VY_32_INOVACE_DUM.D.19
Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12
Autor:
Mgr. Miroslav Páteček
Vytvořeno:
říjen 2012
Člověk a společnost
Klíčová slova:
Pravěk, starověk, středověk, novověk
Třída:
pro 6. až 9. ročník
Obrázky:
Použité obrázky - program SMART Notebook
Anotace:
Hra je určena k opakování a prohlubování učiva 6. až
8.ročníku. Využití je ve třídách s více ročníky, kde lze při
opakování zapojit všechny žáky.
4a
PRAVĚK
5a
3a
6a
2a
1a
4b
STAROVĚK
3b
5b
1b
2b
6b
2c
STŘEDOVĚK
c
Í
L
1c
6d
5c
3c
4d
5d
4c
6c
2d
3d
NOVOVĚK
1d
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Jak se nazývá věda, která zkoumá
a popisuje dějiny lidstva?
a) archeologie
b) antropologie
c) dějepis
d) historie
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Člověkem, který uměl používat oheň, ale
nedokázal jej rozdělat byl:
a) Člověk zručný (Homo habilis)
b) Člověk vzpřímený (Homo erectus)
c) Člověk rozumný (Homo sapiens)
d) Člověk současného typu
(Homo sapiens sapiens)
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Které divoce žijící zvíře se na konci starší
doby kamenné jako první přidružilo k lidem?
a) Vlk
b) Slepice
c) Králík
d) Prase divoké
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Jak se nazýval první používaný kov?
a) železo
b) bronz
c) měď
d) zlato
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Jak se nazývalo opevnění keltských hradišť?
a) hradby
b) oppidum
c) val
d) oppad
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Kdo trvale osídlil v době stěhování národů naše země?
a) Germáni
b) Turci
c) Keltové
d) Slované
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Co se rozkládalo mezi řekami
Eufrat a Tigris?
a) Řecko
b) Řím
c) Egypt
d) Mezopotámie
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Po smrti, kterého panovníka se stala
Mezopotámie součástí perské říše?
Napovíme Vám, že tento panovník dobyl hlavní město Palestiny Jeruzalém a obyvatele odvlekl do Babylonu.
a) Nabukadnezar II.
b) Chammurapi
c) Gilgameš
d) Justinián I.
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Kdo byl posledním panovníkem v Egyptě ?
a) Ramesses II.
b) Chufev
c) Kleopatra
d) Cheops
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Jak se nazývají číslice, které Indové vymysleli?
a) arabské číslice
b) římské číslice
c) indické číslice
d) maurské číslice
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Indie byla také původní vlastí?
a) Indiánů
b) Romů
c) Aztéků
d) Slovanů
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Jak se nazýval první civilizace na území
dnešního Řecka?
a) savojská
b) sumerská
c) minojská
d) mykénská
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Kdo byl první středověký císař v západní
Evropě a vládce ve franské říši.
a) Chlodvík
b) Justinián I.
c) Karel Veliký
d) Muhammad
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Mezi první státy západních Slovanů patří:
a) Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Český stát
b) Velká Morava, Český stát, Polsko
c) Velká Morava, Kyjevská Rus
d) Český stát, Kyjevská Rus, Polsko
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Které z uvedených jmen nesouvisí s Velkou
Moravou?
a) Břetislav I.
b) Rastislav
c) Konstantin a Metoděj
d) Mojmír
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Jak se jmenoval rod sídlící ve východních
Čechách v Libici, z něhož pocházel Svatý
Vojtěch, druhý pražský biskup.
a) rod Přemyslovců
b) rod Slavníkovců
c) rod Merovejců
d) rod Lucemburků
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Který z uvedených panovníků získal dědičný
královský titul potvrzený roku 1212 listinou
zvanou Zlatá bula sicilská?
a) Přemysl Otakar I
b) Václav I
c) Přemysl Otakar II
d) Václav II
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Kdo vládl v Čechách po smrti Zikmunda
Lucemburského?
a) Albrecht Habsburský
b) Jiří z Poděbrad
c) Vladislav Jagellonský
d) Ludvík Jagellonský
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Karel VI. roku 1713 nástupnický řád v něž
ustanovil, že dědicem rakouského trůnu může být
i žena. Jak se tento dokument nazýval.
a) Toleranční patent
b) Kutnohorský dekret
c) Pragmatická sankce
d) Zlatá bula sicilská
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
V době baroka se zábavou šlechty stalo
divadlo. Objevuje se zde nový žánr.
Nejznámějším autorem byl italský skladatel
Claudio Monteverdi.
a) opereta
b) opera
c) komedie
d) drama
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Která z osobností se nemohla potkat s
ostatními?
a) Karel VI. (otec Marie Terezie)
1685 - 1740
b) Isaac Newton
1643 - 1727
c) Ludvík XIV.
1638 - 1715
d) František Křižík
1847 - 1941
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
Za vlády, kterého krále začala Velká
francouzská revoluce.
a) Ludvíka XIV.
b) Ludvíka XV.
c) Ludvíka XVI.
d) Ludvíka XVII.
roku 1789 dobytím pařížské věznice Bastily
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
V kterém roce byl spáchán atentát na
rakousko-uherkého následníka trůnu
Františka Ferdinanda d’Este?
a) 1814
b) 1914
c) 1918
d) 1939
28. června 1914
Vyberte správnou odpověď.
Otázka:
K vyhlášení české samostatnosti došlo
a) 28. října 1918 na Václavském náměstí
b) 28. září 1918 na Václavském náměstí
c) 28. září 1918 na náměstí Republiky
d) 8. května 1918 na náměstí Republiky
Seznam použité literatury:
BEDNAŘÍKOVÁ,J., KYSUČAN, L., FEJFUŠOVÁ, M. Dějepis pro 6.r. Pravěk
a starověk Brno: Nová škola, 2007, 139 s. ISBN 80-7289-082-4
RULF,J., VÁLKOVÁ,V. Dějepis 6 Pravěk a starověk Praha: SPN, 1997, 144 s.
ISBN 80-85937-59-X
VÁLKOVÁ,V. Dějepis 6 Pravěk a starověk Praha: SPN, 2006, 144s.
ISBN 80-7235-337-3
ČECHURA,J., DUDÁK, V., RYANTOVÁ, M., NEŠKUDLA, B. Dějepis pro 7.r. ZŠ středověk a raný novověk Praha: SPN, 2001, 136 s. ISBN 80-7235-002-1
VYKOUPIL,L., ANTONÍN, R., FEJFUŠOVÁ, M. Dějepis pro 7.r. Středověk, Počátky
novověku Brno: Nová škola, 2010, 136 s. ISBN 80-7289-089-1
VÁLKOVÁ, V., Dějepis 7 pro ZŠ středověk a raný novověk Praha: SPN, 2007, 152
s. ISBN 978-80-7235-373-6
SCHULZ, J., Dějepis 7, Olomouc: Prodos, 1998, 111 s. ISBN 80-7230-009-1
HROCH, M., JANOVSKÝ, J., MANDELOVÁ, H., VASILJEVOVÁ, Z., Dějepis středověk Praha:
Práce, 1991, 85 s. ISBN 80-208-0333-5.
ČAPKA,F., VYKOUPIL, L., Dějepis pro 8.r. Novověk Brno: Nová škola, 2009, 131 s. ISBN
80-7289-100-6.
HLAVAČKA,M., Dějepis 8 Novověk Praha: SPN, 1999, 128 s. ISBN 80-7235-053-6.
Download

středověk a raný novověk