Městský úřad Sedlčany
čany
odbor životního
ho prostředí
prostř
264 01 SEDLČANY
V Sedlčanech
čanech dne 9.12.2013
Č.j.: ŽP/10422/2013/Ja
JID: 38418/2013
Telefon: 318822742 linka 247
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Ř
Město Sedlčany se sídlem Náměstí
Nám
T.G.Masaryka 32, Sedlčany,
čany, IČ: 243272 podalo dne
16.5.2013 žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Přivaděč
Př
pitné vody
Benešov – Sedlčany“
v katastrálních území Benešov u Prahy, Jírovice, Nesvačily
Nesva
u
Bystřice,
ice, Drachkov, Božkovice, Rudoltice u Vrchotových Janovic, Vrchotovy Janovice,
Bezmíř,, Vojkov u Votic, Kosova Hora, Janov u Kosovy Hory a Sedlčany.
Sedlčany. Uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Odbor životního prostředí
ředí Městského úřadu v Sedlčanech,
anech, jako vodoprávní ú
úřad věcně
příslušný
íslušný podle ustanovení § 106 odst.1) zákona č.. 254/2001 Sb., o vodách a zm
změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpis
ředpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad
ú
podle
§ 15 odst.1 písm.d) zákona č.. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a na základě pověření
ěření Odborem životního
prostředí a zemědělství
lství Krajského ú
úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská
borovská 11, Praha 5,
usnesením č.j.:
.j.: 131849/2012/KUSK ze dne 10.9.2012
10.9.2012, oznamuje zahájení vodoprávního řízení
podle § 115 vodního zákona a podle § 112 stavebního zákona stavby vodního díla :
Přivaděč
řivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany
na pozemcích parcelní číslo :
2403/2, 2406/2, 2405/3, 2405/1, 3415/2, 2395/1, 2394/1 v kat.území Benešov u Prahy
1536/3, 580/2, 563/3, 1537/10, 1537/8, 1537/7, 1537/5, 522/71, 1537/2, 580/15, 580/25, 1538/46,
1515/9, 515/38, 515/27, 515/14, 501/1, 752/3, 754/1, 1133/5, 1139/78, 1139/60, 1139/58, 1626/1,
1235/62, 1235/60, 1235/57, 1235/56, 1235/55, 1629/1, 1629/2, 1630/3, 1583/2, 1380/57, 1380/77,
1352/5, 1352/4, 1380/78 v kat.území Jírovice
311/78, 311/75, 311/77, 311/74, 311/70, 311/69, 311/68, 311/66, 311/62, 311/75, 311/23, 382/1,
382/5, 1006, 262/51, 262/48, 262/43, 262/39, 262/55, 262/54, 956, 931/11, 931/10, 931/9, 931/8,
931/6, 931/5, 931/4, 931/3, 931/2, 906/6, 887/7, 887/3, 897/11, 887/2, 897/8, 892/14, 892/28,
892/13, 1004/2, 828/69, 821/68, 821/64,
821/64, 821/25, 821/63, 1002/1, 844/43, 844/1, 844/36, 844/28
v kat.území Nesvačily u Bystřice
řice
341/2, 341/3, 924/1, 329/40, 329/41, 329/43, 329/42, 329/5, 329/38, 319, 923, 917/1, 305/1, 304/1,
192/10, 192/34, 943/9, 192/29, 192/1, 192/28, 192/25, 192/20, 192/21, 942/5, 208/4, 208/1, 217/2,
213/1, 912/1, 912/6, 822/55, 822/27, 822/24, 822/23, 907/1, 819/6, 819/5, 819/4, 819/3, 819/2,
819/1, 936 v kat.území Drachkov
-2Č.j.: ŽP/10422/2013
1274/3, 122/2, 127/2, 129, 130, 137, 135, 108/22, 140, 155/1, 159/2, 159/1, 1203/1, 180/5, 180/6,
179/1, 178, 1205, 1204 v kat.území Božkovice
350/1, 517, 518, 529/3, 529/4, 79/8, 153/8, 196/2, 196/1, 554/1, 222/9, 521/1, 521/3, 222/7
v kat.území Rudoltice u Vrchotových Janovic
2/1, 2299, 4, 5, 8, 10/11, 9, 13, 14/5, 14/6, 14/4, 14/3, 14/2, 14/1, 10/1, 10/2, 10/3, 2352, 23/1,
24/1, 2383, 28/6, 2310, 25, 2307/3, 31/2, 673, 674/11, 680/2, 674/6, 682/2, 674/9, 692/2, 692/9,
688/12, 688/11, 688/7, 634/20, 715, 634/17, 634/16, 634/42, 2308/1, 721, 735, 736, 740, 741,
634/34, 744/1, 634/35, 745/1, 748, 634/36, 634/37, 634/27, 634/29, 634/28, 593/2, 593/3, 581,
571, 2377, 2323/7, 572, 573, 579, 2324/1, 1560/53, 1560/54, 1560/55, 1560/52, 1560/51,
1560/50, 563, 532/2, 532/3, 532/5, 536, 1560/22, 1560/63, 1560/57, 1560/31, 1560/30, 1560/34,
1583/1, 1589/3, 1593/2, 1593/3, 1596, 1595/2, 2385, 1600/1, 2369, 1600/3 v kat.území Vrchotovy
Janovice
205/18, 205/17, 205/16, 205/15, 205/14, 205/13, 205/12, 205/25, 205/26, 1289/1, 193/7, 1290/1,
188/4, 105/26, 105/23, 105/21, 105/24, 105/25, 1293/1, 105/4, 250/1, 262, 259, 1375, 311/34, 284,
287/1, 287/6, 311/20, 287/4, 287/2, 1299/2, 290/1, 363/4, 363/1, 311/2, 311/3, 311/11, 311/28,
311/29, 311/25, 311/24, 311/27, 311/26, 351,1305/1 v kat.území Bezmíř
507/1, 147/11, 147/10, 147/9, 147/8, 147/7, 147/6, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/21,
140/21, 140/143, 509/2, 183/11, 183/9, 185/5, 185/1, 181/4, 181/3, 181/2, 181/1, 176/1, 173/1
v kat.území Vojkov u Votic
1469/3, 1433/3, 1418/2, 1418/1, 1418/5, 1434, 1403/8, 1403/7, 1403/2, 1401/3, 1401/1, 1167/12,
1166, 620/3, 620/1, 620/7, 1150/53, 1150/64, 622/27, 622/26, 598/2, 594/2, 594/3, 1135/2, 653/1,
1137/1, 747/52, 748/1, 758, 792, 1360/38, 1360/3, 1360/14, 1360/16, 1360/15, 1148/8, 784/8,
784/27, 1150/120, 1150/14, 1027/29, 1027/11, 1027/5, 1027/12, 1027/4, 1027/15, 1027/23,
1027/24, 1027/6, 1347/2, 1439/1,1439/2, 1150/133, 1150/61, 1150/62, 594/1, 1134/1, 1168/1,
582/3, 1167/7, 574/6, 574/3, 1131/3, 472/2, 462/7, 462/11, 462/5, 443/2, 467/1, 442, 439/11,
439/12, st.333 v kat.území Kosova Hora
1799/15, 1799/14, 1799/1, 860/7, 860/5, 855, 854, 860/6, 860/4, 856/3, 870/1, 868/2, 870/2, 794/5,
1844/7, 1844/39, 1844/35, 1844/38 v kat.území Janov u Kosovy Hory
2436/1, 2438, 2441/3, 3050/2, 3051/1, 2664, 2485, 2492/1, 2492/2, 2668/1, 2660/1, 2667/6,
3051/11, 3062/64, 3062/85, 3062/84, 3051/10, 3051/9, 3051/2, 3051/4, 431/3, 431/1, 3048/1,
2762/1, 570/1, 569/33, 568/4, 568/6, 2887/2, 2895/14, 2895/10, 2895/20, 2895/19, 2895/17,
2895/5, 2903/1, 2895/15, 2902/1, 2902/2, 2901, 2914/10, 2914/4, 2913, 2912/1, 2909/1, 2861/2
v kat.území Sedlčany.
Účelem stavby je zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro město Sedlčany a okolí.
Stavba vodovodního přivaděče je především stavbou liniovou, která prochází Benešovskou
pahorkatinou, většinou je vedena nezastavěnou částí obcí po pozemcích s převahou zemědělsky
využívaných ploch,
polních cestách, výjimečně je trasa vedena lesním pozemkem.
V zastavěných částech obcí (Jírovice, Semovice, Kosova Hora, Sedlčany) je trasa navržena ve
veřejné komunikaci, případně v její krajnici. Při křížení s většinou komunikací, železnicí a
vodotečemi bude použito bezvýkopové technologie.
Stavba je členěna na následující objekty :
SO 01 Vodojem (dále jen VDJ) a čerpací stanice (dále jen ČS) Šiberna
SO 02 VDJ Voračice
SO 03 Vodovodní řad A (VDJ Šiberna – VDJ Voračice)
-3Č.j.: ŽP/10422/2013
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
Vodovodní řad B (VDJ Voračice – VDJ Sedlčany)
Vodovodní řad C (AŠ na řadu B – VDJ Kosova Hora)
CTS Šiberna a Voračice (není součástí VŘ)
VDJ Kosova Hora
VDJ Sedlčany
Dálkový přenos provozních stavů
Stručný popis jednotlivých objektů :
SO 01 VDJ a ČS Šiberna
Stavba nového vodojemu bude postavena v areálu VDJ Šiberna. Jedná se o jednokomorový
vodojem nepropustné železobetonové konstrukce o kapacitě 2000 m3 o půdorysných rozměrech
23,5x17,5m a výšky 6,25m. Na vodojem bude navazovat třípodlažní budova s jedním podzemním
a dvěma nadzemními podlažími pro osazení technologie (1.PP - armaturní komora, akumulační
nádrž, 1.NP - místnost pro technologii s nádržemi na chemikálie, místnost pro rozvaděč, 2.NP vstup do akumulační nádrže).
Voda ze stávajícího přivaděče do Benešova bude do nového přivaděče odebírána z přívodního
potrubí před VDJ Šiberna. V nové AŠ bude rozdělován přítok do VDJ - do stávajících komor a do
nové komory. Propojenost všech tří komor umožní vzájemnou provozní zastupitelnost.
Provozní soubor řeší :
a) Propojení stávajících vodojemů s nově vybudovaným vodojemem a novou čerpací stanicí,
odkud bude pitná voda následně čerpána novými čerpadly do výtlačného řadu „A“ do VDJ
Voračice;
b) Protirázovou ochranu výtlačného potrubí pomocí tlakových nádob, umístěných v čerpací
stanici. Pro vytvoření potřebného tlaku v tlakových nádržích bude osazen kompresor. Na
přívodním potrubí do vodojemu bude prováděna hygienizace chlornanem sodným. Pro potřeby
čištění VDJ a sociálního zařízení je osazena automatická tlaková stanice.
U objektu VDJ bude provedena havarijní jímka na chemikálie.
Součástí technologického zařízení bude řídící systém, který bude kontinuálně provádět
měření odebíraného množství do přivaděče Benešov-Sedlčany a množství akumulované vody
v nové komoře VDJ Šiberna. Bude zjišťováno vyhodnocování průběžné bilance odebraného
množství do přivaděče a akumulované vody v nové komoře. Armatura s elektropohonem na
propojovacím potrubí zajistí dosažení limitní hladiny v nové komoře. Technologie zabezpečí max.
50 l/s (min 2000 m3/den).
Systém měření a regulace bude postaven na komponentech kompatibilních se systémy
používanými v telemetrické síti provozovatele, zejména z pohledu napojení do dispečerského
systému provozovatele. Bude monitorovat vybrané provozní a havarijní stavy (regulaci dle
přednastavených algoritmů, optimalizaci chodu zařízení, možnost realizace časových programů,
možnost tvorby alarmovaných stavů z naměřených analogických údajů, indikaci provozních hodin
jednotlivých zařízení).
Elektronický zabezpečovací systém bude zřízen v nových objektech, a budou jím zajištěny možné
přístupy a prostory nových budov ČS.
Z nově budované komory vodojemu bude provedeno odpadní gravitační potrubí začínající
v prohloubené části (kalníku), do které je zaústěno potrubí havarijního přepadu z úrovně max.
hladiny v akumulační nádrži. Zaústěno bude do stávající soutokové kanalizační šachty před
stávajícím armaturním obslužným objektem stávajícího vodojemu.
Příjezd do areálu, kde bude nový vodojem, bude po stávající komunikaci. Součástí stavby je
výstavba komunikace a obslužných ploch v areálu. Mezi vodojemem a trafostanicí je navržen
chodník.
-4Č.j.: ŽP/10422/2013
Terénní úpravy : K zachycení svahu sousedního pozemku a přisypání stávajícího vodojemu
jsou navrženy gabionové zdi. K přisypávané straně se přiloží separační geotextílie, dojde
k ohumusování ploch a zatravnění. Upravený terén bude vyspádován do příkopu, který bude
podél zdi u oplocení. Na jižním okraji areálu budou vysázeny keře.
Areál, v místech svého rozšíření a v místech poničení stávající části oplocení během
výstavby, bude nově oplocen plotem z ocelového pozinkovaného pletiva a betonových
prefabrikovaných sloupků. Výška oplocení bude 2,05 m.
Zásobování elektrickou energií bude kabelovým vedením NN z nové kioskové TS do
přípojkové pojistkové skříně osazené na fasádě VDJ a odtud do rozvaděče silnoproudu a
rozvaděče stavebních instalací.
SO 02 VDJ Voračice
VDJ Voračice je řešen jako dva na sebe napojené obdélníky. Budova je třípodlažní stavba
zastřešená sedlovou střechou, která obsahuje armaturní komoru, vstup do AK, dávkování NaCl,
rozvodnu a vstup do akumul.prostoru. Na budovu navazuje komora ze železobetonové
nepropustné konstrukce s akumulací vody 2x150 m3. Budova s technologií zajišťuje redistribuci
přiváděné a odváděné vody.
Odpad z VDJ Voračice bude sloužit k odvedení vody z bezpečnostního přepadu VDJ a odvedení
vody z komor při odstávce VDJ. Je navržen jako odpadní gravitační stoka (v souběhu s úsekem
řadu „B“) vyústěný do ŽB vypouštěcího objektu ústícího do nedalekého recipientu.
Součástí stavby je komunikace a plocha pro otáčení v areálu vodojemu. Komunikace bude
napojena sjezdem na komunikaci I/18.
Terénní úpravy v prostoru VDJ spočívají především v ohumusování ploch vodojemu a
okolních ploch včetně zatravnění.
Areál VDJ Voračice bude oplocen plotem z ocelového pozinkového pletiva s ocelovými sloupky.
Zásobování el.energií bude kabelovou přípojkou NN z nové TS do přípojkové pojistkové
skříně a odtud do rozvaděče.
Provozní soubor řeší technologické vybavení nového přerušovacího dvoukomorového
vodojemu a jeho armaturní komory. Základní funkcí vodojemu je přepouštění pitné vody mezi
výtlačným řadem „A“ a gravitačním řadem „B“. Jednotlivými úrovněmi hladin ve vodojemu jsou
postupně zapínána čerpadla v ČS Šiberna.
SO 03 Vodovodní řad A (VDJ Šiberna – VDJ Voračice)
Z VDJ Šiberna bude voda výtlačným řadem „A“ čerpána do navrženého VDJ Voračice.
Navržený vodovodní řad bude délky 19872 m profilu DN 250.
SO 04 Vodovodní řad B (VDJ Voračice – VDJ Sedlčany)
SO 05 Vodovodní řad C (AŠ na řadu B – VDJ Kosova Hora)
Z VDJ Voračice bude voda gravitačním řadem „B“ dopravována do zásobního VDJ Sedlčany
a odbočkou v AŠ u Kosovy Hory řadem „C“ do VDJ Kosova Hora. Vodovodní řad „B“ bude délky
10452 m profilu DN 250 a řad „C“ bude délky 884 m profilu DN 100.
Vodovodní řady budou z tvárné litiny s vnitřní výstelkou VCM. Ve výškových místech řadů, pro
bezpečné provozování systému, jsou navrženy automatické vzdušníky, v nejnižších místech
kalníky, z nichž některé v blízkosti recipientů jsou navrženy jako výpustné objekty.
-5Č.j.: ŽP/10422/2013
Po celé trase přivaděče jsou dále navrženy AŠ pro výhledové napojení dalších odběratelů pitné
vody. Stavební pozemek vodovodních řadů bude vymezen pásem v šířce stavební rýhy
s bezpečnostním pásem po obou stranách a manipulačním pruhem.
SO 07 VDJ Kosova Hora
Z nově vybudovaného gravitačního řadu „C“ je pitná voda přivedena do stávající armaturní
komory VDJ Kosova Hora. Přes přírubu bude připojeno nové potrubí DN 100, na kterém bude
osazen vodoměr (provedení s optickým snímáním), od kterého bude dle potřeby dávkován
chlornan sodný. V rámci připojení dojde k osazení další potřebné technologie včetně SAŘ a MaR.
SO 08 VDJ Sedlčany
Ve stávajícím VDJ Sedlčany bude osazeno nové nátokové potrubí, kterým bude přiváděna
pitná voda gravitačním řadem „B“, a které bude zaústěno do stávajícího nátoku na vodojem. Ve
VDJ bude doplněna technologie včetně SAŘ a MaR zabezpečující napojení nových přívodních
řadů. Celá soustava bude v automatickém režimu ovládána pomocí programovatelného automatu
a dálkově ovládána z dispečerského stanoviště.
SO 09 Dálkový přenos provozních stavů
Systém přenosu dat bude zajišťovat obousměrný přenos požadovaných dat z jednotlivých
VDJ, tedy sledování veličin, stavů a příkazů skrze datovou linku do centrálního dispečinku.
Veškeré programovatelné části systému budou naprogramovány pro správnou funkci se systémem
MaR a celý systém bude odpovídat standardu provozovatele.
Zařízení staveniště a sklady materiálu jsou navrženy na pozemcích parcelní číslo :
2406/2 v k.ú. Benešov u Prahy; 580/2, 1341/2, 1341/3, 1341/4 v k.ú. Jírovice; 1609, 1066 v k.ú.
Bystřice u Benešova; 311/47 ,892/6 v k.ú. Nesvačily u Bystřice; 819/6 v k.ú. Drachkov; 692/9
v k.ú. Vrchotovy Janovice; 250/1 v k.ú. Bezmíř; 112/1 v k.ú. Vojkov u Votic; st.334, 439/11,
439/12 v k.ú. Kosova Hora; 2861/2, 2900/1 v k.ú. Sedlčany.
Provizorní příjezdové komunikace budou na pozemcích parcelní číslo :
752/4, 752/5, 496, 1604/1, 495/1 v k.ú. Jírovice; 306, 922/1, 192/37, 303/2 v k.ú. Drachkov; 109,
139/1, 129 v k.ú. Božkovice; 2/1, 2292, 2293, 1030, 18, 591, 590, 587, 634/26, 1600/2, 1598/1,
1598/2, 1602/10, 1618/1 v k.ú. Vrchotovy Janovice; 185/2 v k ú. Vojkov u Votic; 620/9, 622/28,
622/21, 769/1, 769/4, 795/4, 761, 756/1, 755/1, 756/2, 1360/39, 791, 790/1, 1360/40 v k.ú. Kosova
Hora; 2887/14 v k.ú. Sedlčany.
Ostatní podrobnosti - viz projektová dokumentace zpracovaná firmou Athos-co, s.r.o., Pod
Děkankou 1694/4, Praha 4, ing. Zbyněk Vyhlas, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby, ČKAIT – 0005930 a ing. Josef Vítek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,
ČKAIT – 0001339.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, vodoprávní úřad
v Sedlčanech oznamuje zahájení stavebního řízení o povolení stavby vodního díla v souladu
s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Jelikož žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a
stanovení podmínek k jejímu provádění a vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště,
upouští ve smyslu § 112 odst.2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.
-6Č.j.: ŽP/10422/2013
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 15-ti dnů
od doručení tohoto oznámení o zahájení řízení. Ve stejné době dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění
a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek;
k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení se
nepřihlíží.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
Podklady pro rozhodnutí jsou ve stejné lhůtě k nahlédnutí u odboru životního prostředí
Měst.úřadu v Sedlčanech. Nám.T.G.Masaryka 34, II.patro ve dnech pondělí a středa (8,00-17,00
hodin), v ostatních dnech po telefonické domluvě.
Nechá – li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Milada Janotová
referent odboru životního prostředí
Rozdělovník :
Města, městyse a obce k vyvěšení;
Město Benešov
Město Bystřice
Městys Vrchotovy Janovice
Obec Vojkov
Obec Kosova Hora
Město Sedlčany
IDDS
cb4bwan
p8xbe7a
ayvbgym
ev2anun
kf9bg3u
Účastníci řízení :
Doručení do vlastních rukou :
Město Sedlčany, Nám.T.G.Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Doručení veřejnou vyhláškou :
vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury a vlastníci pozemků dotčených stavbou :
Město Bystřice, Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Městys Vrchotovy Janovice, 257 53 Vrchotovy Janovice 2
Obec Vojkov, 257 53 Vojkov 16
Obec Kosova Hora, 262 91 Kosova Hora
1.SčV, a.s. , provoz Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX
Vodohosp.společnost Benešov, s.r.o., Černokostelecká 1600, 256 13 Benešov
Lesy ČR s.p., Lesní závod Dobříš, Příbramská 938, 263 80 Dobříš
-7Č.j.: ŽP/10422/2013
Lesy ČR s.p., Správa toků, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Lesy ČR s.p., Lesní závod Konopiště, Želatinka 12, 256 01 Benešov
Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltavy, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Stč.kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správa želez.dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Telefónica O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČD-telematika, Servis kabel.sítí České Budějovice, Nemanická 438, 370 10 Č.Budějovice
ČEZ Distribuce a.s. , Teplická 874/8, 405 49 Děčín
ČD regionální správa majetku, Ukrajinská 304, 101 00 Praha
Správa železniční dopravní cesty, s.o. Odbor přípravy staveb, Nádražní 3113, 150 05 Praha 5
Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 501 65 Hradec Králové
Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 8, 150 24 Praha 5
ČR Správa železniční cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
SŽDC, s.o., Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
SŽDC, s.o., Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
ASUS Konopiště s.r.o., Hrubínova 282, 256 01 Benešov
Konopiště resort s.r.o., Rozkošného 1058, 150 00 Praha 5
LÍŠNO, a.s. Konopiště 24, 256 01 Benešov
ALPA, s.r.o., Petrovice 8, 257 51 Bystřice
DZV NOVA a.s., Petrovice 11, 257 51 Bystřice
RENTIMMO a.s., Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5
Kámen Zbraslav, spol. s r.o., Žitavského 1178, 156 21 Praha 5
Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s., 262 91 Kosova Hora 338
N.L.LIGNUM spol.s r.o., 264 01 Sedlčany 751
Římskokatolická farnost Sedlčany, Komenského nám.44, 264 01 Sedlčany
TREI Real Astate Czech Republic s.r.o., Vršní 651/32, 182 00 Praha 8
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 256 01 Benešov
Farma Neveklov s.r.o, K Dubovce 335, 257 56 Neveklov
Brejla Josef, Jírovice 15, 256 01 Bystřice
Ing. Seidler Pavel, Chrudimská 2364/4, 130 00 Praha 3
Fulínová Marie, Rákosníkova 221, 257 56 Neveklov
Kadeřábek Jan, Kubelíkova 703/66, 130 00 Praha 3
Kadeřábek Jan, Konopiště 24, 256 01 Benešov
Šebor Otto, Kotorská 1569/14, 140 00 Praha 4
Ing. Žaba Jan, Tyršova 214, 256 01 Benešov
Šebor Jakub, Amforová 1934/25, 150 00 Praha 5
Ing. Šebor Jakub, Amforová 1934/25, 150 00 Praha 5
Mgr. Kroupa Aleš, Kunešova 2650/12, 130 00 Praha 3
Ing. Těhle Václav, Lidická 526, 411 08 Štětí
Fulín František, Nesvačily 31, 257 51 Bystřice
Fulínová Jarmila, Nesvačily 31, 257 51 Bystřice
Králová Blažena, Nesvačily 76, 257 51 Bystřice
Novotná Markéta, Nesvačily 78, 257 01 Bystřice
Skalický Miroslav, Nesvačily 20, 257 51 Bystřice
Beneš Antonín, Třebízkého 1025/3, 250 88 Čelákovice
Beneš Bohumil, Havanská 2141, 272 01 Kladno
Rezková Jiřina, Nesvačily 61, 257 51 Bystřice
Hedvík Jaromír, Tyršova 2076, 256 01 Benešov
Hedvíková Jaromíra, Tyršova 2076, 256 01 Benešov
Hendrych Bohumil, Dr.E.Beneše 28, 257 51 Bystřice
Tůma Petr, Nesvačily 41, 257 51 Bystřice
-8Č.j.: ŽP/10422/2013
Kouba Petr, Nesvačily 133, 257 51 Bystřice
Klisenbauerová Marie, Pod Harfou 938/38, 190 00 Praha 9
Jírovský Antonín, Nesačily 115, 257 51 Bystřice
MUDr. Bartůšková Štěpánka, Demlova 1656/3, 148 00 Praha 4
Křemenová Zdeňka, Šeříková 518, 261 01 Příbram
Ing. Landkramer Dan, Gensovská 1332/6, 160 00 Praha 6
Lonský Jiří, Nučická 1762/23, 100 00 Praha 10
Ing. Znamenáček Milan, Okružní 615, 530 03 Pardubice 3
Běhounková Marie, V Koutech 374, 257 41 Týnec nad Sázavou
Ing. Šembera Josef, Opřetice 7, 257 51 Bystřice
Ing. Šeborová Marie, Bělunská 1840/6, 193 00 Praha 9
Svoboda Bedřich, Jírovice 13, 256 01 Benešov
Holub Petr, Drachkov 28, 257 51 Bystřice
Sekáč Jan, Drachkov 27, 257 51 Bystřice
Sekáčová Marie, Drachkov 27, 257 51 Bystřice
Dohnal Milan, Olbramovice Ves 151, 259 01 Olbramovice
Fulínová Dana, Zahrádka 3, 257 56 Maršovice
Ing. Linhart František, Nesvačily 117, 257 51 Bystřice
Novák Jan, adresa neznámá
Šavrda Josef, Mohelnice 6, 395 01 Křešín
Krampera Jan, K Líšnu 124, 257 51 Bystřice
Krampera Martin, Na Čeperce 523, 257 51 Bystřice
Krampera Tomáš, Benešovská 202, 257 51 Bystřice
Kramperová Marie, K Líšnu 124, 257 51 Bystřice
Fára Radek, 262 51 Dublovice 227
Fárová Iveta, 262 51 Dublovice 227
Hromasová Jana, U Školičky 2218/8, 180 00 Praha 8
Hroníková Marie, Příčovy 75, 264 01 Sedlčany
Šebková Stanislava, Drachkov 16, 257 51 Bystřice
Bartůšek Martin, Drachkov 16, 257 51 Bystřice
Dědová Alena, Ouběnice 2, 257 51 Bystřice
Mrázek Miroslav, Drachkov 59, 257 51 Bystřice
Rezek Jaroslav, Drachkov 39, 257 51 Bystřice
Struhař Zdeněk, Dr.Beneše 550, 259 01 Votice
Šach Marcel, Mrač 237, 257 21 Poříčí nad Sázavou
Šmídek Antonín, Drachkov 4, 257 51 Bystřice
Šmídková Růžena, Drachkov 4, 257 51 Bystřice
Vaněček Petr, Za Hanspaulkou 895/6, 160 00 Praha 6
Voříšek Josef, Drachkov 21, 257 51 Bystřice
Březina Jiří, Drachkov 40, 257 51 Bystřice
Voříšková Milada, Drachkov 21, 257 51 Bystřice
Černá Marcela, Družstevní 457, 257 51 Bystřice
Kruchňa Jiří, Božkovice 4, 257 53 Vrchotovy Janovice
Kruchňová Zdeňka, Božkovice 4, 257 53 Vyrchotovy Janovice
Písařík Miroslav, Božkovice 7, 257 53 Vrchotovy Janovice
Dvořáková Něža, J.A.Komenského 1127, 399 01 Milevsko
Bartoš Lubomír, Rudoltice 23, 257 53 Vrchotovy Janovice
Čermáková Milena, Božkovice 33, 257 53 Vrchotovy Janovice
Ing. Vacek Bohuslav, 257 53 Vrchotovy Janovice 34
Bartůšek Jiří, Nová 502, 257 51 Bystřice
Bartůšek Antonín, Božkovice 18, 257 53 Vrchotovy Janovice
Drožová Anna, Nezdova 471/9, 107 00 Praha 10
Tuma Stanislav, Tožice 28, 257 51 Bystřice
Tůma Vladimír, Božkovice 15, 257 53 Vrchotovy Janovice
Ing. Vacek Jiří, 257 53 Vrchotovy Janovice 240
Franěk Daniel, 257 63 Rudoltice 11
-9Č.j.: ŽP/10422/2013
Bubník Luboš, Školská 310, 285 06 Sázava
Cirkvová Vladimíra, Sklářaská 305, 285 26 Sázava
Tomi Arpád, Jabloňová 2669, 438 01 Žatec
Tomiová Miloslava, Jabloňová 2669, 438 01 Žatec
Kněnický Milan, 257 53 Vrchotovy Janovice 14
Kněnická Věra, 257 53 Vrchotovy Janovice 14
Budil Jiří, 262 52 Vysoký Chlumec 113
Budil Josef, 257 53 Vrchotovy Janovice 153
Budilová Marie, 257 53 Vrchotovy Janovice 153
Symůnek Vratislav, 257 53 Vrchotovy Janovice 45
Symůnková Miloslava, 257 53 Vrchotovy Janovice 45
Kšinský Jiří, Imrychova 879/17, 140 00 Praha 4
JUDr. Průchová Eva, Neapolská 325, 109 00 Praha 10
Kirsová Táňa, Hodonínská 881/8, 141 00 Praha 4
Mrázek Jiří, 257 53 Vrchotovy Janovice 185
Škvorová Zdeňka, 257 53 Vrchotovy Janovice 106
Vlček Karel, Braštice 1, 257 53 Vrchotivy Janovice
Bláha Zdeněk, Olbramovice Ves 118, 259 01 Olbramovice
Spálenka Vladimír, Braštice 3, 257 53 Vrchotovy Janovice
Litoš Josef, 257 53 Vrchotovy Janovice 147
Litoš Miloslav, 257 53 Vrchotovy Janovice 41
Ledvinka Jiří, 257 53 Vrchotovy Janovice 192
Ledvinková Jaroslava, 257 53 Vrchotovy Janovice 192
Ing. Vacek Bohuslav, 257 53 Vrchotovy Janovice 18
Ing. Bohuslav Vacek, 257 53 Vrchotovy Janovice 34
Ing. Martinec Jaroslav, Benkova 1690/42, 149 00 Praha 4
Blahož Josef, Hostišov 19, 259 01 Votice
Blahožová Františka, 257 53 Vrchotovy Janovice 5
Mgr. Vyskočilová Božena, Čsl.dělostřelců 293, 262 23 Jince
Rohlík Josef, 257 53 Vrchotovy Janovice 15
Rohlíková Marie, 257 53 Vrchotovy Janovice 15
Dvořáková Marie, 257 53 Vrchotovy Janovice 47
Havránek Jan, 257 53 Vrchotovy Janovice 27
Mgr. Jiroušková Margita, V Háji 1183/22, 170 00 Praha 7
MUDr. Šmehilová Lucie, V Háji 1183/22, 170 00 Praha 7
JUDr. Zoulová Monika, Jana Švermy 1623, 256 01 Benešov
Zoulová Věra, Jana Švermy, 256 01 Benešov
Voháňková Marie, 262 91 Kosova Hora 177
Rákosníková Jitka, 257 53 Vrchotovy Janovice 245
Ing. Vacek Bohuslav, 257 53 Vrchotovy Janovice 81
Vacková Hana, 257 53 Vrchotovy Janovice 81
Pištěková Věra, 257 53 Vrchotovy Janovice 82
Benda Tomáš, 257 53 Vrchotovy Janovice 150
Jirkovská Milena, V Oblouku 579/3, 400 07 Ústí nad Labem
Ing. Král Josef, 257 53 Vrchotovy Janovice 184
Ing. Novák Vladimír, Na poříčí 1042/16, 110 00 Praha 1
Hudecová Hana, 257 53 Vrchotovy Janovice 75
Bartůněk Jakub, 257 53 Vrchotovy Janovice 2
Černý Roman, 257 53 Vrchotovy Janovice 215
Moravcová Jitka, Musílkova 568/35, 150 00 Praha 5
Mrázková Zdeňka, 257 53 Vrchotovy Janovice 185
Němečková Milada, V Šáreckém údolí 466/10, 160 00 Praha 6
Krejčová Jana, Bezmíř 1, 257 63 Vojkov
Krejčí Jaroslav, Bezmíř 1, 257 63 Vojkov
Svoboda Václav, Sedlečko 2, 264 01 Sedlčany
Zoul Vladimír, Sedlečko 11, 264 01 Sedlčany
-10Č.j.: ŽP/10422/2013
Zoulová Vlasta, Sedlečko 11, 264 01 Sedlčany
Boubelík Jiří, Sedlečko 1, 264 01 Sedlčany
Boubelíková Alena, Sedlečko 1, 264 01 Sedlčany
Řežábková Jana, Velká 77, 399 01 Milevsko
Šťastnová Marie, Tyršova 146, 264 01 Sedlčany
Litošová Lenka, Bezmíř 11, 257 53 Vojkov
Doubrava Ladislav, Bezmíř 19, 257 63 Vojkov
Ing. Trmal Jan, 262 51 Dublovice 99
Ing. Vacková Petra, 257 53 Vrchotovy Janovice 34
Houdková Marie, Pod Strojírnami 846, 264 01 Sedlčany
Babický Václav, Bezmíř 25, 257 63 Vojkov
Kühnelová Marie, 257 53 Vojkov 7
Mrázek Zdeněk, 257 53 Vrchotov Janovice 86
Mrázková Marie, 257 53 Vrchotovy Janovice 86
Novotný František, 257 53 vrchotovy Janovice 109
Čedík Miroslav, 257 53 Vrchotovy Janovice 44
Vlach Vladislav, 257 53 Vrchotovy Janovice 115
Bernardová Libuše, Sekaninova 711/24, 128 00 Praha 2
Křížková Alena, 257 53 Vrchotovy Janovice 85
Bílek Jiří, 257 53 Vojkov 82
Mádle Jaroslav, 257 53 Vojkov 73
Červenka Josef, Dukelská 677, 259 01 Votice
Králová Helena, 257 53 Vojkov 10
Bártů Alena, 262 91 Kosova Hora 328
Ing. Hulanová Irena, 257 53 Vojkov 46
Bc. Jarůšek Jaroslav, 257 53 Vojkov 69
Jarůšková Dagmar, 257 53 Vojkov 69
Mrázek Karel, U Kulturního domu 585, 264 01 Sedlčany
Macháčková Magdaléna, 257 53 Vojkov 63
Paták Zdeněk, Minartice 8, 257 53 Vojkov
Paták Tomáš, Minatrice 8, 257 53 Vojkov
Patáková Lucie, Minartice 8, 257 53 Vojkov
Jarůšek Jaroslav, 257 53 Vojkov 94
Lehká Marie, 262 91 Kosova Hora 40
Hönigová Marie, Pod parkem 2567/36, 400 11 Ústí nad Labem
Plívová Milena, 17.listopadu 285/29, 400 10 Ústí nad Labem
Podhorská Anna, Všebořická 494/37, 400 01 Ústí nad Labem
Svoboda Vlastimil, Kmochova 3157/35, 400 11 Ústí nad Labem
Svobodová Marie, Ladova 1198, 256 01 Benešov
Holubovský Jiří, Vysoká 11, 264 01 Sedlčany
Pohnán Luděk, Vysoká 10, 264 01 Sedlčany
Počepický Jan, Ve Vrších 43/3, 181 00 Praha 8
Vyskočil Jiří, Suchdol 12, 264 01 Sedlčany
Kocura Miroslav, Novoměstská 466, 264 01 Sedlčany
Kremličková Ivana, Vítěžská 1138, 264 01 Sedlčany
Musil Josef, 262 91 Kosova Hora 50
Štefek Jiří, 262 91 Kosova Hora 16
Žďánská Štěpánka, 262 91 Kosova Hora 60
Žďánský Vladimír, 262 91 Kosova Hora 60
Fišerová Jana, Nad Alejí 1766/27, 162 Praha 6
Mgr. Hubená Eva, Havlíčkova 287, 339 01 Klatovy IV
Jandová Alena, Nám.Míru 109/18, 120 00 Praha 2
Kukla Vladimír, 512 11 Vysoké nad Jizerou 182
MUDr. Procházková Jaroslava, Korunní 723/14, 120 00 Praha 2
Zimová Naděžda, V Hájích 338/33, 149 00 Praha 11
Nygrýn Luboš, 262 91 Kosova Hora 38
-11Č.j.: ŽP/10422/2013
Fiala Bohumil, Hráského 1933, 256 01 Benešov
Fialová Libuše, Hráského 1933, 256 01 Benešov
Novotná Dana, 262 91 Kosova Hora 344
Váňová Eva, Pržského povstání 1806, 256 01 Benešov
Šrolerová Jana, FF.V.Heka 813, 561 51 Letohrad
Novotný Jiří, Sedlecká 621, 264 01 Sedlčany
Novotná Jana, Sedlecká 621, 264 01 Sedlčany
Černovská Marie, Kamenná 615, 261 01 Příbram II
Vršecký Jaroslav, Na Potůčku 103, 264 01 Sedlčany
Hrma Josef, Dohnalova Lhota 2, 262 91 Kosova Hora
Vošahlíková Marta, Humpolecká 1939/10, 140 00 Praha 4
Ing. Brož Václav, 267 07 Chyňava 237
Ing. Pejša Jan, U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1
Pejšová Libuše, Konstantinova 1494/40, 149 00 Praha 4
Cihelka Josef, Hrachov 63, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Ing. Cihelka Václav, Primáře Kareše 518, 264 01 Sedlčany
Kubů Marie, Víta Nejedlého 360, 264 01 Sedlčany
Ing. Kapounová Hana, Fučíkova 1361/19, 419 01 Duchcov
Štanzelová Marie, Vančurova 770, 431 11 Jirkov
Veselý Jiří, Studentská 1258, 431 11 Jirkov
Janský Pavel, Nádražní 925, 264 01 Sedlčany
Kalenská Jindra, Dělnická 556, 264 01 Sedlčany
Rezek Pavel, 386 01 Řepice 104
Dvořák František, Janov 5, 264 01 Sedlčany
Dvořák Miroslav, Nademlýnská 102, 264 01 Sedlčany
Žáčková Zdeňka, M.Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
Ing. Šeborová Ingeborg, Amforová 1932/25, 155 66 Praha 13
Pokorná Lenka, Žižkova 65, 259 1 Votice
Vyhnalová Marcela, Táborská 61, 259 01 Votice
Vyskočil Jiří, Vlašimská 1796, 256 01 Benešov
Mgr. Dráb Ondřej, Jana Švermy 1624, 256 01 Benešov
Tatýrek Jan, 262 91 Kosova Hora 144
PhDr. Gajzlerová, Na Vápence 767, 468 22 Železný Brod
Marešová Marie, 262 91 Kosova Hora 347
Šach Petr, Karla Nového 162, 257 51 Bystřice
Židovská obec v Praze, Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1
Vlastníci sousedních pozemků – identifikace označením pozemků a staveb :
2411/1,2422/4,2401,2395/1,2395/4,4228,4319,2398 v kat.úz. Benešov u Prahy
287/23,563/4,1537/9,563/23,522/73,522/68,522/70,536,580/29,1537/4,1537/3,522/67,580/17
1537/1,580/14, 1538/47,456/4,515/26-42, 515/19-24, 515/16,515/10, 723/3, 1152/1,1139/20,
1155/2,1152/6,1188/6,1629/3,1188/19-22,1188/11,1186/2,1159/1-5, 1235/62,1279/3,1587/3,
1575/2,1582/10, 1325,1286,1638, 1580/3,1580/8, 1300/1,1287,1298,1299, 1630/15, 1305/5,
1370/3,1369/3,1372/2,1369/1,1383/1,1380/80-82,1380/54,1380/62,138067,1380/69,1380/84,
1380/86,1380/88, st. 110,107,106/2,124,290,210,85,55,56,94,186,22949/1,208,207 v kat.úz.
Jírovice
311/66,311/62-63,311/58,311/52,311/65,311/40-41,311/27-28,822/3-8,832/1-2,831/7,827/89,937/7-9,940/1,940/3-5,927/1-3,887/15,887/6,887/4,897/2,828/2,844/55 v kat.úz. Nesvačily u
Bystřice
1410/11,1385/4,1385/6-7 v kat.úz. Bystřice
329/37,321/1,317/1,329/4,306,321/1.317/1,329/4,306,324/1,176/2,305/8,305/2,213/2,834/1,
225/1,823,822/10,829/28,829/29,912/2,822/22,822/21,822/11 v kat.úz. Drachkov
141,108/12,150/2,177,201/7,204,176/1,176/2 v kat.úz. Božkovice
350/4,350/2,82/3,86,87,79/10,92/2,113/3,113/1,79/9,193,199/1,201,205/1,206,207 v kat.úz.
Rudoltice
-12Č.j.: ŽP/10422/2013
416,419,420,434/6,434/7 v kat.úz. Manělovice
7,/3,434/6,677/2,676,674/7,681/4,678, 822/6,722/1,7/8,732,734,741/1-4,593/4,593/5,580/1,
634/24-26 v kat.úz. Vrchotovy Janovice
205/22,191/1,105/5-7,1293/3,250/2,244/2,253,287/7,287/5,287/1,287/3,291/2,291/1 v kat.úz.
Bezmíř
147/3,147/16,150/19,150/17,150/13-5,185/2,183/10,176/4 v kat.úz. Vojkov
50/4, 1150/52,1150/135,1150/125,581,573/1,574/2,573/9,472/1,472/9, 462/23,312/5,466/27,
439/4, 467/4,439/6,439/10,462/8, 1418/8,1417/1,1167/11, 600/4,1150/60, 747/53, 1150/124,
1150/129, 1150/130, 1150/76,1150/42,1150/77,1150/40,1150/38, 1027/14,1027/78,1150/75,
1150/79, 1150/137, st.334,208,177,174,178,179,406/1, 227,240,239,312/2,226,308,309,236,
237,500, 238 v kat.úz. Kosova Hora
1150/106,1150/107,1150/16,1150/28,3049/2-4, 3049/7,847/3,827/14, st.152,170 v kat.úz. Janov
u Kosovy Hory
2441/4,2457/1,2456,2487/8-11,2487/4,2489/1,2461/1,2497/7,2497/6,2497/3,2499,2660/1, 456/1,
458, 438/1,436, 431/5, 570/7, 3048/37, 569/6, 569/56, 569/49,569/38,569/36, 532,569/8, 569/50,
569/46,569/45,569/18,569/1,569/53,569/52, 568/7-9,568/5, 2862,2861/3,2860/6, 2909/2 v kat.úz.
Sedlčany
Dotčené orgány:
Městský úřad Sedlčany, Nám. T.G.Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
- odbor životního prostředí
- odbor dopravy a silničního hospodářství
- odbor školství a kultury
Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
- odbor životního prostředí
- odbor dopravy a správních agend
- školství, kultura a sport
Městský úřad Votice, Komenského náměstí 700, 259 01 Votice
- odbor životního prostředí a památkové péče
- odbor správních činností a dopravy
Městský úřad Bystřice, Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Úřad městyse Vrchotovy Janovice, 257 53 Vrchotovy Janovice 2
Obecní úřad Vojkov, 257 53 Vojkov 16
Obecní úřad Kosova Hora, 262 91
Krajský úřad Stč.kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- odbor dopravy
KHS Stč. kraje, ÚP Příbram, U Nemocnice 85, 261 01 Příbram
ÚP Benešov, Černoleská 2053, 256 12 Benešov
HZS Stč. kraje, ÚO Příbram, Školní 70, 264 01 Příbram
ÚO Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
Ostatní:
ČSOP, okresní sdružení, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Toto oznámení bude oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15-ti dnů na
úřední desce zdejšího úřadu a dále na úředních deskách obecních úřadů, jejichž správního
obvodu se oznámení týká (MěÚ Benešov, MěÚ Bystřice, ÚM Vrchotovy Janovice, OÚ Vojkov, OÚ
Kosova Hora a MěÚ Sedlčany). Současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
-13Č.j.: ŽP/10422/2013
Po sejmutí oznámení jej obecní úřad s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí zašle zpět na adresu
zdejšího úřadu.
Datum vyvěšení: ……………………………
Datum sejmutí: ……………………………….
……………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
……………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
Download

OZNÁMENÍ O VE EJNÁ VYHLÁŠKA ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ