Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka,
okres Brno-venkov
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
č. j.: SZ/
/2014
spisový a skartační znak: B1/A5
Část I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
A/ NÁZEV ŠKOLY, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, IČ, KONTAKTY
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov
U Školy 181, 664 84 Zastávka
tel., fax: 546 429 181, e-mail: [email protected], www.zszastavka.cz
Od 1. 1. 1996 je základní škola právním subjektem
s postavením příspěvkové organizace, IČ: 49461541.
S účinností od 1. 11. 2009 byla vydána nová zřizovací listina s názvem
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov
U Školy 181, 664 84 Zastávka.
Od 1. 9. 2006 se stala součástí naší školy Mateřská škola Babice.
Dne 1. 6. 2011 byl naší příspěvkové organizaci předán do hospodaření majetek
ve vlastnictví zřizovatele, budova č. p. 440 (MŠ U Školy a CCV).
B/ ZŘIZOVATEL ŠKOLY
Zřizovatelem školy je Obec Zastávka se sídlem Hutní osada 14, Zastávka, IČ: 00488399.
C/VEDENÍ ŠKOLY
Ředitelem školy byl k 1. 8. 2007 jmenován na základě konkurzního řízení Ing. Zdeněk Strnad.
Od 1. 8. 2007 vykonává funkci statutárního zástupce Mgr. Petr Pečenka
a funkci zástupce ředitele školy Mgr. Radka Bochníčková.
D/ ZVOLENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A JEHO Č. J.
Základní škola
Název zvoleného vzdělávacího
programu
Číslo jednací
V ročníku
ZŠ Zastávka
Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání
Dodatek č. 3
SZ/572/2007,
dodatek č. 3
SZ/777/2013
1. až 9.
E/ ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ
Ve školním roce 2005/2006 byla zřízena školská rada. V roce 2008 a následně v roce 2011 se
uskutečnily volby nových členů školské rady. Školská rada nyní pracuje ve složení: Petr Pospíšil
(předseda školské rady), Jaroslava Baštařová, Jaroslava Zahradníková, Pavlína Pavlíkovská,
Zita Hovězáková, Karel Kočí, Radka Bochníčková, Ivana Vaňková, Michal Kříž. V průběhu
školního roku proběhla dvě zasedání školské rady, v jejichž průběhu školská rada schválila:
Školní řád
Pravidla klasifikace a hodnocení
Výroční zprávu školy za rok 2012/2013
a projednala:
Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Dodatek č. 3
Školská rada se také podílela na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
2
Část II.
DRUHY A TYPY ŠKOL, KTERÉ ŠKOLA ZAHRNUJE
A/ POPIS
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov je jedinou základní
školou v obci a je spádovou školou i pro řadu okolních obcí. Vzhledem ke kvalitě školy v ní plnily
povinnou školní docházku i děti řady dalších obcí (podrobněji v Části III.).
Škola v sobě zahrnuje následující součásti: základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu, výdejnu
jídel a školní družinu.
B/ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍCH
Základní škola Zastávka
Školní rok
2013/2014
I. stupeň
II. stupeň
CELKEM
Počet tříd
Počet ročníků
Počet žáků
9
8
17
5
4
9
180
146
326
Průměrný počet žáků
na třídu
20
18
19
Mateřská škola Zastávka, U Školy
Školní rok
2013/2014
Tř. standardní
Počet tříd
Počet dětí
Počet pedag.
Prům. počet dětí Prům. počet dětí
pracovníků
na třídu
na ped. prac.
2
56
4
28
14
-z toho polodenní
-----Tř. speciální
-----Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve školním roce 2013/2014 350 Kč u dětí s celodenní
péčí a 233 Kč u dětí s docházkou omezenou na nejvýše 4 h denně.
Mateřská škola Zastávka, Havířská
Školní rok
2012/2014
Tř. standardní
Počet pedag.
Prům. počet dětí Prům. počet dětí
pracovníků
na třídu
na ped. prac.
1
28
2
28
14
-z toho polodenní
-----Tř. speciální
-----Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve školním roce 2013/2014 350 Kč u dětí s celodenní
péčí a 233 Kč u dětí s docházkou omezenou na nejvýše 4 h denně.
Počet tříd
Počet dětí
Mateřská škola Babice
Školní rok
2013/2014
Tř. standardní
Počet pedag.
Prům. počet dětí Prům. počet dětí
pracovníků
na třídu
na ped. prac.
1
28
2
28
14
-z toho polodenní
-----Tř. speciální
-----Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve školním roce 2013/2014 350 Kč u dětí s celodenní
péčí a 233 Kč u dětí s docházkou omezenou na nejvýše 4 h denně.
Počet tříd
Počet dětí
Školní družina Zastávka
2013/2014
Počet oddělení ŠD
Počet dětí v ŠD
Počet vychovatelů ŠD
Celkem
4
116
5
Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve školním roce 2013/2014 150 Kč.
3
Školní jídelna Zastávka
2013/2014
Počet
Školní jídelna – úplná
Školní jídelna – výdejna Havířská
Školní jídelna – výdejna Babice
64
28
28
žáci a děti
56
28
28
Počet strávníků
škol. prac.
8
3
3
C/ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
Rozhodnutí ředitele
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ukončení docházky do MŠ
Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Přestup dítěte z jiné základní školy
Snížení úplaty v MŠ
Odvolání
Počet
36
74
0
33
30
0
4/0 (KÚ JmK)
4
ostatní
----
Část III.
ŽÁCI ŠKOLY
A/ SEZNAM ŽÁKŮ PO JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH
(POZN: stav k 30. 6. 2013)
I. A – třídní vyučující Mgr. Romana Fabiánková
Počet žáků: 15 Počet dívek: 8
Počet dojíždějících: 8
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
I. B – třídní vyučující Mgr. Hana Palánová
Počet žáků: 20 Počet dívek: 8
Počet dojíždějících: 2
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
II. A – třídní vyučující Mgr. Petra Pelikánová
Počet žáků: 24 Počet dívek: 8
Počet dojíždějících: 14
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
II. B – třídní vyučující Mgr. Martina Vlachová
Počet žáků: 25 Počet dívek: 12
Počet dojíždějících: 5
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
III. A – třídní vyučující Mgr. Olga Dvořáková
Počet dojíždějících: 4
Počet žáků: 16 Počet dívek: 7
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
III. B – třídní vyučující Mgr. Iveta Lebedová
Počet žáků: 19 Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 10
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
IV. A – třídní vyučující Mgr. Ivana Machová
Počet žáků: 23
Počet dívek: 13 Počet dojíždějících: 8
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
V. A – třídní vyučující Mgr. Lenka Foralová
Počet žáků: 20
Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 11
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
V. B – třídní vyučující Mgr. IvanaVaňková
Počet žáků: 19
Počet dívek: 8
Počet dojíždějících: 5
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
VI. A – třídní vyučující Mgr. Radek Hakl
Počet žáků: 20 Počet dívek: 11 Počet dojíždějících: 10
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
VI. B – třídní vyučující Mgr. Lenka Smržová
Počet žáků: 20 Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 16
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
5
VII. A – třídní vyučující Mgr. Lenka Valešová
Počet žáků: 17 Počet dívek: 11
Počet dojíždějících: 11
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
VII. B – třídní vyučující Mgr. Václava Pečenková
Počet žáků: 20 Počet dívek: 15
Počet dojíždějících: 10
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
VIII. A – třídní vyučující Mgr. Dana Procházková
Počet žáků: 17 Počet dívek: 6
Počet dojíždějících: 8
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
VIII. B – třídní vyučující Mgr. Veronika Adamíková
Počet žáků: 19 Počet dívek: 11 Počet dojíždějících: 12
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
IX. A – třídní vyučující Mgr. Alena Blažková
Počet žáků: 13 Počet dívek: 6 Počet dojíždějících: 9
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
IX. B – třídní vyučující Mgr. Lenka Hájková
Počet žáků: 20 Počet dívek: 11 Počet dojíždějících: 10
Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě.
Jmenný seznam žáků viz Příloha č. 1
Školní družina
Služeb školní družiny využívají pouze žáci naší školy. Školní družinu v roce 2013/2014 tvořila 4
oddělení, celkem 116 dětí. Její služby byly poskytovány za úplatu. Výše úplaty činí 150 Kč za jeden
měsíc – za započatou docházku v příslušném kalendářním měsíci – na jednoho žáka zapsaného do
ŠD.
Práce žáků přispěla nejen k naplnění jejich volného času, ale zejména k získání dalších
vědomostí a dovedností, které vedly také k úspěšné reprezentaci naší školy ve všech soutěžích, jichž
se žáci zúčastnili. Provoz školní družiny byl v letošním školním roce zpestřen o možnost pobytu
dětí v zahradě, kde bylo zbudováno z financí EU nové hřiště s herními prvky.
6
B/ SEZNAM OBCÍ, ZE KTERÝCH V NAŠÍ ŠKOLE PLNÍ DĚTI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU
Babice u Rosic
Brno
Dobročkovice
Hlína
Ivančice
Jinošov
Kralice nad Oslavou
Kratochvilka
Křižanov
Lukovany
Popůvky
Příbram na Moravě
Rapotice
Rosice
Říčany
Stanoviště
Sudice
Vysoké Popovice
Zakřany
Zastávka
Zbraslav
Zbýšov
C/ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Zastávka, U Školy
Dvě celodenní třídy
– vyučující Jitka Bohuslavová, Miroslava Česneková, Irena Syrová, Marcela Slaninová
Počet žáků: 56 Počet dívek: 24
Mateřská škola Zastávka, Havířská
Celodenní třída – vyučující Jana Švejdová, Ivana Horváthová
Počet žáků: 28 Počet dívek: 10
Mateřská škola Babice
Celodenní třída – vyučující Anežka Pospíšilová, Andrea Česneková
Počet žáků: 28 Počet dívek: 15
7
Část IV.
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Kolektiv pedagogů v naší škole je poměrně stabilizovaný a pedagogičtí pracovníci mají zájem
o práci s dětmi, stejně jako o svůj další pedagogický a odborný růst.
Přestože díky systematickému přístupu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
dosáhli téměř všichni pedagogové odpovídající odborné kvalifikace, tak jako v mnoha dalších
školách se i v naší škole objevují u některých předmětů problémy s „aprobovaností“. Ve školním
roce 2013/2014 byly přijaty na zkrácené úvazky dvě pedagogické pracovnice, které pracovaly ve
funkci asistentek pedagoga a vychovatelek školní družiny. Dále byl na zkrácený úvazek přijat jeden
učitel pro druhý stupeň s aprobací matematika zeměpis. Vedení školy pracovalo v tomto školním
roce v nezměněném složení. Z hlediska věkového složení pedagogického sboru byla nejvíce
zastoupena skupina pedagogických pracovníků s více jak 20 letou praxí ve věku 40 až 50 let.
Z tohoto pohledu lze pedagogický sbor považovat za zkušený.
Přes změnu charakteru azylových zařízení v Zastávce si naše škola uchovává svůj multikulturní
charakter především díky vzdělávání dětí romské národnosti. V této souvislosti je
třeba u vyučujících ocenit jejich ochotu spolupodílet se na vytváření mnohdy originálních postupů a
výukových materiálů, které jsou ke zvládnutí problémů spojených s integračním a vzdělávacím
procesem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí nezbytné. Jako velmi přínosné se ukázalo
zřízení funkce školního psychologa, které přinesla realizace v tomto školním roce dokončovaného
projektu Inovace vzdělávání financovaného z evropských sociálních fondů. Zejména jeho práce
s žáky s poruchami chování nebo poruchami učení, stejně jako s žáky ze sociálně znevýhodněného
prostředí významně přispěla k jejich větší úspěšnosti. Jeho působení se osvědčilo i při skupinové
práci s třídními kolektivy a v pomoci při profesní orientaci žáků končících povinnou devítiletou
docházku. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli jeho služeb pravidelně využívat i po
skončení zmiňovaného projektu.
Také kolektiv správních zaměstnanců zůstal v daném školním roce stabilní a beze změn.
Zkušenosti správních zaměstnanců byly předpokladem pro kvalitní chod školy z hlediska provozu,
správy a administrativy a zaměstnanci tak vytvářeli dobré podmínky pro kvalitní výchovně
vzdělávací činnost školy.
A/ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
Součást školy
Pedagogičtí
pracovníci
Přepočtení pedagog.
pracovníci
Správní
pracovníci
Přepočtení správní
pracovníci
Základní škola
26
24,07
6
6
Mateřská škola
8
8,00
3
3,50
Školní družina
5
3,06
1
0,75
Školní jídelna
0
0
3
3
Celkem
39
35,13
13
13,25
8
B1/ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Jméno a příjmení
Funkce
Aprobace
Ing. Zdeněk Strnad
ředitel školy
Ov
Vyučované
předměty
Ch, Ov
Mgr. Petr Pečenka
učitel, statut. zást. řed. školy
ZSV, Ov
Pc, Mv
Mgr. Radka Bochníčková
učitelka, zást. řed. školy
M, Bi
M
Mgr. Veronika Adamíková
Mgr. Alena Blažková
Mgr. Petra Pelikánová
Mgr. Olga Dvořáková
Mgr. Romana Fabiánková
Mgr. Lenka Foralová
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
Bi, Z
Ch, Bi, Aj
NS
NŠ
NŠ
NŠ
Bi,Z
Aj, Ch
NS
NŠ
NŠ
NŠ
Mgr. Lenka Hájková
učitelka ZŠ
Čj, Rj
Čj, Mv, Vkz, D
Mgr. Monika Hubičková
Mgr. Lenka Smržová
Mgr. Michal Kříž
Mgr. Ivana Machová
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitel ZŠ
učitelka ZŠ
Ov
NŠ, Hv,Vv, Z
M, Tv
NŠ
D, Ov, Nj, Pkc
Hv, Z, Vv
Tv
NŠ
Mgr. Alžběta Lukasová
výchovná poradkyně
NŠ, Spec.
pedagogika, Aj
Aj
Mgr. Iveta Lebedová
Mgr. Hana Palánová
RNDr. Petr Pospíšil
Mgr. Václava Pečenková
Ing. Lenka Valešová
Mgr. Ivana Vaňková
Mgr. Martina Vlachová
Ivana Radová
Jiřina Švihálková
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitel ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD, asistentka
pedagoga
vychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
vedoucí učitelka MŠ
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
NŠ
NŠ
M, Ch
Čj, D
F
NŠ
NŠ
NŠ
NŠ
M
Čj, D
F, Př, Pkc
NŠ
NŠ
Aneta Růžičková
Michaela Kučerová
Lucie Pavlíkovská
Romana Fabiánková
Anežka Pospíšilová
Andrea Česneková
Ivana Horváthová
Jana Švejdová
Jitka Bohuslavová
Miroslava Česneková
Irena Syrová
Marcela Slaninová
9
B2/ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
SEZNAM SPRÁVNÍCH PRACOVNÍKŮ
Jméno a příjmení
Funkce
Pracoviště
Hana Čechová
účetní
ZŠ Zastávka
Renata Gährová
mzdová účetní,
hospodářka školy
ZŠ Zastávka
Milan Sýkora
školník
ZŠ Zastávka
Hana Gajdošová
uklízečka
ZŠ Zastávka
Mirka Čičmancová
uklízečka
ZŠ Zastávka
Pavlína Danielová
uklízečka
ZŠ Zastávka
Božena Klusáková
školnice
MŠ Zastávka, U Školy
Věra Foralová
školnice
MŠ Zastávka, Babice
Jana Čechovská
uklízečka
MŠ Zastávka, Havířská
Pavlína Pavlíkovská
uklízečka
ZŠ, MŠ Zastávka
Věra Šrámková
vedoucí kuchyně
ŠJ Zastávka
Petra Wenzelová
kuchařka
ŠJ Zastávka
Martina Svobodová
pomocná kuchařka
ŠJ Zastávka
10
Část V.
ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY
A/ ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZASTÁVKA
Termín zápisu: 4. a 5. února 2014
Počet dětí přihlášených k zápisu: 41
Počet zapsaných dětí: 32
Počet odkladů povinné školní docházky: 9
Seznam budoucích prvňáčků:
Bartoš Dominik, Bednářová Soňa, Bořil Martin, Buton Natalia Ludmila, Dvořák Miroslav, Gregor
Tomáš, Hájková Andrea, Haráková Valerie, Chmelíčková Gabriela, Chvastek František, Ištoková
Tereza, Janzová Lucie, Jůzl Dominik, Klapal Vít, Klimešová Veronika, Kocianová Tereza, Křížová
Adéla, Lacko Dušan, Macháčková Dominika, Muchová Tereza, Ondráček David, Prokop Tomáš,
Příhodová Lucie, Reichová Vanessa, Rozínková Barbora, Rozprým Lukáš, Svačinová Markéta,
Šalda Radek, Ševčík Michal, Ševela Jan, Šilhan Miroslav, Vrbová Kateřina.
Ve školním roce 2014/15 otevřeme dvě první třídy, k zapsaným žákům přibudou ještě další žáci.
Jedna žákyně bude opakovat první třídu a jeden chlapec přestoupil z jiné školy. Z počtu 32
zapsaných dětí však možná nenastoupí všichni, neboť zákonní zástupci mohli přivést dítě k zápisu i
na jiné škole. Zda si zvolí naši školu pro plnění povinné školní docházky, zjistíme až po 1. září
2014.
B/ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZASTÁVKA
Zápis dětí do mateřských škol probíhal ve všech předškolních zařízeních (MŠ Zastávka – U Školy,
MŠ Zastávka – Havířská, MŠ Babice) od 12. 5. 2014 do 13. 5. 2014. Pro školní rok 20143/2015
bylo do mateřských škol zapsáno 34 nových dětí. Kapacita mateřských škol bude v následujícím
školním roce plně využita. Přesto nebylo možné vyhovět 73 žádostem o umístění dětí do
předškolního vzdělávání (MŠ U: 26, MŠ H: 29, MŠ B: 18, některé žádosti se samozřejmě
v jednotlivých školkách opakovaly, celkem neúspěšných ze Zastávky a Babic bylo 35). Po dohodě
se zřizovateli bude během hlavních prázdnin provedena rekonstrukce v MŠ Babice a dojde
k otevření další třídy pro 20 dětí. Plánované otevření třídy je v podzimních měsících roku 2014.
11
Část VI.
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
A/ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROCES V
ZŠ ZASTÁVKA
Počet zam.
hodin
Počet
neoml.
hodin
0/0
599
0
0/1
0/0
594
0
22
2/0
0/0
755
0
25
25
0/0
0/0
866
0
III. A
16
13
3/0
0/0
497
0
III. B
19
14
4/1
0/0
717
0
IV. A
23
20
2/1
0/0
1273
0
V. A
20
17
3/0
0/0
811
0
V. B
19
17
2/0
0/0
416
0
VI. A
20
12
8/0
0/0
515
0
VI. B
20
9
10/1
1/0
731
0
VII. A
17
11
4/1
0/0
1150
0
VII. B
20
10
8/1
0/1
1500
32
VIII. A
17
5
12/0
0/0
1498
1
VIII. B
19
8
9/2
1/0
1094
0
IX. A
13
2
11/0
0/0
1094
0
IX. B
20
11
9/0
0/0
1714
0
CELKEM
326
228
88/10
2/1
15806
33
Počet
žáků
Prospěli
s vyznamenáním
Prospěli/
neprospěli
Snížený st.
chování
I. A
15
14
1/0
I. B
19
18
II. A
24
II. B
Třída
(druhý/třetí)
C/ ROZMISŤOVACÍ ŘÍZENÍ PO SPLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
nižší než devátý ročník
Jméno a příjmení
Karel Švajda
Jiří Pospíšil
Dalibor Fryščok
Třída
7. A
8. A
8. B
Obor
Mechanik opr. mot. voz.
Mechanik opr. mot. voz.
Mechanik opr. mot. voz.
Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech:
Škola
ISŠA Křižíkova, Brno
SŠDOaS Moravský Krumlov
ISŠA Křižíkova, Brno
Přijetí v kole
2.
1.
1.
67 %.
12
IX. A
Jméno a příjmení
Obor
Škola
Eva Burianová
Nutriční asistent
SZŠaVOŠZ Merhautova, Brno
Martin Cimrman
Mechanik opr. mot. voz.
ISŠA Křižíkova, Brno
David Fukan
Obráběč kovů
SŠTaE Olomoucká, Brno
Michal Hasil
Mechanik elektrotechnik
SŠSaE Trnkova, Brno
Veronika Hlávková
Pedagogické lyceum
CM GaSOŠP Lerchova, Brno
Michal Hort
Stavebnictví
SPŠS Kudelova, Brno
Jana Kamenická
Pedagogické lyceum
OA Eldo, Brno
Nikola Košařová
Kuchař-číšník
SŠPaS Charbulova, Brno
Natálie Pokorná
Aplikovaná chemie
SPŠCh Vranovská, Brno
Marie Poláková
Kuchař-číšník
SŠPaS Charbulova, Brno
Jindřich Trávníček
Obráběč kovů
SŠTaE Olomoucká, Brno
Radek Vojta
Agropodnikání
VOŠaSŠVZaZ Třebíč
Jan Zábrša
Instalatér
SŠSŘ, Bosonohy
Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 85 %
Přijetí v kole
2.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
IX. B
Jméno a příjmení
Obor
Škola
Veronika Čechová
Zdravotnické lyceum
Církevní SZŠ Grohova, Brno
Tomáš Čermák
Gymnázium
G TGM Zastávka
Kateřina Fabiánková
Gymnázium
G TGM Zastávka
Vraja Filip
Grafický design
SŠPU Hodonín
Denisa Filová
Ekonomické lyceum
OA Kotlářská, Brno
Iva Frýbortová
Gymnázium
G TGM Zastávka
Filip Holomek
Kuchař-číšník
SOŠ J. Tiraye, V. Bíteš
Adéla Jeřábková
Hotelnictví, cest. ruch
HLT Retz, Rakousko
Dominik Klusák
Strojní mechanik
SŠL Kunovice
Adam Novák
Multimediální tvorba
SŠU Táborská, Brno
Ondřej Odehnal
Gymnázium
G TGM Zastávka
Tomáš Pavlíkovský
Obráběč kovů
SOŠ J. Tiraye, V. Bíteš
Zuzana Pokorná
Gymnázium
G TGM Zastávka
Monika Pouchlá
Gymnázium
G TGM Zastávka
Markéta Suchá
Bezpeč. právní činnost
BPA Zoubkova, Brno
Martin Syrovátka
Mechanik seřizovač
SŠTaE Olomoucká, Brno
Michal Šmarda
Obráběč kovů
SOŠ J. Tiraye, V. Bíteš
Drahoslava Šmídová
Ošetřovatel
Církevní SZŠ Grohova, Brno
Tereza Šoupalová
Gymnázium
G TGM Zastávka
Vendula Štěpničková
Zdravotnické lyceum
Církevní SZŠ Grohova, Brno
Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 100 %
Přijetí v kole
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
13
D/ SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU NA VÍCELETÉM GYMNÁZIU
nižší než devátý ročník
Jméno a příjmení
Třída
Obor
Škola
Adam Mynář
5. B
gymnázium 8leté
NZG Mendlovo nám., Brno
Sabina Popovyčová
5. B
gymnázium 8leté
G JGM Mendlovo nám., Brno
Adéla Janzová
7. A
gymnázium 6leté
Gymnázium T.G.M., Zastávka
Adéla Oujezská
7. A
gymnázium 6leté
Gymnázium T.G.M., Zastávka
Šárka Poláková
7. A
gymnázium 6leté
Gymnázium T.G.M., Zastávka
Danylo Popovyč
7. A
gymnázium 6leté
Gymnázium T.G.M., Zastávka
Veronika Antošová
7. B
gymnázium 6leté
Gymnázium T.G.M., Zastávka
Natálie Burešová
7. B
gymnázium 6leté
Gymnázium T.G.M., Zastávka
Anežka Kašíková
7. B
gymnázium 6leté
Gymnázium T.G.M., Zastávka
Kristina Nazarjanová
7. B
gymnázium 6leté
Gymnázium T.G.M., Zastávka
Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 90 %.
Přijetí v kole
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
14
E/ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Trvalou součástí naší příspěvkové organizace je i mateřská škola, jejíž celková kapacita je 145
dětí. Naše předškolní zařízení tvoří 3 detašovaná pracoviště – Havířská 145 s jednou třídou, Babice
205 s jednou třídou a U Školy 440 se dvěma třídami. Všechny třídy jsou z hlediska rozsahu provozu
celodenní. Při přijímacím řízení, které proběhlo ve dnech 13. a 14. května 2014, se tato kapacita
opět ukázala vzhledem k silně převyšující poptávce po umístění dětí do mateřské školy jako
nedostatečná (viz část V. ZÁPIS DO ŠKOL). Řešením vzniklé situace se zabývalo vedení školy se
zřizovatelem a obcí Babice. Bylo přijato rozhodnutí připravit a otevřít ve druhé polovině roku 2014
další třídu mateřské školy v detašovaném pracovišti Babice 205. Tímto opatřením by mělo být
uspokojeno dalších 20 žádostí o umístění dětí v předškolním zařízení, které nebyly přijaty při
přijímacím řízení.
Činnost mateřské školy byla zajišťována 8 pedagogickými a 3 nepedagogickými pracovnicemi.
Jedna z pedagogických pracovnic v mateřské škole nesplňovala kvalifikační předpoklady pro práci
ve funkci učitelky mateřské školy.
Úplata za předškolní vzdělávání činila v tomto školním roce 350 Kč za měsíc při celodenním
pobytu dětí a 233 Kč při pobytu dětí maximálně 4 hodiny denně.
Naše pedagogická práce ve školním roce 2013/2014 vycházela ze školního vzdělávacího
programu: „JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY A LIDSKÉ SPOLEČNOSTI“.
Při jeho aktualizaci byl využit schválený Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
(č. j. 14 132/01-22), který schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Cílem pedagogické práce v mateřské škole bylo rozvíjet rovnoměrně osobnost dítěte s ohledem na jeho
předpoklady a možnosti. Ve všech třídách mateřské školy byly věkově smíšené kolektivy a tomu byl
přizpůsoben i výchovně vzdělávací proces, který vyváženě v průběhu celého dne zahrnoval spontánní i řízené
aktivity. Po dobrých zkušenostech z předchozích let i v letošním školním roce pokračovala práce
s dětmi docházejícími do mateřské školy poslední rok, tzv. předškoláky. Těm byla nad rámec běžné péče
nabídnuta možnost návštěvy stimulačně-edukativních skupin. Poprvé se nám podařilo při jejich realizaci zajistit
přímou spolupráci učitelek mateřských škol a učitelek prvního stupně základní školy. Pod vedením
proškolených pedagogických pracovnic se děti za přítomnosti rodičů mohly nenásilně připravovat na nové
prostředí a práci v základní škole. Práci s dětmi v průběhu celého školního roku zpestřovala řada kroužků
(výtvarný, pohybový, výuka anglického jazyka), na jejichž zajištění se podílely aktivně: DDM v Zastávce,
Taneční škola M. Holého, plavecký výcvik zajišťovaný Plaveckou školou Blučina v Nové Vsi a MKM –
Jazyková škola Brno. Kroužky svým tematickým zaměřením napomáhaly účinně rozvíjet
schopnosti a dovednosti dětí a vhodně doplňovaly školní vzdělávací program.
Významným úkolem naší pedagogické práce bylo respektovat výrazné multikulturní prostředí
dané přítomností romské menšiny a uprchlickými zařízeními v naší obci. Tomuto specifiku bylo
nutno přizpůsobit práci s dětmi tak, aby se naučily žít ve společnosti etnicky i kulturně různorodé,
aby tolerance, soudržnost a kladné mezilidské vztahy byly samozřejmou součástí jejich osobnosti.
Potěšující skutečností bylo větší zapojení rodičů do aktivit mateřské školy, o čemž svědčí rostoucí
počet akcí připravovaných s jejich účastí a podporou. Nejvýznamnější společnou akcí všech tří
mateřských škol byla účast dětí na olympiádě mateřských škol Mikroregionu Kahan dso.
V průběhu školního roku jsme se snažili zlepšit i materiálně technické zázemí předškolních
zařízení. Finančně nejnáročnější akce proběhla ještě před začátkem školního roku, kdy došlo
k výměně oken v obou budovách mateřských škol v Zastávce.
Vzdělávací proces v mateřské škole byl během celého školního roku doplňován řadou dalších
školních a mimoškolních aktivit probíhajících často ve spolupráci s dalšími subjekty (obecní úřad,
základní škola, dům dětí atd.), z nichž mnohé přispěly k rozvoji kulturního a společenského
života obce (Část XII.).
15
Část VII.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
A/ OBECNÉ PRINCIPY
Další vzdělávání pedagogických pracovníků hraje významnou roli při zavádění nových postupů
a metod, které by měly odpovídat výchovně-vzdělávacímu procesu ve třetím tisíciletí.
Východiskem DVPP byl plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok
2013/2014, který vycházel z analýzy aktuálního stavu a dlouhodobého plánu. Pro školní rok byly
stanoveny následující prioritní oblasti:
1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících oblastech výuky a vzdělávání (cizí
jazyky, finanční gramotnost, využití ICT, předškolní vzdělávání).
2. Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti školního managementu.
3. Aktualizace www stránek školy a jejich rozvoj.
4. Vzdělávání v oblasti drogové prevence a dalších sociálně patologických jevů na škole
(šikana, xenofobní chování, vandalismus, násilí).
5. Vzdělávání v oblasti péče o děti s poruchami učení a chování.
6. Vzdělávání cizinců a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.
7. Multietnická výchova a interkulturní výchova.
8. Vzdělávání pedagogů v oblasti moderního vyučování a zavádění nových netradičních
vyučovacích metod do výuky.
9. Vzdělávání pedagogických pracovnic MŠ v následujících oblastech: polytechnická
výchova, výchova ke zdraví, prohlubování předčtenářské a matematické dovednosti.
10. Vzdělávání v oblasti výchovné a příslušné zájmové činnosti.
Tento plán bylo nutno v průběhu roku přizpůsobit výši finančních prostředků – rozpočet krajského
úřadu, dle výkazu o ZŠ normativ na žáka. V průběhu školního roku bylo na další vzdělávání
pedagogických pracovníků vynaloženo 22 510 Kč.
B/ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
název kurzu
počet pedagogů
cena kurzu
ŠKOLA ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ
1
100,00 Kč
PREVENCE UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU U DĚTÍ A
DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
1
0,00 K
VYCHOVATEL ŠD MEZI PARAGRAFY
1
600,00 Kč
SEMINÁŘ K.O.N.E.V.
400,00 Kč
DOŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ
1
600,00 Kč
SDÍLENÍ DOBRÝCH PRAXÍ VE VÍDNI
1
0,00 Kč
VP PRO ASISTENTY PEDAGOGA
1
0,00 Kč
DOŠKOLOVACÍ KURZ -INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO
LYŽOVÁNÍ
1
2 200,00 Kč
WORKSHOP 2013
1
0 Kč
EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
8
16 720,00 Kč
POČÍTAČ VE ŠKOLE
1
1 090,00 Kč
ŠKOLNÍ SYSTEMATICKÉ KONSTELACE
1
800,00 Kč
Naše škola zatím neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení.
16
Část VIII.
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
Naše škola má vypracovaný Minimální program prevence sociálně patologických jevů, zvláště
protidrogové prevence (MPP). Program se zpracovává na každý školní rok, jeho součástí je také
pokyn pro řešení šikany na škole a krizový plán školy.
V rámci preventivního programu spolupracuje naše škola s Pedagogicko-psychologickou
poradnou Brno (PPP). Koordinátorem je Mgr. Lenka Cupalová. Třikrát ročně probíhá v Brně
schůzka školních metodiků prevence. Škola tak získává informace o novinkách z krajského úřadu,
MŠMT, legislativě. Na schůzky jsou také zváni zástupci různých organizací, které se zabývají
prevencí (Policie ČR, Linka bezpečí, kurátoři apod.). Do MPP ve škole začleňujeme nabídky PPP
Brno a ostatních institucí.
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům.
Především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům.
Záměrem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj
věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se. Dělat rozhodnutí, ve kterých
si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a bude zvládat základní
sociální dovednosti.
MPP je výsledkem upravování, zkoušení a nedá se považovat za ukončený a definitivní. Každý
školní rok přináší nové podněty a nápady. Za realizaci na jednotlivých stupních naší školy
zodpovídá na škole školní metodik prevence. Aktivity jsou rozděleny podle věku.
MŠ
U dětí v předškolním věku je vhodnějším pojmenováním preventivního programu preventivní
působení. Základem našeho preventivního působení v MŠ je vytváření sociálních kompetencí dětí,
kdy si děti prostřednictvím prožitkového učení osvojují schopnosti rozhodovat se, volit z více
alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky.
Aktivity
V tomto školním roce se děti zúčastnily předplaveckého výcviku v Nové Vsi, v jednotlivých
třídách proběhla mikulášská nadílka, vánoční besídka. Dobrou úroveň vždy mají divadelní
představení. Závěr roku byl věnován návštěvě předškoláků v ZŠ, opékání špekáčků, zábavnému
odpoledni s rodiči v rámci Dne dětí, rozloučení s předškoláky, výletu. Během školního roku
děti vyráběly dárky k různým příležitostem.
I. stupeň
S jednotlivými tématy se děti setkávaly především v Prvouce, Přírodovědě a Vlastivědě.
Při výuce využívaly učitelky různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci,
skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu.
Aktivity
Děti se zúčastnily plaveckého výcviku v bazénu v Nové Vsi, mikulášské nadílky, vánoční
besídky ve škole. V Dělnickém domě žáci pod vedením svých učitelek připravili program ke
Dni matek.
Každá
třída prvního
stupně
oslavila Den
dětí
a jela na školní
výlet.
V rámci projektového týdne pro žáky připravili pracovníci DDM Zastávka projektové
environmentální vzdělávání. Také i v letošním roce byli žáci sponzory dvou zvířátek brněnské
ZOO.
17
II. stupeň
Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby byla probrána všechna témata,
aby nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence
se pracuje v předmětech Občanská výchova, Výchova k zdraví, Přírodopis, Chemie, Dějepis, Český
jazyk a literatura.
Aktivity
6. třídy – budování bezpečného klimatu v nově vznikajících třídních kolektivech (vzájemné
poznávání, navázání pozitivních vztahů mezi žáky a třídním učitelem, prevence šikany – důvěra,
tolerance, respekt), adaptační kurz.
7. třídy – zvládnutí základů sjezdového lyžování doplněné o aktivity zážitkové pedagogiky, týmové
spolupráce – pobytový kurz: Červenohorské sedlo (Jeseníky)
8. třídy – navazování nových kontaktů – přednášky: Drogy a my, Sexualita
9. třídy – vazby ve skupině, chování v zátěžové situaci, duševní hygiena.
Přehled akcí v rámci školy
Název
žáci
6. ročník
1.
zážitkové kurzy
7. ročník
2. stupeň
forma
termín
Adaptační kurz
komunikace,týmová
září, červen
spolupráce
LVK
únor
sportovní den
červen
individuální studijní
plány, individuální
celoročně
výuka
soustavná a preventivní
celoročně
práce
2.
péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami,
integrace
celá škola
3.
výchovné poradenství
celá škola
4.
třídní výlety, poznávací výlety – ČR, výlet Praha
pravidelná spolupráce s PPP a se školním psychologem
(Klima třídy, Kruhy bezpečí, Adaptační kurz – Sloup)
spolupráce s Policií ČR, Hasiči a neziskovými organizacemi
(požární prevence, sexuální výchova)
příprava a realizace projektového týdne
Vánoce – společné akce žáků u Vánočního stromu
5.
6.
7.
8.
Volnočasové aktivity
Instituce
DDM Zastávka
TJ Čechie Zastávka
ZUŠ Zastávka
Školská rada
Obecní zastupitelstvo
Policie ČR
IQ Roma servis
forma spolupráce
zájmové kroužky
organizace náboru, vedení oddílů
zájmové kroužky
konzultace
konzultace
konzultace, přednášky
projekt v rodinách, příprava do vyučování
18
Tabulka reálných zjištění patologických jevů
1.tř.
2.tř.
3.tř.
4.tř.
5.tř.
6.tř.
7.tř.
8.tř.
9.tř.
Kouření
reálná zjištění
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alkohol
reálná zjištění
0
0
0
0
0
0
0
0
0
reálná zjištění
0
0
0
0
0
0
0
0
0
reálná zjištění
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vyloučení jednotlivce
z kolektivu
0
0
0
0
0
0
0
1
0
psychická šikana
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fyzická šikana
0
0
0
0
0
0
0
0
0
lynčování
0
0
0
0
0
0
0
0
0
do 10 neoml.hodin
0
0
0
0
0
0
0
1
0
nad 10 neoml.hodin
1
0
0
0
0
1
32
0
0
násilné povahy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
majetkové povahy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pod vlivem návykové
látky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gamblerství reálná zjištění
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jiné
0
0
0
0
0
0
0
0
0
„měkké
drogy“
„tvrdé
drogy“
Šikana
Záškoláctví
Kriminalita
Týrání dítěte reálná zjištění
Zneužívání
reálná zjištění
dítěte
Zanedbávání
reálná zjištění
dítěte
reálná zjištění
MPP je otevřený dokument, který je možné upravovat podle aktuální situace. V případech, kdy
selže prevence ve škole a kdy se vyskytnou žáci, kteří budou podezřelí ze zneužívání návykových
látek, dealerství apod., přistupujeme k těmto opatřením: individuální pohovor se žákem, spolupráce
s rodinou, řešení ve spolupráci s PPP, uvědomění sociálního odboru, policie.
19
Část IX.
MULTIKULTURNÍ PROSTŘEDÍ
A INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka se již více jak 20 let zabývá
vzděláváním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (azylantů, cizinců s legalizovaným
pobytem v ČR a romské národnostní menšiny). I přes významný pokles vzdělávaných žáků se
statutem azylanta způsobený optimalizací sítě azylových zařízení v ČR na přelomu roku 2009 a
2010 si škola díky vzdělávání dalších kategorií cizinců ze třetích zemí a vzděláváním dětí romské
menšiny zachovává svůj multikulturní charakter. Ve školním roce 2013/2014 se v naší škole
vzdělávalo 6 žáků cizinců a 17 žáků romské národnosti.
Výchovou a vzděláváním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí tak škola významně
přispívá k řešení problematiky integrace těchto skupin žáků nejen v rámci našeho regionu, ale i k
jejich soužití s majoritní společností v multikulturním prostředí. Jeho existence klade zvláštní
nároky na vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a tím i na práci pedagogů. Díky
dlouholetým zkušenostem v této oblasti jsme v naší škole vytvořili velmi dobré podmínky pro
vzájemné soužití a spolupráci žáků různých národností a kultur. S klesající počtem vzdělávaných
dětí – cizinců se naše práce stále více zaměřuje na podporu vzdělávání a výchovy žáků romské
národnosti.
Ve výchovně vzdělávacím procesu bylo nezbytné klást velký důraz na multikulturní výchovu
dětí, která prolíná téměř všemi předměty. Nicméně nejvíce prostoru dostává v předmětu Občanská
výchova. Východisky pro úspěšnou inkluzi těchto dětí v naší škole byla spolupráce s PPP a SPC diagnostika, tvorba IVP, práce školního psychologa ve škole, zřizování funkcí asistentů pedagoga,
spolupráce s nevládními organizacemi a spolupráce se zákonnými zástupci. Cílem bylo udržet
ohrožené dětí v hlavním vzdělávacím proudu.
V oblasti práce s žáky romské národnosti pokračovala spolupráce naší školy s organizací IQ
Roma servis zaměřená na klienty organizace navštěvující naši základní školu. S vybranými žáky
pracuje, jak ve škole, tak v rodinách terénní pracovnice, která na základě konzultací s pedagogy a
vedením školy napomáhá při přípravě dětí na výuku. Pozitivní je i její působení přímo v rodinách.
Záměrem bylo pomoci dětem i rodičům pochopit význam vzdělávání dětí a také zlepšit jejich
docházku do školy.
Velkým přínosem v této oblasti je také působení školního psychologa a jeho individuální i
skupinová práce s dětmi a rodiči napomáhající k jejich lepšímu pochopení významu vzdělávání pro
budoucí profesní uplatnění dětí, lepší profesní orientaci, chování
k autoritám i sobě navzájem.
K větší úspěšnosti dětí přispělo v konkrétních případech (na
základě doporučení pedagogicko psychologické poradny) i
zřízení dvou míst pro asistenty pedagoga. Větší úspěšnost při
zahájení povinné školní docházky jsme podpořili i zavedením
stimulačně – edukativních skupin pro vybrané děti předškolního
věku (viz Část VI, oddíl E) Výchova a vzdělávání v mateřských
školách).
Je třeba si však uvědomit, že jednou ze základních podmínek
pro kvalitní práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí je především zajistit škole dostatek
finančních prostředků, které umožní plně využít dlouholetých zkušeností pedagogů a prohlubovat
jejich odbornost, vzdělávat tyto děti ve třídách s nižším počtem žáků, zajistit jim větší individuální
péči pedagogů, nabízet jim volnočasové aktivity a podporovat tak jejich přirozenou integraci do
školního kolektivu. Samozřejmostí by pak měly být i kvalitní materiálně technické podmínky pro
jejich výchovu a vzdělávání (nákup pomůcek, učebnic atd.).
20
Část X.
ICT VE ŠKOLE
Plánovaná finanční náročnost na údržbu a obnovu technického vybavení
2014 – částka ve výši 70 000 Kč byla investována do obnovy počítačové učebny pro žáky. Bylo
zakoupeno 22 repasovaných počítačů, od firmy ČEZ se podařilo získat levné LCD monitory jak pro
doplnění učebny žáků, tak pro zlepšení pracovišť pedagogů.
Vybavení školy
Místo
Počet
počítačů
Počet
přípojných
míst
Stav plánování
Stav výbavy
Plán
2014
2015
10 PC repasovaných
z vlastních zdrojů
vyhovuje
opravy
opravy
z vlastních
starších PC
2 PC
vyhovující střihu videa
Obnova
jednoho PC +
licence SW
na střih videa
opravy
nákup
nového PC
učebna 39
pořízeno 22 PC v roce 2014
vyhovuje
opravy
pouze nutné
opravy
PC pro střih videa 2009
vyhovuje
vyhovuje
přesun
do učebny 38
starší 5 let (repasované
u interaktivních tabulí) –
8 PC
prozatím
vyhovující
opravy a doplnění opravy
z vlastních zdrojů z vlastních
(ČEZ repasované) zdrojů
mladší 4 let – 7 PC v CCV
starší 8 let – 2 PC pro žáky
zatím
vyhovující
opravy
z vlastních zdrojů
postupné
vyřazení PC
7
7
(+3 MŠ) +3 MŠ
všechny PC starší 9 let!
obnova
z vlastních
repasů
opravy
z vlastních zdrojů
postupné
vyřazení PC
4+3 NB 4+1 NB
všechna desktopová PC
po záruce;
1 NB starší 7 let,
2 NB starší 4 let
dle potřeby
1 NTB
pro střih videa
opravy
a využití
stávajících
4
server žákovský 2011
server učitelský 2012
webserver a firewall (repas)
vyhovující
+
dle potřeby
provedena oprava
starších serverů
(Firewall)
opravy
starších serverů
Volně
+
k dispozici
10
(NTB)
wifi
18 NTB v rámci projektu –
starší 3 let
10 NTB využívají žáci v
CCV
učitelské
vyhovující
vyřazeny
nejstarší NTB
možné opravy!
Mateřská
škola
učebny
0
starší 10 let!
dle potřeby
náhrady
z vlastních zdrojů
náhrady
z vlastních
zdrojů
12
Učebna 38
22
Učebna 39
Ostatní
učebny
Kabinety
Vedení +
kancelář
12
11+7
(CCV)
Serverovna 4
22
11+7
(CCV)
18
(CCV)
3
21
Připojení k internetu, vnitřní LAN síť
Síť – rekonstrukce aktivních prvků v síti (2x programovatelný switch) = LAN 1GB je dostupná ve
všech učebnách i kabinetech s výjimkou MŠ, WiFi v prostorách CCV, zprovoznění WiFi pro učitele
v kabinetu školy.
V mateřských školách nově dostupné internetové připojení ADSL.
Připojení – 8 Mbps download/ 4 Mbps upload (vymezená linka) – poskytovatel AB-Net.
Server – MS Windows 2003, Linux – Centos + webserver, FW Linux – Dansguardian.
Další technika
• tiskárny laserové – 3 x čb., 1x barevná
• tiskárny inkoustové (používané) – 2x ZŠ multifunkční
• výkonný kopírovací troj Minolta – sdílený ČB tisk, možnost skenování v síti
• data-video projektor: 8x pevně v učebně, 1x přenosný dataprojektor Benq
• scanner pro žáky – 1x
• digitální fotoaparát – 3x II. stupeň, 3x I. stupeň, 3x MŠ, 4 digitální fotoaparáty SONY pro
použití ve výuce se žáky, zrcadlovka CANON, 2x ultrazoom OLYMPUS
• multifunkční zařízení HP Photosmart 7100, HP OfficeJet 8500
• interaktivní tabule — Activboard 5 + 2 (CCV), interaktivní TV LG, interaktivní TV Sencor
(obě snímací panel JAWIQ), interaktivní panel Smart, vizualizér Sencor
Software
Operační systémy –Windows XP Home, Windows XP Profesional, MacOS X, Linux – distribuce
Centos, kancelářské aplikace – MS Office 97–2003, OOo 3.0-4.3, grafické editory a prohlížeče ZPS
9 (multilicence), ZPS 11 (1 licence), ZPS 13 (1 licence), ZPS 15 (multilicence), Zoner Callisto 5,
grafické aplikace (open source) distribuce Centos (Gimp, Inskape), program Pinnacle 11, 12
(2 licence), 14 HD (2 licence) pro zpracování videa.
Výukové aplikace
• programy firem Terasoft, Grada, Štefl, Silcom, Langmaster, Multimedia Art, Čeďák, Matik,
Gemis, Pachner, EuroDIDACT, Stiefel a další jsou dostupné ze sdíleného datového prostředí
K:\
• výukové programovací nástroje Baltík 3, Baltík 4 .net
• výukové materiály pro práci s interaktivní tabulí (cvičení)
• interaktivní učebnice FRAUS, Nová škola
• antivirový program AVG (15 licencí učitelská síť)
• program pro zpracování školní agendy – Bakaláři
• mzdové a účetní programy (vše v jednolicenčních verzích)
Plán rozvoje pro roky 2014 až 2015
HW vybavení doplňovat dále o interaktivní prvky. (plán nákupu „přenosného“ interaktivního
koberce pro I. stupeň ZŠ). SW vybavení a nákupy realizovat s ohledem na podporu interaktivní
výuky ve všech předmětech – v klasických“ předmětech výuky (interaktivní učebnice). Nákup
výukového SW jen pro doplnění stávajícího dostupného SW v učebnách. Evaluace využití
výukového softwaru pro optimalizaci budoucích nákupů.
Digitální Učební Materiály
Výukové DUM byly zpracovány v projektu Projekt OP VK 4.1 – EU peníze do škol – číslo
projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2756. Všechny vytvořené výukové materiály byly poskytnuty do
databáze výukových materiálů MŠMT a) jsou dostupné vyučujícím školy na Intranetu a v žákovské
síti (360 interaktivních prezentací).
22
Část XI.
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
A)
Škola předložila ke schválení a následné realizaci jeden projekt – Výměna oken v budově
základní školy v Zastávce, jehož celkový rozpočet činí 669 716 Kč.
V rámci tohoto projektu požádala škola o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje pro
rok 2014:
Dotační program „Individuální dotace JMK 2014“.
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Poskytovaná výše finančních prostředků z cizích zdrojů: 300 000 Kč
(44,80 % z celkového rozpočtu projektu)
Poskytnutá výše finančních prostředků z cizích zdrojů: V době zpracování výroční zprávy nebylo o
přidělení finančních prostředků rozhodnuto.
Charakteristika programu: Dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele
hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným
z vyhlášených dotačních programů. V našem konkrétním případě je cílem snížit finanční náklady na
vytápění budov, zamezit nadměrným únikům tepla, efektivněji zajistit dětem a personálu v základní
škole standardní tepelný komfort a snížit nebezpečí úrazu při manipulaci s okny se špatnou
funkčností.
B)
Naše škola není zapojena do žádných rozvojových mezinárodních programů.
23
Část XII.
DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY
A/ PROJEKTY, REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE, VÝZNAMNÉ AKTIVITY ŠKOLY
A. I
PROJEKTY
Naši žáci se však pravidelně ve školních a třídních projektech seznamují s prací v týmu,
kooperují na jednotlivých úkolech během vyučování. Jedním z důležitých prvků výuky je
projektový týden, ve kterém jsou realizována průřezová témata školního vzdělávacího programu.
Významným projektem školního roku 2013/2014 byla účast školy v mikroprojektu Mikroregionu
Kahan dso „Československo, Česko a Slovensko a ...“
Projekt Mikroregionu Kahan dso s mezinárodní účastí
„ČESKOSLOVENSKO, ČESKO A SLOVENSKO A …“
únor–duben 2014
ÚČASTNÍCI:
6. – 9. ročník ZŠ a víceletých gymnázií (ZŠ Zastávka, Zbýšov, Rosice, Ostrovačice a G Zastávka)
VYUČUJÍCÍ:
Mgr. Václava Pečenková, Mgr. Petr Pečenka, Mgr. Lenka Smržová
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Společný projekt MRK a
slovenského
Zväzu
cestovného ruchu Velká
Fatra byl vytvořen jako
příležitost pro rozvinutí
dalších kontaktů mezi
obyvateli regionů a hlubší
poznávání kultury, jazyka a
historie
dnes
už
oddělených států. Protože
k rozpadu Československa
došlo už před více než 20
lety, projekt byl zacílen na
skupinu žáků základních
škol a víceletých gymnázií,
tedy na generaci, která už
existenci společného států
nezažila. Jak oni dnes vnímají problematiku rozpadu Československa, umí si ještě představit, co
tyto dva slovanské národy spojovalo a spojuje? Jaká je úroveň znalosti jazyka a život Slováků
v ČR, nebo Čechů v SR? Co říkají známé i (ne)známé Osobnosti (např. členové rodiny, přátelé,
kamarádi…) na existenci samostatných republik, dotkla se tato situace jejich profesního, nebo
osobního života?
Pouze několik otázek, které si často pokládaly samy děti při zpracovávání projektových aktivit. Ty
byly rozděleny do tří okruhů: výtvarný, ICT a literární.
24
Významnou součástí všech tří se pak staly i tzv.
pracovní workshopy k jednotlivým tématům
zadání projektu. Tedy setkání všech škol
zapojených do projektu, které měly vybraným
žákům a zájemcům pomoci s přípravou a se
zpracováním těchto témat.
27. 2. 2014 – literární workshop „Ján Kollár,
jeho život, dílo a osobnost“
Městská knihovna Rosice, lektorka Mgr. Eva
Kokešová
(G Zastávka)
12. 3. 2014 – ICT workshop,
Československo….“ PPT prezentace, CCV Zastávka, lektoři Mgr. Petr Pečenka, Mgr. Václava
Pečenková (ZŠ Zastávka)
20. 3. 2014 – Výtvarný workshop „Česko a Slovensko… co nás spojuje?!“
G Zastávka, Lektorka Mgr. Martina Dvořáčková (G Zastávka)
ZHODNOCENÍ AKCE:
V časovém horizontu jednoho měsícem příprav
a jednoho měsíce zpracování a přípravy výstupů
(Literární a výtvarné práce, PPT Prezentace) lze
hodnotit projekt, zejména pracovní workshopy
žáků jako velmi úspěšné, podnětné. Řada
z účastníků dokázala čerpat z nabídnutých
aktivit workshopů a inspirovat se pro dokončení
vlastních projektových aktivit a výstupů.
Rozhodně pozitivním faktorem celého projektu
byla i setkání pedagogů zapojených škol,
výměna zkušeností a názorů. Stejně jako „odměna“: třicítka žáků nejzajímavějších, nebo nejlépe
zpracovaných výstupů projektu se mohla zúčastnit plánovaného výměnného pobytu na Slovensku
(květen 2014)
25
A. II
SOUTĚŽE POŘÁDANÉ NAŠÍ ŠKOLOU
Známé slovo poezie
recitační regionální soutěž pro žáky 6. – 9. ročníku ZŠ
28. února 2014
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Pečenková Václava, Mgr. Hájková Lenka
Regionální kolo recitační soutěže
proběhlo letos už po čtrnácté.
Zúčastnilo se jej celkem 8 základních
škol a gymnázium (ZŠ Zastávka;
Ivančice, TGM; Ivančice, Růžová;
Zbýšov; Zbraslav; Rosice, Ostrovačice,
G Zastávka). Soutěž mladých recitátorů
je rozdělena do dvou kategorií: 6. + 7.
ročník a 8. + 9. ročník.
Vhodným způsobem a kultivovanou
formou tedy podněcuje a pěstuje u žáků
klíčové kompetence komunikační,
osobnostně sociální. Řadí se do
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace, popř. do předmětů Český
jazyk a literatura, Seminář z českého
jazyka, Dramatická výchova.
Setkávání žáků a pedagogů škol
z blízkého regionu, kterým slovo
poezie není neznámé, jeden z hlavních
cílů celé akce. Pokud se mladí lidé
zajímají o poezii, snaží se dobře a
kvalitně recitovat, přichází na správné
místo. Většina z nich je časem dobře
pozná, protože šikovní recitátoři se do
Zastávky zpravidla rádi vrací. Tady
získají od poroty a kolegů recitátorů
dobrou zpětnou vazbu, tady si mohou
sami vybojovat za předvedený výkon
diplom a ocenění v podobě knihy.
Porotě ale rozhodně nestačí jen správně
a bez chyby „odříkat „ text. Důraz je
také kladen na osobní čtenářskou
gramotnost soutěžícího a úroveň
pochopení prezentovaného textu básně,
prozaického textu nebo pokusu o
dramatizaci.
Porota proto ani v letošním ročníku
soutěže neměla jednoduchou práci.
Zhodnocení akce: Akce proběhla
v příjemné a přátelské atmosféře,
celkem se jí zúčastnilo 35 soutěžících
z 9 škol regionu.
26
Výsledková listina „Známé slovo poezie“ 2014
Porota soutěže:
Mgr. Renata Blažková (ZŠ Ivančice, Růžová)
Mgr. Jiřina Švihálková (ZŠ Zastávka)
Mgr. Jana Kubálková (studentka PdgF MU Brno)
I. kategorie:
1. Kateřina Sirůčková (ZŠ Ivančice, Růžová)
2. Klára Jelínková (ZŠ Ivančice, Na Brněnce)
Dominika Studená (ZŠ Ivančice, Růžová)
3. Alena Loučková (ZŠ Zastávka)
Barbora Všetečková (ZŠ Zbýšov)
Zvláštní cena poroty za zdařilý recitační výkon,
výběr textu: Václav Přibyl (ZŠ Zbraslav)
II. kategorie:
1. Kristýna Saxová (ZŠ Ivančice, Na Brněnce)
Ester Čapková (G Zastávka)
2. Jiří Prokeš (G Zastávka)
Simona Jonášová (ZŠ Ivančice, Růžová)
3. Dušan Badin (ZŠ Ivančice, Růžová)
Iva Frýbortová (ZŠ Zastávka)
Zvláštní cena poroty za přednes a prezentaci netradičních textů:
Marcela Karásková, Alexandr Hájek (ZŠ Rosice)
27
Já, písnička
pěvecká regionální soutěž
20. března 2014
SEZNAM ÚČASTNÍKŮ:
ZŠ T. G. Masaryka Zastávka
ZŠ Zbraslav
ZŠ Oslavany
ZŠ T. G. Masaryka Ivančice
ZŠ Zbýšov
ZŠ Rosice
Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka
SEZNAM UČITELŮ:
Za naši školu: L. Smržová, M. Hubičková, P. Pelikánová
Z okolních škol: paní učitelky Jedličková, Večeřová, Bínová, Novosádová, Richterová
V březnu se konal již devátý ročník regionální
soutěže ve zpěvu „Já, písnička“, kterého se letos
zúčastnilo 7 škol. Regionální kolo proběhlo
v Dělnickém domě v Zastávce. Soutěžilo se
tradičně v šesti kategoriích, bohužel dua pátých
tříd byla bez účasti. Jako doprovod zvolily děti
převážně karaoke, ale přesto se našlo i několik
takových, které byly schopné zahrát si doprovod
na hudební nástroj, případně se nechaly
doprovázet někým jiným. Porotu tvořili vyučující,
kteří s dětmi přijeli.
Žádná ze škol nezůstala bez ocenění, děti si
vyzkoušely zpěv na mikrofony a před publikem,
pro některé bylo velmi těžké sebrat odvahu a
překonat trému, ale výsledný zážitek stál určitě za
to.
V letošním ročníku soutěže zazpívalo pouze 29
dětí, účast byla proti minulým letem nízká kvůli
velké nemocnosti přihlášených soutěžících.
Devátý ročník snad bude co do počtu účastníků
lepší. Kvalita hudebního projevu dětí se zlepšuje
neustále, což se dá říct i o výběru písniček.
VÝSLEDKY:
5. třída sóla
1. místo:
Simona Holá, Ivančice
2. místo:
Zuzana Kapounová, Ivančice
3. místo:
Petr Pečenka, Zastávka
Lenka Šoltésová, Rosice
V této kategorii se celkem zúčastnilo 8 soutěžících.
28
6. - 7. třída sóla
1. místo:
Romana Foralová, Zbýšov
2. místo:
Michaela Dudová, Rosice
3. místo:
Tereza Vojtěchová, Zbraslav
V této kategorii se celkem zúčastnilo 13
soutěžících.
6. – 7. třída dua
1. místo:
Romana Foralová, Zbýšov
Klára Bojanovská
2. místo:
Veronika Zeidlerová, Zbýšov
Sandra Dvořáková
3. místo:
Veronika Zeidlerová, Zbýšov
Klára Bojanovská
Této kategorie se zúčastnily pouze tato tři dua.
8. – 9. třída sóla
1. místo:
Tereza Bobálová, Oslavany
2. místo:
Eliška Kocábová, Oslavany
3. místo:
Adéla Leščinská, Gymnázium Zastávka
V této kategorii soutěžilo 10 zpěváků.
8. – 9. třída dua
1. místo:
Eliška Kocábová, Oslavany
Lenka Chmelařová
2. místo:
Tereza Bobálová, Oslavany
Vojtěch Kovanda
3. místo:
Nicol Machová, Zastávka
Monika Machová
Soutěžily čtyři dvojice.
29
Matematika jinak
regionální soutěž z matematiky aneb Co nebylo v olympiádě
11. dubna 2014
SEZNAM ÚČASTNÍKŮ:
z každé školy 4 žáci 6. – 9. ročníku, celkem 24 soutěžících rozdělených do družstev po čtyřech
ZŠ Zastávka,, ZŠ Rosice, ZŠ Zbraslav, ZŠ Zbýšov, ZŠ Ivančice Brněnka a ZŠ Ivančice Růžová.
SEZNAM UČITELŮ:
Mgr. Radka Bochníčková, Mgr. Michal Kříž, Mgr. Radek Hakl
VÝSLEDKY: Zvítězilo družstvo ze ZŠ Ivančice, Brněnka.
Zastávka se umístila na pěkném druhém místě.
V letošním školním roce jsme
uspořádali další kolo matematické
soutěže pro okolní školy. Soutěž se
stala už tradicí. Letos přijelo celkem
šest škol. Soutěžili jsme opět
ve třídách CCV Zastávka.
Družstva sestavená z žáků II.
stupně řešila celkem 10 úkolů. Jeden
z těchto příkladů byl testový a jeden
z příkladů byl geometrický s modelací
tělesa. Novinkou byl i příklad, který
žáci mohli řešit pomocí PC a internetu.
Záměrem je zapojit žáky druhého
stupně ke kolektivní práci, umět řešit
problémy společně, užít si zábavu,
poznat nové kamarády, někdy jiných
národností, a také získat malé odměny.
Soutěžní klání je přínosem pro
dnešní dobu. Testové úlohy jsou
přípravou na testování žáků v devátých
ročnících.
Vyučující během tří hodin, kdy děti
řeší úkoly, konzultují své problémy
nebo zážitky ze svých škol. I tato
diskuze je přínosem. Podle rozhovorů
chybí učitelům spolupráce v rámci
regionu. Letos jsme přizvali na pomoc
i bývalou kolegyni paní Mgr. Janu
Vybíralovou. Zapojila se do oprav
příkladů i do diskuze s kolegy, což je i
pro nás přínosem. Navíc se nám opět
osvědčil nezávislý člen poroty.
V závěru proběhlo vyhodnocení, byly rozdány ceny
Letošní soutěž byla nová, těžší příklady, více bylo využíváno počítačů a internetu. Děti byly
nadšené!
30
Barevná paleta
9. ročník regionální výtvarné a fotografické soutěže
jaro 2014
SEZNAM ÚČASTNÍKŮ: žáci I. stupně ZŠ a MŠ Zastávka, ZŠ Vysoké Popovice, ZŠ Rosice,
družina
SEZNAM UČITELŮ: Vaňková Ivana,
Foralová
Lenka,
Fabiánková
Romana,
Dvořáková Olga
Jsme rádi, že na nás školy nezapomínají a
každý rok nám pošlou spoustu krásných dílek
jejich dětí. V letošním školním roce se naše
tradiční soutěž uskutečnila pod názvem
„Barevná paleta.“
Jako vždy se nám sešlo mnoho zajímavých a
nápaditých prací včetně fotografií ze základní
školy Vysoké Popovice, základní školy Rosice
a ze základní školy a školní družiny v Zastávce.
Hodnocení bylo opravdu náročné, protože
mnohé práce dětí byly velice zdařilé.
Všechna oceněná výtvarná díla, i ostatní
výkresy, byly vystaveny na již tradiční výstavě
„Na plotě“ dne 10. června 2014, kde si je
mohli prohlédnout žáci a učitelé školy i
náhodní kolemjdoucí.
Vítězové byli oceněni pěknými odměnami.
31
III. A
DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
Mezi další aktivity školy patří odborné exkurze, přednášky či výukové programy, školní
miniprojekty, sportovní klání apod. Stále se snažíme, aby neodmyslitelnou součástí školní a
mimoškolní výchovy byly také výlety.
Adaptační kurz
DATUM: 3. 10. – 4. 10. 2013
TŘÍDA: 6. A, 6. B
VYUČUJÍCÍ: Smržová Lenka, Hakl Radek
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Adaptační kurz pro žáky šestých ročníků ve Sloupu u Blanska se školním psychologem
Mgr. Petrem Vaňkem.
ZHODNOCENÍ AKCE:
Adaptačního kurzu se
zúčastnili všichni žáci 6. B
a 17 žáků 6. A.
Jeli jsme vlakem do
Blanska, potom autobusem
do Sloupu, kde na nás před
rekreačním
střediskem
Čermák už čekal školní
psycholog Petr Vaněk a
jeho asistentka Pavla. Byla
zima, ale i přesto probíhalo
hodně aktivit venku. Třídy
měly program připravený
většinou jako individuální, pouze do některých aktivit se zapojily společně. Děti si zahrály
seznamovací hry, při kterých bylo nutné spolupracovat a komunikovat mezi sebou jako jednotlivci i
jako kolektiv. Večer si připravovaly ve skupinkách scénky, které předvedly před ostatními, některé
velmi zdařilé. Pan Vaněk pomocí her a povídání si s dětmi navozoval situace, ke kterým může ve
třídním kolektivu docházet, a nabízel
jejich řešení, děti porovnávaly svoje
zážitky v problémových situacích a
způsob, jakým je vyřešily ony. Každá
třída si vytvořila svoje „pravidla
třídy“, na nichž se podíleli všichni
žáci. Ta si odvezla s sebou do školy.
Po adaptačním kurzu se spolu umí děti
lépe domluvit a fungovat jako
kolektiv, poznaly se i obě třídy
navzájem. Kurz rozvíjel komunikativní
dovednosti dětí, jejich kompetence
k řešení problémů, občanské, sociální
a personální.
32
Plavecký výcvik druhých a třetích ročníků
DATUM: září 2013 – leden 2014
TŘÍDA: 2. A, 2. B, 3. A, 3. B
VYUČUJÍCÍ:
Mgr. Petra Pelikánová, Mgr. Martina Vlachová,
Mgr. Olga Dvořáková, Mgr. Iveta Lebedová
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Plavecký výcvik je povinnou součástí hodin
tělesné výchovy na prvním stupni. Cílem výuky je
naučit žáky plavat a pohybovat se ve vodě,
zvyšovat jejich fyzickou zdatnost a odolnost.
Vedle získaných plaveckých dovedností žáci
získají po absolvování všech deseti lekcí, které se tradičně konají v plaveckém areálu v Nové Vsi,
„mokré vysvědčení“, jež je oceněním za jejich plavecký výkon, ale i za odvahu, kterou vynaložili.
V letošním školním roce proběhla výuka v deseti lekcích v době od září 2013 do ledna 2014.
Plavecký výcvik probíhal pod vedením instruktorek plavecké školy.
Etologie
DATUM: 23. 10. 2013
TŘÍDA: 9. A, 9. B
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Veronika Adamíková, Mgr. Alena Blažková
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Žáci se zúčastnili výukového programu Etologie
savců v brněnské zoologické zahradě. Program byl
realizován v přednáškovém sále pod vedením
lektorky zoologické zahrady. Žákům byly sděleny
klíčové informace o chování zvířat formou
výkladu
lektorky
doplněného
prezentací,
dokumentem a především demonstrací základních
pojmů z etologie pomocí papouška přítomného v
sále. Po přednášce a praktických ukázkách
v přednáškovém sále pokračoval program v areálu
ZOO, kde si žáci nabyté znalosti ověřili v praxi při
pozorování vybraných druhů savců. Exkurze
doplnila náplň učiva přírodopisu druhého stupně
základní školy.
ZHODNOCENÍ AKCE:
Žáci si v průběhu výukového programu osvěžili své poznatky o chování zvířat. Nejdříve si všichni
zopakovali nejdůležitější pojmy týkající se etologie různých skupin živočichů s důrazem na
nejvyspělejší z nich, savce. Při přímém pozorování chování tří jedinců šimpanzů si vyzkoušeli
zachytit jednotlivé způsoby jejich komunikace a reakce v různých situacích. V následující hodině
přírodopisu si žáci své záznamy navzájem porovnali a nejdůležitější poznatky z etologie shrnuli
v pracovním listu. Exkurze posloužila k rozvíjení kompetencí žáků v oblasti komunikativní a
pracovní.
33
Dopravní výuka
DATUM: 11. 9. 2013
TŘÍDA: 4. A
VYUČUJÍCÍ: Ivana Machová
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Žáci si prakticky vyzkoušeli plnění
dopravních předpisů při jízdě na kole.
Současně uplatnili své dovednosti při jízdě
zručnosti. V učebně ZŠ si vyslechli i
teoretickou část týkající se dopravní
výchovy (dopravní značky, předpisy).
Na závěr obdržel každý účastník
osvědčení, že úkoly splnil.
Akce mívá pokračování ještě v jarním
termínu (duben), kdy pak děti obdrží
průkaz cyklisty.
ZHODNOCENÍ AKCE:
Akce naplnila klíčové kompetence
jako k. k řešení problémů, k. sociální a
k. pracovní.
Čas proměn
DATUM: 18. 10. 2013
TŘÍDA: DÍVKY 6. TŘÍD
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Lenka Hájková
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
V rámci výchovy
ke zdraví je pro
dívky
6.
tříd
každoročně pořádána beseda Čas proměn.
Lektorkou kurzu je paní Mgr. Šindelářová. Dívky
se v rámci besedy seznámí se změnami, které
provázejí dospívání. Osvojí si správné hygienické
návyky v době menstruace. Obdrží balíčky
s hygienickými potřebami. Během besedy je
vyhrazena část věnovaná dotazům dívek. Dívky
možnosti dotazů hojně využívají.
ZHODNOCENÍ AKCE:
Beseda byla jako každoročně přínosná, protože dívky obdrží informace, které v běžném životě
prakticky využijí. Během akce byly rozvíjeny kompetence komunikativní, sociální a kompetence
k řešení problémů.
34
Naši savci
DATUM: 1. 11. 2013
TŘÍDA: 8. B
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Veronika Adamíková, Ing. Lenka Valešová
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Žáci se zúčastnili výukového programu Naši savci v brněnské
zoologické zahradě. Program byl realizován v přednáškovém
sále pod vedením lektorky zoologické zahrady. Žákům byly
sděleny klíčové informace o skupině savců formou výkladu
lektorky doplněného prezentací a demonstrací různých
exponátů. Nejdříve si všichni zopakovali společné znaky
všech savců a poté byl program zaměřený na savce vyskytující
se v České republice. Po přednášce a praktických ukázkách
v přednáškovém sále pokračoval program v areálu ZOO, kde
si žáci prohlédli vybrané výběhy a pavilony zvířat. Exkurze
doplnila náplň učiva přírodopisu 8. ročníku.
ZHODNOCENÍ AKCE:
Žáci si v průběhu výukového programu dozvěděli mnoho nových poznatků o skupině živočichů
žijících u nás, v České republice. Aktivně a se zájmem se zapojovali do práce ve skupinkách, kde si
vyzkoušeli poznávání jednotlivých druhů savců podle jejich lebek, rohů či parohů, srsti a stop, které
po sobě zanechávají. Své výsledky potom všechny skupinky prezentovaly ostatním. Exkurze tak
posloužila k rozvíjení kompetencí žáků v oblasti komunikativní a pracovní. Poutavou formou výuky
si tak žáci osvojili své dosavadní znalosti o savcích a především se dozvěděli i řadu dalších
užitečných informací z oblastí živočišné říše, které si ověřili při vyplňování pracovních listů po
návratu do školy.
Barevný den v I. B
DATUM: 21. 11. 2013
TŘÍDA: 1. B
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Hana Palánová
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Vyučován í v tomto dni probíhalo velmi hravou
formou. Děti soutěžily v různých disciplínách:
Skládání puzzle, počítání, písničky, hledání
slov, skládání obrázků z barevných plastových
zátek a hledání rozdílů na obrázcích a na
spolužácích.
Pro tento den jsme zvolili červenou a bílou
barvu, děti přišly v těchto barvách oblečeny.
Rozdělení družstev proběhlo podle zvolené
barvy.
35
ZHODNOCENÍ AKCE: V tomto dni bylo hlavním záměrem
utváření vztahů v kolektivu, činnosti vedly žáky ke
spolupráci ve skupině, čímž jsme splnili celou řadu
klíčových kompetencí – sociální, komunikativní, řešení
problémů, učení. Při vytváření plošných obrazů se
rozvíjela tvořivost dětí a kompetence pracovní. Děti byly
velmi aktivní a celý den panovala velmi dobrá nálada.
Vánoce v muzeu
DATUM: 17. 12. 2013
TŘÍDA: 8. A, 8. B
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Veronika Adamíková,
Mgr. Dana Procházková
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Žáci se zúčastnili výukového programu v Dětském
muzeu v Brně na téma Vánoce v muzeu. Nejprve si pod
vedením lektorky prohlédli připravené exponáty
vystavené v kapli v Paláci šlechtičen. Byly zde
prezentovány symboly vánočních svátků, počátky
zdobení
stromečků, adventních věnců i výroba samotných
ozdob a jejich srovnání s dnešní dobou. Žáci si zde
připomněli biblický příběh narození Ježíška.
Zakončením celé exkurze byla návštěva vánočních
trhů na náměstí Svobody.
ZHODNOCENÍ AKCE:
V průběhu exkurze si žáci připomněli hlavní
symboly a zvyky spojené s Vánocemi. Při
prohlídce vystavených exponátů si žáci mohli
zkusit představit způsob oslav vánočních svátků
v dřívějších dobách. Spolu s lektorkou si žáci
zrekapitulovali příběh narození Ježíška v Betlémě. Ve vánoční dílně si poté tento příběh převedli do
podoby papírového betléma, který si společnými silami vyrobili. Exkurze posloužila k rozvíjení
kompetencí žáků zejména v oblasti společenské, občanské a pracovní.
36
Přebor škol v šachu
DATUM: 21. 1. 2014
TŘÍDA: 5. A, 5. B
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Ivana Vaňková
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
V úterý 21. ledna 2014 jsme brzy ráno vyrazili
vlakem na krajské kolo Přeboru škol v šachu,
které se konalo v sále Domu školství v
Břeclavi.
V kategorii žáků 1. stupně se utkalo 12 týmů z
Jihomoravského kraje. Hrálo se švýcarským
systémem na 7 kol a v sále nechyběla kamera
brněnská televize. Měli jsme celkem silné
čtyřčlenné družstvo složené z žáků pátých tříd.
Vynikající výkon podala Julie Richterová –
získala 7 bodů a vyhrála ve všech kolech.
Získala ocenění a diplom nejlepšího hráče na první šachovnici. Vedlo se i Petru Pečenkovi, který
uhrál 5 bodů, Richard Brázda vybojoval 4 body a
Hana Hradílková přispěla dvěma body. Po
dlouhém a napínavém souboji jsme obsadili za
Kuřimí a Adamovem pěkné 3. místo. Domů jsme
si odvezli pohár, diplomy, drobné sladkosti i
spoustu zážitků.
ZHODNOCENÍ AKCE:
Akce byla dobře organizačně zajištěna, dopravili
jsme se bez problémů, děti získaly plno nových
zkušeností a skvěle naši školu reprezentovaly.
Kompetence: k řešení problému, k učení,
komunikativní.
Halový fotbal
DATUM: 19. 3. 2014
POSTUPOVÁ SOUTĚŽ AŠSK
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Michal Kříž
NÁPLŇ: Postupová soutěž pod
záštitou AŠSK pro žáky 8. a 9. ročníků v
halovém fotbale, se uskutečnila ve Střelicích.
Okrskového kola se zúčastnily školy ze
Zbýšova, Ostrovačic, Zastávky a Střelic.
OBSAHOVÁ
ZHODNOCENÍ AKCE: Vítězem a postupujícím
mužstvem byli žáci Střelic. Turnaj byl velmi
zajímavý, vítěze určil vzájemný zápas mezi
Střelicemi a Zastávkou. Bohužel jsme nenašli správnou taktiku na kvalitní obranu Střelic a prohráli.
Přesto jsme naši školu reprezentovali výborně a doufáme, že příští rok snad budeme první.
37
Gotická kultura a umění
DATUM: 3. – 10. 4. 2014
TŘÍDA: 7. A + 7. B
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Václava Pečenková
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Blok
6
vyučovacích
hodin
z tematického
oboru
vrcholný
středověk, zaměřený na skupinově
projektovou práci žáků, individuální a
týmový sběr informací a zpracování
dat. Lze zařadit do vzdělávacích
oblastí Člověk a společnost, Člověk a
umění,
vzdělávacích
předmětů
Dějepis, Výtvarná výchova a hudební
výchova.
Po klasické frontální výuce (2h)
následovala fáze přípravná (vytvoření
týmů, volba strategie, rozdělení rolí,
sběr informací, 2h). Ta byla vystřídána
fází
pracovní
(2h,
zpracování
získaného + tvorba výstupního produktu). Nechyběla ani závěrečná prezentace výsledků práce
skupiny, (sebe)hodnocení (ne)úspěšnosti projektu.
žákům byla nabídnuta ke zpracování tato témata: katedrála, klášter, město, vesnice, hrad. Z větší
části záleželo na kreativitě a přípravě týmu, jak dokáží využít čas a informace získané pro vytvoření
výstupního produktu, pro sestavení společné prezentace a hodnocení vlastní práce.
ZHODNOCENÍ AKCE: projekt úspěšně oživil práci tříd v hodinách dějepisu a výtvarné výchovy,
nabídl propojení v rámci mezipředmětových vztahů. Posílil klíčové kompetence žáků, zejm.
komunikační, řešení problému, k učení.
Campus pro základní školy
DATUM: 3. 4. 2014
TŘÍDA: 9. A A 9. B
VYUČUJÍCÍ: Ing. Lenka Valešová, Mgr. Radka Bochníčková
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Žáci se na různých pracovištích seznámili se zázemím vybraných
laboratoří a pracovišť Vysokého učení technického v Brně. Pokusy a
prezentace proběhly v centru informačních a komunikačních
systémů, v centru materiálového výzkumu a v centru obnovitelných
zdrojů energie. Studenti a pracovníci VUT připravili pokusy v chemických laboratořích, ukázku
využití nových materiálů, žáci viděli elektronový mikroskop, difrakci světla, viděli pokus
s fotovoltaikou, dozvěděli se něco o nanotechnologiích.
ZHODNOCENÍ AKCE:
Akce byla financována z OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žáci se dostali do
vysokoškolského prostředí, prohlédli si, kde, jak a na čem studenti pracují. Výklad provázely
informace o uplatnění těchto oborů v praxi. Pro některé by to mohlo být motivací, aby se mezi
studenty VUT zařadili. Ostatní zažili určitě zajímavé dopoledne.
38
Divadelní představení
DATUM: v průběhu školního roku 2013/14
TŘÍDA: 3. B
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Iveta Lebedová
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
V letošním školním roce třeťáci navštívili tato divadelnÍ představení: Bob a
Bobek (Divadelní spolek Špilberk) v MŠ Babice, „Šípková Růženka“ – výpravná činoherní
pohádka na motivy bratří Grimmů (představení
připravili
herci
litvínovského
divadla),
„Princezny jsou na draka“ – činoherní
představení na motivy klasické české pohádky o
statečném princi, který se utkal s drakem, aby
zachránil princeznu.
ZHODNOCENÍ AKCE: Žáci díky divadelním
představením získali nové informace, poznatky
a zážitky. Žáci tímto splnili očekávané výstupy
v předmětech Čtení a Čtení s porozuměním. Po
skončení všech představení žáci své zážitky
výtvarně zpracovali.
Pasování prvňáčků na čtenáře
DATUM: 18. 6. 2014
TŘÍDA: 1. A + 5. B
VYUČUJÍCÍ: Mgr. Romana Fabiánková
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Středa 18. 6. 2014 byl velký
den pro naše prvňáčky. Po celoročním snažení
v hodinách českého jazyka byli slavnostně
pasování do řad čtenářů. Program pro naše
nejmenší školáky si připravili žáci 5. B. Po
příchodu pana krále a dalších pohádkových
postav byli prvňáčci rozděleni do skupinek, kde
pracovali pod vedením svých starších
spolužáků. Skládání obrázkové osnovy, čtení
vět a jejich přiřazení k vhodnému obrázku,
dokonce i hádanky nečinily našim prvňáčkům
žádné problémy. Pak se musel předvést každý
sám – přečíst panu králi úryvek z pohádky
Červená Karkulka Františka Hrubína.
Po splnění všech úkolů již nastalo tolik očekávané pasování. Pokleknout před krále, přijmout
gratulaci, šerpu malého čtenáře a první čtenářský deník opatřený fotografií každého žáčka zvládali
sice někteří s velkou nervozitou, ale s úsměvem na tváři.
ZHODNOCENÍ AKCE:
Akce ukázala, že spolupráce mezi třídami je výborná. Starší spolužáci dokázali děti zaujmout,
motivovat a vyzkoušeli si práci paní učitelky. Prvňáčci tak měli možnost strávit příjemné dopoledne
v přítomnosti starších dětí. Posíleny byly zejména kompetence osobnostní, občanské a pracovní.
39
Školní výlety
Školní výlet Janův hrad – Lednice
DATUM: 13. 6. 2014
TŘÍDA: 1. A, 2. B, 3. A
VYUČUJÍCÍ: Mgr. R. Fabiánková, Mgr. M. Vlachová, Mgr. O. Dvořáková
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
V pátek 13. 6. 2014 vyjela první, druhá a třetí třída
na školní výlet směr Lednicko-valtický areál.
Dobrodružnou jízdou po dálnici, kde děti viděly
zásah bezpečnostních složek při dopravní nehodě,
jsme dorazili k loveckému zámečku Janohrad. Po
prohlídce si děti zakoupily suvenýry a netrpělivě
očekávaly příjezd lodiček. Plavba po Dyji jim
rychle uběhla. Zanedlouho uviděly minaret, který
se stal jejich druhým turistickým cílem. Výšlap na
rozhlednu zvládly všechny děti. Po svačince jsme
se vydali zámeckým parkem k zámku Lednice.
Zde na nás již čekal autobus. Jízdu autobusem
unavené děti převážně prospaly.
ZHODNOCENÍ AKCE:
Akce proběhla úspěšně, děti se zdokonalily v sociální komunikaci (nákup suvenýrů), rozvíjely
kompetence komunikativní, sociální, osobnostní, rozumové, pracovní a multikulturní (respekt
k ostatním návštěvníkům památky).
40
Školní výlet na hrad Pernštejn
DATUM: 4. 6. 2014
TŘÍDA: 4. A, 3. B
VYUČUJÍCÍ: Mgr. I. Machová, Mgr. I. Lebedová
OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Děti z obou výše jmenovaných tříd navštívily hrad Pernštejn.
Prohlídka hradu byla zvolena s ohledem na věk dětí. Cestou
po hradě plnily různé úkoly a díky jejich splnění se mohly
dostat na konci prohlídky do tajné místnosti, kde na ně čekala
„Bílá paní“. Děti se zároveň dozvěděly o příbězích a
pověstech, které se o hradu vyprávějí. Na konci putování po
hradu dostaly malý suvenýr – fotografii bílé paní.
ZHODNOCENÍ AKCE:
Akcí byly prakticky naplňovány tyto kompetence: kompetence
k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní
i kompetence sociální.
41
B/ AKTIVITY MATEŘSKÝCH ŠKOL
MŠ U ŠKOLY
Dne 1. září 2013 přišlo 17 nových a 39
loňských dětí. Během prázdnin proběhla v celé
školce výměna oken, byl vymalován interiér
budovy.
Po celkem krátkém a klidném adaptačním
období jsme si troufli vyvézt všechny děti na
pásmo pohádek do kina v Rosicích. Tuto akci
připravil pro školky z okolí Mikroregion Kahan
dso.
V podzimním období jsme dětem přiblížili
pomalu již zapomenuté pečení brambor,
zapojili jsme rodiče do soutěže Mámo, táto,
udělej si semnou draka. K rozšíření vědomostí
o volně žijících zvířatech jsme využili výukový
program Záchranné stanice Rajhrad s názvem
„Poznáváme zvířata“. Neopomenuli jsme ani
kulturu – v naší školce Divadlo Úsměv zahrálo
dětem pohádku O Budulínkovi, do babické MŠ
jsme jeli za Tetinami, abychom se dozvěděli
„Co se děje na podzim.“ Pak už jsme jen
„zamkli“ zahradu a také les a začali se
připravovat na vánoční čas a návštěvu těch
nejbližších - museli jsme napéci cukroví,
perníčky, připravit program na posezení u
stromečku. Mezitím nás stihli vystrašit čerti s
Mikulášem, navštívit herci z divadla Radost s
pohádkou Vánočníček, nadělili jsme si pod
stromeček dárečky. Konec roku 2013 vyvrcholil
již zmiňovanou návštěvou rodičů - děti z
Kuřátek zahrály pohádku O dvanácti
měsíčkách, děti z Berušek zase Zimní pohádku,
v obou třídách pak proběhly vánoční dílny, kde
děti a rodiče vyráběli vánoční přáníčka, přičemž
si mohli pochutnat na našem cukroví,
jednohubkách, zahřát se a poklábosit u svařáku.
Po vánočních prázdninách nás svým
programem udivoval kouzelník – uměl
všelijaká kouzla a čáry, ale splnit nám přání a
přičarovat sníh, to nedokázal. A tak jsme za
celou zimu nemohli postavit žádnou sněhovou
stavbu, absolvovat závody na bobech ani stopovat lesní zvířátka.
Na přelomu ledna a února čekal předškoláky zápis do 1. tříd, proto jsme navštívili své bývalé
kamarády prvňáčky, abychom se podívali, co děti ve škole čeká.
Mírná zima skončila hodně brzy a my jsme ještě před nástupem jara mohli pozorovat první jarní
kytky v zahradách, malovat je, poznávat. Moranu jsme ale vynesli, tak jak se má – 21. března. Pak
jsme ještě „odemkli“ zahradu a jaro mohlo začít.
42
Na Velikonoce jsme malovali
vajíčka, pletli pomlázky, proběhla i
klasická pomlázka a chlapci měli
výjimečně
dovoleno
naplácat
děvčatům i paní učitelce.
Na Den Země jsme již tradičně
kreslili na chodníku, předcházela tomu
ale návštěva sběrny odpadu a lesa s
poznáváním, co do lesa nepatří.
Poslední dubnový den přiletěly do
školky čarodějnice, aby si vyzkoušely
různé čáry, svůj čarodějný um,
dovednosti a schopnosti.
Dne 13. května jsme pozvali
maminky a tatínky do čarodějného lesa
– spolu s dětmi bylo třeba absolvovat
pohádkovou stezku, na které se musely plnit pohádkové úkoly. Za odměnu dostaly děti sladkost,
maminky kávu a perník, někdo si stihl, než začalo pršet, upéct špekáček.
Pohádkové bytosti nás čekaly i na hradě Veveří, kam jsme se vydali na výlet. Děti měly za úkol
najít ztracené princezny, což se jim po rozluštění různých hádanek také podařilo.
Něco sportu jsme si užili na hřišti Čechie Zastávka, kde proběhla Olympiáda, organizovaná
Mikroregionem Kahan dso. Žádnou medaili jsme sice nezískali, ale disciplíny plnily děti s vervou
a s nadšením.
Konec školního roku je příjemným, ale i smutným obdobím. Přichází totiž loučení
s předškoláky. Děti byly pasovány opravdovými rytíři na školáky, dostaly své první vysvědčení
a na památku knihu. Doufejme tedy, že na čas, kdy chodily do školky, budou rády a v hezkém
vzpomínat.
Kromě těchto akcí během celého školního roku, mohly děti navštěvovat angličtinu, taneční
a výtvarný kroužek, logopedii. Navštívili jsme divadlo Bolka Polívky v Brně, poslechli si koncerty
v ZUŠ i hudební vystoupení Mgr. Břetislava Vojkůvky, každý měsíc jsme viděli divadelní
představení v MŠ.
43
MŠ HAVÍŘSKÁ
Letošní školní rok jsme slavnostně zahájili 2. září 2013. V tomto školním roce se nám přihlásilo
28 dětí, z toho 10 děvčat a 18 chlapců, měli jsme 6 předškolních dětí.
V měsíci září se nové děti seznamovaly s prostředím školy, zaměstnanci, organizací dne. Na
tematických vycházkách se seznámily s okolím školy a ukázaly si, kde kdo bydlí. V září jsme také s
dětmi navštívili kino Panorama v Rosicích, kde zhlédly pásmo pohádek pro děti. Koncem září jsme
pro děti uspořádali sportovní dopoledne na dětském hřišti, kde si děti mohly zasoutěžit v lehké
atletice.
Od měsíce října jsme v mateřské škole zahájili na přání rodičů několik kroužků pro děti. Výuku
anglického jazyka pro nejmenší ve spolupráci s jazykovou školou, výtvarný kroužek Šikulky ve
spolupráci s místním Domem dětí a taneční kroužek pod vedením lektorek z Mighty Shake v
Zastávce. Od měsíce listopadu se nám na přání rodičů podařilo zajistit kroužek logopedie pod
vedením logopedky pro děti s poruchami řeči.
Podzimní přírody jsme si užili na
tematických vycházkách „Podzim v lese“ a
„Podzim v zahradách“. Uspořádali jsme pro děti
lesní olympiádu, kde si děti procvičily obratnost
v různých disciplínách na přírodním nářadí s
přírodním náčiním.
Během podzimu jsme také navštívili dvě
divadelní představení v MŠ Babice, které jsme
vždy spojili s příjemnou procházkou přes
Ferdinandskou.
Po tematických akcích k ochraně zdraví,
které probíhaly v měsíci listopadu, jsme se již
pomalu začali těšit na Vánoce. Navštívili jsme vánoční výstavu v MŠ Babice, děti byly vyfoceny do
sady fotografií s vánoční tématikou, vyzdobily si školku a vyrobily vánoční přáníčka, vyšly si
prohlédnout vánoční výzdobu v obci, vyfotografovaly se pod vánočním stromem. Rovněž navštívily
základní uměleckou školu, kde si poslechly vánoční koledy v podání svých starších kamarádů.
Nechyběla ani mikulášská a vánoční besídka v mateřské škole.
Zimních radovánek jsme v letošní mírné zimě moc neužili, tak jsme si alespoň vyšli do přírody a
zanesli do lesa potravu pro zvířátka.
Předškolní děti už se pomalu připravovaly k zápisu, navštívily základní školu a první třídy,
vypracovávaly testy školní zralosti. Zimu jsme zakončili dětským karnevalem, ze kterého máme
spoustu hezkých fotografií.
44
Jaro jsme letos přivítali tematickými vycházkami po okolí školky, kde děti pozorovaly probouzející
se přírodu, poznávaly a učily se pojmenovat první jarní květiny, pozorovaly práci lidí na zahradách.
Měsíc březen jsme věnovali dětské knize a pohádkám. Děti navštívily místní knihovnu, uspořádaly
si výstavu svých oblíbených knih ve školce, navštívily divadelní představení „O Jasánkovi“
a divadelní představení v Babicích.
V mateřské škole jsme měli „Den
s pohádkou“, kde si děti zkusily zahrát pohádku
s loutkami.
V měsíci dubnu jsme zahájili plavecký
výcvik v Nové Vsi, probíhaly kroužky
tancování, výtvarný, angličtina a logopedie.
Měsíc duben proběhl v duchu Velikonoc,
děti si vyzdobily školku, na vycházkách
pozorovaly velikonoční výzdobu a užily si i
pomlázku v mateřské škole.
Během jara jsme několikrát navštívili
divadelní představení a rovněž do naší školky
zavítalo loutkové divadélko s pohádkou.
S příchodem pěkného počasí jsme přesunuli většinu aktivit na školní zahradu a do přírody.
Koncem května jsme si vyjeli na výlet s rodiči do Dinoparku ve Vyškově. Výlet se nám vydařil,
počasí nám přálo a všichni jsme si ho užili. Na přání dětí jsme brzy poté uspořádali další odpolední
vycházku s rodiči, tentokrát za zvířátky do Okrouhlíku, po cestě si děti zasoutěžily a společně jsme
si opekli špekáčky.
Den dětí jsme si
společně užili na školní
zahradě, v měsíci červnu si
děti
zasoutěžily
na
olympiádě
mateřských
škol, vyrazili jsme na
tematické vycházky „Co se
děje v trávě“ a „Co se děje
u vody“.
Na konci školního roku
jsme se ještě společně
s rodiči
vydali
hledat
poklad do lesa, nechybělo
opékání špekáčků na školní
zahradě. Rozloučili jsme se
s dětmi, které půjdou po
prázdninách do školy.
45
MŠ BABICE U ROSIC
Mateřská škola Babice u Rosic
zahájila školní rok v pondělí 2. září
2013. Před zahájením školního roku
jsme se sešli na informativní schůzce,
kde se rodiče dozvěděli vše potřebné
pro nástup jejich dětí do školky.
Školní rok jsme zahájili s 28 dětmi, z
toho bylo 15 dívek a 13 chlapců. První
dny byly plné očekávání ze strany
dětí, rodičů i personálu školky,
přičemž jsme se asi všichni společně
těšili, co nového spolu zažijeme.
Pro děti byla připravena na celý školní rok spousta aktivit a činností, pomocí nichž jsme
napomohli ke komplexnímu rozvoji osobnosti každého dítěte.
Lze říci, že většina z připravených aktivit byla příznivě přijímána dětmi i jejich rodiči, nicméně o
některých z akcí stojí za to se zmínit více, neboť podle reakcí se tyto akce staly součástí
dlouhodobějších vzpomínek dětí a jejich
rodin. Za připomenutí tak stojí Bramboriáda,
Loučení s létem, řada vycházek s tématem
„Po stopách zvířátek“, Velikonoční výstava
se soutěžemi pro děti i rodiče. Již tradičně se
uskutečnila Mikulášská nadílka, vánoční
posezení pro děti a rodiče, které bylo
tentokrát obohaceno o divadelní vystoupení
divadla Špilberk. To sehrálo milou pohádku
O
kocouru
Modroočkovi.
S velkým
úspěchem jsme však vánoční besídku
přpravili i seniorům z Babic, kteří nás
v předvánočním čase tradičně navštívili.
K vydařeným
akcím
řadíme
i masopustní karneval s diskotékou,
besídku ke Dni matek, oslavy Dne
dětí, výlet na renesanční zámek
v Náměšti nad Oslavou, kde jsme
zhlédli výpravnou pohádku Princ
Bajaja, při níž jsme poznávali stará
řemesla. Příjemnou tradicí se stává i
jízda
parním
vláčkem
po
úzkorozchodné železnici spojená s
prohlídkou Muzea průmyslových železnic. Aktivně jsme se zapojili do Olympiády Mikroregionu
Kahan, kde jsme se v konkurenci školek z okolí rozhodně neztratili. Společně s dětmi jsme
navštívili i základní školu v Zastávce, kde se děti seznámily s prostředím a výukou v prvních
třídách. Velkým zážitkem pro nás byla i návštěva letiště v Náměšti.
Jsme velice rádi, že se rozrůstají akce, které podnikáme společně s rodiči našich dětí. Ti se
aktivně zapojili do Bramboriády, kdy vyrobili krásné a mnohdy i netradiční výrobky z brambor,
které se na podzim staly součástí výzdoby školky. V rámci velikonoční soutěže se rodiče předvedli
krásnými velikonoční beránky, ale také netradičně pečenými, papírovými a mnohými dalšími
kraslicemi. V hojném počtu se rodiče sešli na závěr školního roku, během něhož proběhlo i
pasování předškoláků. Celým příjemným odpolednem nás provázelo herci divadla Genus.
46
Společně s dětmi z MŠ Zakřany a MŠ Zastávka jsme navštívili řadu divadelních představení v
divadle B. Polívky a v loutkovém divadle Radost. Na některých divadelních představeních se sešly
všechny děti i v naší mateřské škole. Zhlédli jsme krásná divadelní představení divadel „Šikulka“,
„Rolnička“, stejně jako inspirující vystoupení „Písničkové Tetiny“ či „Sluníčko“. Společně jsme
rovněž absolvovali plavecký výcvik v Nové Vsi.
Mateřská škola nezapomíná ani na
občany Babic a okolních obcí. Tradicí je
posezení pro seniory na Vánoce a k uvítání
jara. Možnost navštívit naši školku mají
samozřejmě i u již tradiční Vánoční a
Velikonoční prodejní výstavy. Děti a jejich
rodiče, stejně jako občané Babic se velice
aktivně zapojili rovněž do sběru starého
papíru.
Školní rok 2013/2014 byl v naší mateřské
škole spojený se spokojenými a rozesmátými
obličeji dětí. Jsme přesvědčeni o tom, že
společně s dobrou náladou jejich rodičů a
chválou od občanů Babic, se jedná o důkaz
toho, že tento školní rok byl v babické
mateřské škole úspěšný.
47
Část XIII.
ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI
PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Výchozím dokumentem určujícím spolupráci školy s odborovou organizací je kolektivní
smlouva a její přílohy (rozvrh pracovní doby, zásady čerpání FKSP, systém hodnocení
zaměstnanců, sytém dalšího vzdělávání, …), na jejichž obsahu obě dotčené strany spolupracovaly.
Prostřednictvím těchto dokumentů jsou společně řešeny problémy především v oblastech
pracovních podmínek zaměstnanců, jejich platových nároků, problematiky bezpečnosti a ochrany
zdraví, uspokojování sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců a podpora jejich dalšího
vzdělávání. K řešení aktuálních problémů přispívá i pravidelná účast zástupců vedení školy
na schůzích odborové organizace.
Jako bezpodmínečná se pro kvalitní plnění úkolů školy jeví dobrá spolupráce se zřizovatelem
školy, obcí Zastávka. Základem je především součinnost při tvorbě provozního rozpočtu školy,
při přípravě koncepčních dokumentů rozvoje školy a při plánování společných aktivit
napomáhajících rozvíjet kulturní a společenský život v obci (viz Část XII.). Průběžně je pak
spolupráce s obcí aktualizována prostřednictvím činnosti školské rady. Velkou výhodou se také jeví
členství zástupců vedení školy v zastupitelstvu obce.
Významným partnerem školy při realizaci volnočasových aktivit je DDM Zastávka. Spolupráce
se uskutečňuje jak formou společně organizovaných akcí pro děti, např. Oslava dne dětí, tak také
zapojením pedagogů školy přímo do činnosti DDM jako vedoucích zájmových kroužků. Vzájemně
výhodným je také reciproční poskytování prostor i vybavení pro akce obou organizací.
Vzhledem k tomu, že výrazným specifikem naší školy je vzdělávání dětí cizinců ze třetích zemí
a dětí romské národnosti. Přínosná pro vzdělávání dětí romské národnosti je také součinnost
s nevládními organizacemi IQ Roma Servis a Romodrom. Východisky pro úspěšnou inkluzi těchto
dětí v naší škole byla i spolupráce s PPP a SPC při diagnostice, při tvorbě IVP, při využívání
asistentů pedagoga. Hlavním cílem této spolupráce bylo udržet ohrožené dětí v hlavním
vzdělávacím proudu.
Velmi podnětnými jsou i pravidelné porady s řediteli škol se zaměřením na inkluzívní vzdělávání
pořádané Odborem školství Jihomoravského kraje, kterých se zástupci vedení naší školy pravidelně
účastní. Tato spolupráce vyústila mimo jiné v účast našich žáků na pietním setkání při příležitosti
Dne památky obětí holocaustu formou hudebního vystoupení školního sboru a výstavou výtvarných
prací našich žáků.
Pozitivně se v poslední době rozvíjí i spolupráce s Mikroregionem Kahan, který se stal
iniciátorem větší spolupráce škol a školských zařízení v našem regionu ale také (díky jeho navázané
přeshraniční spolupráci) se slovenským mikroregionem Velká Fatra, s tamními školami. V rámci
této spolupráce se naše škola účastnila následujících akcí: olympiáda Mikroregionu Kahan dso pro
žáky 1. stupně základní školy, olympiáda Mikroregionu Kahan dso pro děti z mateřských škol,
Kahan má talent a projektu „Československo, Česko a Slovensko a …“.
48
Část XIV.
KONTROLY PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2013/2014 v základní škole neproběhla žádná kontrola ČŠI .
Část XV.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Přílohou č. 2 této výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy za rok 2012.
.
Část XVI.
VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy
k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění.
Celkový počet písemných žádostí o informace: 1
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
Ing Zdeněk Strnad,
ředitel školy
49
Download

výroční zpráva školy 2013/2014 - Základní škola a Mateřská škola