným aplikacím a tudíž mohou být skvělou volbou pro "menší" uživatele jako jsou již zmiňované
firmy, či programátoři.
Uživatelské rozhraní tohoto nástroje je poměrně intuitivní a snadno ovladatelné. Pokud by však méně
zkušeny uživatel měl přeci jen problémy s jeho ovládáním, lze využit dokumentace, která je volně
dostupná na internetových stránkách výrobce nástroje.
Umbrello UML se vyznačuje jednou velmi zajímavou skutečností. Umí engineering i reveres
engineering 12 jazyků: ActionScript, Ada, C++, C#, CORBA IDL, Java, JavaScript, PHP, Perl, Python, SQL
a XMLSchema.
Licence
Umbrello UML Modeller je volně dostupný multiplatformní nástroj pod licencí GPL (General Public
License).
Funkčnost
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
Ano
1.1.2 Composite Structure Diagram
Ne
1.1.3 Diagram komponent
Ano
1.1.4 Diagram nasazení
Ano
1.1.5 Objektový diagram
Ano
1.1.6 Package diagram
Ne
1.1.7 Diagram aktivit
Ano
1.1.8 Use Case Diagram
Ano
1.1.9 State Machine Diagram
Ano
1.1.10 Sequence Diagram
Ano
1.1.11 Communication Diagram
Ne
1.1.12 Interaction Overview Diagram
Ne
1.1.13 Timing Diagram
Ne
1.1.14 Data Flow Diagram
Ne
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
Ano
1.2.2 metodika EUP
?
1.2.3 metodika PDIT
?
1.2.4 metodika BSP
?
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
Ano
1.3.2 BPEL4WS
Ne
1.3.3 BPMN
Ne
1.3.4 DTD
Ne
1.3.5 IDEF
Ne
1.3.6 RDBMS
Ne
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
Ne
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
Ne
1.6 Podporuje meta-Case?
Ne
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
Ne
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
Ano (12 jazyků)
1.9 Přidání vlastních prvků
Ano
1.10 Verzování modelů
Ne
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
Ne
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
Ne
2.2 Podpora databázového nástroje
Ne
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu – XML, apod.
Ano (XML, png)
2.4 Vytváření reportu
Ne
2.5 Generování dokumentace
Ano
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
Ano (12 jazyků)
2.7 Export modelu do sekvence databázových příkazů
Ano
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
Ne
3.2 Zákaznický servis
Ne
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
Pouze fórum
3.4 Pozáruční servis
Ne
3.4 Politika update a upgrad
Ano
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
Ne
4.2 Zálohování repozitoře
Ne
Windows, Linux, Mac
OS X
4.3 Požadovaný operační systém
Hodnocení
Vhodnost pro firmu
malá
střední
Silné stránky
•
•
Zdarma
Mnoho podporovaných
programovacích jazyků
Velká
Slabé stránky
•
•
•
•
Chybí česká lokalizace
V podstatě ukončený vývoj
Omezené množství funkcí
Minimální podpora
Shrnutí
Srovnávací tabulka všech nástrojů. Nástroje jsou rozděleny do skupin po čtyřech. U nástrojů, které
jsou nabízeny ve více licencích, je ve srovnávací tabulce základní licence tohoto nástroje.
1. Vlastnosti
nástroje
1.1 Diagramy a
modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite
Structure
Diagram
1.1.3 Diagram
komponent
1.1.4 Diagram
nasazení
1.1.5 Objektový
diagram
1.1.6 Package
diagram
1.1.7 Diagram
aktivit
1.1.8 Use Case
Diagram
1.1.9 State
Machine Diagram
1.1.10 Sequence
Diagram
1.1.11
Communication
Diagram
1.1.12 Interaction
Overview
Diagram
1.1.13 Timing
Diagram
1.1.14 Data Flow
Diagram
1.2 Podporované
metodiky
1.2.1 metodika
RUP
1.2.2 metodika
EUP
1.2.3 metodika
PDIT
eClarus
IDS SCHEER ARIS
Design Platform
MagicDraw UML
SELECT
ARCHITECT
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
?
Ne
Ne
?
?
Ne
Ne
?
?
1.2.4 metodika
BSP
1.3 Podporované
standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
Ne
Ne
?
?
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
?
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola
konzistence
modelů v
projektu
1.5 Možná úprava
uživatelského
rozhraní
1.6 Podporuje
meta-Case?
1.7 Je schopný
definice vlastního
diagramu
1.8 Reverzní
engineering pro
používané jazyky
1.9 Přidání
vlastních prvků
1.10 Verzování
modelů
1.11 Sdílení
modelů mezi
uživateli
1.12 Rozlišení
uživatelů,
uživatelská práva
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
?
Ano, verze 2.3
Ano (Enterprise a
Architect edice)
Ano
Ano
?
?
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
?
?
Ne
Ano
Abi
?
Ano
Ano
?
Velké množství
pluginů
Ano
Ano
Ano (C#, C++,
Java, IDL, DDL,
EJB...)
Ne
Ano
Ano
?
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
?
v návaznosti na
workflow
SAP R/3, Lotus
Notes
?
?
Ne
Oracle, MS SQL
Server
Ano (JDBS
kompatibilní)
Access, DB2,
Dbase, FoxPro,
Informix,
Ingress,
Interbase, Oracle,
SQL Server a
Ano
?
?
?
?
?
2.
Komunikace,
rozhraní
2.1 Podpora
komunikace s
plánovanými
aplikacemi
2.2 Podpora
databázového
nástroje
2.3 Exporty do
proprietálních
datových formátu
– XML, apod.
2.4 Vytváření
reportu
2.5 Generování
dokumentace
2.6 Importy z a
exporty do progr.
jazyku – Java
archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export
modelu do
sekvence
databázových
příkaz
Sybase
PNG, SVG, PDF,
PS
XPDL, MS Visio,
UML
CADM, XML, XMI,
BPML, BPEL
Ano
Ano
Ano (UML XMI,
Eclipse UML XMI,
MOF, PNG, DOC,
RTF a další)
Ano
Ano (HTML, .doc)
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano, podpora
importu z dalších
nástrojů – IBM
Rational, MS Visio
?
Ne
Ne
?
?
3.1 Školení
uživatelů
3.2 Zákaznický
servis
3.3 Podpora při
problému –
telefon, mail
diskuze, osobní
komunikace
---
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano, zajišťováno
externě
Ano
Ne
Ano
Ano
3.4 Pozáruční
servis
roční
mantenance
Ano
3.4 Politika
update a upgrad
Ano – placená
Ano
FAQ, Knowledge
base,
Dokumentace,
Fóra, při
zakoupení
Software
Assurance navíc
garance odpovědi
maximálně do 48
hodin
Ano, omezena na
FAQ, KB,
Dokumentaci a
komunitní
podporu
Ano (pro majitele
Software
Assurance)
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
?
?
?
Windows/Linux/
Windows XP
Všechny verze
1 uživatel:
?
3. Podpora
Ano
?
?
4. Technické
požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování
repozitoře
4.3 Požadovaný
operační systém
Mac
Professional +
Service Pack,
Windows Vista
(Business,
Ultimate; 32 bit),
Windows Vista +
Service
Pack 1 (32 bit),
Windows 7, Linux
Windows, Solaris,
Linux, MacOS...
nutná podpora
Java 5 či 6
MS Windows
98/ME, NT 4.0,
2000, XP, 2003 a
vyšší.
Klient:
MS Windows
98/ME, NT 4.0,
2000, XP a vyšší.
Server:
MS Windows NT
4.0, 2000, XP,
2003
1. Vlastnosti
nástroje
SYBASE POWER
DESIGNER
Visual Paradigm
for UML
Altova Umodel
Astah
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
1.1 Diagramy a
modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite
Structure
Diagram
1.1.3 Diagram
komponent
1.1.4 Diagram
nasazení
1.1.5 Objektový
diagram
1.1.6 Package
diagram
1.1.7 Diagram
aktivit
1.1.8 Use Case
Diagram
1.1.9 State
Machine Diagram
1.1.10 Sequence
Diagram
1.1.11
Communication
Diagram
1.1.12 Interaction
Overview
Diagram
1.1.13 Timing
Diagram
1.1.14 Data Flow
Diagram
1.2 Podporované
metodiky
1.2.1 metodika
RUP
1.2.2 metodika
EUP
1.2.3 metodika
PDIT
1.2.4 metodika
BSP
1.3 Podporované
standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
Ne
?
?
Ano
Ne
?
?
Ne
Ne
?
?
Ne
Ne
?
?
Ne
Ano
Ano
Ano
?
Ano, verze 2.3
Ne
Ano
Ne
1.3.3 BPMN
Ano
Ne
Ano
Ne
1.3.4 DTD
Ano
?
Ano
Ne
1.3.5 IDEF
Ano
?
?
Ne
1.3.6 RDBMS
Ano
?
?
Ne
1.4 Kontrola
konzistence
modelů v
projektu
1.5 Možná úprava
uživatelského
rozhraní
1.6 Podporuje
meta-Case?
1.7 Je schopný
definice vlastního
diagramu
1.8 Reverzní
engineering pro
používané jazyky
1.9 Přidání
vlastních prvků
1.10 Verzování
modelů
1.11 Sdílení
modelů mezi
uživateli
1.12 Rozlišení
uživatelů,
uživatelská práva
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
?
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano (C#, Visual
Basic, Java)
Java, C#, C++, SQL
add-in: ActiveX,
XML file
Ano
(Automaticky)
Ano
?
Ano
?
?
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano (repository)
?
Ne
Pouze
s rozšířením
Share
Ne
2.
Komunikace,
rozhraní
2.1 Podpora
komunikace s
plánovanými
aplikacemi
2.2 Podpora
databázového
nástroje
2.3 Exporty do
proprietálních
datových formátu
– XML, apod.
2.4 Vytváření
reportu
2.5 Generování
dokumentace
2.6 Importy z a
exporty do progr.
jazyku – Java
archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export
modelu do
sekvence
databázových
příkaz
N/A
?
Ano (další
produkty Altova)
Ne
Oracle, DB2, MS
SQL, Sybase,
MySQL, …
RTF, HTML, Excel,
atd
Ne
Ano (nástroj
DatabaseSpy)
?
Ne
Ano (XMI, PNG,
DOC, RTF)
jpg, png
Model, List,
Multi-Model
RTF, HTML, Excel,
atd.
Ne
Ano (historie)
Ne
?
Ano (HTML, DOC,
RTF)
C#, Visual Basic
(.Net), Java
Ne
Ne
Java, C++, C#
SQL
?
Ano
Ano
Ano
?
Ne
Ano
Ano
Ano, zdarma
online
Ano
Ano
telefon, mail,
diskuze
Kontaktní
formulář online,
user support
Ne
N/A
Ne
Ano
Ne
Ano
?
Ano (upgrade za
60% ceny nové
verze)
Ne
Ano
N/A
?
?
?
?
Ne
Ne
Windows
Microsoft
Windows
(98/2000/XP/200
Windows
Windows, Linux,
MacOS
3. Podpora
3.1 Školení
uživatelů
3.2 Zákaznický
servis
3.3 Podpora při
problému –
telefon, mail
diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční
servis
3.4 Politika
update a upgrad
Ne
4. Technické
požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování
repozitoře
4.3 Požadovaný
operační systém
3/Vista/7), Linux,
Mac OS X, Solaris
1. Vlastnosti
nástroje
Craft.CASE
Enterprise
Architect
IBM Rational
software
modeler
Office Visio 2010
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
?
N/A
Ne
Ne
?
N/A
Ne
Ne
?
N/A
Ne
1.1 Diagramy a
modely
1.1.1 Diagram tříd Ano
1.1.2 Composite
Structure
Diagram
1.1.3 Diagram
komponent
1.1.4 Diagram
nasazení
1.1.5 Objektový
diagram
1.1.6 Package
diagram
1.1.7 Diagram
aktivit
1.1.8 Use Case
Diagram
1.1.9 State
Machine Diagram
1.1.10 Sequence
Diagram
1.1.11
Communication
Diagram
1.1.12 Interaction
Overview
Diagram
1.1.13 Timing
Diagram
1.1.14 Data Flow
Diagram
1.2 Podporované
metodiky
1.2.1 metodika
RUP
1.2.2 metodika
EUP
1.2.3 metodika
PDIT
1.2.4 metodika
BSP
1.3 Podporované
standardy
1.3.1 UML 2.0
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
?
Ano
?
?
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano – po
doplnění
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
N/A
Ne
Ano
Ne
N/A
Ano
Ano
Ano
N/A
Ne
Plugin
Ano
Ano
Ano
Ano
rozšíření o další
rational produkty
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
2.1 Podpora
komunikace s
plánovanými
aplikacemi
2.2 Podpora
databázového
nástroje
Ne
?
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
2.3 Exporty do
proprietálních
datových formátu
XML, HTML, RTF,
PDF
XMI, XML
db2, informix,
MySQL, Oracle,
SQL Server,
Sybase,
CloudSpace,
derby, SAP
XML, XSD, UML
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola
konzistence
modelů v
projektu
1.5 Možná úprava
uživatelského
rozhraní
1.6 Podporuje
meta-Case?
1.7 Je schopný
definice vlastního
diagramu
1.8 Reverzní
engineering pro
používané jazyky
1.9 Přidání
vlastních prvků
1.10 Verzování
modelů
1.11 Sdílení
modelů mezi
uživateli
1.12 Rozlišení
uživatelů,
uživatelská práva
Ne – pouze přes
SharePoint
Ne - pouze přes
SharePoint
2.
Komunikace,
rozhraní
Ano (XML, VSD a
další)
– XML, apod.
2.4 Vytváření
reportu
2.5 Generování
dokumentace
2.6 Importy z a
exporty do progr.
jazyku – Java
archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export
modelu do
sekvence
databázových
příkaz
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Java, C, C++, C#,
VB.Net
.jar, .net, c#
Ne – pouze
export s popisky
Ne
Ne
Ano
SQL
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Jen u dražších
distribucí
NE - plati se
maintenance
Ano
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování
repozitoře
4.3 Požadovaný
operační systém
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Windows, Linux
Windows, Linux,
MacOS
Windows/Linux
Windows
1. Vlastnosti
nástroje
ORACLE
DESIGNER
TOAD DATA
MODELER / CASE
STUDIO
Adonis
ArgoUML
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
3. Podpora
3.1 Školení
uživatelů
3.2 Zákaznický
servis
3.3 Podpora při
problému –
telefon, mail
diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční
servis
3.4 Politika
update a upgrad
Ano
4. Technické
požadavky
1.1 Diagramy a
modely
1.1.1 Diagram tříd Ano
1.1.2 Composite
Ano
Structure
Diagram
1.1.3 Diagram
Ano
komponent
1.1.4 Diagram
nasazení
1.1.5 Objektový
diagram
1.1.6 Package
diagram
1.1.7 Diagram
aktivit
1.1.8 Use Case
Diagram
1.1.9 State
Machine Diagram
1.1.10 Sequence
Diagram
1.1.11
Communication
Diagram
1.1.12 Interaction
Overview
Diagram
1.1.13 Timing
Diagram
1.1.14 Data Flow
Diagram
1.2 Podporované
metodiky
1.2.1 metodika
RUP
1.2.2 metodika
EUP
1.2.3 metodika
PDIT
1.2.4 metodika
BSP
1.3 Podporované
standardy
1.3.1 UML 2.0
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
?
Ne
Ne
Ne
?
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
Ano
Ano
?
?
?
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
1.4 Kontrola
konzistence
modelů v
projektu
1.5 Možná úprava
uživatelského
Ano
?
Ne
Ne – pouze UML
1.4
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne – pouze
s rozšířením
Částečně
Ano
Ano (vytváření
vlastních
Ne
Ne
rozhraní
?
formulářových
prvků, či podpory
pro nové
databázové
enginy)
Ne
?
Ne
?
Ano
?
Ne
Ano (PL/SQL,
Oracle Forms)
Ano
?
Ano
?
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
?
Ne
2.1 Podpora
komunikace s
plánovanými
aplikacemi
2.2 Podpora
databázového
nástroje
Ano (nástoje
Oracle Developer
Suite)
Ne
Excel
Ne
Ano
Ne
Ne
2.3 Exporty do
proprietálních
datových formátu
– XML, apod.
2.4 Vytváření
reportu
2.5 Generování
dokumentace
2.6 Importy z a
exporty do progr.
jazyku – Java
archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export
modelu do
Ano (HTML, CSV,
RTF, JPG, PNG a
další)
Ano (MySQL, MS
SQL, Postgre SQL,
Sybase, Oracle,
Ingres, DB2)
Ano (XML, XSD)
Word, HTML,
XML
XMI, GIF, PNG,
PostScript, EPS,
PGML, SVG
Ano
Ano
Ano
Ne
?
Ano (HTML, PDF,
RTF)
Ne
Ano
Ne – pouze s
rozšířením
Java, C#, C++,
PHP4/5
Ano (pro všechny
podporované
Ne
1.6 Podporuje
meta-Case?
1.7 Je schopný
definice vlastního
diagramu
1.8 Reverzní
engineering pro
používané jazyky
1.9 Přidání
vlastních prvků
1.10 Verzování
modelů
1.11 Sdílení
modelů mezi
uživateli
1.12 Rozlišení
uživatelů,
uživatelská práva
2.
Komunikace,
rozhraní
?
Ano
?
Ne – pouze s
rizšířením
sekvence
databázových
příkaz
nástroje z bodu
2.2)
3. Podpora
3.1 Školení
uživatelů
3.2 Zákaznický
servis
3.3 Podpora při
problému –
telefon, mail
diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční
servis
3.4 Politika
update a upgrad
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Jen fórum
Ne – pouze
uživatelské fórum
Ano
?
Ne
Ne
V rámci aktuální
politiky Oracle
Developer Suite
?
?
Ne
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování
repozitoře
4.3 Požadovaný
operační systém
Ne
?
Ano
Ano
?
?
Ne
Ne
Windows, Solaris,
Linux, MacOS,
Unix
MS Windows
2000 a vyšší, MS
Server 2003 a
vyšší
Windows, Linux,
Solaris.
Multiplatformní
díky Javě
1. Vlastnosti
nástroje
DB Designer 4
MySQL
Workbench
Open System
Architect
Umbrello UML
Modeller
Ano
Ne
?
?
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
?
Ano
Ano
Ne
?
Ano
Ano
Ne
?
Ano
Ano
Ne
?
Ano
Ne
Ne
?
Ano
Ano
4. Technické
požadavky
1.1 Diagramy a
modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite
Structure
Diagram
1.1.3 Diagram
komponent
1.1.4 Diagram
nasazení
1.1.5 Objektový
diagram
1.1.6 Package
diagram
1.1.7 Diagram
aktivit
1.1.8 Use Case
Diagram
1.1.9 State
Machine Diagram
1.1.10 Sequence
Diagram
1.1.11
Communication
Diagram
1.1.12 Interaction
Overview
Diagram
1.1.13 Timing
Diagram
1.1.14 Data Flow
Diagram
1.2 Podporované
metodiky
1.2.1 metodika
RUP
1.2.2 metodika
EUP
1.2.3 metodika
PDIT
1.2.4 metodika
BSP
1.3 Podporované
standardy
1.3.1 UML 2.0
Ne
?
Ano
Ano
Ne
?
Ano
Ano
Ne
?
Ano
Ano
Ne
?
Ano
Ne
Ne
?
Ano
Ne
Ne
?
Ano
Ne
Ne
?
Ne
Ne
Ne
?
Ne
Ano
Ne
?
Ne
?
Ne
?
Ne
?
Ne
?
Ne
?
Ne
Ne
Částečně
Ano
1.3.2 BPEL4WS
Ne
Ano
Ne
Ne
1.3.3 BPMN
Ne
Ne
Ne
Ne
1.3.4 DTD
Ne
Ne
Ne
Ne
1.3.5 IDEF
Ne
Ne
Ne
Ne
1.3.6 RDBMS
Ne
Ano
Ne
Ne
1.4 Kontrola
konzistence
modelů v
projektu
1.5 Možná úprava
uživatelského
rozhraní
1.6 Podporuje
meta-Case?
1.7 Je schopný
definice vlastního
Ne
?
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
?
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
diagramu
1.8 Reverzní
engineering pro
používané jazyky
1.9 Přidání
vlastních prvků
1.10 Verzování
modelů
1.11 Sdílení
modelů mezi
uživateli
1.12 Rozlišení
uživatelů,
uživatelská práva
Ano
Ano
?
Ano (12 jazyků)
plugin pro HTML
reporty a Web
Ano
?
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
?
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
?
Ne
Ne
MySQL, Oracle, MS
SQL + připojení přes
ODBC
MySQL
MySQL, MS SQL,
PostgreSQL, DB2
Ne
XML
?
Ano
Ano (XML, png)
HTML
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
?
Ne
Ano (12 jazyků)
SQL
?
Ano
Ano
Ne
?
Ne
Ne
Ne
?
Ne
Ne
Ne
?
Kontaktní údaje
Pouze fórum
2.
Komunikace,
rozhraní
2.1 Podpora
komunikace s
plánovanými
aplikacemi
2.2 Podpora
databázového
nástroje
2.3 Exporty do
proprietálních
datových formátu
– XML, apod.
2.4 Vytváření
reportu
2.5 Generování
dokumentace
2.6 Importy z a
exporty do progr.
jazyku – Java
archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export
modelu do
sekvence
databázových
příkaz
3. Podpora
3.1 Školení
uživatelů
3.2 Zákaznický
servis
3.3 Podpora při
problému –
telefon, mail
diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční
servis
3.4 Politika
update a upgrad
Ne
?
autora dostupné
na webu,
neexistuje ale
oficiální
komunikační
kanál ani garance
odpovědi
Ne
Ne
?
Ne
Ano
Ne
Ne
?
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Windows, Linux,
Apple OS X,
Solaris
Windows, Linux,
Mac OS X
Ne
4. Technické
požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování
repozitoře
4.3 Požadovaný
operační systém
Windows/Linux
•
•
•
•
•
•
Apple
Mac OS
X
v10.6.1+
(32bit/64bit)
Fedora
15 (32bit/64bit)
Microsof
t
Window
s 7 (32bit/64bit)
Oracle
Linux 6
(32bit/64bit)
Ubuntu
10.04
LTS (32bit/64bit)
Ubuntu
11.04
(32bit/64-
bit)
Závěr
Smyslem práce bylo poskytnout přehled CASE nástrojů dostupných na českém trhu. Přehled v sobě
zahrnuje jak komerční tak volně dostupné nástroje. Informace jsme čerpali z webových stránek
výrobců produktů, dostupných recenzí, dokumentací a také z námi provedeného praktického
testování nástrojů (u komerčních nástrojů se jednalo o trial verze).
Svou analýzu jsme navázali na práce našich předchůdců, kteří buď měli ve svých pracích přehlednou
tabulku podporovaných funkcí a funkcionalit, ovšem nesestavili závěrečný srovnávací, nebo naopak
srovnávací přehled nechyběl, ale kritéria srovnávání nebyla tak dobře propracována. My jsme se
snažili tímto inspirovat a sestavili jsme jednak pro každý produkt tabulku kritérií, ale také jsme
všechna kritéria za jednotlivé produkty promítli do celkového srovnání.
Zdroje
eClarus
• http://www.eclarus.com/analystVersion.html
• http://www.eclarus.com/index.html
• http://www.eclarus.com/resources/eClarusReviewerGuide.pdf
IDS SCHEER ARIS Design Platform
• http://www.softwareag.com
• http://www.workflowdownload.com/businessprocesses/aris-design-platform.html
MagicDraw UML
• https://www.magicdraw.com/
• užívání demo verze produktu
SELECT ARCHITECT
• http://www.lbms.cz/nastroje/Select-Architect/index.html
• http://www.selectbs.com/downloads-general/download-select-solution-factory
Stažení zkušební verze zdarma z:
• http://www.selectbs.com/downloads-general/select-solution-factory-download
SYBASE POWER DESIGNER
• http://en.wikipedia.org/wiki/PowerDesigner
• http://www.sybase.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&mid=24
• http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.help.infocenter.powerdesig
ner.16.0/doc/html/title.html
• http://www.sybase.sk/country.jsp?show=news&nr=30
Visual Paradigm for UML
• http://www.visual-paradigm.com
Stažení zkušební verze zdarma z:
• http://www.visual-paradigm.com/download/vpuml.jsp
• http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Paradigm_for_UML
Altova Umodel
• http://www.altova.com/umodel.html
• http://blogcritics.org/scitech/article/software-review-umodel-2010-from-altova/
• http://en.wikipedia.org/wiki/UModel
Astah
•
•
•
https://astah.change-vision.com/
https://astah.change-vision.com/en/product/astah-uml.html
www.arakhne.org/astah/index.html
Craft.CASE
• http://www.craftcase.com/Page/Licences.aspx
• https://nit.felk.cvut.cz/teach/nrp/nrp09/Craft.CASE%20quick%20guide.pdf
• http://e-fractal.cz/cs/Page/Development.aspx#Craft.CASE
Enterprise Architect
• www.sparxsystems.com.au/
• www.enterprisearchitect.cz/
• cs.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Architect
• www.enterprise-architect.cz/
• http://www.czsoft.cz/vyvojarske-nastroje/enterprise-architect-professional-edition
IBM Rational Software Architect
• http://www-142.ibm.com/software/products/cz/cs/ratisoftarch
• http://www.componentsource.com/products/ibm-rational-software-architect/prices.html
• http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rsahelp/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.xtools.rsa_
base.legal.doc/helpindex_rsa_base.html
• http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Rational_Software_Architect
MS Visio 2010
• http://visio.mvps.org/History.htm
• http://office.microsoft.com/cs-cz/visio-help/co-je-noveho-v-aplikaci-visio-2010• HA010357065.aspx?CTT=5&origin=HA010370238
• http://www.microsoft.com/cze/office2010/produkty/visio.aspx
• http://www.microsoft.com/cze/office2010/orientacni-cenik.aspx
• http://panrepa.org/CASE/jaro2010/case_jaro2010.pdf
• http://panrepa.org/CASE/zima2009/case_zima2009.pdf
• http://panrepa.org/CASE/jaro2009/case_jaro2009.pdf
• http://visiotoolbox.com/2010/xps/visio-2010-edition-comparison-%28long-version%29final.xps
ORACLE DESIGNER
• http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/designer/overview/index082236.html
• http://docs.oracle.com/html/B10668_05/chap_designer.htm
TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO
• http://www.quest.com/toad-data-modeler/
• http://www.casestudio.com/csy/
ADONIS
• http://www.ilovefreesoftware.com/31/windows/business/download-adonis-communityedition-free-bpm-software.html
• http://bpmsoftware.wordpress.com/adonis-community-edition-overview/
• http://www.boc-group.com/cz/
• http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/cumurdzic842.pdf
ArgoUML
• http://argouml.tigris.org/
• http://www.softpedia.com/reviews/linux/ArgoUML-Review-93440.shtm
• http://en.wikipedia.org/wiki/ArgoUML
• http://www.abclinuxu.cz/software/programovani/ide/argouml
• http://www.methodsandtools.com/tools/tools.php?argouml
• http://en.wikipedia.org/wiki/ArgoUML
DB Designer 4
• http://www.fabforce.net/dbdesigner4/features.php
•
http://www.fabforce.net/dbdesigner4/screenshots.php
MySQL Workbench
• http://www.mysql.com/products/workbench/
• http://www.mysql.com/news-and-events/generate-article.php?id=1500
• http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL_Workbench
• http://www.oldapps.com/mysql-gui-tools.php
Open System Architect
• http://www.codebydesign.com/
• http://sourceforge.net/projects/systemarchitect/
Download

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu