PŘÍSLUŠENSTVÍ TOPNÝCH ZAŘÍZENÍ
Yo u r r e l i a b l e p a r t n e r
3
Flamco
PRESCOR
Příslušenství pro topná zařízení
PRESCOR S
FLEXBALANCE
F L E X FA S T
FLEXCONSOLE
VYDÁNÍ CZ
2009
Příslušenství pro topná zařízení
Kompletní program pro zabezpečení Vašeho zaří
Pojistné ventily Prescor se používají k zabezpečení uzavřených topných a
chladicích soustav proti překročení tlaku. Pojistné ventily Flamco jsou
opatřené značkou CE podle směrnice pro tlaková zařízení.
PRESCOMANO
Prescomano, praktická kombinace
pojistného ventilu Prescor a
manometru Flexcon.
Membránové pojistné
ventily Prescor
Kompletní program od 1⁄2⬙ do
2⬙ včetně, se standardním
Robustní mosazné pouzdro.
nastaveným tlakem 2,5 nebo
3,0 bary.
Dobře čitelný
manometr s
nastavitelnou
červenou
ručičkou.
PRESCOR ® PRO NEJVYŠŠÍ MÍRU BEZPEČNOSTI
Montáž pojistných
ventilů je třeba provést
na snadno přístupném
místě, a to na nejvyšším
bodě tepelného zdroje
nebo v jeho přímé
blízkosti na přívodním
potrubí.
VÝHODY VENTILU PRESCOR ®
X
Vysoce kvalitní materiál a konstrukce jsou zárukou
spolehlivé funkce v okamžiku, kdy ji nejvíc potřebujete.
X Tzv. „pop-efekt“ znamená, že se ventil při rychlém zvýšení
tlaku automaticky otevře. Nadbytečná energie je pak
vytlačena v podobě páry.
X Ventily a materiály jsou odolné vůči teplotám do 140 ˚C.
X Všechny ventily jsou ve výrobě jednotlivě testovány.
Tabulky s typy a technickými informacemi: strany 3.13 - 3.14.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.2
Příslušenství pro topná zařízení
Příslušenství pro topná zařízení
zení
P R E S C O R 1/ 2⬙
P R E S C O R 3/ 4⬙
Páka pro testování
ventilu.
Typový štítek ventilu
Prescor S, na kterém je
uveden nastavený tlak
a maximální kapacita
bojleru, pro kterou je
ventil vhodný.
PRESCOR S
Prescor S
Přírubové pojistné ventily
pojistné ventily
Flamco (odpovídají
Pojistné ventily Prescor S jsou
normě TRD)
vhodné pro uzavřené soustavy
K ochraně proti přetlaku v
ústředního vytápění a studené
systémech pro generaci tepla
vody s kapacitou do 5590 kW
(vyhovujících normě DIN EN 12828)
při standardním stanoveném
s maximální přípustnou teplotou
tlaku od 2 do 10 barů. Tyto
120 ˚C.
ventily mají šroubení 11/4⬙ – 2⬙ a
představují ideální ochranu pro
větší systémy.
Důležité:
Robustní mosazné
pouzdro.
• Nikdy neblokujte výpustní
otvor pojistného ventilu.
• Pojistný ventil nepoužívejte
k vypouštění, odvzdušňování
nebo upouštění systému.
• Co udělat: Vždy nasaïte
nálevku nebo výpustní trubku
příslušného průměru (který
odpovídá výpustnímu otvoru
ventilu).
Flamco nabízí optimální pojistný ventil pro každé zařízení.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
FLAMCO TRD
3.3
Příslušenství pro topná zařízení
Příslušenství pro topná zařízení
Základy kvality Prescor: Pevná konstrukce a mat
Výše uvedené vlastnosti ve spojení se zručností instalatéra činí z každého
pojistného ventilu Prescor absolutně špičkový produkt. Optimální zabezpečení
pro každý systém. Běžné ventily Prescor stačí pro systémy s kapacitou do
858 kW. V systémech s větší kapacitou, až do 5590 kW, byste měli zvolit ventil
Prescor S. Zvolte Prescor a zvolíte kvalitu!
P R E S C O R 3/ 4⬙
Krytka pojistného ventilu.
Pružinová ocel odolná vůči
stárnutí.
XStudený systém.
Dělicí membrána, která
zabraňuje vniknutí
vlhkosti.
XKdyž se systém zahřeje, voda uvnitř
expanduje.
Materiál z elastické gumy je
tepelně odolný do 140 ˚C.
XTlak v systému se zvýší.
Na pojistných ventilech Prescor je uvedena maximální kapacita bojleru, pro kterou jsou
určeny. Pokud se používá více bojlerů nebo generátorů tepla a pokud se mohou samostatně
zablokovat, je třeba na každý generátor tepla nainstalovat pojistný ventil Prescor. Aby bylo
možné sledovat ovládání ventilů, doporučujeme ve všech případech nálevku, která je v
některých případech povinná. Je třeba přesně dodržovat platné místní vyhlášky týkající se
umístění ventilu, odváděcího potrubí, nálevek atd.
XOtevře se ventil Prescor. Dojde
k vypuštění přebytečného tlaku.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.4
Příslušenství pro topná zařízení
Příslušenství pro topná zařízení
eriály vysoké kvality
Všechny pojistné ventily Prescor jsou z výroby trvale nastaveny na otvírací tlak,
který je na nich vyznačen. Společnost Flamco zastává názor, že by nikdo neměl
mít možnost manipulovat s bezpečnostním zařízením vašeho nákladného bojleru
nebo chladicího stroje.
PRESCOR S
Páka pro testování ventilu.
Ventily Prescor S
Pokud to platné předpisy a nařízení
povolují, lze do systému instalovat
několik pojistných ventilů Prescor S,
které budou odpovídat jeho užitné
kapacitě. Pojistný ventil je nutno
k systému připojovat tehdy, když
Pružina k přednastavení tlaku.
Toto nastavení nelze měnit.
není pod tlakem. Když uvádíte
systém do provozu, doporučujeme
potrubí nejprve propláchnout. Stejně
Mosazné pouzdro.
jako v případě odvzdušňování se
to ovšem nesmí provádět pomocí
Ventil s těsněním ze speciální gumy.
pojistného ventilu Prescor S.
Membrána, která chrání pružinu a
brání proniknutí vody k hřídeli.
Mosazné sedlo ventilu.
VÝHODY VENTILŮ PRESCOR
XObsáhlý program, který vám vždy
XVšechny ventily jsou jednotlivě
nabídne ten správný ventil.
testovány v naší továrně.
X
XVentily a materiály jdou odolné vůči
Zaručená kvalita znamená, že
nemusíte mít obavy o bezpečnost.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
teplotám do 140 ˚C.
3.5
Příslušenství pro topná zařízení
Příslušenství pro topná zařízení
Řešení hydraulické nerovnováhy v instalacích
Instalace ústředního vytápění stále častěji obsahují více bojlerů. Znamená to,
že podle potřeby tepla lze zapnout nebo vypnout pomocný bojler. Kromě toho
instalace často obsahují několik podokruhů, z nichž každý je vybaven vlastním
čerpadlem. Vzhledem k neustále se měnícím nárokům na teplo a jeho dodávkám
existuje velká šance, že tyto systémy budou trpět hydraulickou nerovnováhou,
což povede ke špatnému tepelnému výkonu, přetížení čerpadel a obtížné regulovatelnosti systému. Tomuto problému se lze vyhnout použitím hydraulického
separátoru FlexBalance Plus nebo FlexBalance. Toto zařízení evidentně zlepšuje
výkon celé instalace.
FLEXBALANCE F
S PŘÍRUBOVÝMI PŘÍPOJKAMI
Zařízení FlexBalance (Plus) musí být umístěno mezi primární a
Vzduchová komora
kuželového tvaru minimalizuje znečišŅování ventilu.
sekundární okruh. Toto místo je ideální pro odlučování vzduchu
a nečistot. Vzhledem k vysoké teplotě vody proudící přívodními
přípojkami je toto místo ideální pro odlučování vzduchu.
Přívodní přípojky.
Nečistoty se odlučují ve vratné přípojce za radiátory a těsně
před bojlerem, který je takto chráněn před nečistotami.
Hydraulické separátory FlexBalance (Plus) předcházejí
hydraulické nerovnováze. To znamená:
- Nedochází k přetěžování čerpadel a zároveň se snižuje míra
Ocelové pouzdro.
opotřebení s následkem poškození.
- Lepší a přesnější regulace systému.
- Mnohem lepší přenos tepla a tím vyšší výkon systému.
NA DISKU FLAMCO CD NAJDETE:
Tuto brožuru jako soubor PDF.
Film s animací znázorňující fungování
Vratné přípojky.
systému FlexBalance.
Návod k montáži.
Soubory DWF.
Vypouštěcí kohout pro
odstranění usazenin, které jsou
těžší než voda.
฀
2009
฀
Symboly CAD.
VÝHODY FLEXBALANCE
X
X
X
Hydraulické rozpojení
Hydraulické odlučování mezi primárním a sekundárním okruhem. Použití
perforovaného plechu podporuje vyvažovací funkce FlexBalance.
Hydraulický separátor FlexBalance (Plus) je připojen
k výstupnímu a vratnému potrubí primárního okruhu a
k výstupnímu a vratnému potrubí sekundárního okruhu.
V závislosti na průtoku jsou oba podokruhy vyvažovány
v hydraulickém separátoru.
Pro použití v systémech vytápění a chlazení.
Integrované odlučování vzduchu.
X
Použití několika bojlerů – uspořádaných v kaskádě či nikoli – nepředstavuje
v systému žádný problém.
X
X
Řídicí systém není ovlivňován jinými okruhy.
Široká škála modelů se svařovanými přípojkami, přípojkami s přírubou
a přípojkami se závitem.
Tabulky s typy a technickými informacemi: strany 3.16 – 3.17.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.6
Příslušenství pro topná zařízení
FLEXBALANCE R
S TRUBKOVÝMI PŘÍPOJKAMI
SE ZÁVITEM
FLEXBALANCE S
S E S VA Ř O VA N Ý M I P Ř Í P O J K A M I
Příslušenství pro topná zařízení
ústředního vytápění
FLEXBALANCE PLUS F
S PŘÍRUBOVÝM PŘIPOJENÍM
FLEXBALANCE PLUS R
S TRUBKOVÝMI PŘÍPOJKAMI
SE ZÁVITEM
FLEXBALANCE PLUS S
S E S VA Ř O VA N Ý M I P Ř Í P O J K A M I
Vzduchová komora
kuželového tvaru.
Schématický popis systému s několika
bojlery a čerpadly
Instalací hydraulického separátoru FlexBalance (Plus) jsou
primární a sekundární okruh odpojeny a vyrovnávání se provádí
mezi různými rychlostmi průtoku.
Prostor, ve kterém se
shromažïuje vzduch.
V ideálním případě, ve kterém je průtok v primárním okruhu
Koš s kroužky PALL pro
odlučování vzduchu.
stejný jako průtok v sekundárním okruhu, hydraulický
separátor nepracuje. Může ovšem nastat situace, že průtok
v primárním okruhu je větší nebo menší než průtok
v sekundárním okruhu. Přebytek je potom odveden zpět do
Koš s kroužky PALL pro
odlučování nečistot.
druhého okruhu prostřednictvím hydraulického separátoru
FlexBalance (Plus).
Znamená to, že ve všech situacích je průtok v primárním
okruhu nezávislý na průtoku v sekundárním okruhu. Tímto
způsobem je zajištěna hydraulická rovnováha systému
vytápění. Průtoky v obou podokruzích nejsou žádným
způsobem ovlivňovány.
Místo shromažïování
částic nečistot.
DALŠÍ VÝHODY FLEXBALANCE PLUS
X Díky použití kroužků PALL má FlexBalance Plus krátkou vzdálenost mezi
přívodními a vratnými přípojkami.
X I vzduch obsažený ve vodě a ty nejmenší mikrobublinky jsou co nejdůkladněji
odděleny.
X Nižší průtok způsobený kroužky PALL zabraňuje tepelné výměně mezi studenou
odchozí vodou a horkou přívodní vodou, čímž je dosaženo podstatně vyšší
tepelné výtěžnosti, než u jiných vyrovnávacích nádob na trhu.
X Integrovaný odlučovač vzduchu a nečistot využívající patentované technologie
kroužků PALL.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.7
Příslušenství pro topná zařízení
Vypouštěcí kohout pro
odstranění usazenin,
které jsou těžší než voda.
Příslušenství pro topná zařízení
Široká škála příslušenství
Vedle rozsáhlého sortimentu pojistných ventilů
pro systémy všech velikostí vám společnost
Flamco může nabídnout i řadu dalších
produktů. Jejich účelem není jen bezpečnost
vašeho systému; jsou zaměřeny i na to, aby
vám ulehčily práci.
X(TERMO) MANOMETRY.
XPLNICÍ SKUPINA.
T E R M O M A N O M E T RY F L E X C O N
Termomanometry Flexcon
M A N O M E T RY F L E X C O N
Manometry Flexcon
K současnému odečítání provozního tlaku
Díky uzavíracímu ventilu lze
a teploty.
manometry Flexcon, Ø 80,
instalovat nebo měnit, aniž by
bylo nutné systém vypustit.
Černá pohyblivá ručička = aktuální provozní tlak.
Ukazatel teploty.
Ponorná trubka.
Manometr Flexcon,
Ø 80 rad.
Ø 80 ax.
Pohyblivá červená ručička ukazuje maximální teplotu.
Zelená oblast = bezpečný provozní tlak.
Červená čára u 3 barů znázorňuje maximální provozní tlak.
FLAMCO: FLEXIBILNÍ S UŽITEČNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM!
O-kroužek
POUŽITÍ A MONTÁŽ
XTermomanometr Flexcon se dodává včetně
ponorné trubky.
XSnadná montáž – potřebujete pouze vhodný
nástrčný klíč na šroub s šestihrannou hlavou,
která je na přípojce.
XPo montáži voda nateče do ponorné trubky.
Před zašroubováním je ponorná
trubka zablokována uzavíracím
ventilem.
Tabulky s typy a technickými informacemi: strany 3.15.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.8
Příslušenství pro topná zařízení
Po správném zašroubování
musí být ponorná trubka
propláchnuta vodou.
Flamco
Komplexní řada ventilů, které jsou
speciálně určeny k použití
v technických zařízeních budov.
K dispozici jsou nastavitelné
(pomocí šroubu s pojistnou maticí)
i z výroby přednastavené ventily
všech velikostí (1/2⬙ – 2⬙). Jsou
osazeny vestavěnými ocelovými
sítky a větší ventily mají manometr
se spojkou. Manometr lze připevnit
Z A B E Z P E Č E N Í P R O T I N E D O S TAT K U
VODY TYP 800
MANOFILLER
REDUKČNÍ TLAKOVÝ VENTIL
na kteroukoli stranu. Maximální
vstupní tlak 16 barů. Maximální
redukční poměr: 10:1. Uvedeno na
seznamu WRC (kromě 1/2⬙ RFM).
Zabezpečení proti
Kompaktní ventily s vynikajícím
nedostatku vody typ 800
výkonem!
Mechanické zabezpečení proti nedostatku
vody na základě plováku pro uzavřené topné
soustavy. Skládá se ze zvláštního tělesa
a plovákového mechanizmu, elektrického
přepínače, zkušebního a otevíracího tlačítka.
Když stav vody v kotli poklesne pod minimální hodnotu, přepne se plovákem přepínač,
který přeruší přívod proudu do zapalování
kotle. Zablokování zabrání samovolnému
opětovnému spuštění.
Kulový ventil pro plnění a vypouštění,
s hadicovou spojkou a uzavírací
krytkou. Plnicí a vypouštěcí kohout
lze otevřít a zavřít pomocí zadní
strany uzavírací krytky.
T-kus se spojkou 1/2⬙.
MANOFILLER
Plnicí skupina Manofiller
Testovací manometr
Plnicí skupina Manofiller je vhodná k instalaci na jedno
Pomocí testovacího manometru
z volných připojovacích míst radiátoru. Nejlépe lze skupinu
Flamco lze snadno kontrolovat
Manofiller využít v situacích, kde je manometr namontován
předtlak expanzních nádob Flexcon a
na bojler/chladicí stroj nebo v jeho těsné blízkosti, zatímco
Airfix. Rozsah tlaku je od 0,4 do
systém je plněn někde jinde: třeba v koupelně. Lze ji
6,8 barů. Číslo kódu 27907.
namontovat do jakékoli polohy.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.9
Příslušenství pro topná zařízení
Příslušenství pro topná zařízení
Redukční tlakové ventily
Příslušenství pro topná zařízení
Uzávěry pro expanzní nádoby - smysluplné progr
Nádoby Flexcon lze samozřejmě připojit přímo
k potrubí. Lepším řešením je ovšem využití
odpojovací spojky Flexfast nebo propojovacích
souprav Flexconsole či Flexcon, které jsou zde
zobrazeny. Jejich použitím se výrazně usnadní
odečítání tlaku nebo odpojování nádoby, aniž
by bylo nutné systém vypustit nebo uvolnit tlak.
XRYCHLOSPOJKY.
XPŘIPOJOVACÍ SKUPINY.
F L E X FA S T 3 / 4 ⬙
Zavřený ventil.
FLEXCONSOLE PLUS
Flexconsole Plus
Nevšedně úplný produkt ve
stejné barvě, jako jsou nádoby
Flexcon. Nádoby se instalují
Otevřený
ventil.
svisle tak, aby visely z hlavní
vodovodní přípojky. Produkt
obsahuje:
Xmanometr Flexcon,
Xplovákový odvzdušňovač
Flexvent,
Zavřený ventil.
Otevřený
ventil.
Xpojistný ventil Flamco,
Xodpojovací spojka
Flexfast, montážní
soupravu.
Flexconsole
Tento model se dodává
s uzávěrem na radiátor o
průměru1/2⬙, včetně zařízení pro
ruční odvzdušnění.
Nádoba připojená k systému.
Nádoba odpojená od systému.
VÝHODY RYCHLOSPOJEK FLEXFAST:
Připojovací skupiny Flexfast A se mimo jiné skládají z vypouštěcího
XProvedení s / ⬙ vnitřním a / ⬙ vnějším závitem.
XSnadná montáž.
XPodstatná úspora času při údržbě nádob Flexcon.
ventil a uzavíracího ventilu. Po uzavření uzavíracího ventilu se nádoba
3
4
3
4
může vyprázdnit a následně zkontrolovat nebo vyměnit.
Tabulky s typy a technickými informacemi: strany 3.18.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.10
Příslušenství pro topná zařízení
Propojovací souprava
Propojovací souprava obsahuje
otočný čep a žabku pro připojení
expanzní nádoby Flexcon
o objemu 35 až 50 litrů
(propojovací souprava s přípojkou
3
/4⬙, číslo kódu 27941) nebo
expanzní nádoby Flexcon o
objemu 80 až 200 litrů
(propojovací souprava s přípojkou
FLEXCONTROL
P R O P O J O VA C Í S O U P R AVA F L E X C O N / 2 ⬙
P R O P O J O VA C Í S O U P R AVA F L E X C O N 1 ⬙
1
FlexControl
Propojovací soupravy
Pro jednoduchou
demontáž nádob
Flexcon bez vypuštění
1⬙, číslo kódu 27942).
Flexcon
Uzavírací ventil
se zajištěním.
Existují dva typy. Propojovací
souprava Flexcon 1/2⬙ je vhodná
pro expanzní nádoby Flexcon
systému.
o objemu 35 – 300 litrů a instalace
Připojovací
konstrukční
moduly.
s výkonem do 660 kW. Propojovací
souprava Flexcon 1⬙ je vhodná pro
expanzní nádoby Flexcon
o objemu 110 – 1000 litrů a
instalace s výkonem do 2355 kW.
Flexcon GVA 90
Praktický prodlužovací kus s
úhlem 90°. Flexcon GVA 90 musí
být našroubován na ventil středně
velkých nádob Flexcon o objemu
Kulový ventil pro
napouštění a
vypouštění,
s hadicovým
nástavcem a
uzavíracím víčkem.
Tlakoměr Flexcon
Ø 50 mm,
nastavení od
0 do 8 barů.
110 – 1000 litrů. Tento prodlužovací
kus usnadňuje přístup k ventilu.
Číslo kódu 27952.
Spojka s
upevněním
k nádobě.
Propojovací soupravy Flexcon se skládají ze součástí, jako je vypouštěcí
kohout a uzavírací ventil. Když je ventil zavřený, lze nádobu vypustit a pak
zkontrolovat nebo vyměnit. Propojovací souprava Flexcon 1/2⬙ se montuje na
expanzní trubku, zatímco 1⬙ verze se montuje na vodní spojku nádoby Flexcon.
Flamco vyvíjí, vyrábí a distribuuje zvlášŅ rozsáhlý program příslušenství pro topná a další zařízení.
Na Flamco se můžete s jistotou spolehnout.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.11
Příslušenství pro topná zařízení
Příslušenství pro topná zařízení
amové doplnění
Příslušenství pro topná zařízení
Společnost Flamco nabízí velké množství
možností.
Kromě výrobků zobrazených na předchozí
stránce si můžete rovněž vybrat produkty
O M E Z O VA Č T L A K U F L A M C O
DEMONTÁŽNÍ KLÍČ
FLEXCON DT
T RY C H T Ý Ř F L A M C O
PODPĚRA NÁDOB
FLEXCON MB 2
uvedené na této stránce. Flamco je ve své třídě
jedinou společností, která dokáže dodat
kompletní řadu vzájemně přesně sladěných
produktů přizpůsobených praktickým situacím.
Ke každému ventilu
Instalace
Prescor patří trychtýř
Nádoby Flexcon mají dlouhou životnost. Když je nakonec nutno
Flamco
je vyměnit, mohou držet tak pevně, že se jejich odstranění zdá být
Trychtýř Flamco udržuje propojení
nemožné. Pomoc je ovšem na dosah díky tvaru demontážního klíče
otevřené vůči okolnímu ovzduší
Flexcon – což je ten nejlepší způsob,
za všech okolností.
jak tuto nádobu Flexcon uvolnit.
Pokud dojde k ucpání
nebo pokud je přívodní
trubka zamrzlá, je
otevřené propojení
nezbytné pro
bezpečnost. Trychtýře
Flamco lze otáčet
vůči kloubovému
spoji, což znamená,
Ochrana proti tlaku
že je lze snadno
Vypínač pro případ vysokého nebo
nízkého tlaku v systému. Bezpečnostní
zařízení, které se připojuje k ovládacím
prvkům bojleru. Jeden vypínač pro
každou činnost.
namontovat.
Montážní závěs Flexcon MB 2
1. Montážní závěs Flexcon MB 2 se na stěnu připevňuje pomocí
dodaných šroubů a hmoždinek.
2. Flexcon MB 2 je opatřený drážkou, do které přesně zapadá
stahovací obruč nádoby. Nádoba se sevře do montážního
závěsu utažením obou šroubů.
3. Flexcon MB 2 je určený pro montáž nádob Flexcon a Airfix do
25 litrů (včetně) na stěnu.
Tabulky s typy a technickými informacemi: strany 3.19.
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.12
Příslušenství pro topná zařízení
Příslušenství pro topná zařízení
Prescor, Prescor Solar, Flopress a Prescomano
XPokud by se tlak v instalaci příliš zvýšil, pojistný ventil Prescor zajistí, aby byla
přebytečná voda a pára bezpečně vypuštěna.
X
XPřednastavený tlak, nelze upravovat, membránové těsnění, rychlospojka.
XPrescomano je kombinace pojistného ventilu Prescor a manometru Flexcon.
XPrescorPlus T / ⬙ je pojistný ventil Prescor s doplňkovou integrovanou svorkou
P ojistné ventily Prescor pro uzavřené systémy ústředního vytápění a chlazení vody.
1
2
T-kusu (22 mm) pro přímé připojení na trubku o průměru 22 mm.
Provedení
B K R op h a nagrozměry
s t rop p enpojistných ventilů Prescor
Type
Typ
Prescor 1/2
Prescor 1/2
Prescor 1/2
Prescor 1/2 M
Prescor 3/4
Prescor 3/4
Prescor 3/4
Prescor 3/4
Prescor 1
Prescor 1
Prescor 1
Prescor 1
Prescor 1
Prescor 1
Prescor 11/4
Prescor 11/4
Prescor 11/4
Prescor 1/2
Prescor 1/2
Prescor 3/4
Prescor 3/4
Prescor 1*
Prescor 1*
Prescor 11/4
Prescor 11/4
Otevírací
Buistlak
maat
Ø
inw.
v barech
mm
1,5
3,0
4,0
3,0
1,5
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
3,0
3,5
4,0
5,0
3,0
4,0
5,0
2,5
3,0
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
3,0
Max.
rozměr
Rozměry v mm
BreukMax. werk- BandA
Buis-tepelnýDraad-Připojovací
výkon
belasting belasting afmeting
aanmaat
sluiting A
Ø uitw.
kW
B
C
D
mm 85
mm48
1
/2⬙ vnější N 1/2⬙ vnějšíN
69mm
125
155
125
115
150
165
200
275
320
395
445
485
580
580
710
845
³ 50
³ 50
³ 100
³ 100
³ 200
³ 200
³ 350
³ 350
/2⬙ vnější
/2⬙ vnější
1
/2⬙ vnitřní
3
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
1⬙ vnější
1⬙ vnější,
1⬙ vnější
1⬙ vnější
1⬙ vnější
1⬙ vnější
1
1 /2⬙ vnější
1
1 /2⬙ vnější
11/2⬙ vnější
1
/2⬙ vnější
1
/2⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
1⬙ vnější,
1⬙ vnější
1
1 /4⬙ vnější
1
1 /4⬙ vnější
1
1
/2⬙ vnější
/2⬙ vnější
1
/2⬙ vnější,
3
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
1⬙ vnější
1⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
11/2⬙ vnější
11/2⬙ vnější
1
69
69
82
71
71
71
71
101
101
101
101
101
101
109
109
109
61
61
77
77
101
101
109
109
1
48
48
48
50
50
50
50
74
74
74
74
74
74
74
74
74
51
51
56
56
74
74
74
74
CodeGeschiktObjednací
číslo
nummer
voor
verbindingsbeugel 27608
27665
27606
27675
27023
27026
27025
27028
27042
27043
27045
27047
27040
27049
27056
27037
27039
27630
27634
27024
27020
27044
27048
27055
27057
Prescor Solar 1/2
Prescor Solar 1/2
Prescor Solar 3/4
Prescor Solar 3/4
Prescor Solar 1
Prescor Solar 1
Prescor Solar 1
Otevírací
tlak
v barech
Max. tepelný
výkon
kW
3,0
6,0
6,0
8,0
6,0
8,0
10,0
50
50
100
100
200
200
200
A
/2⬙ vnější
1
/2⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
1⬙ vnější
1⬙ vnější
1⬙ vnější
Rozměry v mm
B
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
1⬙ vnější
1⬙ vnější
1
1 /4⬙ vnější
1
1 /4⬙ vnější
11/4⬙ vnější
3
Prescomano 1/2
Prescomano 3/4
Prescomano 1/2
Otevírací
tlak
v barech
Max. tepelný
výkon
kW
3,0
3,0
3,0
125
200
50
C
D
69
69
77
77
101
101
101
50
50
56
56
74
74
74
Flopress A 1/2
Flopress 1/2
Flopress 1/2
Otevírací
tlak
v barech
Max. tepelný
výkon
kW
2,5
3,0
3,0
90
110
100
#
"
FLOPRESS
28310
28311
28316
28317
28321
28322
28323
Rozměry v mm
B
C
D
/2⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
65
76
64
90
92
89
1
Objednací
číslo
27683
27090
27686
Provedení pojistných ventilů Flopress
Typ
PRESCOMANO
#
"
$
A
/2⬙ vnější
3
/4⬙ vnější
1
/2⬙ vnější
$
!
Připojovací rozměr
1
!
Objednací
číslo
Provedení pojistných ventilů Prescomano
Typ
"
$
Připojovací rozměr
1
#
!
Provedení a rozměry pojistných ventilů Prescor Solar
Typ
PRESCOR
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Připojovací rozměr
Objednací
číslo
A
1
/2⬙ F
/4⬙ F
1
/2⬙ M
3
3.13
B
1
/2⬙ F
/4⬙ F
/4⬙ F
3
3
27006
27005
27015
Příslušenství pro topná zařízení
Příslušenství pro topná zařízení
Pojistné ventily Prescor S a pojistné ventily
s plným zdvihem a přírubami
XPojistné ventily Prescor S jsou vhodné pro uzavřené systémy ústředního vytápění
s výkonem do 1980 kW při 3,0 baru.
XJe nutno se vyhýbat zbytečnému používání pojistného ventilu, protože jinak existuje
vyšší riziko, že se mezi ventilem a jeho sedlem nahromadí nečistota.
X
XPojistné ventily s plným zdvihem je rovněž nutno instalovat svisle, v souladu s místními
P ojistné ventily s plným zdvihem a přírubami jsou schváleny dle normy TRD.
předpisy a nařízeními. Při objednávce prosím uveïte stanovený tlak (mezi 1,0 baru a
10,0 baru).
Provedení a rozměry pojistných ventilů Prescor S
Otevírací
tlak
v barech
Typ
Max. tepelný Připojovací rozměr
výkon
(vnější)
kW
A
B
Rozměry v mm
Objednací
číslo
C
D
E
F
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
700 11/4
700 11/4
700 11/4
700 11/4
700 11/4
700 11/4
700 11/4
700 11/4
700 11/4
700 11/4
700 11/4
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10,0
600
704
810
911
1013
1117
1220
1426
1632
1839
2252
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/4⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
29201
29202
29203
29204
29205
29206
29207
29208
29209
29210
29211
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
Prescor S
960 111/2
960 11/2
960 11/2
960 11/2
960 11/2
960 11/2
960 11/2
960 11/2
960 11/2
960 11/2
960 11/2
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10,0
850
996
1120
1289
1435
1581
1727
2019
2312
2604
3188
111/2⬙
1 1/ 2 ⬙
1 1/ 2 ⬙
1 1/ 2 ⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
29221
29222
29223
29224
29225
29226
29227
29228
29229
29230
29231
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10,0
1491
1747
1980
2259
2515
2772
3028
3540
4053
4565
5590
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
21/2⬙
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
29241
29242
29243
29244
29245
29246
29247
29248
29249
29250
29251
Prescor S 1700 2
Prescor S 1700 2
Prescor S 1700 2
Prescor S 1700 2
Prescor S 1700 2
Prescor S 1700 2
Prescor S 1700 2
Prescor S 1700 2
Prescor S 1700 2
Prescor S 1700 2
Prescor S 1700 2
PRESCOR S
#
&
"
%
!
$
TRD
(
Provedení a rozměry přírubových ventilů s krytkou
Typ
Přírubové ventily s krytkou 20
Přírubové ventily s krytkou 25
Přírubové ventily s krytkou 32
Přírubové ventily s krytkou 40
Přírubové ventily s krytkou 50
Přírubové ventily s krytkou 65
Přírubové ventily s krytkou 80
Přírubové ventily s krytkou 100
Přírubové ventily s krytkou 125
Jmenovitý
průměr DN
Vstupní Výpustní
příruba příruba
A
B
20
25
32
40
50
65
80
100
125
32
40
50
65
80
100
125
150
200
Rozměry v mm
Příruba C
Příruba D
E
F
H
105
115
140
150
165
185
200
220
250
140
150
165
185
200
220
250
285
340
85
100
110
115
120
140
160
180
200
95
105
115
140
150
170
195
220
250
270
280
330
390
435
545
610
690
845
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.14
Volný Hmotnost Objednací
číslo
prostor
nad
krytkou
X mm
kg
150
150
200
250
300
350
400
500
500
8,5
9,5
13,5
20
26
39
53
82
125
Příslušenství pro topná zařízení
27080
27081
27082
27083
27084
27085
27086
27087
27088
" $
&
!
#
%
Příslušenství pro topná zařízení
Manofiller, redukční tlakové ventily a
(termo)manometry Flamco
XDíky spojce pro radiátor lze Manofiller připojit přímo na stávající přípojky radiátoru.
XManometry Flexcon je nutno instalovat pomocí vhodného imbusového klíče.
V případě termomanometru Flexcon je potřeba šestihranný klíč.
X
D íky uzavíracímu ventilu lze manometry Flexcon Ø 80 a termomanometry Flexcon
instalovat a měnit bez vypuštění systému.
XRedukční tlakové ventily Flamco jsou kompaktní a dosahují vynikajících výkonů.
XVyužívají osvědčený princip regulace tlaku pomocí vaku. Jsou doplněny vestavěným
praktickým sítkem.
Model a rozměr plnicí skupiny Manofiller
Připojovací rozměr
Typ
Manofiller
Objednací číslo
A
B
/2⬙ vnitřní
Ø 15 mm
1
27097
MANOFILLER
Modely a rozměry manometrů Flexcon
Připojovací rozměr
A
B
Typ
Manometr Ø 63 rad.
Manometr Ø 63 rad.
Manometr Ø 63 ax.
Manometr Ø 63 rad.*
Manometr Ø 80 ax.*
G 3/8⬙
G 1/4⬙
G 1/4⬙
R 1/2⬙
R 1/2⬙
G 1/4⬙
G 1/4⬙
C
Rozměry v mm
D
Ø 63
Ø 63
Ø 63
Ø 80
Ø 80
28
28
51
32
78
Objednací číslo
E
87
87
27200
27205
27210
27220
27230
121
"
* S uzavíracím ventilem.
Model a rozměry termomanometru Flexcon
Typ
Termomanometr Ø 80 ax.*
Připojovací rozměr
A
C
Rozměry v mm
D
R 1/2⬙
Ø 84
78
!
Objednací číslo
27250
TERMOMANOMETR
* S uzavíracím ventilem.
Model zkušebního manometru
Typ
Redukce tlaku
Objednací číslo
Termomanometr
0,4 – 6,8 bar
27907
#
!
Modely a rozměry redukčních tlakových ventilů Flexcon
Připojovací rozměr
A
Typ
1
/2
3
/4
1
11/4
11/2
2
PR s manometrem
PR s manometrem
PR s manometrem
PR s manometrem
PR s manometrem
PR s manometrem
Rozměry v mm
1
/2⬙ F
1
/4⬙ F
1⬙ F
11/4⬙ F
11/2⬙ F
2⬙ F
D
Maximální tlak
bar
Objednací číslo
C
100
105
130
160
220
220
65
75
100
190
220
250
16
16
16
-
17441
17442
17443
17444
17445
17446
$
M A N O M E T RY
AXIÁLNÍ
" !
#
* S uzavíracím ventilem.
REDUKČNÍ TLAKOVÉ
V E N T I LY
ZKUŠEBNÍ
MANOMETR
M A N O M E T RY
RADIÁLNÍ
C
C
E
A
D
B
A
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.15
Příslušenství pro topná zařízení
$
Příslušenství pro topná zařízení
Hydraulické separátory FlexBalance
XK odstranění hydraulické nerovnováhy v systémech vytápění a chlazení, které
obsahují několik okruhů a čerpadel.
X
H ydraulické separátory FlexBalance jsou standardně dodávány s automatickým
odvzdušňovačem.
XMaximální pracovní tlak 10 barů. Maximální provozní teplota 120 ˚C.
XZařízení FlexBalance DN 150 a vyšší jsou standardně vybavena nožičkami.
XHydraulické separátory FlexBalance jsou uvnitř vybaveny pouze perforovaným
plechem.
FlexBalance F s přírubovými přípojkami, FlexBalance R s trubkovými přípojkami se
závitem a FlexBalance S se svařovanými přípojkami.
Provedení a rozměry FlexBalance F
Typ
FlexBalance F 50
FlexBalance F 65
FlexBalance F 80
FlexBalance F 100
FlexBalance F 125
FlexBalance F 150
FlexBalance F 200
FlexBalance F 250
FlexBalance F 300
FlexBalance F 350
FlexBalance F 400
Obsah
v litrech
17
21
65
78
181
336
800
1787
2008
3712
6130
Rozměry v mm
A
B
C
490
635
745
965
1180
1430
1860
2340
2790
3060
3500
350
350
470
470
635
774
1000
1220
1220
1580
1870
900
1045
1340
1585
2065
2585
3355
4136
4586
5360
6115
Připojovací rozměr Průtok v systému Kapacita systému Hmotnost Objednací
číslo
DN
ØD
(m3/h)
(kW)
v kg
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
5-15
10-17
15-30
25-55
35-80
55-120
90-200
110-350
150-500
200-600
250-800
100-200
180-330
300-450
400-770
700-1150
1000-1700
1500-2800
2500-4500
4200-6400
6000-7700
7000-10000
25
28
40
51
97
180
295
545
701
1102
1640
28441
28442
28443
28444
28445
28446
28447
28448
28449
28450
28452
FLEXBALANCE F
$
# !
Provedení a rozměry FlexBalance R
Typ
FlexBalance R 50
FlexBalance R 65
FlexBalance R 80
FlexBalance R 100
FlexBalance R 125
FlexBalance R 150
FlexBalance R 200
Obsah
v litrech
17
21
65
78
181
336
800
Rozměry v mm
A
B
C
490
635
745
965
1180
1430
1860
260
260
370
366
525
664
876
900
1045
1340
1585
2065
2585
3355
Připojovací rozměr Průtok v systému Kapacita systému Hmotnost Objednací
číslo
DN
ØD
(m3/h)
(kW)
v kg
50
65
80
100
125
150
200
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
5-15
10-17
15-30
25-55
35-80
55-120
90-200
100-200
180-330
300-450
400-770
700-1150
1000-1700
1500-2800
15
16
25
33
72
149
251
28370
28371
28372
28373
28374
28375
28376
"
FLEXBALANCE R
D
Provedení a rozměry FlexBalance C
Typ
FlexBalance S 50
FlexBalance S 65
FlexBalance S 80
FlexBalance S 100
FlexBalance S 125
FlexBalance S 150
FlexBalance S 200
FlexBalance S 250
FlexBalance S 300
FlexBalance S 350
FlexBalance S 400
Obsah
v litrech
17
21
65
78
181
336
800
1787
2008
3712
6130
Rozměry v mm
A
B
C
490
635
745
965
1180
1430
1860
2340
2790
3060
3500
260
260
370
366
525
664
876
1080
1064
1416
1700
900
1045
1340
1585
2065
2585
3355
4136
4586
5360
6115
Připojovací rozměr Průtok v systému Kapacita systému Hmotnost Objednací
číslo
DN
ØD
(m3/h)
(kW)
v kg
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
5-15
10-17
15-30
25-55
35-80
55-120
90-200
110-350
150-500
200-600
250-800
100-200
180-330
300-450
400-770
700-1150
1000-1700
1500-2800
2500-4500
4200-6400
6000-7700
7000-10000
15
16
25
33
72
149
251
483
613
975
1490
C A
28431
28432
28433
28434
28435
28436
28437
28438
28439
28440
284151
B
FLEXBALANCE S
$
# !
"
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.16
Příslušenství pro topná zařízení
XK odstranění hydraulické nerovnováhy v systémech vytápění a chlazení, které
obsahují několik okruhů a čerpadel.
X
H ydraulické separátory FlexBalance Plus jsou standardně dodávány
s automatickým odvzdušňovačem a kohoutem pro vypouštění nečistot.
XMaximální pracovní tlak 10 barů. Maximální provozní teplota 120 ˚C.
XZařízení FlexBalance Plus DN 150 a vyšší jsou standardně vybavena nožičkami.
XHydraulické separátory FlexBalance Plus jsou vybaveny dvěma koši s kroužky PALL
pro odlučování vzduchu a nečistot. Patentované použití kroužků PALL zajišŅuje
maximální účinnost podle nezávislých zpráv TU Delft a TNO.
XFlexBalance Plus F s přírubovými přípojkami, FlexBalance Plus R s trubkovými
přípojkami se závitem a FlexBalance Plus S se svařovanými přípojkami.
Provedení a rozměry FlexBalance Plus F
Typ
FlexBalance Plus F 50
FlexBalance Plus F 65
FlexBalance Plus F 80
FlexBalance Plus F 100
FlexBalance Plus F 125
FlexBalance Plus F 150
FlexBalance Plus F 200
FlexBalance Plus F 250
FlexBalance Plus F 300
FlexBalance Plus F 350
FlexBalance Plus F 400
Obsah
v litrech
17,5
17,5
67
67
171
322
781
1792
1792
3685
6130
Rozměry v mm
A
B
C
400
400
625
625
830
1040
1400
1850
1850
2325
2700
350
350
470
470
635
774
1000
1220
1220
1580
1870
950
950
1265
1265
1767
2175
2895
3646
3646
4525
5115
Připojovací rozměr Průtok v systému Kapacita systému Hmotnost Objednací
číslo
DN
ØD
(m3/h)
(kW)
v kg
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
5-15
10-17
15-30
25-55
35-80
55-120
90-200
110-350
150-500
200-600
250-800
100-200
180-330
300-450
400-770
700-1150
1000-1700
1500-2800
2500-4500
4200-6400
6000-7700
7000-10000
28
30
50
55
109
197
342
657
752
1303
1968
28480
28481
28482
28483
28484
28485
28486
28487
28488
28489
28490
FLEXBALANCE PLUS F
D
C A
Provedení a rozměry FlexBalance Plus R
Typ
FlexBalance Plus R 50
FlexBalance Plus R 65
FlexBalance Plus R 80
FlexBalance Plus R 100
FlexBalance Plus R 120
FlexBalance Plus R 150
FlexBalance Plus R 200
Obsah
v litrech
17,5
17,5
67
67
171
322
781
Rozměry v mm
A
B
C
400
400
625
625
830
1040
1400
260
260
370
366
525
664
876
950
950
1265
1265
1767
2175
2895
Připojovací rozměr Průtok v systému Kapacita systému Hmotnost Objednací
číslo
DN
ØD
(m3/h)
(kW)
v kg
50
65
80
100
125
150
200
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
5-15
10-17
15-30
25-55
35-80
55-120
90-200
100-200
180-330
300-450
400-770
700-1150
1000-1700
1500-2800
18
18
35
37
79
166
297
Provedení a rozměry FlexBalance Plus S
Typ
FlexBalance Plus S 50
FlexBalance Plus S 65
FlexBalance Plus S 80
FlexBalance Plus S 100
FlexBalance Plus S 125
FlexBalance Plus S 150
FlexBalance Plus S 200
FlexBalance Plus S 250
FlexBalance Plus S 300
FlexBalance Plus S 350
FlexBalance Plus S 400
Obsah
v litrech
17,5
17,5
67
67
171
322
781
1792
1792
3685
6130
Rozměry v mm
A
B
C
400
400
625
625
830
1040
1400
1850
1850
2325
2700
260
260
370
366
525
664
875
1080
1064
1416
1700
950
950
1265
1265
1767
2175
2895
3646
3646
4525
5115
B
28390
28391
28392
28393
28394
28395
28396
FLEXBALANCE PLUS R
D
C A
Připojovací rozměr Průtok v systému Kapacita systému Hmotnost Objednací
číslo
DN
ØD
(m3/h)
(kW)
v kg
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
5-15
10-17
15-30
25-55
35-80
55-120
90-200
110-350
150-500
200-600
250-800
100-200
180-330
300-450
400-770
700-1150
1000-1700
1500-2800
2500-4500
4200-6400
6000-7700
7000-10000
18
18
35
37
79
166
297
592
667
1188
1823
28460
28461
28462
28463
28464
28465
28466
28467
28468
28469
28470
B
FLEXBALANCE PLUS S
D
C A
B
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.17
Příslušenství pro topná zařízení
Příslušenství pro topná zařízení
Hydraulické separátory FlexBalance Plus
Příslušenství pro topná zařízení
Odpojovací spojka Flexfast,
propojovací soupravy Flexcon,
FlexControl a trychtýře
XPro jednoduchou a efektivní kontrolu nebo výměnu nádoby Flexcon, aniž by bylo nutné
uvolňovat tlak v systému nebo systém vypouštět.
XSpodní a horní stranu izolační spojky Flexfast je nutno instalovat pomocí správných
nástrojů. Pak je nutno obě části spojky Flexfast sešroubovat a dotáhnout ručně.
X
XU propojovací soustavy Flexcon 1⬙ může být maximální kapacita systému až 2355 kW.
XTrychtýře Flamco / ⬙ a / ⬙ jsou vyrobeny z mosazi. Trychtýře Flamco 1 / ⬙ a 1 / ⬙ jsou
Propojovací soustavu Flexcon 1/ 2⬙ lze použít v systémech s kapacitou do 660 kW.
1
2
3
1
4
1
4
2
vyrobeny z litiny.
Provedení a rozměry izolační spojka Flexfast
Připojovací rozměr
Typ
Rozměry v mm
C
Objednací číslo
B
/4⬙ vnější
68
27920
A
/4⬙ vnitřní
Flexfast 3/4
3
3
F L E X FA S T
!
Provedení a rozměry Flexcon p rop oj o va cí s oupra v y
A
Připojovací rozměr
B
C
/2⬙ vnitřní
/2⬙ vnitřní
1⬙ vnější
12 mm-1/2⬙ vnitřní
12 mm-1/2⬙ vnitřní
1⬙ vnější
Ø 13 mm
Ø 13 mm
Ø 15 mm
Typ
1
1
1
1
/2⬙ S manometrem
/2⬙ Bez manomeru
1⬙ S manometrem
Objednací číslo
27920
27900
27293
#
Provedení a rozměry FlexControl
Připojovací rozměr
Typ
Objednací číslo
A
3
FlexControl /4
3
B
/4⬙ vnější
/4⬙ vnitřní
3
28920
"
Provedení a rozměry nálevka Flamco
Nálevka 1/2⬙
Nálevka 3/4⬙
Nálevka 1⬙
Nálevka 11/4⬙
Nálevka 11/2⬙
Připojovací rozměr
A (vnitřní)
B (vnější)
1
/2⬙
/4⬙
1⬙
11/4⬙
11/2⬙
3
Rozměry v mm
1
/2⬙
1⬙
11/2⬙
11/2⬙
11/2⬙
Objednací číslo
C
D
80
94
185
195
205
55
76
95
100
105
FLEXCON
P R O P O J O VA C Í S O U P R AVA 1 / 2 ⬙
27350
27360
27325
27330
27340
!
"
#
Typ
FLEXCON
P R O P O J O VA C Í S O U P R AVA 1 ⬙
NÁLEVKY
FLEXCONTROL
!
!
#
Œ
#
!
"
$
"
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.18
Příslušenství pro topná zařízení
Příslušenství pro topná zařízení
Flexconsole, demontážní nástroj DT,
Flexcon MB 2, ochrana proti tlaku, WMS 800,
propojovací soustava a Flexcon GVA
XZašroubováním křídlové matice se demontážní nástroj Flexcon DT připojí k objímce
nádoby Flexcon. Pak už jen stačí posunout nádobu ke straně.
XFlexconsole a Flexconsole Plus se používají k jednoduché a rychlé instalaci a
připojení expanzních nádob Flexcon s kapacitami do 25 litrů.
X
O chrana před nízkou hladinou vody WMS 800 zabraňuje vypaření veškeré vody
z bojleru. Kvalifikovaný pracovník musí pomocí testovacího tlačítka v pravidelných
intervalech kontrolovat systém a jeho funkci.
Provedení a rozměry Flexconsole
Připojovací rozměr
A (vnitří)
B (vnější)
Typ
Flexconsole 3/4⬙
Flexconsole Plus
Flexconsole Plus
bez příslušenství
1
1
3
/2⬙
/2⬙
3
/4⬙
3
3
Rozměry v mm
Objednací číslo
C
D
/4⬙
/4⬙
195
195
275
275
27910
28989
/4⬙
195
275
27996
FLEXCONSOLE
Œ
Provedení a rozměry Flexcon DT
Typ
Rozměry v mm
A
Objednací číslo
350
27925
Flexcon DT
"
!
#
$
FLEXCON DT
Provedení a rozměry Flexcon MB 2
Vhodné pro
montážní závěs
A
Rozměry v mm
B
C
Flexcon / Airfix 8 - 25
94
110
26
Typ
Podpěra nádob Flexcon MB2
Objednací číslo
!
27913
MB 2
Ochrana proti tlaku u modelů Flamco
Připojovací rozměr
A
Typ
1
Ochrana proti nízkému tlaku /2⬙
Ochrana proti vysokému tlaku 1/2⬙
Objednací číslo
1
27459
27458
/2⬙
/2⬙
1
"
Provedení a rozměry Flamco WMS 800
Připojovací rozměr
Typ
WMS 800
A
B
C
27 mm / 1⬙ vnitřní
27 mm / 1⬙ vnitřní
358
Rozměry v mm
D
E
62
85
Objednací číslo
F
195
27913
!
#
Modely propojovacích souprav
WMS 800
Připojovací rozměr
Typ
Propojovací souprava 3/4⬙
Propojovací souprava 1⬙
3
Použitelné pro Flexcon
/4⬙ vnější
1⬙ vnější
35 - 50
80 - 200
Objednací číslo
27941
27942
!
M od el y Fl ex con G VA
#
Připojovací rozměr
Typ
Flexcon GVA
Nádoba
Výstup
Vg 8 vnější
Vg 8 vnitřní
F L E X C O N G VA
Objednací číslo
&
27952
O M E Z O VA Č T L A K U
"
$
S P O J O VA C Í S A D A
!
FLEXCON A PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.19
Příslušenství pro topná zařízení
%
PRESCOR
PŘÍSLUŠENSTVÍ TOPNÝCH ZAŘÍZENÍ
X OBSAH
STRANA
PRESCOR S
Flamco CZ
X Kompletní program pojistných
ventilů
3.2/3.3
X Důvěra v pokročilou technologii
X FlexBalance
X (Plnicí/bezpečnostní soustavy
(termo)manometrů
Pod Parukářkou 14 / 2760
3.4/3.5
3.6/3.7
3.8/3.9
X Rychlé upevnění a uvolnění
X Trychtýře a různé položky
X Tabulky
3.10/3.11
3.12
3.13/3.19
FLEXBALANCE
฀
2009
Na disku CD, který
patří k této brožurce,
฀
najdete další informace.
F L E X FA S T
Copyright Flamco b.v., Gouda, Nizozemí.
Nic z tohoto vydání se nesmí rozmnožovat nebo jakýmkoli jiným způsobem
zveřejňovat bez výslovného povolení a s udáním zdroje. Uvedené údaje platí
pouze pro používání výrobků společnosti Flamco. Za neodborné používání,
aplikaci nebo výklad technických údajů nepřebírá společnost Flamco žádnou
odpovědnost. Technické změny jsou vyhrazené.
FLEXCONSOLE
Společnost Flamco b.v. dále upozorňuje, že se řídí mezinárodními podmínkami
prodeje a dodávky (Všeobecné obchodní podmínky).
1018505388
Petr Šindelář
130 00 Praha 3
[email protected]
Download

Flamco - zaz-tepelnatechnika.cz