Kulové kohouty a uzavírací klapky
Vexve - řešení dálkového vytápění
Vynikající odbornost v oblasti dálkového
vytápění - poskytujeme nejlepší kvalitu
se zaměřením na zákazníka.
Úvod
Společnost Vexve Oy je jedním z předních
světových výrobců vysoce kvalitních armatur
zvláště vyvinutých pro nejnáročnější aplikace
dálkového vytápění a chlazení. Řešení Vexve
jsou navrţeny pro poskytování nejvyšší moţné
energetické účinnosti a nákladové efektivity
v celé vytápěcí a chladicí síti – od tepláren
dálkového vytápění a centralizovaných chladíren
přes přečerpávací stanice po jednotlivé budovy.
Úplná řada výrobků společnosti Vexve pro aplikace
dálkového vytápění a chlazení pokrývá vše od kulových
kohoutů a uzavíracích klapek po pohony a uţivatelsky
přizpůsobená zvláštní řešení, jako jsou prodlouţená
vřetena. Dále se armatury Vexve vyuţívají ve vytápěcích a
chladicích (HVAC/R) aplikacích. Společnost Vexve je známá
vysoce kvalitními rychlými dodávkami a vynikajícími
sluţbami zákazníkům, jakoţ i specializovanou odborností
společnosti v oblasti dálkového vytápění a chlazení.
Vysoce pokročilé automatizované výrobní metody
společnosti Vexve spolu s neustálým sledováním a
Společnost Vexve je finskou rodinnou společností vyvíjející
výrobky a sluţby, jejichţ cílem je šetřit energii a zlepšovat
ţivotní prostředí. Společnost působí na trhu více neţ 50 let a
dnes dodává své výrobky a sluţby do celého světa, od
Helsinek po Peking a od Milána přes Dauhá po Moskvu.
rozvojem kvality tvoří základ kvalitních výrobků společnosti
Vexve. Za účelem dalšího zajištění nejvyšší kvality se při
výrobě armatury Vexve pouţívají pouze nejlepší suroviny a
součásti. Provozy společnosti Vexve jsou certifikovány
podle norem ISO9001 a ISO3834-2, ISO14001 a PED a
armatury vyráběné společností Vexve splňují veškeré
kvalitativní kritéria a normy, včetně EN488, PED a GOST.
3
Řešení
Zvláštní odborné znalosti společnosti Vexve pokrývají celý dálkový vytápěcí systém, od
centralizovaných výtopen přes rozvodnou potrubní síť po podruţné stanice příslušných
budov.
4
Rozsah řešení Vexve pro aplikace
Sortiment výrobků doplňují uţivatelsky
dálkového vytápění obsahuje úplnou
přizpůsobená řešení, jako jsou
řadu uzavíracích kulových kohoutů
prodlouţená vřetena, ruční převody a
a klapek a regulačních klapek.
elektrické, pneumatické a hydraulické
Sortiment kohoutů dále zahrnuje
pohony – vše zvláště navrţené a
kohouty s dlouhými vřeteny určené
vhodné pro aplikace a podmínky
pro podzemní instalaci
dálkového vytápění a pro specifické
předizolovaných odboček a pro
poţadavky zákazníka.
rozšíření stávajících rozvodných
potrubních sítí.
5
Výrobky a sluţby
Sortiment výrobků společnosti Vexve pokrývá všechny typy armatur potřebných pro
provoz a stavbu dálkových vytápěcích systémů, od uzavíracích kohoutů po regulační
kohouty, vyvaţovací kohouty a kohouty pro zvláštní pouţití, jako jsou kohouty
navrtávkové za provozu, rozdělovací a odvzdušňovací kohouty.
Společnost Vexve vybavuje kohouty ručními převody nebo buď elektrickými,
pneumatickými nebo hydraulickými pohony podle specifických poţadavků zákazníka.
6
Uzavírací armatury
Kulové kohouty
Řešení pro
Charakteristiky
· Otevírání a zavírání dálkových vytápěcích tras
(uzavírací kohouty)
· Plně svařovaná konstrukce
· Servisní práce
· Snadná izolace
· Nízká hmotnost
· Prostorově úsporná konstrukce
Dostupné
· Ve velikostech od DN 10 do DN 800
· S přivařovacími konci (doporučeno)
podle normy EN (DIN) a GOST
· K dispozici také s přírubovými nebo závitovými spoji
· V konstrukci s plným průtokem (typ Vexve 150, 153 a
154) a redukovaným průtokem (typ Vexve 100-105)
· S ruční pákou, ručním převodem, elektrickým
nebo hydraulickým pohonem
· S vypouštěcí armaturou a montáţním stojanem
(velikosti od DN 600)
· Snadná instalace
· Snadný provoz
· Bezúdrţbový
· Dlouhá ţivotnost
· Úplná obousměrná těsnost = EN 12266-1, stupeň A
v obou směrech
· Vysoká hodnota Kv (minimální tlakové
ztráty, minimální čerpací náklady)
· Vysoce pevné materiály schopné odolat
proměnlivé kvalitě vody
· Koule z nerez. oceli nebo opatřená povlakem z nerezové oceli
· Montáţ na čepu (velikosti od DN 600)
· Pruţinová PTFE sedla
· Konstrukce vřetene proti vystřelení
· Těsnění vřetena s dvojitými O-krouţky
· Navrţeno a certifikováno podle normy EN488:2011
7
Uzavírací armatury
Kulové kohouty s dlouhým vřetenem
Řešení pro
Charakteristiky
· Otevírání a zavírání dálkových vytápěcích tras
(uzavírací kohouty)
· Plně svařovaná konstrukce
· Podzemní instalace
· Snadná izolace
· Nízká hmotnost
· Prostorově úsporná konstrukce
· Snadná instalace
Dostupné
· Ve velikostech od DN 25 do DN 800
· S přivařovacími konci
· V konstrukci s redukovaným průtokem
· V různých standardních výškách vřetena (350 mm,
750 mm,1000 mm a 1250 mm) – také uţivatelské
výšky vřetena
· S prodluţovacími trubkami různé délky
(typ Vexve 107/S a 107/SL)
· S ručním převodem, elektrickým nebo hydraulickým
pohonem
· Nenatřené
· S oddělenými odvzdušňovacími (servisními) kohouty
(Vexve 231)
8
· Snadný provoz
· Bezúdrţbový
· Dlouhá ţivotnost
· Úplná obousměrná těsnost = EN 12266-1, stupeň A
v obou směrech
· Vysoká hodnota Kv (min. tlakové ztráty, min. čerpací náklady)
· Vysoce pevné materiály schopné odolat
proměnlivé kvalitě vody
· Koule z nerez. oceli nebo opatřená povlakem z nerezové oceli
· Montáţ na čepu (velikosti od DN 600)
· Pruţina přitlačující PTFE sedla na kouli
· Konstrukce vřetena proti vystřelení
· Těsnění vřetena s dvojitými O-krouţky
· Navrţeno a certifikováno podle normy EN488:2011
Uzavírací a regulační armatury
Uzavírací klapky
Řešení pro
Charakteristiky
· Otevírání a zavírání dálkových vytápěcích tras
(uzavírání), (typ Vexve BFS, BRS)
· Plně svařovaná konstrukce
· Uzavírání a regulace (typ Vexve BFC, BRC)
· Nízká hmotnost
· Kotouč z nerezové oceli s kovovým sedlem
· Prostorově úsporná konstrukce
Dostupné
· Ve velikostech s plným průtokem od DN 300 do DN 800
a s redukovaným průtokem od DN 900 do DN 1400
· Snadná instalace
· Snadná izolace
· Snadný provoz
· V tlakové třídě PN 25 (těleso)
· Bezúdrţbový
· V izolačních třídách Δp = 16 barů a Δp = 25 barů
(DN1200 a DN1400 Δp = 20 barů)
· Dlouhá a spolehlivá ţivotnost
· V třídě těsnosti stupně A nebo B podle normy EN 12266-1
· Trojnásobně posunutá geometrie
· S přivařovacími konci (doporučeno) podle normy EN
· Vysoká hodnota Kv (min. tlakové ztráty, min. čerpací náklady)
(DIN) a GOST
· Obousměrné těsné uzavírání
· Sedlo odolné vůči zaseknutí
· K dispozici také s přírubovými konci
· Konstrukce sedla přizpůsobitelná velkým teplotním změnám
· S ručním převodem, elektrickým nebo hydraulickým
· Navrţeno podle normy EN488:2011
pohonem
9
Regulační armatury
Regulační kulové kohouty
Řešení
Charakteristiky
· Pro uzavírací a regulační účely ve
vytápěcích systémech (HVAC/R)
· Plně svařovaná konstrukce
· Nízká hmotnost
· Snadná izolace
Dostupné
· Ve velikostech od DN 15 do DN 300
· S přivařovacími konci (doporučeno)
podle normy EN (DIN)
· Prostorově úsporná konstrukce
· Snadná instalace
· Snadný provoz
· Bezúdrţbový
· K dispozici také s přírubovými konci
· Dlouhá ţivotnost
· V materiálu z uhlíkové (typ Vexve 140/143) a nerezové
· Úplná obousměrná těsnost = EN 12266-1, stupeň A
v obou směrech
oceli (typ Vexve 240/243)
· Vysoká hodnota Kv (minimální tlakové ztráty,
minimální čerpací náklady)
· Vysoce pevné materiály schopné odolat proměnlivé
kvalitě vody
· Pruţina přitlačující PTFE sedla na kouli
· Konstrukce vřetena proti vystřelení
· Těsnění vřetena s dvojitými O-krouţky
· Spojená regulační a uzavírací funkce v
jediném kohoutu
10
Armatury pro zvláštní účely
Kohouty navrtávkové za provozu a rozdělovací
Řešení pro
· Připojení nových větví ke stávající potrubní síti (pod
tlakem) bez přerušení přívodu tepla a bez vypuštění sítě
(“horké” napojování)
· Přípravu potrubního systému k budoucímu rozšíření
(rozdělovací kohouty) - obvykle instalované ve spojení s
předem izolovanými potrubními systémy
Charakteristiky
· Nízké vřeteno pro snadnou izolaci
· Plně svařovaná konstrukce
· Nízká hmotnost
· Prostorově úsporná konstrukce
· Snadná instalace
· Snadný provoz
Dostupné
· Ve velikostech od DN 20 do DN 100
· S přivařovacími konci
· V konstrukci s plným průtokem (typ Vexve 126
pro horké napojování) a s redukovaným
průtokem (typ Vexve 120 pro větve
· Bezúdrţbový
· Dlouhá ţivotnost
· Úplná obousměrná těsnost = EN 12266-1, stupeň A
v obou směrech
· Vysoce pevné materiály schopné odolat proměnlivé kvalitě vody
· Pruţina přitlačující PTFE sedla na kouli
· Konstrukce vřetena proti vystřelení
11
www.vexve.com
11
Sortiment armatur pro dálkové vytápění
Kulové kohouty
Uzavírací kohouty
Typ Vexve
DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500
600
700
800
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500
600
700
800
Kulové kohouty, ocel, redukovaný průtok
100
přivařovací-přivařovací
101
přivařovací- vnitřní závit
102
vnitřní závit- vnitřní závit
103
příruba-příruba
104
přivařovací-přivařovací
104xx1
příruba-příruba
105
přivařovací-příruba
Kulové kohouty, ocel, plný průtok
150
přivařovací-přivařovací
153
příruba-příruba
Kulové kohouty s prodlouţeným vřetenem, ocel, redukovaný průtok
107
přivařovací-přivařovací
231
Odvzdušňovací kohouty
Kulové kohouty pro zvláštní účely
120
Rozdělovací kohouty
126
Kohouty navrtávkové za provozu
Regulační kohouty *
Typ Vexve
DN
10
15
20
25
Regulační kohouty, ocel
140
přivařovací-přivařovací
příruba-příruba
143
Regulační kohouty, nerezová ocel
240
přivařovací-přivařovací
243
příruba-příruba
* pro chladicí systémy
Dostupné i s prodlouţeným vřetenem
Pozor!
Dostupné i s přírubami PN25
Uzavírací klapky
Uzavírací klapky
Typ Vexve
DN
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
Uzavírací klapky, BFS, plný průtok
BFS
BFS s přírubami
přivařovací
přírubové
Uzavírací klapky, BFS, redukovaný průtok
BRS
přivařovací
BRS s přírubami
přírubové
Všechny uzavírací
klapky dostupné s dp
16 barů nebo dp 25
barů (DN1200 a
DN1400 Δp = 20 barů)
Regulační a uzavírací klapky
Typ Vexve
DN
300
350
Uzavírací klapky, BFC, plný průtok
BFC
BFC s přírubami
přivařovací
přírubové
Uzavírací klapky, BRC, redukovaný průtok
BRC
přivařovací
BRC s přírubami
přírubové
Další výrobky
· Sítkový filtr Vexve, přivařovací-přivařovací, DN 20–100
· Horký odbočkový nástroj Tonisco Jr.
12
Pozor!
Všechny uzavírací
klapky typu přivařovací
dostupné s konci podle
normy GOST
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
Uzavírací
kulové kohouty
Vexve 101
Vexve 101/G
Vexve 102
Vexve 103
Vexve 104
Vexve 104xx1
Vexve 105
Vexve 107/S
Vexve 107/SL
Vexve 231/I
Vexve BFS
Vexve BFS s přírubami
Vexve BRS
Vexve BRS s přírubami
Vexve 140
Vexve 143
Vexve 240
Vexve 243
Vexve 120
Vexve 126
pro vytápěcí
systémy
Kulové kohouty pro
zvláštní účely, další
výrobky
účely, další výrobky
Regulační
kulové kohouty
Uzavírací klapky
Kulové kohouty
s prodlouţeným vřetenem,
ocel
Vexve 100
Sítkový filtr Vexve
Tonisco Jr.
13
Převody a pohony
Ruční převody
Řešení
Dostupné
· Progear, Rotork, Auma nebo ekvivalentní
· V úplném sortimentu rozměrů kompatibilních s armaturami
Vexve
· Pro ruční ovládání (otevírání/zavírání) armatur
· Zvláště navrţené pro aplikace dálkového vytápění
a chlazení
· Ve vodorovném a svislém uspořádání
Charakteristiky - ProGear
· Vstupní hřídel z nerezové oceli
· Spojovací prvky z nerezové oceli
· Standardizováno podle normy DIN / ISO 5211
· 13 modelů aţ do výkonu 70000 Nm
· Axiální jehlová loţiska
· Materiál těsnění NBR 70
· Ukazatel utěsněné polohy
· Práškový nástřik / polyuretanová povrchová úprava
· Pečlivě volené poměry zvyšují velikosti MA
· Zdvih -5° aţ 95°
· Stupeň krytí IP68
· Rozsah teplot -25 °C aţ +110 °C
Charakteristiky - Rotork
· Rozsah momentů aţ 32000 Nm
· 15 velikostí. Poměry od 34:1 do 729:1.
· Litina
· Axiální jehlová loţiska
· Odolná konstrukce pro všechna prostředí
· IP67
· Volitelné příslušenství:
- Vstupní hřídel z nerezové oceli. Tvárná litina. IP68.
- Různá prostředí. Ruční kola uzamykatelná visacím
zámkem.
- Koncové spínače. Vysoké a nízké teploty.
Podzemní instalace.
Charakteristiky - Auma
· Krouticí momenty aţ 675 000 Nm
· Převodové poměry od 39:1 do 3328:1
· Úhel natočení aţ 100°
· Nastavitelné koncové dorazy (volitelně)
· Výstupní pohon podle normy ISO
· Vysoký stupeň krytí
· Velmi kvalitní ochrana proti korozi
· Široký rozsah okolních teplot
14
Kulové kohouty Redukovaný průtok
Kulové kohouty Plný průtok
Velikost kohoutu (DN)
Pro-Gear
Velikost kohoutu (DN)
Pro-Gear
200
Q-800S-W250/15
200
Q-2000S-W300/20
250
Q-2000S-W300/20
250
Q-4000S-W600/20
300
Q-4000S-W600/20
300
Q-4000S-W600/20
350
Q-4000S-W600/20
350
Q-6500S-W500/20
400
Q-6500S-W500/20
400
Q-12000S-W500/20
500
Q-12000S-W500/20
500
Q-12000S-W500/20
600
Q-12000S-W500/20
600
Q-24000S-W700/25
700
Q-24000S-W700/25
700
Q-32000S-W700/25
800
Q-32000S-W700/25
800
Q-50000S-W700/25
Uzavírací klapky
Velikost klapky (DN)
Rotork
300
AB1250N-SG400/20
350
AB1250N-SG400/20
400
AB1950NHR-SG500/25
450
AB1950N/SP4-SG400/25
500
AB1950N/SP4-SG400/25
600
AB1950N/SP4-SG500/25
700
AB6800N/SP9-SG400/30
750
AB6800N/SP9-SG400/30
800
AB6800N/SP9-SG400/30
900
A250/SP9-SG400/30
1000
A250/SP9-SG400/30
Auma
1200
GZ250.3/GS250.3-AHR400
1400
GZ250.3/GS250.3-AHR500
15
www.vexve.com
15
Převody a pohony
Elektrické pohony
Řešení
Dostupné
· Auma nebo ekvivalentní
· V úplném sortimentu rozměrů kompatibilních s armaturami
Vexve
· Pro automatické ovládání (otevírání/zavírání) armatur
Charakteristiky (AUMA SA)
· Rozsah momentů od 10 Nm do 56000 Nm
· Výstupní otáčky od 4 do 180 ot/min
· Snímání mezních hodnot a momentů
· K dispozici s 3fázovými AC a 1fázovými AC a DC motory
· Ruční kolo pro ruční ovládání
· Vysoký stupeň krytí
· Velmi kvalitní ochrana proti korozi
· Široký rozsah okolních teplot
· Volitelné příslušenství
· Spínače střední polohy
· Spínače v tandemové verzi
· Dálkový snímač polohy
· Magnetický snímač mezních hodnot a momentů
· Mechanický ukazatel polohy
Rozhraní
· Elektrické zapojení přes zdířkový/zástrčkový konektor AUMA
(volitelně svorky)
· Kabelové vstupy dostupné v různých verzích
· Typy výstupních pohonů podle norem ISO a DIN
16
Kulové kohouty Redukovaný průtok
Kulové kohouty Plný průtok
Velikost kohoutu (DN)
Auma
Velikost kohoutu (DN)
Auma
200
SG12.1
200
SA07.6-VZ4.3/GS100.3
250
SA07.6-VZ4.3/GS100.3
250
SA10.2-VZ4.3/GS125.3
300
SA10.2-VZ4.3/GS125.3
300
SA10.2-VZ4.3/GS125.3
350
SA10.2-VZ4.3/GS125.3
350
SA10.2-VZ4.3/GS125.3
400
SA10.2-VZ4.3/GS125.3
400
SA10.2-GZ160.3/GS160.3
500
SA10.2-GZ160.3/GS160.3
500
SA10.2-GZ160.3/GS160.3
600
SA10.2-GZ160.3/GS160.3
600
SA10.2-GZ200.3/GS200.3
700
SA10.2-GZ200.3/GS200.3
700
SA10.2-GZ250.3/GS250.3
800
SA10.2-GZ250.3/GS250.3
800
SA14.2-GZ250.3/GS250.3
Uzavírací klapky
velikost klapky (DN)
Auma
300
SA07.6-VZ4.3/GS100.3
350
SA07.6-VZ4.3/GS100.3
400
SA07.6-VZ4.3/GS100.3
450
SA10.2-VZ4.3/GS125.3
500
SA10.2-VZ4.3/GS125.3
600
SA07.6-GZ160.3/GS160.3
700
SA10.2-GZ160.3/GS160.3
750
SA10.2-GZ200.3/GS200.3
800
SA10.2-GZ200.3/GS200.3
900
SA10.2-GZ200.3/GS200.3
1000
SA10.2-GZ250.3/GS250.3
1200
SA14.2-GZ250.3/GS250.3
1400
SA14.2-GZ250.3/GS250.3
17
Převody a pohony
Hydraulické pohony
Řešení
Charakteristiky
· Hydrox™
· Zcela bezpečné pro podzemní instalaci
· Pro automatické ovládání (otevírání/zavírání) armatur
· Hydraulicky soběstačné
· Zvláště navrţené pro dálkové vytápění a chlazení a pro
armatury Vexve
· Snímač / ukazatel polohy (nízkonapěťový)
· Pro minimální údrţbu a úplnou bezpečnost
· Navrţeno pro úplnou kompatibilitu s armaturami Vexve
Dostupné
· V kompletním sortimentu rozměrů kompatibilních s
armaturami Vexve
· S ručním nebo dálkovým ovládáním
(Pozor! Ruční ovládání je obsaţeno vţdy)
· Navrţeno zvláště pro momentové poţadavky armatur
· Kryt pracovního válce navrţen pro ochranu před vodou,
solemi a prachem
· Krouticí momenty aţ 64,000 Nm
· Doporučený rozsah tlaků 30-200 barů
· Rozsah okolních teplot -25ºC aţ +85ºC
· Úhel otočení aţ 97º
· Nastavitelné koncové dorazy
· Výstupní příruba podle normy ISO5211
· Stupeň krytí IP68
18
Uzavírací klapky
Kulové kohouty Redukovaný průtok
Kulové kohouty Plný průtok
Velikost klapky (DN) Vexve
Velikost kohoutu (DN) Vexve
Velikost kohoutu (DN) Vexve
400
HydroX4
300
HydroX4
250
HydroX4
450
HydroX8
350
HydroX4
300
HydroX4
500
HydroX8
400
HydroX8
350
HydroX8
600
HydroX8
500
HydroX8
400
HydroX8
700
HydroX16
600
HydroX8
500
HydroX8
750
HydroX16
700
HydroX16
600
HydroX16
800
HydroX16
800
HydroX32
700
HydroX32
900
HydroX32
800
HydroX64
1000
HydroX32
1200
HydroX64
1400
HydroX64
19
Ve všech našich provozech jsou pro
nás kvalita a odpovědnost za naše
ţivotní prostředí klíčovými prvky.
20
Kvalita
Armatury Vexve jsou vyráběny podle
nejvyšších norem kvality. Všechny
armatury Vexve jsou certifikovány
podle ISO 9001:2008, ISO14001:2011,
EN3834-2, směrnice pro tlaková zařízení
(PED, modul H) a normy GOST.
Společnost Vexve dodrţuje svůj vlastní plán kvality,
který je zaloţen na následujících normách a splňuje je:
Obecné normy a
osvědčení
Svařovací normy
Materiálové normy
· EN3834-2
· EN 10204
· ISO9001:2008
· EN 13480
· Díly schválené podle směrnice PED
· ISO1400:2011
· EN 473
· EN3834-2 a PED (modul H)
· EN 970
Zkoušení
· EN 5817, třída B
· EN 12266-1
Návrhové normy
· EN 287
· Stupeň A
· EN 13445
· EN 1418
· PED
· DIN 2559, část 1, formulář 22 a EN
· EN 15614
253
· Konstrukce proti vystřelení
· EN 15607
· EN 571-1
· EN 1092
· ISO 5211 a EN 12570
Všechny armatury Vexve jsou navrţeny podle normy
chemickou odolnost, prodlouţení (min. 14 %) a
EN488:2011. Typová zkouška definovaná normou
vrubovou houţevnatost (27 J) při nejvyšší i nejniţší
EN488:2011 popisuje síly v potrubním systému, kterým
projektové teplotě. PED dále určuje normy kvality pro
jsou armatury potenciálně vystaveny. Vexve je první
svařování a průběţné zkoušky kvality.
společností, jejíţ kulové kohouty získaly osvědčení
EN488:2011. Uzavírací klapky Vexve jsou navrţeny podle
normy EN488:2011 a zkoušky jsou schváleny společností
Det Norske Veritas (DnV). Výpočty konstrukční integrity
(pevnosti) jsou schváleny společností SP. To dokladuje
konstrukční pevnost a odolnost armatur Vexve.
Armatury certifikované podle směrnice pro tlaková zařízení
Kulové kohouty Vexve jsou zkoušeny podle definice v normě
EN488:2011 třetí stranou šesti různými zkušebními
metodami podle zkušební normy 122661-1. Prováděné
zkoušky jsou zkoušky těsnosti pláště, pouzdra vřetena a
sedla, měření momentového zatíţení nezatíţeného kohoutu,
zkouška osové přítlačné síly, zkouška osové tahové síly a
zkouška v ohybu.
(PED) jsou zkoušeny různými médii, tlaky, teplotami a
velikostmi, a to vodou a vzduchem. Všechny části armatur,
které jsou vystaveny tlaku, dále jsou zkoušeny na
21
Vynikající sluţby zákazníkům,
řešení a odbornost ve prospěch
našich zákazníků po celém světě
Rakousko / Bělorusko / Belgie / Bulharsko / Čína / Chorvatsko / Dánsko / Dubaj / Estonsko /
Nizozemí / Norsko / Polsko / Katar / Rumunsko / Rusko / Slovinsko / Španělsko
22
Inovační pokročilá řešení kohouty Vexve se pouţívají pro nejnáročnější aplikace dálkového
vytápění a chlazení po celém světě. S nejúplnějším sortimentem výrobků a řešení společnost
Vexve vţdy splňuje specifické poţadavky zákazníků. Kdekoliv. Vţdy.
např. / Francie / Německo / Řecko / Maďarsko / Itálie / Kazachstán / Lotyšsko / Litva / / Švédsko /
Švýcarsko / Česká republika / Spojené království / Ukrajina / USA, Kanada
23
Mějte energii pod kontrolou
Společnost TRIVAL, s.r.o. je jiţ od roku 1995
výhradním zástupcem značky VEXVE v České republice a Slovenské republice.
Centrála PRAHA:
Tiskařská 690/a
108 00 Praha 10
Tel.:
+420 272 700 860
Fax:
+420 272 702 153
GSM brána: +420 602 182 090
+420 606 600 081
E-mail: [email protected]
w w w. t r i v a l . c z
Pobočka ZÁPAD:
Ţelivského 719
356 01 Sokolov
Pobočka OSTRAVA:
Fax: +420 352 684 102
areál Elektrárny Třebovice
Elektrárenská ul.
721 00 Ostrava Svinov
Tel.: +420 596 904 597, 598
+420 606 603 543
Fax: +420 596 962 117
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 602 620 938
Download

Kulové kohouty a uzavírací klapky Vexve - řešení